EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0054

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/54/ES ( 2013. gada 20. novembris ) par dažiem karoga valsts atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā un tās izpildi Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 329, 10.12.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/54/oj

10.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/54/ES

(2013. gada 20. novembris)

par dažiem karoga valsts atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā un tās izpildi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Savienības darbības jūras transporta jomā mērķis ir, inter alia, uzlabot jūrnieku dzīves un darba apstākļus uz kuģa, uzlabot drošumu un drošību uz jūras un novērst jūras avāriju izraisītu piesārņojumu.

(2)

Savienība apzinās faktu, ka lielāko daļu nelaimes gadījumu jūrā ir tieši izraisījis cilvēka faktors, jo īpaši nogurums.

(3)

Viens no galvenajiem mērķiem jūrniecības drošības politikas jomā Savienībā ir izskaust standartiem neatbilstīgu kuģošanu.

(4)

Starptautiskā Darba organizācija (SDO) 2006. gada 23. februārī pieņēma 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (MLC 2006), lai izveidotu vienotu, saskaņotu un atjauninātu instrumentu, kurā būtu iekļauti arī pamatprincipi, kas atrodami citās starptautiskajās darba konvencijās.

(5)

Saskaņā ar tās VIII pantu MLC 2006 jāstājas spēkā 12 mēnešus pēc dienas, kad reģistrēts, ka to ratificējušas vismaz 30 SDO dalībnieces, kuru kuģu tilpības kopējais apjoms veido 33 % no pasaules bruto tilpības. Šis nosacījums tika izpildīts 2012. gada 20. augustā, un tādējādi MLC 2006 stājās spēkā 2013. gada 20. augustā.

(6)

Ar Padomes Lēmumu 2007/431/EK (3) dalībvalstīm ir atļauts ratificēt MLC 2006, un dalībvalstis tiek aicinātas to izdarīt, cik drīz vien iespējams.

(7)

MLC 2006 ir noteikti visaptveroši minimuma standarti, lai visiem jūrniekiem neatkarīgi no viņu valstspiederības un to kuģu karoga, uz kuriem viņi strādā, nodrošinātu tiesības uz pieņemamiem dzīves un darba apstākļiem un noteiktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

(8)

Dažādas MLC 2006 daļas ir iekļautas dažādos Savienības instrumentos gan attiecībā uz karoga valsts, gan ostas valsts saistībām. Šīs direktīvas mērķis ir ieviest dažus atbilstības un izpildes noteikumus, kas izklāstīti MLC 2006 5. sadaļā, attiecībā uz tām MLC 2006 daļām, par kurām vajadzīgie atbilstības un izpildes noteikumi vēl nav pieņemti. Minētās daļas atbilst elementiem, kas izklāstīti Padomes Direktīvas 2009/13/EK (4) pielikumā.

(9)

Ar Direktīvu 2009/13/EK īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (“Nolīgums”), kurš iekļauts minētās direktīvas pielikumā. Šī direktīva neskar Direktīvu 2009/13/EK, un tādēļ ar šo direktīvu būtu jānodrošina atbilstība labvēlīgākiem Savienības tiesību aktu noteikumiem saskaņā ar minēto direktīvu.

(10)

Lai gan Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/21/EK (5) reglamentē karoga valsts atbildību, integrējot SJO dalībvalstu brīvprātīgo revīzijas shēmu Savienības tiesību aktos un ieviešot valsts jūrniecības iestāžu kvalitātes sertifikāciju, atsevišķa direktīva, kas attiecas uz jūrniecības darba standartiem, būtu piemērotāka, un ar to skaidrāk atspoguļotu dažādus mērķus un procedūras, neietekmējot Direktīvu 2009/21/EK.

(11)

Direktīva 2009/21/EK attiecas uz SJO konvencijām. Jebkurā gadījumā dalībvalstis varētu izstrādāt, īstenot un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu tādu savas jūras administrācijas darbību operatīvām daļām, kas attiecas uz karoga valsts pienākumiem un kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

(12)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek efektīvi izpildīts to karoga valsts pienākums attiecībā uz to, lai kuģi, kas kuģo ar to karogu, īstenotu attiecīgās MLC 2006 daļas. Izveidojot efektīvu sistēmu pārraudzības mehānismiem, tostarp inspekcijām, vajadzības gadījumā dalībvalsts varētu piešķir atļauju valsts iestādēm vai citām organizācijām MLC 2006 5.1.2. noteikuma nozīmē un saskaņā ar tajā izklāstītajiem nosacījumiem.

