EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/ES: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2012. gada 5. decembris ) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu ( TARGET2 ) (ECB/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2012. gada 5. decembris)

par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)

(pārstrādāta versija)

(ECB/2012/27)

(2013/47/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādne ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (1) vairākas reizes grozīta. Pamatnostādne skaidrības un caurredzamības apsvērumu dēļ jāpārstrādā, jo jāveic jauni grozījumi, lai tajā iekļautu iepriekš Eurosistēmas iekšējai lietošanai paredzētu tekstu un pievienotu vajadzīgās definīcijas, kā arī iekļautu normas, kas attiecas un sankciju nepiemērošanu bankām ārpus Eiropas Savienības, informācijas sniegšanu par piekļuves monetārās politikas operācijām bloķēšanu vai izbeigšanu, kā arī šādas bloķēšanas vai izbeigšanas sekām.

(2)

TARGET2 ir decentralizēta struktūra, kurā saistītas nacionālās reālā laika bruto norēķinu (RLBN) sistēmas un ECB maksājumu mehānisms.

(3)

TARGET2 izmanto vienotu tehnisko platformu jeb Vienoto platformu (Single Shared Platform; SSP). TARGET2 ir juridiski strukturēta tādu maksājumu sistēmu kopums, kurā TARGET2 komponentsistēmas ir pēc iespējas vairāk saskaņotas, izņemot gadījumus, kuros ierobežojumus nosaka nacionālie tiesību akti.

(4)

TARGET2 ir trīs atsevišķi pārvaldes līmeņi. Galīgā kompetence attiecībā uz TARGET2 un tās darbības nodrošināšanu ir 1. līmenim (ECB Padomei). 2. līmenim (Eurosistēmas centrālajām bankām) ir palīgkompetence, bet 3. līmenis (SSP nodrošinātājas NCB) Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores.

(5)

Rīkojoties Eurosistēmas vārdā, Eiropas Centrālā banka (ECB) ar ECB Padomes noteikto tīkla pakalpojumu sniedzēju noslēdz Pamatlīgumu, kā arī Konfidencialitātes un ziņu neizpaušanas līgumu, kas regulē galvenos tīkla pakalpojumu nodrošināšanas dalībniekiem elementus, t. sk. cenas.

(6)

TARGET2 ir būtiska dažu Eurosistēmas pamatuzdevumu izpildei, piemēram, Eiropas Savienības monetārās politikas īstenošanai un maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I   IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus.TARGET2 izveido un tā darbojas, pamatojoties uz SSP, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti maksājuma rīkojumi un, visbeidzot, saņemti maksājumi.

2.   TARGET2 juridiski ir konstruēts kā RLBN sistēmu kopums.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform; SSP) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas NCB;

2)

TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura Eurosistēmas centrālo banku RLBN sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa;

3)

centrālā banka (CB) (central bank; CB) ir Eurosistēmas CB un/vai pievienotā NCB;

4)

SSP sniedzējas NCB (SSP-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d’Italia – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores;

5)

tīkla pakalpojumu sniedzējs (network service provider) nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2 ietvaros iesniegtu maksājuma ziņojumus;

6)

dalībnieks vai tiešais dalībnieks (participant or direct participant) ir iestāde, kas Eurosistēmas CB tur vismaz vienu maksājumu moduļa kontu;

7)

Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai euro zonas NCB;

8)

maksājumu modulis (MM) (Payments Module; PM) ir SSP modulis, kurā notiek TARGET2 dalībnieku maksājumu norēķini MM kontos;

9)

MM konts (PM account) ir TARGET2 dalībnieka konts Eurosistēmas CB maksājumu modulī, kas TARGET2 dalībniekam vajadzīgs, lai:

a)

iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b)

veiktu šādus norēķinus ar šo Eurosistēmas CB;

10)

euro zonas NCB (euro area NCB) ir nacionālā centrālā banka (NCB) dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

11)

uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (Business Identifier Code; BIC) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 9362;

12)

adresējama BIC turētājs (addressable BIC holder) ir iestāde, kura:

a)

ir BIC turētājs;

b)

netiek atzīta par netiešo dalībnieku;

c)

ir tiešā dalībnieka korespondentiestāde vai klients vai tiešā vai netiešā dalībnieka filiāle un kura var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot tiešo dalībnieku;

13)

netiešais dalībnieks (indirect participant) ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) izveidota kredītiestāde, kura ar tiešo dalībnieku noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu šā tiešā dalībnieka MM kontā un kuru TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku;

14)

filiāle (branch) ir filiāle Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (2) 4. panta 3. punktu izpratnē, kā tas ieviests nacionālajos tiesību aktos;

15)

darbadiena (business day) ir diena, kurā TARGET2 pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā tas noteikts II pielikuma V papildinājumā;

16)

sertificēšanas iestādes (certification authorities) ir NCB, ko ECB Padome iecēlusi, lai tās Eurosistēmas vārdā izsniegtu, pārvaldītu, atsauktu un atjaunotu elektroniskos sertifikātus,

17)

elektroniskie sertifikāti (electronic certificates) vai sertifikāti (certificates) ir sertificēšanas iestāžu izsniegta elektroniska datne, kas sasaista publisko atslēgu ar identifikācijas datiem un ko izmanto, lai pārbaudītu, vai publiskā atslēga pieder personai, autentificētu turētāju, pārbaudītu šīs personas parakstu un šifrētu šai personai adresētu ziņojumu. Sertifikāti tiek turēti fiziskā ierīcē, piemēram, viedkartē vai USB zibatmiņā, un atsauces uz sertifikātiem attiecas arī uz šādām fiziskām ierīcēm. Sertifikāti ir vajadzīgi, lai autentificētu dalībniekus, kas TARGET2 piekļūst, izmantojot internetu, un iesniedz maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus,

18)

sertifikāta turētājs (certificate holder) ir persona, kuras vārds ir iepriekš paziņots un kuru TARGET2 dalībnieks norādījis un apstiprinājis kā personu, kas pilnvarota ar interneta palīdzību piekļūt dalībnieka TARGET2 kontam. Viņu pieteikumus sertifikāta saņemšanai dalībnieka vietējā NCB ir pārbaudījusi un nosūtījusi sertificēšanas iestādēm, kuras savukārt izsniegušas sertifikātus, kas sasaista publisko atslēgu ar pilnvaru, kas ļauj identificēt dalībnieku;

19)

pievienotā CB (connected CB) ir NCB, kas nav euro zonas NCB un kas ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu;

20)

AL grupa (AL group) ir grupa, kuru veido apvienotās likviditātes (AL) (aggregated liquidity; AL) grupas dalībnieki, kuri lieto AL režīmu;

21)

AL grupas dalībnieks (AL group member) ir TARGET2 dalībnieks, kas atbilst AL režīma lietošanas nosacījumiem un kas noslēdzis AL līgumu;

22)

AL līgums (AL agreement) ir daudzpusējs apvienotās likviditātes līgums, kas saistībā ar AL režīmu noslēgts starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB;

23)

AL NCB (AL NCB) ir euro zonas NCB, kas ir AL līguma dalībniece un kas rīkojas kā to AL grupas dalībnieku darījuma partneris, kuri piedalās šīs NCB TARGET2 komponentsistēmā;

24)

AL režīms (AL mode) ir MM kontos pieejamās likviditātes apvienošana;

25)

pieejamā likviditāte (available liquidity) ir TARGET2 dalībnieka MM konta kredīta atlikums un, attiecīgā gadījumā, dienas kredītlīnija, ko saistībā ar šo kontu piešķīrusi attiecīgā Eurosistēmas CB;

26)

dienas kredīts (intraday credit) ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu;

27)

AL grupas pārvaldnieks (AL group manager) ir AL grupas dalībnieks, ko iecēluši citi AL grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda AL grupai pieejamo likviditāti;

28)

aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti;

29)

aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no NCB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi;

30)

norēķinu banka (settlement bank) ir dalībnieks, kura MM konts vai subkonts tiek izmantots ar PSI palīdzību iesniegto papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildei;

31)

papildsistēma (ancillary system) ir EEZ nodibinātas iestādes pārvaldīta sistēma, ko uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde un kura atbilst ECB interneta vietnē kopā ar to grozījumiem publicētajiem pārraudzības principiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kas sniedz pakalpojumus euro (3), un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings un kurā norēķini par izrietošajām monetārajām saistībām notiek, izmantojot TARGET2, saskaņā ar šo pamatnostādni un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo Eurosistēmas CB;

32)

papildsistēmas interfeiss (PSI) (Ancillary System Interface; ASI) ir tehniska iekārta, kas papildsistēmai ļauj izmantot vairākus īpašus iepriekš noteiktu pakalpojumu, lai iesniegtu un izpildītu papildsistēmas maksājuma norādījumus; To var izmantot arī euro zonas NCB, lai izpildītu skaidrās naudas operācijas, kas izriet no skaidrās naudas noguldīšanas un izņemšanas;

33)

maksātājs (payer) ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu;

34)

saņēmējs (payee) ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu;

35)

Saskaņotie noteikumi (Harmonised Conditions) ir II un V pielikumā noteiktie noteikumi,

36)

TARGET2 pamatpakalpojumi (core TARGET2 services) ir maksājuma rīkojumu apstrāde TARGET2 komponentsistēmās, ar papildsistēmām saistīto darījumu norēķini un likviditātes apkopošanas mehānismi;

37)

vietējais konts (Home Account) ir konts, ko euro zonas CB ārpus MM atvērusi iestādei, kurai ir tiesības kļūt par netiešo dalībnieku;

38)

pārejas periods (transition period) attiecībā uz katru Eurosistēmas CB ir četru gadu periods, kas sākas brīdī, kad Eurosistēmas CB pāriet uz SSP, ja attiecībā uz konkrētām iespējām vai pakalpojumiem ECB Padome atsevišķos gadījumos nav lēmusi citādi;

39)

pārvaldītāja NCB (managing NCB) ir tās TARGET2 komponentsistēmas AL NCB, kurā piedalās AL grupas pārvaldnieks;

40)

piespiedu izpildes gadījums (enforcement event) attiecībā uz AL grupas dalībnieku ir:

a)

jebkurš saistību neizpildes gadījums, kas minēts II pielikuma 34. panta 1. punktā;

b)

jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts II pielikuma 34. panta 2. punktā un par kuru CB, ņemot vērā saistību neizpildes gadījuma vai notikuma nopietnību, izlēmusi, ka jārealizē ķīla saskaņā ar minētā pielikuma 25.b pantu, jārealizē nodrošinājums saskaņā ar minētā pielikuma 25.c pantu vai jāuzsāk prasījumu ieskaits saskaņā ar minētā pielikuma 26. pantu;

c)

jebkurš lēmums apturēt vai izbeigt pieeju dienas kredītam;

41)

dalībnieka interfeiss (DI) (Participant Interface; PI) ir tehniska iekārta, kas ļauj dalībniekiem iesniegt un izpildīt maksājuma rīkojumus, izmantojot MM piedāvātos pakalpojumus;

42)

interneta piekļuve (internet-based access) nozīmē, ka dalībnieks izvēlējies MM kontu, kuram var piekļūt tikai ar interneta palīdzību, un ka dalībnieks maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus TARGET2 iesniedz, izmantojot internetu;

43)

maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (4) 2. panta j) punkta izpratnē;

44)

informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module; ICM) ir SSP modulis, kas ļauj dalībniekiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus ārkārtas situācijās;

45)

TARGET2 koordinators (TARGET2 coordinator) ir persona, ko ieceļ ECB, lai katru dienu nodrošinātu TARGET2 operacionālo pārvaldīšanu, veiktu un koordinētu aktivitātes anormālās situācijās un koordinētu informācijas izplatīšanu dalībniekiem;

46)

TARGET2 norēķinu pārvaldnieks (TARGET2 settlement manager) ir Eurosistēmas CB iecelta persona, kas pārrauga šīs CB TARGET2 komponentsistēmas darbību;

47)

TARGET2 krīžu pārvaldnieks (TARGET2 crisis manager) ir Eurosistēmas CB iecelta persona, kas šīs Eurosistēmas CB vārdā risina SSP kļūdas un/vai anormālas ārējās situācijas;

48)

TARGET2 tehniskā kļūda (technical malfunction of TARGET2) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda SSP vai ar SSP saistīto tīkla savienojumu tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu apstrādi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā;

49)

neizpildīts maksājuma rīkojums (non-settled payment order) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts;

50)

starpsistēmu norēķini (cross-system settlement) ir debeta norādījumu reālā laika norēķini, kuros maksājumi tiek veikti no papildsistēmas, kas izmanto 6. norēķinu procedūru, norēķinu bankas uz citas papildsistēmas, kas izmanto IV pielikumā izklāstīto 6. norēķinu procedūru, norēķinu banku;

51)

norēķini skaidrā naudā (cash settlement) ir norēķini banknotēs un monētās.

3. pants

TARGET2 komponentsistēmas

1.   Katra Eurosistēmas CB ir tās TARGET2 komponentsistēmas operatore.

2.   Katra TARGET2 komponentsistēma ir sistēma, kas par tādu noteikta attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvu 98/26/EK.

3.   TARGET2 komponentsistēmas nosaukumā ir vienīgi “TARGET2” un attiecīgās Eurosistēmas CB nosaukums vai saīsinājums vai šīs Eurosistēmas CB dalībvalsts nosaukums. Eiropas Centrālās bankas TARGET2 komponentsistēmu sauc TARGET2 ECB.

4. pants

Tādu NCB pievienošana, kuru dalībvalstu valūta nav euro

Tādas NCB, kuru dalībvalstu valūta nav euro, var pievienoties TARGET2 tikai tad, ja tās noslēdz līgumu ar Eurosistēmas centrālajām bankām. Šāds līgums nosaka, ka pievienotā NCB ievēro šo pamatnostādni, ņemot vērā attiecīgus precizējumus un pārveidojumus, par kuriem panākta savstarpēja vienošanās.

5. pants

ECBS iekšējie darījumi

Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) iekšējos darījumus apstrādā TARGET2, izņemot maksājumus, kurus centrālās bankas attiecīgos gadījumos divpusēji vai daudzpusēji vienojas veikt, izmantojot korespondentkontus.

6. pants

Eurosistēmas iekšējie norēķini

1.   Jebkādi maksājumu norēķini starp dalībniekiem dažādās TARGET2 komponentsistēmās automātiski rada maksātāja Eurosistēmas centrālās bankas Eurosistēmas iekšējo saistību pret saņēmēja Eurosistēmas centrālo banku.

2.   Saskaņā ar 1. punktu radušās Eurosistēmas iekšējās saistības automātiski apkopo, un tās kļūst par daļu no katras Eurosistēmas CB saistību kopuma. Katru reizi, kad tiek veikts maksājums starp dalībniekiem dažādās TARGET2 komponentsistēmās, attiecīgi tiek grozīts Eurosistēmas CB saistību kopumu. Katras darbadienas beigās attiecībā uz katru šādu saistību kopumu veic daudzpusēja mijieskaita procedūru, kuras rezultātā katrai euro zonas NCB ir saistība vai prasība pret ECB, kā tas izklāstīts Eurosistēmas CB līgumā.

3.   Katra euro zonas NCB atver kontu, kurā tā grāmato savas saistības vai prasības pret ECB, kas izriet no maksājumu norēķiniem starp TARGET2 komponentsistēmām.

4.   ECB katrai euro zonas NCB atver kontu, kurā dienas beigās norāda katras euro zonas NCB saistības vai prasības pret ECB.

II   IEDAĻA

PĀRVALDE

7. pants

Pārvaldes līmeņi

1.   Neierobežojot Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 8. pantu, TARGET2 pārvaldības pamatā ir triju līmeņu pārvaldes shēma. ECB Padomei (1. līmenis), Eurosistēmas CB (2. līmenis) un SSP sniedzējām NCB (3. līmenis) paredzētie uzdevumi ir noteikti I pielikumā.

2.   ECB Padome atbild par TARGET2 virzību, vadību un kontroli. 1. līmenim noteiktie uzdevumi ir ECB Padomes ekskluzīvā kompetencē. Ar TARGET2 saistītajos jautājumos ECB Padomei padomdevējas statusā palīdz ECBS Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (MNSK).

3.   Saskaņā ar ECBS Statūtu 12.1. panta trešo daļu Eurosistēmas CB atbild par 2. līmenim noteiktajiem uzdevumiem, ņemot vērā ECB Padomes noteikto vispārīgo regulējumu. Papildus padomdevējas lomai MNSK veic 2. līmenim noteikto uzdevumu izpildi. Pievienotās NCB saistībā ar 2. līmeņa jautājumiem MNSK piedalās bez balsstiesībām. Dalībvalstu NCB, kas nav ne Eurosistēmas CB, ne pievienotās NCB, 2. līmenī ir vienīgi novērotāja statuss.

4.   Eurosistēmas CB organizē uzdevumu izpildi, noslēdzot attiecīgus līgumus. Šādu līgumu ietvaros lēmumu pieņemšana balstās uz vienkāršo vairākumu, un katrai Eurosistēmas CB ir viena balss.

5.   Saskaņā ar ECBS Statūtu 12.1. panta trešo daļu SSP sniedzējas NCB atbild par 3. līmenim noteiktajiem uzdevumiem, ņemot vērā ECB Padomes noteikto vispārīgo regulējumu.

6.   SSP sniedzējas NCB ar Eurosistēmas CB noslēdz līgumu, kas nosaka pakalpojumus, ko SSP sniedzējas CB sniedz Eurosistēmas CB. Šāds līgums vajadzības gadījumā ietver arī pievienotās NCB.

III   IEDAĻA

TARGET2 DARBĪBA

8. pants

Saskaņotie noteikumi dalībai TARGET2

1.   Katra euro zonas NCB pieņem aktus, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus. Vienīgi šie akti regulē attiecības starp euro zonas NCB un tās dalībniekiem saistībā ar maksājumu apstrādi MM. MM kontam var piekļūt, izmantojot internetu vai tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību. Šīs divas metodes, ko izmanto, lai piekļūtu MM kontam, ir savstarpēji izslēdzošas, lai gan dalībniekam var būt vairāki MM konti, un katram no šiem kontiem var piekļūt, izmantojot internetu vai tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību.

2.   ECB, ieviešot II pielikumu, pieņem TARGET2-ECB darbības noteikumus, tomēr TARGET2-ECB sniedz pakalpojumus vienīgi klīringa un norēķinu iestādēm, t. sk. ārpus EEZ izveidotām iestādēm, ar nosacījumu, ka tās uzrauga kompetentā iestāde un ka to piekļuvi TARGET2-ECB apstiprinājusi ECB Padome.

3.   Eurosistēmas CB pieņemtie akti, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus, ir publiskojami.

4.   Eurosistēmas CB, pamatojoties uz nacionālo tiesību aktu ierobežojumiem, var lūgt noteikt atbrīvojumus no Saskaņoto noteikumu prasībām. ECB Padome šādus lūgumus izskata, katru izvērtējot atsevišķi, un attiecīgos gadījumos piešķir atbrīvojumu.

5.   Ņemot vērā attiecīgo monetāro līgumu, ECB var noteikt nosacījumus to iestāžu dalībai TARGET2, kuras minētas II pielikuma 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

6.   Eurosistēmas CB neļauj iestādei būt netiešajam dalībniecei vai tikt reģistrētai kā adresējama BIC turētājai šo Eurosistēmas CB TARGET2 komponentsistēmā, ja šī iestāde rīkojas, izmantojot tiešo dalībnieku, kas ir dalībvalsts NCB, bet nav Eurosistēmas CB vai pievienotā NCB.

9. pants

Cenu noteikšana

1.   Eurosistēmas CB nodrošina, ka:

a)

netiešajiem dalībniekiem un to adresējama BIC turētājiem, kam ir tiesības piedalīties TARGET2 kā netiešajiem dalībniekiem, sniegto TARGET2 pamatpakalpojumu komisijas maksa ir augstāka par II pielikuma VI papildinājuma 1. punkta a) apakšpunktā noteikto komisijas maksu tiešajiem dalībniekiem;

b)

par maksājumiem starp EEZ reģistrētām kredītiestādēm, par kuriem norēķini notiek vietējos kontos, komisijas maksa ir augstāka par II pielikuma VI papildinājuma 1. punkta a) apakšpunktā noteikto komisijas maksu tiešajiem dalībniekiem;

c)

par atklātā tirgus operāciju maksājumiem, par kuriem norēķini notiek vietējos kontos, maksu nosaka saskaņā ar II pielikuma VI papildinājumu;

d)

uz cenu noteikšanu šādām operācijām un darījumiem neattiecas II pielikuma VI papildinājumā noteiktā komisijas maksa:

i)

likviditātes pārvedumi, kas tiek iniciēti un apstrādāti vietējos kontos;

ii)

operācijas, kas saistītas ar obligāto rezervju pārvaldību un pastāvīgajām iespējām;

iii)

skaidrās naudas darījumi, par kuriem norēķinus veic vietējos kontos.

2.   Par papildsistēmu darījumiem, par kuriem norēķini notiek vietējos kontos pārejas laikā, nosaka šādu maksu: I fiksēto maksu, II fiksēto maksu un maksu par darījumu, kas ir augstāka par IV pielikuma 18. punkta 1) apakšpunktā noteikto papildsistēmu maksu par darījumu. Eurosistēmas CB pārejas laikā var piemērot citas cenu noteikšanas shēmas papildsistēmu darījumiem, par kuriem norēķinus veic vietējos kontos, ar nosacījumu, ka ieņēmumi ir tādi paši vai lielāki par ieņēmumiem, ko saņemtu, Eurosistēmas CB piemērojot šī punkta pirmajā teikumā noteikto shēmu.

10. pants

Likviditātes apkopošanas noteikumi

1.   AL NCB sniedz viena otrai visu informāciju, kas nepieciešama to pienākumu veikšanai un saistību izpildei saskaņā ar AL līgumu. AL NCB nekavējoties informē pārvaldītāju NCB par jebkuru piespiedu izpildes gadījumu, par kuru tām kļuvis zināms saistībā ar AL grupu vai kādu no tās locekļiem, t. sk. galveno biroju un tā filiālēm.

2.   Kad pārvaldītājai NCB paziņots, ka noticis piespiedu izpildes gadījums, tā, ievērojot AL līgumu, dod rīkojumus attiecīgajām AL NCB par piespiedu izpildes pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz AL grupu vai attiecīgo AL grupas locekli. AL NCB atbild par savu tiesību piespiedu izpildi saskaņā ar AL līgumu un noteikumiem, ar ko īsteno II pielikumu. Pārvaldītāja NCB atbild par aprēķiniem un rīkojumu došanu attiecībā uz prasību sadali.

3.   Ja, notiekot piespiedu izpildes gadījumam, jebkuram AL grupas loceklim izsniegtais dienas kredīts nav pilnībā atmaksāts, AL NCB, saņemot pārvaldītājas NCB rīkojumus, realizē tiesības, kas tai var būt saistībā ar tās attiecīgajiem AL grupas locekļiem, t. sk. tiesības, kas izriet no ķīlas, ieskaita, slēguma mijieskaita vai jebkurām citām attiecīgajām normām noteikumos, ar ko īsteno II pielikumu, lai pilnībā un laikus izpildītu prasības, kas saskaņā ar AL līgumu šādai AL NCB varētu būt pret tās attiecīgajiem AL grupas locekļiem. Šādas prasības izpilda pirms citu attiecīgās AL NCB prasību izpildes attiecībā uz tās AL grupas locekļiem.

4.   Maksājumus, kas piespiedu izpildes darbību veikšanas rezultātā saņemti, pildot prasības atbilstoši AL līgumam, nodod AL NCB, kas izsniegusi dienas kredītu attiecīgajiem AL grupas locekļiem. Šādus maksājumus sadala AL NCB proporcionāli dienas kredīta summai, ko AL grupas locekļi neatlīdzina to attiecīgajām AL NCB.

5.   AL NCB, kura vēlas pieprasīt, lai zaudējumu atlīdzina visas AL NCB, pārvaldītājai NCB nosūta pieteikumu, kurā norādīti prasības pamati. Pārvaldītāja NCB šādu lūgumu nosūta tālāk attiecīgajām AL NCB un aprēķina kompensāciju, kas vienādās daļās pienākas no katras šādas AL NCB.

11. pants

Garantiju fonda konti un atlīdzība

1.   Ja centrālajam darījuma partnerim (CDP) noteikumi, t. sk. pārraudzības prasību dēļ, prasa turēt garantiju fonda kontu, par šādā CDP kontā turētiem līdzekļiem atlīdzību maksā pēc galveno refinansēšanas operāciju likmes, no kuras atņemti 15 bāzes punkti.

2.   Par līdzekļiem, kas garantiju fonda kontā ieskaitīti citu iemeslu dēļ, atlīdzību maksā saskaņā ar noguldījumu procentu likmi.

12. pants

Dienas kredīts

1.   Euro zonas NCB var piešķirt dienas kredītu ar nosacījumu, ka tas tiek darīts atbilstoši aktiem, ar kuriem ievieš III pielikuma noteikumus par dienas kredīta nodrošināšanu. Dienas kredītu nepiešķir dalībniekam, kura Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība apturēta vai izbeigta.

2.   ECB darījuma partneru dienas kredīta saņemšanas atbilstības kritēriji noteikti 2007. gada 24. jūlija Lēmumā ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (5). ECB dienas kredīts tiek piešķirts tikai uz attiecīgo dienu, un to nevar pagarināt par kredītu uz nakti.

