EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Komisijas Regula (ES) Nr. 487/2013 ( 2013. gada 8. maijs ), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 52 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 487/2013

(2013. gada 8. maijs),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1) un jo īpaši tās 53. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1272/2008 ir saskaņoti vielu, maisījumu un dažu konkrētu izstrādājumu klasificēšanas un marķēšanas noteikumi un kritēriji Savienībā.

(2)

Minētajā regulā ir ņemta vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (turpmāk “GHS”).

(3)

GHS klasificēšanas kritēriji un marķēšanas noteikumi tiek periodiski pārskatīti ANO līmenī. Ceturtais pārskatītais GHS izdevums ir radies pēc izmaiņām, kuras 2010. gada decembrī pieņēma ANO Bīstamo preču pārvadājumu un ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas Globāli harmonizētās sistēmas ekspertu komiteja. Tajā ietverti grozījumi, kas attiecas arī uz jaunām ķīmiski nestabilu gāzu un neuzliesmojošu aerosolu bīstamības kategorijām un uz drošības prasību apzīmējumu turpmāku sistematizēšanu. Tādēļ tehniskie noteikumi un kritēriji, kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 pielikumos, ir jāpielāgo ceturtajam pārskatītajam GHS izdevumam.

(4)

GHS ļauj iestādēm pieņemt atkāpes no marķēšanas prasībām attiecībā uz vielām vai maisījumiem, kuri klasificēti kā tādi, kas izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgi ādai un/vai acīm.”. Tā dod arī iespēju dažus marķējuma elementus nenorādīt, ja vielas vai maisījuma tilpums ir mazāks par noteiktu daudzumu. Būtu jāparedz noteikumi par šo pasākumus īstenošanu Savienības mērogā.

(5)

Būtu arī jāizdara grozījumi dažādu noteikumu terminoloģijā pielikumos un dažos tehniskajos kritērijos, lai sekmētu izpildītāju un izpildes iestāžu veikto īstenošanu, kuras mērķis ir uzlabot juridiskā dokumenta konsekvenci un skaidrību.

(6)

Lai nodrošinātu, ka vielu piegādātāji var pielāgoties šajā regulā noteiktajiem jaunajiem klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumiem, būtu jāparedz pārejas periods un jāatliek šīs regulas piemērošana. Tas dotu iespēju šajā regulā paredzētos noteikumus pirms pārejas perioda beigām piemērot brīvprātīgi.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1272/2008 groza šādi:

1)

regulas 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu svītro;

2)

regulas 23. pantā pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

vielas vai maisījumi, kuri klasificēti kā tādi, kas izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgi ādai un/vai acīm.”;

3)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

4)

regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

5)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

6)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

7)

regulas V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu;

8)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu;

9)

regulas VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu.

2. pants

1.   Atkāpjoties no 3. panta otrās daļas, vielas (līdz 2014. gada 1. decembrim) un maisījumus (līdz 2015. gada 1. jūnijam) var klasificēt, marķēt un iepakot saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, kas grozīta ar šo regulu.

2.   Atkāpjoties no 3. panta otrās daļas, vielas, kas klasificētas, marķētas un iepakotas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un laistas tirgū līdz 2014. gada 1. decembrim, saskaņā ar šo regulu no jauna nav jāmarķē un no jauna nav jāiepako līdz 2016. gada 1. decembrim.

3.   Atkāpjoties no 3. panta otrās daļas, maisījumi, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (3) vai Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un laisti tirgū līdz 2015. gada 1. jūnijam, saskaņā ar šo regulu no jauna nav jāmarķē un no jauna nav jāiepako līdz 2017. gada 1. jūnijam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

No 2014. gada 1. decembra šo regulu piemēro vielām un no 2015. gada 1. jūnija – maisījumiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumu groza šādi:

A.

Pielikuma 1. daļu groza šādi:

1)

iekļauj šādu 1.3.6. iedaļu:

“1.3.6.    Vielas vai maisījumi, kuri klasificēti kā tādi, kas izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgi ādai un/vai acīm

Vielām vai maisījumiem, kuri klasificēti kā tādi, kas izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgi ādai un/vai acīm un kas ir pabeigtā veidā un iepakoti patērētāja lietošanai, nav uz marķējuma jānorāda bīstamības piktogramma GHS05.”;

2)

iekļauj šādu 1.5.2.4. un 1.5.2.5. iedaļu:

“1.5.2.4.   Tāda iekšējā iepakojuma marķēšana, kura saturs nepārsniedz 10 ml

1.5.2.4.1.

Marķējuma (jeb etiķetes) elementus, kas prasīti 17. pantā, var nenorādīt uz iekšējā iepakojuma, ja:

a)

iekšējā iepakojuma saturs nepārsniedz 10 ml;

b)

viela vai maisījums ir laists tirgū piegādāšanai izplatītājam vai pakārtotam lietotājam zinātniskās izpētes un izstrādes vai kvalitātes kontroles izvērtēšanas veikšanai un

c)

iekšējais iepakojums ietilpst ārējā iepakojumā, kas pilnībā atbilst 17. panta prasībām.

1.5.2.4.2.

Neatkarīgi no 1.5.1.2. un 1.5.2.4.1. iedaļas iekšējā iepakojuma marķējumā iekļauj produkta identifikatoru un attiecīgā gadījumā bīstamības piktogrammas “GHS01”, “GHS05”, “GHS06” un/vai “GHS08”. Ja ir piešķirtas vairāk nekā divas piktogrammas, piktogrammām “GHS06” un “GHS08” ir priekšroka salīdzinājumā ar piktogrammām “GHS01” un “GHS05”.

1.5.2.5.   1.5.2.4. iedaļa neattiecas uz vielām un maisījumiem, kas ir Regulas (EK) Nr. 1107/2009 vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 darbības jomā.”

B.

Pielikuma 2. daļu groza šādi:

1)

daļas 2.1.2.1. iedaļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Pārbaužu metodes ir aprakstītas UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas I daļā.”;

2)

daļas 2.1.2.2. iedaļas f) apakšpunktā svītro vārdu “detonējošas”;

3)

daļas 2.1.2.3. iedaļā un 2.1.1. tabulas slejā “Kritēriji” vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

4)

daļas 2.1.3. iedaļas 2.1.2. tabulas slejā “Nestabili sprādzienbīstami materiāli” drošības prasību apzīmējumu “P281” aizstāj ar “P280”;

5)

daļas 2.1.4.1. iedaļas pirmajā daļā un 2.1.1. attēla zemsvītras piezīmē vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

6)

daļas 2.1.4.2. iedaļas pirmajā daļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

7)

daļas 2.1.4.3. iedaļas a) punktā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

8)

daļas 2.2. līdz 2.3.4.1. iedaļu aizstāj ar šādām:

“2.2.   Uzliesmojošas gāzes (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes)

2.2.1.    Definīcijas

2.2.1.1.