(13)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1406/2002 (6) 2. panta 3. punkta c) apakšpunktam Eiropas Jūras drošības aģentūras pilnvarās kā pamatpienākums ietilpst aģentūras sadarbība ar dalībvalstīm un pēc to pieprasījuma sniegt atbilstīgu informāciju, lai atbalstītu tādu atzītu organizāciju pārraudzību, kas darbojas minēto dalībvalstu vārdā, neskarot kuģa karoga valsts tiesības un pienākumus.

(14)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(15)

Šīs direktīvas piemērošanas rezultātā nekādos apstākļos nevajadzētu samazināties aizsardzības līmenim, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem pašlaik attiecas uz jūrniekiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo direktīvu paredz noteikumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis efektīvi izpilda savus pienākumus kā karoga valstis attiecībā uz attiecīgo MLC 2006 daļu īstenošanu. Šī direktīva neskar Direktīvas 2009/13/EK un 2009/21/EK un nekādus citus tajās izklāstītus augstākus jūrnieku dzīves un darba apstākļu standartus.

2. pants

Definīcijas

Šīs direktīvas nolūkos piemēro šādu definīciju papildus tām attiecīgajām definīcijām, kas izklāstītas Direktīvas 2009/13/EK pielikumā:

“attiecīgās MLC 2006 daļas” ir tās MLC 2006 daļas, par kurām tiek uzskatīts, ka to saturs atbilst noteikumiem Direktīvas 2009/13/EK pielikumā.

3. pants

Atbilstības pārraudzība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidoti efektīvi un piemēroti izpildes un pārraudzības mehānismi, tostarp inspekcijas, kas notiek MLC 2006 norādītajos intervālos, lai nodrošinātu, ka jūrnieku dzīves un darba apstākļi uz kuģiem, kas kuģo ar to karogu, atbilst un turpina atbilst MLC 2006 attiecīgo daļu prasībām.

2.   Attiecībā uz kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka par 200 un kuri nav iesaistīti starptautiskos reisos, dalībvalstis pēc apspriešanās ar attiecīgajām kuģu īpašnieku un jūrnieku organizācijām, ievērojot MLC 2006 II panta 6. punktu, var nolemt pielāgot pārraudzības mehānismus, tostarp inspekcijas, lai ņemtu vērā īpašos nosacījumus, kas attiecas uz šādiem kuģiem.

3.   Veicot savus pienākumus saskaņā ar šo pantu, dalībvalstis attiecīgā gadījumā var atļaut inspekcijas veikt publiskā sektora iestādēm vai citām organizācijām – tostarp tām, kas atrodas citā dalībvalstī, ja tā piekrīt –, kuras tās atzīst par pietiekami spējīgām, kompetentām un neatkarīgām. Visos gadījumos dalībvalsts paliek pilnībā atbildīga par attiecīgo jūrnieku dzīves un darba apstākļu inspekciju uz kuģiem, kas kuģo ar minētās dalībvalsts karogu. Šis noteikums neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/15/EK (7).

4.   Dalībvalstis nosaka skaidrus mērķus un standartus, kas attiecas uz to inspekcijas sistēmu pārvaldību, kā arī atbilstīgas vispārējās procedūras, lai izvērtētu, kādā apjomā ir īstenoti minētie mērķi un standarti.

5.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka jūrnieki, kas atrodas uz kuģiem, kuri kuģo ar minētās dalībvalsts karogu, var piekļūt Nolīguma kopijai. Piekļuve var būt sniegta elektroniski.

