EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 ( 2013. gada 28. jūnijs ) par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/109


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 577/2013

(2013. gada 28. jūnijs)

par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 998/2003 (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu, 11. panta 4. punktu, 13. panta 1. un 2. punktu, 21. panta 2. punktu un 25. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 576/2013 ir paredzētas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai uz dalībvalsti no citas dalībvalsts vai teritorijas, vai trešās valsts, un noteikumi, kas attiecas uz šādas pārvietošanas atbilstības pārbaudēm. Minētā regula atcēla un aizstāja Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (2).

(2)

Suņi, kaķi un mājas seski ir ietverti Regulas (ES) Nr. 576/2013 I pielikuma A daļā kā dzīvnieku sugas, uz kurām attiecas minētā regula.

(3)

Regula (ES) Nr. 576/2013 paredz, ka suņus, kaķus un mājas seskus uz dalībvalsti nepārvieto no citas dalībvalsts vai no teritorijām vai trešām valstīm, ja tie nav vakcinēti pret trakumsērgu, kas atbilst tās III pielikumā izklāstītajām derīguma prasībām. Tomēr jaunu suņu, kaķu un mājas sesku, kas nav vakcinēti vai kas neatbilst minētās regulas III pielikumā izklāstītajām derīguma prasībām, pārvietošanu var atļaut no citām dalībvalstīm vai uzskaitītajām teritorijām vai trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. pantu, kurā, inter alia, īpašnieks vai pilnvarotā persona ar parakstītu deklarāciju apliecina, ka lolojumdzīvnieki no dzimšanas līdz nekomerciālas pārvietošanas laikam turēti tā, ka tie nav bijuši kontaktā ar tādu sugu savvaļas dzīvniekiem, kuri ir uzņēmīgi pret trakumsērgu. Tāpēc šajā regulā ir lietderīgi noteikt minētās deklarācijas formas, izkārtojuma un valodas prasības.

(4)

Turklāt Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzēts, ka Komisijai jāizveido divi tādu teritoriju vai trešo valstu saraksti, no kurām suņiem, kaķiem vai mājas seskiem, ko nekomerciālu mērķu dēļ pārvieto uz dalībvalsti, nav jāveic trakumsērgas antivielu titrēšanas tests. Vienā no šiem sarakstiem vajadzētu ietvert tās teritorijas vai trešās valstis, kas piemēro noteikumus ar tādu pašu saturu un spēku, kāds ir dalībvalstīs piemērotajiem noteikumiem, un otrajā sarakstā vajadzētu ietvert tās teritorijas vai trešās valstis, kas ir pierādījušas, ka tās atbilst vismaz Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētos sarakstus šīs regulas pielikumā.

(5)

Turklāt šajos sarakstos būtu jāņem vērā Līgums par Horvātijas pievienošanos, saskaņā ar kuru Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti 2013. gada 1. jūlijā, un Eiropadomes 2012. gada 11. jūlija Lēmums 2012/419/ES, ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (3), kurā noteikts, ka no 2014. gada 1. janvāra Majota vairs nav aizjūras zeme vai teritorija, kurai piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturtajā daļā minētos noteikumus, un iegūst tālākā reģiona statusu LESD 349. panta nozīmē.

(6)

Regula (ES) Nr. 576/2013 nosaka arī, ka suņus, kaķus un mājas seskus nedrīkst pārvietot uz dalībvalsti no teritorijas vai trešās valsts, kas nav minēta minētās regulas pielikumā, izņemot gadījumus, kad tie ir izgājuši trakumsērgas antivielu titrēšanas testu, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 576/2013 IV pielikumā. Tomēr šis tests nav vajadzīgs tranzīta vajadzībām caur kādu no šīm teritorijām vai trešām valstīm, ja īpašnieks vai pilnvarotā persona ar parakstītu deklarāciju apliecina, ka šāda tranzīta laikā dzīvniekiem nav bijusi saskarsme ar tādu sugu dzīvniekiem, kuras ir uzņēmīgas pret trakumsērgu, un ka tie ir palikuši neapdraudēti transportlīdzeklī vai starptautiskas lidostas teritorijā. Tāpēc šajā regulā ir lietderīgi noteikt minētās deklarācijas formas, izkārtojuma un valodas prasības.

