Help Print this page 

Document 32013R0139

Title and reference
Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013 ( 2013. gada 7. janvāris ), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 47, 20.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 318 - 334

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 47/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 139/2013

(2013. gada 7. janvāris),

ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus

(kodificēta redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta b) apakšpunkta otro daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A I pielikumā (2), un jo īpaši tās 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 17. panta 3. punktu un 18. panta 1. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 23. marta Regula (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (3), ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Pēc ļoti patogēnās putnu gripas vīrusa Āzijas celma izraisīta slimības uzliesmojuma Dienvidaustrumāzijā 2004. gadā Komisija pieņēma vairākus lēmumus, ar ko aizliedza no skartajām trešām valstīm citu preču starpā ievest putnus, izņemot mājputnus.

(3)

Lai uzskaitītu draudus, ko rada nebrīvē esošu putnu ievešana, Komisija 2005. gada 13. aprīlī pieprasīja, lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) sniegtu zinātnisku atzinumu par draudiem, ko rada savvaļā notvertu putnu un nebrīvē audzētu putnu ievešana no trešām valstīm.

(4)

Pēc minētā pieprasījuma EPNI Dzīvnieku veselības un labturības zinātnes ekspertu grupa savā 2006. gada 26. un 27. oktobra sanāksmē pieņēma zinātnisku atzinumu par draudiem dzīvnieku veselībai un labturībai, kas saistīti ar savvaļas putnu, izņemot mājputnus, ievešanu Savienībā. Minētais zinātniskais atzinums identificē iespējamos instrumentus un iespējamos risinājumus, ar ko var samazināt identificētos draudus dzīvnieku veselībai saistībā ar putnu, izņemot mājputnus, ievešanu.

(5)

Viens no EPNI zinātniskā atzinuma ieteikumiem attiecas uz kontroli, ko veic trešās valstīs, kuras uz Savienību eksportē putnus, izņemot mājputnus. Uzlabojumiem eksporta punktā visvairāk būtu jāsamazina iespēja, ka konstatēs inficētus putnus, ko paredzēts ievest Savienībā. Minētā apsvēruma dēļ šajā regulā jānosaka ievešanas nosacījumi, kas atļautu ievešanu tikai no trešām valstīm, kam ir atļauja ievest Savienībā tādus putnus.

(6)

Cits EPNI ieteikums attiecas uz savvaļā notverto putnu ievešanu. Zinātniskais atzinums norāda uz draudiem, ko izraisa putni, kas var inficēties laterālās izplatīšanās rezultātā no citiem inficētiem savvaļas putniem no inficētās vides, kā arī no inficētiem mājputniem. Ņemot vērā savvaļas gājputnu būtisko ietekmi uz putnu gripas izplatīšanos no Āzijas uz Eiropu 2005. un 2006. gadā, ir lietderīgi ierobežot putnu, izņemot mājputnus, ievešanu, atļaujot ievest tikai putnus, kas audzēti nebrīvē.

(7)

Reti ir iespējams droši atšķirt savvaļā notvertus putnus no nebrīvē audzētiem putniem. Abu veidu putniem iespējams piemērot tādas marķēšanas metodes, ka tos nav iespējams atšķirt. Tāpēc ir lietderīgi ierobežot putnu, izņemot mājputnus, ievešanu, atļaujot ievešanu tikai no audzēšanas uzņēmumiem, kurus ir apstiprinājusi eksportētājas trešās valsts kompetentā iestāde, un noteikt zināmus obligātos nosacījumus tāda apstiprinājuma saņemšanai.

(8)

Ievestie putni būtu jāpārved tieši uz dalībvalsts apstiprinātu karantīnas punktu vai centru, un tiem tur būtu jāpaliek, līdz pilnībā var izslēgt inficēšanos ar putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīrusu.

(9)

Ja apstiprinātā karantīnas punktā vai apstiprināta karantīnas centra vienībā rodas aizdomas par inficēšanos ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad ir lietderīgi pagaidīt, līdz aizdomas tiek apstiprinātas, lai izslēgtu citus slimības simptomu cēloņus, iekams sāk putnu kaušanu un iznīcināšanu slimības skartajās telpās.

(10)

Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (5), pieņēma, lai ņemtu vērā gūto pieredzi putnu gripas kontrolē. Pamatojoties uz minēto direktīvu, tika pieņemts Komisijas 2006. gada 4. augusta Lēmums 2006/437/EK, ar ko apstiprina Padomes Direktīvā 2005/94/EK paredzēto putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu (6) (diagnostikas rokasgrāmata), Savienības līmenī nosakot diagnostikas procedūras, paraugu ņemšanas metodes un kritērijus laboratorijas testu rezultātu novērtēšanai, lai apstiprinātu putnu gripas uzliesmojumu. Attiecībā uz putnu gripas testēšanas režīmiem apstiprinātos karantīnas punktos un centros būtu jāņem vērā minētais lēmums.

(11)

Ir lietderīgi noteikt turpmākas ievešanas procedūras saistībā ar pārvešanu no Savienības robežkontroles punkta uz apstiprinātajiem karantīnas punktiem vai centriem, lai nodrošinātu, ka ievestos putnus uz noteikto apstiprināto karantīnas punktu vai centru atved saprātīgā laika periodā.

(12)

Apstiprinātajiem karantīnas punktiem un centriem, kuru sarakstu publicē dalībvalstis, būtu jāatbilst noteiktiem minimālajiem nosacījumiem.

(13)

Dažu putnu ievešanu regulē citi Savienības tiesību akti. Tāpēc tie jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(14)

Ņemot vērā draudus dzīvnieku veselībai, ko rada pasta baloži, kurus ieved Savienībā, lai palaistu brīvībā un tie atkal atgrieztos izcelsmes punktā, šie putni jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(15)

Turklāt dažās trešās valstīs ir paredzēti dzīvnieku veselības nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi Savienības tiesību aktos noteiktajiem. Tāpēc putnu ievešana no minētajām valstīm jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(16)

Jāapsver arī dažas atkāpes attiecībā uz tiem putniem, kam apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā konstatēta inficēšanās ar viegli patogēno putnu gripu un Ņūkāslas slimību gadījumos, kad slimība neapdraud Savienības dzīvnieku veselības statusu.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu ievešanai Savienībā no trešām valstīm un to daļām, kas minētas I pielikumā, un karantīnas nosacījumi šādai ievešanai.

2. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz putnu sugu dzīvniekiem.

Tomēr tā neattiecas uz:

a)

mājputniem;

b)

putniem, kas ievesti saglabāšanas programmām, ko apstiprinājusi galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

c)

mājdzīvniekiem, kas minēti Direktīvas 92/65/EEK 1. panta trešajā daļā un pavada savus saimniekus;

d)

putniem, kas paredzēti zooloģiskajiem dārziem, cirkiem, izklaides parkiem vai eksperimentiem;

e)

putniem, kas paredzēti iestādēm, institūtiem vai centriem, kas apstiprināti atbilstīgi Direktīvas 92/65/EEK 13. pantam;

f)

pasta baložiem, kas ievesti Savienības teritorijā no trešās kaimiņvalsts, kur tie parasti dzīvo, un tad tūlīt palaisti brīvībā, sagaidot, ka tie lidos atpakaļ uz minēto trešo valsti;

g)

putniem, kas ievesti no Andoras, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvā 2005/94/EK noteiktās definīcijas, izņemot minētās direktīvas 2. panta 4. punktā iekļauto mājputnu definīciju. Šajā regulā “mājputni” ir vistas, tītari, pērļvistiņas, pīles, zosis, paipalas, baloži, fazāni, irbes un skrējējputni (Ratitae), ko audzē vai tur nebrīvē pavairošanai, pārtikā lietojamas gaļas vai olu ražošanai vai medījamo putnu resursu atjaunošanai.

Piemēro arī šādas definīcijas:

a)

“putni” ir putnu sugu dzīvnieki, kas nav minēti 2. panta otrajā daļā;

b)

“apstiprināts audzēšanas uzņēmums” ir:

i)

uzņēmums, ko izmanto tikai putnu audzēšanai; un

ii)

ko eksportētājas trešās valsts kompetentā iestāde ir pārbaudījusi un apstiprinājusi tā atbilstību nosacījumiem, kas paredzēti 4. pantā un II pielikumā;

c)

“nebrīvē audzēti putni” ir putni, kas nav notverti savvaļā, bet ir dzimuši un audzēti nebrīvē no vecākiem, kas sapārojās vai saņēma nebrīvē citā veidā nodotas gametas;

d)

“bez šuves noslēgts gredzens” ir gredzens vai lente nepārtrauktā aplī bez pārrāvuma vai savienojuma, kas nav nekādā veidā labots un ir tik liels, lai to, uzliktu putna dzīves pirmajās dienās, nevarētu noņemt, kad putna kāja ir pilnīgi izaugusi, un kas ir rūpnieciski ražots šim mērķim;

e)

“apstiprināts karantīnas punkts” ir telpas, kas nav karantīnas centri un:

i)

kurās veic ievesto putnu karantīnu;

ii)

ko kompetentā iestāde ir pārbaudījusi un apstiprinājusi tā atbilstību obligātajam nosacījumu minimumam, kas noteikts 6. pantā un IV pielikumā;

f)

“apstiprināts karantīnas centrs” ir telpas:

i)

kurās veic ievesto putnu karantīnu;

ii)

ko veido vairākas vienības, kas funkcionāli un fiziski nošķirtas cita no citas un kur katrā vienībā atrodas tikai viena sūtījuma putni ar vienādu veselības statusu, un kas tādējādi ir vienota epidemioloģiska vienība;

iii)

ko kompetentā iestāde ir pārbaudījusi un apstiprinājusi uz atbilstību obligātajam nosacījumu minimumam, kas paredzēts 6. pantā un IV pielikumā;

g)

“kontrolputni” ir mājputni, kuri jāizmanto kā diagnostikas līdzeklis karantīnas laikā;

h)

“diagnostikas rokasgrāmata” ir putnu gripas diagnostikas rokasgrāmata, kā noteikts Lēmuma 2006/437/EK pielikumā.

4. pants

Apstiprināti audzēšanas uzņēmumi

Apstiprināti audzēšanas uzņēmumi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

audzēšanas uzņēmumam jābūt kompetentās iestādes apstiprinātam atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti II pielikumā, un ar piešķirtu apstiprinājuma numuru;

b)

minētajai iestādei šis apstiprinājuma numurs jāpaziņo Komisijai;

c)

audzēšanas uzņēmuma nosaukumam un apstiprinājuma numuram jābūt Komisijas sastādītajā audzēšanas uzņēmumu sarakstā;

d)

kompetentajai iestādei tūlīt jāatsauc vai jāaptur apstiprinājums audzēšanas uzņēmumam, kas vairs neatbilst II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un tūlīt jāinformē par to Komisija.

5. pants

Ievešanas nosacījumi

Putnu ievešana ir atļauta tikai tad, ja putni atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

putni ir nebrīvē audzēti;

b)

putnu izcelsmei jābūt I pielikumā minētās trešās valstīs vai to daļās;

c)

putni ir no apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem, kuri atbilst 4. pantā minētajiem nosacījumiem;

d)

no 7 līdz 14 dienām pirms nosūtīšanas putniem tika veikti laboratorijas vīrusu noteikšanas testi, un tie uzrādīja negatīvu rezultātu uz jebkuru putnu gripas un Ņūkāslas slimības vīrusu;

e)

putni nav vakcinēti pret putnu gripu;

f)

putnu sūtījumam ir pievienots dzīvnieku veselības sertifikāts saskaņā ar III pielikumā esošo paraugu (“dzīvnieku veselības sertifikāts”);

g)

putnus identificē ar individuālu identifikācijas numuru, izmantojot unikāli marķētu bez šuves noslēgtu gredzenu vai mikroshēmu atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 (7) 66. panta 2. punktam;

h)

šā panta g) punktā paredzētajā gredzenu vai mikroshēmu individuālajā identifikācijas numurā jābūt vismaz sekojošajam:

tās eksportētājas trešās valsts ISO kodam, kura veic identifikāciju,

vienreizējam sērijas numuram;

i)

individuālais identifikācijas numurs, kas noteikts g) punktā, jānorāda dzīvnieka veselības sertifikātā;

j)

putnus pārvadā jaunos konteineros, kam ārpusē ir norādīts individuālais identifikācijas numurs, kam jāatbilst dzīvnieku veselības sertifikātā norādītajam identifikācijas numuram.

