EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/ES: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2013. gada 25. jūlijs ) par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/34


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2013. gada 25. jūlijs)

par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā

(pārstrādāta versija)

(ECB/2013/24)

(2014/3/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 5.1. un 5.2. pantu, 12.1. pantu un 14.3. pantu,

tā kā:

(1)

2002. gada 21. novembra Pamatnostādne ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (1) tika vairākkārt būtiski grozīta. Tā kā tajā jāveic vēl citi grozījumi, tā skaidrības nolūkā jāpārstrādā.

(2)

Lai Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) varētu veikt savus uzdevumus, ir vajadzīgi visaptveroši un droši statistikas dati par institucionālajiem sektoriem, tostarp gan nacionālo datu kopas, gan euro zonas rādītāji.

(3)

Daļu no informācijas, kas vajadzīga, lai izpildītu ECBS statistikas prasības euro zonas ceturkšņa finanšu pārskatu jomā, sagatavo kompetentas nacionālās iestādes, kas nav nacionālās centrālās bankas (NCB). Padomes 1998. gada 23. novembra Regulas (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2), 4. pantā noteikts, ka dalībvalstis no Eiropas Centrālo banku sistēmu un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 5. panta izrietošo pienākumu nodrošināšanai veic organizatoriskos pasākumus statistikas jomā un pilnībā sadarbojas ar ECBS.

(4)

Konsekvences labad Eiropas Centrālās bankas (ECB) prasības ceturkšņa finanšu pārskatu jomā jābalsta uz Kopienas statistikas standartiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (3) (turpmāk – “EKS 2010”).

(5)

Papildu nacionālo ceturkšņa finanšu pārskatu datus sniedz pēc nepieciešamības savlaicīgi, lai būtu iespējams apkopot monetārās politikas mērķiem atbilstošus euro zonas ceturkšņa finanšu un nefinanšu pārskatus.

(6)

Ceturkšņa nacionālie finanšu pārskati arvien biežāk tiek lietoti arī citiem mērķiem, tostarp makrouzraudzības analīzei un pārmērīgas nelīdzsvarotības uzraudzībai. ECB veicinās šīs aktivitātes, kā arī citas aktivitātes starptautiskās sadarbības un pētniecības jomā, publicējot attiecīgos euro zonas rādītājus, kas apkopoti uz šīs pamatnostādnes pamata, un šajā sakarā savāktos nacionālos datus.

(7)

Lai uzlabotu izpratni par institucionālo sektoru savstarpējām saiknēm, nacionālajiem ceturkšņa finanšu pārskatiem jāietver informācija par darījuma partnera sektoru (ko dēvē arī par “informāciju par to, no kā un kam” (w-t-w)) attiecībā uz finanšu aktīviem un pasīviem.

(8)

Lai uzlabotu izpratni par pārvērtēšanas ietekmi uz bilancēm, nacionālo ceturkšņa finanšu pārskatu pilno datu kopumā iekļauj arī t. s. “citu plūsmu” sadalījumu “pārvērtēšanās” un “citās apjoma izmaiņās”.

(9)

ECB sadarbībā ar NCB turpinās uzlabot nacionālo finanšu pārskatu datu apkopošanai izmantotās metodes un avotus, lai uzlabotu datu kvalitāti, izplatītu labo praksi un veicinātu izpratni par sakarībām starp datiem, kas tiek nosūtīti ECB, pamatojoties uz dažādiem ECB tiesību aktiem.

(10)

Euro zonas institucionālā sektora ceturkšņa finanšu pārskata kvalitātes novērtējumu veic saskaņā ar ECB Statistikas kvalitātes regulējumu (4). NCB, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar citām kompetentajām iestādēm, novērtē to sniegto datu kvalitāti.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 3.a pantu un ECBS Publisko paziņojumu par Eiropas statistiku (5) ECBS veikto Eiropas statistikas attīstību, sagatavošanu un izplatīšanu regulē tādi principi kā taisnīgums, objektivitāte, profesionālā neatkarība, izmaksu efektivitāte, statistikas konfidencialitāte, pārskatu sniegšanas pienākumu apjoma samazināšana, izmaksu lietderība un augsta kvalitāte.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. panta 4. punktu konfidenciālas statistikas informācijas nosūtīšana ECBS notiek tādā apmērā un tādā līmenī, kāds ir nepieciešams ECBS tās Līgumā minēto pienākumu izpildei. Ja konfidenciālas statistiskās informācijas avots ir kompetentās iestādes, kas nav NCB, šādu konfidenciālu statistisko informāciju ECB izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2533/98.

