Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Komisijas Regula (ES) Nr. 328/2012 ( 2012. gada 17. aprīlis ), ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu Dokuments attiecas uz EEZ
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Atcelts ar 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/14


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 328/2012

(2012. gada 17. aprīlis),

ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija saņēmusi Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2011. gada 12. maija ieteikumu ERA/REC/06-2011/INT.

(2)

Katrā savstarpējas izmantojamības tehniskajā specifikācijā (SITS) būtu jānorāda SITS īstenošanas stratēģija un posmi, kas veicami, lai pakāpeniski pārietu no pašreizējā stāvokļa uz galīgo stāvokli, kad atbilstība SITS būs kļuvusi par normu. Kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu (TAF) īstenošanas stratēģijai būtu jābalstās ne tikai uz apakšsistēmu atbilstību SITS, bet arī uz saskaņotu īstenošanu.

(3)

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (2) attiecīgā gadījumā būtu jāsaskaņo ar 7. nodaļu Komisijas 2011. gada 5. maija Regulā (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (3).

(4)

Eiropas dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 62/2006 3. pantu nosūtījušas Eiropas Komisijai kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu īstenošanas stratēģisko Eiropas izvēršanas plānu (SEIP). Šis darbs būtu jāņem vērā un tāpēc būtu jāveic attiecīgas izmaiņas pielikuma A pielikumā. Minētajā A pielikumā norādītas sīki izstrādātās specifikācijas, kas ir TAF sistēmas izveides pamatā. Uz šiem dokumentiem vajadzētu attiecināt izmaiņu pārvaldības procesu. Aģentūrai ar šā procesa palīdzību vajadzētu atjaunināt minētos dokumentus, lai precizētu īstenošanas bāzlīniju.

(5)

2007. gadā iesniegtā SEIP atsevišķie grafiki ir novecojuši. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem un vagonu turētājiem ar koordinācijas komitejas starpniecību būtu jāiesniedz Komisijai sīki izstrādāti grafiki, kuros norādīti atsevišķu TAF SITS funkciju īstenošanas starpposmi, rezultāti un datumi. Jebkura novirze no SEIP grafikiem būtu pienācīgi jāpamato, norādot pasākumus, kas veikti, lai mazinātu turpmāku kavēšanos. Šim darbam būtu jābalstās uz pieņēmuma, ka tiks apstiprināti izmaiņu pieprasījumi, kas apstrādāti saskaņā ar pielikuma 7.2.2. iedaļu.

(6)

Nepieciešams informēt visus adresātus par to pienākumiem saskaņā ar šo regulu, it sevišķi mazos kravas pārvadātājus, kuri nav Eiropas dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestāžu biedri.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 62/2006.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 62/2006 iekļauj šādu 4.a, 4.b un 4.c pantu:

“4.a pants

1.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un vagonu turētāji izstrādā un ievieš datorizētu sistēmu saskaņā ar šīs regulas pielikuma 7. nodaļas noteikumiem un jo īpaši saskaņā ar 7.1.2. iedaļā minētajām funkcionālo prasību specifikācijām un ģenerālplānu.

2.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un vagonu turētāji ar pielikuma 7.1.4. iedaļā minētās koordinācijas komitejas starpniecību ne vēlāk kā 2012. gada 13. maijā iesniedz Komisijai 7.1.2. iedaļā minēto ģenerālplānu, kura pamatā ir to sīki izstrādāti grafiki, kuros norādīti atsevišķu TAF SITS funkciju īstenošanas starpposmi, rezultāti un datumi.

3.   Ar pielikuma 7.1.4. iedaļā minētās koordinācijas komitejas starpniecību tie ziņo Komisijai par izpildes gaitu saskaņā ar šīs regulas pielikuma 7. nodaļas noteikumiem.

4.b pants

1.   Aģentūra publicē un atjaunina 7.1.2. iedaļā minēto ģenerālplānu.

2.   Aģentūra atjaunina A pielikumā minētos dokumentus, pamatojoties uz izmaiņu pieprasījumiem, kas apstiprināti līdz 2012. gada 13. maijam, saskaņā 7.2.2. iedaļā izklāstīto izmaiņu pārvaldības procesu. Aģentūra līdz 2012. gada 13. oktobrim sniedz Komisijai ieteikumu, kā atjaunināt A pielikumu, kas nosaka īstenošanas bāzlīniju.

3.   Aģentūra novērtē TAF īstenošanu, lai noteiktu, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un ievēroti grafiki.

