EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 ( 2012. gada 23. augusts ), ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006

OV L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 792/2012

(2012. gada 23. augusts),

ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Jāparedz noteikumi, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 338/97 un nodrošinātu pilnīgu atbilstību prasībām, kas noteiktas Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites), turpmāk “Konvencija”.

(2)

Jānosaka atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugi, lai vienotā veidā īstenotu Regulu (EK) Nr. 338/97 un Komisijas 2006. gada 4. maija Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (2).

(3)

Konvencijas Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā, kas notika Dohā (Katara) 2010. gada 13.–25. martā, vairākās rezolūcijās tika izdarītas izmaiņas, tostarp attiecībā uz atļauju un sertifikātu sistēmas harmonizēšanu un izcelsmes kodu grozīšanu. Tāpēc, ievērojot minētās rezolūcijas, veidlapu paraugos jāizdara attiecīgi grozījumi. Izmaiņas vajadzīgas arī tādēļ, lai šie dokumenti kļūtu saprotamāki to lietotājiem un valsts iestādēm.

(4)

Šajā nolūkā ar paraugu, norādījumu un paskaidrojumu palīdzību jāparedz vienoti nosacījumi minēto veidlapu izmantošanai saistībā ar Regulu (EK) Nr. 865/2006.

(5)

Šie vienotie nosacījumi būtu jāpieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas paredzēta 5. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (3). Tāpēc tie jānošķir no Regulas (EK) Nr. 865/2006 un jāiekļauj atsevišķā īstenošanas regulā.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 865/2006.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgs noteikums

Šajā regulā noteikti Regulā (EK) Nr. 338/97 un Regulā (EK) Nr. 865/2006 paredzēto atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugi un tehniskās specifikācijas. Veidlapu paraugi un tehniskās specifikācijas noteiktas šādiem dokumentiem:

1)

importa atļaujas;

2)

eksporta atļaujas;

3)

reeksporta sertifikāti;

4)

personīgā īpašuma sertifikāti;

5)

paraugu kolekcijas sertifikāti;

6)

paziņojumi par importu;

7)

ceļojošās izstādes sertifikāti;

8)

personīgā īpašuma sertifikātu un ceļojošās izstādes sertifikātu turpinājuma lapas;

9)

sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

10)

Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 4. punktā minētais marķējums.

2. pants

Veidlapas

1.   Importa atļauju, eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu un paraugu kolekcijas sertifikātu un šādu dokumentu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc I pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.

2.   Importa paziņošanas veidlapas izstrādā pēc II pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes. Uz veidlapām var norādīt kārtas numuru.

3.   Ceļojošās izstādes sertifikātu un šādu dokumentu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc III pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.

4.   Personīgā īpašuma sertifikātu un ceļojošās izstādes sertifikātu turpinājuma lapu veidlapas izstrādā pēc IV pielikumā pievienotā parauga.

5.   Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto sertifikātu veidlapas un šādu sertifikātu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc šīs regulas V pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.

Dalībvalstis tomēr var paredzēt, ka 18. un 19. ailē iepriekš uzdrukātā teksta vietā norāda tikai atbilstošos apliecinājumus un/vai atļaujas veidu.

6.   Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 4. punktā minētā marķējuma veidlapu izstrādā pēc šīs regulas VI pielikumā pievienotā parauga.

3. pants

Veidlapu tehniskās specifikācijas

1.   Šīs regulas 2. pantā minēto veidlapu papīrs nav ražots no mehāniski iegūtas celulozes masas, ir piemērots rakstīšanai un sver vismaz 55 g/m2.

2.   Šīs regulas 2. panta 1. līdz 5. punktā minēto veidlapu izmēri ir 210 × 297 mm (A4), un maksimālā garuma pielaide ir 18 mm mazāk vai 8 mm vairāk.