13. pants

Papildsistēmas

1.   Eurosistēmas CB, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, papildsistēmām sniedz līdzekļu pārveduma pakalpojumus maksājumu modulī, kuram piekļūts ar tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību, vai attiecīgā gadījumā pārejas perioda laikā – vietējos kontos. Šādus pakalpojumus regulē Eurosistēmas CB un attiecīgo papildsistēmu divpusēji līgumi.

2.   Divpusējie līgumi ar papildsistēmām, kuras izmanto PSI, atbilst IV pielikumam. Turklāt Eurosistēmas CB nodrošina, ka šādos divpusējos līgumos mutatis mutandis piemēro šādus II pielikuma noteikumus:

8. panta 1. punkts (tehniskās un juridiskās prasības),

8. panta 2.–5. punkts (piemērošanas procedūra), izņemot to, ka papildsistēma atbilst nevis 4. pantā minētajiem piekļuves kritērijiem, bet gan piekļuves kritērijiem, kas noteikti II pielikuma 1. pantā izklāstītajā papildsistēmas definīcijā,

darba grafiks V papildinājumā,

11. pants (sadarbības un informācijas apmaiņas prasības), izņemot 8. punktu,

27. un 28. pants (darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras un drošības prasības),

31. pants (atbildības regulējums),

32. pants (pierādījumu noteikumi),

33. un 34. pants (dalības termiņš, izbeigšana un bloķēšana), izņemot 34. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

35. pants, ja piemērojams, (MM kontu slēgšana),

38. pants (konfidencialitātes noteikumi),

39. pants (datu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un saistīto jautājumu prasības),

40. pants (prasības paziņojumiem),

41. pants (līgumiskās attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju),

44. pants (noteikumi par piemērojamo likumu, jurisdikciju un izpildes vietu).

3.   Divpusējie līgumi ar papildsistēmām, kuras izmanto DI, atbilst:

a)

II pielikumam, izņemot V sadaļu un VI un VII papildinājumu; un

b)

IV pielikuma 18. pantam.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, divpusējiem līgumiem ar papildsistēmām, kuras izmanto DI, bet tikai veic maksājumus savu klientu labā, atbilst:

a)

II pielikumam, izņemot V sadaļu, 36. pantu un VI un VII papildinājumu; un

b)

IV pielikuma 18. pantam.

14. pants

Finansēšana un izmaksu metodoloģija

1.   ECB Padome paredz noteikumus, kurus piemēro SSP finansēšanai. Jebkuru SSP darbības pārpalikumu vai iztrūkumu sadala euro zonas NCB saskaņā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu, ievērojot ECBS Statūtu 29. pantu.

2.   ECB Padome nosaka TARGET2 pamatpakalpojumu izmaksu vispārīgo metodoloģiju un cenu struktūru.

15. pants

Drošības noteikumi

1.   ECB Padome nosaka drošības politiku un drošības prasības, kā arī SSP un pārejas periodā vietējā konta tehniskās infrastruktūras kontroles mehānismus. ECB Padome nosaka arī interneta piekļuves sertifikātu drošībai piemērojamos principus.

2.   Eurosistēmas CB ievēro 1. punktā minētos noteikumus un nodrošina, ka tiem atbilst SSP.

16. pants

Audita noteikumi

Audita novērtējumu veic saskaņā ar principiem un kārtību, kas izklāstīta ECB Padomes ECBS Audita politikā.

17. pants

Pienākumi dalības bloķēšanas vai izbeigšanas gadījumā

1.   Eurosistēmas CB nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma izbeidz vai bloķē dalībnieka līdzdalību attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, ja:

a)

attiecībā uz dalībnieku sākta maksātnespējas procedūra; vai

b)

dalībnieks vairs neatbilst piekļuves kritērijiem dalībai attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā.

2.   Ja Eurosistēmas CB bloķē vai izbeidz dalībnieka līdzdalību TARGET2 saskaņā ar 1. punktu vai piesardzības apsvērumu dēļ saskaņā ar 19. pantu, tā par to nekavējoties paziņo visām citām Eurosistēmas CB, sniedzot šādas ziņas:

a)

dalībnieka nosaukums, monetārās finanšu iestādes kods un BIC;

b)

informācija, pamatojoties uz kuru euro zonas NCB pieņēma savu lēmumu, t. sk. jebkura informācija vai atzinums no attiecīgās uzraudzības iestādes;

c)

pieņemtais lēmums un ierosinātais termiņš tā piemērošanai.

Katra Eurosistēmas CB, ja to lūdz cita Eurosistēmas CB, sniedz informāciju par šādu dalībnieku, t. sk. informāciju par tam adresētajiem maksājumiem.

3.   Eurosistēmas CB, kas izbeigusi vai bloķējusi dalībnieka līdzdalību tās TARGET2 komponentsistēmā saskaņā ar 1. punktu, uzņemas atbildību pret citām Eurosistēmas CB, ja tā:

a)

vēlāk atļauj norēķinus par maksājumiem, kas adresēti dalībniekiem, kuru līdzdalību tā bloķējusi vai izbeigusi; vai

b)

neievēro 1. un 2. punktā noteiktos pienākumus.

4.   Eurosistēmas CB pienākumi, kas izklāstīti 1.–3. punktā, piemērojami arī gadījumā, ja papildsistēmām bloķēta vai izbeigta PSI izmantošana.

18. pants

Procedūras TARGET2 dalības pieteikuma noraidīšanai piesardzības apsvērumu dēļ

Ja saskaņā ar II pielikuma 8. panta 4. punkta c) apakšpunktu Eurosistēmas CB piesardzības apsvērumu dēļ noraida pieteikumu pievienoties TARGET2, šī Eurosistēmas CB nekavējoties par šādu atteikumu informē ECB.

19. pants

Procedūras dalības TARGET2 un piekļuves dienas kredītam bloķēšanai, ierobežošanai vai izbeigšanai piesardzības apsvērumu dēļ

1.   Ja euro zonas NCB piesardzības apsvērumu dēļ bloķē, ierobežo vai izbeidz dalībnieka piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar III pielikuma 12. punkta d) apakšpunktu vai Eurosistēmas CB bloķē vai izbeidz dalībnieka līdzdalību TARGET2 saskaņā ar II pielikuma 34. panta 2. punkta e) apakšpunktu, šis lēmums visās TARGET2 komponentsistēmās stājas spēkā pēc iespējas vienlaikus.

2.   Euro zonas NCB 17. panta 2. punktā noteikto informāciju nekavējoties dara zināmu attiecīgajām uzraudzības iestādēm euro zonas NCB dalībvalstī, lūdzot uzraudzības iestādēm šo informāciju nodot uzraudzības iestādēm citās dalībvalstīs, kurās dalībniekam ir meitasuzņēmums vai filiāle. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu pieņemto lēmumu, pārējās euro zonas NCB veic pienācīgus pasākumus un informāciju par tiem nekavējoties sniedz ECB.

3.   ECB Valde var ierosināt ECB Padomei pieņemt lēmumus, lai vienādi piemērotu saskaņā ar 1. un 2. punktu veiktos pasākumus.

4.   Euro zonas NCB dalībvalstīs, kurās jāīsteno šie lēmumi, par lēmumiem informē attiecīgo dalībnieku un veic nepieciešamos īstenošanas pasākumus.

20. pants

Procedūras Eurosistēmas CB sadarbībai saistībā ar administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem

Saistībā ar II pielikuma 39. panta 3. punkta īstenošanu:

a)

jebkura Eurosistēmas CB visām CB, uz kurām tas varētu attiekties, nekavējoties sniedz informāciju, ko tā saņēmusi saistībā ar ierosināto kredīta pārveduma rīkojumu;

b)

jebkura Eurosistēmas CB, kura no dalībnieka saņem pierādījumus par paziņojuma sniegšanu kompetentajām iestādēm vai piekrišanas saņemšanu no tām, šādus pierādījumu nekavējoties nosūta tai CB, kura ir maksātāja vai, attiecīgā gadījumā, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

c)

Eurosistēmas CB, kura ir maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja, tad nekavējoties informē maksātāju, ka tas var ievadīt kredīta pārvedumu TARGET2.

21. pants

Darbības nepārtrauktība

1.   Ja II pielikuma 27. pantā minētie notikumi ietekmē SSP moduļu, izņemot MM un IKM, darbību, attiecīgā Eurosistēmas CB uzrauga un regulē šādus notikumus, lai novērstu ietekmi uz SSP vienmērīgu darbību.

2.   Notikuma, kurš ietekmē MM un/vai IKM normālu darbību, gadījumā attiecīgā Eurosistēmas CB nekavējoties to paziņo TARGET2 koordinatoram, kurš kopā ar attiecīgās Eurosistēmas CB norēķinu pārvaldnieku lemj par turpmākajiem pasākumiem. TARGET2 norēķinu pārvaldnieki vienojas par TARGET2 dalībniekiem sniedzamo informāciju.

3.   Eurosistēmas CB par dalībnieka darbības traucējumu ziņo TARGET2 koordinatoram, ja šāds darbības traucējums var ietekmēt papildsistēmu norēķinus vai radīt sistēmisko risku. Dalībnieka darbības traucējumu dēļ SSP slēgšanu parasti neaizkavē.

4.   Par darbības traucējumu, kas skar papildsistēmu, Eurosistēmas CB informācijas nolūkā ziņo TARGET2 koordinatoram. TARGET2 koordinators organizē TARGET2 norēķinu pārvaldnieku telekonferenci gadījumā, ja ir nenovēršama ietekme uz sistēmu, jo īpaši, ja tā ir pārrobežu ietekme.

5.   Izņēmuma gadījumos papildsistēmu ietekmējoša darbības traucējuma dēļ var tikt aizkavēta SSP slēgšana. Lūgumu par SSP slēgšanas aizkavēšanu TARGET2 krīzes pārvaldniekiem paziņo Eurosistēmas CB.

22. pants

Prasības TARGET2 kompensācijas shēmas ietvaros

1.   Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, II pielikuma II papildinājumā noteikto kompensācijas procedūru pārvalda, ievērojot šo pantu.

2.   Tā dalībnieka CB, kurš iesniedzis kompensācijas prasību, provizoriski novērtē kompensācijas prasību un saistībā ar šo novērtējumu sazinās ar dalībnieku. Ja tas vajadzīgs prasību novērtēšanai, šai CB palīdz citas šajā jautājumā iesaistītās CB. Tiklīdz attiecīgajai CB kļūst zināmas iespējamās prasības, tā informē ECB un citas iesaistītās CB.

3.   Tā dalībnieka CB, kurš iesniedzis prasību, deviņu nedēļu laikā pēc TARGET2 tehniskās kļūdas:

a)

sagatavo provizoriskā novērtējuma ziņojumu, kurā iekļauj CB novērtējumu par saņemtajām prasībām; un

b)

iesniedz provizorisko novērtējuma ziņojumu ECB un citām iesaistītajām CB.

4.   Pēc provizoriskā novērtējuma ziņojuma saņemšanas ECB Padome piecu nedēļu laikā veic visu saņemto prasību galīgo novērtējumu un pieņem lēmumu par kompensācijas piedāvājumu attiecīgajiem dalībniekiem. Pēc galīgā novērtējuma pabeigšanas ECB piecu darbadienu laikā galīgā novērtējuma rezultātu paziņo iesaistītajām CB. Šīs CB saviem dalībniekiem nekavējoties paziņo galīgā novērtējuma rezultātu un, attiecīgos gadījumos, kompensācijas piedāvājumu, pievienojot piedāvājuma pieņemšanas vēstules veidlapu.

5.   Pēc II pielikuma II papildinājuma 4. panta d) apakšpunkta pēdējā teikumā minētā perioda beigām CB divu nedēļu laikā informē ECB un citas iesaistītās CB par to, kuri kompensācijas piedāvājumi pieņemti un kur kompensācijas piedāvājumi noraidīti.

6.   CB informē ECB par prasībām, kuras šo CB dalībnieki tām iesnieguši, neizmantojot TARGET2 kompensācijas shēmu, bet kuras ir saistītas ar TARGET2 tehnisku kļūdu.

23. pants

TARGET2 tehniskās kļūdas izraisīti zaudējumi

1.   TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā:

a)

jebkura maksātāja puses CB, kurā maksātājs veicis noguldījumu, gūst finansiālu labumu, ko aprēķina kā starpību starp Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi un noguldījumu procentu likmi, ko TARGET2 tehniskās kļūdas laikā neizpildīto maksājuma rīkojumu apmērā piemēro palielinātajai Eurosistēmas noguldījumu iespējas izmantošanai. Ja maksātājam paliek pārpalikuma līdzekļi, par kuriem nemaksā atlīdzību, finansiālo guvumu aprēķina, bezprocentu pārpalikuma līdzekļiem piemērojot Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi TARGET2 tehniskās kļūdas laikā neizpildīto maksājuma rīkojumu apmērā.

b)

jebkura maksājuma saņēmēja puses CB, no kuras maksājuma saņēmējs aizņēmies, izmantojot aizdevumu iespēju uz nakti, gūst finansiālu labumu, ko aprēķina kā starpību starp aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi un Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi, ko TARGET2 tehniskās kļūdas laikā neizpildīto maksājumu rīkojumu apmērā piemēro palielinātajai aizdevumu iespējas uz nakti izmantošanai.

2.   ECB finansiālie guvumi ir:

a)

ieņēmumi no pievienotajām NCB, kas rodas no atšķirīgās atlīdzības par šo pievienoto NCB dienas beigu atlikumiem attiecībā pret ECB;

b)

soda procenti, ko ECB saņem no pievienotajām NCB, ja kāda no pievienotajām NCB uzliek sodu dalībniekam par dienas kredīta savlaicīgu neatdošanu, kā tas noteikts Eurosistēmas CB un pievienoto CB līgumā.

3.   CB apkopo finansiālos guvumus, kas minēti 1. un 2. punktā, un apkopoto summu izmanto, lai atlīdzinātu tām CB, kuras izmaksājušas kompensācijas saviem dalībniekiem. Atlikušos finansiālo guvumus vai izmaksas, kas CB radušās, izmaksājot kompensāciju to dalībniekiem, sadala Eurosistēmas CB saskaņā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu.

24. pants

Nodrošinājuma tiesības attiecībā uz līdzekļiem subkontos

1.   Eurosistēmas CB, kas ar papildsistēmām saistītu maksājuma rīkojumu izpildei atvērusi subkontus saviem dalībniekiem, jānodrošina, ka atlikumi šādos subkontos (t. sk. iesaldētā atlikuma palielināšana vai samazināšana, kas izriet no starpsistēmu norēķinu maksājumu ieskaitīšanas subkontā vai norakstīšanas no tā vai no likviditātes pārvedumu ieskaitīšanas subkontā), kas ir iesaldēti papildsistēmu apstrādes cikla laikā, var tikt izmantoti ar papildsistēmām saistīto maksājuma rīkojumu izpildei. Tas neierobežo maksātnespējas procedūras attiecībā uz konkrēto dalībnieku, kā arī individuālus piespiedu izpildes pasākumus attiecībā uz šī dalībnieka subkontu.

2.   Katru reizi, kad likviditāte tiek pārvesta uz dalībnieka subkontu un Eurosistēmas CB nav papildsistēmas CB, šāda Eurosistēmas CB pēc papildsistēmas paziņojuma (izmantojot “cikla sākuma” paziņojumu) saņemšanas, attiecīgajai papildsistēmai apstiprina atlikuma iesaldēšanu subkontā, tādējādi garantējot papildsistēmas CB maksājumu apmērā, kas nepārsniedz šo atlikumu. Papildsistēmai adresētais apstiprinājums ir arī juridiski saistošs papildsistēmas CB gribas apliecinājums par to, ka tā papildsistēmai garantē maksājumu apmērā, kas nepārsniedz iesaldēto atlikumu. Apstiprinot iesaldētā atlikuma palielināšanu vai samazināšanu atbilstoši starpsistēmu norēķinu maksājumu ieskaitīšanai subkontā vai norakstīšanai no tā vai atbilstoši likviditātes pārvedumu ieskaitīšanai subkontā, gan Eurosistēmas CB, kas nav papildsistēmas CB, gan papildsistēmas CB apliecina maksājuma summas garantijas palielināšanu vai samazināšanu. Abas garantijas ir neatsaucamas, beznosacījuma un maksājamas pēc pirmā uzaicinājuma. Abas garantijas un atlikuma iesaldēšana beidzas pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas par to, ka izpilde ir pabeigta (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

IV   IEDAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Strīdu izšķiršana un piemērojamais likums

1.   Ja starp Eurosistēmas CB radies strīds saistībā ar šo pamatnostādni, strīdā iesaistītās puses cenšas strīdu atrisināt saskaņā ar ECBS strīdu izšķiršanas procedūras memorandu.

2.   Neskarot 1. punktu, ja strīdu par uzdevumu sadali starp 2. un 3. līmeni nevar izšķirt iesaistītajām pusēm vienojoties, to izšķir ECB Padome.

3.   1. punktā minētā strīda gadījumā pušu tiesības un pienākumus galvenokārt nosaka šajā pamatnostādnē paredzētie noteikumi un procedūras. Strīdos par maksājumiem starp TARGET2 komponentsistēmām, papildus piemēro tās dalībvalsts likumus, kurā atrodas maksājuma saņēmēja Eurosistēmas CB mītnes vieta, ja vien tie nav pretrunā šai pamatnostādnei.

26. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2012. gada 7. decembrī. To piemēro no 2013. gada 1. janvāra, ņemot vērā 27. pantā noteiktos pārejas noteikumus.

2.   No 2013. gada 1. janvāra tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2007/2.

3.   Atsauces uz atcelto pamatnostādni uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni, un tās jālasa saskaņā ar VII pielikumā izklāstīto atbilstību tabulu.

27. pants

Dažādi noteikumi un pārejas noteikumi

1.   Kontus, ko euro zonas NCB ārpus MM atvērusi kredītiestādēm un papildsistēmām, regulē šīs euro zonas NCB noteikumi, ņemot vērā šīs pamatnostādnes noteikumus, kas attiecas uz vietējiem kontiem, un citus ECB Padomes lēmumus. Kontus, ko euro zonas NCB ārpus MM atvērusi iestādēm, kuras nav kredītiestādes un papildsistēmas, regulē šās euro zonas NCB noteikumi.

2.   Sava pārejas perioda laikā katra Eurosistēmas CB var turpināt veikt maksājumus un citus darījumus savos vietējos kontos, t. sk.:

a)

maksājumus starp kredītiestādēm;

b)

maksājumus starp kredītiestādēm un papildsistēmām; un

c)

maksājumus saistībā ar Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām.

3.   Pārejas periodam beidzoties, pārtrauc:

a)

Eurosistēmas CB veikto adresējamu BIC turētāju reģistrāciju attiecībā uz iestādēm, kas minētas II pielikuma 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā;

b)

netiešu dalību Eurosistēmas CB; un

c)

visu 2. punkta a)–c) apakšpunktā minēto maksājumu izpildi vietējos kontos.

28. pants

Adresāti, ieviešanas pasākumi un gada pārskati

1.   Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas CB.

2.   Euro zonas NCB līdz 2012. gada 20. decembrim nosūta ECB dokumentus, ar kuru palīdzību tās gatavojas nodrošināt atbilstību šīs pamatnostādnes II pielikuma 39. pantam, II pielikuma VI papildinājumam, III pielikuma 9. punkta a) apakšpunktam, 12. punkta a) apakšpunkta v) punktam un 13. punktam, IV pielikuma 18. punkta 1) apakšpunkta c) punkta ii) apakšpunktam un V pielikuma IIA papildinājumam.

3.   ECB sagatavo gada pārskatus par TARGET2 darbību kopumā un tos izvērtē ECB Padome.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 5. decembrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(3)  Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentu, kas pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area, 1998. gada 3. novembris, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing, 2001. gada 27. septembris, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions, 2007. gada 19. jūlijs; d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area, 2008. gada 20. novembris; e) The Eurosystem oversight policy framework, 2011. gada jūlijs.

(4)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

(5)  OV L 237, 8.9.2007., 71. lpp.


I PIELIKUMS

TARGET2 PĀRVALDES KĀRTĪBA

1. līmenis – ECB Padome

2. līmenis – Eurosistēmas CB

3. līmenis – SSP sniedzējas NCB

0.   Vispārīgi noteikumi

1. līmenim ir augstākā kompetence saistībā ar vietējiem un pārrobežu TARGET2 jautājumiem, un tas atbild par TARGET2 darbības nodrošināšanu

2. līmenim ir subsidiāra kompetence attiecībā uz jautājumiem, ko tam izlemšanai noteicis 1. līmenis

3. līmenis atbild par Vienotās platformas (SSP) ikdienas darbību, pamatojoties uz pakalpojumu līmeni, kas noteikts šīs pamatnostādnes 7. panta 6. punktā minētajā līgumā

1.   Izmaksu un cenu politika

Lēmums par izmaksu vispārīgo metodoloģiju

Lēmums par vienotu cenu struktūru

Lēmums par papildu pakalpojumu un/vai moduļu cenām

(Nav piemērojams)

2.   Pakalpojumu līmenis

Lēmums par pamatpakalpojumiem

Lēmums par papildu pakalpojumiem un/vai moduļiem

Ieguldījums atbilstoši 1. līmeņa/2. līmeņa vajadzībām

3.   Risku pārvaldīšana

Lēmums par riska pārvaldīšanas vispārīgajiem principiem un pārējo risku akceptēšanu

Riska pārvaldīšanas faktiskā veikšana

Riska analīzes veikšana un turpmākās darbības

Riska analīzei vajadzīgās informācijas sniegšana atbilstoši 1. līmeņa/2. līmeņa lūgumiem

4.   Vadība un finansēšana

Noteikumu par SSP īpašumtiesībām, lēmumu pieņemšanu un finansēšanu pieņemšana

Eiropas Centrālo banku sistēmas juridiskā regulējuma attiecībā uz TARGET2 noteikšana un pienācīgas ieviešanas nodrošināšana

1. līmenī pieņemto lēmumu par pārvaldes un finansēšanas noteikumiem izstrādāšana

Budžeta izstrādāšana, apstiprināšana un īstenošana

Īpašumtiesības un/vai piemērošanas kontrole

Līdzekļu vākšana un samaksa par pakalpojumiem

Izmaksu aprēķinu sniegšana 2. līmenim par pakalpojumu sniegšanu

5.   Izveide

Konsultāciju saņemšana no 2. līmeņa par SSP atrašanās vietu

Projekta vispārīgā plāna apstiprināšana

Lēmums par SSP sākotnējo projektu un tās izveidi

Lēmums par jaunas platformas izstrādi vai izstrādi pamatojoties uz esošu platformu

Lēmums par SSP operatora izvēli

SSP pakalpojumu līmeņu noteikšana, vienojoties ar 3. līmeni

Lēmums par SSP atrašanās vietu pēc apspriešanās ar 1. līmeni

Specifikāciju metodoloģijas un 3. līmeņa vēlamā snieguma apstiprināšana, kas tiek uzskatīts par pietiekamu, lai norādītu un vēlāk pārbaudītu un pieņemtu produktu (īpaši vispārīgās un lietotāju specifikācijas)

Projekta plāna izstrāde

Snieguma novērtēšana un pieņemšana

Testa scenāriju izstrāde

Centrālo banku un lietotāju testa koordinācija, cieši sadarbojoties ar 3. līmeni

SSP sākotnējā projekta priekšlikums

Priekšlikums par jaunas platformas izstrādi vai izstrādi pamatojoties uz esošu platformu

Priekšlikums par SSP atrašanās vietu

Vispārīgu un detalizētu darbības specifikāciju izstrāde (iekšējās detalizētās darbības specifikācijas un lietotāju detalizētās darbības specifikācijas)

Detalizētu tehnisko specifikāciju izstrāde

Sākotnējā un turpmākā palīdzība projekta plānošanā un kontrolē

Testu tehnisks un operacionāls atbalsts (SSP testu veikšana, ieguldījums ar SSP saistītos testu scenārijos, atbalsts Eurosistēmas CB to SSP testu aktivitātēs)

6.   Ieviešana un migrācija

Lēmums par migrācijas stratēģiju

Migrācijas uz SSP sagatavošana un koordinēšana, cieši sadarbojoties ar 3. līmeni

Palīdzība migrācijas jautājumos atbilstoši 2. līmeņa lūgumiem

Ar SSP saistītu migrācijas uzdevumu veikšana; papildu atbalsts NCB, kuras pievienojas

7.   Darbība

Smagu krīzes situāciju pārvaldība

TARGET2 modelēšanas iekārtas izveides un darbības atļaušana

Interneta piekļuves sertificēšanas iestāžu apstiprināšana

SSP drošības politikas, prasību un kontroles darbību noteikšana

Interneta piekļuvei izmantojamo sertifikātu drošības principu noteikšana

Pārvaldība saistībā ar sistēmas īpašnieka pienākumiem

Kontaktu uzturēšana ar lietotājiem Eiropas līmenī (tikai Eurosistēmas CB atbildība, lai uzturētu lietišķās attiecības ar to klientiem) un lietotāju aktivitāšu ikdienas uzraudzība no uzņēmējdarbības viedokļa (Eurosistēmas CB uzdevums)

Uzņēmējdarbības attīstības uzraudzība

Budžets, finanses, rēķinu sagatavošana (Eurosistēmas CB uzdevums) un citi administratīvie uzdevumi

