EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2013. gada 20. decembris ) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/29


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 20. decembris)

par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3

(ECB/2013/54)

(2014/106/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu, 16. pantu un 34.3. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (1) un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 128. panta 1. punkts un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 16. pants nosaka, ka Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Savienībā. Šīs tiesības ietver kompetenci veikt pasākumus, lai aizsargātu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti.

(2)

ECB pieņēmusi 2008. gada 15. maija Lēmumu ECB/2008/3 par drošības akreditācijas procedūrām ar euro banknotēm saistīto aizsargāto euro materiālu izgatavotājiem (2), ar kuru nosaka drošības akreditācijas procedūru, kas apstiprina, ka ražotāji ievēro ECB obligātās prasības tam, kā tiek ražotas, apstrādātas, glabātas un transportētas euro banknotes, to sastāvdaļas un citi saistītie materiāli un informācija, kam nepieciešama aizsardzība un kuru pazušana, zādzība vai publiskošana varētu kaitēt euro banknošu integritātei vai veicināt viltotu euro banknošu vai to sastāvdaļu izgatavošanu. Turklāt Lēmums ECB/2008/3 nosaka procedūru, kas nodrošina turpmāko atbilstību minētajām drošības prasībām.

(3)

ECB pieņēmusi 2010. gada 25. novembra Lēmumu ECB/2010/22 par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru (3), lai nodrošinātu, ka tikai ražotāji, kas ievēro ECB obligātās kvalitātes prasības euro banknošu un euro banknošu izejmateriālu ražošanai, tiek akreditēti šādu banknošu un materiālu ražošanai.

(4)

Saskaņā ar Līguma 9. un 11. pantu ECB pieņēmusi 2011. gada 21. jūnija Lēmumu ECB/2011/8 par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai (4), lai nodrošinātu, ka tikai ražotāji, kas ievēro ECB obligātās vides prasības un veselības un drošības prasības, tiek akreditēti euro banknošu ražošanas darbībām.

(5)

Ņemot vērā pieredzi, ko ECB guvusi, piemērojot Lēmumus ECB/2008/3, ECB/2010/22 un ECB/2011/8, jāievieš efektīva vienota akreditācijas sistēma, kas novērš satura un procedūras neatbilstības minēto lēmumu piemērošanā, piemēram, pārmērīgas atšķirības akreditāciju derīguma termiņos, to procedūrās un terminoloģijā.

(6)

Lai to izdarītu un lai atvieglotu ražotāju administratīvo pienākumu slogu, jāizveido vienota akreditācijas sistēma, kura: a) ļaus novērtēt, vai ražotāji ievēro ECB noteiktās attiecīgās drošības, kvalitātes, vides un veselības un darba drošības prasības; b) šo prasību ievērošanu novērtēs ar saskaņotas pārbaudes procedūras palīdzību; c) noteiks piemērotus un proporcionālus sodus, t. sk. naudas sodus, minēto prasību neievērošanas gadījumā; un d) nodrošinās, ka aizsargātie euro materiāli tiek piegādāti vienīgi NCB un topošajām Eurosistēmas NCB (saskaņā ar ECB Padomes lēmumu), citiem akreditētajiem ražotājiem un/vai ECB.

(7)

Šī jaunā vienotā akreditācijas sistēma ietvers vairākposmu novērtēšanas procedūru, kurā tiek novērtēts, vai ražotājs, kurš vēlas saņemt akreditāciju, pilnībā atbilst visiem šajā lēmumā noteikto akreditācijas prasību aspektiem.

(8)

Lai sekmētu šo novērtējumu, kā arī vēlākus novērtējumus attiecībā uz to, vai akreditētais ražotājs turpina ievērot prasības, jānosaka vienkāršots pārbaužu režīms, kas ļauj ECB veikt pārbaudes uz vietas un dokumentu pārbaudes.

(9)

Lai novērstu pašreiz spēkā esošo dažādo akreditāciju pastāvēšanu, jānosaka pagaidu vienotā akreditācija, paredzot iespēju to aizstāt ar vienoto akreditāciju, ja attiecīgais ražotājs pierāda, ka tas saskaņā ar pagaidu akreditāciju ievērojis visas akreditācijas prasības, t. sk. ražošanas procesa laikā, pēc tam, kad saņemts oficiāls pasūtījums no akreditētā ražotāja, ECB vai NCB.

(10)

Lai nodrošinātu akreditācijas procesa elastību, ECB var lemt par to, kā organizēt novērtēšanas posmus attiecībā uz sākotnējo lūgumu sniegt pagaidu akreditāciju.

(11)

Lai nodrošinātu akreditācijas procedūras labāku pārvaldību, pagaidu akreditācija un akreditācija ir derīgas tik ilgi, kamēr netiek konstatēts, ka ražotājs neievēro attiecīgās akreditācijas prasības. Tajā pašā nolūkā ECB ir kompetenta pagaidu akreditāciju pārvērst par akreditāciju, ja attiecīgais ražotājs, saņemot ECB vai NCB oficiālu pasūtījumu, nepārtrauktā 36 mēnešu periodā izgatavojis aizsargātos euro materiālus un/vai euro materiālus. ECB ir arī kompetenta pēc savas iniciatīvas pazemināt akreditāciju, piešķirot pagaidu akreditāciju, ja ražotājs nepārtrauktā 36 mēnešu periodā nav izgatavojis aizsargātos euro materiālus un/vai euro materiālus.

(12)

Tādēļ Lēmumi ECB/2008/3, ECB/2010/22 un ECB/2011/8 jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu. Lai nodrošinātu sekmīgu pāreju no pašreizējā akreditāciju režīma uz šajā lēmumā noteikto vienotās akreditācijas sistēmu, jānosaka viena gada pārejas periods no šā lēmuma pieņemšanas brīža. Tas ļaus ražotājiem, kuri saņēmuši atsevišķu drošības, kvalitātes, vides un veselības un darba drošības akreditāciju, veikt vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu šā lēmuma attiecīgajām akreditācijas prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I   IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

1)

“euro materiāli” ir euro banknotes, daļēji iespiestas euro banknotes un papīrs, tinte, folija un pavediens, ko izmanto euro banknošu vai daļēji iespiestu euro banknošu ražošanā;

2)

“euro materiālu darbība” ir euro materiālu ražošana;

3)

“aizsargātie euro materiāli” ir materiāli, kas norādīti drošības pamatprasībās, t. sk. euro banknotes, kuras: a) ir apgrozībā; b) tiek izstrādātas, lai aizstātu euro banknotes apgrozībā; vai c) tiek izņemtas no apgrozības, kā arī to sastāvdaļas un saistītā informācija, kam nepieciešama aizsardzība un kuru pazušana, zādzība vai neatļauta publiskošana varētu kaitēt euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritātei;

4)

