EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0010

2013/211/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2013. gada 19. aprīlis ) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (pārstrādāta redakcija) (ECB/2013/10)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 267 - 272

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/oj

30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/37


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 19. aprīlis)

par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības

(pārstrādāta versija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 16. pantu,

tā kā:

(1)

ECB 2003. gada 20. marta Lēmuma ECB/2003/4 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (1) darbības jomu nepieciešams paplašināt, attiecinot to arī uz turpmākajām euro banknošu sērijām. Šajā nolūkā vajadzīgs izdarīt vairākus tehniskus grozījumus Lēmumā ECB/2003/4. Turklāt, ņemot vērā Lēmuma ECB/2003/4 piemērošanā un interpretēšanā gūto pieredzi, ir nepieciešams sīkāk precizēt un pilnveidot atsevišķus noteikumus un procedūras. Tādēļ Lēmums ECB/2003/4 skaidrības un caurredzamības nolūkā būtu jāpārstrādā, lai tajā iekļautu iepriekš minētos grozījumus.

(2)

Saskaņā ar Līguma 128. panta 1. punktu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 16. pantu vienīgi Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības atļaut euro banknošu emisiju Savienībā. Šie noteikumi arī paredz, ka ECB un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var emitēt šīs naudaszīmes. Saskaņā ar 10. pantu Padomes 1998. gada 3. maija Regulā (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (2) ECB un NCB laiž apgrozībā euro banknotes.

(3)

Eiropas Monetārais institūts (EMI) veica sagatavošanās darbus euro banknošu izgatavošanai un emisijai, jo īpaši attiecībā uz euro banknošu dizainparaugiem; ņemot vērā Eiropas banknošu lietotāju apvienību īpašās vizuālās un tehniskās prasības, tas veicināja lietotājus atzīt un pieņemt jauno euro banknošu nominālās vērtības un parametrus.

(4)

EMI un ECB tiesību pārņēmējam pieder EMI sākotnēji piederošo euro dizainparaugu autortiesības. ECB un NCB, kas rīkojas ECB vārdā, var realizēt šīs autortiesības attiecībā uz atveidojumiem, ko emitē vai izplata, pārkāpjot šīs autortiesības, piemēram, cita starpā, atveidojumiem, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt euro banknošu statusu.

(5)

ECB un NCB periodiski ieviesīs jaunas euro banknošu sērijas ar pilnveidotiem pretviltošanas elementiem, lai izmantotu banknošu izgatavošanas tehnoloģiju attīstību kopš pirmās sērijas ieviešanas.

(6)

ECB un NCB tiesības emitēt euro banknotes ietver arī kompetenci piemērot visus vajadzīgos tiesiskos līdzekļus, lai aizsargātu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti. ECB vajadzētu veikt pasākumus obligātā aizsardzības līmeņa nodrošināšanai visās dalībvalstīs, lai garantētu, ka iedzīvotāji spēj atšķirt euro banknošu atveidojumus no īstām euro banknotēm, kuras emitējušas ECB un NCB un kuras nav viltotas banknotes saskaņā ar 2. panta a) punktu Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (3) (turpmāk – “īstas euro banknotes”). Tādēļ ir nepieciešams izveidot kopīgus noteikumus, saskaņā ar kuriem euro banknošu atveidošana būs atļauta.

(7)

Šis lēmums neierobežo krimināllikuma piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz naudas viltošanu.

(8)

Euro banknošu atveidošana elektroniskā formātā ir uzskatāma par likumīgu vienīgi tad, ja to izgatavotājs veic atbilstošus tehniskus pasākumus, lai novērstu izdruku izplatīšanos, pastāvot iespējai, ka iedzīvotāji izdrukas varētu kļūdaini uzskatīt par euro banknotēm.

(9)

Kompetence, kas nepieciešama, lai veiktu pasākumus īstu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļu integritātes aizsargāšanai, ietver kompetenci pieņemt kopīgu režīmu, saskaņā ar kuru NCB ir gatavas bojātu īstu euro banknošu apmaiņai. Saskaņā ar šo režīmu ir noteiktas atsevišķas euro banknošu kategorijas, kas NCB ir jāietur tad, kad šīs banknotes nodod tām apmaiņai.

