EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0978

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 978/2012 ( 2012. gada 25. oktobris ) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008

OJ L 303, 31.10.2012, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 059 P. 227 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj

31.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 978/2012

(2012. gada 25. oktobris)

par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Kopš 1971. gada Kopiena saskaņā ar savu vispārējo tarifa preferenču sistēmu ir piešķīrusi tirdzniecības preferences jaunattīstības valstīm.

(2)

Savienības kopējā tirdzniecības politikā ir jāievēro principi un ar to ir jācenšas īstenot mērķus, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā paredzētajos vispārīgos noteikumos par Savienības ārējo darbību.

(3)

Savienības mērķis ir noteikt un īstenot kopējās politikas un darbības, lai veicinātu jaunattīstības valstu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un vides attīstību, lai sasniegtu galveno mērķi – izskaust nabadzību.

(4)

Savienības kopējai tirdzniecības politikai ir jāatbilst Savienības politikas mērķiem attīstības sadarbības jomā, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā, un jāveicina to sasniegšana, jo īpaši nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas attīstības, kā arī labas pārvaldības sekmēšana jaunattīstības valstīs. Tai ir jāatbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) prasībām, jo īpaši saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT) 1979. gadā pieņemto Lēmumu par jaunattīstības valstu diferencētu un labvēlīgāku režīmu, savstarpību un aktīvāku līdzdalību (“Veicināšanas klauzula”), saskaņā ar kuru PTO locekļi var jaunattīstības valstīm piemērot diferencētu un labvēlīgāku režīmu.

(5)

Komisijas 2004. gada 7. jūlija paziņojumā “Jaunattīstības valstis, starptautiskā tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība: Kopienas vispārējo preferenču sistēmas (VPS) uzdevumi desmitgadei no 2006. gada līdz 2015. gadam” ir izklāstītas pamatnostādnes par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2006. gada līdz 2015. gadam.

(6)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (2008. gada 22. jūlijs) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra (2), kas pagarināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 512/2011 (2011. gada 11. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (3), paredz, ka vispārējo tarifa preferenču sistēmu (“sistēma”) piemēro līdz 2013. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr sistēmu piemēro saskaņā ar šo regulu, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk. Pēc tam sistēmu vajadzētu turpināt piemērot desmit gadus no šajā regulā noteikto preferenču piemērošanas dienas, izņemot īpašo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm, kuru vajadzētu turpināt piemērot, nenosakot termiņa izbeigšanās datumu.

(7)

Sniedzot preferenciālu piekļuvi Savienības tirgum, sistēmai būtu jāatbalsta jaunattīstības valstis to centienos samazināt nabadzību un veicināt labu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, palīdzot tām ar starptautisku tirdzniecību gūt papildu ienākumus, kurus tās var atkal ieguldīt savā attīstībā, un turklāt diversificēt to ekonomikas. Sistēmā paredzētajām tarifa preferencēm vajadzētu būt vērstām uz palīdzību tām jaunattīstības valstīm, kurām ir lielākas attīstības, tirdzniecības un finansiālās vajadzības.

(8)

Sistēma sastāv no vispārējā režīma un diviem īpašiem režīmiem.

(9)

Vispārējais režīms būtu jāpiešķir visām tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, kuras Pasaules Banka ir klasificējusi kā valstis ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji augstiem ienākumiem, ir tāds ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju bez sistēmas tarifa preferencēm. Minētās valstis ietver ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Tām nav tādas pašas attīstības, tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā ekonomikas attīstības posmā, t. i., to situācija nav tāda pati kā neaizsargātākās jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji augstiem ienākumiem izmanto sistēmas sniegtās tarifa preferences, tas palielina konkurences spiedienu uz eksportu no nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un tādējādi minētajām neaizsargātākajām jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka attīstības, tirdzniecības un finansiālās vajadzības var mainīties, un nodrošināts, ka režīms paliek atvērts, ja situācija valstī mainās.

Konsekvences labad tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar vispārējo režīmu, nevajadzētu attiecināt uz jaunattīstības valstīm, kurām Savienībā ir tāds preferenciālās tirgus piekļuves režīms, kas nodrošina vismaz tādu pašu tarifa preferenču līmeni, kādu būtībā visai tirdzniecībai nodrošina sistēma. Lai saņēmējvalsts un ekonomikas dalībnieki varētu laicīgi pielāgoties, vispārējais režīms būtu jāpiešķir vēl divus gadus pēc dienas, kad sāk piemērot preferenciālo tirgus piekļuves režīmu, un šis datums būtu jānorāda to vispārējā režīma saņēmējvalstu sarakstā.

(10)

Par sistēmas kritērijiem atbilstošām valstīm būtu jāuzskata valstis, kuras ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikumā, un valstis, kuras izmanto autonomu preferenciālo piekļuvi Savienības tirgum saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 732/2008, Padomes Regulu (EK) Nr. 55/2008 (2008. gada 21. janvāris), ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (4), un Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2000 (2000. gada 18. septembris), ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas (5). Par sistēmas kritērijiem atbilstošām valstīm nebūtu jāuzskata aizjūras teritorijas, kas asociētas ar Savienību, un to valstu aizjūras zemes un teritorijas, kuras nav uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikumā.

(11)

Īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai pamatā ir vienots ilgtspējīgas attīstības jēdziens, kā to atzīst starptautiskās konvencijās un instrumentos, piemēram, 1986. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Deklarācijā par tiesībām uz attīstību, 1992. gada Riodežaneiro Deklarācijā par vidi un attīstību, 1998. gada Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarācijā par pamatprincipiem un tiesībām darbā, 2000. gada ANO Tūkstošgades deklarācijā un 2002. gada Johannesburgas Deklarācijā par ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to tām jaunattīstības valstīm, kuras ir neaizsargātas diversifikācijas trūkuma un nepietiekamas integrācijas starptautiskajā tirdzniecības sistēmā dēļ, būtu jāpiešķir papildu tarifa preferences saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, lai tām palīdzētu uzņemties īpašās nastas un pienākumus, kas rodas, ratificējot un efektīvi ieviešot starptautiskās pamatkonvencijas par cilvēktiesībām un darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību.

(12)

Preferences būtu jāizstrādā, lai veicinātu turpmāku ekonomikas izaugsmi un tādējādi pozitīvi ietekmētu vajadzību pēc ilgtspējīgas attīstības. Tādēļ saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu attiecīgajām saņēmējvalstīm būtu jāaptur ad valorem tarifi. Būtu jāaptur arī īpašie nodokļi, ja vien tie nav kombinēti ar ad valorem nodokli.

(13)

Valstīm, kuras atbilst īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai atbilstības kritērijiem, būtu jāvar izmantot papildu tarifa preferences, ja pēc attiecīgo valstu pieteikuma Komisija nosaka, ka ir ievēroti attiecīgie nosacījumi. Būtu jābūt iespējai pieteikumus iesniegt no dienas, kad šī regula stājas spēkā. Arī valstīm, kuras izmanto sistēmas tarifa preferences saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 732/2008, būtu jāiesniedz jauns pieteikums.

(14)

Komisijai būtu jāpārrauga starptautisko konvenciju par cilvēktiesībām un darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību ratifikācijas statuss un to efektīva īstenošana, izskatot attiecīgo pārraudzības struktūru, kuras izveidotas saskaņā ar minētajām konvencijām (attiecīgās pārraudzības struktūras), secinājumus un ieteikumus. Ik pēc diviem gadiem Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par attiecīgo konvenciju ratifikācijas statusu, saņēmējvalstu ziņošanas prasību ievērošanu atbilstīgi minētajām konvencijām un to faktiskās īstenošanas statusu.

(15)

Attiecīgo pārraudzības struktūru ziņojumi ir būtiski preferenču pārraudzībā un atcelšanā. Tomēr šādus ziņojumus var papildināt ar citiem informācijas avotiem ar noteikumu, ka tie ir precīzi un uzticami. Šādi avoti var būt informācija no pilsoniskās sabiedrības, sociālajiem partneriem, Eiropas Parlamenta un Padomes, neskarot arī citus avotus.

(16)

Īpašais režīms attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm būtu jāturpina, lai piešķirtu beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum tādiem produktiem, kuru izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs atbilstīgi ANO atzinumam un klasifikācijai, izņemot ieroču tirdzniecību. Valstij, kas pēc ANO klasifikācijas vairs nepieder pie vismazāk attīstītajām valstīm, būtu jānosaka pārejas laiks, lai novērstu negatīvo ietekmi, kas rodas, atceļot saskaņā ar šo režīmu piešķirtās tarifa preferences. Tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm, būtu jāturpina piešķirt tām vismazāk attīstītajām valstīm, kurām ar Savienību ir cits preferenciālās tirgus piekļuves režīms.

(17)

Lai nodrošinātu saskaņotību ar Ekonomiskās partnerības nolīgumu noteikumiem par piekļuvi cukura tirgum, tādu produktu importam, kas atbilst Kopējā muitas tarifa pozīcijai 1701, līdz 2015. gada 30. septembrim būtu vajadzīga importa licence.

(18)

Attiecībā uz vispārējo režīmu tarifa preferences būtu jāturpina diferencēt, nošķirot zema riska produktus un paaugstināta riska produktus, lai ņemtu vērā situāciju, kāda Savienībā ir tajās nozarēs, kurās ražo tādus pašus produktus.

(19)

Joprojām vajadzētu būt apturētiem Kopējā muitas tarifa nodokļiem, kurus piemēro zema riska produktiem, savukārt uz nodokļiem, ko piemēro paaugstināta riska produktiem, būtu jāattiecina tarifa samazināšana, lai nodrošinātu apmierinošu izmantojuma līmeni, vienlaikus ņemot vērā situāciju attiecīgajās Savienības nozarēs.

(20)

Šādam tarifa samazinājumam būtu jābūt pietiekami vilinošam, lai rosinātu uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās iespējas. Tāpēc ad valorem nodokļi būtu jāpazemina par vienotu likmi – 3,5 procentu punktiem no “vislielākās labvēlības režīma” nodokļa likmes, bet tekstilam un tekstilprecēm šis nodoklis būtu jāsamazina par 20 %. Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %. Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

(21)

Nodokļi būtu pilnībā jāaptur, ja preferenču režīms atsevišķai importa deklarācijai rada ad valorem nodokļus līdz 1 % vai īpašie nodokļi nepārsniedz EUR 2, jo šādu nodokļu iekasēšanas izmaksas varētu būt augstākas nekā gūtie ieņēmumi.

(22)

Gradācijas pamatā vajadzētu būt kritērijiem, kas saistīti ar Kopējā muitas tarifa sadaļām un nodaļām. Gradācija būtu jāpiemēro attiecībā uz sadaļām un apakšsadaļām, lai samazinātu tādu gadījumu skaitu, kad tiek diferencēti neviendabīgi produkti. Sadaļas vai apakšsadaļas (kas sastāv no nodaļām) gradācija saņēmējvalstij būtu jāpiemēro, ja trīs gadus pēc kārtas sadaļa atbilst gradācijas kritērijiem, lai palielinātu gradācijas paredzamību un taisnīgumu, novēršot lielu un ārkārtas svārstību ietekmi importa statistikā. Gradācija nebūtu jāpiemēro īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saņēmējvalstīm un īpašā režīma vismazāk attīstītajām valstīm saņēmējvalstīm, jo tām ir ļoti līdzīgs ekonomikas raksturojums, kas tās padara neaizsargātas zema, nediversificēta eksporta pamata dēļ.

(23)

Lai nodrošinātu, ka sistēmu izmanto vienīgi tās valstis, kurām tas ir paredzēts, būtu jāpiemēro šajā regulā noteiktās tarifa preferences, kā arī produktu izcelsmes noteikumi, kas noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6).

(24)

Šo režīmu pagaidu atcelšanas iemesliem saskaņā ar sistēmu būtu jāietver nopietni un sistemātiski to principu pārkāpumi, kas minēti konkrētās starptautiskās konvencijās par cilvēktiesībām un darba tiesībām, tādējādi sekmējot minēto konvenciju mērķus. Tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, būtu uz laiku jāatceļ, ja saņēmējvalsts neievēro saistošo pienākumu saglabāt minēto konvenciju ratifikāciju un efektīvu īstenošanu vai neievēro ar attiecīgajām konvencijām noteiktās ziņošanas prasības vai ja saņēmējvalsts nesadarbojas ar Savienības uzraudzības procedūrām, kā noteikts šajā regulā.

(25)

Birmas/Mjanmas un Baltkrievijas politiskās situācijas dēļ būtu jāpaliek spēkā visu tarifa preferenču pagaidu atcelšanai attiecībā uz tādu produktu importu, kuru izcelsme ir Birmā/Mjanmā vai Baltkrievijā.

(26)

Lai panāktu līdzsvaru starp mērķtiecīgāku izvēli, labāku konsekvenci un pārredzamību, no vienas puses, un lielāku atbalstu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai ar vienpusējas tirdzniecības preferenču sistēmas palīdzību, no otras puses, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz šīs regulas pielikumu grozījumiem un tarifa preferenču pagaidu atcelšanu ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības principu neievērošanas gadījumā, kā arī attiecībā uz procedūras noteikumiem saistībā ar pieteikumu iesniegšanu tarifa preferencēm, kuras piešķir saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, pagaidu atcelšanas norisi un aizsardzības izmeklēšanām, lai nodrošinātu vienveidīgus un sīki izstrādātus tehniskos noteikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanās darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(27)

Lai nodrošinātu ekonomikas dalībniekiem stabilu sistēmu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktu saskaņā ar LESD 290. pantu, lai saskaņā ar steidzamības procedūru atceltu lēmumu par režīma pagaidu atcelšanu, pirms minētais lēmums par tarifu preferenču pagaidu atcelšanu stājas spēkā, ja iemesli, ar ko pamato pagaidu atcelšanu, vairs nav spēkā.

(28)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (7).

(29)

Pieņemot īstenošanas aktus par dažu VPS sadaļu apturēšanu tarifa preferencēs attiecībā uz saņēmējvalstīm un uzsākot pagaidu atcelšanas procedūru, ņemot vērā minēto aktu veidu un ietekmi, būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra.

(30)

Pieņemot īstenošanas aktus par aizsardzības izmeklēšanu un preferenču režīma atcelšanu, ja imports var radīt nopietnus Savienības tirgus traucējumus, būtu jāizmanto pārbaudes procedūra.

(31)

Lai nodrošinātu sistēmas integritāti un pareizu darbību, Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar pagaidu atcelšanu ar muitu saistītu procedūru un pienākumu neizpildes dēļ, to prasa nenovēršami steidzami iemesli.

(32)

Lai nodrošinātu ekonomikas dalībniekiem stabilu sistēmu, noslēdzot laikposmu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar to, ka tiek izbeigta vai pagarināta pagaidu atcelšana ar muitu saistītu procedūru un pienākumu neizpildes dēļ, to prasa nenovēršami steidzami iemesli.

(33)

Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, arī tad, ja pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar aizsardzības izmeklēšanu, tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Savienības ražotāju ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, ko būtu sarežģīti uzlabot.

(34)

Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par sistēmas ietekmi saskaņā ar šo regulu. Piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā Komisijai būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu un jāizvērtē nepieciešamība pārskatīt sistēmu, tostarp īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai un tarifa preferenču pagaidu atcelšanas noteikumus, ņemot vērā cīņu pret terorismu, kā arī pārredzamības un informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos starptautisko standartu jomu. Sagatavojot ziņojumu, Komisijai būtu jāņem vērā ietekme uz saņēmēju attīstības, tirdzniecības un finansiālajām vajadzībām. Ziņojumā būtu jāiekļauj arī sīka analīze par šīs regulas ietekmi uz tirdzniecību un Savienības tarifu ieņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot ietekmei uz saņēmējvalstīm. Attiecīgos gadījumos būtu jāizvērtē arī atbilstība Savienības sanitārajiem un fitosanitārajiem tiesību aktiem. Ziņojumā būtu arī jāiekļauj analīze par sistēmas ietekmi uz biodegvielas importu un ilgtspējības aspektiem.

(35)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 732/2008,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

1.   Vispārējo tarifa preferenču sistēmu (“sistēma”) piemēro saskaņā ar šo regulu.

2.   Šajā regulā paredz šādas tarifa preferences saskaņā ar sistēmu:

a)

vispārējs režīms;

b)

īpašs veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+); un

c)

īpašs režīms vismazāk attīstītajām valstīm (“Viss, izņemot ieročus” (EBA)).

