Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Padomes Regula (ES) Nr. 1040/2012 ( 2012. gada 7. novembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 754/2009 attiecībā uz konkrētu kuģu grupu izslēgšanu no Regulā (EK) Nr. 1342/2008 noteiktā zvejas piepūles režīma un groza Regulas (ES) Nr. 43/2012 un (ES) Nr. 44/2012 attiecībā uz dažām zvejas iespējām

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 310/13


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1040/2012

(2012. gada 7. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 754/2009 attiecībā uz konkrētu kuģu grupu izslēgšanu no Regulā (EK) Nr. 1342/2008 noteiktā zvejas piepūles režīma un groza Regulas (ES) Nr. 43/2012 un (ES) Nr. 44/2012 attiecībā uz dažām zvejas iespējām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Izvērtējums par siļķes krājumu Īrijas jūrā, kas veikts 2011. gadā, bija balstīts tikai uz tendenču izvērtējumu, un tika pieņemta samazināta piesardzības kopējā pieļaujamā nozveja (KPN). Vēlāk, 2012. gadā, veiktās šā krājuma analīzes rezultātā ir uzlabota izvērtēšanas metodoloģija, un pašlaik ir iespējams noteikt uz maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) pieeju balstītu nozvejas prognozi. Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) tika lūgta izteikt komentārus par šā krājuma zvejas iespēju palielinājumu ar atpakaļejošu spēku un paskaidrot šāda palielinājuma ietekmi uz zinātniskajiem ieteikumiem 2013. gadam. Pamatojoties uz ZZTEK analīzi, var pieņemt 2012. gadam noteikto zvejas iespēju palielinājumu ar noteikumu, ka tiek veikta vajadzīgā 2013. gada KPN pārskatīšana, lai zivju mirstību saglabātu līmenī, kas atbilst maksimālajam ilgtspējīgas ieguves (MSY) apjomam. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Padomes Regula (ES) Nr. 43/2012 (2012. gada 17. janvāris), ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (1).

(2)

Francija ir sniegusi informāciju par mencas nozveju trijās zvejniecībās, kurās piedalās trīs kuģu grupas: grunts zvejas traleru grupa, kura zvejo saidu Ziemeļjūrā, grunts zvejas traleru grupa, kura uz rietumiem no Skotijas zvejo saidu un dziļūdens sugas, un kuģu grupa, kura uz rietumiem no Skotijas ar āķu jedām zvejo heku. Pamatojoties uz šo informāciju un saskaņā ar ZZTEK izvērtējumu var konstatēt, ka šo triju kuģu grupu mencas nozveja, tostarp izmetumi, nepārsniedza 1,5 % no kopējās nozvejas, kuru katra kuģu grupa guva katrā no minētajām trīs teritorijām. Turklāt, ņemot vērā spēkā esošos pasākumus, ar ko nodrošina šo kuģu grupu zvejas darbību pārraudzību un kontroli, un ņemot vērā to, ka šo grupu iekļaušana režīmā radītu administratīvu slogu, kas nav samērīgs ar to kopējo ietekmi uz mencas krājumiem, ir lietderīgi minētajām trīs kuģu grupām pārstāt piemērot piepūles režīmu, kas noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (2). Attiecīgi būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 754/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar kuru no Regulas (EK) Nr. 1342/2008 III nodaļā noteiktā zvejas piepūles režīma izslēdz konkrētas kuģu grupas (3), Regula (ES) Nr. 43/2012 un Padomes Regula (ES) Nr. 44/2012 (2012. gada 17. janvāris), ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (4).

(3)

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) 2012. gada oktobrī publicēja zinātniskus ieteikumus par Esmarka mencas krājumu Ziemeļjūrā, Skagerakā un Kategatā. ICES ieteikumos ir norādīts, ka nozvejai 2012. gadā nevajadzētu pārsniegt 101 000 tonnu. Attiecībā uz kvotām Savienības kvota šajā apgabalā ir 75 % no Esmarka mencas KPN, no kuriem 5 000 tonnu būtu jāpiešķir Norvēģijai. Pārējā Savienības kvotas daļa būtu jāsadala starp dalībvalstīm.