(13)

Ir jāizveido procedūra, lai efektīvi veiktu tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ar nosacījumu, ka šādi grozījumi neizmainīs pamatā esošo konceptuālo sistēmu un neietekmēs esošos pienākumus. Piemērojot šo procedūru, tiks ņemts vērā ECBS Statistikas komitejas (“STK”) viedoklis. NCB priekšlikumus par tehniskiem grozījumiem pielikumā iesniedz STK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

“euro zona” ir euro zonas dalībvalstu teritorija, ECB un Eiropas Stabilitātes mehānisms;

2)

“euro zonas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras valūta ir euro;

3)

“nacionālie dati” ir dati, kas atbilst visām ailēm I pielikuma 1.–9. tabulā;

4)

“papilddati” ir dati, kas atbilst I pielikuma 1., 2., 4. un 5. tabulā ar melno ieēnotām ailēm;

5)

“pārskata ceturksnis” ir pēdējais ceturkšņa novērojums attiecībā uz to laikrindu, par kuru sniedz pārskatu.

2. pants

NCB statistikas pārskatu sniegšanas pienākumi

1.   NCB sniedz pārskatus ECB par I pielikumā minētajiem datiem vienu reizi kalendārajā ceturksnī, sākot ar 2014. gada septembri. Datiem jāatbilst EKS 2010 principiem un definīcijām.

2.   “Papilddatu” prasības attiecas uz darījumiem un krājumiem laika posmā no 2012. gada pēdējā ceturkšņa līdz pārskata ceturksnim. Šādus papilddatus sniedz uz labās prakses pamata, bet I pielikuma 1., 2., 4. un 5. tabulas H, H.1. un H.2. ailē norādītie papilddati (valdības sektora un tā apakšsektoru dati) tiek sniegti brīvprātīgi.

3.   I pielikuma 1.–5. tabulā noteiktās “nacionālo datu” sniegšanas prasības ietver:

a)

darījumus, krājumus un citas izmaiņas apjoma datos (darījumus un krājumus tikai 2. tabulas 33. rindai “neto finanšu darījumi/neto finanšu vērtība”) laika posmā no 2012. gada pēdējā ceturkšņa līdz pārskata ceturksnim; un

b)

darījumu un krājumu datus laika posmā no 1999. gada pirmā ceturkšņa līdz 2012. gada trešajam ceturksnim. Šos datus sniedz uz labās prakses pamata, bet I pielikuma 1. un 2. tabulas J un K ailē minētie dati (mājsaimniecību un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju sadalījums) tiek sniegti brīvprātīgi.

4.   I pielikuma 6.–9. tabulā noteiktās “nacionālo datu” prasības ietver darījumus, krājumus un citas izmaiņas apjoma datos laika posmā no 2013. gada ceturtā ceturkšņa līdz pārskata ceturksnim.

5.   I pielikuma 3.–9. tabulas 12.–21. rindā noteiktie partnersektori “euro zona, izņemot iekšzemi” un “ārpus euro zonas rezidenti” tiek attiecīgi koriģēti, lai atspoguļotu euro zonas sastāvu pārskata datumā. Šo korekciju veic, kad dalībvalsts ievieš euro. Dati tiek pārskatīti saskaņā ar diferencētām datu prasībām, uz labās prakses pamata, kā noteikts 3. un 4. punktā.

6.   Ar 1.–5. punktā noteikto atbrīvojumu NCB nav pienākuma:

a)

nosūtīt ceturkšņa datus līdz tā gada pirmajam ceturksnim, kad attiecīgā dalībvalsts pievienojās Eiropas Savienībai;

b)

nosūtīt 3. punkta b) apakšpunktā minētos datus līdz 2017. gada septembrim;

c)

nosūtīt 4. punktā minētos datus līdz 2015. gada septembrim.