Sistēmas pārvaldība balstoties uz šās pamatnostādnes 7. panta 6. punktā minēto līgumu


II PIELIKUMS

SASKAŅOTIE NOTEIKUMI DALĪBAI TARGET2

I   SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajos Saskaņotajos noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek lietotas šādas definīcijas:

adresējama BIC turētājs (addressable BIC holder) ir iestāde: a) kurai ir uzņēmuma identifikācijas kods (BIC); b) kura netiek atzīta par netiešo dalībnieku; un c) kura ir tiešā dalībnieka korespondentiestāde vai klients vai tiešā vai netiešā dalībnieka filiāle un kura var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot šo tiešo dalībnieku,

aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no Eurosistēmas CB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi,

aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti,

AL grupa (AL group) ir grupa, ko veido AL grupas dalībnieki, kuri lieto AL režīmu,

AL grupas dalībnieks (AL group member) ir TARGET2 dalībnieks, kas noslēdzis AL līgumu,

AL grupas pārvaldnieks (AL group manager) ir AL grupas dalībnieks, ko iecēluši citi AL grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda AL grupai pieejamo likviditāti,

AL līgums (AL agreement) ir daudzpusējs apvienotās likviditātes līgums, kas saistībā ar AL režīmu noslēgts starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB,

AL NCB (AL NCB) ir euro zonas NCB, kas ir AL līguma dalībniece un kas rīkojas kā to AL grupas dalībnieku darījuma partneris, kuri piedalās šīs NCB TARGET2 komponentsistēmā,

AL režīms (AL mode) ir MM kontos pieejamās likviditātes apvienošana,

ārkārtas apstākļu modulis (Contingency Module) ir SSP modulis, kas ārkārtas apstākļos ļauj apstrādāt kritiskus un ļoti kritiskus maksājumus,

bloķēšana (suspension) ir īslaicīga dalībnieka tiesību un pienākumu iesaldēšana uz laiku, ko nosaka [iekļaut CB nosaukumu],

centrālās bankas (CB) (central banks (CBs)) ir Eurosistēmas CB un pievienotās NCB,

dalībnieks (vai tiešais dalībnieks) (participant (or “direct participant”)) ir iestāde, kurai [iekļaut CB nosaukumu] atvērts vismaz viens MM konts,

darbadiena (business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā tas noteikts V papildinājumā,

daudzadresātu pieeja (multi-addressee access) ir mehānisms, ar kura palīdzību EEZ izveidotas filiāles vai kredītiestādes var piekļūt attiecīgajai TARGET2 komponentsistēmai, iesniedzot maksājuma rīkojumus šajā komponentsistēmā un/vai saņemot maksājumus no tās; šis mehānisms dod tiesības iestādēm iesniegt maksājuma rīkojumus caur tiešā dalībnieka MM kontu bez dalībnieka iesaistīšanas,

dienas kredīts (intraday credit) ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu,

euro zonas NCB (euro area NCB) ir nacionālā centrālā banka (NCB) dalībvalstī, kuras valūta ir euro,

Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai euro zonas NCB,

filiāle (branch) ir filiāle [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (1) 4. panta 3. punktu] izpratnē,

grupa (group) ir:

a)

kredītiestāžu kopums, kas iekļauts mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos, ja mātesuzņēmumam ir pienākums iesniegt konsolidētos finanšu pārskatus atbilstoši 27. Starptautiskajam grāmatvedības standartam (IAS 27), kurš pieņemts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2238/2004 (2), un kas sastāv no: i) mātesuzņēmuma un viena vai vairākiem meitasuzņēmumiem, vai ii) diviem vai vairākiem mātes uzņēmuma meitas uzņēmumiem;

b)

kredītiestāžu kopums, kas minēts a) apakšpunkta i) vai ii) apakšpunktā, kurā mātesuzņēmums neiesniedz konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar IAS 27, bet kas varētu atbilst IAS 27 nosacījumiem, kuri pieļautu iekļaušanu konsolidētajos finanšu pārskatos, ja to apliecinājusi tiešā dalībnieka CB vai (AL grupas gadījumā) pārvaldītāja NCB;

c)

divu vai vairāku kredītiestāžu tīkls: i) kas regulēts ar likumu, nosakot kredītiestādes piederību šādam tīklam, vai ii) kam raksturīgi pašu kredītiestāžu organizēti sadarbības mehānismi (veicinot, atbalstot un pārstāvot tā dalībnieku ekonomiskās intereses) un/vai ekonomiska solidaritāte, kas ir vairāk nekā parasta sadarbība, kāda mēdz būt starp kredītiestādēm, turklāt šāda sadarbība un solidaritāte atļauta saskaņā ar kredītiestāžu iekšējās kārtības noteikumiem vai statūtiem vai noteikta atsevišķos līgumos;

un katrā c) apakšpunktā minētajā gadījumā ECB Padome apstiprinājusi pieteikumu tikt atzītai par grupu,

ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko grozītas Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK un atcelta Padomes Direktīva 93/22/EEK (3), 4. panta 14. punkta 1. apakšpunktu], izņemot institūcijas, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 1. punktu], ja attiecīgā ieguldījumu sabiedrība:

a)

ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK; un

b)

ir tiesīga veikt darbības, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2004/39/EK 1. pielikuma A daļas 2., 3., 6. un 7. punktu],

ievades pozīcija (entry disposition) ir maksājuma apstrādes posms, kura laikā TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] cenšas izpildīt saskaņā ar 14. pantu akceptētu maksājuma rīkojumu, ievērojot īpašas procedūras, kā tas izklāstīts 20. pantā,

IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaikus kļūst pieejama visiem TARGET2 dalībniekiem vai atsevišķai dalībnieku grupai,

informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj dalībniekiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus ārkārtas situācijās,

KKI grupa (CAI group) ir grupa, ko veido TARGET2 dalībnieki, kuri lieto KKI režīmu,

KKI grupas pārvaldnieks (CAI group manager) ir KKI grupas dalībnieks, ko iecēluši citi KKI grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda un sadala KKI grupas ietvaros pieejamo likviditāti,

KKI režīms (CAI mode) ir konta konsolidētās informācijas nodrošināšana saistībā ar MM kontiem, izmantojot informācijas un kontroles moduli (IKM),

kredīta pārveduma rīkojums (credit transfer order) ir maksātāja rīkojums, lai nodrošinātu, ka saņēmējam pieejama naudas summa grāmatojuma veidā MM kontā,

kredītiestāde (credit institution) ir: a) kredītiestāde [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu un, ja attiecināms, 2. pantu] izpratnē, ko uzrauga kompetentā iestāde; vai b) cita kredītiestāde Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,

Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālais apraksts (User Detailed Functional Specifications; UDFS) ir visjaunākā UDFS, t. i., tehniskās dokumentācija, kurā aprakstīta dalībnieka mijiedarbība ar TARGET2, redakcija,

likviditātes pārveduma rīkojums (liquidity transfer order) ir maksājuma rīkojums, kura galvenais mērķis ir pārvietot likviditāti starp dažādiem viena dalībnieka kontiem vai KKI vai AL grupas ietvaros,

maksājuma rīkojums (payment order) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums vai tiešā debeta rīkojums,

maksājumu modulis (MM) (Payments Module (PM)) ir SSP modulis, kurā notiek TARGET2 dalībnieku maksājumu norēķini MM kontos,

maksātājs (payer), izņemot šī pielikuma 39. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (4) 2. panta j) punkta izpratnē,

MM konts (PM account) ir TARGET2 dalībnieka konts CB MM, kas šim TARGET2 dalībniekam vajadzīgs, lai:

a)

iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b)

veiktu šādus norēķinus ar šo CB;

neizpildīts maksājuma rīkojums (non-settled payment order) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts,

netiešais dalībnieks (indirect participant) ir EEZ izveidota kredītiestāde, kas ar tiešo dalībnieku noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu šā tiešā dalībnieka MM kontā un ko TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku,

papildsistēma (ancillary system) ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) nodibinātas iestādes pārvaldīta sistēma, ko uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde un kura atbilst ECB interneta vietnē publicētajiem pārraudzības principiem kopā ar to grozījumiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kura sniedz pakalpojumus euro (5), un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings un kurā norēķini par izrietošajām monetārajām saistībām notiek, izmantojot TARGET2, saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (6) un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo CB,

pārvaldītāja NCB (managing NCB) ir tās TARGET2 komponentsistēmas AL NCB, kurā piedalās AL grupas pārvaldnieks,

pieejamā likviditāte vai likviditāte (available liquidity or liquidity) ir TARGET2 dalībnieka MM konta kredīta atlikums un (ja piemērojams) dienas kredītlīnija, ko piešķīrusi attiecīgā CB saistībā ar šo kontu,

piespiedu izpildes gadījums (enforcement event) attiecībā uz AL grupas dalībnieku ir: a) jebkurš saistību neizpildes gadījums, kurš minēts 34. panta 1. punktā; b) jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts 34. panta 2. punktā un par kuru [iekļaut CB nosaukumu], ņemot vērā saistību neizpildes gadījuma vai notikuma nopietnību, nolēmusi, ka [iekļaut, ja attiecas: [jārealizē ķīla saskaņā ar 25. panta b) apakšpunktu] [jārealizē nodrošinājums saskaņā ar 25. panta c) apakšpunktu] un] jāuzsāk prasījumu ieskaits saskaņā ar 26. pantu; vai c) jebkurš lēmums apturēt vai izbeigt pieeju dienas kredītam,

pievienotā CB (connected CB) ir nacionālā centrālā banka (NCB), kura nav Eurosistēmas CB un kura ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,

rīkotājdalībnieks (instructing participant) ir TARGET2 dalībnieks, kas iniciējis maksājuma rīkojumu,

saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kas paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk. ja:

a)

dalībnieks vairs nepilda 4. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 8. panta 1) punkta a) apakšpunkta i) apakšpunktā noteiktās prasības;

b)

uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

c)

iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;

d)

dalībnieks izdevis rakstisku deklarāciju par to, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parādus vai pildīt pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e)

dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar tā kreditoriem;

f)

dalībnieks ir maksātnespējīgs vai pēc dalībnieka CB domām var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parādus;

g)

dalībnieka kredīta atlikums tā MM kontā vai visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa ir pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai nolūkā aizsargāt publiskās intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

h)

apturēta vai izbeigta dalībnieka piedalīšanās citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i)

jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs,

j)

cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa,

saņēmējs (payee), izņemot šī pielikuma 39. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

SSP sniedzējas NCB (SSP-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d’Italia – centrālās bankas, kuras Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores,

statisko datu apkopošanas veidlapa (static data collection form) ir veidlapa, ko sagatavojusi [iekļaut CB nosaukumu], lai reģistrētu TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] pakalpojumu saņemšanas kandidātus un jebkuras pārmaiņas saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu,

TARGET2 ir visu CB TARGET2 komponensistēmu kopums,

TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir [iekļaut CB nosaukumu] TARGET2 komponentsistēma,

TARGET2 dalībnieks (TARGET2 participant) ir jebkurš TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks,

TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura CB reālā laika bruto norēķinu (RLBN) sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa,

TARGET2 SLG (TARGET2 CUG) ir tādu tīkla pakalpojumu sniedzēja klientu kopums, kuri apvienoti grupā, lai, izmantojot piekļuvi MM, saņemtu attiecīgus tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus un produktus,

TARGET2 tehniskā kļūda (technical malfunction of TARGET2) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, ko lieto TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu tās pašas dienas apstrādi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti],

tiesībspējas atzinums (capacity opinion) ir atzinums par konkrētu dalībnieku, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemties un izpildīt Noteikumos paredzētās saistības,

tiešā debeta pilnvarojums (direct debit authorisation) ir tāds maksātāja vispārējs rīkojums maksātāja CB, kas dod tiesības un uzliek pienākumu šai CB debetēt maksātāja kontu, saņemot tiešā debeta rīkojumu no saņēmēja,

tiešā debeta rīkojums (direct debit instruction) ir saņēmēja rīkojums, ko tas iesniedzis savai CB un saskaņā ar kuru maksātāja CB, pamatojoties uz tiešā debeta pilnvarojumu, debetē maksātāja kontu par rīkojumā minēto summu,

tīkla pakalpojumu sniedzējs (network service provider) ir ECB Padomes apstiprināts uzņēmums, kas nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2 iesniegtu maksājuma ziņojumus,

uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (Business Identifier Code (BIC)) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 9362,

valsts sektora struktūra (public sector body) ir valsts sektora iestāde (valsts sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma (7) 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus, 3. pantā),

vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform (SSP)) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas NCB,

vietējais konts (home account) ir konts, ko CB ārpus MM atvērusi iestādei, kurai ir tiesības kļūt par netiešo dalībnieku.

2. pants

Papildinājumi

1.   Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi papildinājumi.

 

I papildinājums. Tehniskās specifikācijas maksājuma rīkojumu apstrādei

 

II papildinājums. TARGET2 kompensācijas shēma

 

III papildinājums. Norādījumi attiecībā uz tiesībspējas un valstu atzinumiem

 

IV papildinājums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

 

V papildinājums. Darbības grafiks

 

VI papildinājums. Komisijas maksas un to uzlikšana

 

VII papildinājums. Apvienotās likviditātes līgums

2.   Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp Noteikumiem un jebkuru papildinājumu Noteikumiem ir prioritāte.

3. pants

Vispārējs TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un TARGET2 apraksts

1.   TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus.

2.   Šādi maksājuma rīkojumi tiek apstrādāti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti]:

a)

maksājuma rīkojumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar to;

b)

to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;

c)

euro norēķini, kas izriet no darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;

d)

euro norēķini, kas izriet no darījumiem sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās; un

e)

jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.

3.   TARGET2 izveidots un darbojas uz SSP pamata. Eurosistēma nosaka SSP tehnisko konfigurāciju un pazīmes. SSP sniedzējas NCB saskaņā ar atsevišķiem līgumiem nodrošina SSP pakalpojumus Eurosistēmas CB vajadzībām.

4.   Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzējas NCB darbības un bezdarbības uzskatāmas par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 31. pantu. Dalība saskaņā ar Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un SSP sniedzējām NCB, ja tās darbojas kā SSP sniedzējas NCB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no SSP vai sūta SSP saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai nosūtīta tai.

5.   TARGET2 juridiski veidots kā maksājumu sistēmu kopums, kas sastāv no visām TARGET2 komponentsistēmām, kuras par sistēmām atzītas nacionālajos tiesību aktos, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK. TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīta par sistēmu saskaņā ar [iekļaut attiecīgo tiesību normu, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK].

6.   Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi (IV sadaļa) attiecas uz visiem TARGET2 dalībnieku iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

II   SADAĻA

DALĪBA

4. pants

Piekļuves nosacījumi

1.   Šādām iestādēm ir tiesības uz tiešu dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti]:

a)

EEZ izveidotām kredītiestādēm, t. sk. tām, kas darbojas, izmantojot EEZ nodibinātu filiāli;

b)

EEZ izveidotām kredītiestādēm, ja tās darbojas, izmantojot EEZ nodibinātu filiāli;

c)

dalībvalstu NCB un ECB

ar nosacījumu, ka uz a) un b) apakšpunktā minētajām iestādēm neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavietojamu ar TARGET2 raitu darbību.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešajiem dalībniekiem arī šādas iestādes:

a)

dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentus, kuri darbojas naudas tirgos;

b)

dalībvalstu valsts sektora struktūras, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;

c)

EEZ izveidotas ieguldījumu sabiedrības;

d)

iestādes, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā;

e)

kredītiestādes vai jebkuras tāda veida iestādes, kas minētas a)–d) apakšpunktā, ja abos gadījumos tās izveidotas valstī, ar ko Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot jebkurai šādai iestādei piekļūt Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

3.   Elektroniskās naudas iestādes [iekļaut nacionālo tiesību aktu normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (8) 2. panta 1. punktu] izpratnē nav tiesīgas piedalīties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

5. pants

Tiešie dalībnieki

1.   TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiešajiem dalībniekiem jāatbilst 8. panta un 1. un 2. punkta prasībām. Tiešajiem dalībniekiem jābūt vismaz vienam MM kontam [iekļaut CB nosaukumu].

2.   Tiešie dalībnieki var noteikt adresējama BIC turētājus neatkarīgi no tā, kur tie izveidoti.

3.   Tiešie dalībnieki var noteikt iestādes kā netiešos dalībniekus, ja vien tiek izpildīti 6. pantā minētie noteikumi.

4.   Daudzadresātu pieeju, izmantojot filiāles, var nodrošināt šādi:

a)

kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, kas atzīta par tiešo dalībnieku, var piešķirt pieeju savam MM kontam vienai vai vairākām EEZ izveidotām filiālēm, lai tās tieši varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus, attiecīgi informējot par to [iekļaut CB nosaukumu];

b)

ja kredītiestādes filiāle atzīta par tiešo dalībnieku, citām šīs pašas juridiskās personas EEZ izveidotām filiālēm un/vai tās galvenajam birojam var būt pieeja filiāles MM kontam, ja vien tā informējusi par to [iekļaut CB nosaukumu].

6. pants

Netiešie dalībnieki

1.   EEZ izveidotas kredītiestādes var noslēgt līgumu ar vienu tiešo dalībnieku, kas ir vai nu kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, vai arī CB, nolūkā iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus un izpildīt tos, izmantojot šā tiešā dalībnieka MM kontu. TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīst netiešos dalībniekus, reģistrējot šādu netiešo dalību 9. pantā aprakstītajā TARGET2 direktorijā.

2.   Ja tiešais dalībnieks, kas ir kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, un netiešais dalībnieks ir vienā grupā, tiešais dalībnieks var pilnvarot netiešo dalībnieku tieši lietot tiešā dalībnieka MM kontu, lai tas, grupas ietvaros izmantojot daudzadresātu pieeju, varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus.

7. pants

Tiešā dalībnieka atbildība

1.   Lai novērstu neskaidrības, uzskatāms, ka tiešais dalībnieks iesniedz tos maksājuma rīkojumus un saņem tos maksājumus, kurus attiecīgi iesniedz un saņem netiešais dalībnieks saskaņā ar 6. pantu un filiāles saskaņā ar 5. panta 4. punktu.

2.   Šādi maksājuma rīkojumi ir saistoši tiešajam dalībniekam neatkarīgi no tā, kādas līgumiskās vai citas vienošanās ir starp šo dalībnieku un 1. pantā minētajām iestādēm, un neatkarīgi no tā, vai šīs vienošanās tiek pildītas.

8. pants

Pieteikšanās procedūra

1.   Lai pievienotos TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieka kandidāti:

a)

izpilda šādas tehniskās prasības:

i)

instalē, administrē, apkalpo un pārrauga, kā arī nodrošina tās IT infrastruktūras drošību, kura nepieciešama, lai pievienotos TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus. Lai to izpildītu, dalībnieka kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Dalībnieka kandidātiem jānoslēdz līgums ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar I papildinājuma tehnisko specifikāciju; un

ii)

nokārto testus, ko prasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

b)

izpilda šādas juridiskās prasības:

i)

sniedz tiesībspējas atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus; un

ii)

par 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajām iestādēm sniedz valsts atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.

2.   Kandidāti rakstiski piesakās [iekļaut CB nosaukumu], pievienojot vismaz šādus dokumentus/informāciju:

a)

aizpildītu [iekļaut CB nosaukumu] sagatavoto statisko datu apkopošanas veidlapu,

b)

tiesībspējas atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

c)

valsts atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu].

3.   [iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt arī jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par dalības pieteikumu.

4.   [iekļaut CB nosaukumu] noraida dalības pieteikumu, ja:

a)

nav izpildīti 4. pantā minētie piekļuves nosacījumi;

b)

nav izpildīta viena vai vairākas 1. punktā minētās dalības prasības; un/vai

c)

[iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā šāda dalība apdraudētu vispārējo TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kuri noteikti [iekļaut attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] paziņo dalībnieka kandidātam savu lēmumu par dalības pieteikumu viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi dalības pieteikumu. Ja [iekļaut CB nosaukumu] pieprasa papildu informāciju saskaņā ar 3. punktu, lēmums jāpaziņo viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi šo informāciju no kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

9. pants

TARGET2 direktorijs

1.   TARGET2 direktorijs ir BIC datu bāze, ko izmanto, lai maršrutētu maksājumu rīkojumus, kas adresēti:

a)

TARGET2 dalībniekiem un to filiālēm ar daudzadresātu pieeju;

b)

TARGET2 netiešajiem dalībniekiem, t. sk. netiešajiem dalībniekiem ar daudzadresātu pieeju; un

c)

TARGET2 adresējama BIC turētājiem.

To aktualizē katru nedēļu.

2.   Ja dalībnieks nav lūdzis rīkoties citādi, tā BIC tiek publiskots TARGET2 direktorijā.

3.   Dalībnieki var nodot TARGET2 direktoriju tikai savām filiālēm un iestādēm ar daudzadresātu pieeju.

4.   Iestādes, kuras minētas 1. punkta b) un c) apakšpunktā, lieto savu BIC tikai attiecībā uz vienu tiešo dalībnieku.

5.   Dalībnieki apzinās, ka [iekļaut atsauci uz CB] un citas CB var publicēt dalībnieku nosaukumus un BIC. Turklāt var publicēt dalībnieku reģistrēto netiešo dalībnieku nosaukumus un BIC, un dalībniekiem jānodrošina, lai netiešie dalībnieki būtu piekrituši šādai publicēšanai.

III   SADAĻA

PUŠU PIENĀKUMI

10. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieku pienākumi

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] piedāvā IV sadaļā aprakstītos pakalpojumus. Ja vien Noteikumos vai tiesību aktos nav noteikts citādi, [iekļaut CB nosaukumu] izmanto visus tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, negarantējot rezultātu.

2.   Dalībnieki maksā [iekļaut CB nosaukumu] VI papildinājumā noteiktās komisijas maksas.

3.   Dalībnieki nodrošina, ka tie darbadienās ir pieslēgti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar V papildinājumā noteikto darbības grafiku.

4.   Dalībnieks ziņo un apliecina [iekļaut CB nosaukumu], ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens līgums, kas tam saistošs.

11. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

1.   Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieki cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar jebkādu informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar Noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

2.   [iekļaut CB nosaukumu] izveido un uztur sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu dalībniekiem grūtībās, kas radušās saistībā ar sistēmas darbību.

3.   TARGET2 Informācijas sistēmā (T2IS) jābūt pieejamai aktualizētai informācijai par SSP operacionālo statusu. T2IS var lietot, lai iegūtu informāciju par jebkuriem notikumiem, kas ietekmē normālu TARGET2 darbību.

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] var sūtīt dalībniekiem ziņojumus IKM apraides veidā vai izmantojot jebkādus citus sazināšanās līdzekļus.

5.   Dalībniekiem ir pienākums laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas un laikus iesniegt [iekļaut CB nosaukumu] jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. Dalībniekiem ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru [iekļaut CB nosaukumu] ievadījusi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti].

6.   [Iekļaut CB nosaukumu] uzskatāma par pilnvarotu nodot SSP sniedzējām NCB jebkuru informāciju, kas attiecas uz dalībniekiem un kas SSP sniedzējām NCB varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

7.   Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkurām pārmaiņām to tiesībspējā un jebkurām citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem apskatīti valsts atzinumā.

8.   Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par:

a)

jebkuru jaunu netiešo dalībnieku, adresējama BIC turētāju vai iestādi ar daudzadresātu pieeju, ko tie reģistrē; un

b)

jebkādām pārmaiņām saistībā ar iestādēm, kuras minētas a) punktā.

9.   Dalībnieki nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu], ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums.

IV   SADAĻA

MM KONTU PĀRVALDĪŠANA UN MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDE

12. pants

MM kontu atvēršana un pārvaldīšana

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] katram dalībniekam atver vismaz vienu MM kontu un apkalpo to. Pēc dalībnieka, kurš darbojas kā norēķinu banka, lūguma [iekļaut CB nosaukumu] atver vienu vai vairākus subkontus TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], kurus izmanto likviditātes nodalīšanai.

2.   [Iekļaut, ja attiecas: MM kontos nav atļauts debeta atlikums].

3.   [Iekļaut, ja attiecas: Darbadienas sākumā un beigās MM kontu atlikums ir nulle. Uzskatāms, ka dalībnieki devuši rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] darbadienas beigās pārskaitīt jebkuru atlikumu uz dalībnieka norādītu kontu].

4.   [Iekļaut, ja attiecas: Nākamās darbadienas sākumā šo atlikumu pārskaita atpakaļ uz dalībnieka MM kontu].

5.   Par MM kontiem un subkontiem nemaksā procentus, izņemot gadījumus, ja tos izmanto obligāto rezervju turēšanai. Šādos gadījumos atlīdzību par obligāto rezervju turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, (9) un Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (10).

6.   Papildus maksājuma rīkojumu izpildei Maksājumu modulī MM kontu var lietot, lai saskaņā ar [iekļaut CB nosaukumu] noteikumiem izpildītu maksājuma rīkojumus uz vietējiem kontiem vai no tiem.

7.   Dalībnieki izmanto IKM, lai iegūtu informāciju par to likviditātes pozīciju. [iekļaut CB nosaukumu] katru dienu nodrošina konta izrakstu katram dalībniekam, kas izvēlējies saņemt šādu pakalpojumu.