6. pants

Apstiprināti karantīnas punkti un centri

Apstiprināti karantīnas punkti un centri atbilst obligātajam nosacījumu minimumam, kas noteikts IV pielikumā.

Visas dalībvalstis izveido un regulāri atjaunina apstiprināto karantīnas punktu un centru un to apstiprinājuma numuru sarakstu un dara šo sarakstu pieejamu Komisijai, pārējām dalībvalstīm un sabiedrībai.

7. pants

Putnu tieša pārvešana uz apstiprinātiem karantīnas punktiem vai centriem

Putnus pārved tieši no robežkontroles punkta uz apstiprinātu karantīnas punktu vai centru redeļu kastēs vai būros.

Kopējais brauciena laiks no minētā robežkontroles punkta uz minēto karantīnas punktu vai centru parasti nedrīkst pārsniegt deviņas stundas.

Ja šādam braucienam izmanto transportlīdzekļus, tad kompetentām iestādēm tie jāaizplombē ar plombu, kas droša pret viltojumiem.

8. pants

Apliecinājums

Ievedēji vai viņu aģenti iesniedz rakstisku apliecinājumu, kas ir sagatavots ievešanas dalībvalsts oficiālā valodā un ko ir parakstījusi par karantīnas punktu vai centru atbildīgā persona, par to, ka putni tiks pieņemti karantīnai.

Apliecinājumā:

a)

ir skaidri norādīts karantīnas punkta vai centra nosaukums, adrese un apstiprinājuma numurs;

b)

to nosūta robežkontroles punktam pa e-pastu vai faksu pirms sūtījuma ierašanās šajā robežkontroles punktā, vai arī ievedējs vai viņa aģents to uzrāda, pirms putnus izlaiž no robežkontroles punkta.

9. pants

Putnu tranzīts Savienībā

Ja putnus ieved Savienībā caur dalībvalsti, kas nav galamērķa dalībvalsts, tad veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka sūtījums sasniedz paredzēto galamērķa dalībvalsti.

10. pants

Putnu pārvadāšanas uzraudzība

1.   Ja Savienības tiesību aktos ir paredzēts uzraudzīt putnus no robežkontroles punkta līdz apstiprinātajam karantīnas punktam vai centram galamērķī, tad apmainās ar šādu informāciju:

a)

valsts pilnvarotais veterinārārsts, kas atbild par robežkontroles punktu, ar Traces tīkla starpniecību paziņo par putnu izcelsmes vietu un galamērķi kompetentajai iestādei, kura atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru sūtījuma galamērķī;

b)

persona, kas atbild par apstiprināto galamērķa karantīnas punktu vai centru, pa e-pastu vai faksu vienas darbdienas laikā pēc sūtījuma ierašanās karantīnas punktā vai centrā paziņo par sūtījuma ierašanos galamērķī valsts pilnvarotajam veterinārārstam, kurš atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru galamērķī;

c)

valsts pilnvarotais veterinārārsts, kas atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru sūtījuma galamērķī, ar Traces tīkla starpniecību trīs darbdienu laikā pēc sūtījuma ierašanās karantīnas punktā vai centrā paziņo par sūtījuma ierašanos galamērķī valsts pilnvarotajam veterinārārstam, kurš atbild par robežkontroles punktu, kas paziņoja viņam par sūtījuma nosūtīšanu.

2.   Ja par robežkontroles punktu atbildīgajai kompetentajai iestādei tiek iesniegts apstiprinājums, ka putni, par kuriem paziņots, ka tos plānots nogādāt apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā, nav atvesti līdz galamērķim trīs darbdienu laikā pēc sūtījuma plānotās ierašanās dienas karantīnas punktā vai centrā, tad kompetentā iestāde veic atbilstīgus pasākumus attiecībā pret personu, kas atbild par sūtījumu.

11. pants

Karantīnas noteikumi

1.   Putni jātur karantīnā apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā (“karantīna”) vismaz 30 dienas.

2.   Vismaz katra sūtījuma karantīnas sākumā un beigās valsts pilnvarotais veterinārārsts pārbauda karantīnas nosacījumus, jo īpaši veicot mirstības uzskaites pārbaudi un putnu klīnisku pārbaudi apstiprinātajā karantīnas punktā vai katrā apstiprinātā karantīnas centra vienībā.

Tomēr valsts pilnvarotais veterinārārsts veic pārbaudes biežāk, ja to prasa slimības stāvoklis.

12. pants

Pārbaude, paraugu ņemšana un testēšana, kas jāveic sūtījumam karantīnas laikā

1.   Pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras attiecībā uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību, kā noteikts V pielikumā, veic pēc putnu ievešanas karantīnā.

2.   Ja izmanto kontrolputnus, tad izmanto vismaz 10 kontrolputnus apstiprinātajā karantīnas punktā vai katrā apstiprinātā karantīnas centra vienībā.

3.   Kontrolputni, ko izmanto pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūrām, ir:

a)

vismaz trīs nedēļas veci un minētajiem nolūkiem izmantoti tikai vienreiz;

b)

apgredzenoti identifikācijas nolūkos vai identificēti ar citu nenoņemamu identifikāciju;

c)

nevakcinēti un seronegatīvi uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību 14 dienas pirms karantīnas sākuma dienas;

d)

ievietoti apstiprinātā karantīnas punktā vai apstiprinātā karantīnas centra vienībā pirms putnu atvešanas uz kopējo gaisa telpu un pēc iespējas tuvāk putniem, lai tiktu nodrošināta cieša saskare starp kontrolputniem un karantīnā esošo putnu ekskrementiem.