7.   Datu prasībām, kas noteiktas 3.–5. punktā, pievieno paskaidrojošu informāciju par:

a)

pārskata ceturksnī novērotiem atsevišķiem galvenajiem notikumiem, ja šādu atsevišķu galveno notikumu lielums ir vismaz 0,2 % no euro zonas ceturkšņa iekšzemes kopprodukta vai ja ECB šādu informāciju pieprasa; un

b)

šīs pamatnostādnes ietvaros ECB nosūtīto “nacionālo datu” pārskatīšanas iemesliem, ja šādas datu pārskatīšanas izraisīto izmaiņu lielums ir vismaz 0,2 % no euro zonas ceturkšņa iekšzemes kopprodukta vai ja ECB šādu informāciju pieprasa.

3. pants

Datu nosūtīšana ECB un to publicēšana

1.   ECB nosūta NCB tās publicētos euro zonas kopsavilkuma rādītājus, kā arī saskaņā ar 2. pantu savāktos “nacionālos datus”, kā minēts 2. panta 3.–5. punktā.

2.   ECB publicē tās apkopotos euro zonas kopsavilkuma rādītājus, kā arī saskaņā ar 2. pantu savāktos “nacionālos datus”, kas minēti 2. panta 3.–5. punktā un ko STK uzskata par vajadzīgiem, izņemot datus, kas attiecas uz I pielikuma 3.–9. tabulas 12.–21. rindas ailēm (par partnersektoriem “euro zona, izņemot iekšzemi” un “ārpus euro zonas rezidenti”).

3.   Uz “nacionālo datu” publicēšanu attiecas tālāk minētie noteikumi:

a)

“nacionālos datus” nepublicē agrāk par septiņām dienām pirms 4. pantā noteiktiem nosūtīšanas termiņiem;

b)

“nacionālos datus” attiecībā uz valdības sektoru katra gada aprīlī un oktobrī nepublicē, kamēr Eiropas Komisija nav publicējusi faktiskā valdības budžeta deficīta un valdības parāda datus, lai piemērotu Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru saskaņā ar Padomes 2009. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 479/2009 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (6), un tās grozījumiem; un

c)

šīs pamatnostādnes 2. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētos “nacionālos datus” publicē kopā ar attiecīgu informāciju par to, vai tie ir provizoriskie un/vai aprēķinātie dati. Šo rīcību var attiecināt arī uz citiem “nacionāliem datiem”, kas savākti saskaņā ar 2. pantu, kā minēts 3.–5. punktā, pēc pārskatu sniedzošās NCB pamatota pieprasījuma.

4. pants

Savlaicīgums

1.   Šīs pamatnostādnes 2. panta 2. punktā aprakstītos “papilddatus” ziņo ECB laika posmā, kas nepārsniedz 85 kalendārās dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām. Sākot ar pirmo nosūtīšanu 2017. gadā, “papilddatus” ziņo ECB laika posmā, kas nepārsniedz 82 kalendārās dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām.

2.   Šīs pamatnostādnes 2. panta 3.–5. punktā aprakstītos “nacionālos datus” un 2. panta 7. punktā aprakstītos paskaidrojošos metadatus ziņo ECB laika posmā, kas nepārsniedz 100 kalendārās dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām. Sākot ar pirmo nosūtīšanu 2017. gadā, “nacionālos datus” un attiecīgos metadatus ziņo ECB laika posmā, kas nepārsniedz 97 kalendārās dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām.

3.   Šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punktā aprakstītos datus ECB nosūta NCB ne vēlāk kā nākamajā ECB darba dienā pēc ECB veiktās datu publicēšanas.

5. pants

Sadarbība ar kompetentajām valstu iestādēm

1.   Ja visu datu vai to daļas un 2. pantā aprakstītās informācijas avoti ir kompetentās valstu iestādes, kuras nav NCB, NCB cenšas izveidot attiecīgu sadarbības kārtību ar šīm iestādēm, lai nodrošinātu datu nosūtīšanu atbilstoši šajā pamatnostādnē noteiktajiem standartiem un prasībām, ja vien šāds rezultāts nav jau sasniegts ar esošajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

2.   Ja šīs sadarbības laikā NCB nav spējīga izpildīt 2. un 4. pantā noteiktās prasības, jo kompetentā valsts iestāde nav sniegusi NCB vajadzīgos datus vai informāciju, ECB un NCB izskata šo jautājumu kopā ar attiecīgo valsts iestādi nolūkā nodrošināt to, ka informācija kļūst pieejama savlaicīgi.

