EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0022

Padomes Direktīva 2013/22/ES ( 2013. gada 13. maijs ), ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

OJ L 158, 10.6.2013, p. 356–361 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 284 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/22/oj

10.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/356


PADOMES DIREKTĪVA 2013/22/ES

(2013. gada 13. maijs),

ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 50. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās akta 50. pantu, ja pirms pievienošanās pieņemtajos iestāžu aktos ir vajadzīgi pielāgojumi sakarā ar pievienošanos un ja vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti minētajā Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem šim nolūkam vajadzīgos aktus, ja sākotnējo aktu nav pieņēmusi Komisija.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja un pieņēma Horvātijas Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā bija norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses ir panākušas politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija bija aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 91/672/EEK (1), 92/106/EEK (2), 1999/37/EK (3), 1999/62/EK (4), 2003/59/EK (5), 2006/87/EK (6) un 2006/126/EK (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/672/EEK, 92/106/EEK, 1999/37/EK, 1999/62/EK, 2003/59/EK, 2006/87/EK un 2006/126/EK tiek grozītas, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz dienai, kurā Horvātija pievienosies Savienībai, pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus.

Dalībvalstis piemēro minētos aktus no dienas, kad Horvātija pievienojas Savienībai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Horvātijas Pievienošanās līgums, tā spēkā stāšanās dienā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 13. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. COVENEY


(1)  Padomes Direktīva 91/672/EEK (1991. gada 16. decembris) par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz valstu izdotām kuģu vadīšanas apliecībām kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.).

(2)  Padomes Direktīva 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999. gada 17. jūnijs) par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/87/EK (2006. gada 12. decembrī), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Padomes Direktīvu 82/714/EEK (OV L 389, 30.12.2006., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.).


PIELIKUMS

A.   DAĻA

AUTOTRANSPORTS

1.

Direktīvas 92/106/EEK 6. panta 3. punktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“—

Horvātija:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;”.

2.

Direktīvu 1999/37/EK groza šādi:

a)

I pielikumu groza šādi:

i)

II.4. punkta otrajā ievilkumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“HR

:

Horvātija”;

ii)

III.1. punkta A. daļas b) apakšpunktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“HR

:

Horvātija”;

b)

II pielikumu groza šādi:

i)

II.4. punkta otrajā ievilkumā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“HR

:

Horvātija”;

ii)

III.1. punkta A. daļas b) apakšpunktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“HR

:

Horvātija”.

3.

Direktīvas 1999/62/EK 3. panta 1. punktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“—

Horvātija:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,”.

4.

Direktīvas 2003/59/EK II pielikuma 2. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunktā zem vārdiem “1. pusē ir” pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“HR

:

Horvātija”;

b)

punkta e) apakšpunktā zem vārdiem “1. pusē ir” pēc ieraksta “cárta cáilíochta tiomána”, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“kvalifikacijska kartica vozača”;

c)

punkta b) apakšpunkta otro daļu aiz vārdiem “2. pusē ir” aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja dalībvalsts vēlas izdarīt šos ierakstus valsts valodā, kas nav iekļauta šajā valodu sarakstā: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru,vācu un zviedru valoda — tad attiecīgā dalībvalsts, neskarot citus šā pielikuma noteikumus, izstrādā apliecību ar tekstu divās valodās, no kurām viena ir kāda no iepriekšminētajām valodām.”

5.

Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 3. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunktā zem vārdiem “Pirmajā pusē ir” pēc ieraksta, kas attiecas uz Franciju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“HR

:

Horvātija”;

b)

punkta e) apakšpunktā zem vārdiem “Pirmajā pusē ir” pēc ieraksta “Ceadúas Tiomána” sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“Vozačka dozvola”;

c)

punkta b) apakšpunkta otro daļu aiz vārdiem “Otrā pusē ir” aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja dalībvalsts vēlas izdarīt šos ierakstus valsts valodā, kas nav iekļauta šajā valodu sarakstā: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru,vācu un zviedru valoda — tad attiecīgā dalībvalsts, neskarot citus šā pielikuma noteikumus, izstrādā apliecību ar tekstu divās valodās, no kurām viena ir kāda no iepriekšminētajām valodām.”

B.   DAĻA

PĀRVADĀJUMI PA IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

1.

Direktīvas 91/672/EEK I pielikuma iedaļai “B GRUPA” pievieno šādu tekstu:

“Horvātijas Republika:

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(profesionālās kvalifikācijas sertifikāts – kuģa vadīšanas A apliecība)

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(profesionālās kvalifikācijas sertifikāts – kuģa vadīšanas B apliecība)

(saskaņā ar Rīkojumu par kuģu apkalpes locekļu amata nosaukumiem un kvalifikāciju, Official Gazette Nr. 73/09)”.

2.

Direktīvu 2006/87/EK groza šādi:

a)

I pielikumu groza šādi:

i)

pielikuma 2. nodaļā par 3. zonu pēc ieraksta, kas attiecas uz Francijas Republiku, iekļauj šādu tekstu:

“Horvātijas Republika

Donava: no 1 295. km + 500 līdz 1 433. km

Drava upe: no 0. km līdz 198. km + 600

Sava upe: no 211. km līdz 594. km

Kupa upe: no 0. km līdz 5. km + 900

Una upe: no 0. km līdz 15. km”;

ii)

pielikuma 3. nodaļā par 4. zonu pēc ieraksta, kas attiecas uz Francijas Republiku, iekļauj šādu tekstu:

“Horvātijas Republika

Visi pārējie ūdensceļi, kas nav uzskaitīti saistībā ar 3. zonu”;

b)

II pielikuma VI papildinājuma IV daļā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, 1. daļas 1. punktā sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“25= Horvātijai”;

c)

IX pielikumu groza šādi:

i)

I daļas 7. panta 2. punktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“25= Horvātija”;

ii)

II daļas 1.06. panta 2. punktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, sarakstā iekļauj šādu tekstu:

“25= Horvātija”;

iii)

V daļu groza šādi:

1. punkta tabulu aizstāj ar šādu:

“Valsts

Nosaukums

Adrese

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Beļģija

 

 

 

 

Bulgārija

 

 

 

 

Dānija

 

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

Igaunija

 

 

 

 

Somija

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

Grieķija

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

Īrija

 

 

 

 

Horvātija

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

Luksemburga

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

Polija

 

 

 

 

Portugāle

 

 

 

 

Rumānija

 

 

 

 

Zviedrija

 

 

 

 

Šveice

 

 

 

 

Spānija

 

 

 

 

Slovākija

 

 

 

 

Slovēnija

 

 

 

 

Čehijas Republika

 

 

 

 

Ungārija

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

 

 

 

 

Kipra

 

 

 

 

Portugāle

 

 

 

 

Ja nav norādīta neviena iestāde, attiecīgā valsts nav izraudzījusi kompetento iestādi.”;

4. punktā pēc ieraksta, kas attiecas uz Īriju, iekļauj šādu tekstu:

“Horvātija

Punkts

Nosaukums

Adrese

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Ja nav norādīts neviens apstiprinātais uzņēmums, šajā valstī nevienam uzņēmumam nav piešķirts apstiprinājums.”


Top