“aizsargātā euro darbība” ir aizsargāto euro materiālu sagatavošana, ražošana, apstrāde, iznīcināšana, glabāšana, pārvietošana ražotnes teritorijā vai transportēšana;

5)

“sagatavošana” ir izstrādes stadijā esošo euro banknošu pamatdizaina pārveidošana maketos, krāsu dalījumos, rindās un formu platēs un šajos pamatdizainos ierosināto komponentu maketu un prototipu sagatavošana;

6)

“ražotājs” ir jebkurš uzņēmums, kas veic aizsargātās darbības un/vai euro materiālu darbības vai vēlas tās veikt, izņemot uzņēmumus, kas veic tikai aizsargāto euro materiālu transportēšanu vai nodrošina specializētas iznīcināšanas iekārtas izmantošanu, vai vēlas šīs darbības veikt;

7)

“ražotne” ir jebkuras telpas, ko ražotājs izmanto vai vēlas izmantot aizsargāto euro materiālu un/vai euro materiālu sagatavošanai, ražošanai, apstrādei, iznīcināšanai un glabāšanai;

8)

“akreditācijas prasības” ir šajā lēmumā noteiktās ECB pamatprasības, akreditācijas procedūra un atrašanās vietas prasības, kā arī turpmākās prasības, kuras ražotājam jāievēro, lai tam varētu tikt piešķirta vai paturēta spēkā pagaidu akreditācija vai akreditācija;

9)

“akreditētais ražotājs” ir ražotājs, kuram piešķirta pagaidu akreditācija vai akreditācija;

10)

“pamatprasības” ir attiecīgās drošības, kvalitātes, vides un veselības un darba drošības prasības, kuras ECB noteikusi atsevišķi un kuras ražotājam jāievēro, lai tas varētu veikt aizsargātās euro darbības un/vai euro materiālu darbības;

11)

“pasākumi” ir drošības, kvalitātes, vides vai veselības un darba drošības pasākumi, ko ražotājs veicis, lai ievērotu attiecīgās pamatprasības;

12)

“vecā režīma akreditācijas” ir derīgas pagaidu vai pilnās akreditācijas, jo īpaši drošības, kvalitātes, vides vai veselības un darba drošības akreditācijas, ko ECB piešķīrusi ražotājam euro aizsargāto darbību un/vai euro materiālu darbību veikšanai saskaņā ar Lēmumiem ECB/2008/3, ECB/2010/22 un ECB/2011/8;

13)

“atceltie ECB akreditācijas lēmumi” ir Lēmumi ECB/2008/3, ECB/2010/22 un ECB/2011/8;

14)

“NCB” ir nacionālā centrālā banka dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

15)

“topošā Eurosistēmas NCB” ir nacionālā centrālā banka dalībvalstī ar izņēmuma statusu, kura izpildījusi euro ieviešanas nosacījumus un attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu saskaņā ar Līguma 140. panta 2. punktu;

16)

“sertificēšanas iestāde” ir neatkarīga sertificēšanas iestāde, kura novērtē ražotāja kvalitātes, vides vai veselības un darba drošības vadības sistēmas un kurai ir tiesības apliecināt, ka ražotājs izpilda ISO 9001 vai ISO 14000, vai OHSAS 18000 sērijas standartu prasības;

17)

“darbdiena” ir kāda no ECB darbdienām no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot ECB svētku dienas, kas publicētas ECB interneta lapā;

18)

“pārbaude” ir akreditācijas procedūra, kuras mērķis ir novērtēt ražotāja atbilstību akreditācijas prasībām, kura notiek pārbaudes uz vietas vai dokumentu pārbaudes veidā un kuras beigās tiek sagatavots attiecīgās pārbaudes ziņojums par šā novērtējuma rezultātiem;

19)

“pārbaude uz vietas” ir ECB pārbaudes grupas apmeklējums ražotnē, lai novērtētu, vai ražotnē veiktie pasākumi atbilst attiecīgajām akreditācijas prasībām;

20)

“dokumentu pārbaude” ir ECB veikts ražotāja saistībā ar pārbaudi iesniegto dokumentu novērtējums, kas nenotiek ražotnē un kas nosaka, vai ražotājs ievēro attiecīgās akreditācijas prasības;

21)

“īpašas NCB drošības pārbaudes” ir krājumu pārbaudes, iznīcināšanas pārbaudes un transportēšanas pārbaudes, ko pasūtījumu devusī NCB veic akreditētajā ražotnē saistībā ar oficiālu ražošanas pasūtījumu, kas dots akreditētam ražotājam saskaņā ar 11. pantu;

22)

“krājumu pārbaude” ir pasūtījumu devušās NCB apmeklējums akreditētā ražotnē, lai novērtētu attiecīgā ražotāja turēto aizsargāto euro materiālu krājumu uzskaites precizitāti;

23)

“iznīcināšanas pārbaude” ir pasūtījumu devušās NCB apmeklējums akreditētā ražotnē, lai kontrolētu aizsargāto euro materiālu iznīcināšanu un aizsargāto euro materiālu iznīcināšanas laikā veiktu krājumu pārbaudi saskaņā ar 11. pantu;

24)

“transportēšanas pārbaude” ir novērtējums tam, kā attiecīgajām transportēšanas drošības prasībām atbilst kārtība, ko akreditētais ražotājs noteicis euro banknošu un/vai euro banknošu papīra transportēšanai;

25)

“ražošana” ir aizsargāto euro materiālu vai euro materiālu ražošana saskaņā ar oficiālu akreditētā ražotāja, NCB vai ECB pasūtījumu, izņemot izgatavošanu pētījumu un attīstības, kā arī testēšanas mērķiem, ja izgatavotie materiāli nav paredzēti emisijai, kā arī izņemot iekšējo krājumu izgatavošanu.

2. pants

Akreditācijas vispārīgie principi

1.   Ražotājs aizsargātās euro darbības un/vai euro materiālu darbības ar aizsargātajiem euro materiāliem un/vai euro materiāliem var veikt vienīgi ražotnē, attiecībā uz kuru ECB tam piešķīrusi akreditāciju vai pagaidu akreditāciju.

2.   Ja ražotājs vēl nav veicis ražošanu, ECB tam var piešķirt pagaidu akreditāciju attiecīgajai aizsargātajai euro darbībai un/vai euro materiālu darbībai saskaņā ar 4., 5. un 6. pantā noteikto procedūru.

3.   Pagaidu akreditāciju var pārvērst akreditācijā, ja ražotājs ražošanas laikā izturējis attiecīgās pārbaudes saskaņā ar 7. pantā noteikto procedūru.

4.   Ja akreditēts ražotājs nav veicis ražošanu nepārtrauktā 36 mēnešu periodā, ECB tā akreditāciju var pārvērst pagaidu akreditācijā, kā noteikts 8. pantā.