13. pants

Maksājuma rīkojumu veidi

TARGET2 šādi rīkojumi ir maksājuma rīkojumi:

a)

kredīta pārveduma rīkojumi;

b)

tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā tiešā debeta pilnvarojumu; un

c)

likviditātes pārveduma rīkojumi.

14. pants

Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

1.   Dalībnieku iesniegtos maksājuma rīkojumus uzskata par [iekļaut CB nosaukumu] akceptētiem maksājuma rīkojumiem, ja:

a)

maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis tīkla pakalpojumu sniedzējs;

b)

maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t. sk. iztur I papildinājumā aprakstīto divkāršā ieraksta pārbaudi; un

c)

saņemta dalībnieka CB nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šis maksātājs vai saņēmējs ir bloķēts.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] saskaņā ar I papildinājumu informē dalībnieku par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidījumu.

3.   SSP nosaka laikspiedolu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz laiku, kad tā saņem un akceptē maksājuma rīkojumu.

15. pants

Prioritātes noteikumi

1.   Rīkotājdalībnieki katru maksājuma rīkojumu norāda kā vienu no šādiem rīkojumiem:

a)

parasts maksājuma rīkojums (2. prioritātes grupa);

b)

steidzams maksājuma rīkojums (1. prioritātes grupa);

c)

īpaši steidzams maksājuma rīkojums (0. prioritātes grupa).

Ja maksājuma rīkojums neietver prioritātes norādi, tas tiek uzskatīts par parastu maksājuma rīkojumu.

2.   Maksājuma rīkojumu kā īpaši steidzamu var norādīt:

a)

centrālās bankas; un

b)

dalībnieki gadījumos, ja veicami maksājumi uz CLS International Bank un no tās, un likviditātes pārvedumi par labu papildsistēmām, kas izmanto Papildsistēmas interfeisu.

Visi maksājuma norādījumi, ko papildsistēma iesniegusi, izmantojot Papildsistēmas interfeisu, lai debetētu vai kreditētu dalībnieku MM kontus, uzskatāmi par īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

3.   Likviditātes pārveduma rīkojumi, kuri iniciēti IKM, ir steidzami maksājuma rīkojumi.

4.   Maksātājs var mainīt steidzamu un parastu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni, izmantojot IKM, tam stājoties spēkā nekavējoties. Nav iespējams mainīt īpaši steidzamu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni.

16. pants

Likviditātes limiti

1.   Dalībnieks var ierobežot pieejamās likviditātes izlietošanu maksājuma rīkojumiem attiecībā uz citiem TARGET2 dalībniekiem, izņemot jebkuru CB, nosakot divpusējus vai daudzpusējus limitus. Šādus limitus var noteikt tikai attiecībā uz parastiem maksājuma rīkojumiem.

2.   Limitus var noteikt visa AL grupa vai tie var tikt noteikti saistībā ar visu AL grupu. Limiti nevar tikt noteikti attiecībā uz AL grupas dalībnieka vienu MM kontu, vai arī tos nevar noteikt AL grupas dalībnieki viens attiecībā pret otru.

3.   Nosakot divpusēju limitu, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu], ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šī dalībnieka izejošo parasto maksājuma rīkojumu uz cita TARGET2 dalībnieka kontu summa, no kuras atņemta visu no šī otra TARGET2 dalībnieka MM konta ienākošo steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo divpusējo limitu.

4.   Dalībnieks var noteikt daudzpusēju limitu jebkurām attiecībām, kas nav pakļautas divpusējam limitam. Daudzpusēju limitu var noteikt tikai tad, ja dalībnieks ir noteicis vismaz vienu divpusēju limitu. Ja dalībnieks nosaka daudzpusēju limitu, tas dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu], ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šī dalībnieka izejošo parasto maksājuma rīkojumu uz visiem to TARGET2 dalībnieku MM kontiem, kuriem nav noteikts divpusējs limits, summa, no kuras atņemta visu no šiem citiem MM kontiem ienākošo steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo daudzpusējo limitu.

5.   Minimālā jebkura šāda limita summa ir EUR 1 milj. Divpusējs vai daudzpusējs limits nulles apjomā uzskatāms par tādu, kas nav noteikts. Limiti no nulles līdz EUR 1 milj. nav iespējami.

6.   Limitus var mainīt reālā laikā, izmantojot IKM, tiem stājoties spēkā nekavējoties vai no nākamās darbadienas. Ja limits tiek mainīts uz nulli, to nevar mainīt atkal tajā pašā darbadienā. No jauna noteikti divpusēji vai daudzpusēji limiti ir spēkā tikai ar nākamo darbadienu.

17. pants

Likviditātes rezervēšanas iespējas

1.   Dalībnieki, izmantojot IKM, var rezervēt likviditāti īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

2.   AL grupas pārvaldnieks var rezervēt likviditāti tikai visai AL grupai. Likviditāti nevar rezervēt atsevišķiem AL grupas kontiem.

3.   Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] izpildīt steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte ir pieejama pēc īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās summas atskaitīšanas.

4.   Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] izpildīt parastus maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte pieejama pēc steidzamiem un īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās summas atskaitīšanas.

5.   Pēc tam, kad saņemts rezervēšanas pieprasījums, [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda, vai dalībnieka MM kontā pieejamā likviditāte ir pietiekama, lai veiktu rezervēšanu. Ja tā nav pietiekama, tiek rezervēta tikai MM kontā pieejamā likviditāte. Atlikušās pieprasītās likviditātes rezervēšana tiek veikta tad, kad kļūst pieejama papildu likviditāte.

6.   Rezervēto likviditātes apjomu var mainīt. Dalībnieki, izmantojot IKM, var veikt pieprasījumu rezervēt jaunus apjomus, tam stājoties spēkā nekavējoties vai no nākamās darba dienas.

17.a pants

Regulārie rīkojumi likviditātes rezervēšanai un likviditātes nodalīšanai

1.   Dalībnieki, izmantojot IKM, var iepriekš noteikt rezervējamās likviditātes standarta apjomu (default amount) īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem. Šāds regulārais rīkojums vai jebkuras pārmaiņas attiecībā uz šādu rīkojumu stājas spēkā nākamajā darbadienā.

2.   Dalībnieki, izmantojot IKM, var iepriekš noteikt rezervējamās likviditātes standarta apjomu papildsistēmu norēķiniem. Šāds regulārais rīkojums vai jebkuras pārmaiņas attiecībā uz šādu rīkojumu stājas spēkā nākamajā darbadienā. Uzskatāms, ka dalībnieki devuši rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] nodalīt likviditāti savā vārdā, ja attiecīgās papildsistēmas tā pieprasa.

18. pants

Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1.   Rīkotājdalībnieki var iepriekš noteikt maksājuma rīkojumu izpildes laiku darbadienas ietvaros, izmantojot Agrākā debeta laika indikatoru vai Vēlākā debeta laika indikatoru.

2.   Ja izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, akceptēto maksājuma rīkojumu uzglabā un reģistrē ievades pozīcijā tikai iepriekš noteiktajā laikā.

3.   Ja tiek izmantots Vēlākā debeta laika indikators, akceptēto maksājuma rīkojumu noraida kā neizpildītu, ja to nevar izpildīt līdz noteiktajam debeta laikam. Rīkotājdalībniekam 15 minūtes pirms noteiktā debeta laika, izmantojot IKM, tiek sūtīts automātisks paziņojums. Rīkotājdalībnieks var izmantot Vēlākā debeta laika indikatoru arī tikai kā brīdinājuma indikatoru. Šādos gadījumos attiecīgais maksājuma rīkojums netiek noraidīts.

4.   Rīkotājdalībnieks, izmantojot IKM, var mainīt Agrākā debeta laika indikatoru un Vēlākā debeta laika indikatoru.

5.   Sīkāka tehniskā informācija iekļauta I papildinājumā.

19. pants

Iepriekš iesniegti maksājuma rīkojumi

1.   Maksājuma rīkojumus var iesniegt līdz piecām darbadienām pirms norādītā to izpildes datuma (uzglabāti maksājuma rīkojumi).

2.   Uzglabātus maksājuma rīkojumus akceptē un reģistrē ievades pozīcijā dienā, ko noteicis rīkotājdalībnieks, V papildinājumā noteiktajā dienas apstrādes posma sākumā. Tos novieto pirms maksājuma rīkojumiem ar tādu pašu prioritātes līmeni.

3.   15. panta 3. punktu, 22. panta 2. punktu un 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu mutatis mutandis piemēro uzglabātiem maksājuma rīkojumiem.

20. pants

Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1.   Ja vien rīkotājdalībnieki nav norādījuši norēķinu laiku 18. pantā noteiktajā kārtībā, akceptētos maksājuma rīkojumus izpilda nekavējoties vai ne vēlāk kā tās darbadienas beigās, kurā tie akceptēti, ja maksātāja MM kontā ir tam pietiekami līdzekļi, kā arī ņemot vērā jebkuru 16. un 17. pantā minēto likviditātes limitu un rezervēto likviditāti.

2.   Līdzekļus var nodrošināt:

a)

MM kontā pieejamā likviditāte; vai

b)

ienākošie maksājumi no citiem TARGET2 dalībniekiem, ievērojot piemērojamās optimizācijas procedūras.

3.   Īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem piemēro principu “pirmais iekšā – pirmais ārā” (First In, First Out; FIFO). Tas nozīmē, ka īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus izpilda hronoloģiskā secībā. Steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus neizpilda tik ilgi, kamēr rindā ir īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

4.   Steidzamiem maksājuma rīkojumiem arī piemēro FIFO principu. Parastus maksājuma rīkojumus nevar izpildīt, ja rindā ir steidzami un īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

5.   Atkāpjoties no 3. un 4. punktā noteiktā, maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus vēlāk) var izpildīt pirms maksājuma rīkojumiem ar augstāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus agrāk), ja maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni var savstarpēji izpildīt ar ienākošiem maksājumiem un tā rezultātā var palielināties maksātāja likviditātes atlikums.

6.   Parastus maksājuma rīkojumus izpilda, izmantojot FIFO apiešanas principu. Tas nozīmē, ka šos maksājuma rīkojumus var izpildīt nekavējoties (neatkarīgi no citiem rindā esošiem parastiem maksājumiem, kas akceptēti agrāk), neievērojot FIFO principu, ja vien ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi.

7.   Sīkāka informācija par maksājuma rīkojumu izpildi ievades pozīcijā ietverta I papildinājumā.

21. pants

Rindā esošo maksājuma rīkojumu izpilde un noraidīšana

1.   Maksājuma rīkojumus, kurus ievades pozīcijā nekavējoties neizpilda, iekļauj rindā atbilstoši prioritātes līmenim, ko tiem noteicis attiecīgais dalībnieks saskaņā ar 15. pantu.

2.   Lai optimizētu rindā esošu maksājuma rīkojumu izpildi, [iekļaut CB nosaukumu] var izmantot I papildinājumā minētās optimizācijas procedūras.

3.   Maksātājs, izmantojot IKM, var mainīt maksājuma rīkojumu rindas kārtību, t. i., pārkārtot tos, izņemot īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus. Maksājuma rīkojumus var pārvietot vai nu attiecīgās rindas priekšā vai beigās, šādām pārmaiņām stājoties spēkā nekavējoties jebkurā brīdī V papildinājumā minētajā dienas apstrādes posmā.

4.   Pēc maksātāja pieprasījuma [iekļaut CB nosaukumu] vai AL grupas gadījumā AL grupas pārvaldnieka centrālā banka var nolemt mainīt īpaši steidzama maksājuma rīkojuma pozīciju rindā (izņemot īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus 5. un 6. norēķinu procedūras kontekstā), ja šāda pārmaiņa neietekmē papildsistēmu raitu norēķinu veikšanu TARGET2 vai jebkādā citā veidā nerada sistēmisku risku.

5.   Likviditātes pārveduma rīkojumi, kuri iniciēti IKM, tiek nekavējoties noraidīti kā neizpildīti, ja likviditāte nav pietiekama. Citus maksājuma rīkojumus noraida kā neizpildītus, ja tos nevar izpildīt laikā, kas attiecīgajam ziņojuma veidam noteikts saskaņā ar V papildinājumu.

22. pants

Maksājuma rīkojumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

1.   Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno šo Direktīvas 98/26/EK pantu] mērķiem maksājuma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] brīdī, kad debetē attiecīgo dalībnieka MM kontu.

2.   Maksājuma rīkojumi var tikt atsaukti līdz brīdim, kad tie ir ievadīti TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. punktu. Maksājuma rīkojumus, kas iekļauti I papildinājumā minētajā algoritmā, nevar atsaukt laikā, kamēr notiek algoritma apstrāde.

V   SADAĻA

LIKVIDITĀTES APKOPOŠANA

23. pants

Likviditātes apkopošanas režīmi

[iekļaut CB nosaukumu] piedāvā konsolidētas kontu informācijas (KKI) režīmu un apvienotās likviditātes (AL) režīmu.

24. pants

Konsolidētas kontu informācijas režīms

1.   KKI režīmu var lietot:

a)

kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC; vai

b)

divas vai vairākas vienas grupas kredītiestādes un/vai to filiāles, kam katrai ir viens vai vairāki MM konti.

2.

a)

KKI režīmā katram KKI grupas dalībniekam un to attiecīgajām NCB nodrošina grupas dalībnieku MM kontu sarakstu un šādu KKI grupas līmenī konsolidētu papildu informāciju:

i)

dienas kredītlīnijas (ja tādas ir);

ii)

atlikumi, ieskaitot subkontu atlikumus;

iii)

apgrozījums;

iv)

izpildītie maksājumi;

v)

rindā esoši maksājuma rīkojumi;

b)

KKI grupas pārvaldniekam un tā attiecīgajai CB ir pieeja informācijai par katru minēto pozīciju attiecībā uz jebkuru KKI grupas MM kontu;

c)

šajā punktā minētā informācija tiek nodrošināta ar IKM palīdzību.

3.   KKI grupas pārvaldniekam ir tiesības ar IKM palīdzību iniciēt likviditātes pārvedumu starp vienas IKM grupas MM kontiem, t. sk. to apakškontiem.

4.   KKI grupā var būt iekļauti arī tie MM konti, kuri iekļauti AL grupā. Šajā gadījumā visi AL grupas MM konti ir KKI grupas sastāvdaļa.

5.   Ja divi vai vairāki MM konti ir AL grupas un vienlaikus arī KKI grupas sastāvdaļa (iekļaujot papildu MM kontus), noteikumiem, kas piemērojami AL grupai, ir prioritāte, regulējot attiecības AL grupā.

6.   KKI grupa, kura ietver AL grupas MM kontus, var iecelt tādu KKI grupas pārvaldnieku, kas nav AL grupas pārvaldnieks.

7.   Procedūru AL režīma lietošanas pilnvarojuma iegūšanai saskaņā ar 25. panta 4. un 5. punktu mutatis mutandis piemēro procedūrai KKI režīma lietošanas pilnvarojuma iegūšanai. KKI grupas pārvaldnieks nenosūta izpildīta KKI režīma līgumu pārvaldošajai NCB.

25. pants

Apvienotās likviditātes režīms

1.   AL režīmu var lietot:

a)

kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tās izveidotas euro zonā un ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC;

b)

ārpus euro zonas izveidotas kredītiestādes filiāles, kas izveidotas euro zonā (neatkarīgi no tā, vai šīs filiāles piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā), ar nosacījumu, ka šīm filiālēm ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC; vai

c)

divas vai vairākas a) apakšpunktā minētās kredītiestādes un/vai b) apakšpunktā minētās filiāles, kas ir vienā grupā.

Uz katru a)–c) apakšpunktā minēto gadījumu attiecas prasība, ka minētajām iestādēm jāvienojas ar attiecīgo euro zonas CB par dienas kredītu.

2.   Lai kontrolētu, vai maksājuma rīkojumam ir pietiekams segums, AL režīmā visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamā likviditāte tiek apvienota. Neraugoties uz minēto, divpusējās MM konta attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā AL NCB turpina regulēt attiecīgās TARGET2 komponentsistēmas noteikumi, ņemot vērā AL līgumā noteiktās pārmaiņas. Dienas kredītu, kas AL grupas dalībniekam izsniegts tā MM kontā, var segt ar citos šā AL grupas dalībnieka MM kontos vai jebkura cita AL grupas dalībnieka MM kontos tajā pašā vai citā AL NCB pieejamo likviditāti.

3.   Lai lietotu AL režīmu, viens vai vairāki TARGET2 dalībnieki, kas atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem, noslēdz AL līgumu ar [iekļaut CB nosaukumu] un attiecīgajos gadījumos ar citām to TARGET2 komponentsistēmu CB, kurās piedalās citi AL grupas dalībnieki. TARGET2 dalībnieks attiecībā uz konkrētu MM kontu var noslēgt tikai vienu AL līgumu. AL līgumam jāatbilst attiecīgajam paraugam VII papildinājumā.

4.   Katra AL grupa ieceļ AL grupas pārvaldnieku. Ja AL grupā ir tikai viens dalībnieks, šis dalībnieks ir AL grupas pārvaldnieks. AL grupas pārvaldnieks nosūta pārvaldītājai NCB rakstisku pieprasījumu lietot AL režīmu (t. sk. statisko datu vākšanas veidlapas, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]) kopā ar AL līgumu, kas noslēgts, izmantojot pārvaldītājas NCB sagatavotu paraugu. Pārējie AL grupas dalībnieki nosūta rakstisku pieprasījumu (t. sk. statisko datu vākšanas veidlapas, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]) savām attiecīgajām AL NCB. Pārvaldītāja NCB var pieprasīt jebkuru papildus informāciju vai dokumentu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai lemtu par pieprasījumu. Turklāt pārvaldītāja NCB, vienojoties ar citām AL NCB, var pieprasīt iekļaut AL līgumā jebkuru papildu noteikumu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai nodrošinātu visu AL grupas dalībnieku jebkura pašreizējā un/vai turpmākā pienākuma pret jebkuru AL NCB atbilstošu un savlaicīgu izpildi.

5.   Pārvaldītāja NCB pārbauda, vai pieprasījuma iesniedzēji atbilst AL grupas izveides nosacījumiem un vai ir atbilstoši noslēgts AL līgums. Šajā nolūkā pārvaldītāja NCB var sadarboties ar citām AL NCB. Pārvaldītājas NCB lēmumu rakstiski nosūta AL grupas pārvaldniekam viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja NCB saņēmusi 4. punktā minēto lūgumu, vai, ja tā pieprasa papildus informāciju, viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja NCB šo informāciju saņēmusi. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

6.   AL grupas dalībniekiem automātiski ir pieeja KKI režīmam.

7.   Informācija un visi interaktīvie kontroles pasākumi AL grupas ietvaros ir pieejami ar IKM palīdzību.

[Iekļaut, ja attiecas:

25.a pants

Ķīla un tās realizācija

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] esošie un nākotnes prasījumi, kas izriet no tiesiskām attiecībām starp AL grupas dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] un kas nodrošināti ar [iekļaut attiecīgo terminu: ķīlu/mainīgo nodrošinājumu] saskaņā ar šo Noteikumu 36. panta 1. un 2. punktu, ietver tos [iekļaut CB nosaukumu] prasījumus pret šo AL grupas dalībnieku, kas izriet no AL līguma, kuram abi ir līgumslēdzējas puses.

2.   [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Neierobežojot AL līgumu, šāda ķīla neliedz dalībniekam izmantot MM kontā (kontos) noguldīto naudu darbadienas laikā.]

3.   [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Speciālās izvietošanas noteikums: AL grupas dalībnieka nauda tā MM kontā paredzēta visu to dalībnieka saistību izpildei, kuras izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

[Iekļaut, ja attiecas un to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti:

25.b pants

Ķīlas realizācija

Iestājoties saistību neizpildes gadījumam, [iekļaut CB nosaukumu] ir neierobežotas tiesības realizēt ķīlu bez iepriekšēja brīdinājuma. [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Saskaņā ar [iekļaut attiecīgās nacionālā tiesību akta normas, kuras nosaka ķīlas realizācijas procesu].]

[Iekļaut, ja attiecas un to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti:

25.c pants

Nodrošinājuma realizācija

Iestājoties saistību neizpildes gadījumam, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības realizēt nodrošinājumu saskaņā ar 36. pantu.]

26. pants

Prasījumu ieskaits saskaņā ar 36. panta 4. un 5. punktu

Piespiedu izpildes pasākuma gadījumā jebkuri [iekļaut CB nosaukumu] prasījumi pret šo AL grupas dalībnieku tiek automātiski un nekavējoties paātrināti un pakļauti šo Noteikumu 36. panta 4. un 5. punktam.

VI   SADAĻA

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU JAUTĀJUMI

27. pants

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai jebkurā citā gadījumā, kas ietekmē SSP darbību, piemēro IV papildinājumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

28. pants

Drošības prasības

1.   Dalībnieki īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai dalībnieki ir atbildīgi par savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības atbilstošu aizsardzību.

2.   Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu to tehniskajā infrastruktūrā un – vajadzības gadījumā – par atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju tehniskajā infrastruktūrā, kas saistīti ar drošības jautājumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt dalībniekam īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos.

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] var noteikt papildu drošības prasības visiem dalībniekiem un/vai dalībniekiem, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par ļoti nozīmīgiem.

VII   SADAĻA

INFORMĀCIJAS UN KONTROLES MODULIS

29. pants

IKM izmantošana

1.   IKM:

a)

ļauj dalībniekiem piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt likviditāti;

b)

var tikt izmantots, lai iniciētu likviditātes pārveduma rīkojumus; un

c)

ļauj dalībniekiem iniciēt likviditātes pārdales un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus dalībnieka maksājumu infrastruktūras kļūdas gadījumā.

2.   Sīkāka tehniskā informācija par IKM iekļauta I papildinājumā.

VIII   SADAĻA

KOMPENSĀCIJA, ATBILDĪBAS REŽĪMS UN PIERĀDĪJUMI

30. pants

Kompensācijas shēma

Ja maksājuma rīkojumu TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ nevar izpildīt tajā pašā darbadienā, kurā tas akceptēts, [iekļaut CB nosaukumu] piedāvā tiešajam dalībniekam kompensāciju saskaņā ar II papildinājumā noteikto īpašo procedūru.

31. pants

Atbildības regulējums

1.   Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] ir atbildīga pret tās dalībniekiem krāpšanas (ieskaitot tīši izdarītus nodarījumus, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] atbildība aprobežojas ar atbildību par tiešiem dalībnieku zaudējumiem, t. i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot jebkurus turpmākus zaudējumus.

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no jebkuras nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (ieskaitot [iekļaut CB nosaukumu] datoru infrastruktūru, programmas, datus, lietojumprogrammas un tīklus, bet neaprobežojoties ar tiem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan [iekļaut CB nosaukumu] veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (ieskaitot IV papildinājumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu, bet neaprobežojoties ar to).

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga:

a)

par zaudējumiem, kurus radījis dalībnieks; vai

b)

ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav [iekļaut CB nosaukumu] saprātīgā kontrolē (force majeure).

5.   Neraugoties uz [iekļaut nacionālā tiesību akta noteikumus, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (11)], 1.–4. punktu piemēro tiktāl, ciktāl tie izslēdz [iekļaut CB nosaukumu] atbildību.

6.   [Iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieki veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai mazinātu jebkuru šajā pantā minēto kaitējumu vai zaudējumu.

7.   Atsevišķu vai visu savu pienākumu izpildē saskaņā ar šiem Noteikumiem [iekļaut CB nosaukumu] var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai [iekļaut CB nosaukumu] pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. [Iekļaut CB nosaukumu] pienākums aprobežojas ar jebkuras šādas trešās personas atbilstošu izvēli un nolīgšanu, un atbilstoši tam ir ierobežota [iekļaut CB nosaukumu] atbildība. Šajā punktā par trešajām personām netiek uzskatītas SSP sniedzējas NCB.

32. pants

Pierādījumi

1.   Ja vien šie noteikumi neparedz citādi, visi ar TARGET2 saistītie maksājumi un ar maksājumu apstrādi saistītie ziņojumi, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumi vai pārskata ziņojumi, starp [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem tiek nosūtīti, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju.

2.   Elektroniski vai rakstiski ziņojumu ieraksti, kas glabājas pie [iekļaut CB nosaukumu] vai tīkla pakalpojumu sniedzēja, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību. Tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums, neraugoties uz to, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

3.   Ja dalībniekam nav savienojuma ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, tas izmanto IV papildinājumā minētos alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] ziņojuma saglabātajai vai izdrukātajai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] glabā dalībnieku iesniegto maksājuma rīkojumu un dalībnieku saņemto maksājumu pilnus ierakstus par [iekļaut nacionālajā tiesību aktā noteikto periodu] periodu, skaitot no brīža, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un šie maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu attiecībā uz jebkuru TARGET2 dalībnieku, kuram piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] iegrāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, jebkurā citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkuram dalībnieka pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

IX   SADAĻA

DALĪBAS IZBEIGŠANA UN KONTU SLĒGŠANA

33. pants

Dalības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

1.   Neierobežojot 34. pantā noteikto, dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir spēkā nenoteiktu laiku.

2.   Dalībnieks var izbeigt savu dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar [iekļaut CB nosaukumu] par īsāku ziņošanas periodu.

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] var izbeigt dalībnieka dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo dalībnieku nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

4.   Dalību izbeidzot, konfidencialitātes pienākums, kas minēts 38. pantā, paliek spēkā piecus gadus no dalības izbeigšanas dienas.