4. pants

Personāls, kas atbild par atbilstības pārraudzību

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka personāls, tostarp darbinieki no iestādēm vai citām organizācijām (“atzītām organizācijām”MLC 2006 nozīmē), kam ir atļauts veikt inspekcijas saskaņā ar 3. panta 3. punktu un kas atbild par MLC 2006 attiecīgo daļu pienācīgas īstenošanas pārbaudi, ir apmācīti, kompetenti, tiem ir darba uzdevumi, pilnas juridiskas pilnvaras, statuss un neatkarība, kāda ir nepieciešama vai vēlama, lai spētu veikt minēto pārbaudi un nodrošināt atbilstību MLC 2006 attiecīgajām daļām. Saskaņā ar MLC 2006 inspektori ir pilnvaroti veikt attiecīgus pasākumus, lai aizliegtu kuģim atstāt ostu, līdz tiek veikti vajadzīgie pasākumi.

2.   Visas atļaujas, kas piešķirtas attiecībā uz inspekcijām, pilnvaro atzīto organizāciju pieprasīt vismaz novērst tās konstatētās nepilnības jūrnieku dzīves un darba apstākļos un veikt inspekcijas šajā sakarā pēc ostas valsts pieprasījuma.

3.   Katra dalībvalsts izveido:

a)

sistēmu, kas nodrošinātu atzītu organizāciju veiktā darba atbilstību un kas ietver informācijas sniegšanu par visiem piemērojamiem valsts normatīvajiem aktiem un attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem; un

b)

procedūras saziņai ar šādām organizācijām un to uzraudzību.

4.   Katra dalībvalsts iesniedz Starptautiskajam Darba birojam aktuālu to atzīto organizāciju sarakstu, kurām ir piešķirta atļauja darboties tās uzdevumā, un pastāvīgi atjaunina šo sarakstu. Sarakstā norāda funkcijas, kuras atzītajām organizācijām ir atļauts veikt.

5. pants

Sūdzību procedūras uz kuģa, sūdzību izskatīšana un korektīvie pasākumi

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, lai tās normatīvajos aktos būtu paredzētas piemērotas sūdzību procedūras uz kuģa.

2.   Ja dalībvalsts saņem sūdzību, kuru tā neuzskata par acīmredzami nepamatotu, vai iegūst pierādījumus, ka kuģis, kas kuģo ar tās karogu, neatbilst attiecīgo MLC 2006 daļu prasībām vai ka pastāv tās īstenošanas pasākumu nopietnas nepilnības, minētā dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izmeklētu šo jautājumu, un nodrošina, ka tiek veikti pasākumi, lai labotu visas konstatētās nepilnības.

3.   Personāls, kas nodarbojas ar sūdzībām vai tās konstatē, visus sūdzību avotus par apdraudējumu vai trūkumiem attiecībā uz jūrnieku dzīves un darba apstākļiem vai par normatīvo aktu pārkāpumiem uzskata par konfidenciāliem un nesniedz nekādas norādes kuģa īpašniekam, kuģa īpašnieka pārstāvim vai kuģa operatoram, ka inspekcija tika veikta šādas sūdzības rezultātā.

6. pants

Ziņojumi

1.   Komisija savos ziņojumos, kas jāsagatavo saskaņā ar Direktīvas 2009/21/EK 9. pantu, iekļauj jautājumus, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.

2.   Ne vēlāk kā 2018. gada 31. decembrī Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenots un piemērots MLC 2006 5.3. noteikums par darbaspēka piedāvātāju pienākumiem. Attiecīgā gadījumā ziņojumā var iekļaut priekšlikumus pasākumiem, ar ko jūrniecības nozarē uzlabot dzīves un darba apstākļus.

7. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2015. gada 31. martam. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2013. gada 20. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  OV C 299, 4.10.2012., 153. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 8. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes 2013. gada 15. novembra lēmums.

(3)  Padomes Lēmums 2007/431/EK (2007. gada 7. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā (OV L 161, 22.6.2007., 63. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 2009/13/EK (2009. gada 16. februāris), ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK (OV L 124, 20.5.2009., 30. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/21/EK (2009. gada 23. aprīlis) par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu (OV L 131, 28.5.2009., 132. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1406/2002 (2002. gada 27. jūnijs) par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (OV L 131, 28.5.2009., 47. lpp.).


Komisijas paziņojums

“Komisija uzskata, ka virsraksts pienācīgi neatspoguļo direktīvas piemērošanas jomu.”


Top