13. pants

Rīcība gadījumā, ja ir aizdomas par slimību apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā

1.   Ja karantīnas laikā apstiprinātā karantīnas punktā rodas aizdomas, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni ir inficēti ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad veic šādus pasākumus:

a)

kompetentā iestāde veic apstiprinātā karantīnas punkta oficiālu uzraudzību;

b)

no minētajiem putniem un kontrolputniem ņem paraugus virusoloģiskajai pārbaudei, kā noteikts V pielikuma 2. punktā, un attiecīgi analizē;

c)

nevienu putnu neizved no attiecīgā apstiprinātā karantīnas punkta, kamēr nav apstiprināts, ka aizdomas bijušas nepamatotas.

2.   Ja apstiprinās aizdomas par inficēšanos ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību attiecīgajā apstiprinātajā karantīnas punktā, kā minēts 1. punktā, tad veic šādus pasākumus:

a)

visus putnus un kontrolputnus apstiprinātajā karantīnas punktā nokauj un iznīcina;

b)

apstiprināto karantīnas punktu iztīra un dezinficē;

c)

apstiprinātajā karantīnas punktā putnus neieved 21 dienu pēc galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas.

3.   Ja apstiprinātā karantīnas centrā karantīnas laikā rodas aizdomas, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni karantīnas centra vienībā ir inficēti ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad veic šādus pasākumus:

a)

kompetentā iestāde veic apstiprinātā karantīnas centra oficiālu uzraudzību;

b)

no minētajiem putniem un kontrolputniem ņem paraugus virusoloģiskajai pārbaudei, kā noteikts V pielikuma 2. punktā, un attiecīgi analizē;

c)

nevienu putnu neizved no attiecīgā apstiprinātā karantīnas centra, kamēr nav apstiprināts, ka aizdomas bijušas nepamatotas.

4.   Ja apstiprinās aizdomas par inficēšanos ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību apstiprinātā karantīnas centra attiecīgajā vienībā, kā minēts 3. punktā, tad veic šādus pasākumus:

a)

visus putnus un/vai kontrolputnus apstiprinātā karantīnas centra attiecīgajā vienībā nokauj un iznīcina;

b)

attiecīgo vienību iztīra un dezinficē;

c)

paņem šādus paraugus:

i)

ja izmanto kontrolputnus, tad ne agrāk kā 21 dienu pēc attiecīgās vienības galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas no kontrolputniem citās karantīnas vienībās jāpaņem paraugi seroloģiskajai pārbaudei, kā noteikts V pielikumā; vai

ii)

ja neizmanto kontrolputnus, tad no 7 līdz 15 dienām pēc galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas no putniem citās karantīnas vienībās jāpaņem paraugi virusoloģiskajai pārbaudei, kā noteikts V pielikuma 2. punktā;

d)

nevienu putnu neizved no apstiprinātā karantīnas centra, kamēr nav apstiprināts, ka c) apakšpunktā paredzēto paraugu ņemšanas rezultāti ir negatīvi.

5.   Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo pantu.

14. pants

Atkāpes attiecībā uz gadījumiem, kad apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā tiek konstatēta viegli patogēnā putnu gripa vai Ņūkāslas slimība

1.   Ja karantīnas laikā konstatē, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni ir inficēti ar viegli patogēno putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad kompetentās iestādes, pamatojoties uz riska novērtējumu, var piešķirt atkāpes no pasākumiem, kas paredzēti 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 4. punkta a) apakšpunktā, ja tādi pasākumi neapdraud slimību kontroli (“atkāpe”).

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkuru šādu atkāpi.

2.   Ja valsts pilnvarots veterinārārsts pārbauda apstiprinātu karantīnas punktu vai centru, kam piešķirta atkāpe, un konstatē, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni ir inficēti ar viegli patogēno putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad veic 3. līdz 7. punktā noteiktos pasākumus.

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkuru šādu pasākumu.

3.   Viegli patogēnās putnu gripas konstatācijas gadījumā diagnostikas rokasgrāmatā paredzēto standarta paraugu vietā laboratorijas testēšanai ņem šādus paraugus 21 dienu kopš pēdējā konstatētā viegli patogēnās putnu gripas gadījuma apstiprinātajā karantīnas punktā vai no katras vienības apstiprinātajā karantīnas centrā un ar 21 dienas intervālu:

a)

paraugi no jebkuriem beigtiem kontrolputniem vai citiem putniem, kas ir klāt paraugu ņemšanas laikā;

b)

trahejas/orofaringālie un kloākas nokasījumi no vismaz 60 putniem vai no visiem putniem, ja apstiprinātajā karantīnas punktā vai attiecīgajā apstiprinātā karantīnas centra vienībā ir mazāk nekā 60 putnu; vai, ja putni ir mazi, eksotiski un nav pieraduši doties cilvēkiem rokās, vai ja to turēšana rokās būtu cilvēkiem bīstama, tad jāsavāc svaigu fēču paraugi; tādu paraugu ņemšana un laboratorijas testēšana jāturpina, līdz tiek saņemti divi secīgi negatīvi laboratorijas rezultāti, kam jānotiek ar vismaz 21 dienas intervālu.

Tomēr kompetentā iestāde var piešķirt atkāpes no šajā punktā paredzētā parauga lieluma, pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātu.

4.   Ņūkāslas slimības konstatācijas gadījumā kompetentā iestāde var piešķirt atkāpi tikai tad, ja 30 dienās pēc nāves vai klīniskas atveseļošanās kopš pēdējā minētās slimības gadījuma ir veikta paraugu ņemšana saskaņā ar V pielikuma 1. un 2. punktu, neņemot vērā atsauci uz precizēto laika posmu, un tai ir negatīvi rezultāti.

5.   Putnus neatbrīvo no karantīnas vismaz tik ilgi, kamēr nav pagājis 3. punktā paredzētais laboratorijas testēšanas periods.

6.   Apstiprināto karantīnas punktu vai apstiprinātā karantīnas centra vienību pēc iztukšošanas iztīra un dezinficē. Jebkuru iespējami inficēto vielu vai atkritumus, kā arī visus atkritumus, kas uzkrājušies 3. punktā noteiktajā laboratorijas testēšanas periodā, aizvāc tā, lai nodrošinātu, ka patogēns netiek izplatīts, un iznīcina tādā veidā, kas garantē, ka tiek iznīcināts klāt esošais viegli patogēnās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīruss.