5.   Dalību izbeidzot, attiecīgā dalībnieka MM kontus slēdz saskaņā ar 35. pantu.

34. pants

Dalības bloķēšana un ārkārtas izbeigšana

1.   Dalībnieka dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek nekavējoties izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma vai bloķēta, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

a)

uzsāktas maksātnespējas procedūras; un/vai

b)

dalībnieks vairs neatbilst 4. pantā noteiktajiem piekļuves nosacījumiem.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai bloķēt dalībnieka dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], ja:

a)

iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav 1. pantā minētie saistību neizpildes gadījumi);

b)

dalībnieks būtiski pārkāpis šos Noteikumus;

c)

dalībnieks neizpilda jebkuru būtisku pienākumu pret [iekļaut CB nosaukumu];

d)

dalībnieks ir izslēgts no TARGET2 SLG vai citu iemeslu dēļ vairs nav tās dalībnieks;

e)

iestājas jebkurš ar dalībnieku saistīts gadījums, kas [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā varētu apdraudēt TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas vispārējo stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt [iekļaut CB nosaukumu] uzdevumu izpildi, kuri noteikti [atsaukties uz attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai kas radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku; un/vai

f)

NCB bloķē vai izbeidz dalībnieka piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar III pielikuma 12. punktu.

3.   Īstenojot savas 2. punktā noteiktās pilnvaras, [iekļaut CB nosaukumu] tostarp ņem vērā to saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību, kuri minēti a)–c) apakšpunktā.

4.

a)

Ja [iekļaut CB nosaukumu] bloķē vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. vai 2. punktu, [iekļaut CB nosaukumu] IKM apraides ziņojuma veidā nekavējoties informē šo dalībnieku, citas CB un citus dalībniekus par šādu bloķēšanu vai izbeigšanu;

b)

ja cita CB informē [iekļaut CB nosaukumu] par dalībnieka bloķēšanu vai izbeigšanu citā TARGET2 komponentsistēmā, [iekļaut CB nosaukumu] IKM apraides ziņojuma veidā nekavējoties informē savus dalībniekus par šādu bloķēšanu vai izbeigšanu;

c)

ja dalībnieki saņēmuši šādu IKM apraides ziņojumu, uzskatāms, ka tie informēti par dalībnieka dalības TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai citā TARGET2 komponentsistēmā izbeigšanu/bloķēšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, ko rada maksājuma rīkojuma iesniegšana dalībniekiem, kuru dalība bloķēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc IKM apraides ziņojuma saņemšanas.

5.   Ja izbeigta dalībnieka dalība, TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vairs neakceptē nevienu jaunu šī dalībnieka maksājuma rīkojumu. Šī dalībnieka rindā esošie maksājuma rīkojumi, uzglabātie maksājuma rīkojumi un jaunie maksājuma rīkojumi šā dalībnieka vārdā tiek atteikti.

6.   Ja dalībnieka dalība TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] bloķēta, visus tā saņemtos maksājumus un nosūtītos maksājuma rīkojumus glabā un iekļauj grāmatojuma izvietojumā tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi bloķētā dalībnieka CB.

35. pants

MM kontu slēgšana

1.   Dalībnieki var jebkurā laikā slēgt savus MM kontus, 14 darbadienu iepriekš par to ziņojot [iekļaut CB nosaukumu].

2.   Dalības izbeigšanas gadījumā saskaņā ar 33. vai 34. pantu [iekļaut CB nosaukumu] slēdz attiecīgā dalībnieka MM kontus pēc tam, kad:

a)

izpildīti vai noraidīti rindā esošie maksājuma rīkojumi; un

b)

izlietotas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar 36. pantu.

X   SADAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

36. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] ķīlas un ieskaita tiesības

1.   [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināta ķīla uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, ieķīlājot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]

1.a   [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieka esošās un nākotnes prasības pret [iekļaut CB nosaukumu], kas izriet no MM konta kredīta atlikuma, pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kā nodrošinājumu, t. i., kā fiduciāru pārvedumu, [iekļaut CB nosaukumu] esošajām vai nākotnes prasībām pret dalībnieku, kas izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš šos Noteikumus]. Lai noteiktu nodrošinājuma statusu, pietiek ar to, ka līdzekļi kreditēti dalībnieka MM kontā.]

1.b   [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināts mainīgais nodrošinājums uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, ieķīlājot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]

2.   [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] ir 1. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav pienācis termiņš].

3.   [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieks, kurš rīkojas kā MM konta turētājs, ar šo apliecina ķīlas nodibināšanu par labu [iekļaut CB nosaukumu], kur šis konts atvērts. Šis apliecinājums nodibina tādu ķīlu uz aktīviem par labu [iekļaut CB nosaukumu], kura minēta [iekļaut attiecīgās valsts procesuālo tiesību aktu]. Jebkura summa, ko iemaksā MM kontā, kura atlikums ieķīlāts, uzskatāma par liettiesisku nodrošinājumu, kas neatsaucami un bez jebkāda ierobežojuma ieķīlāts jau ar to vien, ka šī summa iemaksāta šajā kontā, un tā nodrošina visu nodrošināto saistību izpildi].

4.   Ja iestājas:

a)

saistību neizpildes gadījums, kas minēts 34. panta 1. punktā; vai

b)

jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts 34. panta 2. punktā un kura dēļ izbeigta vai bloķēta dalībnieka dalība, lai gan sākta maksātnespējas procedūra attiecībā uz dalībnieku, un neraugoties uz jebkādu dalībnieka tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem dalībnieka pienākumiem iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski tiek veikts dalībnieka un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā lielāku summu, maksā otrai pusei starpību.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties ziņo dalībniekam par katru ieskaitu saskaņā ar 4. punktu pēc tam, kad šis ieskaits veikts.

6.   [Iekļaut CB nosaukumu] var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt jebkuru dalībnieka MM kontu par jebkuru summu, ko dalībnieks ir parādā [iekļaut CB nosaukumu] un kas izriet no dalībnieka un [iekļaut CB nosaukumu] tiesiskajām attiecībām.

37. pants

Nodrošinājuma tiesības attiecībā uz līdzekļiem subkontos

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] ir [iekļaut atsauci uz attiecīgajā tiesību sistēmā piemērojamo nodrošinājuma veidu] attiecībā uz atlikumu dalībnieka subkontā, kas atvērts ar papildsistēmu saistītu maksājuma norādījumu izpildei saskaņā ar attiecīgās papildsistēmas un tās CB vienošanos. Šāds atlikums nodrošina 7. punktā minētās dalībnieka saistības pret [iekļaut CB nosaukumu] saistībā ar šādu izpildi.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] iesaldē dalībnieka subkonta atlikumu pēc papildsistēmas paziņojuma saņemšanas (izmantojot “cikla sākuma” ziņojumu). Tad [iekļaut CB nosaukumu] atbilstošos gadījumos palielina vai samazina iesaldēto atlikumu, ieskaitot starpsistēmu norēķinu maksājumus subkontā vai norakstot no tā vai ieskaitot likviditātes pārvedumus subkontā. Iesaldēšanu izbeidz pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

3.   Apstiprinot dalībnieka subkonta atlikuma iesaldēšanu, [iekļaut CB nosaukumu] garantē papildsistēmai maksājumu apjomā, kas nepārsniedz šo atlikumu. Atbilstošos gadījumos apstiprinot iesaldētā atlikuma palielināšanu vai samazināšanu tad, kad starpsistēmu norēķinu maksājumi tiek ieskaitīti subkontā vai norakstīti no tā vai likviditātes pārvedumi tiek ieskaitīti subkontā, garantija automātiski tiek palielināta vai samazināta par maksājuma summu. Neietekmējot minēto garantijas palielināšanos vai samazināšanos, garantija ir neatsaucama, beznosacījuma un maksājama pēc pirmā uzaicinājuma. Ja [iekļaut CB nosaukumu] nav šīs papildsistēmas CB, uzskata, ka [iekļaut CB nosaukumu] devusi norādījumu izsniegt minēto garantiju papildsistēmas CB.

4.   Ja attiecībā uz dalībnieku netiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar papildsistēmu saistītos maksājuma norādījumus par dalībnieka norēķinu saistību izpildi veic, neizmantojot garantiju un nerealizējot nodrošinājuma tiesības attiecībā uz dalībnieka subkonta atlikumu.

5.   Ja attiecībā uz dalībnieku tiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar papildsistēmu saistītais maksājuma norādījums par dalībnieka norēķinu saistību izpildi ir pirmais pieprasījums veikt maksājumu saskaņā ar garantiju; norādītās summas debetēšana no dalībnieka subkonta (un papildsistēmas tehniskā konta kreditēšana) tāpēc ir vienlīdz saistīta ar garantijas saistību izpildi no [iekļaut CB nosaukumu] puses un [iekļaut CB nosaukumu] nodrošinājuma tiesību realizāciju attiecībā uz dalībnieka subkonta atlikumu.

6.   Garantija beidzas pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas par to, ka izpilde ir pabeigta (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

7.   Dalībniekam ir pienākums atlīdzināt [iekļaut CB nosaukumu] jebkuru maksājumu, ko tā veikusi saskaņā ar garantiju.

38. pants

Konfidencialitāte

1.   [iekļaut CB nosaukumu] ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru sensitīvu vai slepenu informāciju, t. sk., ja šāda informācija attiecas uz maksājumu, tehnisku un organizatorisku informāciju, kura ir dalībnieka vai dalībnieka klientu rīcībā, izņemot, ja dalībnieks vai tā klients devis rakstisku piekrišanu to izpaust [ja tas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem, iekļaut šādu frāzi: vai šāda izpaušana ir atļauta vai to prasa [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību akti].

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībnieks piekrīt, ka [iekļaut CB nosaukumu] var izpaust citām CB vai TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbībā iesaistītām trešām personām TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar dalībnieku vai dalībnieka klientiem tādā apmērā, cik tas nepieciešams TARGET2 efektīvai funkcionēšanai, kā arī dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības un pārraudzības iestādēm, ciktāl tas nepieciešams to uzdevumu izpildei, un visos šajos gadījumos izpaušana nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem. [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku vai dalībnieka klientus, [iekļaut CB nosaukumu] var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju saistībā ar dalībnieku vai dalībnieka klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas sabiedriskās funkcijas vai savas funkcijas veicot citām tādām valsts iestādēm, kurām informācija izpausta.

4.   Dalībniekiem pieejamo ar TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem. Dalībnieki attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien [iekļaut CB nosaukumu] nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. Dalībnieki nodrošina, ka jebkurai trešajai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicēja, kam deleģēts uzdevums vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

39. pants

Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

1.   Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās un pilda visus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, kodoldarbībām, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kreditētu maksājumu šo dalībnieku MM kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar tīkla pakalpojumu sniedzēju dalībnieki iepazīstas ar tīkla pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku.

2.   Uzskatāms, ka dalībnieki pilnvarojuši [iekļaut CB nosaukumu] saņemt jebkuru informāciju, kas ar tiem saistīta, no jebkuras nacionālās vai ārvalstu finanšu, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija vajadzīga dalībnieka dalībai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

3.   Dalībnieki, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas uz tiem attiecināmās prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma 75. vai 215. pantu, t. sk. prasības attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei. Turklāt:

a)

ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs dalībniekam, kas ir maksātājs:

i)

dalībnieks veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

ii)

dalībnieks neievada kredīta pārveduma rīkojumu TARGET2, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no [iekļaut CB nosaukumu], ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

b)

ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs dalībniekam, kas ir saņēmējs, dalībnieks veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

Šajā punktā terminiem “maksājumu pakalpojumu sniedzējs”, “maksātājs” un “saņēmējs” ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos.

40. pants

Paziņojumi

1.   Ja Noteikumi neparedz citu kārtību, visus paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem Noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules, faksimila vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju. Paziņojumus [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] [maksājumu sistēmu pārvaldes vai attiecīgās CB nodaļas] vadītājam [iekļaut CB attiecīgo adresi] vai [iekļaut CB BIC adresi]. Paziņojumus dalībniekam sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC adresi, ko dalībnieks periodiski dara zināmu [iekļaut CB nosaukumu].

2.   Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

3.   Visus paziņojumus sniedz [iekļaut atbilstošo valsts valodu un/vai “angļu valodā”].

4.   Dalībniekiem ir saistošas visas [iekļaut CB nosaukumu] veidlapas un dokumenti, kurus dalībnieks aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu, bet neaprobežojoties ar to, un 11. panta 5. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. un 2. punktu un ko [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par saņemtu no dalībniekiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

41. pants

Līgumiskās attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju

1.   Šo Noteikumu kontekstā tīkla pakalpojumu sniedzējs ir SWIFT. Katrs dalībnieks noslēdz atsevišķu līgumu ar SWIFT par pakalpojumiem, kuri SWIFT jānodrošina saistībā ar dalībnieka veikto TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] lietošanu. Tikai SWIFT noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp dalībnieku un SWIFT.

2.   Katrs dalībnieks piedalās arī TARGET2 SLG, kā norāda SSP sniedzēja NCB, kas ir SWIFT pakalpojumu administrators SSP vajadzībām. Dalībnieka iekļaušana un izslēgšana no TARGET2 SLG stājas spēkā, kad SWIFT pakalpojumu administrators par to paziņojis SWIFT.

3.   Dalībniekiem jāatbilst TARGET2 SWIFT pakalpojumu profilam, ko darījusi pieejamu [iekļaut CB nosaukumu].

4.   Pakalpojumi, kurus nodrošina SWIFT, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 nodrošina [iekļaut CB nosaukumu].

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuru SWIFT kā tīkla pakalpojumu sniedzēja (ieskaitot tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī jebkuru to tīkla pakalpojumu sniedzēju darbību, kļūdu vai bezdarbību, kurus dalībnieki izvēlējušies, lai piekļūtu SWIFT tīklam.

42. pants

Grozījumu procedūra

[Iekļaut CB nosaukumu] var jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Noteikumus, kā arī to Papildinājumus. Šo Noteikumu un to Papildinājumu grozījumus paziņo [iekļaut attiecīgo paziņošanas veidu]. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja dalībnieks nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja dalībnieks izteicis iebildumus pret grozījumiem, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesīga nekavējoties izbeigt dalībnieka dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un slēgt jebkuru tā MM kontu.

43. pants

Trešo personu tiesības

1.   Dalībnieki nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai jebkuras tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem, bez [iekļaut CB nosaukumu] rakstiskas piekrišanas.

2.   Noteikumi nerada nekādas tiesības un pienākumus nevienai iestādei, kā vienīgi tikai [iekļaut CB nosaukumu] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībniekiem.

44. pants

Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta

1.   Divpusējām attiecībām starp [iekļaut CB nosaukumu] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībniekiem piemēro [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību aktus.

2.   Neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, jebkurš strīds, ko rada ar 1. punktā minētajām attiecībām saistīti jautājumi, ir vienīgi [iekļaut vietu, kur atrodas CB] kompetento tiesu kompetencē.

3.   Izpildes vieta saistībā ar tiesiskām attiecībām starp [iekļaut atsauci uz CB] un dalībniekiem ir [iekļaut vietu, kur atrodas CB].

45. pants

Normu spēkā esamības nošķirtība

Ja kāda šo Noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu Noteikumu normu piemērojamību.

46. pants

Spēkā stāšanās un saistošais raksturs

1.   Šie noteikumi stājas spēkā ar [iekļaut attiecīgo datumu].

2.   [Iekļaut, ja vajadzīgs saskaņā ar attiecīgo nacionālo tiesību aktu: Piedaloties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieki automātiski piekrīt šiem Noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].


(1)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2238/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kas attiecas uz Starptautisko Grāmatvedības standartu (IAS) Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (IFRS 1), IAS Nr. 1–10, Nr. 12–17, Nr. 19–24, Nr. 27–38, Nr. 40 un Nr. 41, kā arī ar tiem saistīto interpretāciju (SIC) Nr. 1–7, Nr. 11–14, Nr. 18–27 un Nr. 30–33 (OV L 394, 31.12.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

(5)  Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area, 1998. gada 3. novembris, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing, 2001. gada 27. septembris, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions, 2007. gada 19. jūlijs; d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area, 2008. gada 20. novembris; e) The Eurosystem oversight policy framework, 2011. gada jūlijs.

(6)  OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.

(7)  OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.

(8)  OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.

(9)  OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

(10)  OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.

(11)  OV L 319, 5.2.2007., 1. lpp.

I papildinājums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDEI

Papildus Saskaņotajiem noteikumiem maksājuma rīkojumu apstrādei piemēro šādus noteikumus.

1.   Tehniskās prasības dalībai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1)

TARGET2 ziņojumu nosūtīšanai izmanto SWIFT pakalpojumus. Tāpēc katram dalībniekam ir vajadzīgs pieslēgums SWIFT Drošajam IP tīklam (SWIFT’s Secure IP Network). Katra dalībnieka MM kontu identificē astoņu vai 11 ciparu SWIFT BIC. Turklāt katram dalībniekam, pirms tas var piedalīties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB], jāiztur testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

2)

Maksājuma rīkojumu iesniegšanai un maksājuma ziņojumu nosūtīšanai MM izmanto SWIFTNet FIN Y-copy pakalpojumus. Šim mērķim tiek izveidota īpaša SWIFT Slēgtā lietotāju grupa (SLG) (Closed User Group; CUG). Maksājuma rīkojumi šādas TARGET2 SLG ietvaros tiek tieši adresēti TARGET2 saņēmējam dalībniekam, tā BIC ievadot SWIFTNet FIN ziņojuma virsrakstā.

3)

Informācijas un kontroles nolūkiem var izmantot šādus SWIFTNet pakalpojumus:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; un/vai

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Dalībnieku nosūtīto ziņojumu drošības nodrošināšanai izmanto vienīgi SWIFT Publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI) (Public Key Infrastructure; PKI) pakalpojumu. Informācija par PAI pakalpojumu pieejama SWIFT sniegtajos dokumentos.

5)

Divpusējo attiecību pārvaldību (bilateral relationship management) pakalpojumu, ko nodrošina SWIFT Attiecību pārvaldes programma (APP) (Relationship Management Application; RMA), izmanto vienīgi ar SSP galvenā mērķa BIC, un to neizmanto maksājuma ziņojumiem starp TARGET2 dalībniekiem.

2.   Maksājuma ziņojumu veidi

1)

Tiek apstrādāti šādi SWIFTNet FIN/SWIFT sistēmas ziņojumu veidi.

Ziņojuma veids

Izmantošanas veids

Apraksts

MT 103

Obligāti

Klienta maksājums

MT 103+

Obligāti

Klienta maksājums (automātiskā apstrāde)

MT 202

Obligāti

Starpbanku maksājums

MT 202COV

Obligāti

Seguma maksājumi

MT 204

Pēc izvēles

Tiešā debeta maksājums

MT 011

Pēc izvēles

Piegādes paziņojums

MT 012

Pēc izvēles

Paziņojums sūtītājam

MT 019

Obligāti

Atcelšanas paziņojums

MT 900

Pēc izvēles

Debeta apstiprinājums/Kredītlīnijas pārmaiņas

MT 910

Pēc izvēles

Kredīta apstiprinājums/Kredītlīnijas pārmaiņas

MT 940/950

Pēc izvēles

(Klienta) paziņojums

MT 011, MT 012 un MT 019 ir SWIFT sistēmas ziņojumi.

2)

Reģistrējoties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], tiešie dalībnieki paziņo, kurus izvēles ziņojumu veidus tie izmantos, izņemot MT 011 un MT 012 ziņojumus, attiecībā uz kuriem tiešie dalībnieki periodiski lemj par to, vai šos ziņojumus saņemt, norādot konkrēto ziņojumu.

3)

Dalībnieki izmanto SWIFT ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas, kas noteiktas SWIFT dokumentos, ievērojot TARGET2 noteiktos ierobežojumus, kas aprakstīti Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālajā aprakstā (User Detailed Functional Specifications; UDFS) 1. sējuma 9.1.2.2. punktā

4)

Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar UDFS prasībām apstiprina TARGET2-[iekļaut atsauci uz valsti/CB] līmenī. Dalībnieki var savstarpēji vienoties par īpašiem lauku satura noteikumiem. Tomēr TARGET2-[iekļaut atsauci uz valsti/CB] neveic īpašas pārbaudes, vai dalībnieki ievēro šādus noteikumus.

5)

MT 202COV ziņojumus izmanto seguma maksājumu (cover payments) veikšanai, t. i., tādu maksājumu veikšanai, ko veic korespondētājbankas, lai veiktu (segtu) kredīta pārvedumu ziņojumus, kas iesniegti klienta bankai citā, tiešākā veidā. MT 202COV ietvertos klientu datus neatspoguļo IKM.

3.   Dubultā ieraksta pārbaude

1)

Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas kļūdas dēļ iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

2)

Pārbauda šādus SWIFT ziņojuma laukus.

Nosaukums

SWIFT ziņojuma daļa

Lauks

Sender

Basic header

LT address

Message type

Application header

Message type

Receiver

Application header

Destination address

Transaction reference number (TRN)

Text block

:20

Related reference

Text block

:21

Value date

Text block

:32

Amount

Text block

:32

3)

Ja visi 2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtajā maksājuma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā maksājuma rīkojumā, jauno iesniegto maksājuma rīkojumu noraida.

4.   Kļūdu kodi

Ja maksājuma rīkojums tiek noraidīts, rīkotājdalībnieks saņem atcelšanas paziņojumu (MT 019), kurā noraidījuma iemesls norādīts, izmantojot kļūdu kodus. Kļūdu kodi definēti UDFS 9.4.2. punktā.

5.   Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1)

Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, lieto kodu “/FROTIME/”.

2)

Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Vēlākā debeta laika indikatoru, pieejamas divas izvēles iespējas:

a)

kods “/REJTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu noraida, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam;

b)

kods “/TILTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu nenoraida un iekļauj attiecīgajā rindā, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

Abos gadījumos, ja 15 minūtes pirms norādītā laika maksājuma rīkojums ar Vēlākā debeta laika indikatoru nav izpildīts, automātiski nosūta paziņojumu ar IKM palīdzību.

3)

Ja tiek izmantots kods “CLSTIME/”, ar maksājuma rīkojumu rīkojas tāpat kā ar 2. punkta b) apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

6.   Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1)

Attiecībā uz ievades pozīcijā iekļautajiem maksājuma rīkojumiem veic ieskaita pārbaudes un attiecīgā gadījumā pagarinātās ieskaita pārbaudes (abi termini definēti 2. un 3. apakšpunktā), lai nodrošinātu ātrus, likviditāti taupošus maksājuma rīkojumu bruto norēķinus.

2)

Ieskaita pārbaudē nosaka, vai iespējams veikt maksājuma saņēmēja maksājuma rīkojumus, kas ir īpaši steidzamu vai, ja tādu nav, steidzamu rindu sākumā, un maksātāja maksājuma rīkojuma ieskaitu (turpmāk tekstā – ieskaita maksājuma rīkojumi). Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā, nosaka, vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā.

3)

Ja ieskaita pārbaudes rezultāts ir negatīvs, [iekļaut CB nosaukumu] var piemērot pagarināto ieskaita pārbaudi. Pagarinātajā ieskaita pārbaudē nosaka, vai ieskaita maksājuma rīkojumi ir pieejami jebkurā no maksājuma saņēmēja rindām neatkarīgi no tā, kad tie iekļauti rindā. Tomēr, ja maksājuma saņēmēja rindā ir augstākas prioritātes maksājuma rīkojumi, kas adresēti citiem TARGET2 dalībniekiem, FIFO principu var neievērot vienīgi tad, ja šāda ieskaita maksājuma rīkojuma izpilde palielinās maksājuma saņēmēja likviditāti.

7.   Maksājuma rīkojumu izpilde rindas kārtībā

1)

Darbības ar rindās iekļautajiem maksājuma rīkojumiem ir atkarīgas no rīkotājdalībnieka noteiktās prioritātes grupas.

2)

Maksājuma rīkojumi īpaši steidzamās un steidzamās rindās ar 6. punktā aprakstītās ieskaita pārbaudes palīdzību tiek izpildīti, sākot ar rindas sākumā esošo maksājuma rīkojumu, ja tiek palielināta likviditāte vai tiek veiktas pārmaiņas rindā (rindas kārtības, norēķinu laika vai prioritātes pārmaiņas vai maksājuma rīkojuma atsaukšana).

3)

Maksājuma rīkojumi parastajā rindā tiek izpildīti secīgi, ietverot visus īpaši steidzamos un steidzamos maksājumus, kas vēl nav izpildīti. Tiek izmantoti dažādi optimizācijas mehānismi (algoritmi). Ja algoritma piemērošana ir veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi tiks izpildīti, bet, ja algoritma piemērošana nav veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi paliks rindā. Trīs algoritmi (1.–3.) tiek izmantoti maksājumu plūsmu ieskaitam. Ar 4. algoritmu pieejama 5. norēķinu procedūra (kas definēta UDFS 2.8.1. punktā), lai izpildītu papildsistēmu maksājuma norādījumus. Lai optimizētu papildsistēmu īpaši steidzamu darījumu izpildi dalībnieku apakškontos, izmanto īpašu algoritmu (5. algoritmu).

a)

Saskaņā ar 1. algoritmu (“visu vai neko”) [iekļaut CB nosaukumu] gan attiecībā uz jebkurām attiecībām, saistībā ar kurām noteikts divpusējs limits, gan attiecībā uz tādu attiecību kopējo summu, kurām noteikts daudzpusējs limits:

i)

aprēķina katra TARGET2 dalībnieka MM konta vispārējo likviditātes pozīciju, nosakot, vai visu izejošo un ienākošo vēl rindā esošo maksājuma rīkojumu kopsavilkums ir pozitīvs vai negatīvs, un, ja tas ir negatīvs, pārbauda, vai tas pārsniedz šim dalībniekam pieejamo likviditāti (vispārējā likviditātes pozīcija ir “kopējā likviditātes pozīcija”); un

ii)

pārbauda, vai ievēroti katra TARGET2 dalībnieka noteiktie limiti un saistībā ar katru attiecīgo MM kontu rezervētās summas.