2. pants

Šajā regulā:

a)

“VPS” ir vispārējā preferenču sistēma, ar ko Savienība sniedz preferenciālu piekļuvi tās tirgum, izmantojot jebkuru no preferenču režīmiem, kuri minēti 1. panta 2. punktā;

b)

“valstis” ir tādas valstis un teritorijas, kurās ir muitas pārvalde;

c)

“kritērijiem atbilstošas valstis” ir visas I pielikumā uzskaitītās jaunattīstības valstis;

d)

“VPS saņēmējvalstis” ir vispārējā režīma saņēmējvalstis, kā uzskaitīts II pielikumā;

e)

“VPS+ saņēmējvalstis” ir īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saņēmējvalstis, kā uzskaitīts III pielikumā;

f)

“EBA saņēmējvalstis” ir vismazāk attīstīto valstu īpašā režīma saņēmējvalstis, kā uzskaitīts IV pielikumā;

g)

“Kopējā muitas tarifa nodokļi” ir nodokļi, kas norādīti I pielikuma otrajā daļā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (8), izņemot tos nodokļus, kas noteikti kā tarifa kvotas daļa;

h)

“sadaļa” ir jebkura no Kopējā muitas tarifa sadaļām, kas noteiktas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87;

i)

“nodaļa” ir jebkura no Kopējā muitas tarifa nodaļām, kas noteiktas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87;

j)

“VPS sadaļa” ir sadaļa, kas uzskaitīta V pielikumā un izveidota, pamatojoties uz Kopējā muitas tarifa sadaļām un nodaļām;

k)

“preferenciālās tirgus piekļuves režīms” ir preferenciāla piekļuve Savienības tirgum ar tirdzniecības nolīgumu, ko piemēro provizoriski vai kas ir spēkā, vai ar autonomām preferencēm, ko piešķir Savienība;

l)

“efektīva īstenošana” ir VIII pielikumā uzskaitīto starptautisko konvenciju visu saistību un pienākumu pilnīga izpilde, tādējādi nodrošinot visu šajās konvencijās nodrošināto principu, mērķu un tiesību izpildi.

3. pants

1.   Kritērijiem atbilstošo valstu saraksts ir izveidots I pielikumā.

2.   Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu I pielikumu, ņemot vērā valstu starptautiskā statusa vai klasifikācijas izmaiņas.

3.   Komisija informē attiecīgo kritērijiem atbilstošo valsti par jebkādām izmaiņām tās statusā saskaņā ar sistēmu.

II   NODAĻA

VISPĀRĒJAIS REŽĪMS

4. pants

1.   Kritērijiem atbilstoša valsts saņem tarifa preferences, kuras piešķir saskaņā ar vispārējo režīmu, kurš minēts 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ja vien:

a)

Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas tieši pirms saņēmējvalstu saraksta atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji augstiem ienākumiem; vai

b)

tai nav preferenciālās tirgus piekļuves režīms, kas būtībā visai tirdzniecībai nodrošina tādas pašas vai labākas tarifa preferences kā šī sistēma.

2.   Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro vismazāk attīstītajām valstīm.

3.   Neskarot 1. punkta b) apakšpunktu, šā panta 1. punkta a) apakšpunktu līdz 2014. gada 21. novembrim nepiemēro valstīm, kuras līdz 2012. gada 20. novembrim ir parafējušas tādu divpusēju nolīgumu ar Savienību, kas nodrošina preferenciālu piekļuvi tirgum un kas būtībā visai tirdzniecībai paredz tādas pašas vai labākas tarifu preferences kā šī sistēma, bet kas vēl netiek piemērots.

5. pants

1.   To VPS saņēmējvalstu saraksts, kas atbilst 4. pantā noteiktajām prasībām, ir izveidots II pielikumā.

2.   Pēc šīs regulas spēkā stāšanās Komisija katru gadu līdz 1. janvārim pārskata II pielikumu. Lai VPS saņēmējvalstis un ekonomikas dalībnieki varētu laicīgi pielāgoties valsts statusa maiņai saskaņā ar sistēmu:

a)

lēmumu svītrot saņēmējvalsti no VPS saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar šā panta 3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu sāk piemērot vienu gadu pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas;

b)

lēmumu svītrot saņēmējvalsti no VPS saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar šā panta 3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu sāk piemērot divus gadus pēc preferenciālās tirgus piekļuves režīma piemērošanas dienas.

3.   Šā panta 1. un 2. punkta nolūkos Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu II pielikumu, pamatojoties uz 4. pantā noteiktajiem kritērijiem.

4.   Komisija informē attiecīgo VPS saņēmējvalsti par jebkādām izmaiņām tās statusā saskaņā ar sistēmu.

6. pants

1.   Produkti, kas iekļauti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā vispārējā režīmā, ir uzskaitīti V pielikumā.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu V pielikumu, iekļaujot izmaiņas, kas nepieciešamas Kombinētās nomenklatūras grozījumu rezultātā.

7. pants

1.   Pilnībā aptur Kopējā muitas tarifa nodokļus produktiem, kas kā zema riska produkti uzskaitīti V pielikumā, izņemot lauksaimniecības komponentus.

2.   Par 3,5 procentu punktiem samazina Kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus produktiem, kas kā paaugstināta riska produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā uz V pielikuma VPS S-11.a un S-11.b sadaļas produktiem šis samazinājums ir 20 %.

3.   Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 732/2008 6. pantu par Kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļiem un kas piemērojamas dienā, kad stājas spēkā šī regula, šā panta 2. punktā minētajiem produktiem paredz tarifu samazinājumu vairāk nekā par 3,5 procentu punktiem, tad piemēro minētās preferenciālās nodokļu likmes.

4.   Kopējā muitas tarifa īpašo nodokļu likmes, izņemot minimālās vai maksimālās nodokļa likmes produktiem, kas kā paaugstināta riska produkti uzskaitīti V pielikumā, samazina par 30 %.

5.   Ja Kopējā muitas tarifa nodokļos produktiem, kas kā paaugstināta riska produkti uzskaitīti V pielikumā, ietver ad valorem un īpašos nodokļus, īpašo nodokļu likmes nesamazina.

6.   Ja nodokļu likmēs, kas pazeminātas saskaņā ar 2. un 4. punktu, norāda maksimālo nodokļa likmi, tad maksimālo nodokli nesamazina. Ja šādos nodokļos ir noteikta minimālā nodokļa likme, tad to nepiemēro.

8. pants

1.   Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas produktiem, kuru izcelsme ir VPS saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo produktu importa Savienībā no attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā vērtība pārsniedz VI pielikumā uzskaitītās robežvērtības. Robežvērtības aprēķina kā procentuālo daļu no kopējās vērtības to pašu produktu importam no visām VPS saņēmējvalstīm uz Savienību.

2.   Pirms šajā regulā noteikto tarifa preferenču piemērošanas Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā, izveido to VPS sadaļu sarakstu, kurām atceļ 7. pantā minētās tarifa preferences attiecībā uz konkrēto VPS saņēmējvalsti. Minēto īstenošanas aktu piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

3.   Komisija ik pēc trīs gadiem pārskata šā panta 2. punktā minēto sarakstu un saskaņā ar konsultatīvo procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā, pieņem īstenošanas aktu, lai atceltu vai atjaunotu 7. pantā minētās tarifa preferences. Minēto īstenošanas aktu piemēro no nākamā gada 1. janvāra pēc tā stāšanās spēkā.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minēto sarakstu izveido, izmantojot datus, kas pieejami 1. septembrī tajā gadā, kurā veic pārskatīšanu, un divos gados pirms pārskatīšanas gada. Tajā ņem vērā importu no VPS saņēmējvalstīm, kuras uzskaitītas II pielikumā, kā to piemēro tajā brīdī. Tomēr neņem vērā to VPS saņēmējvalstu importa vērtību, kuras līdz atcelšanas piemērošanas dienai vairs nesaņem tarifa preferences saskaņā ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

5.   Komisija informē attiecīgo valsti par īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 2. un 3. punktu.

6.   Ja II pielikumā veic grozījumus saskaņā ar 4. pantā noteiktajiem kritērijiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu VI pielikumu, pielāgojot minētajā pielikumā uzskaitīto kārtību un tādējādi saglabājot graduēto produktu sadaļu proporcionālu līdzsvaru, kā noteikts šā panta 1. punktā.

III   NODAĻA

ĪPAŠAIS VEICINĀŠANAS REŽĪMS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI UN LABAI PĀRVALDĪBAI

9. pants

1.   VPS saņēmējvalsts var saņemt tarifa preferences, kuras piešķir atbilstīgi 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam īpašajam veicināšanas režīmam ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, ja:

a)

to uzskata par neaizsargātu diversifikācijas trūkuma un nepietiekamas integrācijas starptautiskajā tirdzniecības sistēmā dēļ, kā definēts VII pielikumā;

b)

tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā uzskaitītās konvencijas (“attiecīgās konvencijas”) un jaunākajos pieejamos to pārraudzības struktūru, kas izveidotas saskaņā ar minētajām konvencijām (“attiecīgās pārraudzības struktūras”), secinājumos nav identificēti nopietni pārkāpumi minēto konvenciju efektīvā īstenošanā;

c)

attiecībā uz jebkuru no attiecīgajām konvencijām tā nav izteikusi atrunu, kas ir aizliegta ar kādu no minētajām konvencijām vai kas šā panta nozīmē tiek uzskatīta par nesavienojamu ar minētās konvencijas mērķi un nolūku.

Šajā pantā atrunas neuzskata par nesavienojamām ar konvencijas mērķi un nolūku, ja vien:

i)

tas nav konstatēts saskaņā ar procedūru, kas konvencijā skaidri izklāstīta šādam nolūkam; vai

ii)

ja šāda procedūra nav paredzēta – Savienība gadījumos, kad tā ir konvencijas puse un/vai to dalībvalstu, kas ir konvencijas puses, kvalificēts vairākums, saskaņā ar Līgumos paredzēto kompetenci ir paudušas iebildumus pret atrunu, pamatojot ar to, ka atruna nav savienojama ar konvencijas mērķi un nolūku, un saskaņā ar Vīnes konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām iebildušas pret to, ka konvencija stājas spēkā starp tām un valsti, kas izteikusi atrunu;

d)

tā uzņemas saistošu pienākumu saglabāt attiecīgo konvenciju ratifikāciju un nodrošināt to efektīvu īstenošanu;

e)

tā bez atrunām uzņemas ziņošanas prasības, ko nosaka katra konvencija, un uzņemas saistošu pienākumu pieņemt tās izpildes rādītāju regulāru novērošanu un pārskatīšanu saskaņā ar attiecīgo konvenciju noteikumiem; un

f)

tā uzņemas saistošu pienākumu piedalīties 13. pantā minētajā uzraudzības procedūrā un sadarboties ar to.

2.   Ja II pielikums tiek grozīts, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu VII pielikumu, pārskatot neaizsargātības robežvērtības, kas uzskaitītas VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, un tādā veidā saglabātu atbilstīgi VII pielikumam aprēķināto neaizsargātības robežvērtību proporcionālu līdzsvaru.

10. pants

1.   Īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķir, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

VPS saņēmējvalsts ir iesniegusi attiecīgu pieprasījumu; un

b)

pieprasījuma pārbaudē tiek konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzēja valsts atbilst 9. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Pieprasījuma iesniedzēja valsts, kas Komisijai iesniedz pieprasījumu, to dara rakstiski. Pieprasījumā sniedz aptverošu informāciju par attiecīgo konvenciju ratificēšanu un ietver 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā minētos saistošos pienākumus.

3.   Pēc pieprasījuma saņemšanas Komisija par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

4.   Pēc pieprasījuma izskatīšanas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 36. pantu, lai izveidotu vai grozītu III pielikumu ar mērķi pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, pievienojot minēto valsti VPS+ saņēmējvalstu sarakstam.

5.   Ja VPS+ saņēmējvalsts vairs neatbilst 9. panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vai atsauc jebkuru no saviem saistošajiem pienākumiem, kas minēti 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu III pielikumu ar mērķi svītrot minēto valsti no VPS+ saņēmējvalstu saraksta.

6.   Pēc tam, kad III pielikums ir grozīts un publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Komisija informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 4. un 5. punktu. Ja pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, tai paziņo dienu, kad attiecīgais deleģētais akts stājas spēkā.

7.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai izstrādātu noteikumus saistībā ar īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķiršanas procedūru, īpaši attiecībā uz termiņiem, pieprasījumu iesniegšanu un izskatīšanu.

11. pants

1.   Produkti, kas ir iekļauti īpašajā veicināšanas režīmā ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, ir uzskaitīti IX pielikumā.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai veiktu grozījumus IX pielikumā, ņemot vērā Kombinētās nomenklatūras grozījumus, kas skar attiecīgajā pielikumā uzskaitītos produktus.

12. pants

1.   Aptur Kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus, ko piemēro visiem tiem IX pielikumā uzskaitītajiem produktiem, kuru izcelsme ir VPS+ saņēmējvalstī.

2.   Kopējā muitas tarifa īpašos nodokļus, kurus piemēro 1. punktā minētajiem produktiem, aptur pilnībā, izņemot tādus produktus, kuriem Kopējā muitas tarifa nodokļi ietver arī ad valorem nodokļus. Produktiem ar Kombinētās nomenklatūras kodu 1704 10 90 īpašo nodokli ierobežo līdz 16 % no muitas vērtības.

13. pants

1.   No dienas, kad saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķirtas tarifa preferences, Komisija, izskatot minēto pārraudzības struktūru secinājumus un ieteikumus, pārskata attiecīgo konvenciju ratifikācijas statusu un pārrauga to efektīvu īstenošanu, kā arī sadarbību ar attiecīgajām pārraudzības struktūrām.

2.   Šajā kontekstā VPS+ saņēmējvalsts sadarbojas ar Komisiju un sniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, kā tā ievēro saistošos pienākumus, kas minēti 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā, kā arī tās stāvokli saistībā ar 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

14. pants

1.   Līdz 2016. gada 1. janvārim un ik pēc diviem gadiem pēc tam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par attiecīgo konvenciju ratifikācijas statusu, VPS+ saņēmējvalstu ziņošanas prasību ievērošanu saskaņā ar minētajām konvencijām un to efektīvu īstenošanu.

2.   Minētajā ziņojumā iekļauj:

a)

attiecīgo pārraudzības struktūru secinājumus un ieteikumus attiecībā uz katru VPS+ saņēmējvalsti; un

b)

Komisijas secinājumus par to, vai katra VPS+ saņēmējvalsts ievēro tās saistošos pienākumus izpildīt ziņošanas prasības, sadarboties ar attiecīgajām pārraudzības struktūrām saskaņā ar attiecīgajām konvencijām un nodrošināt to efektīvu īstenošanu.

Ziņojumā var iekļaut jebkādu informāciju, ko Komisija uzskata par atbilstošu.

3.   Izdarot secinājumus par attiecīgo konvenciju efektīvu īstenošanu, Komisija novērtē attiecīgo pārraudzības struktūru secinājumus un ieteikumus, kā arī, neskarot citus avotus, visu to informāciju, ko sniegušas trešās personas, tostarp pilsoniskā sabiedrība, sociālie partneri, Eiropas Parlaments vai Padome.

15. pants

1.   Īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai uz laiku atceļ attiecībā uz visiem vai konkrētiem produktiem, kuru izcelsme ir VPS+ saņēmējvalstī, ja praksē minētā valsts neievēro saistošos pienākumus, kas minēti 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā, vai arī VPS+ saņēmējvalsts ir izteikusi atrunu, kas ir aizliegta ar jebkuru no attiecīgajām konvencijām vai kas atbilstīgi 9. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir nesavienojama ar minētās konvencijas mērķi un nolūku.

2.   VSP+ saņēmējvalstij pašai ir jāpierāda, ka tā ievēro saistības, kas izriet no 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā minētajiem saistošajiem pienākumiem, un ka tās stāvoklis atbilst 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajam.

3.   Ja Komisijai, balstoties uz 14. pantā minētā ziņojuma secinājumiem vai pieejamiem pierādījumiem, ir pamatotas bažas, ka konkrētā VPS+ saņēmējvalsts neievēro saistošos pienākumus, kas minēti 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā, vai arī ir izteikusi atrunu, kas ir aizliegta ar jebkuru no attiecīgajām konvencijām vai kas atbilstīgi 9. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir nesavienojama ar minētās konvencijas mērķi un nolūku, saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru tā pieņem īstenošanas aktu sākt procedūru tādu tarifa preferenču pagaidu atcelšanai, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. Komisija par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

4.   Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un par to informē VPS+ saņēmējvalsti. Paziņojumā:

a)

norāda iemeslus pamatotām bažām par saistošo pienākumu izpildi, kurus uzņēmusies VPS+ saņēmējvalsts un kuri minēti 9. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā, vai arī par to, ka ir izteikta atruna, kas ir aizliegta ar jebkuru no attiecīgajām konvencijām vai kas atbilstīgi 9. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir nesavienojama ar minētās konvencijas mērķi un nolūku, kas var likt apšaubīt minētās valsts tiesības turpināt izmantot tarifa preferences, kuras piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai; un

b)

norāda laikposmu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas un kurā VPS+ saņēmējvalsts iesniedz savus novērojumus.

5.   Komisija nodrošina attiecīgajai saņēmējvalstij visas iespējas sadarboties 4. punkta b) apakšpunktā norādītajā laikposmā.

6.   Komisija meklē visu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, tostarp inter alia attiecīgo pārraudzības struktūru secinājumus un ieteikumus. Izdarot secinājumus, Komisija novērtē visu attiecīgo informāciju.