Uzliesmojoša gāze ir gāze vai gāzu maisījums, kam uzliesmošanas diapazons, sajaucoties ar gaisu, 20 °C temperatūrā pie standarta spiediena ir 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Ķīmiski nestabila gāze ir uzliesmojoša gāze, kas var eksplodēt pat bezgaisa vai bezskābekļa vidē.

2.2.2.    Klasificēšanas kritēriji

2.2.2.1.

Uzliesmojošu gāzi klasificē šajā klasē, kā norādīts 2.2.1. tabulā.

2.2.1.   tabula

Kritēriji uzliesmojošām gāzēm

Kategorija

Kritēriji

1

Gāzes, kas 20 °C temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa:

a)

uzliesmo, ja to koncentrācija gaisā ir 13 tilpuma % vai mazāka; vai

b)

kam uzliesmošanas diapazons, sajaucoties ar gaisu, ir vismaz 12 procentu punkti neatkarīgi no zemākās uzliesmošanas robežas.

2

1. kategorijā neietilpstošās gāzes, kurām, sajaucoties ar gaisu, 20 °C temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa ir uzliesmošanas diapazons.

Piezīme

Aerosolus neklasificē kā uzliesmojošas gāzes; skatīt 2.3. iedaļu.

2.2.2.2.

Uzliesmojošu gāzi, kas turklāt ir ķīmiski nestabila, papildus klasificē vienā no divām ķīmiski nestabilu gāzu kategorijām, izmantojot metodes UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļā, saskaņā ar šādu tabulu:

2.2.2   tabula

Kritēriji ķīmiski nestabilām gāzēm

Kategorija

Kritēriji

A

Uzliesmojošas gāzes, kas ir ķīmiski nestabilas 20 °C temperatūrā pie standarta spiediena 101,3 kPa

B

Uzliesmojošas gāzes, kas ir ķīmiski nestabilas temperatūrā, kas pārsniedz 20 °C, un/vai pie spiediena, kas pārsniedz 101,3 kPa

2.2.3.    Paziņojums par bīstamību

Marķējuma elementus vielām un maisījumiem, kas atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 2.2.3. tabulu.

2.2.3.   tabula

Marķējuma elementi uzliesmojošām gāzēm (tostarp ķīmiski nestabilām gāzēm)

Klasifikācija

Uzliesmojoša gāze

Ķīmiski nestabila gāze

1. kategorija

2. kategorija

A kategorija

B kategorija

GHS piktogramma

Image

Nav piktogrammas

Nav papildu piktogrammas

Nav papildu piktogrammas

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Nav papildu signālvārda

Nav papildu signālvārda

Bīstamības apzīmējums

H220: Īpaši viegli uzliesmojoša gāze

H221: Uzliesmojoša gāze

H230: Var eksplodēt pat bezgaisa vidē

H231: Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P210

P210

P202

P202

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P377

P381

P377

P381

 

 

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P403

P403

 

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

 

 

 

 

Klasificēšanas procedūra ir noteikta saskaņā ar turpmāk norādīto lēmuma pieņemšanas loģiku (skatīt 2.2.1. līdz 2.2.2. attēlā).

2.2.1.   attēls

Uzliesmojošas gāzes

Image

2.2.2.   attēls

Ķīmiski nestabilas gāzes

Image

2.2.4.    Papildu apsvērumi klasificēšanai

2.2.4.1.

Uzliesmojamību nosaka ar pārbaudēm, vai, ja par maisījumiem ir pietiekami daudz datu, tad ar aprēķiniem atbilstīgi ISO pieņemtajām metodēm (ISO 10156 ar grozījumiem “Gāzes un gāzu maisījumi – uguns potenciāla un oksidējošo spēju noteikšana”, izvēloties balona izejas vārstu). Ja nav pietiekamu datu šīs metodes izmantošanai, var lietot pārbaudes metodes EN 1839 grozīto formu (Gāzu un tvaiku sprādzienbīstamības robežu noteikšana).

2.2.4.2.

Ķīmisko nestabilitāti nosaka saskaņā ar metodi, kas aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļā. Ja aprēķini atbilstīgi ISO 10156 ar grozījumiem liecina, ka gāzu maisījums nav uzliesmojošs, klasificēšanas nolūkā nav jāveic pārbaudes ķīmiskās nestabilitātes noteikšanai.

2.3.   Aerosoli

2.3.1.    Definīcijas

Aerosoli, tas ir, aerosola izsmidzinātāji, ir jebkuri atkārtoti neuzpildāmi trauki no metāla, stikla vai plastmasas ar saspiestu, sašķidrinātu vai zem spiediena atšķaidītu gāzi ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tā, aprīkoti ar smidzinātāju, kurš ļauj trauka saturu izsmidzināt cietu vai šķidru daļiņu veidā suspensijas veidā gāzē, kā putas, pastu vai pulveri vai šķidrā vai arī gāzes veidā.

2.3.2.    Klasificēšanas kritēriji

2.3.2.1.

Aerosolus klasificē kā uzliesmojošus atbilstīgi 2.3.2.2. iedaļai, ja tie satur kādu komponenti, ko klasificē kā uzliesmojošu atbilstīgi šādiem šajā daļā norādītajiem kritērijiem:

šķidrumi ar uzliesmošanas punktu ≤ 93 °C, to skaitā uzliesmojoši šķidrumi atbilstīgi 2.6. iedaļai,

uzliesmojošas gāzes (sk. 2.2. iedaļu),

uzliesmojošas cietas vielas (sk. 2.7. iedaļu).

1.   piezīme

Uzliesmojošas komponentes neietver piroforas, pašsasiluma vai ar ūdeni reaģējošas vielas un maisījumus, jo tādas komponentes nekad neietilpst aerosolu sastāvā.

2.   piezīme

Aerosolus papildus neklasificē 2.2. iedaļā (uzliesmojošas gāzes), 2.5. iedaļā (gāzes zem spiediena), 2.6. iedaļā (uzliesmojoši šķidrumi) un 2.7. iedaļā (uzliesmojošas cietas vielas). Atkarībā no satura aerosoli var ietilpt citu bīstamības klašu darbības jomā, ar attiecīgiem marķējuma elementiem.

2.3.2.2.

Aerosolus klasificē vienā no trim šīs klases kategorijām, pamatojoties uz tā komponentēm, ķīmisko sadegšanas siltumu un attiecīgos gadījumos – uz putu pārbaudes rezultātiem (putu aerosoliem) un uz aizdedzes attāluma pārbaudi un slēgtās telpas pārbaudi (izsmidzināmiem aerosoliem) atbilstīgi šā pielikuma 2.3.1.a līdz 2.3.1.c attēlam un UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 31.4., 31.5. un 31.6. apakšsadaļai. Aerosolus, kuri neatbilst 1. vai 2. kategorijas kritērijiem, klasificē 3. kategorijā.

