Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 919/2012 ( 2012. gada 5. jūlijs ), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas piemērojami likvīdu akciju un citu finanšu instrumentu vērtības krituma aprēķināšanas metodei Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/16


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 919/2012

(2012. gada 5. jūlijs),

ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas piemērojami likvīdu akciju un citu finanšu instrumentu vērtības krituma aprēķināšanas metodei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (1) un jo īpaši tās 23. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (2), I pielikuma C iedaļā minēto finanšu instrumentu vērtības ievērojama krituma aprēķināšanas metode būtu jāpielāgo dažādiem veidiem, kā šāds vērtības kritums izpaužas atkarībā no attiecīgā finanšu instrumenta veida. Minētā metode var būt vērsta uz finanšu instrumenta cenas faktisko kritumu, korporatīvā emitenta emitēta parāda instrumenta ienesīguma pieaugumu vai valsts emitentu emitētu parāda instrumentu ienesīguma pieaugumu ienesīguma līknē.

(2)

Šī regula būtu jālasa saistībā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 918/2012 (3), kurā noteikti nelikvīdu akciju, valsts emitentu un korporatīvo emitentu emitētu parāda instrumentu, biržā tirgotu fondu, naudas tirgus instrumentu un tādu atvasināto finanšu instrumentu, kuru vienīgais bāzes finanšu instruments tiek tirgots tirdzniecības vietā, vērtības ievērojama krituma sliekšņi. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka tikai šo instrumentu vērtības ievērojama krituma aprēķināšanas metode.

(3)

Lai tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm nodrošinātu konsekvenci un tiesisko noteiktību, šīs regulas piemērošanas dienai vajadzētu būt tādai pašai kā Regulas (ES) Nr. 236/2012 un Deleģētās regulas (ES) Nr. 918/2012 piemērošanas dienai.

(4)

Kā atzīts Regulā (ES) Nr. 236/2012, pirms minēto regulu var sākt lietderīgi piemērot, būtu jāpieņem saistoši tehniskie standarti, jo ir svarīgi pirms 2012. gada 1. novembra noteikt prasītos nebūtiskos elementus, lai atvieglotu tirgus dalībniekiem minētās regulas prasību izpildi un kompetentajām iestādēm – tās izpildes nodrošināšanu, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(5)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) iesniegusi Komisijai.

(6)

EVTI ir rīkojusi atklātas sabiedriskas apspriešanās par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstās šī regula, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar 37. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Šajā regulā ir precizēta metode, ar kuru aprēķina tirdzniecības vietā tirgotu likvīdu akciju vērtības kritumu 10 % apmērā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 236/2012 23. panta 5. punktā.

2.   Šajā regulā ir precizēta arī metode, ar kuru aprēķina vērtības kritumu šādiem tirdzniecības vietā tirgotiem finanšu instrumentiem, kas noteikti Deleģētajā regulā (ES) Nr. 918/2012, kura pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 236/2012 23. panta 7. punktu:

a)

nelikvīdas akcijas;

b)

šādi neatvasināti finanšu instrumenti:

i)

valsts un korporatīvo emitentu emitēti parāda instrumenti;

ii)

biržā tirgoti fondi;

iii)

naudas tirgus instrumenti;

c)

atvasināti finanšu instrumenti, kuru vienīgais bāzes instruments ir tirdzniecības vietā tirgots finanšu instruments.

2. pants

Likvīdu un nelikvīdu akciju vērtības ievērojama krituma aprēķināšanas metode

1.   Tirdzniecības vietā tirgotai akcijai vērtības kritumu aprēķina no oficiālās noslēguma cenas, kas iepriekšējā tirdzniecības dienā attiecīgajā tirdzniecības vietā noteikta saskaņā ar noteikumiem, kuri piemērojami attiecīgajā tirdzniecības vietā.

2.   Šī aprēķināšanas metode neņem vērā nekādu lejupejošu cenas kustību, ko rada tikai akciju sadalīšana vai korporatīva darbība vai līdzīgi pasākumi, kurus emitents pieņēmis attiecībā uz savu emitēto akciju kapitālu un kuru rezultātā attiecīgā tirdzniecības vieta var veikt cenas korekcijas.

3. pants

Citu neatvasināto finanšu instrumentu vērtības krituma aprēķināšanas metode

1.   To finanšu instrumentu vērtības ievērojamu kritumu, kas nav akcijas un neietilpst Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā minētajās atvasināto finanšu instrumentu kategorijās, aprēķina saskaņā ar 2., 3. un 4. punktā aprakstīto metodi.

2.   Finanšu instrumentam, kura vērtības ievērojamu kritumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 236/2012 23. panta 7. punktā, nosaka attiecībā pret cenu attiecīgajā tirdzniecības vietā, minēto kritumu aprēķina no oficiālās noslēguma cenas, kas attiecīgajā tirdzniecības vietā noteikta saskaņā ar noteikumiem, kuri piemērojami attiecīgajā tirdzniecības vietā.

3.   Valsts emitenta emitētam finanšu parāda instrumentam, kura vērtības ievērojamu kritumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 236/2012 23. panta 7. punktā, nosaka attiecībā pret ienesīguma līkni, minēto kritumu aprēķina kā ienesīguma līknes kāpumu salīdzinājumā ar attiecīgā valsts emitenta ienesīguma līkni iepriekšējā tirdzniecības dienā tirdzniecības slēgšanas brīdī, kas aprēķināta, balstoties uz datiem, kas par šo emitentu pieejami attiecīgajā tirdzniecības vietā.

4.   Finanšu instrumentam, kura vērtības ievērojamu kritumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 236/2012 23. panta 7. punktā, nosaka attiecībā pret ienesīguma izmaiņām, minēto kritumu aprēķina kā pašreizējā ienesīguma pieaugumu salīdzinājumā ar minētā instrumenta ienesīgumu iepriekšējā tirdzniecības dienā tirdzniecības slēgšanas brīdī, kurš aprēķināts, balstoties uz datiem, kas par šo instrumentu pieejami attiecīgajā tirdzniecības vietā.

4. pants

Atvasināto finanšu instrumentu vērtības ievērojama krituma aprēķināšanas metode

Vērtības ievērojamu kritumu finanšu instrumentiem, kuri ietilpst Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā minētajās atvasināto finanšu instrumentu kategorijās, kuru vienīgais bāzes instruments ir tirdzniecības vietā tirgots finanšu instruments un kuru vērtības ievērojams kritums ir precizēts saskaņā ar 2. pantu vai 3. pantu, aprēķina, atsaucoties uz bāzes finanšu instrumenta vērtības ievērojamu kritumu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 86, 24.3.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(4)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.


Top