7.   Populācijas atjaunošana apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā nenotiek 21 dienu pēc dienas, kad ir pabeigta galīgā tīrīšana un dezinfekcija, kā paredzēts 6. punktā.

15. pants

Rīcība gadījumā, ja ir aizdomas par hlamidiozi

Ja karantīnas laikā apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā rodas aizdomas, ka papagaiļveidīgie ir inficējušies ar Chlamydophila psittaci, vai tiek apstiprināta tāda infekcija, tad visus sūtījuma putnus ārstē ar kompetentās iestādes apstiprinātu metodi un karantīnu pagarina vismaz par diviem mēnešiem pēc pēdējā reģistrētā gadījuma.

16. pants

Atbrīvošana no karantīnas

Putnus atbrīvo no karantīnas apstiprinātos karantīnas punktos vai centros tikai ar valsts pilnvarota veterinārārsta rakstisku atļauju.

17. pants

Prasība par paziņošanu un ziņojumu sniegšanu

1.   Dalībvalstis 24 stundu laikā paziņo Komisijai par jebkuru putnu gripas vai Ņūkāslas slimības gadījumu, kas konstatēts apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā.

2.   Dalībvalstis ik gadu paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

putnu skaits, kas ievests caur apstiprinātiem karantīnas punktiem un centriem, norādot to sadalījumu pa sugām un apstiprinātajiem izcelsmes audzēšanas uzņēmumiem;

b)

informācija par ievesto putnu mirstības koeficientu laikā no dzīvnieku veselības sertifikācijas procedūras izcelsmes valstī līdz karantīnas perioda beigām;

c)

šādu slimību konstatācijas gadījumu skaits apstiprinātajos karantīnas punktos vai centros: putnu gripa, Ņūkāslas slimība un Chlamydophila psittaci.

18. pants

Izmaksas saistībā ar karantīnu

Ievedējs apmaksā visus karantīnas izdevumus, kas rodas, piemērojot šo regulu.

19. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 318/2007 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas VII pielikumā.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp.

(4)  Skatīt VI pielikumu.

(5)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(6)  OV L 237, 31.8.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

To trešo valstu saraksts, no kurām atļauts ievest nebrīvē audzētus putnus

1.

Trešās valstis vai to daļas, kas uzskaitītas Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 (1) I pielikuma I daļas tabulā 1. un 3. slejā, ja minētās tabulas 4. slejā ir paredzēts veterinārā sertifikāta paraugs vaislas vai produktīvajiem mājputniem, kas nav skrējējputni (BPP).

2.

Argentīna.

3.

Filipīnas: National Capital Region.


(1)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Nosacījumi, kas reglamentē audzēšanas uzņēmumu apstiprinājumu trešā izcelsmes valstī, kā paredzēts 4. pantā

1.   NODAĻA

Audzēšanas uzņēmumu apstiprinājums

Lai audzēšanas uzņēmumam piešķirtu 4. pantā paredzēto apstiprinājumu, tas atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.

Audzēšanas uzņēmumam jābūt skaidri nodalītam un nošķirtam no apkārtnes, vai arī dzīvniekiem jābūt norobežotiem un tā izvietotiem, lai neradītu veselības draudus dzīvnieku saimniecībām, kuru veselības statuss var tikt apdraudēts.

2.

Tam jābūt pienācīgiem līdzekļiem dzīvnieku noķeršanai, norobežošanai un izolēšanai un jābūt pieejamiem piemērotiem apstiprinātiem karantīnas punktiem un apstiprinātām procedūrām attiecībā uz dzīvniekiem, kurus atved no neapstiprinātiem uzņēmumiem.

3.

Personai, kas atbild par audzēšanas uzņēmumu, jābūt ar atbilstīgu pieredzi putnu audzēšanā.

4.

Audzēšanas uzņēmumam jābūt brīvam no putnu gripas, Ņūkāslas slimības un Chlamydophila psittaci vīrusa; lai to varētu pasludināt par brīvu no minētajām slimībām, kompetentā iestāde novērtē dzīvnieku veselības statusa uzskaiti par vismaz trīs gadiem pirms dienas, kad uzņēmums pieteicies uz apstiprinājumu, un tur esošajiem dzīvniekiem veikto klīnisko un laboratorijas testu rezultātus. Tomēr jaunus audzēšanas uzņēmumus apstiprina, tikai pamatojoties uz to klīnisko un laboratorijas testu rezultātiem, kas dzīvniekiem veikti šādos uzņēmumos.

5.

Tam pastāvīgi jāatjaunina uzskaite, norādot:

a)

uzņēmumā esošu katras sugas dzīvnieku skaitu un identitāti (vecumu, dzimumu, sugu un individuālo identifikācijas numuru, ja tas iespējams);

b)

to dzīvnieku skaitu un identitāti (vecumu, dzimumu, sugu un individuālo identifikācijas numuru, ja tas iespējams), kurus ieved audzēšanas uzņēmumā vai izved no tā, kā arī informāciju par to izcelsmi vai galamērķi, par transportu no audzēšanas uzņēmuma vai uz to, un dzīvnieku veselības statusu;

c)

asins analīžu vai jebkuru citu diagnostikas procedūru rezultātus;

d)

slimību gadījumus un vajadzības gadījumā attiecīgi nozīmēto ārstēšanu;

e)

to dzīvnieku, tostarp nedzīvi dzimušo dzīvnieku, pēcnāves pārbaužu rezultātus kas nobeigušies audzēšanas uzņēmumā;

f)

novērojumus, kas izdarīti jebkurā izolācijas vai karantīnas periodā.

6.

Audzēšanas uzņēmumam vai nu jānoslēdz vienošanās ar kompetentu laboratoriju pēcnāves pārbaužu veikšanai, vai jābūt vienai vai vairākām atbilstīgām telpām, kur kompetenta persona var veikt tādas pārbaudes apstiprināta veterinārārsta uzraudzībā.

7.