Piezīme

Aerosolus, kuru sastāvā uzliesmojošas komponentes ir vairāk nekā 1 % vai kuru sadegšanas siltums ir vismaz 20 kJ/g un kuri nav iesniegti šīs iedaļas uzliesmojamības klasificēšanas procedūrām, klasificē kā 1. kategorijas aerosolus.

2.3.1.a   attēls

Aerosoli

Image

2.3.1.b   attēls

Izsmidzināmie aerosoli

Image

2.3.1.c   attēls

Putu aerosoli

Image

2.3.3.    Paziņojums par bīstamību

Marķējuma elementus vielām vai maisījumiem, kas atbilst kritērijiem klasificēšanai šajā bīstamības klasē, izmanto saskaņā ar 2.3.1. tabulu.

2.3.1.   tabula

Marķējuma elementi uzliesmojošiem un neuzliesmojošiem aerosoliem

Klasifikācija

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Nav piktogrammas

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

H222: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols

H229: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

H223: Uzliesmojošs aerosols

H229: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

H229: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

 

 

 

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

 

 

 

2.3.4.    Papildu apsvērumi klasificēšanai

2.3.4.1.

Ķīmiskais sadegšanas siltums (ΔΗc) kilodžoulos uz gramu (kJ/g) ir teorētiskā sadegšanas siltuma (ΔΗsad.) un degšanas efektivitātes, kas parasti ir zemāka par 1,0 (tipiska degšanas efektivitāte ir 0,95 jeb 95 %), reizinājums.

Kompozītam aerosola preparātam ķīmiskais sadegšanas siltums ir vienāds ar atsevišķo komponenšu svērto sadegšanas siltumu summu:

Formula

kur:

ΔΗc

=

ķīmiskais sadegšanas siltums (kJ/g);

wi %

=

komponentes i masas daļa produktā;

ΔΗc(i)

=

komponentes i īpatnējais sadegšanas siltums (kJ/g) produktā.

Datus par ķīmisko sadegšanas siltumu var atrast literatūrā, aprēķināt vai noteikt ar pārbaužu palīdzību (sk. ASTM D 240 ar grozījumiem – Standarta testi šķidro ogļūdeņražu degvielas sadegšanas siltuma noteikšanai ar kalorimetrisko bumbu, EN/ISO 13943 ar grozījumiem, 86.1. līdz 86.3. punkts – Ugunsdrošība – Vārdnīca un NFPA 30B ar grozījumiem – Aerosolu produktu ražošanas un uzglabāšanas kodekss).”;

9)

daļas 2.4.2.1. iedaļā piezīmi aiz 2.4.1. tabulas aizstāj ar šādu:

Piezīme

“Gāzes, kuras var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss”, ir tīras gāzes vai gāzu maisījumi, kuru oksidēšanas spēja, ko nosaka, izmantojot ISO 10156 ar grozījumiem norādīto metodi, ir lielāka par 23,5 %.”;

10)

daļas 2.4.4. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.4.4.    Papildu apsvērumi klasificēšanai

Lai klasificētu oksidējošu gāzi, veic pārbaudes un izmanto aprēķina metodes, kas aprakstītas ISO 10156 ar grozījumiem “Gāzes un gāzu maisījumi – Degšanas potenciāla un oksidēšanas spējas noteikšana balona vārsta atveres izvēlei.”;

11)

daļas 2.5.1.1. iedaļas pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Gāzes zem spiediena ir gāzes, ko glabā tvertnēs zem 200 kPa (manometrs) liela vai lielāka spiediena 20 °C temperatūrā vai kas ir sašķidrinātas vai sašķidrinātas un atdzesētas.”;

12)

daļas 2.5.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.5.2.    Klasificēšanas kritēriji

2.5.2.1.

Gāzes zem spiediena pēc to fizikālā stāvokļa iepildīšanas laikā klasificē vienā no četrām grupām atbilstīgi 2.5.1. tabulai:

2.5.1.   tabula

Kritēriji gāzēm zem spiediena

Grupa

Kritēriji

Saspiesta gāze

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir pilnīgā gāzveida stāvoklī – 50 °C temperatūrā, tostarp visas gāzes, kuru kritiskā temperatūra ir ≤ – 50 °C.

Sašķidrināta gāze

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir daļēji šķidrā stāvoklī temperatūrā virs – 50 °C. Jānošķir:

i)

augstspiediena sašķidrinātā gāze: gāze, kuras kritiskā temperatūra ir no – 50 °C līdz + 65 °C; un

ii)

zemspiediena sašķidrinātā gāze: gāze, kuras kritiskā temperatūra pārsniedz + 65 °C.

Atdzesēta sašķidrināta gāze

Gāze, kura iepildīšanas laikā tās zemās temperatūras dēļ tiek daļēji sašķidrināta.

Izšķīdināta gāze

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir izšķīdināta šķidras fāzes šķīdinātājā.

Piezīme

Aerosolus neklasificē kā gāzes zem spiediena; sk. 2.3. iedaļu.”;

13)

daļas 2.5.4. iedaļā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Datus var atrast literatūrā, aprēķināt vai noteikt, veicot pārbaudes. Lielākā daļa tīro gāzu jau ir klasificētas UN RTDG paraugnoteikumos.”;

14)

daļas 2.7.2.1. un 2.7.2.3. iedaļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

15)

zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 2.8.2.1. iedaļas e) apakšpunktu, aizstāj ar šādu:

“(1)

Skatīt UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 28.1., 28.2., 28.3. apakšsadaļu un 28.3. tabulu.”;

16)

daļas 2.8.2.4. iedaļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

17)

daļas 2.8.4.1. iedaļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

18)

daļas 2.8.4.2. punkta a) un b) apakšpunktā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

19)

daļas 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 12.12.2.1 un 2.13.2.1. iedaļas ievadteikumā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

20)

daļas 2.13.4.4. iedaļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

21)

daļas 2.14.2.1. iedaļas ievadteikumā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

22)

daļas zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 2.15.2.2. iedaļas g) apakšpunktu, aizstāj ar šādu:

“(1)

Skatīt UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 28.1., 28.2., 28.3. apakšsadaļu un 28.3. tabulu.”;

23)

daļas 2.15.2.3. iedaļu groza šādi:

i)

zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz b) apakšpunktu, aizstāj ar šādu: “(1) Kā nosaka E pārbaužu sērijā, kas aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas II daļā.”;

ii)

otrajā daļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

24)

daļas 2.15.4.1. iedaļā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

25)

daļas 2.16.2.1. iedaļas ievadteikumā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”;

26)

daļas 2.16.3. iedaļā aiz 2.16.2. tabulas iekļauj šādu piezīmi:

Piezīme

Ja viela vai maisījums ir klasificēts kā tāds, kurš izraisa metālu koroziju, bet nav kodīgs ādai un/vai acīm, izmanto marķēšanas noteikumus 1.3.6. iedaļā.”;

27)

daļas 2.16.4.1. iedaļas ievadteikumā vārdus “ANO Ieteikumu par bīstamo preču pārvadāšanu” aizstāj ar vārdiem “UN RTDG”.