5.   Lai no ECB saņemtu un paturētu spēkā pagaidu akreditāciju vai akreditāciju, papildus šajā lēmumā noteiktajām prasībām ražotājs ievēro:

a)

attiecīgās pamatprasības, kas ir obligātās prasības. Ražotāji var pieņemt un īstenot stingrākas drošības, kvalitātes, vides, veselības un darba drošības prasības;

b)

šādas atrašanās vietas prasības:

i)

ja ražotājs nav spiestuve – tā ražotne atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī; vai

ii)

ja ražotājs ir spiestuve – tā ražotne atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī.

6.   Ja tas ir attaisnoti attiecīgajos apstākļos, ECB Valde var piešķirt atbrīvojumu no iepriekš 5. punkta b) apakšpunktā izklāstītās atrašanās vietas prasības. Ja ECB Valde piešķir šādu atbrīvojumu, tā norāda savas rīcības iemeslus.

7.   Ražotāji ar pagaidu akreditāciju un ražotāji ar akreditāciju ir vienlīdz tiesīgi piedalīties konkursos.

8.   Akreditēts ražotājs var ražot un/vai piegādāt aizsargātos euro materiālus vienīgi, lai izpildītu oficiālu pasūtījumu, ko iesniedz:

a)

cits akreditēts ražotājs, kam aizsargātie euro materiāli vajadzīgi savai aizsargātajai euro darbībai;

b)

NCB;

c)

saskaņā ar ECB Padomes lēmumu – topošā Eurosistēmas NCB; un

d)

ECB.

9.   Ražotājs sedz visas izmaksas un saistītos zaudējumus, kas radušies saistībā ar šā lēmuma piemērošanu.

3. pants

ECB Valdes pieņemtie lēmumi

1.   ECB Valde ir kompetenta pieņemt visus lēmumu, kas saistīti ar ražotāju akreditāciju saskaņā ar 6., 16.–18. un 20. pantu.

2.   ECB Valde var lemt par 6. pantā noteiktās pagaidu akreditācijas piešķiršanas pilnvaru tālāku deleģēšanu vienam vai vairākiem tās locekļiem.

II   IEDAĻA

AKREDITĀCIJAS PROCEDŪRA

4. pants

Pagaidu akreditācijas procedūras uzsākšanas lūgums

1.   Ražotājs, kuram nav jebkāda veida akreditācijas un kurš vēlas veikt aizsargātās euro darbības un/vai euro materiālu darbības, ECB iesniedz rakstisku lūgumu uzsākt pagaidu akreditācijas procedūru.

2.   Šajā procedūras uzsākšanas lūgumā:

a)

norāda aizsargāto euro darbību un aizsargātos euro materiālus un/vai euro materiālu darbību un euro materiālus, kā arī tās ražotnes precīzu adresi, kurai tiek lūgta pagaidu akreditācija;

b)

iekļauj lūgumu iesniegušā ražotāja apliecinājumu par to, ka tas saglabās pamatprasību satura konfidencialitāti;

c)

iekļauj rakstisku apņemšanos par to, ka tas atbilst visām piemērojamām šā lēmuma normām.

3.   Ja ražotājs lūdz atļauju veikt euro materiālu darbību, ražotājam jāiesniedz ECB ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 sertifikātu kopijas, kurus izsniegušas kompetentās sertifikācijas iestādes un kuri apliecina, ka attiecībā uz plānoto euro materiālu darbību attiecīgajā ražotnē ražotājs atbilst attiecīgajiem standartiem.

4.   ECB izvērtē procedūras uzsākšanas lūgumā sniegto ražotāja informāciju un dokumentus un vajadzības gadījumā pieprasa papildu informāciju vai precizējumus.

5.   ECB var noraidīt procedūras uzsākšanas lūgumu, ja tas netiek papildināts pēc ECB lūguma par papildu informāciju vai papildinājumiem saskaņā ar 4. punktu vai ja ražotājs neievēro 2. panta 5. punkta b) apakšpunktu.

5. pants

Pamatprasību sākotnējā novērtēšana

1.   Pēc procedūras uzsākšanas lūguma saņemšanas ECB sniedz ražotājam attiecīgo pamatprasību kopiju. ECB arī sniedz dokumentus, kurā ražotājs norāda, kā tā noteiktā kārtība atbilst attiecīgajām pamatprasībām. Ražotājs aizpilda šos dokumentus un atsūta tos atpakaļ, lai ECB varētu veikt sākotnējo novērtējumu par to, vai ražotāji var atbilst attiecīgajām pamatprasībām.

2.   Ja ražotājam, kurš lūdz pagaidu akreditāciju euro aizsargātajām darbībām, saskaņā ar tā nacionālajiem tiesību aktiem jāizmanto īpašas iznīcināšanas iekārtas un ja tas nav iespējams ražotnē, ražotājam jāsniedz arī informācija par specializētajām iznīcināšanas iekārtām, kuras tas ierosina izmantot, t. sk. pilnīgus datus par:

a)

attiecīgajām nacionālo tiesību normām, kā arī paskaidrojumu par to, kāpēc nav iespējams iznīcināšanas iekārtas nodrošināt ražotnē;

b)

specializēto iznīcināšanas iekārtu, kuru piedāvā izmanot ražotājs;

c)

aizsargātajiem euro materiāliem, kurus ražotājs piedāvā izmantot attiecīgajā specializētajā iznīcināšanas iekārtā;

d)

drošības procedūru, kas ierosināta aizsargāto euro materiālu aizsardzībai visā transportēšanas laikā uz ražošanas vietu un atpakaļ, kā arī iznīcināšanai minētajā vietā.

3.   ECB izvērtē 1. un 2. punktā minēto ražotāja sniegto informāciju un dokumentus un var prasīt papildu informāciju vai precizējumus. ECB var noraidīt jebkuru pagaidu akreditācijas lūgumu, kas netiek papildināts pēc ECB lūguma pēc papildu informācijas vai precizējumiem vai kas neatbilst ša panta noteikumiem.

6. pants

Pagaidu akreditācijas piešķiršana

1.   ECB var piešķirt ražotājam pagaidu akreditāciju ar nosacījumu, ka ražotājs pirms aizsargātas euro darbības un/vai euro materiālu darbības sākšanas ir veiksmīgi pierādījis, ka tas noteicis procedūras un ka tam ir infrastruktūra, kas vajadzīga, lai atbilstu attiecīgajām akreditācijas prasībām ražotnē.

2.   Saskaņā ar 9. pantu ECB veic pārbaudes, lai novērtētu, vai ražotājs atbilst visām akreditācijas prasībām.

3.   Ražotājs, kurš pieprasa pagaidu akreditāciju plānotai aizsargātajai euro darbībai, vispirms jāpārbauda, lai noteiktu, vai tas atbilst drošības prasībām. Nekādas citas pārbaudes netiek veiktas, kamēr ražotājs nav sekmīgi izturējis drošības pārbaudi.