(10)

Oriģinālās euro banknotes daļai, kas ir jānodod, lai varētu pretendēt uz tās apmaiņu, ir jāatbilst obligātajām prasībām attiecībā uz izmēriem. Šie izmēri būtu jāizsaka kā oriģinālās euro banknotes virsmas laukuma procentuālā daļa pirms tās bojāšanas, lai novērstu izmēru sagrozījumus, piemēram, gadījumos, kad euro banknote bojāta saraušanās rezultātā.

(11)

Regulā (EK) Nr. 1338/2001 noteikts, ka kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, veicot maksājumus, kā arī uzņēmējiem, kas ir iesaistīti banknošu un monētu apstrādē un piegādē iedzīvotājiem, ir jānodrošina tādu euro banknošu un monētu autentiskuma pārbaude, ko tās ir saņēmušas un plāno atkārtoti laist apgrozībā, kā arī šādu banknošu un monētu viltojumu atklāšana.

(12)

Ievērojot to, ka banknotes var tikt bojātas ar aizsargierīcēm noziedzīga nodarījuma vai tā mēģinājuma dēļ, būtu jānodrošina, ka banknošu apmaiņu šādā gadījumā var veikt tikai šādā noziedzīgā nodarījumā vai tā mēģinājumā cietusī persona.

(13)

Lai veicinātu to, ka visi Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētie uzņēmēji un iestādes pienācīgi izmanto aizsargierīces, NCB ir lietderīgi pieprasīt no banknošu apstrādes veicējiem samaksu, lai kompensētu veikto analīzi saistībā ar tādu īstu euro banknošu apmaiņu, kas bojātas ar aizsargierīcēm.

(14)

Maksu nevajadzētu iekasēt, ja bojājums radies laupīšanas, zādzības vai to mēģinājuma rezultātā, un, lai netiktu iekasētas maznozīmīgas maksas, minēto maksu vajadzētu iekasēt tad, ja apmaiņai tiek nodots tikai minimālais bojātu īstu euro banknošu skaits.

(15)

Īstas euro banknotes, kas ir bojātas vairumā aizsargierīču aktivizēšanas dēļ, būtu jānodod paciņās, kuras satur minimālo banknošu skaitu, ja to prasa attiecīgā NCB.

(16)

Atbalstot centienus uzlabot drošību skaidras naudas apgrozībā un novērst sodīšanu par aizsargierīču lietošanu, ieskaitīšanu tādu Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minēto iestāžu un uzņēmēju kontos, kuri nodod apmaiņai ar aizsargierīcēm nejauši bojātas īstas euro banknotes, ir lietderīgi veikt šādu banknošu pieņemšanas dienā, kā tas notiek skaidras naudas iemaksu gadījumā.

(17)

Atbalstot Eiropas Savienības centienus nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, Eurosistēmai ir lietderīgi noteikt, kā rīkoties tādu bojātu īstu euro banknošu apmaiņas pieprasījuma gadījumā, kuru vērtība pārsniedz 7 500 euro. Šādi noteikumi neierobežo stingrākas identificēšanas un ziņošanas prasības, ko dalībvalstis pieņēmušas, transponējot Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (4).

(18)

ECB ekskluzīvās tiesības atļaut euro banknošu emisiju Savienībā paredz arī tiesības izņemt euro banknotes no apgrozības un ieviest kopīgu režīmu, ko piemēro, lai ECB un NCB varētu veikt šo izņemšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nominālvērtības un parametri

1.   Euro banknotēm ir septiņas euro banknošu nominālvērtības no pieciem līdz 500 euro, kas ataino tēmu “Eiropas laikmeti un stili” ar šādiem galvenajiem parametriem:

Nominālvērtība

(EUR)

Izmēri (pirmā sērija)

Izmēri (otrā sērija)

Dominējošā krāsa

Dizains

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pelēka

Klasisks

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Sarkana

Romāņu

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Zila

Gotisks

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranža

Renesanses

100

147 × 82 mm

Tiks izlemts vēlāk

Zaļa

Baroka un rokoko

200

153 × 82 mm

Tiks izlemts vēlāk

Dzelteni brūna

Tērauda un stikla arhitektūra

500

160 × 82 mm

Tiks izlemts vēlāk

Purpursarkana

Modernā 20. gadsimta arhitektūra

2.   Uz septiņām nominālvērtībām banknošu sērijās banknotes virspusē (priekšpusē) ir attēloti vārti un logi un otrā pusē (aizmugurē) – tilti. Visas septiņas nominālvērtības ir raksturīgas dažādiem iepriekšminētajiem mākslinieciskajiem posmiem. Pie citiem dizaina elementiem pieder:

a)