Ja šo aprēķinu un pārbaužu rezultāts ir pozitīvs katram attiecīgajam MM kontam, [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus maksājumus.

b)

Saskaņā ar 2. algoritmu (“daļējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i)

saskaņā ar 1. algoritmu aprēķina un pārbauda katra attiecīgā MM konta likviditātes pozīcijas, limitus un rezervētās summas; un

ii)

ja viena vai vairāku attiecīgo MM kontu likviditātes pozīcija ir negatīva, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad katra attiecīgā MM konta kopējā likviditātes pozīcija ir pozitīva.

Pēc tam [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB, ņemot vērā nosacījumu, ka pietiek līdzekļu, attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus atlikušos maksājumus (izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus).

Nodalot maksājuma rīkojumus, [iekļaut CB nosaukumu] sāk ar TARGET2 dalībnieka MM kontu ar vislielāko negatīvo kopējo likviditātes pozīciju un maksājuma rīkojumu, kas ir zemākās prioritātes rindas beigās. Šī izlases procedūra darbojas tikai īsu laiku, ko pēc savas izvēles nosaka [iekļaut CB nosaukumu].

c)

Saskaņā ar 3. algoritmu (“daudzpusējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i)

salīdzina TARGET2 dalībnieku MM kontu pārus, lai noteiktu, vai rindās esošos maksājuma rīkojumus var izpildīt, izmantojot šiem diviem TARGET2 dalībnieku MM kontiem pieejamo likviditāti un ievērojot to noteiktos limitus (sākot ar MM kontu pāri, kam ir vismazākā savstarpēji adresēto maksājuma rīkojumu starpība), un iesaistītās CB vienlaikus grāmato šos maksājumus abu TARGET2 dalībnieku MM kontos; un

ii)

ja i) daļā aprakstītā MM kontu pāra likviditāte nav pietiekama, lai nodrošinātu līdzekļus divpusējai likviditātei, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad likviditātes pietiek. Pēc tam iesaistītās CB abu TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda atlikušos maksājumus, izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus.

Pēc i) un ii) daļā norādīto pārbaužu veikšanas [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda daudzpusējo norēķinu pozīcijas (starp dalībnieka MM kontu un citu TARGET2 dalībnieku MM kontiem, saistībā ar kuriem noteikts daudzpusējs limits). Šajā nolūkā mutatis mutandis piemēro i) un ii) daļā aprakstīto procedūru.

d)

Saskaņā ar 4. algoritmu (“daļējais algoritms un papildsistēmu norēķini”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 2. algoritmā, bet nenodala maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar papildsistēmas norēķiniem (kas norēķinās, veicot vienlaicīgus daudzpusējos norēķinus).

e)

Saskaņā ar 5. algoritmu (“papildsistēmas norēķini, izmantojot subkontus”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 1. algoritmā, kas grozīta, nosakot, ka [iekļaut CB nosaukumu] uzsāk 5. algoritmu, izmantojot Papildsistēmas interfeisu, un pārbauda tikai to, vai pietiekami daudz līdzekļu pieejams dalībnieku subkontos. Turklāt netiek ņemti vērā limiti vai rezervētās summas. 5. algoritms darbojas arī nakts norēķinu laikā.

4)

Maksājuma rīkojumi, kas ievades pozīcijā iekļauti pēc 1.–4. algoritma uzsākšanas, ievades pozīcijā var tomēr tikt izpildīti nekavējoties, ja attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontu pozīcijas un limiti ir savietojami gan ar šo maksājuma rīkojumu izpildi, gan notiekošajā optimizācijas procedūrā esošo maksājuma rīkojumu izpildi. Tomēr abi algoritmi nevar tikt izpildīti vienlaikus.

5)

Dienas apstrādes laikā algoritmi darbojas secīgi. Tik ilgi, kamēr nav neizpildītu papildsistēmas vienlaicīgo daudzpusējo norēķinu, ir spēkā šāda secība:

a)

1. algoritms;

b)

ja 1. algoritmam nav rezultāta – 2. algoritms;

c)

ja 2. algoritmam nav rezultāta – 3. algoritms, vai, ja 2. algoritms ir veiksmīgs – atkārto 1. algoritmu.

Ja ir neizpildīti papildsistēmas vienlaicīgie daudzpusējie norēķini (“5. procedūra”) – darbojas 4. algoritms.

6)

Algoritmu izpilde ir elastīga, nosakot iepriekš noteiktu laika nobīdi starp dažādu algoritmu piemērošanu, lai nodrošinātu to, ka divu algoritmu izpildi šķir minimāls laika posms. Algoritmu izpildes secību kontrolē automātiski. Jāparedz manuālas iejaukšanās iespēja.

7)

Laikā, kad maksājuma rīkojums iekļauts algoritma darbībā, to nevar atsaukt vai mainīt tā atrašanās vietu rindā. Lūgumus mainīt atrašanās vietu rindā vai atsaukt maksājuma rīkojumu līdz algoritma izpildes pabeigšanai iekļauj rindā. Ja attiecīgais maksājuma rīkojums algoritma darbības laikā tiek izpildīts, lūgumus tam mainīt vietu rindā vai to atsaukt noraida. Ja maksājuma rīkojums netiek izpildīts, dalībnieka lūgumu ņem vērā nekavējoties.

8.   IKM izmantošana

1)

IKM var tikt izmantots informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. SWIFT Drošā IP tīkls (SWIFT’s Secure IP Network; SIPN) ir tehnisko komunikāciju tīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai.

2)

Izņemot uzglabātos maksājuma rīkojumus un statisko datu informāciju, IKM ir pieejami tikai tie dati, kas saistīti ar attiecīgo darbadienu. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

3)

Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma, un tas nozīmē, ka katram dalībniekam jālūdz sniegt viņam informāciju.

4)

Izmantojot IKM, pieejami šādi režīmi.

a)

“lietojumprogramma – lietojumprogrammai” režīms (application-to-application mode; A2A)

A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp MM un dalībnieka iekšējās lietošanas programmu. Tāpēc dalībniekam jānodrošina, ka tam ir piemērota programma XML ziņojumu (lūgumu un atbilžu) apmaiņai ar IKM, izmantojot standarta interfeisu. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā un UDFS 4. grāmatā;

b)

“lietotājs – lietojumprogrammai” režīms (user-to-application mode; U2A)

U2A režīms atļauj tiešu komunikāciju starp dalībnieku un IKM. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datorā (SWIFT Alliance WebStation vai kādā citā interfeisā, ko var pieprasīt SWIFT). U2A piekļuves nodrošināšanai IT infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (cookies) un JavaScript. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā.

5)

Katram dalībniekam jābūt vismaz vienai SWIFT Alliance WebStation vai kādam citam interfeisam, ko var pieprasīt SWIFT, lai tam, izmantojot U2A, būtu piekļuve IKM.

6)

IKM piekļuves tiesības piešķir, izmantojot SWIFT Role Based Access Control. SWIFT Non Repudiation of Emission (NRE) pakalpojums, kuru var izmantot dalībnieki, XML ziņojuma saņēmējam ļauj pierādīt, ka ziņojums nav grozīts.

7)

Ja dalībniekam ir tehniskās problēmas un tas nevar iesniegt maksājuma rīkojumus, dalībnieks, izmantojot IKM, var sagatavot likviditātes pārdales un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus. [Iekļaut CB nosaukumu] šādu funkciju dara pieejamu pēc dalībnieka lūguma.

8)

Dalībnieki IKM drīkst izmantot arī likviditātes pārvedumiem:

a)

[iekļaut, ja piemērojams] no to MM konta uz to kontu ārpus MM;

b)

starp MM kontu un dalībnieka subkontiem; un

c)

no MM konta uz papildsistēmas pārvaldīto atbilstošo kontu (mirror account).

9.   UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmata

Sīkāk izstrādāti norādījumi un piemēri, kas paskaidro minētos noteikumus, ir UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmatā, kas angļu valodā kopā ar tās grozījumiem tiek publicēta [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē un ECB interneta vietnē.

II papildinājums

TARGET2 KOMPENSĀCIJAS SHĒMA

1.   Vispārīgie principi

a)

TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā tiešie dalībnieki var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā papildinājumā noteikto TARGET2 kompensācijas shēmu.

b)

Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu rezultātā, kurus attiecīgā CB nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

c)

Kompensācija saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā. Tomēr dalībnieki var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja dalībnieks pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka dalībnieks neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t. sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru CB, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu saņemtās summas apjomu, dalībnieks attiecīgajām CB atlīdzina jebkuras turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu.

d)

Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par [iekļaut CB nosaukumu] vai citas CB atbildības atzīšanu par TARGET2 tehnisko kļūdu.

2.   Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

a)

Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ maksājuma rīkojums nav ticis izpildīts tā akceptēšanas darbadienā.

b)

Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 tehnisko kļūdu dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbadienā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju, ja ir kāds no šiem nosacījumiem vai vairāki no tiem:

i)

attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, – TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevumu iespēja uz nakti; un/vai

ii)

attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3.   Kompensācijas aprēķināšana

a)

Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:

i)

administrēšanas maksa ir 50 EUR par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 EUR par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 EUR par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru saņēmēju;

ii)

procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsauces likmi. Atsauces likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējā indeksa (EONIA) procentu likme vai aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme – atkarībā no tā, kura ir zemāka. Atsauces likmi maksājuma rīkojuma summai, kas nav izpildīta TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums tika veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Jebkuru peļņu, kas gūta, noguldot neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļus depozītā Eurosistēmā, atskaita no kompensācijas summas; un

iii)

procentu kompensāciju nemaksā, ja un cik lielā apjomā neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļi izvietoti tirgū vai izmantoti, lai pildītu obligāto rezervju prasības.

b)

Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:

i)

administrēšanas maksa ir 50 EUR par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 EUR par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 EUR par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru maksātāju;

ii)

piemēro a) apakšpunkta ii) daļā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā pēc likmes, kas atbilst aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes un atsauces likmes starpībai, un aprēķina par summu, kas atbilst TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ izmantotajai aizdevumu iespējai uz nakti.

4.   Procedūras noteikumi

a)

Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas angļu valodā pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni]). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.

b)

Dalībnieki prasības veidlapas [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz četru nedēļu laikā no TARGET2 tehniskās kļūdas dienas. [Iekļaut CB nosaukumu] lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.

c)

[iekļaut CB nosaukumu] izskata prasības un nosūta tās ECB. Ja vien ECB Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to dalībniekiem, visas saņemtās prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc tam, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda.

d)

[Iekļaut CB nosaukumu] attiecīgajiem dalībniekiem paziņo c) apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie dalībnieki četru nedēļu laikā no šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni])). Ja [iekļaut CB nosaukumu] četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais dalībnieks kompensācijas piedāvājumu ir noraidījis.

e)

[iekļaut CB nosaukumu] kompensācijas maksājumus izdara pēc tam, kad saņēmusi dalībnieka vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.

III papildinājums

NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBSPĒJAS UN VALSTU ATZINUMIEM

[CB nosaukums]

[adrese]

Dalība [sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

Cienījamās dāmas, godājamie kungi!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā dalībnieks nodibināts – (turpmāk tekstā jurisdikcija)] tiesību jautājumiem saistībā ar [dalībnieka nosaukums] (turpmāk tekstā – Dalībnieks) dalību [TARGET2 komponentsistēmas nosaukums] (turpmāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sastādīšanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs turpmāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks, iesniedzot maksājuma rīkojumus un saņemot maksājumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas nodibinātas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1)

atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo Dalībnieka [attiecīgie dibināšanas dokumenti] apliecinātu kopiju;

2)

[ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];

3)

[ciktāl piemērojams] Dalībnieka licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];

4)

[ja piemērojams] dalībnieka padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina Dalībnieka piekrišanu ievērot turpmāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības; un

5)

[pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas Dalībnieka vārdā paraksta turpmāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus];

un visus citus ar Dalībnieka dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (turpmāk tekstā – Dalībnieka dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1)

[datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus dalībai TARGET2] (turpmāk tekstā – Noteikumi); un

2)

[…].

Noteikumi un […] turpmāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar Dalībnieka dokumentiem – par Dokumentiem).

II.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1)

mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;

2)

Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3)

Dalībnieka dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

4)

Dalībnieka dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III.   ATZINUMI PAR DALĪBNIEKU

A.

Dalībnieks ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

B.

Dalībniekam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai realizētu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.

C.

Ja Dalībnieks pieņem vai realizē tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nebūs Dalībniekam vai Dalībnieka dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.

D.

Dalībniekam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu vai izpildes spēkā esamību vai no tiem izrietošo tiesību realizēšanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] kompetentajās tiesās vai valsts, tiesu vai publiskās varas iestādēs.

E.

Dalībnieks veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

[CB nosaukums]

[adrese]

[sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

Cienījamās dāmas, godājamie kungi!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] (turpmāk tekstā – Dalībnieks) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā dalībnieks nodibināts (turpmāk tekstā – jurisdikcija)] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar Dalībnieka dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponents (turpmāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamos noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz dalībnieku, kas nodibināts ārpus [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti], saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un kas izklāstīti turpmāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

1.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu mēs esam izvērtējuši turpmāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus, pēc mūsu ieskatiem, vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1)

[datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus dalībai TARGET2] (turpmāk tekstā – Noteikumi); un

2)

jebkuru citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp Dalībnieku un citiem Sistēmas Dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas Dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

Noteikumi un […] turpmāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

2.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1)

Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

2)

Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3)

Sistēmas dalībnieki, ar kuru palīdzību tiek sūtīti maksājuma rīkojumi vai saņemti maksājumi vai ar kuru palīdzību tiek realizētas no Sistēmas dokumentiem izrietošās tiesības vai pildīti pienākumi, ir licencēti sniegt līdzekļu pārveduma pakalpojumus visās attiecīgajās jurisdikcijās;

4)

mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

3.   ATZINUMS

Pamatojoties uz turpmāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem punktiem, mēs uzskatām, ka:

3.1.   Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] likumdošanas aspekti atbilst un nav pretrunā Dalībnieka no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

3.2.   Vispārīgie maksātnespējas jautājumi

3.2.a   Maksātnespējas procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t. sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz Dalībnieka aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz Dalībnieku var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus maksātnespējas procedūrai uz Dalībnieku, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamais moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā maksājumi Dalībniekam un/vai Dalībnieka maksājumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (turpmāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

3.2.b   Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcijas] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3.3.   Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot turpmāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši gadījumā, ja pret Dalībnieku uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

Mums īpaši ir šāds uzskats:

3.3.a   Maksājuma rīkojumu apstrāde

Noteikumu normas par maksājuma rīkojumu apstrādi [pantu uzskaitījums] ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem pantiem apstrādātie maksājuma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā Sistēmai iesniegtie Dalībnieka maksājuma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami ([Noteikumu pants]), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.b   [CB nosaukums] funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret Dalībnieku neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo [CB nosaukums] kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams], ka: to pašu var atzīt arī attiecībā uz jebkuru citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši Dalībniekiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā, piem., tīkla pakalpojumu sniedzēju].

3.3.c   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par Dalībnieka noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, ķīlas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.d   Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] (attiecībā uz gadījumiem, ja Dalībnieka dalība sistēmā pārtraukta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja Dalībnieks rada jebkāda veida sistēmiskus risku vai tam ir nopietnas operacionālas problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.e   Sodu režīms

Gadījumos, kuros tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] par līgumsodu uzlikšanu Dalībniekam, kurš nevar laikā atlīdzināt attiecīgi vai nu dienas kredītu, vai kredītu uz nakti, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.f   Tiesību un pienākumu cesija

Dalībnieka tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez [CB nosaukums] iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3.g   Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Noteikumu normas [pantu uzskaitījums], īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.4.   Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret Dalībnieku saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem jebkura Dalībnieka maksājuma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Noteikumu normas [pantu uzskaitījums], kas nosaka maksājuma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Noteikumu [pantu uzskaitījums] apstrādātais maksājuma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

3.5.   Arests

Ja Dalībnieka kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valsts, tiesu varas vai publiskajai iestādei aresta uzlikšanu (t. sk. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai Dalībnieka kreditoru tiesību aizsardzība) – turpmāk tekstā sauktu par arestu, – mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

3.6.   Nodrošinājums (ja piemērojams)

3.6.a   Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla un/vai repo

Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai repo nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar CB] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.6.b   Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai repo pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai [atsauce uz CB] vai citu Sistēmas dalībnieku labā ieķīlātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu Dalībnieka kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

3.6.c   Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā citi Sistēmas Dalībnieki un [CB nosaukums] kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, repo pircēji] saskaņā ar Noteikumiem var brīvi iegūt Dalībnieka tiesības vai aktīvus ar [CB nosaukums] palīdzību.

3.6.d   Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai Dalībnieka tiesību vai aktīvu ķīlas vai repo nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma formas prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai repo] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai repo] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentās tiesās vai valdības, tiesu varas vai publiskās varas iestādēs.

3.7.   Filiāles [ciktāl tas iespējams]

3.7.a   Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par Dalībnieku ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī tad, ja Dalībnieks rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas tā filiāles, kuras nodibinātas ārpus [jurisdikcija].

3.7.b   Atbilstība likumam

Ne tiesību realizēšana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic Dalībnieka filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.7.c   Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību realizēšanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic Dalībnieka filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesās vai valsts, tiesu vai publiskās varas iestādēs, kas ir kompetentas [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu

[paraksts]

IV papildinājums

DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU PROCEDŪRAS

1.   Vispārīgi noteikumi

a)

Šis papildinājums izklāsta [iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieku vai papildsistēmu rīcību, ja nedarbojas viens vai vairāki SSP komponenti vai telekomunikāciju tīkls vai arī tos ietekmē ārkārtas ārēji notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu dalībnieku vai papildsistēmu.

b)

Visas šā papildinājuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz vietējo laiku ECB mītnes vietā, t. i., Viduseiropas laiku (CET (1)).

2.   Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi

a)

Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai SSP vai telekomunikāciju tīkla darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 normālu darbību, gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumus.

b)

TARGET2 pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi:

i)

SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

ii)

SSP darba laika maiņa; un

iii)

ļoti kritisku un kritisku maksājumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi 6. punkta c) un d) apakšpunktā.

c)

Saistībā ar darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumiem [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības neierobežoti lemt par to, kādi pasākumi jāveic, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

3.   Paziņošana par darbības traucējumiem

a)

Informācija par SSP darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārēju notikumu dalībniekiem jāpaziņo, izmantojot vietējās komunikāciju iespējas, IKM un T2IS. Paziņojumi dalībniekiem īpaši ietver šādu informāciju:

i)

notikuma apraksts;

ii)

gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);

iii)

informācija par jau veiktajiem pasākumiem; un

iv)

norādījumi dalībniekiem.

b)

Turklāt [iekļaut CB nosaukumu] var paziņot dalībniekiem par citiem esošiem vai gaidāmiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu TARGET2 darbību.

4.   SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

a)

Jebkura 2. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma gadījumā SSP darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.

b)

Ja SSP darbība tiek pārcelta uz citu reģionu, dalībnieki dara visu iespējamo, lai saskaņotu to pozīcijas tādas, kādas tās bija līdz darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārēja notikuma brīdim, un sniedz [iekļaut CB nosaukumu] visu attiecīgo informāciju par šo jautājumu.

5.   Darba laika maiņa

a)

TARGET2 dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums – aizkavēts. Pagarinātajā TARGET2 darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], ievērojot šajā papildinājumā noteiktos grozījumus.

b)

Dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi aizkavēt slēgšanas laiku, ja SSP darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet ir atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo dalībniekiem. Ja slēgšanas laika aizkavēšana paziņota pirms plkst. 16.50, saglabā minimālo vienas stundas laika posmu starp klientu maksājuma rīkojumu un starpbanku maksājuma rīkojumu beigšanu. Ja noteikta slēgšanas aizkavēšana, to vairs nevar atsaukt.

c)

Slēgšanas laiku aizkavē, ja SSP darbības pārtraukums noticis pirms plkst. 18.00 un līdz plkst. 18.00 nav atrisināts. [Iekļaut CB nosaukumu] par slēgšanas laika aizkavēšanu nekavējoties informē dalībniekus.

d)

Pēc SSP darbības atjaunošanas tiek veikti šādi pasākumi:

i)

[iekļaut CB nosaukumu] cenšas visus rindā esošos maksājumus izpildīt stundas laikā; šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja SSP darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

ii)

dalībnieku atlikumus noslēdz stundas laikā; šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja SSP darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

iii)

starpbanku maksājumu beigšanas laikā notiek dienas beigu apstrāde, t. sk. Eurosistēmas pastāvīgo iespēju izmantošana.

e)

Papildsistēmām, kam likviditāte nepieciešama agrā rītā, jāparedz pasākumi gadījumiem, ja dienas apstrādes posmu SSP iepriekšējās dienas darbības pārtraukuma dēļ nevar uzsākt laikā.

6.   Ārkārtas apstrāde

a)

Ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu, [iekļaut CB nosaukumu] iniciē maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādi SSP ārkārtas apstākļu modulī. Šādos gadījumos dalībniekiem nodrošina tikai minimālu apkalpošanas līmeni. [Iekļaut CB nosaukumu] dalībiekus informē par ārkārtas apstrādes sākumu, izmantojot jebkurus tai pieejamos komunikācijas līdzekļus.

b)

Ārkārtas apstrādē [iekļaut CB nosaukumu] maksājuma rīkojumus apstrādā manuāli.

c)

Par ļoti kritiskiem uzskata turpmāk uzskaitītos maksājumus, un [iekļaut CB nosaukumu] dara visu iespējamo, lai tos apstrādātu ārkārtas situācijās:

i)

ar CLS Bank International saistītie maksājumi;

ii)

EURO1 dienas beigu norēķini;

iii)

centrālo darījuma partneru papildu nodrošinājuma pieprasījumi.

d)

Par kritiskiem uzskata turpmāk uzskaitītos maksājumu veidus, un [iekļaut CB nosaukumu] var lemt uzsākt to ārkārtas apstrādi:

i)

ar vērtspapīru norēķinu interfeisa sistēmu reālā laika norēķiniem saistītie maksājumi; un

ii)

papildu maksājumi, ja tas vajadzīgs, lai novērstu sistēmisko risku.

e)

Dalībnieki iesniedz maksājuma rīkojumus ārkārtas apstrādei un informācija maksājuma saņēmējiem tiek sniegta, izmantojot [iekļaut komunikācijas līdzekļus] Informāciju par kontu atlikumiem un debeta un kredīta grāmatojumiem var iegūt, ar [iekļaut CB nosaukumu] starpniecību.

f)

Maksājuma rīkojumus, kas jau iesniegti TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], bet atrodas rindā, arī var pakļaut ārkārtas apstrādei. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] cenšas novērst maksājuma rīkojumu divkāršu apstrādi, bet, ja tāda notikusi, par divkāršās apstrādes risku atbild dalībnieki.

g)

Maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādei dalībnieki sniedz papildu nodrošinājumu. Ārkārtas apstrādes laikā ienākošos ārkārtas maksājumus var izmantot, lai nodrošinātu līdzekļus izejošajiem ārkārtas maksājumiem. Ārkārtas apstrādes mērķiem [iekļaut CB nosaukumu] var neņemt vērā dalībniekiem pieejamo likviditāti.

7.   Ar dalībniekiem vai papildsistēmām saistītie darbības pārtraukumi

a)

Ja dalībniekam ir problēmas, kas tam liedz veikt maksājumu izpildi TARGET2, tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu. Dalībnieks īpaši izmanto iekšējos risinājumus vai IKM iespējas, t. i., likviditātes pārdales un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Ja dalībnieks izvēlas izmantot IKM iespējas likviditātes pārdales dublējuma maksājumiem, [iekļaut CB nosaukumu] pēc dalībnieka lūguma sniedz tam šo iespēju, izmantojot IKM. Ja dalībnieks to lūdz, [iekļaut CB nosaukumu] nosūta IKM ziņojumu, lai informētu citus dalībniekus par to, ka šis dalībnieks izmantos likviditātes pārdales dublējuma maksājumus. Dalībnieks atbild par likviditātes pārdales dublējuma maksājumu nosūtīšanu citiem dalībniekiem, ar kuriem tas divpusēji vienojies par šādu maksājumu izmantošanu un turpmākiem pasākumiem saistībā ar šiem maksājumiem.

c)

Ja izmantoti visi a) apakšpunktā minētie pasākumi vai tie ir neefektīvi, dalībnieks var lūgt [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību.

d)

Ja darbības pārtraukums ietekmē papildsistēmu, šī papildsistēma atbild par darbības pārtraukuma novēršanu. Ja to lūdz papildsistēma, [iekļaut CB nosaukumu] var rīkoties papildsistēmas vārdā. [Iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības lemt par to, kādu palīdzību tā sniedz papildsistēmai, t. sk. papildsistēmas norēķinus nakts laikā. Drīkst veikt šādus ārkārtas pasākumus:

i)

papildsistēma iniciē tīros maksājumus, t. i., maksājumus, kas nav saistīti ar attiecīgajiem darījumiem, izmantojot dalībnieka interfeisu;

ii)

[iekļaut CB nosaukumu] sagatavo un/vai apstrādā XML norādījumus/failus papildsistēmas vārdā; un/vai

iii)

[iekļaut CB nosaukumu] papildsistēmas vārdā veic tīros maksājumus.

e)

Sīki izstrādāti ārkārtas pasākumi attiecībā uz papildsistēmām tiek noteikti [iekļaut CB nosaukumu] un attiecīgās papildsistēmas divpusējā līgumā.