C.

Pielikuma 3. daļu groza šādi:

1)

daļas 3.1.2.1. iedaļā c) piezīmi aiz 3.1.1. tabulas aizstāj ar šādu:

“c)

Tabulā dotās akūtā toksiskuma (ATE) robežvērtības attiecībā uz ieelpas toksiskumu pamatojas uz 4 stundu ilgiem ieelpas testiem. Esošos datus par ieelpas toksiskumu, kas ir gūti 1 stundu ilgā ieelpas testā, var konvertēt, dalot tos ar 2, ja tie attiecas uz gāzēm un tvaikiem, un ar 4, ja tie attiecas uz putekļiem un miglu.”;

2)

daļas 3.1.3.6.2.2. un 3.1.3.6.2.3. iedaļu aizstāj ar šādām:

“3.1.3.6.2.2.

Ja maisījumā ir izmantota komponente koncentrācijā, kas ir ≥ 1 %, un ja par to nav nekādas izmantojamas informācijas attiecībā uz klasifikāciju, secina, ka maisījuma akūto toksiskumu nav iespējams pilnībā noteikt. Šajā gadījumā maisījumu klasificē, pamatojoties tikai uz tā zināmajām komponentēm, ar papildu slēdzienu marķējumā un DDL, ka “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto toksiskumu nav ziņu”, ievērojot 3.1.4.2. iedaļas noteikumus.

3.1.3.6.2.3.

Ja sastāvdaļas(-u), kuras(-u) akūtais toksiskums nav zināms, kopējā koncentrācija ir ≤ 10 %, tad izmanto 3.1.3.6.1. iedaļā norādīto formulu. Ja sastāvdaļas(-u), kuras(-u) akūtais toksiskums nav zināms, kopējā koncentrācija ir > 10 %, tad 3.1.3.6.1. iedaļā norādīto formulu labo, šādi pielāgojot nezināmās(-o) sastāvdaļas(-u) kopējo procentuālo daudzumu:

Formula”;

3)

daļas 3.1.4.1. iedaļas 3.1.3. tabulu aizstāj ar šādu:

3.1.3.   tabula

Akūta toksiskuma marķējuma elementi

Klasifikācija

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Image

Image

Signālvārds

Draudi

Draudi

Draudi

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

Caur muti

H300: Norijot iestājas nāve

H300: Norijot iestājas nāve

H301: Toksisks, ja norij

H302: Kaitīgs, ja norij

Caur ādu

H310: Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

H310: Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

H311: Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

H312: Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu

Ieelpojot

(sk. 1. piezīmi)

H330: Ieelpojot iestājas nāve

H330: Ieelpojot iestājas nāve

H331: Toksisks ieelpojot

H332: Kaitīgs ieelpojot

Drošības prasību apzīmējums Novēršana (caur muti)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Drošības prasību apzīmējums Reakcija (caur muti)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana (caur muti)

P405

P405

P405

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana (caur muti)

P501

P501

P501

P501

Drošības prasību apzīmējums Novēršana (caur ādu)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Drošības prasību apzīmējums Reakcija (caur ādu)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana (caur ādu)

P405

P405

P405

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana (caur ādu)

P501

P501

P501

P501

Drošības prasību apzīmējums Novēršana (ar ieelpu)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Drošības prasību apzīmējums Reakcija (ar ieelpu)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana (ar ieelpu)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana (ar ieelpu)

P501

P501

P501”;

 

4)

iekļauj šādu 3.1.4.2. iedaļu:

“3.1.4.2.

Akūta toksiskuma bīstamības apzīmējumos bīstamība atšķiras pēc iedarbības ceļa. Šis iedalījums būtu jāparāda arī paziņojumā par akūtā toksiskuma klasifikāciju. Ja viela vai maisījums ir klasificēts vairāk nekā vienam iedarbības ceļam, tad visas attiecīgās klasifikācijas būtu jāiekļauj drošības datu lapā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumā, un attiecīgie bīstamības paziņojuma elementi būtu jāiekļauj marķējumā, kā noteikts 3.1.3.2. iedaļā. Ja norāda apzīmējumu “x procenti maisījuma ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto toksiskumu nav ziņu”, kā noteikts 3.1.3.6.2.2. iedaļā, tad drošības datu lapā sniegtajā informācijā arī var nošķirt dažādus iedarbības ceļus. Piemēram, “x procenti maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto perorālo toksiskumu nav ziņu” un “x procenti maisījuma ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) akūto dermālo toksiskumu nav ziņu”.”;

5)

daļas 3.2.3.3.5. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.2.3.3.5.

Dažreiz ir ticami dati par to, ka sastāvdaļas kodīguma/kairinājuma ādai bīstamība neizpaužas, ja tās koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par 3.2.3.3.6. iedaļas 3.2.3. un 3.2.4. tabulā minētajām vispārīgajām robežkoncentrācijām. Šai gadījumā maisījumu klasificē atbilstīgi šiem datiem (sk. arī 10. un 11. pantu). Citos gadījumos, kad var gaidīt, ka sastāvdaļas radītā kodīguma/kairinājuma ādai bīstamība neizpaudīsies, ja tās koncentrācija būs vienāda ar vai lielāka par 3.2.3. un 3.2.4. tabulā minētajām vispārīgajām robežkoncentrācijām, apsver maisījuma pārbaudi. Šajos gadījumos piemēro ar pierādījumu daudzumu pamatoto daudzpakāpju pieeju, kas aprakstīta 3.2.2.5. iedaļā.”;

6)

daļas 3.2.4. iedaļas 3.2.5. tabulu aizstāj ar šādu:

3.2.5.   tabula

Ādas kodīguma/kairinājuma marķējuma elementi

Klasifikācija

1.A/1.B/1.C kategorija

2. kategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

H315: Kairina ādu

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P260

P264

P280

P264

P280

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P405

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

P501”;

 

7)

daļas 3.3.3.3.5. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.3.3.3.5.