Audzēšanas uzņēmumam vai nu jānoslēdz atbilstīga vienošanās, vai jābūt struktūrām uz vietas, lai pienācīgi likvidētu to dzīvnieku ķermeņus, kuri nobeigušies no slimības vai kuriem veikta eitanāzija.

8.

Audzēšanas uzņēmumam ar līgumu vai juridisku instrumentu jānodrošina tāda veterinārārsta pakalpojumi, kura kvalifikāciju ir apstiprinājusi eksportētājas trešās valsts kompetentā iestāde un kas darbojas tās uzraudzībā, kurš:

a)

nodrošina, lai kompetentā iestāde apstiprinātu un audzēšanas uzņēmumā piemērotu atbilstīgus slimības uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz slimības stāvokli attiecīgajā valstī. Tādos pasākumos ietilpst:

i)

ikgadējs slimības uzraudzības plāns, tostarp atbilstīga dzīvnieku zoonozes kontrole;

ii)

klīniskās, laboratorijas un pēcnāves pārbaudes tiem dzīvniekiem, par kuriem ir aizdomas, ka tos skārušas transmisīvās slimības;

iii)

uzņēmīgo dzīvnieku atbilstīga vakcinācija pret infekcijas slimībām atbilstīgi Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatai;

b)

nodrošina, lai trešās valsts kompetentajai iestādei nekavējoties tiktu paziņots par jebkuru aizdomīgu nobeigšanos vai jebkuriem citiem simptomiem, kas liecina, ka dzīvnieki ir saslimuši ar putnu gripu, Ņūkāslas slimību vai Chlamydophila psittaci;

c)

nodrošina, lai audzēšanas uzņēmumā ievestos dzīvniekus pienācīgi izolētu saskaņā ar šīs regulas prasībām un kompetentās iestādes instrukcijām, ja tādas ir izdotas;

d)

atbild par to dzīvnieku veselības nosacījumu ievērošanu ikdienā, kas ietverti šajā regulā un Savienības tiesību aktos par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

9.

Ja audzēšanas uzņēmumos audzē dzīvniekus, kas paredzēti eksperimentu veikšanai laboratorijās, tad tādu dzīvnieku vispārējai aprūpei un izmitināšanai jānotiek saskaņā ar prasībām, kas ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES (1) 33. pantā.

2.   NODAĻA

Audzēšanas uzņēmumu apstiprinājuma saglabāšana

Audzēšanas uzņēmums paliek apstiprināts tik ilgi, kamēr tas atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.

Tā telpas atrodas kompetentās iestādes nozīmēta valsts pilnvarota veterinārārsta kontrolē, kurš:

a)

nodrošina, lai tiktu ievēroti šajā regulā noteiktie nosacījumi;

b)

vismaz reizi gadā apmeklē audzēšanas uzņēmuma telpas;

c)

revidē apstiprinātā veterinārārsta darbību un ikgadēja slimību uzraudzības plāna izpildi;

d)

apliecina, ka dzīvnieku klīnisko, pēcnāves un laboratorijas testu rezultāti neuzrāda putnu gripu, Ņūkāslas slimību vai Chlamydophila psittaci.

2.

Audzēšanas uzņēmumā ieved tikai dzīvniekus no cita apstiprināta audzēšanas uzņēmuma saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem.

3.

Audzēšanas uzņēmums glabā 1. nodaļas 5. punktā minēto uzskaiti vismaz 10 gadus pēc apstiprināšanas dienas.

3.   NODAĻA

Tādu putnu karantīna, kas ievesti no citiem avotiem, nevis apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem

Atkāpjoties no 2. nodaļas 2. punkta, putnus, ko ieved no citiem avotiem, nevis apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem, var ievest audzēšanas uzņēmumā pēc tam, kad kompetentā iestāde ir apstiprinājusi šādu ievešanu, ja minētie dzīvnieki pirms to pievienošanas pārējiem dzīvniekiem ir izgājuši karantīnu saskaņā ar kompetentās iestādes izdotajām instrukcijām. Karantīnas periodam jābūt vismaz 30 dienas.

4.   NODAĻA

Audzēšanas uzņēmumu apstiprinājuma apturēšana, atsaukšana vai atkārtota piešķiršana

Procedūras audzēšanas uzņēmumu apstiprinājuma daļējai vai pilnīgai apturēšanai, atsaukšanai vai atkārtotai piešķiršanai atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.

Ja kompetentā iestāde konstatē, ka audzēšanas uzņēmums vairs neatbilst 1. un 2. nodaļā noteiktajiem nosacījumiem, vai ir notikušas pārmaiņas izmantošanā tā, ka uzņēmumu vairs neizmanto tikai putnu audzēšanai, tad tā aptur vai atsauc tāda uzņēmuma apstiprinājumu.

2.

Ja kompetentā iestāde ir saņēmusi paziņojumu par aizdomām par putnu gripu, Ņūkāslas slimību vai Chlamydophila psittaci, tad tā aptur audzēšanas uzņēmuma apstiprinājumu, kamēr aizdomas nav oficiāli atceltas. Tā nodrošina vajadzīgo pasākumu veikšanu, lai apstiprinātu vai izslēgtu aizdomas un novērstu jebkādu slimības izplatīšanos, ievērojot Savienības tiesību aktus, kas reglamentē pret konkrēto slimību veicamos pasākumus, un Savienības tiesību aktus par dzīvnieku tirdzniecību.

3.

Ja aizdomas par slimību tiek apstiprinātas, tad kompetentā iestāde var atkal apstiprināt audzēšanas uzņēmumu saskaņā ar 1. nodaļu tikai pēc šādu darbību veikšanas:

a)

slimības un infekcijas avota apkarošana audzēšanas uzņēmumā;

b)

audzēšanas uzņēmuma pienācīga iztīrīšana un dezinfekcija;

c)

1. nodaļā noteikto nosacījumu izpilde, izņemot 4. punktu.

4.

Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju par jebkura audzēšanas uzņēmuma apstiprinājuma apturēšanu, atsaukšanu vai atkārtotu piešķiršanu.


(1)  OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.


