Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 826/2012 ( 2012. gada 29. jūnijs ) kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informēšanas un informācijas publiskošanas prasībām par neto īsajām pozīcijām, Eiropas Vērtspapīru tirgu iestādei sniedzamajām ziņām par neto īsajām pozīcijām un apgrozījuma aprēķināšanas metodi nolūkā noteikt atbrīvotās akcijas Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 251/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 826/2012

(2012. gada 29. jūnijs)

kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informēšanas un informācijas publiskošanas prasībām par neto īsajām pozīcijām, Eiropas Vērtspapīru tirgu iestādei sniedzamajām ziņām par neto īsajām pozīcijām un apgrozījuma aprēķināšanas metodi nolūkā noteikt atbrīvotās akcijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (1) un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu, 11. panta 3. punktu un 16. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Šīs regulas mērķis ir izveidot vienotu režīmu attiecībā uz paziņojumiem un informāciju, ko ieguldītāji sniedz valstu kompetentajām iestādēm vai šīs kompetentās iestādes sniedz Eiropas vērtspapīru tirgu iestādei (turpmāk tekstā – “EVTI”). Tā kā apgrozījuma aprēķināšana, lai noteiktu atbrīvotās akcijas arī ir cieši saistīta ar informācijas sniegšanu par akcijām, ja to galvenā tirdzniecības vieta ir Savienībā, uz to arī būtu jāattiecas šai regulai. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, ir iespējams to visaptverošs pārskats un viegla piekļuvi tiem, ir vēlams visus Regulā (ES) Nr. 236/2012 paredzētos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(2)

Attiecībā uz paziņojumiem par akciju, valsts parāda instrumentu un nesegtu valsts riska mijmaiņas darījumu neto īsajām pozīcijām un informācijas publiskošanu par būtiskām akciju, valsts parāda instrumentu un nesegtu valsts riska mijmaiņas darījumu neto īsajām pozīcijām, būtu jāprecizē vienoti noteikumi par informāciju, tostarp vienotu standartu, kas izmantojams informācijas sniegšanai, ar mērķi nodrošināt konsekvenci paziņošanas prasību piemērošanā visā Savienībā, sekmēt efektivitāti ziņojumu iesniegšanas procesā un nodrošināt sabiedrībai informāciju, kas ir salīdzināma.

(3)

Lai garantētu pozīciju turētāju pienācīgu identifikāciju, paziņojumā būtu jāiekļauj kods, ja tas ir pieejams, kas papildina pozīcijas turētāja nosaukumu. Kamēr nav pieejams vienots, uzticams un sabiedriski atzīts juridiskās personas identifikators pasaules mērogā, jāpaļaujas uz atsevišķu pozīciju turētājiem jau piešķirtajiem kodiem, piemēram, bankas identifikācijas kodu.

(4)

Lai EVTI spētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (2), kompetentajām iestādēm katru ceturksni jāinformē EVTI par saņemto akciju, valsts parāda vērtspapīru un nesegto valsts kredītriska mijmaiņas darījumu neto īso pozīciju informāciju, kā arī jāsniedz EVTI prasītā papildu informācija par neto īsajām pozīcijām.

(5)

Lai šo informāciju efektīvi izmantotu, proti, sasniegtu mērķi nodrošināt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti, ka arī Savienības finansiālās sistēmas stabilitāti, ceturkšņa informācijai vajadzētu būt standartizētai, nemainīgai laika gaitā un pietiekami detalizētai, ikdienas apkopoto datu formātā, kas ļautu EVTI šo informāciju apstrādāt, pētīt un analizēt.

(6)

EVTI nevar iepriekš konkrēti paredzēt, kāda informācija tai var būt nepieciešama no kompetentajām iestādēm, jo šo informāciju iespējams noteikt tikai katrā konkrētā gadījumā un tā var ietvert gan individuālus, gan apkopotus datus par neto īsajām pozīcijām vai kredītriska mijmaiņas darījumu nesegtajām pozīcijām. Neraugoties uz to, ir būtiski noteikt vispārīgo informāciju, kas iesniedzama minētajiem mērķiem.