3.   Šīs regulas 2. panta 1. punktā minēto veidlapu papīra krāsa ir šāda:

a)

pirmais eksemplārs (oriģināls) ir baltā krāsā ar priekšpusē iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītus viltojumus;

b)

otrais eksemplārs ir dzeltenā krāsā (paliek pie turētāja);

c)

trešais eksemplārs ir blāvi zaļā krāsā (importa atļaujas gadījumā paliek eksportētājai vai reeksportētājai valstij; eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāta gadījumā muita nogādā atpakaļ izdevējai uzraudzības iestādei);

d)

ceturtais eksemplārs ir sārtā krāsā (paliek izdevējai uzraudzības iestādei);

e)

piektā lapa (pieteikuma veidlapa) ir baltā krāsā.

4.   Šīs regulas 2. panta 2. punktā minēto veidlapu papīra krāsa ir šāda:

a)

pirmais eksemplārs (oriģināls) ir baltā krāsā;

b)

otrais eksemplārs ir dzeltenā krāsā (paliek pie importētāja).

5.   Šīs regulas 2. panta 3. un 5. punktā minēto veidlapu papīra krāsa ir šāda:

a)

pirmais eksemplārs (oriģināls) ir dzeltenā krāsā ar priekšpusē iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītus viltojumus;

b)

otrais eksemplārs ir sārtā krāsā (paliek izdevējas uzraudzības iestādei);

c)

trešā lapa (pieteikuma veidlapa) ir baltā krāsā.

6.   Šīs regulas 2. panta 4. punktā minēto turpinājuma lapu un 2. panta 6. punktā minētā marķējuma papīra krāsa ir balta.

7.   Šīs regulas 2. pantā minētās veidlapas iespiež un aizpilda vienā no Savienības oficiālajām valodām, kā noteikušas katras dalībvalsts uzraudzības iestādes. Vajadzības gadījumā veidlapās pievieno to satura tulkojumu vienā no Konvencijas oficiālajām darba valodām.

8.   Dalībvalstis atbild par 2. pantā minēto veidlapu iespiešanu, kas 2. panta 1. līdz 5. punktā minēto veidlapu gadījumā var būt daļa no datorizēta atļauju/sertifikātu izdošanas procesa.

4. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1)

svītro 2. un 3. pantu;

2)

svītro I–VI pielikumu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 27. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. augusts

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu vārdu, uzvārdu un adresi.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus, bet importa atļaujas derīguma termiņš – 12 mēnešus. Personīgā īpašuma sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus. Pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un pārējie eksemplāri turētājam bez kavēšanās jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, ja tai atbilstošo (re)eksporta valsts CITES dokumentu (re)eksportam izmanto pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām vai ja ievešana Savienībā notiek vēlāk nekā sešus mēnešus pēc tā izdošanas datuma.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

6.

Dzīviem A pielikuma sugu īpatņiem vai eksemplāriem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti, izdevējiestāde var noteikt turēšanas vietu, šajā ailē norādot sīkāku informāciju. Lai tos pārvietotu (izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu ar nosacījumu, ka īpatņus nogādā atpakaļ apstiprinātajā turēšanas vietā), jāsaņem iepriekšēja atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

9/10.

Daudzuma un/vai neto masas mērvienības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

CITES pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

12.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Izcelsme norādāma ar vienu no šādiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta CITES sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (1)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (1)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

14.

Īpatņu (re)eksporta/importa mērķis norādāms ar vienu no šādiem kodiem:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzības / tiesu iestāžu / tiesu medicīnas vajadzībām

M

medicīnisks (arī biomedicīniskā izpēte)

N

reintrodukcija vai introdukcija savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15.–17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jānorāda informācija par atbilstošo atļauju. Ja īpatņu izcelsme ir vienā Savienības dalībvalstī, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jānorāda tikai izcelsmes dalībvalsts.

18.–20.

Reeksporta sertifikāta gadījumā pēdējā reeksporta valsts ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms to reeksporta no Savienības. Importa atļaujas gadījumā tā ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņus paredzēts importēt. 19. un 20. ailē jānorāda informācija par atbilstošo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā minētajām nomenklatūras standartatsaucēm.