8.   Citi noteikumi

a)

Ja 3. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma dēļ nav pieejami kādi dati, [iekļaut CB nosaukumu] var sākt vai turpināt apstrādāt maksājuma rīkojumus un/vai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību, pamatojoties uz pēdējiem pieejamiem datiem, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]. Ja to lūgusi [iekļaut CB nosaukumu], dalībnieki un papildsistēmas atkārtoti iesniedz savus FileAct/Interact paziņojumus vai veic citus pasākumus, ko par vajadzīgiem uzskata [iekļaut CB nosaukumu].

b)

[Iekļaut CB nosaukumu] darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] var veikt pārējās Eurosistēmas CB.

c)

[Iekļaut CB nosaukumu] var likt dalībniekiem piedalīties regulārās vai nejaušās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, kas dalībniekiem radušās šādu pārbaužu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi dalībnieki.


(1)  CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

V papildinājums

DARBA GRAFIKS

1.

TARGET2 ir atvērta katru dienu, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un Pirmās Lieldienas (saskaņā ar ECB mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, Pirmos Ziemassvētkus un 26. decembri.

2.

Sistēmas atsauces laiks ir ECB mītnes vietas vietējais laiks, t. i., CET.

3.

Darbadiena tiek atklāta iepriekšējās darbadienas vakarā un noris saskaņā ar šādu grafiku.

Laiks

Apraksts

6.45–7.00

Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai (1)

7.00–18.00

Dienas apstrāde

17.00

Klientu maksājumu, t. i., maksājumu, kuros iniciators un/vai saņēmējs nav tiešais vai netiešais dalībnieks; (sistēma tos var identificēt, izmantojot MT 103 vai MT 103 + paziņojumu), izbeigšanas laiks

18.00

Starpbanku maksājumu, t. i., maksājumu, kas nav klientu maksājumi, izbeigšanas laiks

18.00–18.45 (2)

Dienas beigu apstrāde

18.15 (2)

Vispārējais pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks

(Īsu brīdi pēc) 18.30 (3)

CB pieejami dati grāmatvedības sistēmu aktualizēšanai

18.45–19.30 (3)

Dienas apstrādes sākums (jauna darbadiena)

19.00 (3)–19.30 (2)

Likviditātes nodrošināšana MM kontos

19.30 (3)

Procedūras sākuma ziņojums un regulārā maksājuma rīkojumu izpilde, lai pārvestu likviditāti no MM kontiem uz subkontiem/atbilstošajiem kontiem (ar papildsistēmām saistīti norēķini)

19.30 (3)–22.00

Papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot IKM, pirms papildsistēma nosūta procedūras sākuma paziņojumu; papildsistēmu nakts darījumu norēķinu periods (tikai papildsistēmas norēķinu 6. procedūrai)

22.00–1.00

Tehniskās apkopes periods

1.00–7.00

Papildsistēmu nakts darījumu norēķinu procedūra (tikai papildsistēmas norēķinu 6. procedūrai)

4.

IKM likviditātes pārvedumiem pieejama no plkst. 19.30 (4) līdz nākamās dienas plkst. 18.00, izņemot tehniskās apkopes periodu no plkst. 22.00 līdz plkst. 1.00.

5.

Ja tiek veikti darbības nepārtrauktības pasākumi, darba laiku var mainīt saskaņā ar IV papildinājuma 5. punktu.


(1)  Dienas operācijas ir dienas apstrāde un dienas beigu apstrāde.

(2)  Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods beidzas 15 minūtes vēlāk.

(3)  Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūtes vēlāk.

(4)  Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūtes vēlāk.

VI papildinājums

KOMISIJAS MAKSA UN TĀS PIEMĒROŠANA

Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem

1.

Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atkarībā no tā, kuru iespēju izvēlējies tiešais dalībnieks, ir:

a)

EUR 150 par MM kontu un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) EUR 0,80 euro vai

b)

EUR 1 875 par MM kontu un maksa par darījumu (debeta grāmatojumu), kas, pamatojoties uz darījumu apjomu mēnesī (apstrādāto posteņu skaitu), tiek noteikta šādi.

Kategorija

No

Līdz

Cena (EUR)

1.

1

10 000

0,60

2.

10 001

25 000

0,50

3.

25 001

50 000

0,40

4.

50 001

100 000

0,20

5.

Virs 100 000

0,125

Par likviditātes pārvedumiem starp dalībnieka MM kontu un tā subkontiem nav jāmaksā.

2.

Mēneša maksa par daudzadresātu pieeju ir EUR 80 par katru astoņu ciparu BIC adresi, kas nav tiešā dalībnieka konta BIC adrese.

3.

Papildu mēneša maksa (EUR 30 par kontu) jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kuri nevēlas, ka TARGET2 direktorijā publicē to konta BIC.

4.

Mēneša maksa, kas tiešajam dalībniekam jāmaksā par katru netiešā dalībnieka reģistrāciju TARGET2 direktorijā, ir EUR 20.

5.

Vienreizēja maksa par katru adresējama BIC turētāja reģistrāciju TARGET2 direktorijā attiecībā uz tiešo un netiešo dalībnieku filiālēm, korespondentiestāžu filiālēm un adresējama BIC turētājiem, kas ir vienas grupas locekļi, saskaņā ar 1. pantu, ir EUR 5.

6.

Mēneša maksa par katru adresējama BIC turētāja reģistrāciju TARGET2 direktorijā attiecībā uz korespondentiestādēm ir EUR 5.

Komisijas maksa par likviditātes apkopošanu

7.

Maksa par KKI režīmu ir EUR 100 mēnesī par katru grupā iekļauto kontu.

8.

Maksa par AL režīmu ir EUR 200 mēnesī par katru AL grupā iekļauto kontu. Ja AL grupa izmanto KKI režīmu, par AL režīmā neiekļautajiem kontiem KKI maksā mēneša maksu EUR 100 par kontu.

9.

Gan attiecībā uz AL režīmu, gan KKI režīmu visiem grupas dalībnieku maksājumiem piemēro 1. punkta b) apakšpunkta tabulā izklāstītos darījumu maksas samazinājumus tā, it kā šie maksājumi būtu nosūtīti no viena dalībnieka konta.

10.

1. punkta b) apakšpunktā minēto EUR 1 875 mēneša maksu maksā attiecīgais grupas pārvaldnieks, un 1. punkta a) apakšpunktā minēto EUR 150 mēneša maksu maksā visi pārējie grupas locekļi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un AL grupas pārvaldnieks ir arī KKI grupas pārvaldnieks, EUR 1 875 mēneša maksu maksā tikai vienu reizi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un KKI grupas pārvaldnieks nav arī AL grupas pārvaldnieks, KKI grupas pārvaldnieks maksā papildu EUR 1 875 mēneša maksu. Šādos gadījumos rēķinu par visu KKI grupas kontu (t. sk. AL grupas kontu) kopējo maksu nosūta KKI grupas pārvaldniekam.

Rēķina samaksa

11.

Tiešajiem dalībniekiem piemēro šādus rēķina nosūtīšanas noteikumus. Tiešais dalībnieks (ja tiek izmantots AL vai KKI režīms – AL grupas vai KKI grupas pārvaldnieks) rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša piektajā norēķinu dienā. Maksājumu [iekļaut CB nosaukumu] norādītajā kontā veic ne vēlāk kā šā mēneša 10. darbadienā, un to debetē no šā dalībnieka MM konta.

VII papildinājums

APVIENOTĀS LIKVIDITĀTES LĪGUMS. A VARIANTS

Paraugs AL režīma izmantošanas, ko veic vairāk nekā viena kredītiestāde

[Dalībnieks], kam ir MM konti Nr. […] [iekļaut CB nosaukumu] un ko pārstāv […], kas rīkojas kā […],

[dalībnieks], kam ir MM konti Nr. […] [iekļaut CB nosaukumu] un ko pārstāv […], kas rīkojas kā […],

[dalībnieks], kam ir MM konti Nr. […] [iekļaut CB nosaukumu] un ko pārstāv […], kas rīkojas kā […],

(tālāk tekstā – AL grupas locekļi),

no vienas puses, un

[iekļaut AL NCB nosaukumu], [iekļaut AL NCB nosaukumu], [iekļaut AL NCB nosaukumu] (tālāk tekstā – AL NCB),

no otras puses,

(AL grupas locekļi un AL NCB tālāk tekstā kopā – Puses),

tā kā:

(1)

TARGET2 juridiski strukturēta kā tādu maksājumu sistēmu kopums, kuras par sistēmu noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (1);

(2)

vienas vai vairāku TARGET2 komponentsistēmu dalībnieki Saskaņotajos noteikumos paredzētajā kārtībā var izveidot AL grupu, kuras ietvaros tiek apvienota likviditāte AL grupas dalībnieku MM kontos;

(3)

likviditātes apvienošana ļauj AL grupas dalībniekiem izpildīt maksājuma rīkojumus par summu, kas pārsniedz to attiecīgajos MM kontos pieejamo likviditāti, ar nosacījumu, ka visu šādu maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nepārsniedz visu šādu MM kontu pieejamās likviditātes kopsummu (attiecīgos gadījumos ietverot dienas kredīta iespēju). Tādējādi izveidojusies debeta pozīcija vienā vai vairākos no šiem MM kontiem ir dienas kredīts, kura piešķiršanu regulē attiecīgie nacionālie noteikumi, ņemot vērā šajā līgumā minētos grozījumus, īpaši šādu debeta pozīciju nodrošina pieejamā likviditāte citu AL grupas dalībnieku MM kontos;

(4)

šā mehānisma rezultāts nav to dažādo MM kontu apvienošana, kuri saskaņā ar šajā līgumā minētajiem ierobežojumiem joprojām ekskluzīvi pieder to attiecīgajiem turētājiem;

(5)

šāda mehānisma mērķis ir novērst likviditātes fragmentāciju dažādās TARGET2 komponentsistēmās un vienkāršot likviditātes pārvaldību kredītiestāžu grupas ietvaros;

(6)

šis mehānisms uzlabo TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti;

(7)

[dalībnieks], [dalībnieks] un [dalībnieks] pievienojušies attiecīgi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], un uz tiem attiecas [iekļaut attiecīgos datumus] [iekļaut atsauces uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus],

Puses noslēgušas šādu līgumu.

1. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, kad pārvaldītāja NCB pēc tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprina, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst [iekļaut atsauci uz nacionālo aktu (nacionālajiem aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] noteiktajām prasībām.

2. pants

AL grupas dalībnieku un AL NCB kopīgās intereses

1.   AL grupas dalībnieki nepārprotami apliecina, ka šā līguma noslēgšana pakārtota to kopīgajām ekonomiskajām, sociālajām un finansiālajām interesēm, jo visu AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumi to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās var tikt izpildīti līdz summai, kas atbilst visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamai likviditātei, tādējādi izmantojot likviditāti, kas pieejama citās TARGET2 komponentsistēmās.

2.   AL NCB ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kas pārējiem AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL NCB un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu jebkura AL grupas dalībnieka saistības pret AL NCB.

3. pants

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1.   AL grupas dalībnieki ir solidāri atbildīgi pret visām AL NCB saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojuma izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās. AL grupas dalībniekiem nav tiesību atsaukties uz iekšējiem grupas noteikumiem par saistību sadali, lai izvairītos no atbildības pret AL NCB saistībā ar visu minēto saistību apkopošanu.

2.   AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3.   AL grupas dalībniekiem ir pieeja KKI režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.   AL grupas dalībnieki nodrošina, ka tiem ir savstarpēja vienošanās, kas tostarp aptver:

a)

noteikumus par AL grupas iekšējo organizāciju;

b)

noteikumus, saskaņā ar kuriem AL grupas pārvaldniekam ir pienākums sniegt pārskatus AL grupas dalībniekiem;

c)

AL režīma izmaksas (t. sk. to sadalījumu starp AL grupas dalībniekiem); un

d)

maksu, kas ir atlīdzība citiem AL grupas dalībniekiem par saskaņā ar AL līgumu sniegtajiem pakalpojumiem, un noteikumus finanšu atlīdzības aprēķināšanai.

Izņemot d) apakšpunktu, AL grupas dalībnieki var lemt, vai izpaust iekšējo vienošanos vai tās daļu AL NCB. AL grupas dalībnieki d) apakšpunktā minēto informāciju izpauž AL NCB.

4. pants

AL NCB tiesības un pienākumi

1.   Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, viņa AL NCB palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL NCB vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL NCB. Uz šādu dienas kredītu attiecas šīs AL NCB noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.

2.   Jebkura AL grupas dalībnieka iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.

3.   Izņemot gadījumus, ja pret vienu vai vairākiem AL grupas dalībniekiem uzsākta maksātnespējas procedūra, AL NCB katram AL grupas dalībniekam var prasīt pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes tā TARGET2 komponentsistēmā.

5. pants

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1.   AL grupas dalībnieki ar šo ieceļ [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kurš ir kontaktpunkts visiem administratīvajiem jautājumiem saistībā ar AL grupu.

2.   Visi AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL NCB un to AL grupas pārvaldniekam sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. bez ierobežojumiem par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai citiem gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai NCB 2. punktā minēto informāciju par sevi vai citiem AL grupas dalībniekiem.

4.   AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5.   AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš kā AL grupas dalībnieku pārstāvis rīkojas šādās operācijās:

a)

jebkura IKM operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. pārmaiņas maksājuma rīkojuma prioritātē, atsaukšana, izpildes laika grozījumi, likviditātes piešķiršana apakškontiem vai tās atsaukšana, rindā esošo darījumu pārkārtošana, likviditātes rezervēšana attiecībā uz AL grupu un limitu noteikšana un grozīšana attiecībā uz AL grupu;

b)

visi dienas beigu likviditātes darījumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka tiek izlīdzināti AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nav debeta atlikuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c)

vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t. i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d)

ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikuma uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

Tādus pašus kritērijus, kā noteikts c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6.   AL grupas dalībnieki nepārprotami atsakās no jebkurām tiesībām, kas tiem var būt attiecībā pret AL grupas pārvaldnieku saskaņā ar [attiecīgā gadījumā iekļaut atsauci uz piemērojamo nacionālo tiesību aktu normu], kas izriet no šā pārvaldnieka MM konta turētāja un AL grupas dalībnieka statusa un AL grupas pārvaldnieka statusa kombinācijas.

6. pants

Pārvaldītājas NCB loma

1.   Pārvaldītāja NCB parasti ir kontaktpunkts visiem administratīvajiem jautājumiem saistībā ar AL grupu.

2.   Visas AL NCB nekavējoties sniedz pārvaldītājai NCB jebkuru ar to attiecīgo AL grupas dalībnieku (dalībniekiem) saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   Pārvaldītājai NCB ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. pants

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1.   Šī līguma darbības laiks ir neierobežots.

2.   Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL NCB, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai NCB. Pārvaldītāja NCB AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL NCB, kas attiecīgi informē to AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3.   Jebkura AL grupas dalībnieka dalība šajā līgumā bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigta gadījumos, ja:

a)

grozītas vai izbeigtas tās saiknes starp visiem AL grupas dalībniekiem, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, kas noteikta [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], vai tas skar vienu vai vairākus AL grupas dalībniekus; un/vai

b)

visi AL grupas dalībnieki vai viens vai vairāki AL grupas dalībnieki vairs neatbilst kādai citai AL režīma izmantošanas prasībai, kas aprakstīta [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.   Neraugoties uz 3. punktā aprakstītajiem gadījumiem, maksājuma rīkojums, ko jebkurš AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL NCB. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita, vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā nedzēš visas debeta pozīcijas MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5.   Neierobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja NCB ar attiecīgās AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt jebkura AL grupas dalībnieka dalību šajā līgumā, ja šis AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus. Ja dalība līgumā tiek beigta šādi, AL grupas dalībniekiem, kuru dalība nav izbeigta, ir tiesības beigt savu dalību līgumā ar nosacījumu, ka viņi piecas darbadienas iepriekš par to rakstiski paziņo pārvaldītājai NCB un attiecīgajām AL NCB. Ja izbeigta AL grupas pārvaldnieka dalība līgumā, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

6.   Pārvaldītāja NCB ar pārējo AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 kopējo stabilitāti un drošību vai AL NCB uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

7.   Šis līgums paliek spēkā, kamēr ir vismaz divi AL grupas dalībnieki.

8. pants

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t. sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un ir izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. pants

Noteicošie tiesību akti

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam pārvaldītājā NCB]. Tas neskar:

a)

attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL NCB, kam piemēro attiecīgās AL NCB likumu; un

b)

AL NCB savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL NCB likumu, kas atvērusi tā AL grupas dalībnieka MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. pants

[Iekļaut atsauci uz aktu vai aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1.   Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL NCB jautājumus, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] normas.

2.   [Iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].

APVIENOTĀS LIKVIDITĀTES LĪGUMS. B VARIANTS

Paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic viena kredītiestāde

[Kredītiestādes nosaukums un adrese], ko pārstāv […], kas rīkojas kā [dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. […] [iekļaut CB nosaukumu],

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. […] [iekļaut CB nosaukumu],

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. […] [iekļaut CB nosaukumu],

(dalībieki tālāk tekstā – AL grupas locekļi),

no vienas puses, un

[iekļaut AL NCB nosaukumu], [iekļaut AL NCB nosaukumu], [iekļaut AL NCB nosaukumu] (tālāk tekstā – AL NCB),

no otras puses,

(AL grupas locekļi un AL NCB tālāk tekstā kopā – Puses),

tā kā:

(1)

TARGET2 juridiski strukturēta kā tādu maksājumu sistēmu kopums, kuras par sistēmu noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (2);

(2)

kredītistāde ar vairākiem MM kontiem vienā vai vairākās TARGET2 komponentsistēmās saskaņā ar TARGET2 komponentsistēmu dalības noteikumu nosacījumiem var izveidot AL grupu, kuras ietvaros tiek apvienota AL grupas dalībnieku likviditāte šādos MM kontos;

(3)

likviditātes apvienošana ļauj AL grupas dalībniekiem izpildīt maksājuma rīkojumus par summu, kas pārsniedz vienā MM kontā pieejamo likviditāti, ar nosacījumu, ka visu šādu maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nepārsniedz visos AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu. Tādējādi izveidojusies debeta pozīcija vienā vai vairākos no šiem MM kontiem ir dienas kredīts, kura piešķiršanu regulē attiecīgie nacionālie noteikumi, ņemot vērā šajā līgumā minētos grozījumus, īpaši šādu debeta pozīciju nodrošina pieejamā likviditāte citu AL grupas dalībnieku MM kontos;

(4)

šā mehānisma rezultāts nav to dažādo MM kontu apvienošana, kuri saskaņā ar šajā līgumā minētajiem ierobežojumiem joprojām atsevišķi atvērti AL grupas dalībniekiem;

(5)

šāda mehānisma mērķis ir novērst likviditātes fragmentāciju dažādās TARGET2 komponentsistēmās un vienkāršot likviditātes pārvaldību AL grupas dalībniekiem;

(6)

šis mehānisms uzlabo TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti;

(7)

[Dalībnieks], [dalībnieks] un [dalībnieks] pievienojušies attiecīgi TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], un uz tiem attiecas [iekļaut attiecīgos datumus] [iekļaut atsauces uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus],

Puses noslēgušas šādu līgumu.

1. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, ja pārvaldītāja NCB pēc tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprinājusi, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst dalībai TARGET2 komponentsistēmās noteiktajām prasībām.

2. pants

AL NCB kopējās intereses

AL NCB ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kas AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL NCB un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu AL grupas dalībnieku saistības pret AL NCB.

3. pants

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1.   AL grupas dalībnieki ir atbildīgi pret visām AL NCB saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās.

2.   AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3.   AL grupas dalībniekiem ir pieeja konsolidētās konta informācijas (KKI) režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. pants

AL NCB tiesības un pienākumi

1.   Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, attiecīgā AL NCB palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL NCB vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL NCB. Uz šādu dienas kredītu attiecas šo AL NCB noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.

2.   AL grupas dalībnieku iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz AL grupas dalībnieku visos MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.

3.   Katra AL NCB var prasīt AL grupas dalībniekiem pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumu izpildes TARGET2 komponentsistēmās, kurās tiem ir MM konti.

5. pants

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1.   AL grupas dalībnieki ar šo ieceļ [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kurš ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.   AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL NCB sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai jebkuriem citiem gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai NCB 2. punktā minēto informāciju.

4.   AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5.   AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš t. sk. veic šādas operācijas:

a)

jebkura IKM operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. pārmaiņas maksājuma rīkojuma prioritātē, atsaukšana, izpildes laika maiņa, likviditātes piešķiršana apakškontiem vai tās atsaukšana, rindā esošo darījumu pārkārtošana, AL grupas likviditātes rezervēšana un limitu noteikšana un maiņa;

b)

visi dienas beigu likviditātes darījumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka tiek izlīdzināti AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nebūtu debeta atlikuma vai, ja attiecināms, debeta atlikuma bez nodrošinājuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c)

vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t. i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d)

ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikuma uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

Tādus pašus kritērijus, kā noteikts c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6. pants

Pārvaldītājas NCB loma

1.   Pārvaldītāja NCB parasti ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.   Visas AL NCB nekavējoties sniedz pārvaldītājai NCB jebkuru ar AL grupas dalībnieku saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita vai citām attiecīgajām normām aktā vai aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību vai izpildāmību.

3.   Pārvaldītājai NCB ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. pants

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1.   Šī līguma darbības laiks ir neierobežots.

2.   Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL NCB, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai NCB. Pārvaldītāja NCB AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL NCB, kas attiecīgi informē to AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3.   Šis līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigts, ja dalībnieks vairs neatbilst AL režīma izmantošanas prasībām, kas aprakstītas [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.   Neraugoties uz 3. punktā aprakstītajam gadījumam, maksājuma rīkojums, ko AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL NCB. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita, vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā dzēš visas debeta pozīcijas MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5.   Neaprobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja NCB ar AL NCB piekrišanu var izbeigt šo līgumu, ja jebkurš AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

6.   Pārvaldītāja NCB ar pārējo AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 kopējo stabilitāti un drošību vai AL NCB uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Lēmumu izbeigt šo līgumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

8. pants

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t. sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un ir izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. pants

Noteicošie tiesību akti

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam]. Tas neskar:

a)

attiecības starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB, kam piemēro attiecīgās AL NCB likumu; un

b)

AL NCB savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL NCB likumu, kas atvērusi MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. pants

[Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1.   Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku MM kontu jautājumos, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] attiecīgās normas.

2.   [Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].


(1)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

(2)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.


III PIELIKUMS

DIENAS KREDĪTA NODROŠINĀŠANA

Definīcijas

Šajā pielikumā:

1)

kredītiestāde (credit institution) ir a) kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (1) 2. panta un 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta, kā tie ieviesti nacionālajos tiesību aktos, izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai;

2)

aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīgā iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no NCB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi;

3)

aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti;

4)

filiāle (branch) ir filiāle Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 3. punkta izpratnē, kā tas ieviests nacionālajos tiesību aktos;

5)

valsts sektora struktūra (public sector body) ir valsts sektora iestāde (valsts sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma (2) 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus, 3. pantā);

6)

ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko grozītas Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK un atcelta Padomes Direktīva 93/22/EEK (3), 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē, izslēdzot institūcijas, kas minētas Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 1. punktā, ar nosacījumu, ka attiecīgā ieguldījumu sabiedrība: a) ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK; un b) tā ir tiesīga veikt darbības, kas minētas Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma A sadaļas 2., 3., 6. un 7. punktā;

7)

ciešas saiknes (close links) ir ciešas saiknes 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnes ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām I pielikuma 6. nodaļas izpratnē (4);

8)

maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Direktīvas 98/26/EK 2. panta j) apakšpunkta izpratnē;

9)

saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš esošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to iestādes saistību izpildi, kas paredzētas šīs pamatnostādnes īstenošanas nacionālajos tiesību aktos vai jebkuros citos noteikumos (t. sk. ECB Padomes noteikumos par Eurosistēmas monetārās politikas noteikumiem), kuri piemērojami attiecībās starp iestādi un jebkuru Eurosistēmas CB, t. sk., ja:

a)

iestāde vairs nepilda II pielikumā un, ja attiecas, V pielikumā noteiktos piekļuves nosacījumus un/vai tehniskās prasības, vai, ja apturēta vai izbeigta tās Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība;

b)

uzsākta iestādes maksātnespējas procedūra;

c)

iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;

d)

iestāde izdevusi rakstisku deklarāciju par to, ka tā nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e)

iestāde brīvprātīgi noslēgusi vispārēju līgumu vai vienošanos ar saviem kreditoriem;

f)

iestāde ir maksātnespējīga vai saskaņā ar attiecīgās iesaistītās NCB viedokli var tikt uzskatīta par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;

g)

iestādes kredīta atlikums tās MM kontā vai visa vai būtiska iestādes aktīvu daļa ir pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai, lai aizsargātu valsts intereses vai iestādes kreditoru tiesības;

h)

bloķēta vai izbeigta iestādes dalība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i)

jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniegusi iestāde vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniegusi iestāde, ir nepatiess vai nepilnīgs; vai

j)

cedēti visi iestādes aktīvi vai nozīmīga to daļa.