7.   Trijos mēnešos pēc paziņojumā norādītā laikposma beigām Komisija nolemj:

a)

izbeigt pagaidu atcelšanas procedūru; vai

b)

uz laiku atcelt tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

8.   Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi nepamato pagaidu atcelšanu, tā pieņem īstenošanas aktu par pagaidu atcelšanas procedūras izbeigšanu saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Minētā īstenošanas akta pamatā inter alia ir saņemtie pierādījumi.

9.   Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi pamato pagaidu atcelšanu šā panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tā tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu III pielikumu un lai uz laiku atceltu 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

10.   Ja Komisija lemj par pagaidu atcelšanu, šāds deleģētais akts stājas spēkā sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas.

11.   Ja iemesli, kuri pamato pagaidu atcelšanu, vairs nav spēkā, pirms šā panta 9. punktā minētais deleģētais akts stājas spēkā, Komisija tiek pilnvarota atcelt pieņemto aktu par tarifa preferenču pagaidu atcelšanu saskaņā ar 37. pantā minēto steidzamības procedūru.

12.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai izstrādātu noteikumus saistībā ar procedūru īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai pagaidu atcelšanai, īpaši attiecībā uz termiņiem, pušu tiesībām, konfidencialitāti un pārskatīšanu.

16. pants

Ja Komisija konstatē, ka iemesli, kuri pamato tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, kā minēts 15. panta 1. punktā, vairs nav spēkā, tā tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu III pielikumu ar mērķi atjaunot tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

IV   NODAĻA

ĪPAŠAIS REŽĪMS VISMAZĀK ATTĪSTĪTAJĀM VALSTĪM

17. pants

1.   Kritērijiem atbilstoša valsts izmanto tarifa preferences, kuras piešķirtas saskaņā ar īpašo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm, kas minēts 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, ja ANO minēto valsti klasificē kā vismazāk attīstīto valsti.

2.   Komisija pastāvīgi pārskata EBA saņēmējvalstu sarakstu, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamiem datiem. Ja EBA saņēmējvalsts vairs neatbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu IV pielikumu ar mērķi to svītrot no EBA saņēmējvalstu saraksta pēc trīs gadu pārejas laika, sākot no dienas, kad deleģētais akts stājās spēkā.

3.   Kamēr ANO nav klasificējusi jaunu neatkarīgu valsti kā vismazāk attīstīto valsti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai kā pagaidu pasākumu grozītu IV pielikumu, tādējādi iekļaujot šādu valsti EBA saņēmējvalstu sarakstā.

Ja pirmajā pieejamā vismazāk attīstīto valstu kategorijas pārskatīšanā ANO šādu jaunu neatkarīgu valsti neklasificē kā vismazāk attīstīto valsti, Komisija tiek pilnvarota nekavējoties pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu IV pielikumu ar mērķi svītrot šādu valsti no minētā pielikuma, nepiešķirot šā panta 2. punktā minēto pārejas laiku.

4.   Komisija informē attiecīgo EBA saņēmējvalsti par jebkādām izmaiņām tās statusā saskaņā ar sistēmu.

18. pants

1.   Pilnībā aptur Kopējā muitas tarifa nodokļus visiem Kombinētās nomenklatūras 1. līdz 97. nodaļā uzskaitītajiem produktiem, kuru izcelsme ir EBA saņēmējvalstī, izņemot 93. nodaļā uzskaitītos produktus.

2.   No 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. septembrim Kopējā muitas tarifa 1701. tarifa pozīcijā minēto produktu importam vajadzīga importa licence.

3.   Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 3. punktā, pieņem sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu šā panta 2. punktā minētos noteikumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (9), 195. pantā minēto procedūru.

V   NODAĻA

PAGAIDU ATCELŠANAS NOTEIKUMI, KAS IR KOPĪGI VISIEM REŽĪMIEM

19. pants

1.   Preferenču režīmus, kas minēti 1. panta 2. punktā, visiem vai konkrētiem produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, var uz laiku atcelt kāda no šādu iemeslu dēļ:

a)

nopietni un sistemātiski tādu principu pārkāpumi, kas izklāstīti VIII pielikuma A daļā uzskaitītajās konvencijās;

b)

cietumos ražotu preču eksports;

c)

būtiski trūkumi muitas kontrolē, eksportējot vai pārvadājot tranzītā narkotikas (neatļautas vielas vai prekursori), vai starptautisko terorisma apkarošanas vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas konvenciju neievērošana;

d)

nopietna un sistemātiska negodīga tirdzniecības prakse, tostarp prakse, kas ietekmē izejvielu piegādi, atstājot negatīvu ietekmi uz Savienības ražošanas nozari, un kam saņēmējvalsts nav pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas tirdzniecības prakses gadījumos, kuri saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo pantu piemēro, pamatojoties uz PTO kompetentās iestādes attiecīgu iepriekšēju konstatējumu;

e)

nopietni un sistemātiski reģionālo zvejniecības organizāciju vai jebkādu starptautisku nolīgumu, kuros Savienība ir dalībnieks, mērķu pārkāpumi attiecībā uz zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību.

2.   Šajā regulā paredzētos preferenču režīmus saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu neatceļ attiecībā uz produktiem, kuriem piemēro antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 597/2009 (2009. gada 11. jūnijs) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (10), vai ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (11), tādu iemeslu dēļ, kuri pamato minētos pasākumus.

3.   Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami iemesli, lai pamatotu tādu tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, kas piešķirtas saskaņā ar kādu no 1. panta 2. punktā minētajiem preferenču režīmiem, pamatojoties uz iemesliem, kas minēti šā panta 1. punktā, saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru tā pieņem īstenošanas aktu sākt pagaidu atcelšanas procedūru. Komisija par minēto īstenošanas aktu informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

4.   Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, paziņojot par pagaidu atcelšanas procedūras sākšanu, un par to informē attiecīgo saņēmējvalsti. Šajā paziņojumā:

a)

norāda pietiekamus iemeslus īstenošanas aktam, lai sāktu pagaidu atcelšanas procedūru, kas minēta 3. punktā; un

b)

norāda, ka Komisija sešus mēnešus no paziņojuma publicēšanas dienas pārraudzīs un izvērtēs stāvokli attiecīgajā saņēmējvalstī.

5.   Komisija nodrošina attiecīgajai saņēmējvalstij visas iespējas sadarboties pārraudzības un izvērtēšanas laikposmā.

6.   Komisija meklē visu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, inter alia vajadzības gadījumā pieejamos attiecīgo pārraudzības struktūru novērtējumus, piezīmes, lēmumus, ieteikumus un secinājumus. Izdarot secinājumus, Komisija izvērtē visu attiecīgo informāciju.

7.   Trijos mēnešos pēc 4. punkta b) apakšpunktā minētā laikposma beigām Komisija iesniedz attiecīgajai saņēmējvalstij ziņojumu par konstatējumiem un secinājumiem. Saņēmējvalstij ir tiesības iesniegt piezīmes par ziņojumu. Laikposms piezīmju iesniegšanai nepārsniedz vienu mēnesi.

8.   Sešos mēnešos pēc 4. punkta b) apakšpunktā minētā laikposma beigām Komisija nolemj:

a)

izbeigt pagaidu atcelšanas procedūru; vai

b)

uz laiku atcelt tarifa preferences, kuras piešķirtas saskaņā ar preferenču režīmu, kas minēts 1. panta 2. punktā.

9.   Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi nepamato pagaidu atcelšanu, saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru tā pieņem īstenošanas aktu par pagaidu atcelšanas procedūras izbeigšanu.

10.   Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi pamato pagaidu atcelšanu šā panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tā tiek pilnvarota saskaņā ar 36. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu attiecīgā gadījumā II, III vai IV pielikumu un uz laiku atceltu 1. panta 2. punktā minētās tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar preferenču režīmiem.

11.   Jebkurā no 9. un 10. punktā minētajiem gadījumiem pieņemtā akta pamatā inter alia ir saņemtie pierādījumi.

12.   Ja Komisija lemj par pagaidu atcelšanu, šāds deleģētais akts stājas spēkā sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas.

13.   Ja iemesli, kuri pamato pagaidu atcelšanu, vairs nav spēkā, pirms šā panta 10. punktā minētais deleģētais akts stājas spēkā, Komisija tiek pilnvarota atcelt pieņemto aktu par tarifa preferenču pagaidu atcelšanu saskaņā ar 37. pantā minēto steidzamības procedūru.

14.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai izstrādātu noteikumus saistībā ar procedūru visu režīmu pagaidu atcelšanai, īpaši attiecībā uz termiņiem, pušu tiesībām, konfidencialitāti un pārskatīšanu.

20. pants

Ja Komisija konstatē, ka iemesli, kuri pamato tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, kā minēts 19. panta 1. punktā, vairs nav spēkā, tā tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai attiecīgā gadījumā grozītu II, III vai IV pielikumu ar mērķi atjaunot tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem preferenču režīmiem.

21. pants

1.   Šajā regulā paredzētos preferenču režīmus var uz laiku atcelt attiecībā uz visiem vai konkrētiem produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, – gadījumos, ja ir krāpšana, pārkāpumi vai sistemātiska produktu izcelsmes noteikumu un ar tiem saistīto procedūru neievērošana vai nespēja nodrošināt atbilstību tiem, vai nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību, kā prasīts 1. panta 2. punktā minēto preferenču režīmu īstenošanai un uzraudzībai.

2.   Administratīvā sadarbība, kas minēta 1. punktā, paredz inter alia, ka saņēmējvalsts:

a)

paziņo Komisijai un atjaunina informāciju, kas vajadzīga izcelsmes noteikumu īstenošanai un uzraudzībai;

b)

palīdz Savienībai, pēc dalībvalstu muitas iestāžu pieprasījuma veicot preču izcelsmes apliecinājuma turpmāku pārbaudi un laikus paziņojot Komisijai tās rezultātus;

c)

palīdz Savienībai, koordinācijā un ciešā sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm nodrošinot Komisijai iespēju veikt Savienības administratīvās un izziņas sadarbības misijas minētajā valstī, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas precizitāti saistībā ar 1. panta 2. punktā minēto preferenču režīmu piešķiršanu;

d)

veic vai organizē atbilstošus izmeklēšanas pasākumus, lai noteiktu un novērstu izcelsmes noteikumu pārkāpšanu;

e)

ievēro izcelsmes noteikumus vai nodrošina atbilstību izcelsmes noteikumiem attiecībā uz reģionālo kumulāciju Regulas (EEK) Nr. 2454/93 nozīmē, ja valsts gūst priekšrocības no tās; un

f)

palīdz Savienībai pārbaudīt rīcību, ja pastāv aizdomas par krāpšanu, kas saistīta ar izcelsmi, savukārt pieņēmumu par krāpšanu var izdarīt, ja produktu imports saskaņā ar šajā regulā paredzēto preferenču režīmu ievērojami pārsniedz saņēmējvalsts parasto eksporta līmeni.

3.   Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi, lai pamatotu pagaidu atcelšanu šā panta 1. un 2. punktā minēto iemeslu dēļ, saskaņā ar 39. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru tā nolemj uz laiku atcelt tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem preferenču režīmiem, attiecībā uz visiem vai dažiem produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī.

4.   Pirms pieņemt šādu lēmumu, Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, norādot, ka ir iemesli pamatotām bažām par atbilstību 1. un 2. punktam, kas var likt apšaubīt saņēmējvalsts tiesības turpināt izmantot šīs regulas sniegtās priekšrocības.

5.   Komisija informē attiecīgo saņēmējvalsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 3. punktu, pirms tas stājas spēkā.

6.   Pagaidu atcelšanas laikposms nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Ne vēlāk kā minētā laikposma beigās Komisija saskaņā ar 39. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru nolemj vai nu izbeigt pagaidu atcelšanu, vai arī pagarināt pagaidu atcelšanas laikposmu.

7.   Dalībvalstis paziņo Komisijai visu attiecīgo informāciju, kas var pamatot tarifa preferenču pagaidu atcelšanu vai pagaidu atcelšanas pagarināšanu.

VI   NODAĻA

AIZSARDZĪBAS UN UZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

I   SADAĻA

Vispārēji aizsardzības noteikumi

22. pants

1.   Ja produktu, kura izcelsme ir saņēmējvalstī un uz kuru attiecas jebkurš no 1. panta 2. punktā minētajiem preferenču režīmiem, importē tādā daudzumā un/vai par tādām cenām, kas līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražotājiem Savienībā rada vai draud radīt nopietnas grūtības, minētajam produktam var atjaunot parastos Kopējā muitas tarifa nodokļus.

2.   Šajā nodaļā “līdzīgs produkts” ir produkts, kas ir identisks, t. i., no visiem aspektiem vienāds ar attiecīgo produktu, vai arī, ja šāda produkta nav, ar to saprot citu produktu, kura īpašības ir ļoti līdzīgas attiecīgā produkta īpašībām, kaut arī tas nav identisks no visiem aspektiem.

3.   Šajā nodaļā “ieinteresētās personas” ir personas, kas iesaistītas 1. punktā minēto produktu un līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu importa ražošanā, izplatīšanā un/vai tirdzniecībā.

4.   Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai izstrādātu noteikumus saistībā ar procedūru vispārēju aizsardzības pasākumu pieņemšanai, īpaši attiecībā uz termiņiem, pušu tiesībām, konfidencialitāti, informācijas izplatīšanu, pārbaudi, apmeklējumiem un pārskatīšanu.

23. pants

Ja Savienības ražotāju ekonomiskais un/vai finanšu stāvoklis pasliktinās, ir uzskatāms, ka pastāv nopietnas grūtības. Pārbaudot, vai stāvoklis pasliktinās, Komisija, ja šāda informācija pieejama, ņem vērā inter alia šādus faktorus attiecībā uz Savienības ražotājiem:

a)

tirgus daļu;

b)

ražošanas apjomu;

c)

krājumus;

d)

ražošanas jaudu;

e)

bankrotus;

f)

rentabilitāti;

g)

jaudas noslogojumu;

h)

nodarbinātības rādītājus;

i)

importa apjomu;

j)

cenas.

24. pants

1.   Komisija izmeklē, vai būtu jāatjauno parastie Kopējā muitas tarifa nodokļi, ja ir pietiekami prima facie pierādījumi, ka ir izpildīti 22. panta 1. punkta nosacījumi.

2.   Izmeklēšanu sāk pēc pieprasījuma, ko iesniegusi dalībvalsts vai, rīkojoties Savienības ražotāju vārdā, jebkura juridiska persona vai apvienība, kas nav juridiska persona, vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja Komisija konstatē, ka ir pietiekami prima facie pierādījumi, kā noteikts, pamatojoties uz 23. pantā minētajiem faktoriem, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu. Pieprasījumā sākt izmeklēšanu ietver pierādījumus, ka ir izpildīti nosacījumi aizsardzības pasākuma noteikšanai, kas ir paredzēts 22. panta 1. punktā. Pieprasījumu iesniedz Komisijai. Ciktāl iespējams, Komisija pārbauda pieprasījumā ietverto pierādījumu precizitāti un atbilstību, lai noteiktu, vai ir pietiekami prima facie pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu.

3.   Ja izrādās, ka ir pietiekami prima facie pierādījumi, lai pamatotu procedūras sākšanu, Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Procedūru sāk mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 2. punktu. Ja sāk izmeklēšanu, paziņojumā norāda visas vajadzīgās ziņas par procedūru un termiņiem, tostarp iespēju vērsties pie Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas.

4.   Izmeklēšanu pabeidz 12 mēnešos no tās sākuma, ieskaitot visus procesuālos posmus, kas minēti 25., 26. un 27. pantā.

25. pants

Pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos, kas saistīti ar Savienības ražotāju ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, un gadījumos, kad kavēšanās var radīt kaitējumu, ko būtu grūti izlabot, Komisija tiek pilnvarota pieņemt nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 39. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru, lai atjaunotu parastos Kopējā muitas tarifa nodokļus uz laikposmu līdz 12 mēnešiem.

26. pants

Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka 22. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, Komisija pieņem īstenošanas aktu, lai atjaunotu parastos Kopējā muitas tarifa nodokļus saskaņā ar 39. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Minētais īstenošanas akts stājas spēkā mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

27. pants

Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka 22. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi nav ievēroti, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko izbeidz izmeklēšanu un procedūru saskaņā ar 39. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Minēto īstenošanas aktu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Izmeklēšanu uzskata par izbeigtu, ja 24. panta 4. punktā minētajā laikposmā nav publicēts īstenošanas akts, un visi steidzamie preventīvie pasākumi automātiski zaudē spēku. Jebkādi Kopējā muitas tarifa nodokļi, kas iekasēti saistībā ar minētajiem pagaidu pasākumiem, tiek atmaksāti.

28. pants

Kopējā muitas tarifa nodokļus atjauno tikmēr, kamēr ir nepieciešams novērst Savienības ražotāju ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, vai tikmēr, kamēr ir šādas pasliktināšanās risks. Kopējā muitas tarifa nodokļus atjauno ne ilgāk kā uz trīs gadu laikposmu, ja vien pienācīgi pamatotos apstākļos to nepagarina.