23.–25.

Tikai dienesta lietošanai.

26.

Importētājam/(re)eksportētājam vai viņa aģentam vajadzības gadījumā jānorāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numurs.

27.

Aizpilda par ievešanu Savienībā atbildīgā muitas iestāde vai, attiecīgā gadījumā, (re)eksporta muitas iestāde. Ievešanas gadījumā pirmais eksemplārs (oriģināls) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei un otrais eksemplārs (paliek pie turētāja) – importētājam. (Re)eksporta gadījumā trešais eksemplārs (muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, bet pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie turētāja) – (re)eksportētājam.

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu vārdu, uzvārdu un adresi.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus, bet importa atļaujas derīguma termiņš – 12 mēnešus. Personīgā īpašuma sertifikāta derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un pārējie eksemplāri turētājam bez kavēšanās jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, ja tai atbilstošo (re)eksporta valsts CITES dokumentu (re)eksportam izmanto pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām vai ja ievešana Savienībā notiek vēlāk nekā sešus mēnešus pēc tā izdošanas datuma.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

6.

Dzīviem A pielikuma sugu īpatņiem vai eksemplāriem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti, izdevējiestāde var noteikt turēšanas vietu, šajā ailē norādot sīkāku informāciju. Lai tos pārvietotu (izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu ar nosacījumu, ka īpatņus nogādā atpakaļ apstiprinātajā turēšanas vietā), jāsaņem iepriekšēja atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

9/10.

Daudzuma un/vai neto masas mērvienības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

CITES pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

12.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Izcelsme norādāma ar vienu no šādiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta CITES sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (2)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (2)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

14.

Īpatņu (re)eksporta/importa mērķis norādāms ar vienu no šādiem kodiem:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzības / tiesu iestāžu / tiesu medicīnas vajadzībām

M

medicīnisks (arī biomedicīniskā izpēte)

N

reintrodukcija vai introdukcija savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15.–17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jānorāda informācija par atbilstošo atļauju. Ja īpatņu izcelsme ir vienā Savienības dalībvalstī, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jānorāda tikai izcelsmes dalībvalsts.

18.–20.

Reeksporta sertifikāta gadījumā pēdējā reeksporta valsts ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms to reeksporta no Savienības. Importa atļaujas gadījumā tā ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņus paredzēts importēt. 19. un 20. ailē jānorāda informācija par atbilstošo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā minētajām nomenklatūras standartatsaucēm.

23.–25.

Tikai dienesta lietošanai.

26.

Importētājam/(re)eksportētājam vai viņa aģentam vajadzības gadījumā jānorāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numurs.

27.

Aizpilda par ievešanu Savienībā atbildīgā muitas iestāde vai, attiecīgā gadījumā, (re)eksporta muitas iestāde. Ievešanas gadījumā pirmais eksemplārs (oriģināls) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei un otrais eksemplārs (paliek pie turētāja) – importētājam. (Re)eksporta gadījumā trešais eksemplārs (muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, bet pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie turētāja) – (re)eksportētājam.

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu vārdu, uzvārdu un adresi.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus, bet importa atļaujas derīguma termiņš – 12 mēnešus. Personīgā īpašuma sertifikāta derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un pārējie eksemplāri turētājam bez kavēšanās jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, ja tai atbilstošo (re)eksporta valsts CITES dokumentu (re)eksportam izmanto pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām vai ja ievešana Savienībā notiek vēlāk nekā sešus mēnešus pēc tā izdošanas datuma.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

6.

Dzīviem A pielikuma sugu īpatņiem vai eksemplāriem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti, izdevējiestāde var noteikt turēšanas vietu, šajā ailē norādot sīkāku informāciju. Lai tos pārvietotu (izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu ar nosacījumu, ka īpatņus nogādā atpakaļ apstiprinātajā turēšanas vietā), jāsaņem iepriekšēja atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

9/10.