7. pants

Pagaidu akreditācijas aizstāšana ar akreditāciju

ECB var aizstāt ražotāja pagaidu akreditāciju ar akreditāciju ar nosacījumu, ka ražotājs ir sekmīgi izturējis attiecīgās pārbaudes ražošanas laikā un tādējādi parādījis, ka, faktiski veicot attiecīgo aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu darbību, tas ir izveidojis nepieciešamās procedūras un infrastruktūru un atbilst attiecīgajām akreditācijas prasībām ražotnē.

8. pants

Akreditācijas aizstāšana ar pagaidu akreditāciju

ECB var aizstāt ražotāja akreditāciju ar pagaidu akreditāciju, ja ražotājs nav veicis ražošanu saskaņā ar oficiālu ECB vai NCB pasūtījumu nepārtrauktā 36 mēnešu periodā.

III   IEDAĻA

PĀRBAUDES UN ĪPAŠĀS NCB DROŠĪBAS PĀRBAUDES

9. pants

Pārbaudes

1.   ECB novērtē, vai ražotājs atbilst attiecīgajām akreditācijas prasībām, veicot pārbaudes. Tās var būt pārbaudes uz vietas un/vai dokumentu pārbaudes.

2.   Dokumentu pārbaudes veic attiecībā uz jebkuru ražotāja iesniegtu dokumentāciju, kas ir būtiska, lai novērtētu tā atbilstību akreditācijas prasībām.

3.   Pārbaudēs uz vietas novērtē ražotāja atbilstību attiecīgajām pamatprasībām ražotnē, jo īpaši attiecībā uz drošības un kvalitātes prasībām. ECB var nolemt veikt šādas pārbaudes uz vietas, ja tā uzskata to par nepieciešamu, bet ne retāk kā reizi 36 mēnešos attiecībā uz euro materiālu darbību un aizsargāto euro darbību drošības un kvalitātes pamatprasībām.

4.   Pārbaudes uz vietas attiecībā uz drošības un kvalitātes pamatprasībām var tikt paziņotas iepriekš. Paziņotās drošības un kvalitātes pārbaudes uz vietas sākas dienā, par kuru panākta vienošanās starp ražotāju un ECB. Pēc tam, kad ražotājs ir sācis aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu darbību, drošības un kvalitātes pārbaudes uz vietas var veikt arī bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.   Ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms dienas, kurā jāsākas paziņotajai pārbaudei uz vietas, ECB var iesniegt ražotājam dokumentus aizpildīšanai pirms pārbaudes uz vietas. Ražotājs šādus dokumentus nodod atpakaļ ECB vismaz piecas darbdienas pirms dienas, kurā jāsākas pārbaudei uz vietas,

6.   Ja ražotājam saskaņā ar tā nacionālajiem tiesību aktiem jāizmanto specializēta iznīcināšanas iekārta, pārbaudes uz vietas grupa var apmeklēt arī šo iekārtu, lai izvērtētu, vai ražotāja ierosinātie pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu attiecīgo aizsargāto euro materiālu integritāti.

10. pants

Slēdziens un pārbaudes ziņojums

1.   Ja, veicot pārbaudi, tiek konstatēta neatbilstība attiecīgajām akreditācijas prasībām, ECB, norādot neatbilstības gadījumu vai gadījumus, savu slēdzienu nosūta ražotājam šādos termiņos:

a)

15 darbdienu laikā no dienas, kurā tika pabeigta attiecīgā pārbaude uz vietas;

b)

40 darbdienu laikā pēc tam, kad ECB saņēmusi jebkādus svarīgus dokumentus dokumentu pārbaudes ietvaros, jo īpaši attiecībā uz 12. pantā noteiktajiem pastāvīgajiem pienākumiem;

c)

15 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts NCB ziņojums ECB, ja konkrētās NCB drošības pārbaudes veiktas saskaņā ar 11. pantu.

2.   Ražotājam ir 15 darbdienas no slēdziena saņemšanas dienas, lai tas rakstiski sazinātos ar ECB, sniedzot savus komentārus un informāciju par visiem pasākumiem vai uzlabojumiem, ko ražotājs plāno veikt saistībā ar slēdzienā norādīto.

3.   Pārbaudes ziņojuma projektu ECB sagatavo 25 darbdienu laikā pēc tam, kad: a) pabeigta pārbaude, un nav konstatēts neatbilstības gadījums; b) ECB saņēmusi no ražotāja rakstveida komentārus par slēdzienu; vai c) beidzies termiņš šādu komentāru sniegšanai, un komentāri nav saņemti. Šajā pārbaudes ziņojuma projektā iekļauj pārbaudes slēdzienu un attiecīgos no ražotāja saņemtos komentārus. Pārbaudes ziņojuma projektā izdara secinājumus par to, vai ražotājs atbilst akreditācijas prasībām.

4.   Ražotājam ir 15 darbdienas no pārbaudes ziņojuma projekta saņemšanas dienas, lai tas rakstiski sazinātos ar ECB, sniedzot savus komentārus un informāciju par visiem pasākumiem vai uzlabojumiem, ko ražotājs plāno veikt saistībā ar pārbaudes ziņojuma projektā norādīto. Saņemot ražotāja komentārus vai beidzoties šādu komentāru sniegšanas termiņam, ECB 30 darbdienu laikā pabeidz pārbaudes ziņojuma projektu un iesniedz to attiecīgajam ražotājam.

5.   Var veikt papildu pārbaudes uz vietas, lai noteiktu, vai pēc šādu pasākumu vai uzlabojumu īstenošanas ražotājs atbilst attiecīgajām akreditācijas prasībām. Papildu pārbaudes uz vietas var aizkavēt pārbaudes ziņojuma projekta pabeigšanu.

6.   Ja konstatēta ievērojama neatbilstība akreditācijas prasībām, kura prasa steidzamu ECB lēmumu un kuru varētu pamatoti uzskatīt par tādu, kas var būt par pamatu apturēšanas lēmumam saskaņā ar 17. pantu vai atsaukšanas lēmumam saskaņā ar 18. pantu, ECB var nolemt saīsināt 1., 2. un 3. punktā aprakstīto procedūru, dodot ražotājam ne vairāk kā piecu darbdienu laiku sniegt komentārus par attiecīgo neatbilstību. ECB norāda šādas steidzamības iemeslus.

7.   ECB var nolemt pagarināt šajā pantā minētos termiņus.

11. pants

Īpašās NCB drošības pārbaudes

1.   Jebkura NCB, kas veikusi oficiālu pasūtījumu euro banknošu izgatavošanai, var saistībā ar šādiem pasūtījumiem veikt aizsargāto euro materiālu krājumu pārbaudes un iznīcināšanas pārbaudes ražotnē, kurā euro banknotes tiek ražotas, vai jebkurā citā ražotnē, kurā tiek ražotas, apstrādātas, glabātas vai iznīcinātas šo euro banknošu sastāvdaļas.