(7)

Regulas (ES) Nr. 576/2013 IV pielikumā izklāstītajās derīguma prasībās ietverts pienākums veikt šo testu laboratorijā, kas apstiprināta saskaņā ar Padomes 2000. gada 20. marta Lēmumu 2000/258/EK, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (4), kurā savukārt noteikts, ka Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Nansī Francijā (no 2010. gada 1. jūlija iekļauta Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) ir jānovērtē laboratorijas dalībvalstīs un trešās valstīs, lai atļautu tām veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un mājas seskiem.

(8)

Regula (ES) Nr. 576/2013 nosaka arī, ka suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kurus nekomerciālos mērķos uz dalībvalsti pārvieto no citas dalībvalsts, ir jābūt identifikācijas dokumentam pases formā, kas atbilst paraugam, ko pieņēmusi Komisija. Paraugā jābūt iedaļām, kur norādīt Regulā (ES) Nr. 576/2013 prasīto informāciju. Pases paraugs un tā papildu prasības būtu jāietver šīs regulas pielikumā, un Savienības tiesību aktu skaidrības un vienkāršošanas labad būtu jāatceļ Komisijas 2003. gada 26. novembra Lēmums 2003/803/EK, ar ko ievieš pases paraugu suņu, kaķu un balto sesku pārvadāšanai Kopienā (5).

(9)

Regula (ES) Nr. 576/2013 nosaka arī, ka suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kurus nekomerciālos mērķos uz dalībvalsti pārvieto no teritorijas vai trešās valsts, ir jābūt identifikācijas dokumentam veterinārā sertifikāta formā, kas atbilst paraugam, ko pieņēmusi Komisija. Minētajā paraugā jābūt iedaļām, kur norādīt Regulā (ES) Nr. 576/2013 prasīto informāciju. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut šo paraugu šīs regulas pielikumā.

(10)

Atkāpjoties no veterinārā sertifikāta formas, kas paredzēta, dzīvnieku pārvietojot uz dalībvalsti no teritorijas vai trešās valsts, Regulā (ES) Nr. 576/2013 noteikts, ka dalībvalstīm jāatļauj suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciāla pārvietošana no teritorijas vai trešās valsts, kura ir pierādījusi, ka tā piemēro noteikumus ar tādu pašu saturu un spēku, kāds ir dalībvalstīs piemērotajiem noteikumiem un kurā dzīvnieka identifikācijas dokuments ir izdots saskaņā ar procedūru, ko piemēro, pārvietojot dzīvnieku no vienas dalībvalsts uz otru dalībvalsti. Tomēr, lai pasi izmantotu šādos gadījumos, tam ir vajadzīgi vairāki tehniski pielāgojumi, jo īpaši attiecībā uz pases vāka elementiem, kas nevar pilnībā atbilst prasībām, kuras piemērojamas dalībvalsts izdotām pasēm. Tāpēc skaidrības dēļ šajā regulā ir jāiekļauj šādas pases paraugs.

(11)

Regulā (ES) Nr. 576/2013 noteikts, ka gadījumā, ja vienas nekomerciālas pārvietošanas laikā suņu, kaķu vai mājas sesku skaits ir lielāks par pieciem, tai piemēro attiecīgās Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvā 92/65/EEK (6), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā, dzīvnieku veselības prasības, izņemot īpašos apstākļos un konkrētām dzīvnieku kategorijām.

(12)

Turklāt, lai nodrošinātu vienādus noteikumus Regulas (EK) Nr. 998/2003 īstenošanai, tika pieņemts Komisijas 2004. gada 3. decembra Lēmums 2004/839/EK, ar ko paredz nosacījumus jaunu suņu un kaķu nekomerciālai pārvietošanai Kopienā no trešām valstīm (7), un Komisijas 2005. gada 2. februāra Lēmums 2005/91/EK, ar ko nosaka periodu, pēc kura vakcinācija pret trakumsērgu ir uzskatāma par derīgu (8). Minētajos tiesību aktos paredzētie noteikumi ir pārskatīti un tagad ietverti Regulas (ES) Nr. xxx/2013 noteikumos. Tādēļ Savienības tiesību aktu skaidrības un vienkāršošanas labad būtu jāatceļ Lēmums 2004/839/EK un Lēmums 2005/91/EK.

(13)

Ar Padomes 1996. gada 17. decembra Direktīvu 96/93/EK par dzīvnieku un dzīvnieku produktu sertificēšanu (9) paredz noteikumus, kas jāievēro, izdodot veterinārajos tiesību aktos paredzētos sertifikātus, lai novērstu maldinošu vai krāpniecisku sertificēšanu. Ir lietderīgi nodrošināt, ka trešo valstu oficiālie veterinārārsti piemēro noteikumus un principus, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti minētajā direktīvā.