Dažreiz ir ticami dati par to, ka sastāvdaļas radītā atgriezeniskā/neatgriezeniskā ietekme uz acīm neizpaužas, ja tās koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 3.3.3.3.6. iedaļas 3.3.3. un 3.3.4. tabulā minētajām vispārīgajām robežkoncentrācijām. Šajos gadījumos maisījumu klasificē, pamatojoties uz šiem datiem. Citos gadījumos, kad var gaidīt, ka sastāvdaļas kodīguma/kairinājuma ādai bīstamība vai atgriezeniskā/neatgriezeniskā ietekme uz acīm neizpaudīsies, ja tās koncentrācija būs vienāda ar vai lielāka par 3.3.3. un 3.3.4. tabulā minētajām vispārīgajām robežkoncentrācijām, apsver maisījuma pārbaudi. Šajos gadījumos piemēro ar pierādījumu daudzumu pamatoto daudzpakāpju pieeju.”;

8)

daļas 3.4.3.3.2. iedaļā 1. piezīmi aiz 3.4.6. tabulas aizstāj ar šādu:

1.   piezīme

Šo izpausmes robežkoncentrāciju parasti izmanto, piemērojot II pielikuma 2.8. iedaļas īpašās marķēšanas prasības, lai aizsargātu jau sensibilizētus indivīdus. Maisījumam, kura sastāvā esošo komponenšu koncentrācija ir vienāda vai lielāka par šo koncentrāciju, ir vajadzīga DDL. Sensibilitāti izraisošām vielām, kuru specifiskā robežkoncentrācija ir zemāka par 0,1 %, izpausmes robežkoncentrāciju nosaka kā vienu desmitdaļu no specifiskās robežkoncentrācijas.”;

9)

daļas 3.4.4. iedaļas 3.4.7. tabulu aizstāj ar šādu:

3.4.7.   tabula

Elpceļu vai ādas sensibilizācijas marķējuma elementi

Klasifikācija

Elpceļu sensibilizācija

Ādas sensibilizācija

1. kategorija un 1.A un 1.B apakškategorija

1. kategorija un 1.A un 1.B apakškategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

H334: Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu

H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P261

P284

P261

P272

P280

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

 

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

P501

P501”;

10)

daļas 3.5.3.1.1. iedaļas 3.5.2. tabulu aizstāj ar šādu:

3.5.2.   tabula

Maisījuma, kas klasificēts kā cilmes šūnām mutagēns, sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu

Klasificētā sastāvdaļa

Robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, maisījums jāklasificē kā:

1. kategorijas mutagēns

2. kategorijas mutagēns

1.A kategorija

1.B kategorija

1.A kategorijas mutagēns

≥ 0,1 %

1.B kategorijas mutagēns

≥ 0,1 %

2. kategorijas mutagēns

≥ 1,0 %”;

11)

daļas 3.5.4.1. iedaļas 3.5.3. tabulu aizstāj ar šādu:

3.5.3.   tabula

Cilmes šūnu mutagenitātes marķējuma elementi

Klasifikācija

1. kategorija

(1.A, 1.B kategorija)

2. kategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

H340: Var izraisīt ģenētiskus bojājumus (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

H341: Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P308 + P313

P308 + P313

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P405

P405

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

P501

P501”;

12)

daļas 3.6.3.1.1. iedaļas 3.6.2. tabulu aizstāj ar šādu:

3.6.2.   tabula

Maisījuma, kas klasificēts kā kancerogēns, sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu

Klasificētā sastāvdaļa

Vispārīgās robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, maisījums jāklasificē kā:

1. kategorijas kancerogēns

2. kategorijas kancerogēns

1.A kategorija

1.B kategorija

1.A kategorijas kancerogēns

≥ 0,1 %

1.B kategorijas kancerogēns

≥ 0,1 %

2. kategorijas kancerogēns

≥ 1,0 % [1. piezīme]”;

13)

daļas 3.6.4.1. iedaļas 3.6.3. tabulu aizstāj ar šādu:

3.6.3.   tabula

Kancerogenitātes marķējuma elementi

Klasifikācija

1. kategorija

(1.A, 1.B kategorija)

2. kategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

H350: Var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

H351: Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P308 + P313

P308 + P313

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P405

P405

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

P501

P501”;

14)

daļas 3.7.3.1.2. iedaļā 3.7.2. tabulu un piezīmes aizstāj ar šādām:

3.7.2.   tabula

Maisījuma, kas klasificēts kā reproduktīvajai sistēmai toksisks maisījums vai tāds maisījums, kam ir ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību, sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, pēc kurām vadās, klasificējot maisījumu

Klasificētā sastāvdaļa

Vispārīgās robežkoncentrācijas, kuras sasniedzot, maisījums jāklasificē kā:

Reproduktīvajai sistēmai toksiskā 1. kategorija

Reproduktīvajai sistēmai toksiskā 2. kategorija

Papildu kategorija ietekmei uz laktāciju vai ar tās starpniecību

1.A kategorija

1.B kategorija

Reproduktīvajai sistēmai toksiskā 1.A kategorija

≥ 0,3 %

[1. piezīme]

 

 

 

Reproduktīvajai sistēmai toksiskā 1.B kategorija

 

≥ 0,3 %

[1. piezīme]

 

 

Reproduktīvajai sistēmai toksiskā 2. kategorija

 

 

≥ 3,0 %

[1. piezīme]

 

Papildu kategorija ietekmei uz laktāciju vai ar tās starpniecību

 

 

 

≥ 0,3 %

[1. piezīme]

Piezīme

3.7.2. tabulā norādītās robežkoncentrācijas attiecas uz cietām vielām vai šķidrumiem (masas vienības), kā arī uz gāzēm (tilpuma vienības).

1.   piezīme

Ja maisījumā sastāvdaļas veidā ir atrodams reproduktīvajai sistēmai toksisks 1. vai 2. kategorijas materiāls vai viela, kurai ir noteikta kaitīga ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību, 0,1 % vai lielākā koncentrācijā, par maisījumu pēc pieprasījuma ir jāsniedz DDL.”;

15)

daļas 3.7.4.1. iedaļas 3.7.3. tabulu aizstāj ar šādu:

3.7.3.   tabula

Reproduktīvajai sistēmai toksiska materiāla marķējuma elementi

Klasifikācija

1. kategorija

(1.A, 1.B kategorija)

2. kategorija

Papildu kategorija ietekmei uz laktāciju vai ar tās starpniecību

GHS piktogrammas

Image

Image

Nav piktogrammas

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Nav signālvārda

Bīstamības apzīmējums

H360: Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam (norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

H361: Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam (norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

H362: Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P405

P405

 

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

P501

P501”;

 

16)

daļas 3.8.4.1. iedaļas 3.8.4. tabulu aizstāj ar šādu:

3.8.4.   tabula

Marķējuma elementi attiecībā uz toksiskumu konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas iedarbības

Klasifikācija

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

GHS piktogrammas

Image

Image

Image

Signālvārds

Draudi

Brīdinājums

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējums

H370: Rada orgānu bojājumus (vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

H371: Var izraisīt orgānu bojājumus (vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību)

H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu vai

H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus

Drošības prasību apzīmējums Novēršana

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Drošības prasību apzīmējums Reakcija

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Drošības prasību apzīmējums Uzglabāšana

P405

P405

P403 + P233

P405

Drošības prasību apzīmējums Iznīcināšana

P501

P501

P501”;

17)

daļas 3.9.2.9.9. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.9.2.9.9.

