Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 196/2013 ( 2013. gada 7. marts ), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikumu attiecībā uz Japānas iekļaušanu to trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts importēt konkrētu veidu svaigu gaļu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 196/2013

(2013. gada 7. marts),

ar ko groza Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikumu attiecībā uz Japānas iekļaušanu to trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts importēt konkrētu veidu svaigu gaļu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadteikumu, 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2010. gada 12. marta Regulā (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (2), ir paredzēti dzīvu dzīvnieku un šo dzīvnieku svaigas gaļas importa sanitārie apstākļi. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 206/2010 lietošanai pārtikā paredzētu svaigu gaļu var importēt tikai tad, ja to ieved no tādas trešās valsts teritorijas vai daļas, kas iekļauta minētās regulas II pielikuma 1. daļā, un ja tā atbilst attiecīgajām prasībām.

(2)

Japāna vēlējās tikt iekļauta to valstu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt svaigu liellopu gaļu, un Komisijas revīzijā, kas attiecībā uz liellopu gaļu Japānā tika veikta 2008. gadā, tika apstiprināts, ka prasības ir izpildītas. Tomēr iekļaušana tika atlikta, jo 2010. gadā Japānā tika konstatēta mutes un nagu sērga.

(3)

Kopš tā laika mutes un nagu sērga Japānas teritorijā ir izskausta, un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) to atzinusi par brīvu no šīs slimības bez vakcinācijas.

(4)

Tādējādi Japāna sniedz pietiekamas dzīvnieku veselības garantijas un ir atkārtoti izteikusi vēlmi tikt iekļautai to trešo valstu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt svaigu liellopu gaļu.

(5)

Tāpēc būtu jānosaka, ka Japāna drīkst Savienībā importēt svaigu liellopu gaļu.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļa.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļā pēc ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

ISO kods un trešās valsts nosaukums

Teritorijas kods

Trešās valsts, teritorijas vai tās daļas apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

Beigu datums (3)

Sākuma datums (4)

Paraugs(-i)

PG

1

2

3

4

5

6

7

8

“JP – Japāna

JP

Visa valsts

BOV

 

 

 

2013. gada 28. marts”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.

(3)  Tādu dzīvnieku gaļu, kas nokauti 7. ailē norādītajā datumā vai pirms tam, var importēt Savienībā 90 dienas pēc minētās dienas. Sūtījumus, kurus pārvadā kuģos, kas atrodas atklātā jūrā, var importēt Savienībā 40 dienas pēc 7. ailē norādītās dienas, ja tie sertificēti pirms minētās dienas (NB! Ja 7. ailē datums nav norādīts, tad nav laika ierobežojumu).

(4)  Savienībā atļauts importēt tikai tādu dzīvnieku gaļu, kas nokauti 8. ailē norādītajā dienā vai pēc tam (ja 8. ailē datums nav norādīts, tad laika ierobežojumi nepastāv).


Top