II   SADAĻA

Aizsardzība tekstilrūpniecības, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē

29. pants

1.   Neskarot šīs nodaļas I sadaļu, Komisija ik gadu 1. janvārī pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru pieņem īstenošanas aktu, lai atceltu tarifa preferences, kas minētas 7. un 12. pantā, attiecībā uz V pielikuma VPS S-11.a un S-11.b sadaļas produktiem vai produktiem, kurus klasificē ar Kombinētās nomenklatūras kodiem 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 un 3824 90 97, ja tādu produktu importa izcelsme, kas uzskaitīti attiecīgi V vai IX pielikumā – atkarībā no tā, kuru piemēro –, ir saņēmējvalstī un to importa kopējais apjoms:

a)

palielinās vismaz par 13,5 % (pēc apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo kalendāro gadu; vai

b)

V pielikuma VPS S-11.a un S-11.b sadaļas produktiem jebkurā 12 mēnešu laikposmā pārsniedz VI pielikuma 2. punktā minēto īpatsvaru no Savienības produktu importa vērtības V pielikuma VPS S-11.a un S-11.b sadaļā no visām II pielikumā uzskatītajām valstīm un teritorijām.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru īpatsvars 29. panta 1. punktā minētajiem attiecīgajiem produktiem nepārsniedz 6 % no kopējā Savienības importa tiem pašiem produktiem, kas uzskaitīti V vai IX pielikumā – atkarībā no tā, kuru piemēro.

3.   Tarifa preferenču atcelšana stājas spēkā divus mēnešus pēc dienas, kad Komisijas akts par to publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

30. pants

Neskarot šīs nodaļas I sadaļu, ja tādu produktu imports, kas iekļauti LESD I pielikumā, rada vai draud radīt nopietnus traucējumus Eiropas Savienības tirgiem, jo īpaši vienam vai vairākiem attālāko reģionu tirgiem, vai šo tirgu regulēšanas mehānismu darbībai, Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma, apspriežoties ar attiecīgās lauksaimniecības vai zivsaimniecības kopējā tirgus organizācijas komiteju, pieņem īstenošanas aktu, lai apturētu preferenču režīmu attiecīgajiem produktiem saskaņā ar 39. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

31. pants

Komisija iespējami drīz informē attiecīgo saņēmējvalsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 29. vai 30. pantu, pirms tas stājies spēkā.

III   SADAĻA

Uzraudzība lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē

32. pants

1.   Neskarot šīs nodaļas I sadaļu, uz Kopējā muitas tarifa 1.–24. nodaļā minētajiem produktiem, kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2658/87, kuru izcelsme ir saņēmējvalstīs, var attiecināt īpašu uzraudzības mehānismu, lai izvairītos no Savienības tirgus traucējumiem. Komisija pēc pašas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma, apspriežoties ar attiecīgās lauksaimniecības vai zivsaimniecības kopējā tirgus organizācijas komiteju, saskaņā ar 39. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru pieņem īstenošanas aktu par to, vai jāpiemēro īpašais uzraudzības mehānisms, un nosaka produktus, kuriem piemēro šo uzraudzības mehānismu.

2.   Ja šīs nodaļas I sadaļu piemēro Kopējā muitas tarifa 1.–24. nodaļā minētajiem produktiem, kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2658/87, kuru izcelsme ir saņēmējvalstīs, šīs regulas 24. panta 4. punktā minēto laikposmu samazina līdz diviem mēnešiem šādos gadījumos:

a)

ja attiecīgā saņēmējvalsts nenodrošina atbilstību produktu izcelsmes noteikumiem vai nenodrošina administratīvo sadarbību, kas minēta 21. pantā; vai

b)

ja Kopējā muitas tarifa 1.–24. nodaļā minēto produktu imports, kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2658/87, kuriem piešķirts preferenču režīms saskaņā ar šo regulu, ievērojami pārsniedz attiecīgās saņēmējvalsts parasto eksporta līmeni.

VII   NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

33. pants

1.   Lai izmantotu tarifa preferences, to produktu izcelsme, kuriem pieprasītas tarifa preferences, ir saņēmējvalstī.

2.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto preferenču režīmu nolūkos attiecībā uz noteiktas izcelsmes produktu jēdziena definīciju, ar to saistītajām administratīvās sadarbības procedūrām un metodēm izmanto tos produktu izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

34. pants

1.   Ja atsevišķai importa deklarācijai ad valorem nodokļa likme ir samazināta saskaņā ar šo regulu līdz 1 % vai mazāk, minēto nodokli aptur pilnībā.

2.   Ja atsevišķai importa deklarācijai īpašā nodokļa likme ir samazināta saskaņā ar šo regulu līdz EUR 2 vai mazāk par katru atsevišķu euro summu, minēto nodokli aptur pilnībā.

3.   Saskaņā ar 1. un 2. punktu preferenciālā nodokļa galīgo likmi, ko aprēķina saskaņā ar šo regulu, noapaļo uz leju līdz pirmajai decimāldaļai.

35. pants

1.   Šīs regulas nolūkos izmantotais statistikas avots ir Komisijas ārējās tirdzniecības statistika (Eurostat).

2.   Dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 (2009. gada 6. maijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (12) nosūta Komisijai (Eurostat) statistikas datus par produktiem, kas saskaņā ar muitas procedūru laisti brīvā apgrozībā atbilstīgi tarifa preferencēm. Minētajos datos, ko sniedz ar atsauci uz Kombinētās nomenklatūras kodiem un attiecīgā gadījumā uz Taric kodiem, norāda – pēc izcelsmes valsts – vērtības, daudzumus un jebkuras papildu vienības, kas prasītas saskaņā ar minētās regulas definīcijām. Saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu dalībvalstis minētos statistikas datus nosūta ne vēlāk kā 40 dienas pēc katra attiecīgā mēneša pārskata perioda beigām. Lai atvieglotu informācijas apmaiņu un palielinātu pārredzamību, Komisija arī nodrošina to, ka attiecīgie statistikas dati par VPS sadaļām ir regulāri pieejami publiskā datubāzē.

3.   Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantu dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma nosūta tai sīkas ziņas par to produktu daudzumiem un vērtībām, kas iepriekšējos mēnešos laisti brīvā apgrozībā atbilstīgi tarifa preferencēm. Minētajās ziņās iekļauj šā panta 4. punktā minētos produktus.

4.   Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm pārrauga to produktu importu, kuru Kombinētās nomenklatūras kodi ir 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 un 3824 90 97, lai noteiktu, vai ir izpildīti 22., 29. un 30. pantā minētie nosacījumi.

36. pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. un 22. pantā, minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2012. gada 20. novembra.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. vai 22. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. vai 22. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

37. pants

1.   Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējotie, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot saskaņā ar šo pantu pieņemtu deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 36. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

38. pants

1.   Saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju izmanto tikai tam mērķim, kuram tā pieprasīta.

2.   Bez informācijas sniedzēja īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu informāciju, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo regulu.

3.   Katrā lūgumā ievērot konfidencialitāti norāda iemeslus, kāpēc informācija ir konfidenciāla. Taču, ja informācijas sniedzējs nevēlas to darīt publiski pieejamu vai neatļauj to izpaust ne kopumā, ne arī konspektīvi un ja tiek uzskatīts, ka konfidencialitātes pieprasījums nav pamatots, tad attiecīgo informāciju var neņemt vērā.

4.   Informāciju jebkurā gadījumā uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt šādas informācijas sniedzēju vai avotu.

5.   Šā panta 1.–4. punkts neliedz Savienības iestādēm atsaukties uz vispārpieejamu informāciju un jo īpaši uz iemesliem, pamatojoties uz kuriem pieņemti lēmumi saskaņā ar šo regulu. Minētās iestādes tomēr ņem vērā attiecīgo fizisko un juridisko personu likumīgās intereses, lai netiktu atklāti to komercnoslēpumi.

39. pants

1.   Komisijai palīdz Vispārējo preferenču komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 732/2008. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. Komiteja drīkst pārbaudīt jebkuru jautājumu saistībā ar šīs regulas piemērošanu, kuru ierosinājusi Komisija vai kurš ierosināts pēc dalībvalsts pieprasījuma.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

40. pants

Līdz 2016. gada 1. janvārim un ik pēc diviem gadiem pēc tam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par sistēmas ietekmi, aptverot pēdējo divu gadu laikposmu un visus preferenču režīmus, kas minēti 1. panta 2. punktā.

Līdz 2017. gada 21. novembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Šādam ziņojumam vajadzības gadījumā var pievienot tiesību akta priekšlikumu.

41. pants

Regulu (EK) Nr. 732/2008 atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu saskaņā ar atbilstības tabulu X pielikumā.

VIII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

42. pants

1.   Visas izmeklēšanas un pagaidu atcelšanas procedūras, kas sāktas un nav izbeigtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 732/2008, automātiski uzsāk no jauna atbilstoši šai regulai, izņemot attiecībā uz saņēmējvalsti, kurai saskaņā ar minēto regulu piešķirts īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, ja izmeklēšana attiecas tikai uz piešķirtajām priekšrocībām saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. Tomēr šādu izmeklēšanu automātiski uzsāk no jauna, ja tā pati saņēmējvalsts piesakās īpašajam veicināšanas režīmam saskaņā ar šo regulu pirms 2015. gada 1. janvāra.

2.   Tādas izmeklēšanas gaitā saņemto informāciju, kas ir sākta un nav izbeigta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 732/2008, ņem vērā no jauna uzsāktajā izmeklēšanā.

43. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2012. gada 20. novembra.

Tomēr tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem preferenču režīmiem, piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

3.   Sistēmu piemēro līdz 2023. gada 31. decembrim. Tomēr termiņa beigu datumu nepiemēro īpašajam režīmam vismazāk attīstītajām valstīm, ne arī citiem šīs regulas noteikumiem, ciktāl tos piemēro saistībā ar minēto režīmu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2012. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 4. oktobra lēmums.

(2)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 145, 31.5.2011., 28. lpp.

(4)  OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 240, 23.9.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(7)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(8)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(9)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(10)  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

(11)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(12)  OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums

Sistēmas kritērijiem atbilstošas valstis, kas minētas 3. pantā

II pielikums

1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā vispārējā režīma saņēmējvalstis

III pielikums

1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saņēmējvalstis

IV pielikums

1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā īpašā režīma vismazāk attīstītajām valstīm saņēmējvalstis

V pielikums

Produktu saraksts, uz ko attiecas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētais vispārējais režīms

VI pielikums

Kārtība, kādā piemēro 8. pantu

VII pielikums

Kārtība, kādā piemēro šīs regulas III nodaļu

VIII pielikums

Konvencijas, kas minētas 9. pantā

IX pielikums

Produktu saraksts, uz ko attiecas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētais īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai

X pielikums

Atbilstības tabula

I PIELIKUMS

Sistēmas kritērijiem atbilstošas valstis  (1) , kas minētas 3. pantā

A sleja

:

Burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

AF

Afganistāna

AG

Antigva un Barbuda

AL

Albānija

AM

Armēnija

AO

Angola

AR

Argentīna

AZ

Azerbaidžāna

BA

Bosnija un Hercegovina

BB

Barbadosa

BD

Bangladeša

BF

Burkinafaso

BH

Bahreina

BI

Burundi

BJ

Benina

BN

Bruneja Darusalama

BO

Bolīvija

BR

Brazīlija

BS

Bahamu salas

BT

Butāna

BW

Botsvāna

BY

Baltkrievija

BZ

Beliza

CD

Kongo Demokrātiskā Republika

CF

Centrālāfrikas Republika

CG

Kongo

CI

Kotdivuāra

CK

Kuka salas

CL

Čīle

CM

Kamerūna

CN

Ķīnas Tautas Republika

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CU

Kuba

CV

Kaboverde

DJ

Džibutija

DM

Dominika

DO

Dominikānas Republika

DZ

Alžīrija

EC

Ekvadora

EG

Ēģipte

ER

Eritreja

ET

Etiopija

FJ

Fidži

FM

Mikronēzijas Federatīvās Valstis

GA

Gabona

GD

Grenāda

GE

Gruzija

GH

Gana

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatoriālā Gvineja

GT

Gvatemala

GW

Gvineja-Bisava

GY

Gajāna

HK

Honkonga

HN

Hondurasa

HR

Horvātija

HT

Haiti

ID

Indonēzija

IN

Indija

IQ

Irāka

IR

Irāna

JM

Jamaika

JO

Jordānija

KE

Kenija

KG

Kirgizstānas Republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komoru salas

KN

Sentkitsa un Nevisa

KW

Kuveita

KZ

Kazahstāna

LA

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

LB

Libāna

LC

Sentlūsija

LK

Šrilanka

LR

Libērija

LS

Lesoto

LY

Lībijas Arābu Džamahīrija

MA

Maroka

MD

Moldovas Republika

ME

Melnkalne

MG

Madagaskara

MH

Māršala salas

MK

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

ML

Mali

MM

Birma/Mjanma

MN

Mongolija

MO

Makao

MR

Mauritānija

MU

Maurīcija

MV

Maldīvija

MW

Malāvija

MX

Meksika

MY

Malaizija

MZ

Mozambika

NA

Namībija

NE

Nigēra

NG

Nigērija

NI

Nikaragva

NP

Nepāla

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Omāna

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua-Jaungvineja

PH

Filipīnas

PK

Pakistāna

PW

Palau

PY

Paragvaja

QA

Katara

RS

Serbija

RU

Krievijas Federācija

RW

Ruanda

SA

Saūda Arābija

SB

Zālamana salas

SC

Seišelas

SD

Sudāna

SL

Sjerraleone

SN

Senegāla

SO

Somālija

SR

Surinama

ST

Santome un Prinsipi

SV

Salvadora

SY

Sīrijas Arābu Republika

SZ

Svazilenda

TD

Čada

TG

Togo

TH

Taizeme

TJ

Tadžikistāna

TL

Austrumtimora

TM

Turkmenistāna

TN

Tunisija

TO

Tonga

TT

Trinidāda un Tobāgo

TV

Tuvalu

TZ

Tanzānija

UA

Ukraina

UG

Uganda

UY

Urugvaja

UZ

Uzbekistāna

VC

Sentvinsenta un Grenadīnas

VE

Venecuēla

VN

Vjetnama

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosova (2)

YE

Jemena

ZA

Dienvidāfrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabve

Sistēmas kritērijiem atbilstošas valstis, kas minētas 3. pantā, kuras uz laiku izslēgtas no sistēmas attiecībā uz visiem vai konkrētiem šo valstu izcelsmes produktiem

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

BY

Baltkrievija

MM

Birma/Mjanma


(1)  Šajā sarakstā ietilpst valstis, kuru preferences var būt uz laiku atceltas vai apturētas. Komisija vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes varēs nodrošināt atjauninātu sarakstu.

(2)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

II PIELIKUMS

1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā vispārējā režīma saņēmējvalstis  (1)

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

AF

Afganistāna

AM

Armēnija

AO

Angola

AZ

Azerbaidžāna

BD

Bangladeša

BF

Burkinafaso

BI

Burundi

BJ

Benina

BO

Bolīvija

BT

Butāna

CD

Kongo Demokrātiskā Republika

CF

Centrālāfrikas Republika

CG

Kongo

CK

Kuka salas

CN

Ķīnas Tautas Republika

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CV

Kaboverde

DJ

Džibutija

EC

Ekvadora

ER

Eritreja

ET

Etiopija

FM

Mikronēzijas Federatīvās Valstis

GE

Gruzija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatoriālā Gvineja

GT

Gvatemala

GW

Gvineja-Bisava

HN

Hondurasa

HT

Haiti

ID

Indonēzija

IN

Indija

IQ

Irāka

IR

Irāna

KG

Kirgizstānas Republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komoru salas

LA

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

LK

Šrilanka

LR

Libērija

LS

Lesoto

MG

Madagaskara

MH

Māršala salas

ML

Mali

MM

Birma/Mjanma

MN

Mongolija

MR

Mauritānija

MV

Maldīvija

MW

Malāvija

MZ

Mozambika

NE

Nigēra

NG

Nigērija

NI

Nikaragva

NP

Nepāla

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipīnas

PK

Pakistāna

PY

Paragvaja

RW

Ruanda

SB

Zālamana salas

SD

Sudāna

SL

Sjerraleone

SN

Senegāla

SO

Somālija

ST

Santome un Prinsipi

SV

Salvadora

SY

Sīrijas Arābu Republika

TD

Čada

TG

Togo

TH

Taizeme

TJ

Tadžikistāna

TL

Austrumtimora

TM

Turkmenistāna

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzānija

UA

Ukraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistāna

VN

Vjetnama

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemena

ZM

Zambija

1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā vispārējā režīma saņēmējvalstis, kas uz laiku izslēgtas no minētā režīma attiecībā uz visiem vai konkrētiem šo valstu izcelsmes produktiem

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

MM

Birma/Mjanma


(1)  Šajā sarakstā ietilpst valstis, kuru preferences var būt uz laiku atceltas vai apturētas. Komisija vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes varēs nodrošināt atjauninātu sarakstu.