2.   NCB, kas minēta 1. punktā, var veikt arī euro banknošu un euro banknošu papīra transportēšanas pārbaudes.

3.   Trīs darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas NCB nosūta rakstisku ziņojumu ECB, ja tiek konstatēts, ka ražotājs pārkāpj ECB transportēšanas noteikumu pamatprasības, vai ja tiek atklāta neatbilstība krājumu pārbaudes vai iznīcināšana pārbaužu laikā.

4.   Lai pārbaudītu NCB konstatētos pārkāpumus vai neatbilstības, ECB var iecelt īpašu grupu drošības pārbaudei uz vietas, lai veiktu pārbaudes uz vietas ražotnē. Par jebkuriem secinājumiem, ko ECB izdara, pamatojoties uz īpašās grupas drošības pārbaudei uz vietas pārbaudes rezultātiem, ziņo saskaņā ar 10. pantu.

IV   IEDAĻA

TURPMĀKIE PIENĀKUMI

12. pants

Akreditēto ražotāju turpmākie pienākumi

1.   Akreditētais ražotājs saistībā ar attiecīgo ražotni iesniedz ECB 4. panta 3. punktā minētā sertifikāta kopiju katru reizi, kad šāds sertifikāts tiek atjaunots vai grozīts, to izdarot vismaz trīs mēnešu laikā no attiecīgās atjaunošanas vai grozīšanas dienas.

2.   Akreditēts ražotājs nekavējoties informē ECB, ja kāds no nepieciešamajiem sertifikātiem tiek atsaukts.

3.   Akreditētais ražotājs nekavējoties rakstiski informē ECB par:

a)

likvidācijas vai sanācijas procedūru uzsākšanu attiecībā uz ražotāju, vai jebkurām līdzvērtīgām procedūrām;

b)

likvidatora, tiesas izpildītāja, administratora vai līdzvērtīgas amatpersonas iecelšanu attiecībā uz ražotāju;

c)

jebkuru nodomu slēgt apakšlīgumus vai iesaistīt trešās personas tādā euro materiālu darbībā vai aizsargātajā euro darbībā, attiecībā uz kuru ražotājs akreditēts;

d)

jebkurām attiecīgās kārtības izmaiņām ražotnē, kas veiktas pēc akreditācijas piešķiršanas un ietekmē vai var ietekmēt tās atbilstību attiecīgajām akreditācijas prasībām, tostarp izmaiņām informācijā, kas noteikta 5. panta 2. punkta a)–d) apakšpunktā;

e)

jebkuru nodomu veikt izmaiņas akreditētā ražotāja kontrolē vai nodomu veikt izmaiņas tā īpašnieku struktūrā;

f)

to, ka pagājis nepārtraukts 34 mēnešu laika posms kopš pēdējās ražošanas.

4.   Akreditēts ražotājs nenodod vai necedē savu akreditāciju trešām personām, t. sk. jebkuram no saviem meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem.

5.   Akreditēts ražotājs nedrīkst pārvest aizsargātās euro darbību vai euro materiālu darbību daļas vai aizsargātos euro materiālus vai euro materiālus uz citu ražotni, kura tam pieder, kuru tas nomā vai kura citādi ir ražotāja kontrolē, ja vien šai ražotnei nav piešķirta atbilstoša akreditācija saskaņā ar 2. pantu un ECB nav devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu pārvešanai.

6.   Akreditēts ražotājs nedrīkst aizsargātās euro darbību vai euro materiālu darbību daļas vai aizsargātos euro materiālus vai euro materiālus nodot ārpakalpojumā vai pārvest trešām personām, t. sk. saviem meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, ja vien šai trešai personai nav piešķirta atbilstoša akreditācija saskaņā ar 2. pantu un ECB nav devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu nodošanai ārpakalpojumā vai pārvešanai.

7.   Lai akreditētais ražotājs daļu no aizsargātās euro darbības vai euro materiālu darbības nodotu ārpakalpojumā citai ražotnei, vajadzīga iepriekšēja rakstiska ECB piekrišana.

8.   Ražotājs ar pagaidu akreditāciju nekavējoties informē ECB, ja tas saņem oficiālu ražošanas pasūtījumu no cita akreditētā ražotāja, NCB vai ECB, lai pēc iespējas agrāk varētu notikt attiecīgās pārbaudes. Paziņojumā iekļauj informāciju par oficiālo ražošanas pasūtījumu un plānoto ražošanas sākuma un beigu datumu.

9.   Ražotājs ar pagaidu akreditāciju sniedz ECB informāciju par vides, veselības un darba drošības aspektiem, kā to paredz attiecīgās pamatprasības.

10.   Ja akreditētais ražotājs ir spiestuve, tā organizē analīžu veikšanu attiecībā uz ķīmiskajām vielām gatavajās euro banknotēs un ziņo ECB saskaņā ar attiecīgajām vides, veselības un darba drošības prasībām.

11.   Akreditētais ražotājs saglabā pamatprasību konfidencialitāti.

13. pants

ECB turpmākie pienākumi

ECB akreditētos ražotājus informē par pamatprasību atjauninājumiem saistībā ar aizsargātajām euro darbībām un/vai euro materiālu darbībām, attiecībā uz kurām ražotājam piešķirta akreditāciju vai pagaidu akreditācija.

V   IEDAĻA

NEATBILSTĪBAS SEKAS

14. pants

Neatbilstības gadījumi

1.   Jebkura no šādām ražotāja darbībām ir neatbilstības gadījums:

a)

neatbilstība attiecīgajām akreditācijas prasībām;

b)

nespēja īstenot uzlabojumus, par kuriem panākta vienošanās ar ECB;

c)

atteikums nodrošināt tūlītēju piekļuvi ražotnei, lai pārbaudes uz vietas grupa vai NCB ieceltie darbinieki varētu veikt krājumu pārbaudes, iznīcināšanas pārbaudes vai transportēšanas pārbaudes;

d)

nepatiesu vai maldinošu paziņojumu vai viltotu dokumentu iesniegšana ECB un attiecīgos gadījumos NCB kādas šajā lēmumā paredzētās procedūras ietvaros;

e)

pienākuma neievērošana saglabāt pamatprasību konfidencialitāti.

2.   Par gadījumiem, kuros netiek ievērotas attiecīgās akreditācijas prasības, neatbilstīgajam ražotājam paziņo saskaņā ar 10. panta 4. punktu vai kā citādi. Visi neatbilstības gadījumi ir jānovērš laikā, par kuru vienojas. Šis laiks ir samērīgs ar neatbilstības nopietnību.

3.   Nozīmīga neatbilstība ir gadījums, kam ir vai kam bija tūlītēja un nopietna nelabvēlīga ietekme uz aizsargāto euro darbību drošību un/vai tūlītēja un nopietna nelabvēlīga ietekme uz euro materiālu darbību kvalitātes, vides vai veselības un darba drošības aspektiem.