(7)

Apgrozījuma aprēķināšanai gan attiecībā uz tirdzniecības vietām Savienībā, gan ārpus Savienības, lai varētu noteikt galveno akciju tirdzniecības vietu, katrai attiecīgajai kompetentajai iestādei jānosaka atbilstošie informācijas avoti, kurus izmanto, lai konstatētu un izmērītu konkrētas akcijas tirdzniecību. Pašlaik nav ne harmonizētu Savienības prasību ziņojumu sniegšanai par darījumiem ar akcijām, kuras atļauts tirgot tikai daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, ne starptautisku standartu attiecībā uz individuālu akciju tirdzniecības statistiku tirdzniecības vietās, kas var būt atšķirīga. Tādēļ kompetentajām iestādēm ir vajadzīga lielāka elastīgas rīcības iespēja šo aprēķinu veikšanā.

(8)

Lai nodrošinātu konsekvenci, šīs regulas piemērošanas datumam būtu jābūt tādam pašam kā Regulai (ES) Nr. 236/2012. Tomēr, lai fiziskām un juridiskām personām būtu pietiekami ilgs laiks atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 16. pantam atbrīvoto akciju saraksta apstrādei, šā saraksta sagatavošanai un tai sekojošai publikācijai EVTI tīmekļa vietnē būtu jānotiek pietiekami ilgu laiku pirms Regulas (ES) Nr. 236/2012 piemērošanas dienas. Tāpēc apgrozījuma aprēķina metode, lai noteiktu akciju galveno tirdzniecības vietu būtu jāpiemēro no dienas, kad stājas spēkā šī regula.

(9)

Kā atzīts Regulā (ES) Nr. 236/2012, pirms minēto regulu var sākt lietderīgi piemērot, būtu jāpieņem saistoši tehniskie standarti, jo ir svarīgi pirms 2012. gada 1. novembra noteikt prasītos nebūtiskos elementus, lai atvieglotu tirgus dalībniekiem minētās regulas prasību izpildi un kompetentajām iestādēm – tās izpildes nodrošināšanu, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(10)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(11)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā iekļauti regulatīvie tehniskie standarti, kuros nosaka:

a)

informāciju par neto īsajām pozīcijām, kas fiziskām vai juridiskām personām jāsniedz kompetentajām iestādēm vai jāpublisko atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 9. panta 5. punktam;

b)

informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāsniedz Eiropas vērtspapīru tirgu iestādei (turpmāk tekstā – “EVTI”) atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 11. panta 3. punktam;

c)

apgrozījuma aprēķina metodi, lai noteiktu akciju galveno tirdzniecības vietu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 16. panta 3. punktam.

II   NODAĻA

PAZIŅOJAMĀ UN ATKLĀJAMĀ INFORMĀCIJA PAR NETO ĪSAJĀM POZĪCIJĀM

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 9. PANTS]

2. pants

Paziņojumi kompetentajām iestādēm par akciju, valsts parāda instrumentu un nesegtu valsts kredītriska mijmaiņas darījumu neto īsajām pozīcijām

1.   Paziņojumā, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 236/2012 5. panta 1. punktu, 7. panta 1. punktu vai 8. pantu, iekļauj ziņas, kas norādītas šīs regulas I pielikuma 1. tabulā.

Paziņojumam izmanto attiecīgās kompetentās iestādes izdotu veidlapu, kuras formāts noteikts II pielikumā.

2.   Ja kompetentajai iestādei ir drošas sistēmas, kas ļauj pilnībā identificēt personu, kura iesniedz paziņojumu, un pozīcijas turētāju, tostarp uzrādot visu informāciju, kas noteikta I pielikuma 1. tabulas 1. līdz 7. sadaļā, attiecīgās sadaļas paziņojuma veidlapā var atstāt neaizpildītas.

3.   Fiziska vai juridiska persona, kas ir sniegusi 1. punktā minēto paziņojumu, kurā konstatēta kļūda, pēc šīs kļūdas konstatēšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei nosūta anulēšanas paziņojumu.

Anulēšanas paziņojumam izmanto attiecīgās kompetentās iestādes veidlapu, kuras formāts noteikts III pielikumā.

Attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona vajadzības gadījumā iesniedz jaunu paziņojumu saskaņā ar 1. un 2. punktu.

3. pants

Informācijas publiskošana par akciju neto īsajām pozīcijām

Jebkurā informācijas publiskošanā par akciju neto īso pozīciju, kas sasniedz Regulas (ES) Nr. 236/2012 6. panta 1. punktā paredzēto publiskošanas slieksni vai pēc sliekšņa sasniegšanas nokrītas zem tā, ietver šīs regulas I pielikuma 2. tabulā noteikto informāciju.