Eiropas Savienības simbols;

b)

ar romiešu vai grieķu alfabēta burtiem rakstīts valūtas nosaukums un – uz otrās sērijas euro banknotēm – arī ar kiriliskā alfabēta burtiem rakstīts valūtas nosaukums;

c)

ECB nosaukuma abreviatūra Eiropas Savienības oficiālajās valodās, uz pirmās sērijas euro banknotēm ietverot abreviatūras tikai piecās oficiālajās valodās – BCE, ECB, EZB, EKT un EKP, un uz otrās sērijas euro banknotēm ietverot abreviatūras deviņās oficiālajās valodās – BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE un EBC;

d)

© simbols, kas norāda, ka autortiesības pieder ECB; un

e)

ECB prezidenta paraksts.

2. pants

Atveidošanas noteikumi euro banknotēm

1.   “Atveidojums” ir jebkurš materiāls vai nemateriāls attēls, kurā izmantota visa euro banknote vai tās daļa, kā norādīts 1. pantā, vai tās atsevišķi dizaina elementi, kā, piemēram, cita starpā, krāsa, izmēri, burti un simboli, un šis attēls var līdzināties vai radīt vispārēju iespaidu kā par īstu euro banknoti, neatkarīgi no:

a)

attēla izmēra; vai

b)

materiāla(-iem) vai metodes(-ēm), kas izmantoti tā radīšanā; vai

c)

tā, vai ir mainīti vai pievienoti euro banknotes dizaina elementi, piemēram, burti vai simboli.

2.   Atveidojumus, kurus sabiedrība varētu noturēt par īstām euro banknotēm, uzskata par nelikumīgiem.

3.   Atveidojumus, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem, uzskata par likumīgiem, ja nepastāv risks, ka plašā sabiedrībā tos varētu noturēt par īstām euro banknotēm:

a)

vienas euro banknotes puses atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka atveidojuma izmērs vai nu atbilst vai pārsniedz 125 %, vai arī atbilst vai nepārsniedz 75 % gan no attiecīgās banknotes garuma, gan platuma, kā norādīts 1. pantā; vai

b)

abu euro banknotes pušu atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka atveidojuma izmērs vai nu atbilst vai pārsniedz 200 %, vai arī atbilst vai nepārsniedz 50 % gan no attiecīgās euro banknotes garuma, gan platuma, kā norādīts 1. pantā; vai

c)

atsevišķu euro banknotes zīmējuma elementu atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka šāds zīmējuma elements nav attēlots uz fona, kas atgādina banknoti; vai

d)

vienas puses atveidojumus, kas ataino euro banknotes virspuses vai otras puses daļu, ar noteikumu, ka šī daļa ir mazāka par vienu trešdaļu no euro banknotes oriģināla virspuses vai otras puses, kā norādīts 1. pantā; vai

e)

atveidojumus, kas izgatavoti no materiāla, kurš nepārprotami atšķiras no papīra, kurš vizuāli ievērojami atšķiras no banknotēm izmantotā materiāla; vai

f)

nemateriālus atveidojumus, kas ir pieejami elektroniskā veidā tīmekļa vietnēs, izmantojot informācijas tīklus vai bezvadu pieslēgumu, vai jebkurā citā veidā, kas ļauj sabiedrības locekļiem piekļūt šiem nemateriālajiem atveidojumiem vietā un laikā pēc savas izvēles, ar noteikumu:

ka atveidojumā pa diagonāli ir iekļauts vārds “PARAUGS”Arial vai tam līdzīgā šriftā un

ka elektroniskā atveidojuma izšķirtspēja tā 100 % lielumā nepārsniedz 72 punktus collā (dpi).

4.   Šī panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajiem atveidojumiem

vārda “PARAUGS” garums aizņem vismaz 75 % no atveidojuma garuma un

vārda “PARAUGS” augstums ir vismaz 15 % no atveidojuma platuma, un

vārds “PARAUGS” ir necaurspīdīgā (necaurredzamā) krāsā, kas kontrastē ar attiecīgās euro banknotes dominējošo krāsu, kā norādīts 1. pantā.