III PIELIKUMS

1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saņēmējvalstis  (1)

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

 

 

1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saņēmējvalstis, kas uz laiku izslēgtas no minētā režīma attiecībā uz visiem vai konkrētiem šo valstu izcelsmes produktiem

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

 

 


(1)  Šajā sarakstā ietilpst valstis, kuru preferences var būt uz laiku atceltas vai apturētas. Komisija vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes varēs nodrošināt atjauninātu sarakstu.

IV PIELIKUMS

1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā īpašā režīma vismazāk attīstītajām valstīm saņēmējvalstis  (1)

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

AF

Afganistāna

AO

Angola

BD

Bangladeša

BF

Burkinafaso

BI

Burundi

BJ

Benina

BT

Butāna

CD

Kongo Demokrātiskā Republika

CF

Centrālāfrikas Republika

DJ

Džibutija

ER

Eritreja

ET

Etiopija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatoriālā Gvineja

GW

Gvineja-Bisava

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komoru salas

LA

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

LR

Libērija

LS

Lesoto

MG

Madagaskara

ML

Mali

MM

Birma/Mjanma

MR

Mauritānija

MV

Maldīvija

MW

Malāvija

MZ

Mozambika

NE

Nigēra

NP

Nepāla

RW

Ruanda

SB

Zālamana salas

SD

Sudāna

SL

Sjerraleone

SN

Senegāla

SO

Somālija

ST

Santome un Prinsipi

TD

Čada

TG

Togo

TL

Austrumtimora

TV

Tuvalu

TZ

Tanzānijas Savienotā Republika

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemena

ZM

Zambija

1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā īpašā režīma vismazāk attīstītajām valstīm saņēmējvalstis, kas uz laiku izslēgtas no minētā režīma attiecībā uz visiem vai konkrētiem šo valstu izcelsmes produktiem

A sleja

:

burtu kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Savienības ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

B sleja

:

nosaukums.

A

B

MM

Birma/Mjanma


(1)  Šajā sarakstā ietilpst valstis, kuru preferences var būt uz laiku atceltas vai apturētas. Komisija vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes varēs nodrošināt atjauninātu sarakstu.

V PIELIKUMS

Produktu saraksts, uz ko attiecas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētais vispārējais režīms

Neskarot Kombinētās nomenklatūras (“KN”) interpretācijas noteikumus, produktu apraksts jāuzskata par norādošu, un tarifa preferences nosaka KN kodi. Ja ir norādīti “ex” KN kodi, tarifa preferences jānosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan aprakstu.

Uz produktu ierakstiem ar KN kodu, kas apzīmēts ar zvaigznīti (*), attiecas nosacījumi attiecīgajos Savienības tiesību aktos.

Slejā “Sadaļa” uzskaitītas VPS sadaļas (2. panta h) punkts).

Slejā “Nodaļa” uzskaitītas KN nodaļas, uz kurām attiecas VPS sadaļa (2. panta i) punkts).

Sleja “Paaugstināts risks / zems risks” attiecas uz produktiem, kuriem piemēro vispārējo režīmu (6. pants). Šie produkti ir minēti vai nu kā NS (zema riska 7. panta 1. punkta nozīmē), vai S (paaugstināta riska 7. panta 2. punkta nozīmē).

Vienkāršības labad šie produkti ir uzskaitīti grupās. Tie var ietvert produktus, kuriem atcelti Kopējā muitas tarifa nodokļi vai kuriem šie nodokļi ir apturēti.

Sadaļa

Nodaļa

KN kods

Apraksts

Paaugstināts risks (S) / zems risks (NS)

S-1a

01

0101 29 90

Dzīvi zirgi, izņemot tīršķirnes vaislas dzīvniekus, kas nav paredzēti kaušanai

S

0101 30 00

Dzīvi ēzeļi

S

0101 90 00

Dzīvi mūļi un zirgēzeļi

S

0104 20 10*

Dzīvas tīršķirnes vaislas kazas

S

0106 14 10

Dzīvi mājas truši

S

0106 39 10

Dzīvi baloži

S

02

0205 00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

S

0206 80 91

Svaigi vai dzesināti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

S

0206 90 91

Saldēti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

S

0207 14 91

Saldētas Gallus domesticus sugas vistu aknas

S

0207 27 91

Saldētas tītaru aknas

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Saldētas pīļu, zosu, pērļu vistiņu aknas, kas nav treknās pīļu vai zosu aknas

S

0208 90 70

Varžu kājiņas

NS

0210 99 10

Sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

S

0210 99 59

Liellopu subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, kas nav diafragmas biezā un plānā daļa

S

ex 0210 99 85

Aitu vai kazu subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti

S

ex 0210 99 85

Subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, kas nav mājputnu aknas, kas nav mājas cūku, liellopu vai aitu vai kazu subprodukti

S

04

0403 10 51

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Paniņas, rūgušpiens un krējums, kefīrs un raudzēts vai skābēts piens un krējums, aromatizēts vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevām

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Ziežami piena produkti ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas, kas nav mājputnu olas

S

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

S

05

0511 99 39

Dabīgi dzīvnieku izcelsmes sūkļi, izņemot neapstrādātus

S

S-1b

03

ex 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot apakšpozīcijas 0301 19 00 produktus

S

0301 19 00

Dzīvas dekoratīvās jūras zivis

NS

S-2a

06

ex 6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi, izņemot apakšpozīcijas 0603 12 00 un 0604 20 40 produktus

S

0603 12 00

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem grieztas svaigas neļķes un ziedpumpuri

NS

0604 20 40

Skujkoku zari, svaigi

NS

S-2b

07

0701

Svaigi vai dzesināti kartupeļi

S

0703 10

Sīpoli un šalotes, svaigi vai dzesināti

S

0703 90 00

Puravi un citi ķiploku veida dārzeņi, svaigi vai dzesināti

S

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai dzesināti

S

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai dzesināti

S

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tiem līdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

S

ex 0707 00 05

Gurķi, svaigi vai dzesināti, no 16. maija līdz 31. oktobrim

S

0708

Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesināti

S

0709 20 00

Sparģeļi, svaigi vai dzesināti

S

0709 30 00

Baklažāni, svaigi vai dzesināti

S

0709 40 00

Selerijas, kas nav selerijas saknes, svaigas vai dzesinātas

S

0709 51 00

ex 0709 59

Sēnes, svaigas vai dzesinātas, izņemot apakšpozīcijas 0709 59 50 produktus

S

0709 60 10

Paprika, svaiga vai dzesināta

S

0709 60 99

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, svaigi vai dzesināti, kas nav paprika, kas nav paredzēti kapsicīna vai Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai un ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai ražošanai

S

0709 70 00

Spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes, svaigi vai dzesināti

S

ex 0709 91 00

Dzeloņainie artišoki, svaigi vai atdzesēti, no 1. jūlija līdz 31. oktobrim

S

0709 92 10*

Olīvas, svaigas vai dzesinātas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai

S

0709 93 10

Kabači, svaigi vai atdzesēti

S

0709 93 90

0709 99 90

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi

 

0709 99 10

Svaigi vai dzesināti salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Mangoldi jeb lapu bietes un lapu artišoki, svaigi vai dzesināti

S

0709 99 40

Kaperi, svaigi vai dzesināti

S

0709 99 50

Fenheļi, svaigi vai atdzesēti

S

ex 0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), izņemot apakšpozīcijas 0710 80 85 produktus

S

ex 0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, izņemot apakšpozīcijas 0711 20 90 produktus

S

ex 0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti, izņemot olīvas un apakšpozīcijas 0712 90 19 produktus

S

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

S

0714 20 10*

Batātes, svaigas, nesadalītas, paredzētas lietošanai pārtikā

NS

0714 20 90

Batātes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī šķeltas vai granulās, kas nav svaigas un veselas un nav paredzētas lietošanai pārtikā

S

0714 90 90

Topinambūri un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu inulīna saturu, svaigi, dzesināti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes

NS

08

0802 11 90

Mandeles, svaigas vai kaltētas, lobītas vai nelobītas, izņemot rūgtās mandeles

S

0802 12 90

0802 21 00

Lazdu rieksti vai dižlazdu rieksti (Corylus spp.), svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti

S

0802 22 00

0802 31 00

Valrieksti, svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Ēdamie kastaņi (Castanea spp.), svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistācijas, svaigas vai kaltētas, arī lobītas vai mizotas

NS

0802 61 00

0802 62 00

Makadāmiju rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

NS

0802 90 50

Priežu rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

NS

0802 90 85

Citi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

NS

0803 10 10

Miltu banāni, svaigi

S

0803 10 90

0803 90 90

Banāni, ieskaitot miltu banānus, žāvēti

S

0804 10 00

Dateles, svaigas vai žāvētas

S

0804 20 10

Vīģes, svaigas vai žāvētas

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananasi, svaigi vai žāvēti

S

0804 40 00

Avokado, svaigi vai žāvēti

S

ex 0805 20

Mandarīni (arī tanžerīni un sacumas) un klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi, svaigi vai žāvēti, no 1. marta līdz 31. oktobrim

S

0805 40 00

Greipfrūti, ieskaitot pomelo, svaigi vai žāvēti

NS

0805 50 90

Laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svaigi vai žāvēti

S

0805 90 00

Citi citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

S

ex 0806 10 10

Galda vīnogas, svaigas, no 1. janvāra līdz 20. jūlijam un no 21. novembra līdz 31. decembrim, izņemot Emperor (Vitis vinifera cv.) šķirnes vīnogas, no 1. līdz 31. decembrim

S

0806 10 90

Citas vīnogas, svaigas

S

ex 0806 20

Žāvētas vīnogas, izņemot apakšpozīcijas ex 0806 20 30 produktus, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 2 kg

S

0807 11 00

Melones (arī arbūzi), svaigas

S

0807 19 00

0808 10 10

Sidra āboli, svaigi, bez taras no 16. septembra līdz 15. decembrim

S

0808 30 10

Vīna bumbieri, svaigi, bez taras, no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

ex 0808 30 90

Citi bumbieri, svaigi, no 1. maija līdz 30. jūnijam

S

0808 40 00

Cidonijas, svaigas

S

ex 0809 10 00

Aprikozes, svaigas, no 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

0809 21 00

Skābie ķirši (Prunus cerasus), svaigi

S

ex 0809 29

Ķirši, izņemot skābos ķiršus (Prunus cerasus), svaigi, no 1. janvāra līdz 20. maijam un no 11. augusta līdz 31. decembrim

S

ex 0809 30

Persiki, ieskaitot nektarīnus, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

S

ex 0809 40 05

Plūmes, svaigas, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

S

0809 40 90

Ērkšķu plūmes, svaigas

S

ex 0810 10 00

Zemenes, svaigas, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim un no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

0810 20

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes, svaigas

S

0810 30 00

Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas, svaigas

S

0810 40 30

Mellenes (Vaccinium myrtillus), svaigas

S

0810 40 50

Lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum), svaigas

S

0810 40 90

Citi Vaccinium ģints augļi, svaigi

S

0810 50 00

Kivi, svaigi

S

0810 60 00

Duriāni, svaigi

S

0810 70 00

Japāņu hurma

S

0810 90 75

Citi augļi, svaigi

ex 0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, izņemot apakšpozīcijas 0811 10 un 0811 20 produktus

S

ex 0812

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai, izņemot apakšpozīcijas 0812 90 30 produktus

S

0812 90 30

Papaijas

NS

0813 10 00

Žāvētas aprikozes

S

0813 20 00

Plūmes

S

0813 30 00

Žāvēti āboli

S

0813 40 10

Žāvēti persiki, arī nektarīni

S

0813 40 30

Žāvēti bumbieri

S

0813 40 50

Žāvētas papaijas

NS

0813 40 95

Citi žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos

NS

0813 50 12

Žāvētu papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi, kas nesatur plūmes, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos

S

0813 50 15

Citi žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus, kas nesatur plūmes

S

0813 50 19

Žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus, ar plūmju saturu

S

0813 50 31

Maisījumi, kas sastāv tikai no tropu riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802

S

0813 50 39

Maisījumi, kas sastāv tikai no riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802 un nav tropu rieksti

S

0813 50 91

Citi riekstu un žāvētu augļu maisījumi, kas minēti 8. nodaļā, kas nesatur plūmes vai vīģes

S

0813 50 99

Citi 8. nodaļas riekstu un žāvētu augļu maisījumi

S

0814 00 00

Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai konservētas sālījumā, sēra dioksīda vai citā konservējošā šķīdumā pagaidu glabāšanai

NS

S-2c

09

ex 9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas, izņemot apakšpozīcijas 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 un 0904 21 10, pozīcijas 0905 00 00 un 0907 00 00 un apakšpozīcijas 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 un 0910 99 99 produktus

NS

0901 12 00

Kafija, negrauzdēta, bez kofeīna

S

0901 21 00

Kafija, grauzdēta, bez kofeīna

S

0901 22 00

Kafija, grauzdēta, bez kofeīna

S

0901 90 90

Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā

S

0904 21 10

Dārzeņpipari, kaltēti, negrūsti un nemalti

S

0905

Vaniļa

S

0907

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

S

0910 91 90

Divu vai vairāku atšķirīgu pozīciju (0904–0910) produktu maisījumi, saberzti un malti

S

0910 99 33

Mārsils; lauru lapas

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Citas garšvielas, kas nav divu vai vairāku atšķirīgu pozīciju (0904–0910) produktu maisījumi, saberztas un maltas

S

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Atsēnaloti graudi, izņemot miežus, auzas, kukurūzu, rīsus un kviešus

S

1105

Kartupeļu milti, rupja maluma milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši

S

1106 10 00

Pozīcijā 0713 klasificēto kaltētu pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris

S

1106 30

8. nodaļā minēto produktu milti un pulveris

S

1108 20 00

Inulīns

S

12

ex 12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi, izņemot apakšpozīcijā 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 un 1209 99 91 minētos produktus; augi rūpnieciskām vajadzībām vai ārstniecības augi, izņemot apakšpozīcijā 1211 90 30, pozīcijā 1210 un apakšpozīcijā 1212 91 un 1212 93 00 minētos produktus

S

1209 21 00

Lucernas sēklas, sējai

NS

1209 23 80

Citu auzeņu sēklas, sējai

NS

1209 29 50

Lupīnas sēklas, sējai

NS

1209 29 80

Citas lopbarības augu sēklas, sējai

NS

1209 30 00

Galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas, sējai

NS

1209 91 80

Citas dārzeņu sēklas, sējai

NS

1209 99 91

Galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot apakšpozīcijā 1209 30 00 minētās

NS

1211 90 30

Tonkas pupas, svaigas vai žāvētas, sagrieztas vai nesagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

NS

13

ex 13. nodaļa

Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti, izņemot apakšpozīcijas 1302 12 00 produktus

S

1302 12 00

Lakricas augu sulas un ekstrakti

NS

S-3

15

1501 90 00

Mājputnu tauki, kas nav minēti pozīcijā 0209 vai 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

S

1503 00 19

Tauku stearīns un oleostearīns, kas nav rūpnieciskām vajadzībām

S

1503 00 90

Tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota, kas nav taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

S

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1505 00 10

Neapstrādāti vilnas tauki

S

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1511 10 90

Neapstrādāta palmu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

S

1511 90

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1513

Kokosriekstu (kopras), palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

1515

Citas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

S

ex 1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot apakšpozīcijas 1516 20 10 produktus

S

1516 20 10

Hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

NS

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu 15. nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pozīcijā 1516 iekļautos pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas

S

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 produktus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai 15. nodaļā minēto dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti

S

1521 90 99

Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski, kas nav jēlvasks

S

1522 00 10

Degra

S

1522 00 91

Eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas, kuru sastāvā ir eļļa, kam piemīt olīveļļas īpašības

S

S-4a

16

1601 00 10

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no aknām, un pārtikas izstrādājumi uz aknu bāzes

S

1602 20 10

Zosu vai pīļu aknas, sagatavotas vai konservētas

S

1602 41 90

Šķiņķi un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti, kas nav no mājas cūkām

S

1602 42 90

Pleci un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti, kas nav no mājas cūkām

S

1602 49 90

Citāda sagatavota vai konservēta gaļa vai gaļas subprodukti, ieskaitot maisījumus, kas nav no mājas cūkām

S

1602 90 31

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no medījuma vai truša gaļas vai subprodukti

S

1602 90 69

Citāda sagatavota aitu vai kazu un citu dzīvnieku gaļa vai subprodukti, kas nesatur termiski neapstrādātu liellopu gaļu vai subproduktus un mājas cūkas gaļu vai subproduktus

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas tiešajā iepakojumā ar neto svaru līdz 1 kg

S

1604

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem

S

1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

S

S-4b

17

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

S

1702 90 10

Ķīmiski tīra maltoze

S

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

S

18

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

S

19

ex 19. nodaļa

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi, izņemot apakšpozīcijā 1901 20 00 un 1901 90 91 minētos produktus

