EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0335

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 335/2013 ( 2013. gada 12. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

OJ L 105, 13.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Atcelts ar 32014R0807 . Latest consolidated version: 20/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/335/oj

13.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 335/2013

(2013. gada 12. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 91. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2006 (2) paredz sīki izstrādātus Regulas (EK) Nr. 1698/2005 piemērošanas noteikumus.

(2)

Komisija 2011. gada 12. oktobrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (3). Minētais priekšlikums paredz jaunu stratēģiju lauku attīstībai, pamatojoties uz politikas risinājumiem, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas” (4) un uz tam sekojušo plaša mēroga diskusiju. Priekšlikums paredz būtiskas lauku attīstības politikas izmaiņas, jo īpaši attiecībā uz vairāku tādu pasākumu saturu, kas ir paredzēti Regulā (EK) Nr. 1698/2005 un iekļauti dalībvalstu lauku attīstības programmās.

(3)

Ir svarīgi nodrošināt, ka ELFLA resursi plānošanas periodā pēc 2007.–2013. gada plānošanas perioda tiek, ciktāl iespējams, veltīti šīs jaunās lauku attīstības stratēģijas īstenošanai. Nenovēršami būs posms, kurā 2007.–2013. gada plānošanas perioda un nākamā plānošanas perioda lauku attīstības programmu piemērošana un atbilstošās tiesību normas dublēsies. Tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas nodrošina 2007.–2013. gada plānošanas perioda pasākumu piemērošanu saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kas neļautu par šiem pasākumiem tērēt nesamērīgu daļu no nākamā programmu plānošanas perioda finanšu līdzekļiem.

(4)

Tāpēc būtu jānosaka, ka dalībvalstīm nebūtu jāuzņemas jaunas juridiskas saistības pret tādu daudzgadu pasākumu atbalsta saņēmējiem, kuri iesniedzas tālu nākamajā plānošanas periodā, vai attiecībā uz pasākumiem, kuri saskaņā ar jauno lauku attīstības stratēģiju, domājams, tiks pārtraukti vai būtiski pārveidoti.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 27. panta 12. punkts un 32.a pants ierobežo termiņa pagarinājumus esošām agrovides, dzīvnieku labturības vai meža vides saistībām līdz tā laikposma beigām, uz kuru attiecas 2013. gada maksājuma pieprasījums. Lai nepieļautu, ka iespējamas kavēšanās jauno lauku attīstības programmu iesniegšanas un apstiprināšanas procesā apdraud šīs politikas īstenošanas nepārtrauktību, būtu jāparedz iespēja pagarināt minēto saistību laikposmu līdz tā laikposma beigām, uz kuru attiecas 2014. gada maksājuma pieprasījums.

(6)

Tā kā tuvojas 2007.–2013. gada plānošanas perioda beigas, būtu jāsamazina ar procedūru saistītais slogs dalībvalstīm, kas veic izmaiņas lauku attīstības programmās, bet vienlaikus jāsaglabā atbilstīgs Komisijas veiktā novērtējuma līmenis. Tāpēc vajadzētu uzlabot iespējas dalībvalstīm laikus un izmantojot paziņošanas procedūru, pārcelt summas no konkrētiem pasākumiem, kam tās vairs nebūs vajadzīgas, uz citiem pasākumiem. Tādēļ būtu jāpalielina elastīguma robeža pārcēlumiem starp asīm.

(7)

Ir svarīgi nodrošināt lauku attīstības politikas īstenošanas nepārtrauktību un vienmērīgu pāreju no viena plānošanas perioda uz nākamo plānošanas periodu. Attiecīgi būtu jāprecizē, ka izdevumi, kas saistīti ar jauno programmu ex ante novērtējumu, un sagatavošanas izmaksas, kas saistītas ar vietējo attīstības stratēģiju izstrādi plānošanas periodam pēc 2007.–2013. gada plānošanas perioda, ir daļa no sagatavošanās darbībām, kuras finansē tehniskās palīdzības satvarā. Turklāt būtu jāparedz iespēja finansēt citas sagatavošanas darbības, ja tās ir tieši saistītas ar pašreizējās lauku attīstības programmās paredzētajām darbībām un ir nepieciešamas, lai nodrošinātu nepārtrauktību un vienmērīgu pāreju no viena plānošanas perioda uz nākamo plānošanas periodu.