III PIELIKUMS

Dzīvnieku veselības sertifikāts, kā minēts 5. panta f) punktā, noteiktu putnu ievešanai, izņemot mājputnus, un kas paredzēti nosūtīšanai uz Savienību

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

Obligātais nosacījumu minimums apstiprinātiem putnu karantīnas punktiem un centriem, kā minēts 6. pantā

Apstiprināti karantīnas punkti un centri atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 1. un 2. nodaļā.

1.   NODAĻA

Karantīnas punktu vai centru uzbūve un iekārtas

1.

Karantīnas punktam vai centram jābūt atsevišķai ēkai vai ēkām, kas atrodas tādā attālumā no citām mājputnu saimniecībām un citām putnu saimniecībām, kā noteikusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz riska novērtējumu, kur ņemta vērā putnu gripas un Ņūkāslas slimības epidemioloģija. Uz ieejas/izejas durvīm jābūt zīmēm, kas norāda: “KARANTĪNA – Nepiederošām personām ieeja aizliegta”.

2.

Katrai karantīnas centra karantīnas vienībai jāaizņem atsevišķa gaisa telpa.

3.

Karantīnas punktam vai centram jābūt drošam un noslēgtam pret putniem, mušām un parazītiem un aizplombējamam, lai varētu veikt kvēpināšanu.

4.

Apstiprinātajam karantīnas punktam un katrai apstiprinātā karantīnas centra vienībai jābūt aprīkotai ar roku mazgāšanas iekārtām.

5.

Apstiprinātā karantīnas punkta un katras apstiprinātā karantīnas centra vienības ieejas un izejas durvīm jābūt dubultdurvju sistēmām.

6.

Pie visām apstiprinātā karantīnas punkta un dažādo apstiprinātā karantīnas centra vienību ieejām/izejām jāuzstāda higiēnas barjeras.

7.

Visam aprīkojumam jābūt izgatavotam tā, lai to var tīrīt un dezinficēt.

8.

Barības glabātavai jābūt drošai pret putniem un grauzējiem un aizsargātai pret kukaiņiem.

9.

Jābūt pieejamam konteineram pakaišu glabāšanai, un tam jābūt drošam pret putniem un grauzējiem.

10.

Ir jābūt ledusskapim un/vai saldētavai, kur paredzēts glabāt beigto putnu ķermeņus.

2.   NODAĻA

Pārvaldības prasības

1.

Apstiprinātos karantīnas punktos un centros:

a)

jābūt efektīvai kontroles sistēmai, lai nodrošinātu pienācīgu dzīvnieku uzraudzību;

b)

jābūt valsts pilnvarotam veterinārārstam, kas uzņemas kontroles un atbildības saistības;

c)

tie jātīra un jādezinficē saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātu programmu, pēc kā jāparedz atbilstīgs atpūtas periods; minētajam nolūkam jāizmanto kompetentās iestādes apstiprināti dezinfekcijas līdzekļi.

2.

Katram karantīnā turēto putnu sūtījumam:

a)

vismaz septiņas dienas pirms ievesto putnu atvešanas apstiprinātais karantīnas punkts vai apstiprināta karantīnas centra vienība jāiztīra un jādezinficē un tad jātur tukša;

b)

putnu sūtījumam jābūt no viena apstiprināta audzēšanas uzņēmuma trešā izcelsmes valstī, un tas jāieved ne ilgāk kā 48 stundās;

c)

karantīnas periodam jāsākas pēc pēdējā putna ievešanas;

d)

karantīnas perioda beigās apstiprinātais karantīnas punkts vai apstiprinātā karantīnas centra vienības jāatbrīvo no putniem, jāiztīra un jādezinficē.

3.

Jāveic drošības pasākumi, lai novērstu ienākošo un izejošo sūtījumu savstarpēju inficēšanos.

4.

Nepiederošām personām ieeja apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā aizliegta.

5.

Personām, kas ieiet apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā, jāvalkā aizsargtērps, ieskaitot aizsargapavus.

6.

Personāla starpā nenotiek saskare, kas varētu radīt inficēšanos starp apstiprinātajiem karantīnas punktiem vai apstiprināto karantīnas centru vienībām.

7.

Jābūt pieejamam atbilstīgam aprīkojumam tīrīšanai un dezinfekcijai.

8.

Ja izmanto identifikāciju ar mikroshēmu, tad apstiprinātajam karantīnas punktam vai centram jābūt pieejamam atbilstīgam mikroshēmu lasītājam.

9.

Pārvadāšanai izmantoto redeļu kastu un būru tīrīšana un dezinfekcija jāveic apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā, ja vien tos neiznīcina. Ja tos izmanto atkārtoti, tad tiem jābūt no materiāla, kas pieļauj efektīvu tīrīšanu un dezinfekciju. Redeļu kastes un būri jāiznīcina tā, lai novērstu slimības ierosinātāju izplatīšanos.

10.

Pakaišus un atkritumvielas savāc regulāri, uzglabā atkritumu tvertnē un vēlāk apstrādā tā, lai novērstu slimības ierosinātāju izplatīšanos.

11.

Beigto putnu ķermeņi jāpārbauda oficiālā kompetentās iestādes norādītā laboratorijā.

12.

Vajadzīgās analīzes un ārstēšana putniem jāveic, apspriežoties ar valsts pilnvaroto veterinārārstu un viņa kontrolē.

13.

Valsts pilnvarotais veterinārārsts jāinformē par putnu un/vai kontrolputnu slimībām un nobeigšanās gadījumiem karantīnas laikā.

14.

Personai, kas atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru, jāved uzskaite ar šādiem datiem:

a)

attiecībā uz katru ienākošo un izejošo sūtījumu – datums, putnu skaits un putnu sugas;

b)

dzīvnieku veselības sertifikātu un Kopīgo veterināro ievešanas dokumentu, kas pievienoti ievesto putnu sūtījumiem, kopijas;

c)

ievesto putnu individuālie identifikācijas numuri, un, ja identifikāciju nodrošina ar mikroshēmu, tad reģistrē sīku informāciju par mikroshēmas veidu un izmantoto lasītāju;

d)

ja karantīnas punktā vai centrā izmanto kontrolputnus, tad karantīnas punktā vai centrā esošo kontrolputnu skaits un novietojums;

e)

visi svarīgie novērojumi – saslimšanas gadījumi un beigto putnu skaits katru dienu;

f)

testēšanas datumi un rezultāti;

g)

ārstēšanas veidi un datumi;

h)

personas, kas ienāk karantīnas punktā vai centrā un iziet no tā.