Tādējādi ir iespējams, ka konkrēta veida toksiskumu konstatē, veicot atkārtotu devu pētījumus ar dzīvniekiem pie devas/koncentrācijas, kas ir zemāka par orientējošo vērtību, piemēram, piemēram, < 100 mg/kg ķermeņa svara/dienā iedarbībā caur muti, tomēr ietekmes rakstura dēļ (piemēram, nefrotoksiskumu novēro tikai noteiktas sugas vīrišķajām žurkām, kas ir uzņēmīgas pret šo ietekmi) var izlemt vielu neklasificēt. No otras puses, pētījumos ar dzīvniekiem var novērot konkrētu toksiskuma veidu, ja vērtības ir vienādas vai augstākas par orientējošo, piemēram, ≥ 100 mg/kg ķermeņa svara/dienā iedarbībā caur muti, un arī papildu informācija no citiem avotiem, piemēram, no pētījumiem par ilgtermiņa iedarbību vai no pieredzes ar cilvēkiem, liecina, ka pierādījumu daudzuma dēļ būtu drošāk vielu klasificēt.”;

18)

daļas 4.1.3.4.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“4.1.3.4.3.

Ja maisījums ir veidots, izšķīdinot ūdenī vai kādā citā pilnīgi netoksiskā materiālā citu testētu maisījumu vai vielu, maisījuma toksiskumu var aprēķināt, izmantojot sākotnējā maisījuma vai vielas datus.”;

19)

daļas 4.1.3.5.5.5.1. iedaļas 4.1.3. tabulu aizstāj ar šādu:

4.1.3.   tabula

Reizināšanas koeficienti ļoti toksiskām maisījumu komponentēm

Akūts toksiskums

reizin. koeficients

Hronisks toksiskums

reizin. koeficients

L(E)C50 vērtība (mg/l)

 

NOEC vērtība (mg/l)

NRD (1) sastāvdaļas

RD (2) sastāvdaļas

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

-

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(turpināt intervālos ar koeficientu 10)

(turpināt intervālos ar koeficientu 10)


(1)  Ātri nesadalās.

(2)  Ātri sadalās.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļas 1.1.2. iedaļu svītro;

2)

pielikuma 3. daļas 3.2. līdz 3.2.2.2. iedaļu aizstāj ar šādām:

“3.2.   Taustāmi brīdinājumi

3.2.1.    Iepakojums, kas aprīkojams ar taustāmiem brīdinājumiem

3.2.1.1.

Ja vielas vai maisījumi ir ikvienam pieejami mazumtirdzniecībā un klasificēti kā tādi, kam piemīt akūts toksiskums, kas izraisa kodīgumu ādai, kam piemīt 2. kategorijas cilmes šūnu mutagenitāte, 2. kategorijas kancerogenitāte, 2. kategorijas toksiskums reproduktīvajai sistēmai, kas izraisa sensibilizāciju ieelpojot, kas izraisa 1. vai 2. kategorijas STOT, klasificēti kā bīstami ieelpojot, kā uzliesmojošas gāzes, kā 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi vai kā uzliesmojošas cietas vielas, tad jebkura tilpuma iepakojumu aprīko ar taustāmiem brīdinājumiem par draudiem.

3.2.1.2.

3.2.1.1. iedaļa neattiecas uz transportējamām gāzes tvertnēm. Taustāmus brīdinājumus neuzliek aerosoliem un tvertnēm, kam ir noslēgta smidzināšanas ierīce un kas satur vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā bīstami ieelpojot, ja vien tie nav klasificēti vienā vai vairākās citās 3.2.1.1. iedaļas bīstamības klasēs.

3.2.2.    Noteikumi, kas attiecas uz taustāmiem brīdinājumiem

Tehniskās specifikācijas par taustāmām brīdinājuma ierīcēm atbilst EN ISO standartam 11683 “Iepakojums – Taustāmās briesmu brīdinājuma zīmes – Prasības.” ar grozījumiem.”


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļas 1.1. tabulu groza šādi:

a)

tabulā H222. koda pirmo rindu aizstāj ar šādu:

“H222

Valoda

2.3. –

Aerosoli, 1. bīstamības kategorija”

b)

tabulā H223. kodu aizstāj ar šādu:

“H223

Valoda

2.3. –

Aerosoli, 2. bīstamības kategorija

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Latwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.”;

c)

tabulā aiz H228. koda iekļauj šādus bīstamības apzīmējumus:

“H229

Valoda

2.3. –

Aerosoli, 1., 2., 3. bīstamības kategorija

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Valoda

2.2. –

Uzliesmojošas gāzes (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes), bīstamības kategorija A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Valoda

2.2. –

Uzliesmojošas gāzes (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes), bīstamības kategorija B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.”;

2)

pielikuma 2. daļas 2.1. tabulā svītro papildu bīstamības apzīmējuma kodu EUH006.


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Atlasot drošības prasību apzīmējumus saskaņā ar 22. pantu un 28. panta 3. punktu, piegādātāji, saglabājot drošības norādījuma skaidrību un saprotamību, var apvienot drošības prasību apzīmējumus, kas ietverti nākamajā tabulā.

Drošības prasību apzīmējuma 2. slejā kvadrātiekavās […] ievietots teksts nozīmē, ka tas nav piemērojams vienmēr un būtu izmantojams vienīgi īpašos gadījumos. Minētajos gadījumos izmantošanas nosacījumi ar paskaidrojumiem par to, kad teksts izmantojams, ir doti 5. slejā.

Slīpsvītra [/] drošības prasību apzīmējuma teksta 2. slejā nozīmē, ka saskaņā ar norādēm 5. slejā jāizvēlas viena no vairākām atdalītajām frāzēm.

Trīspunkte […] drošības prasību apzīmējuma tekstā 2. slejā nozīmē to, ka 5. slejā ir sīkākas norādes par sniedzamo informāciju.”;

2)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

daļas 6.2. tabulu groza šādi:

i)

tabulas P202. kodu aizstāj ar šādu:

“P202

Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.

Sprādzienbīstami materiāli (2.1. iedaļa)

Nestabili sprādzienbīstami materiāli

 

cilmes šūnu mutagenitāte (3.5. iedaļa)

1A, 1B, 2

Kancerogenitāte (3.6. iedaļa)

1A, 1B, 2

Toksisks reproduktīvajai sistēmai (3.7. iedaļa)

1A, 1B, 2

Uzliesmojošas gāzes (tostarp ķīmiski nestabilas gāzes) (2.2. iedaļa)

A, B (ķīmiski nestabilas gāzes)”;

ii)

tabulas P210. kodu aizstāj ar šādu:

“P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Sprādzienbīstami materiāli (2.1. iedaļa)

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. iedaļa

Ražotājs/piegādātājs precizē konkrēto aizdegšanās avotu(-us).