Daudzuma un/vai neto masas mērvienības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

CITES pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

12.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Izcelsme norādāma ar vienu no šādiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta CITES sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (3)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (3)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

14.

Īpatņu (re)eksporta/importa mērķis norādāms ar vienu no šādiem kodiem:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzības / tiesu iestāžu / tiesu medicīnas vajadzībām

M

medicīnisks (arī biomedicīniskā izpēte)

N

reintrodukcija vai introdukcija savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15.–17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jānorāda informācija par atbilstošo atļauju. Ja īpatņu izcelsme ir vienā Savienības dalībvalstī, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jānorāda tikai izcelsmes dalībvalsts.

18.–20.

Reeksporta sertifikāta gadījumā pēdējā reeksporta valsts ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms to reeksporta no Savienības. Importa atļaujas gadījumā tā ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņus paredzēts importēt. 19. un 20. ailē jānorāda informācija par atbilstošo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā minētajām nomenklatūras standartatsaucēm.

23.–25.

Tikai dienesta lietošanai.

26.

Importētājam/(re)eksportētājam vai viņa aģentam vajadzības gadījumā jānorāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numurs.

27.

Aizpilda par ievešanu Savienībā atbildīgā muitas iestāde vai, attiecīgā gadījumā, (re)eksporta muitas iestāde. Ievešanas gadījumā pirmais eksemplārs (oriģināls) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei un otrais eksemplārs (paliek pie turētāja) – importētājam. (Re)eksporta gadījumā trešais eksemplārs (muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, bet pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie turētāja) – (re)eksportētājam.

Image

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā norāda juridiskā īpašnieka pilnu vārdu, uzvārdu un adresi.

2.

Nepiemēro.

3.

Faktiskā importētāja (nevis aģenta) pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

5.

Personīgā īpašuma sertifikātiem šo aili neaizpilda.

6.

Pieteikuma veidlapā šo aili aizpilda tikai par tādiem dzīviem A pielikuma sugu īpatņiem vai eksemplāriem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

9/10.

Daudzuma un/vai neto masas mērvienības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

CITES pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta atļaujas/sertifikāta pieteikuma iesniegšanas datumā.

12.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta pieteikuma iesniegšanas datumā.

13.

Izcelsme norādāma ar vienu no šādiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta CITES sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (4)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (4)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

14.

Īpatņu (re)eksporta/importa mērķis norādāms ar vienu no šādiem kodiem:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzības / tiesu iestāžu / tiesu medicīnas vajadzībām

M

medicīnisks (arī biomedicīniskā izpēte)

N

reintrodukcija vai introdukcija savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15.–17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jānorāda informācija par atbilstošo atļauju. Ja īpatņu izcelsme ir vienā Savienības dalībvalstī, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jānorāda tikai izcelsmes dalībvalsts.

18.–20.

Reeksporta sertifikāta gadījumā pēdējā reeksporta valsts ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms to reeksporta no Savienības. Importa atļaujas gadījumā tā ir reeksporta trešā valsts, no kuras īpatņus paredzēts importēt. 19. un 20. ailē jānorāda informācija par atbilstošo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā minētajām nomenklatūras standartatsaucēm.

23.

Norādiet pēc iespējas sīkāku informāciju un sniedziet pamatojumu gadījumā, ja prasītā informācija nav norādīta.


(1)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.

(2)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.

(3)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.

(4)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.


II PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Importētāja vai pilnvarotā pārstāvja pilns nosaukums un adrese.

4.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

5.

Norāda tikai tad, ja valsts, no kuras īpatņus importē, nav to izcelsmes valsts.

6.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt tādam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 338/97 C vai D pielikumā.

10.

Sugām, kas minētas Cites III pielikumā, norādiet: III.