S

1901 20 00

Maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai

NS

1901 90 91

Citi izstrādājumi, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm

NS

20

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi, izņemot apakšpozīciju 2008 20 19, 2008 20 39 produktus un produktus pozīcijas 2002 un apakšpozīciju 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 līdz 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 līdz 2008 70 98 produktus

S

2008 20 19

Citādi sagatavoti vai konservēti ananasi ar spirta piedevu, kas citur nav norādīti vai iekļauti

NS

2008 20 39

21

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas produkti, izņemot apakšpozīcijā 2101 20 un 2102 20 19 minētos produktus un izņemot apakšpozīcijā 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 un 2106 90 59 minētos produktus

S

2101 20

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes

NS

2102 20 19

Citi neaktīvi raugi

NS

22

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis, izņemot pozīcijas 2207 produktus, apakšpozīciju 2204 10 11 līdz 2204 30 10 un apakšpozīcijas 2208 40 produktus

S

23

2302 50 00

Atlikumi un tamlīdzīgi atkritumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, maļot vai citādi apstrādājot pākšaugus

S

2307 00 19

Citas vīna nogulsnes

S

2308 00 19

Citas vīnogu čagas

S

2308 00 90

Citi augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti un iekļauti

NS

2309 10 90

Citāda suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai, kas nesatur cieti vai glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu (apakšpozīcijā 1702 30 50 līdz 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55) vai piena produktus

S

2309 90 10

Zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas, kas izmantojamas dzīvnieku barībā

NS

2309 90 91

Biešu mīkstums ar pievienotu melasi, kas izmantojams dzīvnieku barībā

S

2309 90 96

Citi izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kas satur 49 % no svara vai vairāk holīna hlorīdu uz organiskas vai neorganiskas bāzes

S

S-4c

24

ex 24. nodaļa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji, izņemot apakšpozīcijas 2401 10 60 produktus

S

2401 10 60

Tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu, saulē kaltēta, austrumu (Oriental) tipa

NS

S-5

25

2519 90 10

Magnija oksīds, izņemot dedzinātu dabīgo magnija karbonātu

NS

2522

Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825

NS

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

NS

27

27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski

NS

S-6a

28

2801

Fluors, hlors, broms, jods

NS

2802 00 00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

NS

ex 2804

Ūdeņradis, cēlgāzes un citi nemetāli, izņemot apakšpozīcijas 2804 69 00 produktus

NS

2805 19

Sārmu vai sārmzemju metāli, izņemot nātriju un kalciju

NS

2805 30

Retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos

NS

2806

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

NS

2807 00

Sērskābe; oleums

NS

2808 00 00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

NS

2809

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

NS

2810 00 90

Bora oksīdi, kas nav dibora trioksīds; borskābes

NS

2811

Citas neorganiskās skābes un citi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

NS

2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

NS

2813

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds

NS

2814

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums

S

2815

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi

S

2816

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija vai bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

NS

2817 00 00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

S

2818 10

Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

2818 20

Alumīnija oksīds, kas nav mākslīgais korunds

NS

2819

Hroma oksīdi un hidroksīdi

S

2820

Mangāna oksīdi

S

2821

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

NS

2822 00 00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

NS

2823 00 00

Titāna oksīdi

S

2824

Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais

NS

ex 2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citas neorganiskās bāzes; citi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, izņemot apakšpozīcijā 2825 10 00 un 2825 80 00 minētos produktus

NS

2825 10 00

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

S

2825 80 00

Atimona oksīdi

S

2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi

NS

ex 2827

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi, izņemot apakšpozīcijā 2827 10 00 un 2827 32 00 minētos produktus; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi

NS

2827 10 00

Amonija hlorīds

S

2827 32 00

Alumīnija hlorīds

S

2828

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

NS

2829

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

NS

ex 2830

Sulfīdi, izņemot apakšpozīcijas 2830 10 00 izstrādājumus; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi

NS

2830 10 00

Nātrija sulfīdi

S

2831

Ditionīti un sulfoksilāti

NS

2832

Sulfīti; tiosulfāti

NS

2833

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)

NS

2834 10 00

Nitrīti

S

2834 21 00

Nitrāti

NS

2834 29

2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti) un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti

S

ex 2836

Karbonāti, izņemot apakšpozīcijā 2836 20 00, 2836 40 00 un 2836 60 00 minētos produktus; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu

NS

2836 20 00

Nātrija karbonāts

S

2836 40 00

Kālija karbonāti

S

2836 60 00

Bārija karbonāts

S

2837

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi

NS

2839

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

NS

2840

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

NS

ex 2841

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi, izņemot apakšpozīcijā 2841 61 00 minētos produktus

NS

2841 61 00

Kālija permanganāts

S

2842

Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāva), izņemot azīdus

NS

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas

NS

ex 2844 30 11

Metālkeramika, kurā ir urāns ar samazinātu urāna-235 saturu vai šā produkta savienojumi un kura nav neapstrādāta

NS

ex 2844 30 51

Metālkeramika, kas satur toriju vai tā savienojumus un kas nav neapstrādāta

NS

2845 90 90

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos, un minēto izotopu neorganiskie un organiskie savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu, izņemot deiteriju un tā savienojumus, ūdeņradi un tā savienojumus, kas bagātināti ar deiteriju, vai maisījumus un šķīdumus, kas satur šos produktus

NS

2846

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi

NS

2847 00 00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

NS

2848 00 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

NS

ex 2849

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi, izņemot apakšpozīcijā 2849 20 00 un 2849 90 30 minētos produktus

NS

2849 20 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva silikona karbīdi

S

2849 90 30

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva volframa karbīdi

S

ex 2850 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi un borīdi, izņemot savienojumus, kas ir arī pozīcijā 2849 minētie karbīdi

NS

ex 2850 00 60

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva silicīdi

S

2852 00 00

Organiskie vai neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, izņemot amalgamas

NS

2853 00

Citi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

NS

29

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

S

ex 2904

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti, izņemot apakšpozīcijas 2904 20 00 produktus

NS

2904 20 00

Atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai nitrozogrupas

S

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 2905 45 00 un apakšpozīcijā 2905 43 00 un 2905 44 minētos produktus

S

2905 45 00

Glicerīns

NS

2906

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

ex 2907

Fenoli, izņemot apakšpozīcijā 2907 15 90 un ex 2907 22 00 minētos produktus; fenolu spirti

NS

2907 15 90

Naftoli un to sāļi, izņemot 1-naftolu

S

ex 2907 22 00

Hidrohinons (hinols)

S

2908

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

S

2910

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

NS

2911 00 00

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

ex 2912

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds, izņemot apakšpozīcijā 2912 41 00 minēto produktu

NS

2912 41 00

Vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

S

2913 00 00

Pozīcijā 2912 minēto produktu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

NS

ex 2914

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijas 2914 11 00, ex 2914 29 un 2914 22 00 produktus

NS

2914 11 00

Acetons

S

ex 2914 29

Kampars

S

2914 22 00

Cikloheksanons un metilcikloheksanoni

S

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

S

ex 2916

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijas ex 2916 11 00, 2916 12 un 2916 14 produktus

NS

ex 2916 11 00

Akrilskābe

S

2916 12

Akrilskābes esteri

S

2916 14

Metakrilskābes esteri

S

ex 2917

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 un 2917 36 00 minētos produktus

NS

2917 11 00

Skābeņskābe, tās sāļi un esteri

S

ex 2917 12 00

Adipīnskābe un tās sāļi

S

2917 14 00

Maleīnskābes anhidrīds

S

2917 32 00

Dioktilortoftalāti

S

2917 35 00

Ftalskābes anhidrīds

S

2917 36 00

Tereftalskābe un tās sāļi

S

ex 2918

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijās 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 un ex 2918 29 00 minētos produktus

NS

2918 14 00

Citronskābe

S

2918 15 00

Citronskābes sāļi un esteri

S

2918 21 00

Salicilskābe un tās sāļi

S

2918 22 00

O-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

S

ex 2918 29 00

Sulfosalicilskābes, hidroksinaftoskābes; to sāļi un esteri

S

2919

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

2920

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

S

2922

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu

S

2923

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi ar ķīmiski noteiktu vai nenoteiktu sastāvu

NS

ex 2924

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu, un ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu, izņemot apakšpozīcijas 2924 23 00 produktus

S

2924 23 00

2-acetamidobenzoskābe (N-acetilantranilskābe) un tās sāļi

NS

2925

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imīna funkcionālo grupu

NS

ex 2926

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu, izņemot apakšpozīcijā 2926 10 00 minēto produktu

NS

2926 10 00

Akrilnitrils

S

2927 00 00

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

S

2928 00 90

Citi hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

NS

2929 10

Izocianāti

S

2929 90 00

Citādi savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas

NS

2930 20 00

Tiokarbamāti un ditiokarbamāti, un tiurāma monosulfīdi, disulfīdi vai tetrasulfīdi; ditiokarbonāti (ksantāti)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionīns, katafols (ISO), metamidofoss (ISO) un citi sēra organiskie savienojumi, izņemot ditiokarbonātus (ksantātus)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Citādi elementorganiskie savienojumi

NS

ex 2932

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), izņemot apakšpozīcijā 2932 12 00, 2932 13 00 un ex 2932 20 90 minētos produktus

NS

2932 12 00

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

S

2932 13 00

Furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

S

ex 2932 20 90

Kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

S

ex 2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), izņemot apakšpozīcijā 2933 61 00 minēto produktu

NS

2933 61 00

Melamīns

S

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citi heterocikliskie savienojumi

NS

2935 00 90

Citi sulfonamīdi

S

2938

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi

NS

ex 2940 00 00

Ķīmiski tīri cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi un izņemot ramnozi, rafinozi un mannozi; cukuru ēteri, cukuru acetāli un cukuru esteri un to sāļi, izņemot pozīciju 2937, 2938 un 2939 produktus

S

ex 2940 00 00

Ramnoze, rafinoze un mannoze

NS

2941 20 30

Dihidrostreptomicīns, tā sāļi, esteri un hidrāti

NS

2942 00 00

Citi organiskie savienojumi

NS

S-6b

31

3102 21

Amonija sulfāts

NS

3102 40

Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi

NS

3102 50

Nātrija nitrāts

NS

3102 60

Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi vai maisījumi

NS

3103 10

Superfosfāti

S

3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus – slāpekli, fosforu un kāliju; citi mēslošanas līdzekļi; 31. nodaļā minētās preces tablešu vai līdzīgās formās, vai iesaiņojumā, kura bruto svars ir līdz 10 kg

S

32

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes; izņemot pozīcijās 3204 un 3206 minētos produktus un izņemot apakšpozīcijās 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eikalipta miecvielu ekstrakti), ex 3201 90 90 (no gambīra un mirobalana augļiem iegūtu miecvielu ekstrakti) un ex 3201 90 90 (citi miecvielu ekstrakti, kas iegūti no augiem) minētos produktus

NS

3201 20 00

Mimozu ekstrakts

NS

3204

Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; 32. nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko organisko krāsvielu bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

3206

Citas krāsvielas; preparāti, kas minēti 32. nodaļas 3. piezīmē, izņemot pozīcijās 3203, 3204 vai 3205 minētos; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

33

33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

NS

34

34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

NS

35

3501

Kazeīni, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

S

3502 90 90

Albumināti un citādi albumīna atvasinājumi

NS

3503 00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501

NS

3504 00 00

Peptoni un to atvasinājumi; citas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris

NS

3505 10 50

Esterificētas vai ēterificētas cietes

NS

3506

Gatavas līmes un citas gatavās līmvielas, kas citur nav minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro svaru līdz 1 kg

NS

3507

Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti

S

36

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

NS

37

37. nodaļa

Foto un kino preces

NS

38

ex 38. nodaļa

Jaukti ķīmiski produkti, izņemot pozīcijā 3802 un 3817 00, apakšpozīcijā 3823 12 00 un 3823 70 00 un pozīcijā 3825 minētos produktus un izņemot apakšpozīcijā 3809 10 un 3824 60 minētos produktus

NS

3802

Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli

S

3817 00

Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijās 2707 vai 2902 minētos

S

3823 12 00

Oleīnskābe

S

3823 70 00

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

S

3825

Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citi atkritumi, kas minēti 38. nodaļas 6. piezīmē

S

S-7a

39

ex 39. nodaļa

Plastmasas un to izstrādājumi, izņemot pozīcijā 3901, 3902, 3903 un 3904, apakšpozīcijā 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 un 3907 99, pozīcijā 3908 un 3920 un apakšpozīcijā ex 3921 90 10 un 3923 21 00 minētos produktus

NS

3901

Etilēna polimēri pirmformās

S

3902

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

S

3903

Stirēna polimēri pirmformās

S

3904

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

S

3906 10 00

Poli(metilmetakrilāts)

S

3907 10 00

Poliacetāli

S

3907 60

Poli(etilēntereftalāts), izņemot apakšpozīcijā 3907 60 20 minētos produktus

S

3907 60 20

Poli(etilēntereftalāts), pirmformās, ar viskozitāti 78 ml/g vai augstāku

NS

3907 99

Citi poliesteri, kas nav nepiesātināti

S

3908

Poliamīdi pirmformās

S

3920

Citas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bez porām, un kas nav stiegrotas, kārtainas, uz pamatnes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem

S

ex 3921 90 10

Citas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bet ne porainas un ne gofrētas loksnes un plātnes

S

3923 21 00

Maisi un maisiņi (tostarp tūtas) no etilēna polimēriem

S

S-7b

40

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijas 4010 produktus

NS

4010

Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka

S

S-8a

41

ex 4104

Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (arī bifeļu) vai zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot apakšpozīcijas 4104 41 19 un 4104 49 19 produktus

S

ex 4106 31 00

Miecētas vai miecētas un žāvētas cūku ādas bez apmatojuma, mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti), šķeltas, bet tālāk neapstrādātas, vai kaltētā veidā (miecētas un žāvētas), šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas

NS

4106 32 00

4107

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta liellopu (arī bifeļu) vai zirgu āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

S

4112 00 00

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta aitāda vai jērāda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

S

ex 4113

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114, izņemot apakšpozīcijas 4113 10 00 produktus

NS

4113 10 00

Kazu vai kazlēnu āda

S

4114

Zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu); lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

S

4115 10 00

Kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos

S

S-8b

42

ex 42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu); izņemot pozīciju 4202 un 4203 produktus

NS

4202

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru

S

4203

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompozītās ādas

S

43

43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

NS

S-9a

44

ex 44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi, izņemot pozīcijā 4410, 4411, 4412, apakšpozīcijā 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 un 4420 90 91 minētos produktus; kokogles

NS

4410

Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām

S

4411

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas

S

4412

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminētas koksnes materiāli

S

4418 10

Koka logi, stiklotas durvis un to rāmji

S

4418 20 10

Durvis, to rāmji un sliekšņi no tropu koku koksnes, kā noteikts 44. nodaļas 2. papildu piezīmē

S

4418 71 00

Salikti grīdas koka dēļi mozaīkas grīdām

S

4420 10 11

Tropu koku statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi, kā precizēts 44. nodaļas 2. papildu piezīmē; koka intarsijas un inkrustācija; lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai galda piederumiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem, kas nepieder pie 94. nodaļas, no 44. nodaļas 2. papildu piezīmē norādīto tropu koku koksnes

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi, izņemot pozīcijas 4503 produktus

NS

4503

Dabīgā korķa izstrādājumi

S

46

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

S

S-11a

50

50. nodaļa

Zīds

S

51

ex 51. nodaļa

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, izņemot pozīcijas 5105 produktus; zirgu astru dzija un austs audums

S

52

52. nodaļa

Kokvilna

S

53

53. nodaļa

Citas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem

S

54

54. nodaļa

Ķīmiskie pavedieni; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie tekstilmateriāli

S

55

55. nodaļa

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

S

56

56. nodaļa

Vate, tūba un filcs un neaustie materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un izstrādājumi no tiem

S

57

57. nodaļa

Paklāji un citas tekstilmateriālu grīdsegas

S

58

58. nodaļa

Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi

S

59

59. nodaļa

Impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi

S

60

60. nodaļa

Adītas vai tamborētas drānas

S

S-11b

61

61. nodaļa

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi

S

62

62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti

S

63

63. nodaļa

Citi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas

S

S-12a

64

64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas

S

S-12b

65

65. nodaļa

Galvassegas un to daļas

NS

66

66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas

S

67

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

NS

S-13

68

68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

NS

69

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

S

70

70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi

S

S-14

71

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plakēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, izņemot pozīcijas 7117 produktus

NS

7117

Bižutērija

S

S-15a

72

7202

Ferosakausējumi

S

73

73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

NS

S-15b

74

74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi

S

75

7505 12 00

Niķeļa sakausējumu stieņi un profili

NS

7505 22 00

Niķeļa sakausējumu stieple

NS

7506 20 00

Niķeļa sakausējumu plāksnes, loksnes, sloksnes un folija

NS

7507 20 00

Niķeļa cauruļu savienotājelementi

NS

76

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijas 7601 produktus

S

78

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijas 7801 produktus

S

7801 99

Neapstrādāts svins, kas nav rafinēts un kas nav ar antimonu kā otru galveno elementu attiecībā uz masu