(8)

Kad dalībvalstis ir izlietojušas 2007.–2013. gada plānošanas periodam atvēlētos līdzekļus konkrētai programmai un/vai pasākumam, tām nebūtu jāuzņemas jaunas juridiskas saistības pret šādu programmu un/vai pasākumu atbalsta saņēmējiem. Turklāt būtu jānorāda arī skaidri galīgie termiņi, līdz kuru apritēšanai var uzņemties juridiskās saistības pret atbalsta saņēmējiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā un nākamajā plānošanas periodā.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1974/2006.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1974/2006 groza šādi:

1)

regulas 9. panta 2. un 4. punktā “1 %” aizstāj ar “3 %”;

2)

regulas 14. pantā pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Pēc 2013. gada 31. decembra nenotiek jaunu juridisku saistību uzņemšanās pret atbalsta saņēmējiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 23. pantu.”;

3)

regulas 21. pantā pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Pēc 2013. gada 31. decembra nenotiek jaunu juridisku saistību uzņemšanās pret atbalsta saņēmējiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 31. pantu.”;

4)

regulas 27. panta 12. punkta otrajā daļā skaitli “2013” aizstāj ar “2014”;

5)

regulas 31. pantā pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Pēc 2013. gada 31. decembra nenotiek jaunu juridisku saistību uzņemšanās pret atbalsta saņēmējiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. pantu, tostarp ja šos pasākumus īsteno vietējās rīcības grupas saskaņā ar minētās regulas 63. panta a) punktu.”;

6)

regulas 32. pantā pievieno šādu otro daļu:

“Pēc 2013. gada 31. decembra nenotiek jaunu juridisku saistību uzņemšanās pret atbalsta saņēmējiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 45. pantu, tostarp ja šos pasākumus īsteno vietējās rīcības grupas saskaņā ar minētās regulas 63. panta a) punktu.”;

7)

regulas 32.a pantā skaitli “2013” aizstāj ar “2014”;

8)

iekļauj šādu 41.a pantu:

“41.a pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1698/2005 66. panta 2. punktu, ar programmas atbalstu saistītās sagatavošanas darbības plānošanas periodā pēc 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietver:

a)

izdevumus saistībā ar programmu ex ante novērtējumu;

b)

vietējo attīstības stratēģiju izstrādes sagatavošanas izmaksas;

c)

izdevumus saistībā ar citām sagatavošanas darbībām, ja tās ir:

i)

tieši saistītas ar pašreizējo lauku attīstības programmu paredzētajām darbībām;

ii)

nepieciešamas, lai nodrošinātu lauku attīstības politikas īstenošanas nepārtrauktību un vienmērīgu pāreju no viena plānošanas perioda uz nākamo plānošanas periodu.

2.   Lauku attīstības programmās ietver 1. punkta izpildei vajadzīgos noteikumus.”;

9)

regulas III nodaļas 2. iedaļā iekļauj šādu 41.b pantu:

“41.b pants

1.   Ja programmai un/vai pasākumam iedalītā summa ir izlietota ātrāk, nekā iestājies beigu termiņš, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 71. panta 1. punktā, dalībvalstis neuzņemas jaunas juridiskas saistības pret atbalsta saņēmējiem.

2.   Dalībvalstis neuzņemas jaunas juridiskas saistības pret atbalsta saņēmējiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 no dienas, kurā tās sāk uzņemties juridiskas saistības pret atbalsta saņēmējiem atbilstīgi 2014.–2020. gada plānošanas perioda tiesiskajam regulējumam.

Dalībvalstis var piemērot šā punkta pirmo daļu vai nu programmu, vai pasākumu līmenī.

3.   Attiecībā uz LEADER dalībvalstis var piemērot šā panta 2. punktu Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62. pantā minēto vietējas rīcības grupu līmenī.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro LEADER sagatavošanās posma atbalstam un tehniskajai palīdzībai.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.

(3)  COM(2011) 627 final/3, 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 galīgā redakcija, 18.11.2010.


Top