Uzliesmojošas gāzes (2.2. iedaļa)

1, 2

Aerosoli (2.3. iedaļa)

1, 2, 3

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6. iedaļa)

1, 2, 3

Uzliesmojošas cietas vielas (2.7. iedaļa)

1, 2

Pašreaģējošas vielas un maisījumi (2.8. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

Pirofori šķidrumi (2.9. iedaļa)

1

Piroforas cietas vielas (2.10. iedaļa)

1

Organiskie peroksīdi (2.15. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

 

Oksidējoši šķidrumi (2.13. iedaļa)

1, 2, 3

Norādīt, ka jāsargā no karstuma.”;

Oksidējošas cietas vielas (2.14. iedaļa)

1, 2, 3

iii)

tabulas P211. kodu aizstāj ar šādu:

“P211

Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

Aerosoli (2.3. iedaļa)

1, 2”;

 

iv)

tabulas P220. kodu aizstāj ar šādu:

“P220

Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/…/uzliesmojošiem materiāliem.

Oksidējošas gāzes (2.4. iedaļa)

1

…Ražotājs/piegādātājs precizē citus nesaderīgus materiālus.

Pašreaģējošas vielas un maisījumi (2.8. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

Oksidējoši šķidrumi (2.13. iedaļa)

1

norādīt, ka jāsargā no apģērba un citiem uzliesmojošiem materiāliem.

2, 3

…Ražotājs/piegādātājs precizē citus nesaderīgus materiālus.

Oksidējošas cietas vielas (2.14. iedaļa)

1

norādīt, ka jāsargā no apģērba un citiem uzliesmojošiem materiāliem.

2, 3

…Ražotājs/piegādātājs precizē citus nesaderīgus materiālus.”;

Organiskie peroksīdi (2.15. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

v)

tabulas P223. kodu aizstāj ar šādu:

“P223

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes (2.12. iedaļa)

1, 2”;

 

vi)

tabulas P244. kodu aizstāj ar šādu:

“P244

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

Oksidējošas gāzes (2.4. iedaļa)

1”;

 

vii)

tabulas P251. kodu aizstāj ar šādu:

“P251

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

Aerosoli (2.3. iedaļa)

1, 2, 3”;

 

viii)

tabulas P261. kodu aizstāj ar šādu:

“P261

Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu.

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

3, 4

Ražotājs/piegādātājs precizē piemērojamos nosacījumus.

var nenorādīt, ja uz marķējuma ir P260”;

Sensibilizācija ieelpojot (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu –vienreizēja iedarbība; elpceļu kairinājums (3.8. iedaļa)

3

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu –vienreizēja iedarbība; narkoze (3.8. iedaļa)

3

ix)

tabulas P280. kodu aizstāj ar šādu:

“P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Sprādzienbīstami materiāli (2.1. iedaļa)

Nestabili sprādzienbīstami materiāli un 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. iedaļa

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

Norādīt sejas aizsargus.

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6. iedaļa)

1, 2, 3

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

Norādīt aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus.

Uzliesmojošas cietas vielas (2.7. iedaļa)

1, 2

Pašreaģējošas vielas un maisījumi (2.8. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

Pirofori šķidrumi (2.9. iedaļa)

1

Piroforas cietas vielas (2.10. iedaļa)

1

Pašsasilstošas vielas un maisījumi (2.11. iedaļa)

1, 2

Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes (2.12. iedaļa)

1, 2, 3

Oksidējoši šķidrumi (2.13. iedaļa)

1, 2, 3

Oksidējošas cietas vielas (2.14. iedaļa)

1, 2, 3

Organiskie peroksīdi (2.15. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

Norādīt aizsargcimdus/apģērbu.

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

Norādīt aizsargcimdus/apģērbu un acu/sejas aizsargus.

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

Norādīt aizsargcimdus.

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

Nopietni acu bojājumi (3.3. iedaļa)

1

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

Norādīt acu/sejas aizsargus.

Acu kairinājums (3.3. iedaļa)

2

 

 

Cilmes šūnu mutagenitāte (3.5. iedaļa)

1A, 1B, 2

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

 

 

Kancerogenitāte (3.6. iedaļa)

1A, 1B, 2

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.

 

 

Toksisks reproduktīvajai sistēmai (3.7. iedaļa)

1A, 1B, 2

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojuma veidu.”;

x)

svītro P281. kodu;

xi)

tabulas P284. kodu aizstāj ar šādu:

“P284

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2

Ražotājs/piegādātājs precizē aprīkojumu.

var izmantot tekstu kvadrātiekavās, ja lietošanas laikā ķīmiskajai vielai ir pievienota papildu informācija par to, kāds ventilācijas veids būtu piemērots drošai lietošanai.”;

Sensibilizācija ieelpojot (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

xii)

svītro P285. kodu;

b)

daļas 6.3. tabulu groza šādi:

i)

svītro P307. kodu;

ii)

tabulas P308. kodu aizstāj ar šādu:

“P308

JA saskaras vai saistīts ar:

Cilmes šūnu mutagenitāte (3.5. iedaļa)

1A, 1B, 2

 

Kancerogenitāte (3.6. iedaļa)

1A, 1B, 2

Toksisks reproduktīvajai sistēmai (3.7. iedaļa)

1A, 1B, 2

Toksisks reproduktīvajai sistēmai, ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību (3.7. iedaļa)

Papildu kategorija

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (3.8. iedaļa)

1, 2”;

iii)

svītro P309. kodu;

iv)

tabulas P310., P311. un P312. kodu aizstāj ar šādiem:

“P310

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

Akūts perorāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamās medicīniskās konsultācijas avotu.

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums (3.3. iedaļa)

1

Bīstams ieelpojot (3.10. iedaļa)

1

P311

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

3

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamas medicīniskās konsultācijas avotu.

Sensibilizācija ieelpojot (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (3.8. iedaļa)

1, 2

P312

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…/, ja jums ir slikta pašsajūta.

Akūts perorāls toksiskums (3.1. iedaļa)

4

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamas medicīniskās konsultācijas avotu.”;

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

3, 4

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

4

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība; elpceļu kairinājums (3.8. iedaļa)

3

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība; narkoze (3.8. iedaļa)

3

v)

tabulas P321. kodu aizstāj ar šādu:

“P321

Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. … uz šīs etiķetes).

Akūts perorāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.

ja vajadzīga tūlītēja pretlīdzekļa ievadīšana.

Akūts toksiskums (caur ādu) (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.

ja ieteikti tūlītēji pasākumi, piemēram, konkrēta tīrīšanas līdzekļa pielietošana.

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

3

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.

ja vajadzīgi tūlītēji īpaši pasākumi.

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.

ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli.

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A,1B

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (3.8. iedaļa)

1

… Atsauce uz papildu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju.

ja vajadzīgi tūlītēji īpaši pasākumi.”;

vi)

svītro P322. kodu;

vii)

tabulas P340. kodu aizstāj ar šādu:

“P340

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

 

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C

Sensibilizācija ieelpojot (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība; elpceļu kairinājums (3.8. iedaļa)

3

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība; narkoze (3.8. iedaļa)

3”;

viii)

svītro P341. kodu;

ix)

svītro P350. kodu;

x)

tabulas P352. kodu aizstāj ar šādu:

“P352

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

… Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli vai ārkārtas gadījumā, ja ūdens ir pilnīgi nepiemērots, ieteikt alternatīvu līdzekli.”;

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

xi)

tabulas P361, P362. un P363. kodu aizstāj ar šādiem:

“P361

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6. iedaļa)

1, 2, 3

 

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C


P362

Novilkt piesārņoto apģērbu.