NS

79

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi, izņemot pozīciju 7901 un 7903 produktus

S

81

ex 81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi, izņemot apakšpozīcijā 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 un 8113 00 20 minētos produktus, izņemot apakšpozīcijā 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00 minētos produktus

S

8101 94 00

Neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus un stieples

NS

8104 11 00

Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %

NS

8104 19 00

Neapstrādāts magnijs, kas nav minēts apakšpozīcijā 8104 10

NS

8107 20 00

Neapstrādāts kadmijs; pulveri

NS

8108 20 00

Neapstrādāts titāns; pulveri

NS

8108 30 00

Titāna atkritumi un lūžņi

NS

82

82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem

S

83

83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi

S

S-16

84

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces un to detaļas, izņemot apakšpozīcijā 8401 10 00 un 8407 21 10 minētos produktus

NS

8401 10 00

Kodolreaktori

S

8407 21 10

Piekarināmie motori, kuru darba tilpums nepārsniedz 325 cm3

S

85

ex 85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi, izņemot apakšpozīcijā 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 līdz 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 līdz 8519 89 19, pozīcijā 8521, 8525 un 8527, apakšpozīcijā 8528 49, 8528 59 un 8528 69 līdz 8528 72, pozīcijā 8529 un apakšpozīcijā 8540 11 un 8540 12 minētos produktus

NS

8516 50 00

Mikroviļņu krāsnis

S

8517 69 39

Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas nav portatīvie uztvērēji izsaukšanai, brīdināšanai un peidžeru sistēmas uztvērēji

S

8517 70 15

Visu veidu antenas un reflektori, kas nav antenas radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem

S

8517 70 19

8519 20

Aparāti, kas darbojas ar monētām, naudas zīmēm, banku kartēm, žetoniem vai citiem maksāšanas līdzekļiem; skaņu plašu atskaņotāji

S

8519 30

8519 81 11 līdz 8519 81 45

Atskaņošanas aparatūra (arī kasešu atskaņotāji), kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīces

S

8519 81 85

Citi magnētiskās lentas rakstītāji, kuros iebūvēta atskaņošanas iekārta

S

8519 89 11 līdz 8519 89 19

Cita atskaņošanas aparatūra bez skaņas ierakstīšanas ierīces

S

ex 8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā, izņemot apakšpozīcijā 8521 90 00 minētos produktus

S

8521 90 00

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra (izņemot magnētisko lenšu magnetofonus); videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā (izņemot magnētisko lenšu magnetofonus un videokameras)

NS

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras; digitālās kameras un videokameras

S

8527

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

S

8528 49

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru, kas nav tāda veida, kas izmantojami tikai vai vienīgi automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozīcijā 8471; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienoti ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

S

8528 59

8528 69 līdz 8528 72

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru pozīcijās 8525–8528

S

8540 11

Elektronstaru lampas televīzijas pārraidei, ieskaitot videomonitoru katodstaru lampas, krāsu, melnbalta vai cita monohromatiska attēla

S

8540 12 00

S-17a

86

86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas

NS

S-17b

87

ex 87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi, izņemot pozīcijās 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 un 8714 minētos produktus

NS

8702

Mehāniskie transportlīdzekļi desmit vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

S

8703

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos transportlīdzekļus), ieskaitot autofurgonus un sacīkšu automobiļus

S

8704

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai

S

8705

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru vai kravas pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām)

S

8706 00

Šasijas ar dzinējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

S

8707

Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

S

8708

Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

S

8709

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kādus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; minēto transportlīdzekļu detaļas

S

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

S

8712 00

Divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas trīsriteņus), bez motora

S

8714

Detaļas un piederumi pozīciju 8711–8713 transportlīdzekļiem

S

88

88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

NS

89

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

NS

S-18

90

90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi

S

91

91. nodaļa

Pulksteņi un to detaļas

S

92

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

NS

S-20

94

ex 94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas, izņemot pozīcijas 9405 produktus

NS

9405

Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts stacionārs gaismas avots, to daļas, kas citur nav minētas

S

95

ex 95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi; izņemot apakšpozīcijās 9503 00 35 līdz 9503 00 99 minētos produktus

NS

9503 00 35 līdz 9503 00 99

Citas rotaļlietas; samazināti modeļi (“mērogā”) un tamlīdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīkmīklas

S

96

96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi

NS

VI PIELIKUMS

Kārtība, kādā piemēro 8. pantu

1.

Šīs regulas 8. pantu piemēro, kad minētā panta 1. punktā minētā procentuālā daļa pārsniedz 17,5 %.

2.

Šīs regulas 8. pantu piemēro katrai V pielikuma VPS S-11.a un S-11.b sadaļai, kad minētā panta 1. punktā minētā procentuālā daļa pārsniedz 14,5 %.

VII PIELIKUMS

Kārtība, kādā piemēro šīs regulas III nodaļu

1.

III nodaļā neaizsargāta valsts ir tāda valsts:

a)

kuras septiņas lielākās VPS sadaļas – vērtības ziņā – no tās IX pielikumā uzskaitīto produktu importa Savienībā ir lielākas par 75 % robežvērtību no minētajā pielikumā uzskaitīto produktu kopējā importa – vidēji pēdējos trijos gados pēc kārtas;

un

b)

kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu imports Savienībā ir mazāks par 2 % no minētajā pielikumā uzskaitīto to produktu kopējā importa Savienībā, kuru izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās valstīs, – vidēji pēdējos trijos gados pēc kārtas.

2.

Regulas 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkos dati, ko izmanto šā pielikuma 1. punkta piemērošanai, ir dati, kuri pieejami tā gada 1. septembrī, kas ir pirms 10. panta 1. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas gada.

3.

Regulas 11. panta nolūkos dati, ko izmanto šā pielikuma 1. punkta piemērošanai, ir dati, kuri pieejami tā gada 1. septembrī, kas ir pirms 11. panta 2. punktā minētā deleģētā akta pieņemšanas gada.

VIII PIELIKUMS

Konvencijas, kas minētas 9. pantā

A   DAĻA

ANO/SDO galvenās konvencijas cilvēktiesību un darba ņēmēju tiesību jomā

1.

Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to (1948)

2.

Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (1965)

3.

Starptautiskais pakts par civilajām un politiskajām tiesībām (1966)

4.

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (1966)

5.

Konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (1979)

6.

Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu (1984)

7.

Konvencija par bērna tiesībām (1989)

8.

Konvencija par piespiedu darbu, Nr. 29 (1930)

9.

Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās, Nr. 87 (1948)

10.

Konvencija par principu piemērošanu tiesībām apvienoties organizācijās un veikt kolektīvus darījumus, Nr. 98 (1949)

11.

Konvencija par vienlīdzīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu vīriešiem un sievietēm, Nr. 100 (1951)

12.

Konvencija par piespiedu darba atcelšanu, Nr. 105 (1957)

13.

Konvencija par diskrimināciju nodarbinātībā un profesijā, Nr. 111 (1958)

14.

Konvencija par minimālo vecumu, no kura persona drīkst būt nodarbināta vai strādāt, Nr. 138 (1973)

15.

Konvencija par smagāko bērnu darba veidu aizliegšanu un tūlītēju rīcību to izskaušanai, Nr. 182 (1999)

B   DAĻA

Konvencijas, kas saistītas ar vides un pārvaldības principiem

16.

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973)

17.

Monreālas Protokols par vielām, kas noārda ozona slāni (1987)

18.

Bāzeles Konvencija par bīstamo atkritumu starptautiskiem pārvadājumiem un šādu atkritumu apglabāšanas kontroli (1989)

19.

Konvencija par bioloģisko daudzveidību (1992)

20.

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (1992)

21.

Kartahenas Protokols par bioloģisko drošību (2000)

22.

Stokholmas Konvencija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (2001)

23.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols (1998)

24.

ANO Vienotā konvencija par narkotiskajām vielām (1961)

25.

ANO Konvencija par psihotropām vielām (1971)

26.

ANO Konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību (1988)

27.

ANO Konvencija par cīņu pret korupciju (2004)

IX PIELIKUMS

Produktu saraksts, uz ko attiecas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētais īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai

Neskarot Kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, produktu apraksts jāuzskata par norādošu, un tarifa preferences nosaka KN kodi. Ja ir norādīti “ex” KN kodi, tarifa preferences jānosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan aprakstu.

Uz produktu ierakstiem ar KN kodu, kas apzīmēts ar zvaigznīti (*), attiecas nosacījumi attiecīgajos Savienības tiesību aktos.

Slejā “Sadaļa” uzskaitītas VPS sadaļas (2. panta h) punkts).

Slejā “Nodaļa” uzskaitītas KN nodaļas, uz kurām attiecas VPS sadaļa (2. panta i) punkts).

Vienkāršības labad šie produkti ir uzskaitīti grupās. Tie var ietvert produktus, kuriem atcelti Kopējā muitas tarifa nodokļi vai kuriem šie nodokļi ir apturēti.

Sadaļa

Nodaļa

KN kods

Apraksts

 

S-1a

01

0101 29 90

Dzīvi zirgi, izņemot tīršķirnes vaislas dzīvniekus, kas nav paredzēti kaušanai

 

0101 30 00

Dzīvi ēzeļi

 

0101 90 00

Dzīvi mūļi un zirgēzeļi

 

0104 20 10*

Dzīvas tīršķirnes vaislas kazas

 

0106 14 10

Dzīvi mājas truši

 

0106 39 10

Dzīvi baloži

 

02

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

 

0206 80 91

Svaigi vai dzesināti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

 

0206 90 91

Saldēti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

 

0207 14 91

Saldētas Gallus domesticus sugas vistu aknas

 

0207 27 91

Saldētas tītaru aknas

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Saldētas pīļu, zosu, pērļu vistiņu aknas, kas nav treknās pīļu vai zosu aknas

 

ex 0208

Cita svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti, izņemot produktus apakšpozīcijā 0208 40 20

 

0210 99 10

Sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

 

0210 99 59

Liellopu subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, kas nav diafragmas biezā un plānā daļa

 

ex 0210 99 85

Aitu vai kazu subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti

 

ex 0210 99 85

Subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, kas nav mājputnu aknas, kas nav mājas cūku, liellopu vai aitu vai kazu subprodukti

 

04

0403 10 51

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Paniņas, rūgušpiens un krējums, kefīrs un raudzēts vai skābēts piens un krējums, aromatizēts vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevām

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Ziežami piena produkti ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas, kas nav mājputnu olas

 

0409 00 00

Dabiskais medus

 

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

 

05

0511 99 39

Dabīgi dzīvnieku izcelsmes sūkļi, izņemot neapstrādātus

 

S-1b

03

3. nodaļa (1)

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

 

S-2a

06

6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

 

S-2b

07

0701

Svaigi vai dzesināti kartupeļi

 

0703 10

Sīpoli un šalotes, svaigi vai dzesināti

 

0703 90 00

Puravi un citi ķiploku veida dārzeņi, svaigi vai dzesināti

 

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai dzesināti

 

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai dzesināti

 

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

 

ex 0707 00 05

Gurķi, svaigi vai dzesināti, no 16. maija līdz 31. oktobrim

 

0708

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesināti

 

0709 20 00

Sparģeļi, svaigi vai dzesināti

 

0709 30 00

Baklažāni, svaigi vai atdzesēti

 

0709 40 00

Selerijas, kas nav selerijas saknes, svaigas vai atdzesētas

 

0709 51 00

Sēnes, svaigas vai dzesinātas, izņemot apakšpozīcijas 0709 59 50 produktus

 

ex 0709 59

0709 60 10

Svaigi vai dzesināti dārzeņpipari (paprika)

 

0709 60 99

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, svaigi vai dzesināti, kas nav paprika, kas nav paredzēti kapsicīna vai Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai un ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai ražošanai

 

0709 70 00

Spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes, svaigi vai dzesināti

 

0709 92 10*

Svaigas vai atdzesētas olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai

 

0709 99 10

Svaigi vai dzesināti salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Mangoldi jeb lapu bietes un lapu artišoki, svaigi vai dzesināti

 

0709 93 10

Kabači, svaigi vai atdzesēti

 

0709 99 40

Kaperi, svaigi vai dzesināti

 

0709 99 50

Fenheļi, svaigi vai atdzesēti

 

ex 0709 91 00

Dzeloņainie artišoki, svaigi vai dzesināti, no 1. jūlija līdz 31. oktobrim

 

0709 93 90

0709 99 90

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi

 

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī)

 

ex 0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, izņemot apakšpozīcijas 0711 20 90 produktus

 

ex 0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti, izņemot olīvas un apakšpozīcijas 0712 90 19 produktus

 

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

 

0714 20 10*

Batātes, svaigas, nesadalītas, paredzētas lietošanai pārtikā

 

0714 20 90

Batātes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī šķeltas vai granulās, kas nav svaigas un veselas un nav paredzētas lietošanai pārtikā

 

0714 90 90

Topinambūri un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu inulīna saturu, svaigi, dzesināti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos sāgo palmas serdes

 

08

0802 11 90

Mandeles, svaigas vai kaltētas, lobītas vai nelobītas, izņemot rūgtās mandeles

 

0802 12 90

0802 21 00

Lazdu rieksti vai dižlazdu rieksti (Corylus spp.), svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti

 

0802 22 00

0802 31 00

Valrieksti, svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Ēdamie kastaņi (Castanea spp.), svaigi vai kaltēti, arī izlobīti vai mizoti

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistācijas, svaigas vai kaltētas, arī lobītas vai mizotas

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadāmiju rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

 

0802 90 50

Priežu rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

 

0802 90 85

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

 

0803 10 10

Plantāni (miltu banāni), svaigi

 

0803 10 90

0803 90 90

Banāni, ieskaitot miltu banānus, žāvēti

 

0804 10 00

Dateles, svaigas vai žāvētas

 

0804 20 10

Vīģes, svaigas vai žāvētas

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananasi, svaigi vai žāvēti

 

0804 40 00

Avokado, svaigi vai žāvēti

 

ex 0805 20

Mandarīni (tai skaitā tanžerīni un sacumas) un klementīni, vilkingi un citi līdzīgi citrusaugļu hibrīdi, svaigi vai žāvēti, no 1. marta līdz 31. oktobrim

 

0805 40 00

Greipfrūti, tai skaitā pampelmūzes, svaigi vai žāvēti

 

0805 50 90

Laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svaigi vai žāvēti

 

0805 90 00

Citi citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

 

ex 0806 10 10

Galda vīnogas, svaigas, no 1. janvāra līdz 20. jūlijam un no 21. novembra līdz 31. decembrim, izņemot Emperor (Vitis vinifera cv.) šķirnes vīnogas, no 1. līdz 31. decembrim

 

0806 10 90

Citas vīnogas, svaigas

 

ex 0806 20

Žāvētas vīnogas, izņemot apakšpozīcijas ex 0806 20 30 produktus, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 2 kg

 

0807 11 00

Melones (arī arbūzi), svaigas

 

0807 19 00

0808 10 10

Sidra āboli, svaigi, bez taras no 16. septembra līdz 15. decembrim

 

0808 30 10

Vīna bumbieri, svaigi, bez taras, no 1. augusta līdz 31. decembrim

 

ex 0808 30 90

Citi bumbieri, svaigi, no 1. maija līdz 30. jūnijam

 

0808 40 00

Cidonijas, svaigas

 

ex 0809 10 00

Aprikozes, svaigas, no 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. augusta līdz 31. decembrim

 

0809 21 00

Skābie ķirši (Prunus cerasus), svaigi

 

ex 0809 29

Ķirši, izņemot skābos ķiršus (Prunus cerasus), svaigi, no 1. janvāra līdz 20. maijam un no 11. augusta līdz 31. decembrim

 

ex 0809 30

Persiki, tostarp nektarīni, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

 

ex 0809 40 05

Plūmes, svaigas, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

 

0809 40 90

Ērkšķu plūmes, svaigas

 

ex 0810 10 00

Zemenes, svaigas, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim un no 1. augusta līdz 31. decembrim

 

0810 20

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes, svaigas

 

0810 30 00

Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas, svaigas

 

0810 40 30

Mellenes (Vaccinium myrtillus), svaigas

 

0810 40 50

Lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum), svaigas

 

0810 40 90

Citi Vaccinium ģints augļi, svaigi

 

0810 50 00

Kivi, svaigi

 

0810 60 00

Duriāni, svaigi

 

0810 70 00

Japāņu hurma

 

0810 90 75

Citi augļi, svaigi

0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

0812

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti augļi un rieksti (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai

 

0813 10 00

Žāvētas aprikozes

 

0813 20 00

Plūmes

 

0813 30 00

Žāvēti āboli

 

0813 40 10

Žāvēti persiki, arī nektarīni

 

0813 40 30

Žāvēti bumbieri

 

0813 40 50

Žāvētas papaijas

 

0813 40 95

Citi žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos

 

0813 50 12

Žāvētu papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi, kas nesatur plūmes, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos

 

0813 50 15

Citi žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus, kas nesatur plūmes