5.   Saņemot rakstisku pieprasījumu, ECB un NCB sniedz apstiprinājumu, ka likumīgi ir arī atveidojumi, kas neatbilst 3. punkta kritērijiem, ciktāl plašā sabiedrībā tos kļūdaini neuzskata par īstām euro banknotēm, kā norādīts 1. pantā. Ja atveidojumu izgatavo tikai vienas tādas dalībvalsts teritorijā, kuras valūta ir euro, iepriekšminētos pieprasījumus adresē šīs dalībvalsts NCB. Visos pārējos gadījumos šādus pieprasījumus adresē ECB.

6.   Atveidošanas noteikumi euro banknotēm attiecas arī uz banknotēm, kas ir izņemtas no apgrozības vai saskaņā ar šo lēmumu ir zaudējušas savu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu.

3. pants

Bojātu īstu euro banknošu apmaiņa

1.   NCB pēc pieprasījuma un saskaņā ar šā panta 2. punktā un attiecīgajā ECB Padomes lēmumā, kas minēts 6. pantā, izklāstītajiem nosacījumiem apmaina bojātās īstās euro banknotes šādos gadījumos:

a)

ja pieprasītājs nodod vairāk nekā 50 % no euro banknotes; vai

b)

ja pieprasītājs nodod 50 % vai mazāk no euro banknotes un pierāda, ka iztrūkstošās daļas ir iznīcinātas.

2.   Papildinot 1. punktu, uz bojātu īstu euro banknošu apmaiņu attiecas šādi papildu nosacījumi:

a)

ja pastāv šaubas par pieprasītāja īpašuma tiesībām uz euro banknotēm: pieprasītājs nodrošina identifikāciju un apliecinājumu tam, ka pieprasītājs ir īpašnieks vai citādi pilnvarots pieprasītājs;

b)

ja pastāv šaubas par euro banknošu īstumu: pieprasītājs nodrošina identifikāciju;

c)

ja nodod ar tinti iekrāsotas, notraipītas vai piesūcinātas īstas euro banknotes: pieprasītājs sniedz rakstisku paskaidrojumu par krāsojuma, traipa vai piesūcinājuma veidu;

d)

ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm: pieprasītājs sniedz rakstisku paziņojumu par neitralizācijas iemeslu un raksturu;

e)

ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai tās mēģinājuma rezultātā: banknošu apmaiņu veic tikai pēc īpašnieka vai citādi pilnvarota pieprasītāja pieprasījuma, kurš ir cietusī persona saistībā ar tādu noziedzīgu darbību vai tās mēģinājumu, kas izraisījusi banknošu bojājumus;

f)

ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm un tās nodod Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmēji: šādas iestādes un uzņēmēji sniedz rakstisku paziņojumu par neitralizācijas iemeslu, aizsargierīces modeli un raksturlielumiem, datus par personu, kas nodod bojātās banknotes, un nodošanas datumu;

g)

ja īstas euro banknotes ir bojātas vairumā aizsargierīču aktivizēšanas dēļ: ciktāl tas iespējams un ja to prasa NCB, tās nodod 100 euro banknošu paciņās ar noteikumu, ka nododamo euro banknošu apjoms ir pietiekams, lai izveidotu šādu paciņu;

h)

ja Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmēji viena vai vairākās reizēs nodod apmaiņai bojātas īstas euro banknotes vismaz 7 500 euro vērtībā: šādas iestādes un uzņēmēji iesniedz dokumentus, kas apliecina banknošu izcelsmi un identificē klientu vai, attiecīgā gadījumā, faktisko īpašnieku, kā definēts Direktīvā 2005/60/EK. Šis pienākums ir spēkā arī tad, ja pastāv šaubas, vai ir sasniegts 7 500 euro robežvērtības slieksnis. Šajā punktā paredzētie noteikumi neierobežo stingrākas identificēšanas un ziņošanas prasības, ko dalībvalstis pieņēmušas, transponējot Direktīvu 2005/60/EK.

