EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 ( 2013. gada 7. marts ) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 216/2013

(2013. gada 7. marts)

par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 352. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dalībvalstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 297. pants attiecas uz publikācijām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk “Oficiālais Vēstnesis”) un Savienības tiesību aktu stāšanos spēkā.

(2)

Ar Regulu Nr. 1/1958 (1), ņemot vērā jebkādus tās turpmākus grozījumus, ir noteiktas Eiropas Savienības iestāžu oficiālās valodas.

(3)

Lai gan Oficiālais Vēstnesis pieejams arī tiešsaistē, tā iespiestais izdevums, kas ir pieejams visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, šobrīd ir vienīgā juridiski saistošā publikācija.

(4)

Ar Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas Lēmumu 2009/496/EK, Euratom (2009. gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību (2) tiek nodrošināts, ka Publikāciju birojs dod iestādēm iespēju pildīt savu pienākumu leģislatīvu aktu publicēšanas jomā.

(5)

Lietā C-161/06 Skoma-Lux sro pret Celní ředitelství Olomouc  (3) Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka Savienības tiesību akti nav piemērojami privātpersonām, ja šie tiesību akti nav pienācīgi publicēti Oficiālajā Vēstnesī, un ka šādu aktu pieejamība tiešsaistē nav pielīdzināma oficiālai publikācijai Oficiālajā Vēstnesī, jo Savienības tiesībās šajā jautājumā nav noteikumu.

(6)

Ja publikācija Oficiālā Vēstneša elektroniskajā formātā būtu uzskatāma par oficiālu publikāciju, piekļuve Savienības tiesību aktiem būtu ātrāka un lētāka. Tomēr iedzīvotājiem joprojām vajadzētu būt iespējai iegūt no Publikāciju biroja Oficiālā Vēstneša iespiesto versiju.

(7)

Komisijas paziņojumā “Par Digitālo programmu Eiropai” uzsvērts, ka piekļuve juridiskam saturam tiešsaistē sekmē digitālā iekšējā tirgus attīstību, kas rada ekonomiskus un sabiedriskus ieguvumus.

(8)

Tādēļ būtu jāizstrādā noteikumi, lai nodrošinātu Oficiālā Vēstneša elektroniskās publikācijas autentiskumu, integritāti un nemainību.

(9)

Tāpat ar šo regulu būtu jāparedz noteikumi, kas piemērojami gadījumos, kad neparedzētu un izņēmuma apstākļu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju nav iespējams sagatavot un darīt pieejamu.

(10)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (4) nosaka juridiskās sekas, kādas ir elektroniskajam parakstam kā autentificēšanas metodei. Lai nodrošinātu Oficiālā Vēstneša elektroniskā izdevuma autentiskumu, integritāti un nemainību, uzlabots elektroniskais paraksts, kas pamatojas uz kvalificētu sertifikātu un ko radījusi droša paraksta radīšanas ierīce saskaņā ar šo direktīvu, sabiedrībai sniedz pietiekamas garantijas. Vajadzētu būt iespējai elektroniski parakstīto Oficiālo Vēstnesi pārbaudīt ar viegli pieejamiem līdzekļiem.

(11)

Piekļuve EUR-Lex tīmekļa vietnei ir jānodrošina, ievērojot pienākumu aizsargāt personas ar invaliditāti saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/48/EK (2009. gada 26. novembris) par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (5).

(12)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu noteikto mērķi, proti, ļaut Eiropas iedzīvotājiem paļauties uz Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju, jo šīs regulas darbības joma attiecas tikai uz to, lai šādu publikāciju padarītu autentisku, tāpat kā pašlaik autentiska ir iespiestā publikācija.

(13)

LESD šīs regulas pieņemšanai neparedz citas pilnvaras kā tās, kas paredzētas 352. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar šo regulu Oficiālo Vēstnesi publicē elektroniskā formātā Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

2.   Neskarot 3. pantu, vienīgi elektroniskā formātā publicētais Oficiālais Vēstnesis (turpmāk “Oficiālā Vēstneša elektroniskais izdevums”) ir autentisks un rada juridiskas sekas.

2. pants

1.   Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu paraksta ar uzlabotu elektronisko parakstu, kas pamatojas uz kvalificētu sertifikātu un ko radījusi droša paraksta radīšanas ierīce saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK. Kvalificēto sertifikātu un tā atjauninājumus publicē EUR-Lex tīmekļa vietnē, lai sabiedrība varētu pārbaudīt uzlaboto elektronisko parakstu un Oficiālā Vēstneša elektroniskā izdevuma autentiskumu.

2.   Oficiālā Vēstneša elektroniskajā izdevumā norāda tā publicēšanas datumu.

3.   Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu sabiedrībai dara pieejamu EUR-Lex tīmekļa vietnē atjauninātā formātā un uz neierobežotu laiku. Tā skatīšana ir bezmaksas.

3. pants

1.   Ja Publikāciju biroja informācijas sistēmas neparedzētu un ārkārtas pārrāvumu dēļ Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu nav iespējams publicēt, informācijas sistēmas darbību atjauno pēc iespējas drīz.

Pārrāvuma notikšanas brīdi konstatē Publikāciju birojs.

2.   Ja Oficiālais Vēstnesis ir jāpublicē, kad Publikāciju biroja informācijas sistēma 1. punktā minētā pārrāvuma rezultātā nedarbojas, vienīgi Oficiālā Vēstneša iespiestais izdevums ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Tiklīdz Publikāciju biroja informācijas sistēmas darbība tiek atjaunota, vienīgi informācijas nolūkā EUR-Lex tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu šā punkta pirmajā daļā minētā iespiestā izdevuma atbilstīgo elektronisko versiju un tajā ietver attiecīgu paziņojumu.

3.   Tiklīdz Publikāciju biroja informācijas sistēmas darbība tiek atjaunota, EUR-Lex tīmekļa vietnē sniedz informāciju par visiem iespiestajiem izdevumiem, kas saskaņā ar 2. punkta pirmo daļu ir autentiski un rada juridiskas sekas.

4. pants

1.   Saistībā ar Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu Publikāciju birojs ir atbildīgs par:

a)

tā publicēšanu un autentiskuma garantēšanu;

b)

tās informācijas sistēmas īstenošanu, pārvaldīšanu un uzturēšanu, izmantojot kuru tiek veidots Oficiālā Vēstneša elektroniskais izdevums, un par šīs sistēmas modernizēšanu atbilstīgi jaunākajiem tehnikas sasniegumiem;

c)

tehnisko iespēju ieviešanu un paplašināšanu, lai visiem lietotājiem nodrošinātu iespēju piekļūt Oficiālā Vēstneša elektroniskajam izdevumam;

d)

iekšējo drošības un piekļuves noteikumu izstrādi attiecībā uz informācijas sistēmu, izmantojot kuru tiek veidots Oficiālā Vēstneša elektroniskais izdevums;

e)

elektronisko dokumentu saglabāšanu un arhivēšanu un par to apstrādi atbilstīgi jaunākajiem tehnoloģijas sasniegumiem.

2.   Publikāciju birojs īsteno 1. punktā paredzēto atbildību saskaņā ar Lēmumu 2009/496/EK, Euratom.

5. pants

Šī regula stājas spēkā ceturtā kalendārā mēneša pirmajā dienā pēc tās pieņemšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. SHATTER


(1)  Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp.).

(2)  OV L 168, 30.6.2009., 41. lpp.

(3)  Krājums, 2007. g., I-10841. lpp.

(4)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(5)  OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp.


Top