12.

Norādiet, kurā Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā (C vai D) suga ir iekļauta.

13.

Importētājam jāiesniedz par ievešanu Savienībā atbildīgajai muitas iestādei parakstīts pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie importētāja), vajadzības gadījumā pievienojot Cites III pielikuma dokumentus no (re)eksporta valsts.

14.

Muitas iestāde apzīmogoto pirmo eksemplāru (oriģināls) nosūta savas valsts uzraudzības iestādei un atdod apzīmogoto otro eksemplāru (paliek pie importētāja) importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Importētāja vai pilnvarotā pārstāvja pilns nosaukums un adrese.

4.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

5.

Norāda tikai tad, ja valsts, no kuras īpatņus importē, nav to izcelsmes valsts.

6.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt tādam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 338/97 C vai D pielikumā.

10.

Sugām, kas minētas Cites III pielikumā, norādiet: III.

12.

Norādiet, kurā Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā (C vai D) suga ir iekļauta.

13.

Importētājam jāiesniedz par ievešanu Savienībā atbildīgajai muitas iestādei parakstīts pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie importētāja), vajadzības gadījumā pievienojot Cites III pielikuma dokumentus no (re)eksporta valsts.

14.

Muitas iestāde apzīmogoto pirmo eksemplāru (oriģināls) nosūta savas valsts uzraudzības iestādei un atdod apzīmogoto otro eksemplāru (paliek pie importētāja) importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.


III PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Izdevējas uzraudzības iestādes piešķirtajam sertifikāta numuram jābūt unikālam.

2.

Dokumenta derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim gadiem pēc izdošanas datuma. Ja ceļojošā izstāde ir izveidota trešā valstī, derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par to, kas norādīts līdzvērtīgā šīs valsts izdotā sertifikātā.

3.

Šajā sertifikātā aprakstītā īpatņa īpašnieka pilns vārds, uzvārds vai nosaukums, pastāvīgā adrese un valsts. Bez īpašnieka paraksta sertifikāts ir nederīgs.

4.

Uz veidlapas jābūt iepriekš uzdrukātam izdevējas uzraudzības iestādes nosaukumam, adresei un valstij.

5.

Šīs ailes teksts ir jau iepriekš uzdrukāts, lai norādītu, ka sertifikāts ir derīgs vairākkārtējai īpatņa pārvietošanai pāri robežai saistībā ar izstādi un vienīgi izstādes nolūkos, atļaujot īpatņu demonstrēšanu publikai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu, un lai paskaidrotu, ka sertifikātam jāpaliek kopā ar īpatni/īpašnieku. Šo aili var izmantot arī, lai pamatotu, kāpēc nav norādīta noteikta informācija.

6.

Šīs ailes teksts ir jau iepriekš uzdrukāts, lai norādītu, ka pārvietošana pāri robežai ir atļauta uz jebkuru valsti, kuras tiesību akti atzīst šo sertifikātu.

7.

Šīs ailes teksts ir jau iepriekš uzdrukāts, norādot kodu Q (cirki un ceļojošās izstādes).

8.

Vajadzības gadījumā norāda 19. ailē uzspiestā drošības zīmoga numuru.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar nomenklatūras standartatsaucēm, kas minētas VIII pielikumā Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

10.

Pēc iespējas precīzāks šajā sertifikātā norādītā īpatņa apraksts, ieskaitot identificējošas pazīmes (marķējumus, gredzenus, unikālu marķējumu u. c.), kas ir pietiekamas, lai to valstu iestādes, kurās ieceļo izstāde, pārliecinātos, ka sertifikāts tiešām izdots par konkrēto īpatni. Ja iespējams, īpatņa dzimums un vecums sertifikāta izdošanas laikā.

11.

Īpatņu kopējais skaits. Dzīvu dzīvnieku gadījumā tam jābūt vienam īpatnim. Ja īpatņu ir vairāk nekā viens, ierakstiet “skatīt pievienoto sarakstu”.