4.   ECB var sniegt ieteikumus ražotājam, ierosinot uzlabot arī procedūras, kuras atbilst akreditācijas prasībām.

15. pants

ECB lēmumi par neatbilstību

1.   ECB 16.–18. pantā un 20. pantā minētos lēmumus pieņem rakstiski. Šajos lēmumos norāda:

a)

neatbilstības gadījumu un attiecīgos gadījumos ražotāja sniegtos komentārus;

b)

ražotni, aizsargāto euro materiālu un/vai euro materiālu un aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu darbību, uz ko lēmums attiecas;

c)

dienu, kurā lēmums stāsies spēkā;

d)

attiecīgos gadījumos termiņu neatbilstības novēršanai;

e)

lēmuma pieņemšanas iemeslus.

2.   Visos gadījumos, kad ECB pieņem lēmumu saskaņā ar 16.–18. pantu un 20. pantu, tas ir proporcionāls neatbilstības nopietnībai un ražotāja agrākajiem neatbilstības gadījumiem un to labojumiem.

3.   ECB var informēt NCB un visus akreditētos ražotājus par saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem lēmumiem, to piemērošanas apjomu un laiku, kā arī šādos gadījumos ECB norāda, ka NCB tiks informētas par to, vai ražotāja statusā notikušas turpmākas izmaiņas.

16. pants

Brīdinājuma lēmums

1.   Brīdinājuma lēmumu attiecībā uz akreditēto ražotāju ECB var pieņemt šādos gadījumos:

a)

ievērojama neatbilstība attiecībā uz aizsargātās euro darbības drošības aspektiem vai euro materiālu darbības kvalitātes, vides vai veselības un darba drošības aspektiem;

b)

atkārtoti neatbilstības gadījumi;

c)

nespēja savlaicīgi un efektīvi novērst neatbilstības gadījumus.

2.   ECB ņem vērā visus šāda ražotāja attiecīgos paskaidrojumus.

3.   Brīdinājuma lēmumā var norādīt arī to, ka tad, ja neatbilstība netiek labota noteiktā termiņā, piemēro 17. vai 18. pantu.

4.   Ja ECB uzskata, ka brīdinājuma lēmums nav pietiekams, ņemot vērā konstatētās neatbilstības nopietnību, tā var pieņemt lēmumu saskaņā ar 17. vai 18. pantu.

17. pants

Jaunu pasūtījumu apturēšana

1.   ECB var pieņemt apturēšanas lēmumu attiecībā uz akreditēto ražotāju, kas nozīmē to, ka ražotājs var pabeigt jebkuru uzsākto ražošanas pasūtījumu, bet līdz apturēšanas lēmuma atcelšanai nevar pieņemt jaunus pasūtījumus. Apturēšanas lēmumu var pieņemt šādos gadījumos:

a)

konstatēta ievērojama neatbilstība ar tūlītēju un nopietnu nelabvēlīgu ietekmi uz aizsargātās euro darbības drošību, bet ražotājs var pierādīt, ka nav notikusi aizsargāto euro materiālu nozaudēšanu vai zādzība vai neatļauta informācijas publiskošana, kas varētu kaitēt aizsargāto euro materiālu integritātei;

b)

ražotājs nespēj novērst brīdinājuma lēmumā norādīto neatbilstību.

2.   ECB ņem vērā visus šāda ražotāja attiecīgos paskaidrojumus.

3.   Apturēšanas lēmumā var norādīt arī to, ka tad, ja neatbilstība netiek labota noteiktā termiņā, piemēro 18. pantu.

4.   Ja ECB uzskata, ka apturēšanas lēmums nav pietiekams, ņemot vērā konstatētās neatbilstības nopietnību, tā var pieņemt atsaukšanas lēmumu saskaņā ar 18. pantu.

5.   Apturēšanas lēmumu var atcelt tikai tad, ja visi attiecīgie neatbilstības gadījumi ir izlaboti un tie kā izlaboti novērtēti pārbaudē.

18. pants

Akreditācijas atsaukšana

1.   Atsaukšanas lēmumu ECB var pieņemt šādos gadījumos:

a)

ražotājs nespēj veikt uzlabojumus pēc apturēšanas lēmuma pieņemšanas;

b)

ražotājs neievēro 19. pantu;

c)

netiek ievērota prasība nekavējoties informēt ECB par jebkuru no 12. panta 3. punkta c)–f) apakšpunktā minētajiem gadījumiem;

d)

akreditētais ražotājs lūdz pārcelt visu vai daļu no tā aizsargātās euro darbības un/vai euro materiālu darbības uz jaunu ražotni. Šāda atcelšana attiecas uz veco ražotni, no kuras attiecīgā darbība tiek pārcelta;

e)

akreditētais ražotājs lūdz atcelt tā pagaidu akreditāciju vai akreditāciju.

2.   ECB var pieņemt atsaukšanas lēmumu, ja tā uzskata, ka šāda atsaukšana ir proporcionāla:

a)

neatbilstības gadījuma vai gadījumu smagumam;

b)

faktiskajam vai iespējamajam zaudējumam, zādzībai vai no nesankcionētas aizsargātu euro materiālu informācijas publiskošanas izrietošam finansiālam vai reputācijas kaitējumam;

c)

ražotāja atbildes darbību pietiekamībai, kapacitātei un spējai mazināt neatbilstību.

3.   ECB ņem vērā visus šāda ražotāja attiecīgos paskaidrojumus.

4.   Ja aizsargāto euro materiālu atrašanās ražotāja īpašumā pēc akreditācijas atsaukšanas var apdraudēt euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti, ECB var pieprasīt ražotājam veikt pasākumus, piemēram, konkrētu aizsargāto euro materiālus nogādāšanu ECB vai kādai NCB vai to iznīcināšanu, lai nodrošinātu, ka pēc akreditācijas atsaukšanas spēkā stāšanās ražotāja īpašumā nav šādu aizsargāto euro materiālu.

5.   Atsaukšana lēmumā norāda dienu, pēc kuras ražotājs var atkal pieteikties pagaidu akreditācijai. Šī diena tiek noteikta, pamatojoties uz apstākļiem, kas izraisīja atsaukšanu, un tā ir vismaz vienu gadu pēc dienas, kad pieņemts lēmums par atsaukšanu.

19. pants

Aizsargātās euro darbības tūlītēja apturēšana

1.   Izņēmuma gadījumos, kuros konstatēta ievērojama neatbilstība, kuras rezultātā var tikt nozaudēti vai nozagti aizsargātie euro materiāli vai notikt neatļauta informācijas publiskošana, kas varētu kaitēt euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritātei, ja netiek veikta tūlītēja korektīva rīcība, pārbaudes uz vietas grupa var pieprasīt neatbilstošajam ražotājam nekavējoties apturēt attiecīgo aizsargāto euro darbību, kamēr nav novērsta neatbilstība. Šādā gadījumā ražotājs nevar atsākt šo darbību bez iepriekšējas rakstiskas ECB piekrišanas.