(14)

Komisijas 2011. gada 14. jūlija Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1152/2011, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem Echinococcus multilocularis infekcijas kontrolei suņiem (10) paredzēts, ka no 2012. gada 1. janvāra suņiem, kurus ieved I pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to teritorijas daļās, jāveic apstrāde pret Echinococcus multilocularis parazītu saskaņā ar minētajā regulā noteiktajām prasībām.

(15)

Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot Komisijas 2006. gada 21. februāra Lēmumu 2006/146/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz augļēdājsikspārņiem, suņiem un kaķiem, kuru izcelsmes vieta ir Malaizijā (pussalā) un Austrālijā (11), kurā noteikts aizliegums suņu un kaķu importam no Malaizijas (pussalas) un kaķu importam no Austrālijas, izņemot gadījumus, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi saistībā attiecīgi ar Nipah un Hendra slimību.

(16)

Šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) Nr. 576/2013 piemērošanas dienas.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7., 11. un 12. pantā minēto deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasības

1.   Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās deklarācijas sagatavo atbilstīgi šīs regulas I pielikuma 1. daļā norādītajai formai un izkārtojumam, un tās atbilst minētā pielikuma 3. daļā norādītajām prasībām.

2.   Regulas (ES) Nr. 576/2013 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto deklarāciju sagatavo atbilstīgi šīs regulas I pielikuma 2. daļā norādītajai formai un izkārtojumam, un tā atbilst minētā pielikuma 3. daļā norādītajām prasībām.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. pantā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts

1.   Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 1. daļā minētais trešo valstu un teritoriju saraksts ir ietverts šīs regulas II pielikuma 1. daļā.

2.   Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 2. daļā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts ir ietverts šīs regulas II pielikuma 2. daļā.

3. pants

Pases paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai

1.   Regulas (ES) Nr. 576/2013 21. panta 1. punktā minēto pasi sagatavo atbilstīgi šīs regulas III pielikuma 1. daļā iekļautajam paraugam, un tā atbilst minētā pielikuma 2. daļā norādītajām papildu prasībām.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, pases, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 27. panta a) punktu vienā no šīs regulas II pielikuma 1. daļā minētajām teritorijām vai trešām valstīm, sagatavo saskaņā ar paraugu, kas iekļauts šīs regulas III pielikuma 3. daļā, un tās atbilst minētā pielikuma 4. daļā noteiktajām papildu prasībām.

4. pants

Veterinārais sertifikāts suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai uz Savienību

Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 1. punktā minētais veterinārais sertifikāts:

a)

ir sagatavots saskaņā ar šīs regulas IV pielikuma 1. daļā sniegto paraugu;

b)

ir pienācīgi aizpildīts un izdots, ņemot vērā paskaidrojumus minētā pielikuma 2. daļā;

c)

ir papildināts ar rakstisku deklarāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā un kas sagatavota atbilstīgi minētā pielikuma 3. daļas A iedaļā norādītajam paraugam, un kas atbilst minētā pielikuma 3. daļas B iedaļā minētajām papildu prasībām.

5. pants

Atcelšana

Tiek atcelts Lēmums 2003/803/EK, Lēmums 2004/839/EK un Lēmums 2005/91/EK.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 29. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 28. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(2)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.

(4)  OV L 79, 30.3.2000., 40. lpp.

(5)  OV L 312, 27.11.2003., 1. lpp.

(6)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(7)  OV L 361, 8.12.2004., 40. lpp.

(8)  OV L 31, 4.2.2005., 61. lpp.

(9)  OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.

(10)  OV L 296, 15.11.2011., 6. lpp.