III   NODAĻA

INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ EVTI PAR NETO ĪSAJĀM POZĪCIJĀM

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 11. PANTS]

4. pants

Periodiskā informācija

Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 11. panta 1. punktam kompetentās iestādes katru ceturksni EVTI sniedz šādu informāciju:

a)

dienas apkopoto neto īso pozīciju katrai atsevišķai akcijai valsts galvenajā kapitāla vērtspapīru indeksā, ko noteikusi attiecīgā kompetenta iestāde;

b)

ceturkšņa beigu apkopoto neto īso pozīciju katrai atsevišķai akcijai, kas nav iekļauta a) punktā minētajā indeksā;

c)

dienas apkopoto neto īso pozīciju katram valsts parāda instrumentu emitentam atsevišķi;

d)

atbilstošā gadījumā – dienas apkopoto valsts kredītriska mijmaiņas darījumu nesegto pozīciju.

5. pants

Informācija pēc pieprasījuma

Informācijā, kuru uz ad hoc pamata atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 11. panta 2. punktam sniedz attiecīgā kompetentā iestāde, ietver visu EVTI prasīto informāciju, kuru kompetentā iestāde nav iesniegusi jau iepriekš saskaņā ar šīs regulas 4. pantu.

IV   NODAĻA

APGROZĪJUMA APRĒĶINA METODE NOLŪKĀ NOTEIKT AKCIJU GALVENO TIRDZNIECĪBAS VIETU

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 16. PANTS]

6. pants

Apgrozījuma aprēķināšana nolūka noteikt akciju galveno tirdzniecības vietu

1.   Aprēķinot apgrozījumu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 16. pantam, attiecīgā kompetentā iestāde izmanto labāko pieejamo informāciju, kas var ietvert:

a)

publiski pieejamu informāciju;

b)

darījumu datus, kas iegūti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (3) 25. panta 3. punktu;

c)

informāciju no tirdzniecības vietām, kurās tirgo attiecīgās akcijas;

d)

informāciju, kuru sniegusi cita kompetentā iestāde, tostarp trešās valsts kompetentā iestāde;

e)

informāciju, kuru sniedzis attiecīgo akciju emitents;

f)

informāciju no citam trešām pusēm, tostarp datu sniedzējiem.

2.   Nosakot, kas veido labāko pieejamo informāciju, attiecīgā kompetentā iestāde iespēju robežās pārliecinās, ka:

a)

tā dod priekšroku publiski pieejamai informācijai, nevis citiem informācijas avotiem;

b)

informācija attiecas uz visām tirdzniecības sesijām atbilstošajā laikposmā, neatkarīgi no tā, vai konkrētās akcijas tirgotas visās sesijās;

c)

darījumi, par kuriem saņemta informācija, aprēķinos iekļauti tikai vienu reizi;

d)

darījumi, par kuriem ziņots ar tirdzniecības vietas starpniecību, bet tie īstenoti ārpus tirdzniecības vietas, netiek uzskaitīti.

3.   Akciju apgrozījums tirdzniecības vietā pielīdzināms nullei, ja konkrētās akcijas vairs nav atļauts tirgot tirdzniecības vietā, pat ja šīs akcijas atbilstošajā aprēķina periodā ir bijis atļauts tirgot šajā tirdzniecības vietā.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. novembra, izņemot 6. pantu, kuru piemēro, sākot no pirmajā daļā minētās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 86, 24.3.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(3)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.   TABULA

Sadaļu uzskaitījums informācijas sniegšanai (2. pants)

Sadaļas identifikators

Apraksts

1.

Pozīcijas turētājs

Fiziskām personām: vārds un uzvārds.

Juridiskām personām: pilns nosaukums, atbilstošā gadījumā ietverot juridisko formu saskaņā ar dibināšanas valsts reģistra datiem.

2.

Juridiskas personas identifikācijas kods

Bankas identifikācijas kods (BIC), ja tāds ir.

3.

Pozīcijas turētāja adrese

Pilna adrese (piem., iela, māja, pasta indekss, pilsēta, apgabals/province) un valsts.

4.

Pozīcijas turētāja kontaktinformācija

Tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir), e-pasta adrese.

5.

Ziņojuma iesniedzējs

Fiziskām personām: vārds un uzvārds.

Juridiskām personām: pilns nosaukums, atbilstošā gadījumā ietverot juridisko formu saskaņā ar dibināšanas valsts reģistra datiem.

6.