4.c pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visi to teritorijā reģistrētie dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un vagonu turētāji ir informēti par šo regulu, un norīko valsts kontaktpunktu, kas seko līdzi tās īstenošanai.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 62/2006 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 7.1., 7.2. un 7.3. iedaļu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

2)

A pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

3)

pielikuma 2.3.1. iedaļas rindkopā, kas sākas ar “Daži specifiski pakalpojumu sniedzēji [..]” svītro tekstu “(sk. arī A pielikuma 6. indeksu)”;

4)

pielikuma 4.2., 4.2.3.1., 4.2.4.1. un 4.2.8.1. iedaļā atsauci “1. indeksā” aizstāj ar atsauci “F papildinājumā”;

5)

pielikuma 4.2.1.1. iedaļā teikumu:

“Šie dati, tostarp papildu dati, uzskaitīti (datu aprakstu sk. A pielikuma 3. indeksā) tabulā A pielikuma 3. indeksā ar norādi rindā “Dati pavadzīmē” par to, vai tie ir obligāti vai fakultatīvi un vai tie jāsniedz nosūtītājam vai jāpapildina GDPU.”

aizstāj ar šādu:

“Šie dati, tostarp papildu dati, uzskaitīti (datu aprakstu sk. A pielikuma A, B un F papildinājumā un B papildinājuma 1. pielikumā) A pielikuma B papildinājuma 1. pielikuma tabulā ar norādi rindā “Dati pavadzīmē” par to, vai tie ir obligāti vai fakultatīvi un vai tie jāsniedz nosūtītājam vai jāpapildina GDPU.”;

6)

pielikuma 4.2.1.2. iedaļā teikumus:

“Vagona pasūtījumu dati atbilstoši dažādajām DPU lomām sīki uzskaitīti A pielikuma 3. indeksā, un atzīmēts, vai tie ir obligāti vai fakultatīvi. Šo ziņojumu detalizēti formāti noteikti A pielikuma 1. indeksā.”

aizstāj ar šādiem:

“Vagona pasūtījumu dati atbilstoši dažādajām DPU lomām sīki uzskaitīti A pielikuma A un B papildinājumā un B papildinājuma 1. pielikumā un atzīmēts, vai tie ir obligāti vai fakultatīvi. Šo ziņojumu detalizēti formāti noteikti A pielikuma F papildinājumā.”;

7)

pielikuma 4.2.2.1. iedaļā “4. indeksā” aizstāj ar “F papildinājumā” un “1. indeksā” aizstāj ar “F papildinājumā”;

8)

pielikuma 4.2.11.2. iedaļā “2. indeksā” aizstāj ar “D un F papildinājumā”;

9)

pielikuma 4.2.11.3. iedaļā “2. indeksā” aizstāj ar “A, B un F papildinājumā un B papildinājuma 1. pielikumā”;

10)

pielikuma 6.2. iedaļā “1. indeksam” aizstāj ar “E un F papildinājumam”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 13, 18.1.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.


I PIELIKUMS

7.1.   Šīs SITS piemērošanas modalitātes

7.1.1.   Ievads

Šī SITS attiecas uz kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu. Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK II pielikumu šī ir funkcionāla apakšsistēma. Tāpēc šīs SITS piemērošana nav saistīta ar jaunas, atjauninātas vai modernizētas apakšsistēmas jēdzienu, kā tas parasti ir strukturālo apakšsistēmu SITS gadījumā, ja vien tas šajā SITS nav konkrēti norādīts.

Šo SITS īsteno pakāpeniski:

—   pirmais posms– sīki izstrādātas IT specifikācijas un ģenerālplāns,

—   otrais posms– izstrāde,

—   trešais posms– ieviešana.

7.1.2.   Pirmais posms – sīki izstrādātas IT specifikācijas un ģenerālplāns

Funkcionālo prasību specifikācijas, ko, izstrādājot un ieviešot datorizēto sistēmu, izmanto par iepriekš minētās tehniskās arhitektūras pamatu, norādītas A pielikuma A līdz F papildinājumā.

Obligātajā ģenerālplānā datorizētās sistēmas izveidei no koncepcijas līdz piegādei, kas pamatojas uz dzelzceļa nozares sagatavoto stratēģisko Eiropas izvēršanas plānu (SEIP), ietver sistēmas centrālos arhitektūras komponentus un svarīgāko veicamo darbību identifikāciju.

7.1.3.   Otrais un trešais posms – izstrāde un ieviešana

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un vagonu turētāji izstrādā un ievieš TAF datorizēto sistēmu saskaņā ar 7. nodaļas noteikumiem.