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

4

 

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

P363

Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C”;

 

xii)

tabulā aiz P363. koda iekļauj šādu drošības prasību apzīmējumu:

“P364

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

 

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

 

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B”;

 

xiii)

neattiecas uz latviešu valodas versiju;

xiv)

tabulas P301 + P310. un P301 + P312. kodu aizstāj ar šādiem:

“P301 + P310

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

Akūts perorāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamas medicīniskās konsultācijas avotu.

Bīstams ieelpojot (3.10. iedaļa)

1

P301 + P312

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…/, ja jums ir slikta pašsajūta.

Akūts perorāls toksiskums (3.1. iedaļa)

4

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamas medicīniskās konsultācijas avotu.”;

xv)

svītro P302 + P350. kodu;

xvi)

tabulas P302 + P352. kodu aizstāj ar šādu:

“P302 + P352

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

… Ražotājs/piegādātājs vajadzības gadījumā var precizēt tīrīšanas līdzekli vai ārkārtas gadījumā, ja ūdens ir pilnīgi nepiemērots, ieteikt alternatīvu līdzekli.”;

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

xvii)

tabulas P303 + P361 + P353. kodu aizstāj ar šādu:

“P303 + P361 + P353

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6. iedaļa)

1, 2, 3

 

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C”;

xviii)

tabulas P304 + P340. kodu aizstāj ar šādu:

“P304 + P340

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Akūts ieelpas toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3, 4

 

Kodīgums ādai (3.2. iedaļa)

1A, 1B, 1C

Sensibilizācija ieelpojot (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība; elpceļu kairinājums (3.8. iedaļa)

3

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība; narkoze (3.8. iedaļa)

3”;

xix)

svītro P304 + P341. kodu;

xx)

tabulas P307 + P311. kodu aizstāj ar šādu:

“P308 + P311

JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (3.8. iedaļa)

1, 2

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamas medicīniskās konsultācijas avotu.”;

xxi)

svītro P309 + P311. kodu;

xxii)

tabulas P342 + P311. kodu aizstāj ar šādu:

“P342 + P311

Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

Sensibilizācija ieelpojot (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B

…Ražotājs/piegādātājs precizē piemērotu neatliekamas medicīniskās konsultācijas avotu.”;

xxiii)

aiz P342 + P311. koda iekļauj šādus drošības prasību apzīmējumus:

“P361 + P364

Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Akūts dermāls toksiskums (3.1. iedaļa)

4

 

Ādas kairinājums (3.2. iedaļa)

2

Sensibilizācija saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)

1, 1A, 1B”;

xxiv)

tabulas P370 + P378. kodu aizstāj ar šādu:

“P370 + P378

Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet …

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6. iedaļa)

1, 2, 3

… Ražotājs/piegādātājs precizē atbilstīgu vidi.

ja ūdens izmantošana palielina bīstamību.”;

Uzliesmojošas cietas vielas (2.7. iedaļa)

1, 2

Pašreaģējošas vielas un maisījumi (2.8. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips

Pirofori šķidrumi (2.9. iedaļa)

1

Piroforas cietas vielas (2.10. iedaļa)

1

Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes (2.12. iedaļa)

1, 2, 3

Oksidējoši šķidrumi (2.13. iedaļa)

1, 2, 3

Oksidējošas cietas vielas (2.14. iedaļa)

1, 2, 3

c)

daļas 6.4. tabulu groza šādi:

i)

tabulas P410. kodu aizstāj ar šādu:

“P410

Aizsargāt no saules gaismas.

Aerosoli (2.3. iedaļa)

1,2, 3

 

Gāzes zem spiediena (2.5. iedaļa)

Saspiesta gāze

Sašķidrināta gāze

Izšķīdināta gāze

var nenorādīt, ja gāzes ir iepildītas pārvietojamos gāzes balonos saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumu P200. iepakošanas instrukciju, izņemot gāzes, kuras (lēni) sadalās vai polimerizējas)

Pašsasilstošas vielas un maisījumi (2.11. iedaļa)

1, 2

 

Organiskie peroksīdi (2.15. iedaļa)

A, B, C, D, E, F tips”;

 

ii)

tabulas P412. kodu aizstāj ar šādu:

“P412

Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

Aerosoli (2.3. iedaļa)

1, 2, 3”;

 

iii)

tabulas P410 + P403 un P410 + P412. kodu aizstāj ar šādiem:

“P410 + P403

Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt labi vēdināmās telpās.

Gāzes zem spiediena (2.5. iedaļa)

Saspiesta gāze

Sašķidrināta gāze

Izšķīdināta gāze

var nenorādīt, ja gāzes ir iepildītas pārvietojamos gāzes balonos saskaņā ar UN RTDG paraugnoteikumu P200. iepakošanas instrukciju, izņemot gāzes, kuras (lēni) sadalās vai polimerizējas)

P410 + P412

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

Aerosoli (2.3. iedaļa)

1, 2, 3”;

 

3)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

daļas 1.2. tabulu groza šādi:

i)

tabulas P210. kodu aizstāj ar šādu:

“P210

Valoda

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”;

ii)

tabulas P223. kodu aizstāj ar šādu:

“P223

Valoda

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.”;

iii)

tabulas P244. kodu aizstāj ar šādu:

“P244

Valoda

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.”;

iv)

tabulas P251. kodu aizstāj ar šādu:

“P251

Valoda

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.”;

v)

svītro P281. kodu;

vi)

tabulas P284. kodu aizstāj ar šādu:

“P284

Valoda

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.”;

vii)

svītro P285. kodu;

b)

daļas 1.3. tabulu groza šādi:

i)

svītro P307. kodu;

ii)

svītro P309. kodu;

iii)

tabulas P310., P311. un P312. kodu aizstāj ar šādiem:

“P310

Valoda

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Valoda

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Valoda

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…”;

iv)

svītro P322. kodu;

v)

tabulas P340. kodu aizstāj ar šādu:

“P340

Valoda

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.”;

vi)

svītro P341. kodu;

vii)

svītro P350. kodu;

viii)

tabulas P352. kodu aizstāj ar šādu:

“P352

Valoda

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu/…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…”;

viiia)

tabulas P361. kodu aizstāj ar šādu:

“P361

Valoda

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.”;

ix)

tabulas P362. kodu aizstāj ar šādu:

“P362

Valoda

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.”;

x)

aiz P363. koda iekļauj šādu drošības prasību apzīmējumu:

“P364

Valoda

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa’ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.”

xi)

tabulas P378. kodu aizstāj ar šādu:

“P378

Valoda

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi…

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…”