Ziņojuma iesniedzēja adrese

Pilna adrese (piem., iela, māja, pasta indekss, pilsēta, apgabals/province) un valsts, ja tie atšķiras no pozīcijas turētāja datiem.

7.

Ziņojuma iesniedzēja kontaktinformācija

Tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir), e-pasta adrese, ja tie atšķiras no pozīcijas turētāja datiem.

8.

Ziņojuma datums

Datums, kurā iesniegts paziņojums, saskaņā ar ISO 8601:2004 standartu (gggg-mm-dd).

9.

Emitenta identifikācija

Akcijām: Pilns tā uzņēmuma nosaukums, kura akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā.

Valsts parāda instrumentiem: emitenta pilns nosaukums.

Nesegtiem valsts kredītriska mijmaiņas darījumiem: valsts parāda vērtspapīru bāzes emitenta pilns nosaukums.

10.

ISIN

Tikai akcijām: emitenta parasto akciju galvenās kategorijas ISIN (starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs). Ja parastās akcijas netiek tirgotas, tad norāda priekšrocību akciju kategorijas ISIN (vai priekšrocību akciju galvenās kategorijas ISIN, ja šīm akcijām ir vairākas kategorijas).

11.

Valsts kods

Valsts parāda instrumentu emisijas valsts divburtu kods atbilstīgi ISO 3166-1 standartam.

12.

Pozīcijas datums

Datums, kurā pozīcija izveidota, mainīta vai izbeigta tās turēšana. Formāts atbilstīgi ISO 8601:2004 standartam (gggg-mm-dd).

13.

Neto īsās pozīcijas procentuālā daļa

Tikai akcijām: Procentuālā daļa (noapaļojot līdz 2 cipariem aiz komata) no emitētā akciju kapitāla, kas izteikts absolūtajos skaitļos, neizmantojot “+” vai “–” zīmi.

14.

Neto īsās pozīcijas apmērs

Akcijām: kopējais attiecīgo akciju skaits.

Valsts parāda instrumentiem: attiecīgais nominālais apmērs, izteikts euro.

Nesegtiem valsts kredītriska mijmaiņas darījumiem: attiecīgais nominālais apmērs, izteikts euro.

Skaitļi norādīti absolūtajā izteiksmē, neizmantojot “+” vai “–” zīmes, valūta norādīta atbilstīgi ISO 4217 standartam.

15.

Iepriekšējā paziņojuma datums

Datums, kurā paziņota iepriekšējā pozīcija, par kuru pozīcijas turētājs sniedzis ziņojumu attiecība uz to pašu emitentu. Formāts atbilstīgi ISO 8601:2004 standartam (gggg-mm-dd).

16.

Anulēšanas datums

Datums, kurā iesniegta anulēšanas veidlapa, lai anulētu iepriekš iesniegtu kļūdainu paziņojumu. Formāts atbilstīgi ISO 8601:2004 standartam (gggg-mm-dd).

17.

Piezīmes

Brīvā formā – nav obligāti.


2.   TABULA

Sadaļu uzskaitījums informācijas publiskošanai (3. pants)

Sadaļas identifikators

Apraksts

1.

Pozīcijas turētājs

Fiziskām personām: vārds un uzvārds.

Juridiskām personām: pilns nosaukums, atbilstošā gadījumā ietverot juridisko formu saskaņā ar dibināšanas valsts reģistra datiem.

2.

Emitenta nosaukums

Pilns tā uzņēmuma nosaukums, kura akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā.

3.

ISIN

Emitenta parasto akciju galvenās kategorijas ISIN (starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs). Ja parastās akcijas netiek tirgotas, tad norāda priekšrocību akciju kategorijas ISIN (vai priekšrocību akciju galvenās kategorijas ISIN, ja šīm akcijām ir vairākas kategorijas).

4.

Neto īsās pozīcijas procentuālā daļa

Procentuālā daļa (noapaļojot līdz 2 cipariem aiz komata) no emitētā akciju kapitāla.

5.

Pozīcijas datums

Datums, kurā pozīcija izveidota, mainīta vai izbeigta tās turēšana, datuma formāts atbilstīgi ISO 8601:2004 standartam (gggg-mm-dd).