(11)  OV L 55, 25.2.2006., 44. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā

minēto deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasības

1.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās deklarācijas forma un izkārtojums

Image

2.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās deklarācijas forma un izkārtojums

Image

3.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto deklarāciju valodas prasības

Deklarāciju sagatavo vismaz vienā no tās galamērķa/ievešanas dalībvalsts valsts valodām un angļu valodā.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. pantā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts

1.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 1. punktā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts

ISO kods

Teritorija vai trešā valsts

AD

Andora

CH

Šveice

FO

Fēru Salas

GI

Gibraltārs

GL

Grenlande

HR (1)

Horvātija

IS

Islande

LI

Lihtenšteina

MC

Monako

NO

Norvēģija

SM

Sanmarīno

VA

Vatikāna Pilsētvalsts


2.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 13. panta 2. punktā minētais teritoriju un trešo valstu saraksts

ISO kods

Teritorija vai trešā valsts

Ietvertās teritorijas

AC

Debesbraukšanas Sala

 

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

AG

Antigva un Barbuda

 

AR

Argentīna

 

AU

Austrālija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnija un Hercegovina

 

BB

Barbadosa

 

BH

Bahreina

 

BM

Bermudu Salas

 

BQ

Bonaire, Sintestatiusa un Saba (BES Salas)

 

BY

Baltkrievija

 

CA

Kanāda

 

CL

Čīle

 

CW

Kirasao

 

FJ

Fidži

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

 

HK

Honkonga

 

JM

Jamaika

 

JP

Japāna

 

KN

Sentkitsa un Nevisa

 

KY

Kaimanu Salas

 

LC

Sentlūsija

 

MS

Montserrata

 

MU

Maurīcija

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

NC

Jaunkaledonija

 

NZ

Jaunzēlande

 

PF

Franču Polinēzija

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

RU

Krievija

 

SG

Singapūra

 

SH

Sv. Helēnas Sala

 

SX

Sintmartēna

 

TT

Trinidāda un Tobāgo

 

TW

Taivāna

 

US

Amerikas Savienotās Valstis

AS – ASV Samoa

GU – Guama

MP – Ziemeļu Marianas Salas

PR – Puertoriko

VI – ASV Virdžīnu Salas

VC

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

VG

Britu Virdžīnu Salas

 

VU

Vanuatu

 

WF

Volisa un Futunas Salas

 

YT (2)

Majota

 


(1)  Piemēro tikai līdz brīdim, kad šī pievienošanās valsts kļūst par Savienības dalībvalsti.

(2)  Piemēro tikai līdz brīdim, kad šī teritorija iegūst tālākā reģiona statusu LESD 349. panta nozīmē.


III PIELIKUMS

Pases paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai

1.   DAĻA

Pases paraugs, ko izdevusi dalībvalsts

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.   DAĻA

Papildu prasības attiecībā uz dalībvalstī izdotu pasi

1.

Pases forma

Pases izmēriem jābūt 100 × 152 mm.

2.

Pases vāks:

a)

pirmais vāks:

i)

krāsa: zila (PANTONE ® Reflex Blue) un dzeltenas zvaigznes (PANTONE ® Yellow) augšējā ceturtdaļā atbilstoši Eiropas emblēmas specifikācijai (1);

ii)

vārdus “Eiropas Savienība” un izdevējas dalībvalsts nosaukumu drukā vienā un tajā pašā šriftā;

iii)

izdevējas dalībvalsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods (kas norādīts kā 1. daļā iekļautā pases parauga “numurs”), drukā apakšā;

b)

pirmā un pēdējā vāka iekšpuse: baltā krāsā;

c)

pēdējais vāks: zilā krāsā (PANTONE ® Reflex Blue).

3.

Pozīciju un lappušu numerācijas secība:

a)

stingri jāievēro pozīciju (ar romiešu cipariem) secība;

b)

lappusēm jābūt numurētām katras lappuses apakšā šādā formātā: “x no n”, kur x ir attiecīgā lappuse un n ir kopējais pases lappušu skaits;

c)

izdevējas dalībvalsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods, drukā katrā pases lappusē;

d)

1. daļā sniegtā pases parauga lappušu skaits un aiļu lielums un forma ir orientējoši.

4.

Valodas

Visam drukātajam tekstam jābūt izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā(-ās) un angļu valodā.

5.

Drošības elementi:

a)

pēc tam, kad pases III sadaļā ir ierakstīta prasītā informācija, lappusi nosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi;

b)

ja kādā no pases lappusēm informācija tiek sniegta uzlīmes formā un ja uzlīmi var noņemt, to nesabojājot, minētā uzlīme jānosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi.

3.   DAĻA

Pases paraugs, ko izdevusi kāda no teritorijām vai trešām valstīm, kas minētas šīs regulas II pielikuma 1. daļā

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.   DAĻA

Papildu prasības attiecībā uz pasi, ko izdevusi kāda no teritorijām vai trešām valstīm, kas minētas šīs regulas II pielikuma 1. daļā

1.