6. pants

Nosūtīšanas standarts

Vajadzīgo statistikas informāciju dara pieejamu ECB formā, kas atbilst II pielikumā noteiktajām prasībām. Šī prasība neliedz statistikas datu nosūtīšanai uz ECB izmantot kādus citus līdzekļus, par kuriem ECB un NCB vienojušās kā par alternatīvu risinājumu.

7. pants

Kvalitāte

1.   ECB un NCB uzrauga un veicina to datu kvalitāti, kas tiek sniegti ECB.

2.   ECB Valde katru gadu ziņo ECB Padomei par ceturkšņa finanšu pārskatu kvalitāti. Ziņojums attiecas vismaz uz datu pārklājumu, uz to, cik lielā mērā tie atbilst attiecīgajām definīcijām, kā arī uz pārskatīšanu apjomu.

8. pants

Vienkāršotā grozījumu procedūra

Ņemot vērā STK viedokļus, ECB Valde ir pilnvarota veikt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē ziņošanas pienākumu. ECB Valde par šādiem grozījumiem bez nepamatotas kavēšanās informē ECB Padomi.

9. pants

Atcelšana

No 2014. gada 1. septembra tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2002/7. Norādes uz atcelto pamatnostādni uzskata par norādēm uz šo pamatnostādni.

10. pants

Noslēguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

2.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 25. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 334, 11.12.2002., 24. lpp.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(3)  OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.

(4)  Pieejams ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.

(5)  Pieejams ECB interneta lapā.

(6)  OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

DATU PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS

Datu prasību apkopojums

Pants

Saturs

Ailes

Datu veids

Pārskata periods

Pirmā pārskata datums

Savlaicīgums

Apsvērumi

Krājumi

Darījumi

Citas apjoma pārmaiņas

2. panta 2. punkts

4. panta 1. punkts

Papilddati; tikai ar melno ieēnotās ailes

T1

aktīvi

T2

pasīvi

T4

īstermiņa kredīti (w-t-w)

T4

ilgtermiņa kredīti (w-t-w)

Image

Image

 

No 2012. g. 4. ceturkšņa

2014. g. septembris

Līdz 2016. g. decembrim: t + 85

No 2017. g. marta: t + 82

Labā prakse

Ar melno ieēnotās ailes H, H.1. un H.2. kolonnā, brīvprātīgi

2. panta 3. punkta a) apakšpunkts

2. panta 5. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkta

a) un b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

Nacionālie dati; visas ailes

T1

aktīvi

T2

pasīvi

T3

noguldījumi (w-t-w)

T4

īstermiņa kredīti (w-t-w)

T5

ilgtermiņa kredīti (w-t-w)

Image

Image

Image

No 2012. g. 4. ceturkšņa

2014. g. septembris

Līdz 2016. g. decembrim: t + 100

No 2017. g. marta: t + 97

Pievieno metadatus

T3–T5 12.–21. rindā datus koriģē, lai atspoguļotu euro zonas sastāvu; uz labās prakses pamata

T3–T5 12.–21. rindas datus nepublicē

2. panta 3. punkta

b) apakšpunkts

2. panta 5. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkta c) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

Nacionālie dati; visas ailes

T1

aktīvi

T2

pasīvi

T3

noguldījumi (w-t-w)

T4

īstermiņa kredīti (w-t-w)

T5

ilgtermiņa kredīti (w-t-w)

Image

Image

 

No 1999. g. 1. ceturkšņa līdz 2012. g. 3. ceturksnim

2017. gada septembris

Līdz 2016. g. decembrim: t + 100

No 2017. g. marta: t + 97

Labā prakse

T1 un T2 J un K aile, brīvprātīgi

Pievieno metadatus

T3–T5 12.–21. rindā datus koriģē, lai atspoguļotu euro zonas sastāvu; uz labās prakses pamata

T3–T5 12.–21. rindas datus nepublicē

2. panta 4. punkts

2. panta 5. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkta

a) un b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

Nacionālie dati; visas ailes

T6

īstermiņa parāda vērtspapīri (w-t-w)

T7

ilgtermiņa parāda vērtspapīri (w-t-w)

T8

biržās sarakstā iekļautās akcijas (w-t-w)

T9

ieguldījumu fondu daļas (w-t-w)

Image

Image

Image

No 2013. g. 4. ceturkšņa

2015. gada septembris

Līdz 2016. g. decembrim t + 100

No 2017. g. marta: t + 97

Pievieno metadatus

12.–21. rindā datus koriģē, lai atspoguļotu euro zonas sastāvu; uz labās prakses pamata