II PIELIKUMS

Neto īso pozīciju paziņojuma veidlapa (2. pants)

POZĪCIJAS TURĒTĀJS

Vārds

UZVĀRDS

Pilns uzņēmuma nosaukums

 

BIC kods

(ja turētājam tāds ir)

 

Valsts

 

Adrese

 

Kontaktpersona

Vārds

Uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 


ZIŅOJUMA IESNIEDZĒJS

(ja atšķiras)

Vārds

UZVĀRDS

Pilns uzņēmuma nosaukums

 

Valsts

 

Adrese

 

Kontaktpersona

Vārds

Uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 


AKCIJU NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

1.

Ziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

2.   

Emitenta nosaukums

2.1.

ISIN kods

 

2.2.

Pilns nosaukums

 

3.

Pozīcijas datums

(gggg-mm-dd)

 

4.   

Neto īsā pozīcija pēc sliekšņa pārsniegšanas

4.1.

Attiecīgo akciju skaits

 

4.2.

% no emitētā akciju kapitāla

 

5.

Iepriekšējā paziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

6.

Piezīme

 


VALSTS PARĀDA VĒRTSPAPĪRU NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

1.

Ziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

2.   

Emitenta nosaukums

2.1.

Valsts kods

 

2.2.

Pilns nosaukums

 

3.

Pozīcijas datums

(gggg-mm-dd)

 

4.

Neto īsā pozīcija pēc sliekšņa pārsniegšanas

Attiecīgais nominālais apmērs

 

5.

Iepriekšējā paziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

6.

Piezīme

 


NESEGTĀ VALSTS KREDĪTRISKA MIJMAIŅAS DARĪJUMU POZĪCIJA

1.

Ziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

2.   

Emitenta nosaukums

2.1.

Valsts kods

 

2.2.

Pilns nosaukums

 

3.

Pozīcijas datums

(gggg-mm-dd)

 

4.

Neto īsā pozīcija pēc sliekšņa pārsniegšanas

Attiecīgais nominālais apmērs

 

5.

Iepriekšējā paziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

6.

Piezīme

 


III PIELIKUMS

Kļūdaina paziņojuma anulēšanas veidlapa (2. pants)

POZĪCIJAS TURĒTĀJS

Vārds

UZVĀRDS

Pilns uzņēmuma nosaukums

 

BIC kods

(ja turētājam tāds ir)

 

Valsts

 

Adrese

 

Kontaktpersona

Vārds

Uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 


ZIŅOJUMA IESNIEDZĒJS

(ja atšķiras)

Vārds

UZVĀRDS

Pilns uzņēmuma nosaukums

 

Valsts

 

Adrese

 

Kontaktpersona

Vārds

Uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 


ANULĒTĀS AKCIJU NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

1.

Anulēšanas datums

(gggg-mm-dd)

 

2.   

Emitenta nosaukums

2.1.

ISIN kods

 

2.2.

Pilns nosaukums

 

3.

Anulējamā paziņojuma pozīcijas datums

(gggg-mm-dd)

 

4.   

Neto īsā pozīcija pēc anulējamajā informācijā minētās sliekšņa pārsniegšanas

4.1.

Attiecīgo akciju skaits

 

4.2.

% no emitētā akciju kapitāla

 

5.

Anulējamā paziņojuma ziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

6.

Piezīme

 


ANULĒTĀS VALSTS PARĀDA VĒRTSPAPĪRU NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

1.

Anulēšanas datums

(gggg-mm-dd)

 

2.   

Emitenta nosaukums

2.1.

Valsts kods

 

2.2.

Pilns nosaukums

 

3.

Anulējamā paziņojuma pozīcijas datums

(gggg-mm-dd)

 

4.

Neto īsā pozīcija pēc anulējamajā informācijā minētās sliekšņa pārsniegšanas

Attiecīgais nominālais apmērs

 

5.

Anulējamā paziņojuma ziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

6.

Piezīme

 


ANULĒJAMĀ NESEGTĀ VALSTS KREDĪTRISKA MIJMAIŅAS DARĪJUMU POZĪCIJA

1.

Anulēšanas datums

(gggg-mm-dd)

 

2.   

Emitenta nosaukums

2.1.

Valsts kods

 

2.2.

Pilns nosaukums

 

3.

Anulējamā paziņojuma pozīcijas datums

(gggg-mm-dd)

 

4.

Neto īsā pozīcija pēc anulējamajā informācijā minētās sliekšņa pārsniegšanas

Attiecīgais nominālais apmērs

 

5.

Anulējamā paziņojuma ziņojuma datums

(gggg-mm-dd)

 

6.

Piezīme

 


Top