 

0813 50 19

Žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus, ar plūmju saturu

 

0813 50 31

Maisījumi, kas sastāv tikai no tropu riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802

 

0813 50 39

Maisījumi, kas sastāv tikai no riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802 un nav tropu rieksti

 

0813 50 91

Citi riekstu un žāvētu augļu maisījumi, kas minēti 8. nodaļā, kas nesatur plūmes vai vīģes

 

0813 50 99

Citi 8. nodaļas riekstu un žāvētu augļu maisījumi

 

0814 00 00

Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā

 

S-2c

09

9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas

 

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Atsēnaloti labības graudi, izņemot miežus, auzas, kukurūzu, rīsus un kviešus

 

1105

Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši

 

1106 10 00

Pozīcijas 0713 kaltētu pākšu dārzeņu milti un pulveris

 

1106 30

8. nodaļā minēto produktu milti un pulveris

 

1108 20 00

Inulīns

 

12

ex 12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi, izņemot pozīcijas 1210 un apakšpozīciju 1212 91 un 1212 93 00 produktus

 

13

13. nodaļa

Šellaka; mastika, sveķi un citas augu sulas un ekstrakti

 

S-3

15

1501 90 00

Mājputnu tauki, kas nav minēti pozīcijā 0209 vai 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Liellopu, aitu vai kazu tauki, kas nav iekļauti pozīcijā 1503 un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

 

1503 00 19

Tauku stearīns un oleostearīns, kas nav rūpnieciskām vajadzībām

 

1503 00 90

Tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota, kas nav taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

 

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

 

1505 00 10

Neapstrādāti vilnas tauki

 

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1511 10 90

Neapstrādāta palmu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

 

1511 90

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1513

Kokosriekstu (kopras), palmu kodolu vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1515

Citas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

 

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

 

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu 15. nodaļā minētu tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pozīcijā 1516 iekļautos pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas

 

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, izpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski modificētas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 produktus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu 15. nodaļā minēto frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

 

1521 90 99

Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski, kas nav jēlvasks

 

1522 00 10

Degra

 

1522 00 91

Eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas, kuru sastāvā ir eļļa, kam piemīt olīveļļas īpašības

 

S-4a

16

1601 00 10

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no aknām, un pārtikas izstrādājumi uz aknu bāzes

 

1602 20 10

Zosu vai pīļu aknas, sagatavotas vai konservētas

 

1602 41 90

Šķiņķi un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti, kas nav no mājas cūkām

 

1602 42 90

Pleci un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti, kas nav no mājas cūkām

 

1602 49 90

Citāda sagatavota vai konservēta gaļa vai gaļas subprodukti, ieskaitot maisījumus, kas nav no mājas cūkām

 

1602 50 31,

1602 50 95

Citi pārstrādes produkti vai konservi no liellopu gaļas vai gaļas subproduktiem, vārīti, arī hermētiskā tarā

 

1602 90 31

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no medījuma vai truša gaļas vai subprodukti

 

1602 90 69

Citāda sagatavota aitu vai kazu un pārējo dzīvnieku gaļa vai subprodukti, kas nesatur termiski neapstrādātu liellopu gaļu vai subproduktus un mājas cūkas gaļu vai subproduktus

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas tiešajā iepakojumā ar neto svaru līdz 1 kg

 

1604

Sagatavotas vai konservētas zivis; no zivju ikriem gatavots kaviārs un kaviāra aizstājēji

 

1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

 

S-4b

17

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

 

1702 90 10

Ķīmiski tīra maltoze

 

1704 (2)

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

 

18

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

 

19

19. nodaļa

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi

 

20

20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

 

21

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas produkti, izņemot apakšpozīcijā 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 un 2106 90 59 minētos produktus

 

22

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis, izņemot 2204 10 11. līdz 2204 30 10. apakšpozīcijas produktus un apakšpozīciju 2208 40

 

23

2302 50 00

Atliekas un tamlīdzīgi atkritumi, granulētas vai negranulētas, kas iegūtas, maļot vai citādi apstrādājot pākšaugus

 

2307 00 19

Citādas vīnu atliekas

 

2308 00 19

Citādas vīnogu spiedpaliekas

 

2308 00 90

Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti un iekļauti

 

2309 10 90

Citāda suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai, kas nesatur cieti vai glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu apakšpozīcijā 1702 30 50 līdz 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55 vai piena produktus

 

2309 90 10

Zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas, ko izmanto dzīvnieku barošanai

 

2309 90 91

Biešu mīkstums ar pievienotu melasi, ko izmanto dzīvnieku barošanai

 

2309 90 96

Citi izstrādājumi, ko izmanto dzīvnieku barošanai, kas satur 49 % no svara vai vairāk holīna hlorīdu uz organiskas vai neorganiskas bāzes

 

S-4c

24

24. nodaļa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

 

S-5

25

2519 90 10

Magnija oksīds, izņemot dedzinātu dabisko magnija karbonātu

 

2522

Nedzēstie, dzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825

 

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

 

27

27. nodaļa

Minerāldegvielas, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski

 

S-6a

28

2801

Fluors, hlors, broms, jods

 

2802 00 00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

 

ex 2804

Ūdeņradis, inertās gāzes un citi nemetāli, izņemot apakšpozīcijas 2804 69 00 produktus

 

2805 19

Sārmu vai sārmzemju metāli, izņemot nātriju un kalciju

 

2805 30

Retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos

 

2806

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

 

2807 00

Sērskābe; oleums

 

2808 00 00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

 

2809

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

 

2810 00 90

Bora oksīdi, kas nav dibora trioksīds; borskābes

 

2811

Citas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

 

2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

 

2813

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds

 

2814

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums

 

2815

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi

 

2816

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija vai bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

 

2817 00 00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

 

2818 10

Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu

 

2818 20

Alumīnija oksīds, kas nav mākslīgais korunds

 

2819

Hroma oksīdi un hidroksīdi

 

2820

Mangāna oksīdi

 

2821

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

 

2822 00 00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

 

2823 00 00

Titāna oksīdi

 

2824

Svina oksīdi; sarkanais un oranžais svina mīnijs

 

2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

 

2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi

 

2827

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; jodīdi un oksijodīdi

 

2828

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

 

2829

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

 

2830

Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi

 

2831

Ditionīti un sulfoksilāti

 

2832

Sulfīti; tiosulfāti

 

2833

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)

 

2834 10 00

Nitrīti

 

2834 21 00

Nitrāti

 

2834 29

2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti) un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti

 

2836

Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu

 

2837

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi

 

2839

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

 

2840

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

 

2841

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi

 

2842

Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāva), izņemot azīdus

 

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas

 

ex 2844 30 11

Metālkeramika, kurā ir urāns ar samazinātu urāna-235 saturu vai šā produkta savienojumi un kura nav neapstrādāta

 

ex 2844 30 51

Metālkeramika, kas satur toriju vai tā savienojumus un kas nav neapstrādāta

 

2845 90 90

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos, un šādu izotopu savienojumi, neorganiski un organiski, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva, izņemot deiteriju un tā savienojumus, ūdeņradi un tā savienojumus, kas bagātināti ar deiteriju, vai šos produktus saturoši maisījumi un šķīdumi

 

2846

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi

 

2847 00 00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

 

2848 00 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

 

2849

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi

 

2850 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot savienojumus, kas ir arī pozīcijā 2849 minētie karbīdi

 

2852 00 00

Organiskie vai neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, izņemot amalgamas

 

2853 00

Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

 

29

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

 

2904

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

 

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot 2905 43 00. un 2905 44. apakšpozīcijas produktus

 

2906

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2907

Fenoli; fenolu spirti

 

2908

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2910

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

 

2911 00 00

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2912

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds

 

2913 00 00

Pozīcijā 2912 minēto produktu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

 

2914

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2916

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2917

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2918

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2919

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2920

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

 

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

 

2922

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu

 

2923

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi ar ķīmiski noteiktu vai nenoteiktu sastāvu

 

2924

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu, un ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu

 

2925

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imīna funkcionālo grupu

 

2926

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu

 

2927 00 00

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

 

2928 00 90

Citi hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

 

2929 10

Izocianāti

 

2929 90 00

Citi savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas

 

2930 20 00

Tiokarbamāti un ditiokarbamāti, un tiurāma monosulfīdi, disulfīdi vai tetrasulfīdi; ditiokarbonāti (ksantāti)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionīns, katafols (ISO), metamidofoss (ISO) un citi sēra organiskie savienojumi, izņemot ditiokarbonātus (ksantātus)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Citi elementorganiskie savienojumi

 

2932

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)

 

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

 

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citādi heterocikliskie savienojumi

 

2935 00 90

Citādi sulfonamīdi

 

2938

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi

 

2940 00 00

Ķīmiski tīri cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukuru ēteri, cukuru acetāli un cukuru esteri un to sāļi, izņemot pozīcijās 2937, 2938 un 2939 minētos produktus

Labots saskaņā ar KN aprakstu

2941 20 30

Dihidrostreptomicīns, tā sāļi, esteri un hidrāti

 

2942 00 00

Citi organiskie savienojumi

 

S-6b

31

3102

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi

 

3103 10

Superfosfāti

 

3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus – slāpekli, fosforu un kāliju; citi mēslošanas līdzekļi; 31. nodaļā minētie izstrādājumi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg

 

32

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes; izņemot apakšpozīciju 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (no gambīra un mirobalana augļiem iegūtu miecvielu ekstrakti) un ex 3201 90 90 (citi augu izcelsmes miecvielu ekstrakti) produktus

 

33

33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētiskas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

 

34

34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

 

35

3501

Kazeīni, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

 

3502 90 90

Albumināti un citi albumīna atvasinājumi

 

3503 00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501

 

3504 00 00

Peptoni un to atvasinājumi; citas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris

 

3505 10 50

Esterificētas vai ēterificētas cietes

 

3506

Gatavas līmes un citas gatavās līmvielas, kas citur nav minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro svaru līdz 1 kg

 

3507

Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti

 

36

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

 

37

37. nodaļa

Foto un kino preces

 

38

ex 38. nodaļa

Jaukti ķīmiskie produkti, izņemot apakšpozīciju 3809 10 un 3824 60 produktus

 

S-7a

39

39. nodaļa

Plastmasas un to izstrādājumi

 

S-7b

40

40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi

 

S-8a

41

ex 4104

Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (arī bifeļu) vai zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot apakšpozīciju 4104 41 19 un 4104 49 19 produktus

 

ex 4106 31 00

Miecētas vai miecētas un žāvētas cūku ādas bez apmatojuma, mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti), šķeltas, bet tālāk neapstrādātas, vai kaltētā veidā (miecētas un žāvētas), šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas

 

4106 32 00

4107

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta vēršāda un zirgu āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

 

4112 00 00

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta aitāda vai jērāda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

 

4113

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

 

4114

Zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu); lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

 

4115 10 00

Kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos

 

S-8b

42

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgi; ceļojuma piederumi, rokassomas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

 

43

43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

 

S-9a

44

44. nodaļa

Koksne un koksnes izstrādājumi, kokogles

 

S-9b

45

45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi

 

46

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

 

S-11a

50

50. nodaļa

Zīds

 

51

ex 51. nodaļa

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, izņemot pozīcijas 5105 produktus; zirgu astru dzija un austs audums

 

52

52. nodaļa

Kokvilna

 

53

53. nodaļa

Citas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem

 

54

54. nodaļa

Ķīmiskie pavedieni; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie tekstilmateriāli

 

55

55. nodaļa

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

 

56

56. nodaļa

Vate, filcs un neaustie materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi

 

57

57. nodaļa

Paklāji un citas tekstilmateriālu grīdsegas

 

58

58. nodaļa

Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi

 

59

59. nodaļa

Impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi

 

60

60. nodaļa

Trikotāžas drānas

 

S-11b

61

61. nodaļa

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi

 

62

62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti

 

63

63. nodaļa

Citi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas

 

S-12a

64

64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas

 

S-12b

65

65. nodaļa

Galvassegas un to daļas

 

66

66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas

 

67

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

 

S-13

68

68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

 

69

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

 

70

70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi

 

S-14

71

71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plakēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

 

S-15a

72

7202

Ferosakausējumi

 

73

73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

 

S-15b

74

74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi

 

75

7505 12 00

Niķeļa sakausējumu stieņi un profili

 

7505 22 00

Niķeļa sakausējumu stieple

 

7506 20 00

Niķeļa sakausējumu plāksnes, loksnes, sloksnes un folija

 

7507 20 00

Niķeļa cauruļu savienotājelementi

 

76

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijas 7601 produktus

 

78

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi, izņemot apakšpozīcijas 7801 99 produktus

 

7801 99

Neapstrādāts svins, kas rafinēts un kas nav ar antimonu kā otru galveno elementu attiecībā uz masu

 

79

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi, izņemot pozīciju 7901 un 7903 produktus

 

81

ex 81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi, izņemot apakšpozīcijās 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 un 8113 00 20 minētos produktus

 

82

82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem

 

83

83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi

 

S-16

84

84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces un to detaļas

 

85

85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi

 

S-17a

86

86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas

 

S-17b

87

87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi

 

88

88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

 

89

89. nodaļa

Kuģi, laivas un peldlīdzekļi

 

S-18

90

90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi

 

91

91. nodaļa

Pulksteņi un to detaļas

 

92

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

 

S-20

94

94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas

 

95

95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi

 

96

96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi

 


(1)  Produktiem apakšpozīcijā 0306 13 piemēro 3,6 % nodokli.

(2)  Produktiem apakšpozīcijā 1704 10 90 īpašo nodokli ierobežo līdz 16 % no muitas vērtības.

X PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 732/2008

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta a) punkts

2. panta a) punkts

2. panta g) punkts

2. panta b) punkts

2. panta h) punkts

2. panta c) punkts

2. panta b) līdz f) punkts

2. panta i) punkts

2. panta j) punkts

2. panta k) punkts

2. panta l) punkts

3. panta 1. punkts un 3. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 1. punkts

3. panta 2. punkta otrā daļa

3. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

4. panta 2. un 3. punkts

4. pants

6. panta 1. punkts un 11. panta 1. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

33. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkts

6. panta 1. līdz 6. punkts

7. panta 1. līdz 6. punkts

6. panta 7. punkts

7. panta 1. un 2. punkts

12. panta 1. un 2. punkts

7. panta 3. punkts

8. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

VII pielikums

8. panta 3. punkta pirmā daļa

13. panta 1. punkts

13. panta 2. punkts

8. panta 3. punkta otrā daļa

14. panta. 1. punkts

14. panta 2. un 3. punkts

9. panta 1. un 2. punkts

10. panta 1. un 2. punkts

9. panta 3. punkts

10. panta 3. punkts

10. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

10. panta 4. punkts

10. panta 5. punkts

10. panta 3. punkts

10. panta 6. punkts

10. panta 4. punkts

10. panta 5. punkts

10. panta 6. punkts

10. panta 7. punkts

16. pants

11. panta 1. līdz 7. punkts

18. pants

11. panta 8. punkts

17. pants

12. pants

13. pants

8. pants un VI pielikums

14. pants

34. pants

15. panta 1. punkts

19. panta 1. punkts

15. panta 2. punkts

15. panta 1. punkts

15. panta 2. punkts

15. panta 3. punkts

19. panta 2. punkts

20. pants

16. pants

21. pants

17. pants

15. panta 3. punkts un 19. panta 3. punkts

18. pants

15. panta 4. līdz 7. punkts un 19. panta 4. līdz 7. punkts

19. pants

15. panta 8. līdz 12. punkts un 19. panta 8. līdz 14. punkts

20. panta 1. punkts

22. pants

20. panta 2. un 3. punkts

24. panta 1. līdz 3. punkts

20. panta 4. punkts

23. pants

20. panta 5. punkts

10. panta 4. punkts

20. panta 6. punkts

26. pants

20. panta 7. punkts

25. pants

27. pants

28. pants

20. panta 8. punkts

29. pants

21. pants

30. pants

22. panta 1. punkts

31. pants

22. panta 2. punkts

23. pants

32. pants

24. pants

25. panta a) punkts

6. panta 2. punkts un 11. panta 2. punkts

25. panta b) punkts

3. panta 3. punkts un 17. panta 2. un 3. punkts

25. panta c) punkts

5. panta 2. punkts

25. panta d) punkts

8. panta 3. punkts

25. panta e) punkts

10. panta 4. punkts

26. pants

35. pants

36. pants

37. pants

38. pants

27. panta 1. un 2. punkts

39. panta 1. punkts

27. panta 3. punkts

27. panta 4. un 5. punkts

39. panta 2. līdz 4. punkts

28. pants

29. pants

30. pants

31. pants

40. pants

41. pants

42. pants

32. panta 1. punkts

43. panta 1. punkts

32. panta 2. punkts

43. panta 2. un 3. punkts

I pielikums

I pielikums

II, III un IV pielikums

II pielikums

V un IX pielikums

III pielikuma A daļa

VIII pielikuma A daļa

III pielikuma B daļa

VIII pielikuma B daļa

X pielikums


Top