12.

Konvencijas pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta sertifikāta izdošanas datumā.

14.

Izcelsme norādāma ar vienu no turpmāk minētajiem kodiem. Šo sertifikātu nedrīkst izmantot īpatņiem ar izcelsmes kodu W, R, F vai U, izņemot ja tie ir iegūti vai ievesti Savienībā, pirms spēkā stājās uz tiem attiecošies noteikumi par sugām, kas minētas Konvencijas I, II un III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, un šādā gadījumā jānorāda arī izcelsmes kods O.

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu)

15/16.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņu izcelsme ir vienā Savienības dalībvalstī, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jānorāda tikai izcelsmes dalībvalsts.

17.

Šajā ailē jāieraksta izstādes reģistrācijas numurs.

18.

Iegūšanas datumu norāda tikai īpatņiem, kuri iegūti vai ievesti Savienībā, pirms spēkā stājās uz tiem attiecināmie noteikumi par sugām, kas minētas Konvencijas I, II un III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā.

19.

Aizpilda amatpersona, kas izsniedz sertifikātu. Sertifikātu drīkst izdot tikai tās valsts uzraudzības iestāde, kurā izstāde ir izveidota, un tikai tad, ja izstādes īpašnieks ir šajā uzraudzības iestādē reģistrējis pilnīgu informāciju par konkrēto īpatni. Ja izstāde ir izveidota trešā valstī, sertifikātu drīkst izdot tikai pirmā galamērķa valsts uzraudzības iestāde. Jānorāda pilns izsniedzējas amatpersonas vārds un uzvārds. Zīmogam, parakstam un, attiecīgā gadījumā, drošības zīmoga numuram jābūt skaidri salasāmiem.

20.

Šo aili var izmantot atsaucēm uz valsts tiesību aktiem vai īpašiem papildu nosacījumiem, kurus robežas šķērsošanai noteikusi izdevēja uzraudzības iestāde.

21.

Šīs ailes teksts ir jau iepriekš uzdrukāts un ietver atsauci uz pievienoto turpinājuma lapu, kurā jānorāda visas epizodes saistībā ar pārvietošanu pāri robežai.

Atbilstoši 5. punktam pēc derīguma termiņa beigām šis dokuments jāatdod izdevējai uzraudzības iestādei.

Šā sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu norīkotai muitas iestādei verifikācijas vajadzībām iesniedz sertifikāta pirmo eksemplāru (oriģināls) un, attiecīgā gadījumā, trešās valsts izdotu ceļojošās izstādes sertifikātu, kā arī visus sertifikātam pievienoto turpinājuma lapu eksemplārus vai (ja sertifikāts izdots, pamatojoties uz līdzvērtīgu sertifikātu no trešās valsts) abus attiecīgo turpinājuma lapu eksemplāru komplektus. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 45. pantu muitas iestāde, aizpildījusi turpinājuma lapu vai lapas, šā sertifikāta pirmo eksemplāru (oriģināls), trešās valsts izdotā sertifikāta oriģinālu (attiecīgā gadījumā) un turpinājuma lapu vai lapas atdod sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un pārsūta vīzētu dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotā sertifikāta turpinājuma lapas eksemplāru attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Image

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

3.

Sertifikātā norādīto īpatņu īpašnieka (nevis aģenta) pilns nosaukums, pastāvīgā adrese un valsts. Bez īpašnieka paraksta sertifikāts ir nederīgs.

8.

Vajadzības gadījumā norāda 19. ailē uzspiestā drošības zīmoga numuru.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar nomenklatūras standartatsaucēm, kas minētas VIII pielikumā Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

10.

Pēc iespējas precīzāks šajā sertifikātā norādītā īpatņa apraksts, ieskaitot identificējošas pazīmes (marķējumus, gredzenus, unikālu marķējumu u. c.), kas ir pietiekamas, lai to valstu iestādes, kurās ieceļo izstāde, pārliecinātos, ka sertifikāts tiešām izdots par konkrēto īpatni. Ja iespējams, īpatņa dzimums un vecums sertifikāta izdošanas laikā.