3.   Neierobežojot iepriekš minēto:

a)

ja NCB zina vai tai ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka īstas euro banknotes ir tīšām sabojātas, tās atsakās apmainīt un ietur attiecīgās euro banknotes, lai izvairītos no šādu euro banknošu atgriešanās apgrozībā vai lai neļautu pieprasītājam nodot tās apmaiņai citā NCB. Tomēr tās apmainīs bojātās īstās euro banknotes, ja zinās vai ja tām būs pietiekams iemesls uzskatīt, ka pieprasītāji ir labticīgi, vai ja pieprasītāji var pierādīt, ka viņi ir labticīgi. Euro banknotes, kas ir bojātas nelielā mērā, piemēram, uz tām ir piezīmes, skaitļi vai īsi teikumi, principā netiks uzskatītas par tīši bojātām euro banknotēm; un

b)

ja NCB zina vai tām ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka ir veikts noziedzīgs nodarījums, tās var atteikties apmainīt bojātās īstās euro banknotes un, izsniedzot saņemšanas apstiprinājumu, aizturēt tās kā pierādījumu, ko uzrādīt kompetentajām iestādēm, lai uzsāktu vai turpinātu jau uzsāktu kriminālizmeklēšanu. Ja vien kompetentās iestādes nelemj citādi, īstās euro banknotes izmeklēšanas beigās var apmainīt saskaņā ar 1. un 2. punkta nosacījumiem;

c)

ja NCB zina vai tai ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka bojātās īstās euro banknotes ir notraipītas tā, ka tās varētu apdraudēt veselību un drošību, tās apmaina bojātās īstās euro banknotes ar nosacījumu, ka pieprasītājs iesniedz kompetentu iestāžu izdotu veselības un drošības novērtējumu.

4. pants

Maksas noteikšana par tādu īstu euro banknošu apmaiņu, kas bojātas ar aizsargierīcēm

1.   NCB iekasē maksu no Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētajām iestādēm un uzņēmējiem, kad tie pieprasa saskaņā ar 3. pantu apmainīt īstas euro banknotes, kas bojātas ar aizsargierīcēm.

2.   Maksas lielums ir 10 centi par bojātu euro banknoti.

3.   Maksu iekasē vienīgi tad, ja maina vismaz 100 bojātas euro banknotes. Maksu iekasē par visām apmainītajām euro banknotēm.

4.   Maksu neiekasē, ja euro banknotes ir bojātas laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai to mēģinājuma rezultātā.

5. pants

Tādu īstu euro banknošu vērtības atlīdzināšana, kas nejauši bojātas ar aizsargierīcēm un nodotas apmaiņai

1.   NCB veic ieskaitījumus Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minēto iestāžu un uzņēmēju, kuri tur kontus attiecīgajās NCB, kontos ar aizsargierīcēm nejauši bojātu īstu euro banknošu vērtībā šādu banknošu pieņemšanas dienā ar nosacījumu, ka:

a)

euro banknotes nav bojātas laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai tās mēģinājuma rezultātā;

b)

NCB var nekavējoties pārbaudīt, vai pieprasītā summa vismaz aptuveni atbilst nodoto banknošu vērtībai; un

c)

tiek sniegta visa pārējā NCB pieprasītā informācija.

2.   Tādu īstu euro banknošu vērtības, kuras nejauši bojātas ar aizsargierīcēm un nodotas apmaiņai, un pirms apstrādes kontā ieskaitītās summas starpību, kas konstatēta pēc apstrādes, attiecīgi ieskaita iestādes vai uzņēmēja kontā vai debetē no tā.

3.   Lēmuma 4. pantā minēto maksu aprēķina, ievērojot NCB apstrādāto tādu īsto euro banknošu faktisko skaitu, kuras nejauši bojātas ar aizsargierīcēm.

6. pants

Euro banknošu izņemšana no apgrozības

Euro banknotes veida vai sērijas izņemšanu no apgrozības regulē ar ECB Padomes lēmumu, ko publicē kā vispārīgu informāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos saziņas līdzekļos. Šis lēmums nosaka vismaz šādus punktus:

euro banknotes veidu un sēriju, kas ir izņemami no apgrozības, un

apmaiņas laika ilgumu, un

datumu, kurā euro banknotes veids vai sērija zaudēs savu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu, un

nodoto euro banknošu apstrādi pēc tam, kad ir beidzies termiņš izņemšanai no apgrozības un/vai tās ir zaudējušas savu kā likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu.

7. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Ar šo atceļ Lēmumu ECB/2003/4.

2.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2003/4 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

3.   Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 19. aprīlī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.

(4)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.


PIELIKUMS

ATBILSTĪBU TABULA

Lēmums ECB/2003/4

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants


Top