EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0836

Komisijas Regula (ES) Nr. 836/2012 ( 2012. gada 18. septembris ), ar ko attiecībā uz svinu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 252, 19.9.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj

19.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 836/2012

(2012. gada 18. septembris),

ar ko attiecībā uz svinu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzēts, ka tad, ja dalībvalsts uzskata, ka vielu, to maisījumu vai vielu saturošu izstrādājumu ražošana, laišana tirgū vai lietošana cilvēku veselībai vai videi rada tādus draudus, ko pienācīgi nekontrolē un kam jāpievērš uzmanība, tā sagatavo dokumentāciju, vispirms informējot Eiropas Ķimikāliju aģentūru (turpmāk “aģentūra”) par šādu nodomu.

(2)

Francija 2010. gada 15. aprīlī aģentūrai iesniedza dokumentāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. panta 4. punktu, lai sāktu ierobežošanas procedūru atbilstīgi minētās regulas 69. līdz 73. pantam. Minētā dokumentācija parādīja, ka bērni, jo īpaši tie, kas jaunāki par 36 mēnešiem, bāžot šādus izstrādājumus mutē, var atkārtoti tikt pakļauti tāda svina iedarbībai, kurš izdalās no juvelierizstrādājumiem. Šāda atkārtota pakļautība svina iedarbībai var izraisīt smagus un neatgriezeniskus neiroloģiskas dabas uzvedības traucējumus un neiroloģiskās attīstības traucējumus, kas īpaši apdraud bērnus, jo bērnu centrālā nervu sistēma vēl ir attīstības stadijā. Dokumentācija parāda, ka papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem ir vajadzīga Savienības mēroga rīcība, lai cik vien iespējams novērstu juvelierizstrādājumos esoša svina un tā savienojumu iedarbību. Attiecīgi dokumentācijā ir ierosināts aizliegt svina un tā savienojumu laišanu tirgū un izmantošanu juvelierizstrādājumos, ja svina migrācija ir lielāka nekā 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Riska novērtēšanas komiteja (turpmāk “RAC”) 2011. gada 10. marta atzinumā uzskatīja, ka vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums apzināto draudu novēršanai šādu draudu samazināšanas efektivitātes ziņā ir aizliegums laist tirgū un izmantot svinu un tā savienojumus juvelierizstrādājumu metāliskajās un nemetāliskajās daļās, ja svina koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka nekā 0,05 % no atsevišķas daļas svara un nevar pierādīt, ka svina izdalīšanās nepārsniedz 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g stundā).

(4)

Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (turpmāk “SEAC”) 2011. gada 15. septembra atzinumā apsvēra aizliegt svina un tā savienojumu laišanu tirgū un izmantošanu juvelierizstrādājumos, ja svina koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka nekā 0,05 % no katras atsevišķas daļas svara. Minētais pasākums sociālekonomisko ieguvumu un sociālekonomisko izdevumu proporcionalitātes ziņā tika uzskatīts par vispiemērotāko Savienības mēroga pasākumu apzināto draudu novēršanai. Tā kā šobrīd nav pieejamas migrācijas testēšanas metodes, kas atdarina nosacījumus, kādi rodas, izstrādājumus bāžot mutē, SEAC uzskatīja, ka ierobežojums būtu jānosaka, pamatojoties uz svina saturu katrā atsevišķā juvelierizstrādājuma daļā, nevis pamatojoties uz tāda svina migrācijas koeficientu, kas izdalās no šādiem izstrādājumiem. Turklāt SEAC ierosināja piemērot atbrīvojumu kristāla stiklam, stiklveida emaljai, pulksteņu iekšējām detaļām, kā arī nesintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem.

(5)

Aģentūra 2011. gada 23. septembrī iesniedza Komisijai RAC un SEAC atzinumus.

(6)

Tā kā nav pietiekamas informācijas par svina izdalīšanos, to bāžot mutē, un piemērotu alternatīvu visiem lietojumiem kristāla stiklā un stiklveida emaljās, pasākumu nepiemēro kristāla stiklam un stiklveida emaljām. Turklāt SEAC ieteica pasākumu nepiemērot tikai 1. un 2. kategorijas kristāla stiklam (attiecīgi “augstākā labuma kristāls” un “svina kristāls”), kas definēti I pielikumā Padomes 1969. gada 15. decembra Direktīvai 69/493/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kristāla stiklu (2). Tomēr ierobežojums nebūtu jāpiemēro arī iepriekš minētajā direktīvā definētajam 3. un 4. kategorijas kristāla stiklam (“kristālstikls”), lai nodrošinātu atbilstību atbrīvojumam, kas noteikts pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvai 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (3), kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2010/571/ES (4), un ņemot vērā to, ka salīdzinājumā ar 1. un 2. kategorijas kristāla stiklu svina saturs tajā ir mazāks.