7.1.4.   Pārvaldība, uzdevumi un pienākumi

Izveido izstrādes un ieviešanas pārvaldības struktūru, kurā ir šādi dalībnieki.

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komitejai ir šādi uzdevumi un pienākumi.

1.

Koordinācijas komiteja gādā par stratēģiskās vadības struktūru, lai efektīvi vadītu un koordinētu TAF SITS īstenošanas darbu. Tas ietver politikas noteikšanu, stratēģisko virzību un prioritāšu apzināšanu. To darot, koordinācijas komiteja arī ņem vērā mazo uzņēmumu, jaunpienācēju un īpašus pakalpojumus sniedzošu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu intereses.

2.

Koordinācijas komiteja uzrauga īstenošanas gaitu. Tā regulāri, vismaz četras reizes gadā, ziņo Eiropas Komisijai par panākto progresu salīdzinājumā ar ģenerālplānu. Koordinācijas komiteja veic nepieciešamos pasākumus, lai pielāgotu iepriekš minēto īstenošanu, ja notikusi novirze no ģenerālplāna.

3.

Koordinācijas komiteju veido:

Regulas (EK) Nr. 881/2004 3. panta 2. punktā minētās dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes, kas darbojas Eiropas mērogā (“dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes”),

Eiropas Dzelzceļa aģentūra, un

Komisija.

4.

Koordinācijas komitejas līdzpriekšsēdētāji ir a) Komisijas pārstāvis un b) dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestāžu izvirzīta persona. Komisija, kam palīdz koordinācijas komitejas locekļi, izstrādā koordinācijas komitejas reglamenta projektu, par kuru koordinācijas komiteja vienojas.

5.

Koordinācijas komitejas locekļi var ierosināt, lai koordinācijas komitejas darbā novērotāju statusā piedalītos citas organizācijas, ja tam ir pamatoti tehniski un organizatoriski iemesli.

Ieinteresētās personas

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un vagonu turētāji izveido efektīvu projekta pārvaldības struktūru, kas ļauj sekmīgi izstrādāt un ieviest TAF sistēmu.

Iepriekš minētās ieinteresētās personas:

velta vajadzīgās pūles un resursus šīs regulas īstenošanai,

ievēro principus attiecībā uz piekļuvi TAF SITS kopīgajiem komponentiem, kam jābūt pieejamiem visiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar vienotu, caurskatāmu un pēc iespējas viszemāko pakalpojuma izmaksu struktūru,

nodrošina, ka visiem tirgus dalībniekiem ir pieejami visi dati, ar kuriem veikta apmaiņa un kas vajadzīgi to juridisko pienākumu izpildei un to funkciju veikšanai saskaņā ar TAF SITS funkcionālajām prasībām,

aizsargā konfidencialitāti attiecībās ar klientiem,

izveido mehānismu, kurš ļaus pievienoties TAF izstrādei arī vēlāk un gūt labumu no īstenotās TAF izveides saistībā ar kopīgajiem komponentiem tādā veidā, kas ir pieņemams gan iepriekš minētajām ieinteresētajām personām, gan jaunpienācējiem, it sevišķi attiecībā uz izmaksu taisnīgu sadali,

ziņo TAF koordinācijas komitejai par īstenošanas plānu izpildes gaitu. Attiecīgā gadījumā ziņo arī par novirzēm no ģenerālplāna.

Pārstāvniecības iestādes

Regulas (EK) Nr. 881/2004 3. panta 2. punktā minētajām dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādēm, kas darbojas Eiropas mērogā, ir šādi uzdevumi un pienākumi:

pārstāvēt TAF SITS koordinācijas komitejā ieinteresētās personas, kas ir to individuālie biedri,

uzlabot savu biedru informētību par to pienākumiem saistībā ar šīs regulas īstenošanu,

lai savlaicīgi aizsargātu visu pārstāvju intereses TAF SITS īstenošanā, nodrošināt, ka visām iepriekš minētajām ieinteresētajām personām pieejama aktuāla un pilnīga informācija par koordinācijas komitejas un visu citu grupu darbību,

nodrošināt efektīvu informācijas nodošanu no ieinteresētajām personām, kas ir to individuālie biedri, TAF koordinācijas komitejai, tādējādi gādājot, ka, pieņemot lēmumus, kuri ietekmē TAF izstrādi un ieviešanu, tiek pienācīgi ņemtas vērā ieinteresēto personu vajadzības,

nodrošināt efektīvu informācijas nodošanu no TAF koordinācijas komitejas ieinteresētajām personām, kas ir to individuālie biedri, tādējādi gādājot, ka ieinteresētās personas ir pienācīgi informētas par lēmumiem, kuri ietekmē TAF izstrādi un ieviešanu.