15.

Šīs nodaļas 14. punktā minēto uzskaiti glabā vismaz 10 gadus.

3.   NODAĻA

Karantīnas punktu un centru apstiprinājuma apturēšana, atsaukšana vai atkārtota piešķiršana

Karantīnas punktu un centru apstiprinājuma daļējai vai pilnīgai apturēšanai, atsaukšanai vai atkārtotai piešķiršanai noteiktās procedūras atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.

Ja kompetentā iestāde konstatē, ka karantīnas punkts vai centrs vairs neatbilst 1. un 2. nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, vai ir notikušas pārmaiņas izmantošanā, un uz to vairs neattiecas 3. panta e) un f) punkts, tad tā par šo faktu informē Komisiju. Saskaņā ar šo regulu tādus karantīnas punktus vai centrus neizmanto ievešanai.

2.

Apstiprinājumu karantīnas punktam vai centram atkārtoti piešķir tikai tad, kad no jauna ir izpildīti 1. un 2. nodaļā noteiktie nosacījumi.


V PIELIKUMS

Pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras attiecībā uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību

1.

Karantīnas laikā kontrolputniem vai, ja kontrolputnus neizmanto, ievestiem putniem veic šādas procedūras:

a)

ja izmanto kontrolputnus:

i)

asins paraugi seroloģiskajai pārbaudei jāņem no visiem kontrolputniem ne mazāk kā 21 dienu pēc to ievešanas karantīnā un vismaz trīs dienas pirms karantīnas beigām;

ii)

ja kontrolputni uzrāda pozitīvus vai neskaidrus seroloģiskos rezultātus attiecībā uz i) punktā minētajiem paraugiem, tad ievestie putni jāpakļauj virusoloģiskajai pārbaudei; kloākas nokasījumi (vai fēces) un trahejas/orofaringālie nokasījumi jāpaņem no vismaz 60 putniem vai no visiem putniem, ja sūtījumā ir mazāk nekā 60 putnu;

b)

ja kontrolputnus neizmanto, tad ievestie putni jāpārbauda virusoloģiski (seroloģiskā testēšana nav piemērota). Trahejas/orofaringālie un/vai kloākas nokasījumi (vai fēces) jāpaņem no vismaz 60 putniem vai no visiem putniem, ja sūtījumā ir mazāk nekā 60 putnu, pirmajās 7 līdz 15 karantīnas dienās.

2.

Papildu 1. punktā izklāstītajai testēšanai, virusoloģiskai pārbaudei jāņem šādi paraugi:

a)

kloākas nokasījumi (vai fēces) un trahejas/orofaringālie nokasījumi, ja iespējams no klīniski slimiem putniem vai slimiem kontrolputniem;

b)

no zarnu satura, smadzenēm, trahejas, plaušām, aknām, liesas, nierēm un citiem redzami skartiem orgāniem pēc iespējas drīzāk pēc nobeigšanās vai nu:

i)

no beigtiem kontrolputniem un visiem putniem, kas atvesti beigti, un tiem, kas nobeigušies karantīnas laikā; vai

ii)

gadījumā, ja ir liela mazo putnu mirstība lielos sūtījumos, no vismaz 10 % beigto putnu.

3.

Visa karantīnas laikā ņemto paraugu virusoloģiskā un seroloģiskā testēšana jāveic kompetentās iestādes norādītās oficiālās laboratorijās, izmantojot diagnostikas procedūras saskaņā ar diagnostikas rokasgrāmatu attiecībā uz putnu gripu un OIE Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatu attiecībā uz Ņūkāslas slimību. Virusoloģiskajām pārbaudēm ir atļauta paraugu apkopošana, apkopojot ne vairāk kā piecu individuālu putnu paraugus vienā. Fēču materiāls jāapkopo atsevišķi no citu orgānu un audu paraugiem.

4.

Vīrusa izolāti jāiesniedz valsts references laboratorijai.


VI PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EK) Nr. 318/2007

(OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1278/2007

(OV L 284, 30.10.2007., 20. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 86/2008

(OV L 27, 31.1.2008., 8. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 311/2008

(OV L 93, 4.4.2008., 3. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2008

(OV L 166, 27.6.2008., 18. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 754/2008

(OV L 205, 1.8.2008., 6. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1219/2008

(OV L 330, 9.12.2008., 4. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1294/2008

(OV L 340, 19.12.2008., 41. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 201/2009

(OV L 71, 17.3.2009., 3. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 555/2009

(OV L 164, 26.6.2009., 37. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2009

(OV L 307, 21.11.2009., 3. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 239/2010

(OV L 75, 23.3.2010., 18. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 66/2012

(OV L 23, 26.1.2012., 1. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2012

(OV L 121, 8.5.2012., 18. lpp.)


VII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 318/2007

Šī regula

1. un 2. pants

1. un 2. pants

3. pants, pirmā daļa

3. pants, pirmā daļa

3. pants, otrā daļa, a)–h) punkts

3. pants, otrā daļa, a)–h) punkts

3. pants, otrā daļa, i) punkts

4. pants

4. pants

5. pants, ievadvārdi

5. pants, ievadvārdi

5. pants, a) punkts

5. pants, a) punkts

5. pants, b) punkts

5. pants, b) punkts

5. pants, ba) punkts

5. pants, c) punkts

5. pants, c) punkts

5. pants, d) punkts

5. pants, d) punkts

5. pants, e) punkts

5. pants, e) punkts

5. pants, f) punkts

5. pants, f) punkts

5. pants, g) punkts

5. pants, g) punkts

5. pants, h) punkts

5. pants, h) punkts

5. pants, i) punkts

5. pants, i) punkts

5. pants, j) punkts

6.–18. pants

6.–18. pants

19. pants

19. pants

20. pants, pirmā daļa

20. pants

20. pants, otrā daļa

I–IV pielikums

I–IV pielikums

VI pielikums

V pielikums

VI pielikums

VII pielikums


Top