T3–T5 12.–21. rindas datus nepublicē


1.   tabula

Finanšu aktīvi  (1)  (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Kreditora sektors

Finanšu instruments

 

Kopā

(S.1)

Rezidenti

Pārējā pasaule

(S.2)

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (3)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (4)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 + … + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (5)

Kopā

(S.13)

Centrālā valdība

(S.1311)

Sociālā nodrošinājuma fondi

(S.1314)

Kopā

(S.14 + S.15)

Mājsaimniecības

(S.14)

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā aktīvi (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetārais zelts un SDR (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetārais zelts (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR) (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Valūta un noguldījumi (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Valūta (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Noguldījumi (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pārvedami noguldījumi (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Citi noguldījumi (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Parāda vērtspapīri (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kredīti (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Īstermiņa kredīti (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ilgtermiņa kredīti (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu akcijas (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Pašu kapitāls (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Biržas sarakstā iekļautās akcijas (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Biržas sarakstā neiekļautās akcijas un cits pašu kapitāls (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biržas sarakstā neiekļautās akcijas (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Cits pašu kapitāls (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ieguldījumu fondu akcijas (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

NTF akcijas (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ieguldījumu fondu, izņemot NTF, akcijas (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves (F.61) un uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Dzīvības apdrošināšana un gada rentes tiesības (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensijas tiesības (F.63), pensiju fondu prasības pret pensiju pārvaldītājiem (F.64), tiesības uz nepensiju fondiem (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Atvasinātie finanšu instrumenti un darbinieku akciju iespējas līgumi (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Citi debitoru parādi (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Tirdzniecības kredīti un avansi (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Citi debitoru parādi, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   tabula

Pasīvi  (6)  (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Debitora sektors

Finanšu instruments

 

Kopā

(S.1)

Rezidenti

Pārējā pasaule

(S.2)

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (8)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (9)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125+…+S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (10)

Kopā

(S.13)

Centrālā valdība

(S.1311)

Sociālā nodrošinājuma fondi

(S.1314)

Kopā

(S.14 + S.15)

Mājsaimniecības

(S.14)

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā pasīvi (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetārais zelts un SDR (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetārais zelts (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR) (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Valūta un noguldījumi (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Valūta (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Noguldījumi (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pārvedami noguldījumi (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Citi noguldījumi (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Parāda vērtspapīri (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kredīti (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Īstermiņa kredīti (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ilgtermiņa kredīti (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu akcijas (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Pašu kapitāls (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Biržas sarakstā iekļautās akcijas (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Biržas sarakstā neiekļautās akcijas un cits pašu kapitāls (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biržas sarakstā neiekļautās akcijas (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Cits pašu kapitāls (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ieguldījumu fondu akcijas (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

NTF akcijas (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ieguldījumu fondu, izņemot NTF, akcijas (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves (F.61) un uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Dzīvības apdrošināšana un gada rentes tiesības (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensijas tiesības (F.63), pensiju fondu prasības pret pensiju pārvaldītājiem (F.64), tiesības uz nepensiju fondiem (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Atvasinātie finanšu instrumenti un darbinieku akciju iespējas līgumi (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Citi parādi kreditoriem (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Tirdzniecības kredīti un avansi (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Citi parādi kreditoriem, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Neto finanšu darījumi / neto finanšu vērtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   tabula

Noguldījumi (F.22 + F.29) (11)  (12)

 

 

 

A

B

C

Debitora sektors

Kreditora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

(S.1) (12)

MFI (13)

(S.121 + … + S.123)

Vispārējā valdība

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 


4.   tabula

Īstermiņa kredīti (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Kreditora sektors

Debitora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (15)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (16)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 + … + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (17)

(S.14 + S.15)

Kopā

(S.13)

Centrālā valdība

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.   tabula

Ilgtermiņa kredīti (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Kreditora sektors

Debitora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (19)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (20)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 + … + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (21)

(S.14+S.15)

Kopā

(S.13)

Centrālā valdība

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.   tabula

Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreditora sektors

Debitora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

Nefinanšu sabiedrība

(S.11)

MFI (23)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (24)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 + … + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

(S.13)

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (25)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.   tabula

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreditora sektors

Debitora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (27)

(S.121 +…+ S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (28)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 +…+ S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

(S.13)

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (29)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.   tabula

Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreditora sektors

Debitora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (31)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (32)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 + … + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

(S.13)

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (33)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.   tabula

Ieguldījumu fondu akcijas vai daļas (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kreditora sektors

Debitora sektors

 

Rezidenti

 

Kopā

Nefinanšu sabiedrības

(S.11)

MFI (35)

(S.121 + … + S.123)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (36)

(S.124)

Citas finanšu iestādes

(S.125 + … + S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības

(S.128)

Pensiju fondi

(S.129)

Vispārējā valdība

(S.13)

Mājsaimniecības un tās apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (37)

(S.14 + S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Kopā (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zona, izņemot iekšzemi

Kopā (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ārpus euro zonas rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas, izņemot monetārajam zeltam (F.11) kā “Pārējā pasaule” aktīvu postenim, kas nepieciešams tikai darījumiem un izmaiņām citos apjoma datos.

(2)  EKS 2010 kodus izmanto, klasificējot institucionālos sektorus (EKS 2010 2. nodaļa) un finanšu darījumus, citas izmaiņas apjoma datos un bilancēs (EKS 2010 5., 6 un 7. nodaļa).

(3)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(4)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(5)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(6)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas, izņemot monetārajam zeltam (F.11) kā “Pārējā pasaule” aktīvu postenim, kas nepieciešams tikai darījumiem un izmaiņām citos apjoma datos.

(7)  EKS 2010 kodus izmanto, klasificējot institucionālos sektorus (EKS 2010 2. nodaļa) un finanšu darījumus, citas izmaiņas apjoma datos un bilancēs (EKS 2010 5., 6 un 7. nodaļa).

(8)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(9)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(10)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(11)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(12)  Saskaņā ar EKS 2010 (5.79. punkts) noguldījumi ir līgumi, ko piedāvā noguldījumus pieņemošās sabiedrības (t. i., S.121 un S.122) un dažos gadījumos centrālā valdība. Papildus 5.86. punktā noteikts, ka atmaksājamās drošības iemaksas un īstermiņa pārdošanas ar atpirkšanu līgumi, kas ir MFI saistības (t. i., S.121 un S.123), ir iekļauti kā noguldījumi.

(13)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(14)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(15)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123). Saskaņā ar EKS 2010 (5.118. punkts) īstermiņa kredītus, ko piešķir noguldījumus pieņemošām sabiedrībām (S.121 + S.122), klasificē kā noguldījumus (F.22 vai F.29).

(16)  Naudas tirgus fondi (NTF; S.123).

(17)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(18)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(19)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(20)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(21)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(22)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(23)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(24)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(25)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(26)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(27)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(28)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(29)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(30)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(31)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(32)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(33)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).

(34)  Datu prasības krājumiem, darījumiem un citām izmaiņām apjoma datos ir identiskas.

(35)  Monetārās finanšu iestādes (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(36)  Naudas tirgus fonds (NTF; S.123).

(37)  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15).


II PIELIKUMS

DATU NOSŪTĪŠANA EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

Nacionālās centrālās bankas (NCB) izmanto Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) sniegtās iespējas, kas pamatojas uz ECBS IT infrastruktūru, kura izveidota, lai elektroniski nosūtītu Eiropas Centrālajai bankai (ECB) vajadzīgo statistisko informāciju. Datu nosūtīšana ECBS notiek, izmantojot Statistisko datu un metadatu apmaiņas formātu. Šī prasība neliedz statistikas datu nosūtīšanai uz ECB izmantot kādus citus līdzekļus, kuri ir saskaņoti kā alternatīvs risinājums.

NCB ievēro turpmāk uzskaitītos ieteikumus, lai nodrošinātu, ka datu nosūtīšana darbojas apmierinoši:

i)

pilnīgums: NCB paziņo visus vajadzīgos sērijas kodus. Sērijas kodu nepaziņošana vai neuzskaitītu sērijas kodu paziņošana tiks uzskatīta par nepilnīgu ziņošanu. Ja kāda novērojuma trūkst, izlaidumu reģistrē, izmantojot atbilstīgu novērojuma statusa parametru;

ii)

datu uzskaites vienādība un apzīmējumi: vērtēšanas noteikumi NCB jāpiemēro pirms datu nosūtīšanas ECB.

Ja korekcijas tiek veiktas tikai sērijas kodu apakškopā, vērtēšanas noteikumus piemēro visam pārskatam.


Top