(7)

Pamatojoties uz tiem pašiem iemesliem, ko attiecina uz kristāla stiklu un stiklveida emalju, no ierobežojuma būtu jāatbrīvo nesintētiski vai reģenerēti dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, kuros ir dabā sastopamais svins.

(8)

No ierobežojuma būtu jāatbrīvo patērētājiem nepieejamās pulksteņu iekšējās detaļas, jo var izslēgt šādās detaļās esoša svina iedarbību.

(9)

Aizliegumam laist tirgū lietotus un senus juvelierizstrādājumus būtu ievērojama sociālekonomiskā ietekme, jo šādi juvelierizstrādājumi zaudētu savu tirgus vērtību Savienībā, un tas radītu nepārvaramas īstenošanas grūtības. Tāpēc ierobežojums nebūtu jāpiemēro juvelierizstrādājumiem, kas pirmo reizi tirgū laisti ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā ierobežojuma stāšanās spēkā, kā arī ievestiem seniem juvelierizstrādājumiem.

(10)

Ņemot vērā jaunu pieejamu zinātnisko informāciju, tostarp attiecībā uz svina migrāciju lietojumos, kam piešķirts atbrīvojums, alternatīvu materiālu pieejamību, kā arī migrācijas testa metožu izstrādi, Komisijai būtu jāpārskata kristāla stiklam, stiklveida emaljām, kā arī dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem piešķirtais atbrīvojums.

(11)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp.

(3)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(4)  OV L 251, 25.9.2010., 28. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumam pievieno šādu 63. ierakstu:

“63.

Svins

 

CAS Nr. 7439-92-1

 

EK Nr. 231-100-4

un tā savienojumi

1.

Nelaiž tirgū un neizmanto atsevišķās juvelierizstrādājumu daļās, ja svina (izteikts kā metāls) koncentrācija šādā juvelierizstrādājuma daļā ir vienāda ar vai lielāka nekā 0,05 % no tās svara.

2.

1. punkta nozīmē:

i)

“juvelierizstrādājumi” ir juvelierizstrādājumi un bižutērija, kā arī matu aksesuāri, ieskaitot:

a)

rokassprādzes, kaklarotas un gredzenus;

b)

caurduršanas juvelierizstrādājumus;

c)

rokaspulksteņus un aproces;

d)

piespraudes un aproču pogas;

ii)

“atsevišķa daļa” ir materiāli, no kuriem juvelierizstrādājums ir izgatavots, kā arī atsevišķas juvelierizstrādājumu detaļas.

3.

1. punktu piemēro arī atsevišķām detaļām, kuras laiž tirgū vai izmanto juvelierizstrādājumu izgatavošanā.

4.

Pieļaujot atkāpi, 1. punktu nepiemēro:

a)

kristāla stiklam, kas definēts Padomes Direktīvas 69/493/EEK (1) I pielikumā (1., 2., 3. un 4. kategorija);

b)

patērētājiem nepieejamām pulksteņu iekšējām detaļām;

c)

nesintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (KN kods 7103, kas piešķirts ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87), ja tie nav apstrādāti ar svinu vai tā savienojumiem, vai šādas vielas saturošiem maisījumiem;

d)

emaljām, kas tiek definētas kā maisījumi, kurus var pārvērst stiklā un kuri rodas, vismaz 500 °C temperatūrā sakausējot, pārvēršot stiklā vai saķepējot minerālus.

5.

Pieļaujot atkāpi, 1. punktu nepiemēro juvelierizstrādājumiem, kurus pirmo reizi tirgū laiž pirms 2013. gada 9. oktobra, un juvelierizstrādājumiem, kas izgatavoti pirms 1961. gada 10. decembra.

6.

Komisija līdz 2017. gada 9. oktobrim atkārtoti novērtē šo ierakstu, ņemot vērā jaunu zinātnisko informāciju, tostarp attiecībā uz alternatīvu pieejamību un svina migrāciju no 1. punktā minētajiem izstrādājumiem, un, ja vajadzīgs, attiecīgi groza šo ierakstu.


(1)  OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp.”


Top