11.

Īpatņu kopējais skaits. Dzīvu dzīvnieku gadījumā tam jābūt vienam īpatnim. Ja īpatņu ir vairāk nekā viens, ierakstiet “skatīt pievienoto sarakstu”.

12.

Konvencijas pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta pieteikuma iesniegšanas datumā.

13.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta pieteikuma iesniegšanas datumā.

14.

Izcelsme norādāma ar vienu no turpmāk minētajiem kodiem. Šo sertifikātu nedrīkst izmantot īpatņiem ar izcelsmes kodu W, R, F vai U, izņemot ja tie ir iegūti vai ievesti Savienībā, pirms spēkā stājās uz tiem attiecošies noteikumi par sugām, kas minētas Konvencijas I, II un III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, un šādā gadījumā jānorāda arī izcelsmes kods O.

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu)

15/16.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņu izcelsme ir vienā Savienības dalībvalstī, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jānorāda tikai izcelsmes dalībvalsts.

17.

Šajā ailē jāieraksta izstādes reģistrācijas numurs.

18.

Iegūšanas datumu norāda tikai īpatņiem, kuri iegūti vai ievesti Savienībā, pirms spēkā stājās uz tiem attiecošies noteikumi par sugām, kas minētas Konvencijas I, II un III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā.

19.

Norādiet pēc iespējas sīkāku informāciju un sniedziet pamatojumu gadījumā, ja prasītā informācija nav norādīta.


IV PIELIKUMS

Image


V PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Sertifikāta turētāja (nevis aģenta) pilns vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

2.

Jāaizpilda tikai tad, ja attiecīgo īpatņu importa atļaujā ir norādīta to turēšanas vieta vai ja dalībvalstī iegūti savvaļas īpatņi jātur apstiprinātā adresē.

Lai tos pārvietotu (izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu ar nosacījumu, ka īpatņus nogādā atpakaļ apstiprinātajā turēšanas vietā), jāsaņem iepriekšēja atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes (skatīt 19. aili).

4.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

5/6.

Daudzuma un/vai neto masas mērvienības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

7.

CITES pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta sertifikāta izdošanas datumā.

8.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta sertifikāta izdošanas datumā.

9.

Izcelsme norādāma ar vienu no šādiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta CITES sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (1)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (1)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

10.–12.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

13.–15.

Importa dalībvalsts attiecīgā gadījumā ir valsts, kas izdevusi importa atļauju par konkrētajiem īpatņiem.

16.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā minētajām nomenklatūras standartatsaucēm.

Image Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Sertifikāta pieprasītāja (nevis aģenta) pilns vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

2.

Pieteikuma veidlapā šo aili aizpilda tikai par tādiem dzīviem A pielikuma sugu īpatņiem vai eksemplāriem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti.

4.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver trīsburtu kods saskaņā ar VII pielikumu Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.

5/6.

Daudzuma un/vai neto masas mērvienības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

7.

CITES pielikums (I, II vai III), kurā suga ir minēta pieteikuma iesniegšanas datumā.

8.

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums (A, B vai C), kurā suga ir minēta pieteikuma iesniegšanas datumā.

9.

Izcelsme norādāma ar vienu no šādiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta CITES sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (2)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi (2)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

10.–12.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

13.–15.

Importa dalībvalsts attiecīgā gadījumā ir valsts, kas izdevusi importa atļauju par konkrētajiem īpatņiem.

16.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā minētajām nomenklatūras standartatsaucēm.

18.

Norādiet pēc iespējas sīkāku informāciju un sniedziet pamatojumu gadījumā, ja prasītā informācija nav norādīta.


(1)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.

(2)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.


VI PIELIKUMS

Image


Top