EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0839

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 839/2012 ( 2012. gada 18. septembris ) par atļauju izmantot urīnvielu kā barības piedevu atgremotājiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 252, 19.9.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 200 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/839/oj

19.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 839/2012

(2012. gada 18. septembris)

par atļauju izmantot urīnvielu kā barības piedevu atgremotājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Saskaņā ar minētās regulas 10. pantu atkārtoti jānovērtē produkti, kas atļauti atbilstīgi Padomes 1982. gada 30. jūnija Direktīvai 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā (2).

(2)

Ar Direktīvu 82/471/EEK urīnvielu atļāva lietot bez termiņa ierobežojuma. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto piedevu iekļāva Kopienas lopbarības piedevu reģistrā kā esošu lopbarības līdzekli.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt urīnvielu kā barības piedevu atgremotājiem, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2012. gada 7. marta atzinumā (3) secināja, ka ieteiktajos lietošanas apstākļos urīnvielai nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka tā nodrošina neolbaltumvielu slāpekli mikrobiālai olbaltumvielu sintēzei spureklī. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Iestāde pārbaudīja arī ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5)

Urīnvielas novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo vielu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Tā kā ir ieviestas izmaiņas urīnvielas izmantošanas atļaujas nosacījumos un tā pastiprināti neietekmē drošību tiešā veidā, pirms atļaujas piešķiršanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai ieinteresētās personas sagatavotos jauno prasību izpildei saistībā ar atļaujas piešķiršanu. Turklāt ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai atbrīvotos no esošajiem urīnvielas un barības, kas satur urīnvielu, krājumiem, kā atļauts ar Direktīvu 82/471/EEK.

(7)

Uzņēmējiem ir nesamērīgi sarežģīti vairākkārt un katru dienu mainīt marķējumu barībai, kuras sastāvā ir dažādas piedevas, kas atļautas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktā minētajai procedūrai, un attiecībā uz kurām jāievēro jaunie marķēšanas nosacījumi. Tāpēc ir lietderīgi uzņēmumiem samazināt administratīvo slogu, nosakot laikposmu vienmērīgai marķējuma maiņai.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “urīnviela un tās atvasinājumi”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Marķēšanas prasības

Barību, kas satur urīnvielu, marķē saskaņā ar šo regulu vēlākais līdz 2013. gada 19. maijam.

Tomēr urīnvielu saturošu barību, kas marķēta atbilstīgi Direktīvai 82/471/EEK pirms 2013. gada 19. maija, drīkst turpināt laist tirgū, līdz beidzas krājumi.

3. pants

Pārejas posma pasākumi

Urīnvielas un barības, kas satur urīnvielu, krājumus, līdz tie nav beigušies, šīs regulas spēkā stāšanās dienā drīkst turpināt laist tirgū un lietot atbilstīgi Direktīvas 82/471/EEK nosacījumiem.

4. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā 2012. gada 19. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

Mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: urīnviela un tās atvasinājumi

3d1

Urīnviela

 

Piedevas sastāvs

 

Urīnvielas sastāvs: vismaz 97 %,

 

slāpekļa saturs: 46 %

 

Aktīvās vielas raksturojums

Diaminometanons, CAS numurs 58069-82-2, ķīmiskā formula: (NH2)2CO

 

Analīzes metodes  (1)

 

Kopējā slāpekļa daudzuma noteikšana piedevā: titrimetrija (2.3.3. metode Regulas (EK) Nr. 2003/2003 IV pielikumā).

 

Biureta noteikšana kopējā slāpekļa daudzumā piedevā: spektrofotometrija (2.5. metode Regulas (EK) Nr. 2003/2003 IV pielikumā).

 

Urīnvielas daudzuma noteikšana premiksos, kompleksajā barībā un barības sastāvdaļās: spektrofotometrija (Regulas (EK) Nr. 152/2009 III.D pielikums).

Atgremotāji ar funkcionējošu spurekli

 

8 800

Barības piedevas un barības, kas satur urīnvielu, lietošanas noteikumos iekļauj:

“Urīnvielu izbaro tikai dzīvniekiem, kuriem ir funkcionējošs spureklis. Urīnviela līdz maksimālajai devai jāizbaro pakāpeniski. Maksimālais urīnvielas saturs jāizbaro tikai kā daļa no diētas lielā daudzumā viegli sagremojamos ogļhidrātos un mazā daudzumā šķīstošajā slāpeklī.

Dienas devā ne vairāk kā 30 % no kopējā slāpekļa daudzuma jābūt no urīnvielas N.”

2022. gada 19. novembris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


Top