Pases forma

Pases izmēriem jābūt 100 × 152 mm.

2.

Pases vāks:

a)

pirmais vāks:

i)

krāsa: PANTONE ® vienkrāsaina un valsts emblēma augšējā ceturtdaļā;

ii)

izdevējas teritorijas vai trešās valsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods (kas norādīts kā 3. daļā iekļautā pases parauga “numurs”), drukā uz pases parauga vāka;

b)

pirmā un pēdējā vāka iekšpuse: baltā krāsā;

c)

pēdējais vāks: vienkrāsaina PANTONE ® krāsa.

3.

Pozīciju un lappušu numerācijas secība:

a)

stingri jāievēro pozīciju (ar romiešu cipariem) secība;

b)

lappusēm jābūt numurētām katras lappuses apakšā šādā formātā: “x no n”, kur x ir attiecīgā lappuse un n ir kopējais pases lappušu skaits;

c)

izdevējas teritorijas vai trešās valsts ISO kodu, kam seko individuāls burtciparu kods, drukā katrā pases lappusē;

d)

3. daļā sniegtā pases parauga lappušu skaits un aiļu lielums un forma ir orientējoši.

4.

Valodas

Visam drukātajam tekstam jābūt izdevējas teritorijas vai trešās valsts oficiālajā valodā(-ās) un angļu valodā.

5.

Drošības elementi:

a)

pēc tam, kad pases III sadaļā ir ierakstīta prasītā informācija, lappusi nosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi;

b)

ja kādā no pases lappusēm informācija tiek sniegta uzlīmes formā un ja uzlīmi var noņemt, to nesabojājot, minētā uzlīme jānosedz ar caurspīdīgu, pašlīmējošu lamināta plēvi.


(1)  Grafiskās noformēšanas norādījumi Eiropas emblēmai: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm.


IV PIELIKUMS

1.   DAĻA

Veterinārā sertifikāta paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku ievešanai dalībvalstī no teritorijas vai trešās valsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu

Image

Image

Image

Image

Image

2.   DAĻA

Paskaidrojumi veterināro sertifikātu aizpildīšanai

a)

Ja sertifikātā norādīts, ka jāatstāj tikai atbilstīgie paziņojumi, oficiālais veterinārārsts neatbilstīgos paziņojumus drīkst vai nu svītrot, to apliecinot ar iniciāļiem un zīmogu, vai arī pilnībā dzēst tos no sertifikāta veidlapas.

b)

Katra sertifikāta oriģinālam jābūt uz vienas papīra lapas; ja vajadzīgs garāks teksts, tas jānoformē tā, lai visas vajadzīgās papīra lapas veidotu vienu nedalāmu dokumentu.

c)

Sertifikātu sagatavo vismaz vienā no ievešanas dalībvalsts valsts valodām un angļu valodā. To aizpilda drukātiem burtiem vismaz vienā no ievešanas dalībvalsts valsts valodām vai angļu valodā.

d)

Ja sertifikātam pievieno papildu lapas vai pavaddokumentus, šīs lapas vai dokumentu arī uzskata par sertifikāta oriģināla daļu, un oficiālais veterinārārsts uz katras lappuses parakstās un uzliek zīmogu.

e)

Ja sertifikātam kopā ar d) punktā minētajām papildu lapām ir vairāk nekā viena lappuse, katru lappusi tās apakšā numurē, norādot lappuses numuru no kopējā lappušu skaita, bet tās augšā norāda sertifikāta numuru, kuru tam piešķīrusi kompetentā iestāde.

f)

Sertifikāta oriģinālu izdod vai nu nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts oficiālais veterinārārsts, vai arī to izdod pilnvarots veterinārārsts un apstiprina nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde. Nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek ievēroti sertifikācijas noteikumi un principi, kas līdzvērtīgi Direktīvā 96/93/EK noteiktajiem.

Paraksta krāsa atšķiras no drukātā teksta krāsas. Šo prasību piemēro arī zīmogiem, ja vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmi.

g)

I.2. un II.a. ailē minēto sertifikāta atsauces numuru izdod nosūtītājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde.

3.   DAĻA

Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā minētā rakstiskā deklarācija

A   iedaļa

Deklarācijas paraugs

Image

B   iedaļa

Papildu prasības deklarācijai

Deklarāciju sagatavo vismaz vienā no tās ievešanas dalībvalsts valsts valodām un angļu valodā un aizpilda drukātiem burtiem.


Top