EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0165

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 165/2013 ( 2013. gada 22. februāris ), ar ko iepriekš nosaka atbalsta summu sviesta privātai uzglabāšanai 2013. gadā

OJ L 51, 23.2.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 122 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/165/oj

23.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 165/2013

(2013. gada 22. februāris),

ar ko iepriekš nosaka atbalsta summu sviesta privātai uzglabāšanai 2013. gadā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta a) un d) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. pantā paredzēts piešķirt atbalstu sviesta privātai uzglabāšanai.

(2)

Sviesta cenas un krājumu tendences liecina par tirgus nelīdzsvarotību, kuru var novērst vai samazināt ar sezonālu uzglabāšanu. Ņemot vērā pašreizējo stāvokli tirgū, ir lietderīgi no 2013. gada 1. marta piešķirt atbalstu par sviesta privātu uzglabāšanu.

(3)

Ar Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulu (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (2), izstrādāti kopīgi noteikumi privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas īstenošanai.

(4)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 826/2008 6. pantam iepriekš noteikts atbalsts jāpiešķir saskaņā ar minētās regulas III nodaļā paredzētajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 29. pantu atbalstu nosaka, ņemot vērā uzglabāšanas izmaksas un svaiga sviesta un krājumos esošā sviesta iespējamās cenu tendences.

(6)

Ir lietderīgi noteikt atbalstu par izmaksām, kas radušās, attiecīgos produktus ievedot noliktavā un izvedot no tās, un par dienas izmaksām uzglabāšanai saldētavā, kā arī par uzglabāšanas finansiālajām izmaksām.

(7)

Lai atvieglotu šā pasākuma īstenošanu, ņemot vērā dalībvalstu pašreizējo praksi, atbalsts attiecināms tikai uz produktiem, kuri ir pilnībā novietoti uzglabāšanā. Tāpēc būtu jāparedz atkāpe no Regulas (EK) Nr. 826/2008 7. panta 3. punkta.

(8)

Ja vajadzīgā sīkā informācija par uzglabāšanu jau iekļauta atbalsta pieteikumā, administratīvās efektivitātes un vienkāršošanas labad ir lietderīgi atcelt prasību, ka šī informācija jāpaziņo pēc līguma noslēgšanas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 826/2008 20. panta pirmās daļas a) punktā.

(9)

Vienkāršošanas un loģistikas efektivitātes labad dalībvalstīm var atļaut atcelt prasību par līguma numura norādīšanu uz katras uzglabāšanā novietotas vienības, ja līguma numurs ir ierakstīts noliktavas reģistrā.

(10)

Ievērojot īpašo stāvokli sviesta uzglabāšanā, administratīvās efektivitātes un vienkāršošanas labad Regulas (EK) Nr. 826/2008 36. panta 6. punktā noteiktās pārbaudes būtu jāveic vismaz attiecībā uz pusi no līgumiem. Tādēļ būtu jāparedz atkāpe no minētā panta.

(11)

Komisijas 2009. gada 31. augusta Regulā (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (3), izklāstīti vienoti noteikumi par to, kā dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo Komisijai informāciju un ziņo par dokumentiem. Šajos noteikumos ietverts dalībvalstu pienākums izmantot informācijas sistēmas, kuras Komisija nodevusi to rīcībā, un to iestāžu un privātpersonu piekļuves tiesību validēšana, kam atļauts sūtīt paziņojumus. Turklāt, lai garantētu dokumentu autentiskumu, neskartību un salasāmību ilgākā laikā, minētajā regulā noteikti kopīgi principi, kas attiecas uz informācijas sistēmām. Tajā paredzēta arī personas datu aizsardzība.

(12)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 792/2009 pienākums izmantot informācijas sistēmas saskaņā ar minēto regulu ir jāparedz regulās, ar kurām nosaka konkrētus ziņošanas pienākumus.

(13)

Komisija ir izstrādājusi informācijas sistēmu, kas ļauj elektroniski pārvaldīt dokumentus un procedūras gan tās iekšējā darba procedūrā, gan attiecībās ar iestādēm, kas iesaistītas kopējā lauksaimniecības politikā.

(14)

Tiek uzskatīts, ka paziņošanas pienākumus par privātu sviesta uzglabāšanu var izpildīt, izmantojot šo sistēmu atbilstoši Regulā (EK) Nr. 792/2009 un it īpaši Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. pantā paredzētajiem noteikumiem.

(15)

Skaidrības labad šīs regulas spēkā esības termiņam būtu jābeidzas datumā, kurā beidzas līgumā minētais uzglabāšanas laiks.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo regulu ir paredzēts atbalsts par sālīta un nesālīta sviesta uzglabāšanu privātās noliktavās atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. panta a) punktam attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti no 2013. gada 1. marta.

2.   Ja šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 826/2008.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 826/2008 16. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā daudzuma mērvienība ir “uzglabātā partija”, kura atbilst šīs regulas darbības jomā ietvertu produktu daudzumam, kas sver vismaz vienu tonnu, kam ir viendabīgs sastāvs un kvalitāte, kas ražots vienā uzņēmumā un saņemts uzglabāšanai vienā noliktavā vienā dienā.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 826/2008 7. panta 3. punkta, pieteikumi attiecas tikai uz produktiem, kuri pilnībā novietoti uzglabāšanā.

2.   Regulas (EK) Nr. 826/2008 20. panta pirmās daļas a) punktu nepiemēro.

3.   Dalībvalstis var atcelt Regulas (EK) Nr. 826/2008 22. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzētās prasības par līguma numura norādīšanu, ja noliktavas vadītājs apņemas ierakstīt līguma numuru minētās regulas I pielikuma III punktā norādītajā reģistrā.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 826/2008 36. panta 6. punkta, līgumā noteiktā uzglabāšanas laika beigās par pārbaudi atbildīgā iestāde visu izņemšanas laiku no 2013. gada augusta līdz 2014. gada februārim vismaz pusei līgumu izlases veidā pārbauda uzglabāšanā esošā sviesta svaru un identifikāciju.

4. pants

1.   Atbalsts par produktiem, kas minēti 1. pantā, ir:

EUR 14,88 par uzglabāšanā novietota produkta tonnu par fiksētām glabāšanas izmaksām,

EUR 0,25 par tonnu dienā par līgumā paredzēto produkta uzglabāšanu.

2.   Novietošana līgumā paredzētajā uzglabāšanā notiek laikposmā no 2013. gada 1. marta līdz 15. augustam. Izņemt no noliktavas drīkst tikai no 2013. gada 16. augusta. Līgumā paredzētā uzglabāšana beidzas dienā pirms produkta izņemšanas no noliktavas vai vēlākais nākamā gada februāra pēdējā dienā pēc gada, kad produkts ievietots noliktavā.

3.   Atbalstu var piešķirt tikai tad, ja līgumā paredzētais uzglabāšanas laikposms ir no 90 līdz 210 dienām.

5. pants

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

vēlākais otrdien – daudzumus, par kuriem ir noslēgti līgumi iepriekšējās nedēļas laikā, kā arī produktu daudzumus, par kuriem iepriekšējās nedēļas laikā iesniegti pieteikumi līgumu noslēgšanai, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

ne vēlāk kā mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi – informāciju par krājumiem, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

2.   Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā zaudē spēku 2014. gada 28. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.

(3)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.


Top