2.   Šāds ražotājs sniedz ECB informāciju par jebkuru citu ražotāju, kuru kā saņēmēju vai piegādātāju var netieši ietekmēt apturētā aizsargātā euro darbība vai euro materiālu darbība. Pārbaudes uz vietas grupa var akreditētajam ražotājam pieprasīt arī 18. panta 4. punktā minēto pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu, ka aizsargātās euro darbības apturēšanas laikā tā īpašumā nav konkrētu aizsargāto euro materiālu.

3.   Ja akreditēta ražotāja aizsargāta euro darbība ir apturēta saskaņā ar 1. punktu, ECB informē 2. punktā minētos potenciāli skartos citus ražotājus un šādā gadījumā norāda, ka potenciāli skartajiem citiem ražotājiem tiks paziņots par izmaiņām ražotāja statusā.

4.   Cik drīz vien iespējams pēc tam, kad ECB pārbaudes uz vietas grupa pieprasījusi aizsargātās euro darbības apturēšanu, un neskarot nekādus citus lēmumus saskaņā ar 16.–18. pantu, ECB nekavējoties atceļ šādu apturēšanu, ja turpmākā pārbaudē secināts, ka attiecīgā neatbilstība ir novērsta.

20. pants

Naudas sodi euro banknošu daudzuma vai banknošu papīra daudzuma neatbilstības gadījumā

1.   Ražotājs, kas veic euro banknošu papīra vai euro banknošu ražošanu, saskaņā ar drošības pamatprasībām paziņo ECB par ikvienu neatbilstību euro banknošu papīra daudzumā vai daļēji vai pilnībā iespiestu euro banknošu daudzumā, kas konstatēts jebkuras aizsargātās euro darbības laikā tā akreditētajā ražotnē.

2.   Ja šāds ražotājs konstatē neatbilstību euro banknošu papīra daudzumā vai daļēji vai pilnībā iespiestu euro banknošu daudzumā aizsargātās euro darbības laikā akreditētajā ražotnē un nepaziņo par to saskaņā ar drošības pamatprasībām un neatbilstība ECB uzmanības lokā nonāk citā veidā, ECB uzliek ražotājam naudas sodu, kas nav mazāks par 50 000 euro. Ja neatbilstībai līdzvērtīgā nominālvērtība pārsniedz 50 000 euro, ECB uzliek ražotājam naudas sodu šīs līdzvērtīgās nominālvērtības apmērā, maksimālajam sodam nepārsniedzot 500 000 euro.

3.   Ja ražotājs paziņo ECB par neatbilstību euro banknošu papīra daudzumā vai daļēji vai pilnībā iespiestu euro banknošu daudzumā, kas konstatēta aizsargātās euro darbības laikā akreditētajā ražotnē, bet pēc tam nespēj identificēt un ziņot ECB par neatbilstības cēloni drošības pamatprasībās noteiktajā termiņā, ECB izvērtē minimālā naudas soda 50 000 euro apmērā uzlikšanu. Ja neatbilstībai līdzvērtīgā nominālvērtība pārsniedz 50 000 euro, ECB uzliek ražotājam naudas sodu šīs līdzvērtīgās nominālvērtības apmērā, maksimālajam sodam nepārsniedzot 500 000 euro.

4.   Ja ražotājs nekonstatē neatbilstību euro banknošu papīra daudzumā vai daļēji vai pilnībā iespiestu euro banknošu daudzumā aizsargātās euro darbības laikā akreditētajā ražotnē un neatbilstība tiek konstatēta un ECB uzmanības lokā nonāk citā veidā, ECB uzliek ražotājam naudas sodu, kas nav mazāks par 50 000 euro. Ja neatbilstībai līdzvērtīgā nominālvērtība pārsniedz 50 000 euro, ECB uzliek ražotājam naudas sodu šīs līdzvērtīgās nominālvērtības apmērā, maksimālajam sodam nepārsniedzot 500 000 euro.

5.   Neatbilstības nopietnību izvērtē katrā atsevišķā gadījumā, lemjot par naudas soda summu, un pamato naudas sodu virs vai zem 50 000 euro. Neatbilstības nopietnību apliecina attiecīgās neatbilstības līdzvērtīgā nominālvērtība. Naudas sodi nekādā gadījumā nepārsniedz 500 000 euro.

6.   Pieņemot lēmumus par naudas sodiem, ievēro procedūras, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 2532/98 un Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 23. septembra Regulā (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) (5). Papildus naudas sodiem ECB var lemt par brīdinājuma lēmuma pieņemšanu, vai apturēt vai atsaukt pagaidu akreditāciju vai akreditāciju.

21. pants

Pārskatīšanas procedūra

1.   ECB izvērtē jebkuru lūgumu un informāciju, ko ražotājs sniedz saistībā ar šo lēmumu, un rakstiski informē ražotāju par savu lēmumu pieņemt vai noraidīt lūgumu vai saņemtās informācijas derīgumu 50 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts:

a)

uzsākšanas lūgums; vai

b)

jebkura papildu informācija vai paskaidrojumi, ko lūgusi ECB.

2.   Ja ECB pieņēmusi lēmumu:

a)

noraidīt lūgumu par akreditācijas procedūras uzsākšanu;

b)

atteikt i) pagaidu akreditācijas piešķiršanu; ii) pagaidu akreditācijas aizstāšanu ar akreditāciju; vai iii) akreditācijas aizstāšanu ar pagaidu akreditāciju;

c)

vecā režīma akreditāciju aizstāt ar pagaidu akreditāciju vai akreditāciju;

d)

saskaņā ar 16.–19. pantu,

ražotājs 30 ECB darbdienu laikā pēc šāda lēmuma paziņošanas drīkst ECB Padomei iesniegt rakstisku lūgumu šo lēmumu pārskatīt. Ražotājs lūgumā norāda tā iemeslus un iekļauj visus paskaidrojošos dokumentus.

3.   Pārskatīšana neatliek lēmuma stāšanos spēkā. Ja ražotājs to nepārprotami pieprasa pārskatīšanas lūgumā un norāda tam iemeslu, ECB Padome var apturēt pārskatāmā lēmuma piemērošanu.

4.   ECB Padome pārskata lēmumu, ņemot vērā ražotāja pārskatīšanas lūgumu. Ja ECB Padome uzskata, ka lēmums ir pretrunā ar šo lēmumu, tā uzdod attiecīgo procedūru veikt atkārtoti vai pieņem galīgo lēmumu. Pārējos gadījumos ražotāja pārskatīšanas lūgumu noraida. Ražotājam pārskatīšanas rezultātu rakstiski paziņo 60 darbdienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma saņemšanas. ECB Padomes lēmumā norāda iemeslus, uz kuriem tas pamatots.