(4)

Šajā regulā paredzētie nozvejas limiti būtu jāpiemēro no 2012. gada 1. janvāra, izņemot noteikumus par zvejas piepūles limitiem, kuri būtu jāpiemēro no 2012. gada 1. februāra. Šāda piemērošana ar atpakaļejošu spēku neskars juridiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principus attiecībā uz atbilstīgām zvejas iespējām, kas vēl nav pilnībā apgūtas. Tā kā nozvejas limiti ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānojumu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 754/2009, Regula (ES) Nr. 43/2012 un Regula (ES) Nr. 44/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 754/2009

Regulas (EK) Nr. 754/2009 1. pantam pievieno šādus punktus:

“j)

kuģu grupa, kuras kuģi kuģo ar Francijas karogu un kura minēta Francijas 2012. gada 8. jūnija lūgumā, un kura piedalās zvejniecībā, kas Ziemeļūrā (ICES IV zona) zvejo saidu, izmantojot grunts traļus, kuru linuma acs izmērs ir 100 mm vai lielāks (zvejas rīku TR1 kategorija);

k)

kuģu grupa, kuras kuģi kuģo ar Francijas karogu un kura minēta Francijas 2012. gada 8. jūnija lūgumā, un kura piedalās zvejniecībā, kas uz rietumiem no Skotijas (ICES VI zona) zvejo saidu un dziļūdens sugas, izmantojot grunts traļus, kuru linuma acs izmērs ir 100 mm vai lielāks (zvejas rīku TR1 kategorija);

l)

kuģu grupa, kuras kuģi kuģo ar Francijas karogu un kura minēta Francijas 2012. gada 8. jūnija lūgumā, un kura piedalās zvejniecībā, kas uz rietumiem no Skotijas (ICES VI zona) zvejo heku, izmantojot āķu jedas (zvejas rīku LL kategorija).”

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 43/2012

Regulas (ES) Nr. 43/2012 I un IIA pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumā izklāstīto tekstu.

3. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 44/2012

Regulas (ES) Nr. 44/2012 IA un IIA pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumā izklāstīto tekstu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas I pielikuma 1. punktu un II pielikuma 1. punktu piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Regulas 1. pantu, I pielikuma 2. punktu un II pielikuma 2. punktu piemēro no 2012. gada 1. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 7. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 25, 27.1.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 348, 24.12.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 214, 19.8.2009., 16. lpp.

(4)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.


I PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) Nr. 43/2012 I pielikuma B daļā ierakstu par siļķi VIIa zonā aizstāj ar šādu:

“Suga

:

Siļķe

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Īrija

1 374

Analītiskā KPN

Apvienotā Karaliste

3 906

Savienība

5 280

KPN

5 280

2.

Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIA pielikuma I papildinājuma d) tabulā sleju par Franciju (FR) aizstāj ar šādu:

“FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354”


(1)  Šī zona ir samazināta par teritoriju, ko norobežo:

ziemeļos – 52° 30′ N platuma paralēle,

dienvidos – 52° 00′ N platuma paralēle,

rietumos – Īrijas krasts,

austrumos – Apvienotās Karalistes krasts.”


II PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) Nr. 44/2012 IA pielikumā ierakstu par Esmarka mencu un saistītajām piezvejas sugām IIIa zonā un ES ūdeņos IIa un IV zonā aizstāj ar šādu:

“Suga

:

Esmarka menca un saistītās piezvejas sugas

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; ES ūdeņi IIa un IV zonā

(NOP/2A3A4.)

Dānija

70 684 (1)

Analītiskā KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

14 (1)  (2)

Nīderlande

52 (1)  (2)

Savienība

75 750 (1)  (3)

KPN

Nepiemēro

2.

Regulas (ES) Nr. 44/2012 IIA pielikuma 1. papildinājuma tabulā sleju par Franciju (FR) aizstāj ar šādu:

“FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141”


(1)  Vismaz 95 % no izkrāvumiem, kurus atskaita no kvotas, ir jābūt Esmarka mencām. Pikšu un merlangu piezveja jāatskaita no atlikušajiem kvotas 5 %.

(2)  Zveju saskaņā ar šo kvotu drīkst veikt tikai ES ūdeņos ICES IIa, IIIa un IV zonā.

(3)  No tās 5 000 tonnas ir iedalītas Norvēģijai.”


Top