7.2.   Izmaiņu pārvaldība

7.2.1.   Izmaiņu pārvaldības process

Izstrādā izmaiņu pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu izmaiņu rentabilitātes pienācīgu analīzi un izmaiņas ieviestu kontrolēti. Šīs procedūras, ko nosaka, ievieš, atbalsta un pārvalda Eiropas Dzelzceļa aģentūra, ir šādas:

to tehnisko ierobežojumu apzināšana, kas nosaka vajadzību pēc izmaiņām,

paziņojums par to, kurš uzņemas atbildību par izmaiņu ieviešanas procedūrām,

ieviešamo izmaiņu validācijas procedūra,

izmaiņu pārvaldības, paziņošanas, migrācijas un ieviešanas politika,

atbildības noteikšana par sīki izstrādāto specifikāciju pārvaldību, kā arī par to kvalitātes nodrošināšanu un konfigurācijas pārvaldību.

Izmaiņu kontroles padomē darbojas Eiropas Dzelzceļa aģentūra, dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestādes un valstu drošības iestādes. Šāda pušu apvienība nodrošina pareizu izpratni par veicamajām izmaiņām un to nozīmes pilnīgu novērtējumu. Komisija var papildināt izmaiņu kontroles padomi ar citiem dalībniekiem, ja tiek uzskatīts, ka tas ir nepieciešams. Gala rezultātā izmaiņu kontroles padome darbosies Eiropas Dzelzceļa aģentūras uzraudzībā.

7.2.2.   Īpašs izmaiņu pārvaldības process attiecībā uz dokumentiem, kas norādīti šīs regulas A pielikumā

Šīs regulas A pielikumā norādīto dokumentu izmaiņu kontroles pārvaldības procesu nosaka Eiropas Dzelzceļa aģentūra saskaņā ar šādiem kritērijiem.

1.

Izmaiņu pieprasījumus, kas ietekmē dokumentus, iesniedz ar valsts drošības iestāžu (VDI) vai Regulas (EK) Nr. 881/2004 3. panta 2. punktā minēto dzelzceļa nozares pārstāvniecības iestāžu, kas darbojas Eiropas mērogā, vai TAF SITS koordinācijas komitejas starpniecību. Komisija var ļaut arī citām personām iesniegt pieprasījumus, ja tiek uzskatīts, ka to devums ir nepieciešams.

2.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra pieņem un uzglabā izmaiņu pieprasījumus.

3.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra ar izmaiņu pieprasījumiem iepazīstina attiecīgo aģentūras darba grupu, kas tos izvērtē un sagatavo priekšlikumu, kuram vajadzības gadījumā pievieno ekonomisku novērtējumu.

4.

Tad Eiropas Dzelzceļa aģentūra ar izmaiņu pieprasījumu un saistīto priekšlikumu iepazīstina izmaiņu kontroles padomi, kas izmaiņu pieprasījumu vai nu apstiprina, vai neapstiprina, vai atliek.

5.

Ja izmaiņu pieprasījumu neapstiprina, Eiropas Dzelzceļa aģentūra nosūta pieprasījuma iesniedzējam noraidījuma iemeslu vai pieprasa papildu informāciju par izmaiņu pieprasījuma projektu.

6.

Dokumentā izdara grozījumus uz apstiprināto izmaiņu pieprasījumu pamata.

7.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra sniedz Komisijai ieteikumu atjaunināt A pielikumu un iesniedz dokumenta jaunās versijas projektu, izmaiņu pieprasījumus un to ekonomisko novērtējumu.

8.

Eiropas Dzelzceļa aģentūra publicē dokumenta jaunās versijas projektu un apstiprinātos izmaiņu pieprasījumus savā tīmekļa vietnē.

9.

Kad atjauninātais A pielikums ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Eiropas Dzelzceļa aģentūra publicē dokumenta jauno versiju savā tīmekļa vietnē.

Ja izmaiņu kontroles pārvaldība ietekmē elementus, ko TAF SITS izmanto kopīgi, izmaiņas ievieš pēc iespējas līdzīgi jau īstenotajai TAF SITS, lai panāktu optimālu sinerģiju.


II PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

PAVADDOKUMENTU SARAKSTS

Obligāto specifikāciju saraksts

Indeksa Nr.

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Versija

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI - ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Papildinājums

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Versija

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B - 1. pielikums

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) - ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX C - REFERENCE FILES

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX D - INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI - Annex D.2: Appendix E - Common Interface

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX F - TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.0”


Top