5.   Jebkurš strīds starp ECB un ražotāju saistībā ar šo lēmumu ir ekskluzīvā Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijā. Ja saskaņā ar 2. pantu ir pieejama pārskatīšanas procedūra, ražotājs nogaida ECB lēmumu par pārskatīšanu, pirms tas ar šo jautājumu vēršas Tiesā. Līgumā noteikto termiņu skaitījums sākas no pārskatīšanas lēmuma saņemšanas dienas.

6.   Atkāpjoties no 1.–4. punkta, pārskatīšanas procedūra attiecībā uz lēmumiem par 20. pantā noteiktajiem naudas sodiem tiek veikta saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2532/98 un Regulā (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4).

22. pants

ECB akreditācijas reģistrs

1.   ECB uztur akreditācijas reģistru, kurā:

a)

uzskaita visus ražotājus, kuriem piešķirta pagaidu akreditācija vai akreditācija;

b)

attiecībā uz katru ražotni norāda aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu darbību, aizsargātos euro materiālus un euro materiālus, attiecībā uz kuriem piešķirta pagaidu akreditācija vai akreditācija.

2.   ECB akreditācijas reģistra informāciju dara pieejamu visām NCB, topošajām Eurosistēmas NCB un akreditētajiem ražotājiem. ECB regulāri atjaunina akreditācijas reģistru atbilstoši akreditēto ražotāju un NCB saskaņā ar šo lēmumu sniegtajai informācijai. Nolūkā veikt regulārus atjauninājumus akreditācijas reģistrā ECB var vākt no akreditētajiem ražotājiem, NCB un topošajām Eurosistēmas NCB papildu attiecīgo informāciju, ko ECB uzskata par vajadzīgu, lai saglabātu akreditācijas reģistra informācijas precizitāti un pareizību.

3.   Ja ECB pieņem apturēšanas lēmumu saskaņā ar 17. pantu, tā fiksē šāda lēmuma piemērošanas apjomu un ilgumu un visas attiecīgās izmaiņas ražotāja statusā saistībā ar tā nosaukumu, skarto ražotni un aizsargātajiem euro materiāliem, euro materiāliem, aizsargāto euro darbību un euro materiālu darbību, ievērojot šāda apturēšanas lēmuma noteikumus.

4.   Ja ECB pieņem atsaukšanas lēmumu saskaņā ar 18. pantu, tā svītro ražotāja vārdu, ražotni, aizsargāto euro materiālu un aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu un euro materiālu darbību no akreditācijas reģistra, ievērojot šāda atsaukšanas lēmuma noteikumus.

VI   IEDAĻA

GROZĪJUMU, PĀREJAS UN NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

23. pants

Grozījums

Lēmuma ECB/2008/3 1. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

“aizsargātie euro materiāli” ir materiāli, kas norādīti drošības noteikumos, t. sk. euro banknotes, kuras: a) ir apgrozībā; b) tiek izstrādātas, lai aizstātu euro banknotes apgrozībā; vai c) tiek izņemtas no apgrozības, kopā ar to sastāvdaļām un saistīto informāciju, kam nepieciešama aizsardzība, jo to pazušana, zādzība vai neatļauta publiskošana varētu kaitēt euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritātei;”.

24. pants

Atcelšana

Lēmumus ECB/2008/3, ECB/2010/22 un ECB/2011/8 atceļ dienā, kas norādīta 26. panta 3. punktā. Atsauces uz Lēmumiem ECB/2008/3, ECB/2010/22 un ECB/2011/8 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

25. pants

Pārejas noteikumi

1.   Ražotājiem ar vecā režīma akreditāciju ir tiesības veikt aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu darbību līdz 26. panta 3. punktā norādītajai dienai.

2.   Divus mēnešus pirms 26. panta 3. punktā norādītās dienas ražotāji ar vecā režīma akreditāciju informē ECB par to, vai tie ir veikuši aizsargāto euro darbību un/vai euro materiālu darbību iepriekšējos 36 mēnešos.

3.   Vecā režīma akreditācijas, kas piešķirtas saskaņā ar atceltajiem ECB akreditācijas lēmumiem, aizstāj saskaņā ar 4. un 5. punktu, vai tās vairs nav derīgas pēc 26. panta 3. punktā norādītās dienas neatkarīgi no to atlikušā derīguma laika vai pastāvīgā statusa.

4.   Ražotāja ar derīgām drošības, kvalitātes, vides, kā arī veselības un darba drošības akreditācijām, kas aizsargātos euro materiālus un/vai euro banknošu izejmateriālu saskaņā ar atceltajiem ECB akreditācijas lēmumiem ražojis 36 mēnešu laikā pirms dienas, kas norādīta 26. panta 3. punktā, akreditācijas aizstāj ar akreditāciju saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu un tā attiecīgajām akreditācijas prasībām.

5.   Ražotāja ar derīgām drošības, kvalitātes, vides, kā arī veselības un darba drošības akreditācijām, kas aizsargātos euro materiālus un/vai euro banknošu izejmateriālu saskaņā ar atceltajiem ECB akreditācijas lēmumiem nav ražojis 36 mēnešu laikā pirms dienas, kas norādīta 26. panta 3. punktā, akreditācijas aizstāj ar pagaidu akreditāciju saskaņā ar šā lēmuma 8. pantu un tā attiecīgajām akreditācijas prasībām.

6.   Visas uzsāktās vai pastāvīgās procedūras saskaņā ar atceltajiem ECB akreditācijas lēmumiem attiecībā uz vecā režīma akreditācijām, jo īpaši:

a)

sākotnējās vai pēcpārbaudes drošības pārbaudes, t. sk. arī kvalitātes revīzijas vai kvalitātes iepriekšējas revīzijas;

b)

akreditāciju piešķiršanas;

c)

brīdinājuma lēmumu pieņemšanas, akreditācijas apturēšanas vai atsaukšanas; vai

d)

saskaņā a)–c) apakšpunktu veikto darbību vai lēmumu pārskatīšanas,

pabeidz saskaņā ar atcelto ECB akreditācijas lēmumu noteikumiem līdz dienai, kas norādīta 26. panta 3. punktā.

7.   Sākot ar euro banknošu 2016. gada laidienu, NCB neapstiprina iespiestās euro banknotes, kurās ķīmiskās vielas pārsniedz vides un veselības un darba drošības prasībās norādītos pieļaujamos daudzumus.

26. pants

Noslēguma noteikumi

1.   Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šā lēmuma 23. un 25. pantu piemēro no nākamās dienas pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Pārējās šā lēmuma normas piemēro pēc 12 mēnešiem no dienas, kurā tas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

27. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un NCB, tām veicot krājumu pārbaudes, iznīcināšanas pārbaudes vai transportēšanas pārbaudes.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 20. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.

(2)  OV L 140, 30.5.2008., 26. lpp.

(3)  OV L 330, 15.12.2010., 14. lpp.

(4)  OV L 176, 5.7.2011., 52. lpp.

(5)  OV L 264, 12.10.1999., 21. lpp.


Top