Atbilstīgās iestādes

1.

Katra euro zonas NCB nodrošina dienas kredītu 2. punktā minētajām iestādēm, kurām ir konts attiecīgajā euro zonas NCB, ar nosacījumu, ka uz šādām iestādēm neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavietojamu ar TARGET2 raitu darbību. Dienas kredītu nevar piešķirt tādā valstī izveidotai iestādei, kas nav dalībvalsts, kurā atrodas euro zonas NCB, kur šai iestādei ir konts.

2.

Dienas kredītu var piešķirt tikai šādām iestādēm:

a)

EEZ izveidotām kredītiestādēm, kuras ir atbilstīgi darījuma partneri Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai un kurām ir pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, ieskaitot, ja šīs kredītiestādes darbojas caur filiāli, kas nodibināta EEZ, un t. sk. filiāles, kas nodibinātas EEZ un kas ir tādu kredītiestāžu filiāles, kuras nodibinātas ārpus EEZ;

b)

EEZ nodibinātām kredītiestādēm, kuras nav atbilstīgi darījuma partneri Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai un/vai kurām nav pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, ieskaitot, ja šīs kredītiestādes darbojas caur EEZ nodibinātu filiāli, un ieskaitot EEZ nodibinātas filiāles, kas ir ārpus EEZ nodibinātu kredītiestāžu filiāles;

c)

to dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentiem, kas darbojas naudas tirgos, un publiskā sektora struktūrām, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;

d)

EEZ izveidotām ieguldījumu sabiedrībām, ja tās noslēgušas vienošanos ar Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partneriem, lai nodrošinātu, ka tiek segts debeta atlikums attiecīgās dienas beigās; un

e)

iestādēm, kuras nav a) un b) apakšpunktā minēto kategoriju iestādes, bet kuras pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā, ar nosacījumu, ka vienošanās par dienas kredītu piešķiršanu šādām iestādēm ir iepriekš iesniegtas Padomei, kura tās apstiprinājusi.

3.

Iestādēm, kuras minētas 2. punkta b)–e) apakšpunktā, dienas kredītu piešķir konkrētajā dienā, un tā pagarināšana par aizdevumu uz nakti nav iespējama.

Atkāpjoties no minētā, ECB Padome, pieņemot pamatotu iepriekšēju lēmumu, var lemt par dažu atbilstīgo centrālo darījuma partneru (CDP) atbrīvošanu no aizlieguma dienas kredītu pagarināt par kredītu uz nakti. Šādi atbilstīgie CDP ir CDP, kuri jebkurā attiecīgajā brīdī ir:

a)

atbilstīgās iestādes 2. punkta e) apakšpunkta mērķiem – ar nosacījumu, ka šīm atbilstīgajām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem ir atļauta arī CDP darbība;

b)

reģistrēti euro zonā;

c)

pakļauti kompetento iestāžu uzraudzībai un/vai pārraudzībai;

d)

ievērojuši ECB interneta vietnē kopā ar grozījumiem publicētās pārraudzības prasības par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kura sniedz pakalpojumus euro (5);

e)

atvēruši kontus TARGET2 maksājumu modulī (MM); un

f)

kuriem ir piekļuve dienas kredītam.

Uz atbilstīgajiem CDP piešķirto kredītu uz nakti attiecas šī pielikuma noteikumi (lai novērstu neskaidrības – arī noteikumi, kas attiecas uz atbilstīgo nodrošinājumu).

Lai novērstu neskaidrības, šī pielikuma 10. un 11. punktā noteiktās sankcijas piemēro, ja atbilstīgie CDP neatmaksā kredītu uz nakti, ko tiem piešķīrušas attiecīgās NCB.

Atbilstīgs nodrošinājums

4.

Dienas kredītu izsniedz pret atbilstīgu nodrošinājumu kā nodrošinātu dienas kredītlīniju (overdraft) un/vai veic kā dienas repo darījumus, kuriem jāatbilst papildu minimālajām pazīmēm (t. sk. šajos noteikumos minētajiem saistību neizpildes gadījumiem un to attiecīgajām sekām), ko ECB Padome noteikusi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Atbilstīgs nodrošinājums ir tie paši aktīvi un instrumenti, kuri ir atbilstīgi aktīvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, un tie pakļauti tādai pašai novērtēšanai un riska kontrolei, kāda noteikta Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā.

5.

Debeta instrumenti, kurus izdevusi vai garantējusi iestāde vai jebkura cita trešā persona, ar ko iestādei ir ciešas saiknes, var tikt pieņemti kā atbilstīgs nodrošinājums tikai Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2. punktā minētajos gadījumos.

6.

Padome pēc attiecīgās euro zonas NCB priekšlikuma var atbrīvot 2. punkta c) apakšpunktā minētos finanšu departamentus no pienākuma nodrošināt atbilstīgu nodrošinājumu dienas kredīta saņemšanai.

Kredīta pagarināšanas procedūra

7.

Pieeju dienas kredītam piešķir tikai darbadienās.

8.

Dienas kredīts ir bezprocentu kredīts.

9.

Ja 2. punkta a) apakšpunktā minētā iestāde neatmaksā dienas kredītu dienas beigās, tas automātiski uzskatāms par šīs iestādes lūgumu piešķirt aizdevuma iespēju uz nakti.

10.

Ja 2. punkta b), d) vai e) apakšpunktā minētā iestāde kāda iemesla dēļ neatmaksā dienas kredītu dienas beigās, tas uzliek šai iestādei pienākumu maksāt šādus līgumsodus:

a)

ja attiecīgajai iestādei pirmo reizi jebkuru 12 mēnešu periodā kontā dienas beigās ir debeta atlikums, šī iestāde maksā līgumsoda procentus, kurus aprēķina par šādu debeta atlikumu atbilstoši procentu likmei, kas vienāda ar aizdevumu uz nakti procentu likmi, pieskaitot tai 5 procentu punktus;

b)

ja attiecīgajai iestādei vismaz otro reizi šo pašu 12 mēnešu periodā kontā dienas beigās ir debeta atlikums, a) apakšpunktā minētie līgumsoda procenti tiek palielināti par 2.5 procentu punktiem katru reizi, kas seko pēc tam, kad šo 12 mēnešu periodā pirmo reizi bija debeta atlikums.

11.

ECB Padome var izlemt neprasīt vai samazināt līgumsodus, kuri uzlikti saskaņā ar 10. punktu, ja attiecīgajai iestādei debeta atlikums dienas beigās radies force majeure un/vai TARGET2 tehniskās kļūdas (kura definēta II pielikumā) dēļ.

Dienas kredīta bloķēšana, ierobežošana vai izbeigšana

12.

a)

Euro zonas NCB bloķē vai izbeidz pieeju dienas kredītam, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

i)

attiecīgās iestādes konta euro zonas NCB darbība bloķēta vai tas slēgts;

ii)

attiecīgā iestāde pārtrauc pildīt kādu šajā pielikumā minēto nosacījumu dienas kredīta saņemšanai;

iii)

tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt iestādes maksātnespējas procesu vai norīkot iestādes likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu, vai sākt citu līdzīgu procedūru;

iv)

uz iestādi attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Savienības noteikti pasākumi, kas ierobežo iestādes spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem;

v)

bloķēta vai izbeigta iestādes kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība;

b)

euro zonas NCB var bloķēt vai izbeigt piekļuvi dienas kredītam, ja kāda NCB bloķē vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2 saskaņā ar II pielikuma 34. panta 2. punkta b)–e) apakšpunktu, vai ja iestājies saistību neizpildes gadījums (kas nav viens no 34. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem);

c)

ja Eurosistēma nolemj bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi monetārās politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem, vai citu iemeslu dēļ saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 2.4. sadaļu, euro zonas NCB šo lēmumu par piekļuvi dienas kredītam īsteno saskaņā ar attiecīgās NCB piemērotajiem līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem;

d)

euro zonas NCB var nolemt bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi dienas kredītam, ja tiek uzskatīts, ka dalībnieks rada risku piesardzības apsvērumu dēļ. Šādos gadījumos euro zonas NCB nekavējoties par to rakstiski paziņo ECB un pārējām euro zonas NCB, kā arī pievienotajām NCB. Ja vajadzīgs, ECB Padome lemj par veikto pasākumu vienotu īstenošanu visās TARGET2 komponentsistēmās.

13.

Ja euro zonas NCB nolemj bloķēt, ierobežot vai izbeigt Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partnera piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar 12. punkta d) apakšpunktu, šāds lēmums nav spēkā bez ECB apstiprinājuma.

14.

Neraugoties uz 13. punktā noteikto, steidzamos gadījumos euro zonas NCB var nekavējoties apturēt Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partnera pieeju dienas kredītam. Šādos gadījumos attiecīgā euro zonas NCB nekavējoties rakstiski par to ziņo ECB. ECB ir tiesības atcelt euro zonas NCB lēmumu. Tomēr, ja ECB nenosūta euro zonas NCB paziņojumu par šādu anulēšanu 10 darbadienu laikā no dienas, kad ECB saņēmusi ziņojumu no šīs NCB, uzskatāms, ka ECB akceptējusi euro zonas NCB rīcību.


(1)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(5)  Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu publicēta šādos dokumentos, kas pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area, 1998. gada 3. novembris, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing, 2001. gada 27. septembris, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions, 2007. gada 19. jūlijs; d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area, 2008. gada 20. novembris; e) The Eurosystem oversight policy framework, 2011. gada jūlijs.


IV PIELIKUMS

PAPILDSISTĒMU NORĒĶINU PROCEDŪRAS

1.   Definīcijas

Papildinot 2. panta definīcijas, šajā pielikumā:

1)

kredīta norādījums (credit instruction) ir maksājuma norādījums, ko iesniegusi papildsistēma un kas adresēts PSCB, lai debetētu vienu no kontiem, kuri papildsistēmai atvērti un/vai kurus tā pārvalda maksājumu modulī, un lai kreditētu norēķinu bankas MM kontu vai subkontu par maksājuma norādījumā minēto summu;

2)

debeta norādījums (debit instruction) ir maksājuma norādījums, kas adresēts norēķinu centrālajai bankai un ko iesniegusi papildsistēma, lai uz debeta pilnvaras pamata debetētu norēķinu bankas MM kontu vai subkontu par maksājuma norādījumā minēto summu un lai kreditētu kādu no papildsistēmas kontiem maksājumu modulī vai citas norēķinu bankas kontu vai subkontu;

3)

maksājuma norādījums (payment instruction) vai papildsistēmas maksājuma norādījums (AS payment instruction) ir kredīta norādījums vai debeta norādījums;

4)

papildsistēmas centrālā banka (PSCB) (ancillary system central bank (ASCB)) ir Eurosistēmas CB, ar kuru attiecīgajai papildsistēmai ir divpusējs līgums par papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildi MM;

5)

norēķinu centrālā banka (settlement central bank (SCB)) ir Eurosistēmas CB, kurā atvērts norēķinu bankas MM konts;

6)

norēķinu banka (settlement bank) ir dalībnieks, kura MM konts vai subkonts tiek izmantots papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildei;

7)

informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj dalībniekiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumus ārkārtas situācijās;

8)

IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaicīgi kļūst pieejama visiem TARGET2 dalībniekiem vai atsevišķai dalībnieku grupai;

9)

debeta pilnvarojums (debit mandate) ir Eurosistēmas CB statisko datu veidlapās noteiktajā veidā noformēta papildsistēmai un norēķinu centrālajai bankai adresēta norēķinu bankas atļauja, kas papildsistēmai dod tiesības iesniegt debeta norādījumus un norēķinu centrālajai bankai liek debetēt norēķinu bankas MM kontu vai subkontu saskaņā ar debeta norādījumiem;

10)

īsa pozīcija (short) nozīmē to, ka papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāatdod;

11)

gara pozīcija (long) nozīmē to, ka papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāsaņem.

12)

starpsistēmu norēķini (cross-system settlement) ir debeta norādījumu reālā laika norēķini, kuros maksājumi tiek veikti no papildsistēmas, kas izmanto 6. norēķinu procedūru, norēķinu bankas uz citas papildsistēmas, kas izmanto 6. norēķinu procedūru, norēķinu banku;

13)

statisko datu (pārvaldības) modulis (Static Data (Management) Module) ir SSP modulis, kurā tiek vākti un reģistrēti statiskie dati.

2.   Norēķinu centrālās bankas loma

Katra Eurosistēmas CB rīkojas kā norēķinu centrālā banka attiecībā pret jebkuru norēķinu banku, kurai tajā atvērts MM konts.

3.   CB, papildsistēmu un norēķinu banku attiecību pārvaldība

1)

PSCB nodrošina, ka papildsistēmas, ar kurām tām noslēgti divpusēji līgumi, sniedz norēķinu banku sarakstu, kurā ir norēķinu banku MM kontu dati, ko PSCB glabā SSP statisko datu (pārvaldības) modulī. Jebkura papildsistēma, izmantojot IKM, var piekļūt tās attiecīgo norēķinu banku sarakstam.

2)

PSCB nodrošina, ka papildsistēmas, ar kurām tām noslēgti divpusēji līgumi, nekavējoties informē PSCB par jebkurām izmaiņām norēķinu banku sarakstā. PSCB informē attiecīgo SCB par šādām izmaiņām, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

3)

PSCB nodrošina, ka papildsistēmas, ar kurām tām noslēgti divpusēji līgumi, no to attiecīgajām norēķinu bankām saņem debeta pilnvarojumus un citus vajadzīgos dokumentus un iesniedz tos PSCB. Šādus dokumentus sniedz angļu valodā un/vai PSCB valsts valodās. Ja PSCB valsts valodas nav norēķinu centrālās bankas valsts valoda, vajadzīgos dokumentus sniedz tika angļu valodā vai angļu valodā un PSCB attiecīgajās valsts valodās. Ja papildsistēmas norēķinus veic, izmantojot TARGET2 ECB, dokumentus sniedz angļu valodā.

4)

Ja norēķinu banka ir attiecīgās PSCB TARGET2 komponentsistēmas dalībniece, PSCB pārbauda norēķinu bankas sniegtā debeta pilnvarojuma derīgumu un veic vajadzīgos ierakstus Statisko datu (pārvaldības) modulī. Ja norēķinu banka nav attiecīgās PSCB TARGET2 komponentsistēmas dalībniece, PSCB debeta pilnvarojumu (vai tā elektronisku kopiju, ja par to vienojušās PSCB un norēķinu centrālā banka) nosūta attiecīgajai norēķinu centrālajai bankai debeta pilnvarojuma derīguma pārbaudei. Norēķinu centrālā banka (bankas) veic šādu pārbaudi un piecu darba dienu laikā no lūguma saņemšanas par pārbaudes rezultātiem paziņo attiecīgajai PSCB. Pēc pārbaudes pabeigšanas PSCB atjaunina norēķinu banku sarakstu IKM.

5)

PSCB veiktā pārbaude neierobežo papildsistēmas atbildību maksājuma norādījumus attiecināt tikai uz 1) apakšpunktā minēto norēķinu banku sarakstu.

6)

Ja PSCB un norēķinu centrālā banka nav viena iestāde, PSCB un norēķinu centrālā banka sniedz viena otrai informāciju par jebkuriem nozīmīgiem notikumiem norēķinu procesa laikā.

7)

PSCB nodrošina, ka papildsistēmas, ar kurām tām ir divpusējas vienošanās, iesniedz tās papildsistēmas nosaukumu un BIC, ar kuru tās vēlas veikt starpsistēmu norēķinus, kā arī norāda dienu, kurā tiek sākti vai beigti starpsistēmu norēķini ar konkrētu PS. Šo informāciju reģistrē Statisko datu (pārvaldības) modulī.

4.   Maksājuma norādījumu iniciēšana, izmantojot PSI

1)

Visiem papildsistēmu, izmantojot PSI, iesniegtajiem maksājuma norādījumiem ir XML ziņojumu forma.

2)

Visi papildsistēmu, izmantojot PSI, iesniegtie maksājuma norādījumi tiek uzskatīti par “ļoti steidzamiem” un izpildīti saskaņā ar II pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

3)

Maksājuma norādījumu uzskata par pieņemtu, ja:

a)

maksājuma norādījums atbilst noteikumiem, ko noteicis tīkla pakalpojumu sniedzējs;

b)

maksājuma norādījums atbilst PSCB TARGET2 komponentsistēmas noformējuma noteikumiem un nosacījumiem;

c)

norēķinu banka ir 3. punkta 1) apakšpunktā minētajā norēķinu banku sarakstā;

d)

starpsistēmu norēķinu gadījumā attiecīgā papildsistēma ir to papildsistēmu sarakstā, ar kurām var veikt starpsistēmu norēķinus;

e)

ja norēķinu bankas dalība TARGET2 ir bloķēta, saņemta nepārprotama piekrišana no norēķinu bankas, kuras dalība bloķēta, norēķinu centrālās bankas.

5.   Maksājuma norādījumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

1)

Uzskata, ka kredīta norādījumi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā ievadīti brīdī, kad tos akceptējusi PSCB, un ka tie ir neatsaucami no šā brīža. Uzskata, ka kredīta norādījumi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā ievadīti brīdī, kad tos akceptējusi PSCB, un ka tie ir neatsaucami no šā brīža.

2)

Šī punkta 1) apakšpunkta piemērošana neietekmē jebkurus papildsistēmu noteikumus, kuri nosaka ievades papildsistēmā brīdi un/vai to maksājuma rīkojumu neatsaucamību, kas papildsistēmā iesniegti pirms brīža, kad attiecīgais maksājuma norādījums ievadīts TARGET2 komponentsistēmā.

6.   Norēķinu procedūras

1)

Ja papildsistēma lūdz izmantot norēķinu procedūru, attiecīgā PSCB piedāvā vienu vai vairākas šādas norēķinu procedūras:

a)

1. norēķinu procedūra

(likviditātes pārvedums);

b)

2. norēķinu procedūra

(reālā laika norēķini);

c)

3. norēķinu procedūra

(divpusēji norēķini);

d)

4. norēķinu procedūra

(standarta daudzpusēji norēķini);

e)

5. norēķinu procedūra

(vienlaikus daudzpusēji norēķini);

f)

6. norēķinu procedūra

(nodalītā likviditāte un starpsistēmu norēķini).

2)

Norēķinu centrālās bankas palīdz izpildīt papildsistēmu maksājuma norādījumus saskaņā ar izvēlēto 1) apakšpunkta norēķinu procedūru, t. sk. izpildot maksājuma norādījumus norēķinu banku MM kontos vai subkontos.

3)

Detalizēti noteikumi attiecībā uz 1) apakšpunktā minētajām norēķinu procedūrām izklāstīti 9.–14. punktā.

7.   MM konta atvēršanas neobligātums

PS nav pienākuma kļūt par TARGET2 komponentsistēmas tiešajiem dalībniekiem vai atvērt MM kontu, izmantojot PSI.

8.   Konti norēķinu procedūru atbalstam

1)

PSCB, PS un norēķinu bankas 6. punkta 1) apakšpunktā minēto norēķinu procedūru vajadzībām papildus MM kontiem MM modulī var atvērt šādus kontus:

a)

tehnisko kontus;

b)

atbilstošos kontus (mirror accounts);

c)

garantijas fonda kontus;

d)

subkontus.

2)

Ja PSCB interfeisa modeļiem piedāvā 4., 5. vai 6. norēķinu procedūru, tā savā TARGET2 komponentsistēmā attiecīgajai PS atver tehnisko kontu. PSCB var piedāvāt šādus kontus kā izvēles iespēju attiecībā uz 2. un 3. norēķinu procedūru. Attiecībā uz 4. un 5. norēķinu procedūru atver atsevišķus tehniskos kontus. Attiecīgās papildsistēmas norēķinu procesa beigās atlikums tehniskajos kontos ir vienāds ar nulli vai pozitīvs, un dienas beigu atlikums ir vienāds ar nulli. Tehniskos kontus identificē pēc attiecīgās papildsistēmas BIC.

3)

Piedāvājot 1. vai 6. norēķinu procedūru integrētajiem modeļiem, PSCB savā TARGET2 komponentsistēmā jāatver atbilstošie konti, kā arī PSCB šādus kontus var atvērt, piedāvājot 3. vai 6. norēķinu procedūru interfeisa modeļiem. Atbilstošie konti ir īpaši MM konti, ko PSCB tās TARGET2 komponentsistēmā atvērusi papildsistēmas lietošanai. Atbilstošos kontus identificē pēc attiecīgās PSCB BIC.

4)

Piedāvājot 4. vai 5. norēķinu procedūru, PSCB savā TARGET2 komponentsistēmā papildsistēmām var atvērt garantijas fonda kontu. Atlikumu šajos kontos izmanto papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildei, ja norēķinu bankas MM kontā nepietiek pieejamās likviditātes. Garantijas fonda konta īpašnieki var būt PSCB, PS vai garantijas devēji. Garantijas fonda kontus identificē pēc attiecīgā konta īpašnieka BIC.

5)

Ja PSCB interfeisa modeļiem piedāvā 6. norēķinu procedūru, norēķinu centrālās bankas savās TARGET2 komponentsistēmās norēķinu bankām atver vienu vai vairākus subkontus, kurus izmanto nodalītajai likviditātei un, attiecīgos gadījumos, starpsistēmu norēķiniem. Subkontus identificē pēc tā MM konta BIC, ar kuru tie ir saistīti, kopā ar attiecīgā subkonta konta numuru. Konta numurs sastāv no valsts koda un ne vairāk kā 32 citām zīmēm (atkarībā no attiecīgās nacionālās banku kontu struktūras).

6)

kontus, kas minēti 1) apakšpunkta a)–d) apakšpunktā, nepublicē TARGET2 direktorijā. Ja dalībnieks to lūdzis, katras darbadienas beigās konta turētājam var sniegt visu šādu kontu attiecīgos konta izrakstus (MT 940 un MT 950).

7)

Detalizētus noteikumus par šajā punktā minēto kontu atvēršanu un izmantošanu norēķinu procedūru atbalstam, var paredzēt PS un PSCB divpusējos līgumos.

9.   1. norēķinu procedūra. Likviditātes pārvedums

1)

Piedāvājot 1. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta likviditātes pārvedumu no atbilstošā konta uz norēķinu bankas MM kontu, izmantojot PSI. Likviditātes pārvedumu var iniciēt papildsistēma vai PSCB, kura rīkojas papildsistēmas vārdā.

2)

1. norēķinu procedūru izmanto vienīgi integrētajā modelī, kurā attiecīgajai papildsistēmai jālieto atbilstošais konts, lai apkopotu vajadzīgo likviditāti, ko nodalījusi tās norēķinu banka, un lai pārvestu likviditāti atpakaļ uz norēķinu bankas MM kontu.

3)

PSCB var piedāvāt maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 2) un 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma.

4)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja papildsistēma iniciē likviditātes pārvedumu no atbilstošā konta uz norēķinu bankas MM kontu, norēķinu bankas, kas TARGET2 piekļūst ar tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību, par kreditēšanu informē, izmantojot SWIFT MT 202 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

10.   2. norēķinu procedūra. Reālā laika norēķini

1)

Piedāvājot 2. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas soļa izpildi, papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot individuāli, neveicot pakešapstrādi. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

2)

2. norēķinu procedūru papildsistēmai var piedāvāt arī daudzpusējo atlikumu norēķiniem, un šādos gadījumos PSCB šīm papildsistēmām atver tehnisko kontu. Turklāt PSCB nepiedāvā papildsistēmā ienākošo un izejošo maksājumu secību pārvaldības pakalpojumus, kas varētu būt vajadzīgi šādos daudzpusējos norēķinos. Par norēķinu secību atbild pati papildsistēma.

3)

PSCB var piedāvāt maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 2) un 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma.

4)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem IKM paziņojumu par norēķina izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas, kas TARGET2 piekļūst ar tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību, to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

11.   3. norēķinu procedūra. Divpusēji norēķini

1)

Piedāvājot 3. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas soļa izpildi, papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot ar pakešapstrādes palīdzību. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē šo norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

2)

3. norēķinu procedūru papildsistēma var piedāvāt arī daudzpusējo atlikumu norēķiniem. 10. punkta 2) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis, ņemot vērā šādus grozījumus:

a)

maksājuma norādījumi i) debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontus un kreditēt papildsistēmas tehnisko kontu un ii) debetēt papildsistēmas tehnisko kontu un kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus iesniegti kā atsevišķi faili; un

b)

norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus kreditē tikai pēc tam, kad debetēti visi norēķinu banku ar īso pozīciju MM konti.

3)

Ja daudzpusējais norēķins nenotiek (piemēram tāpēc, ka ne visas līdzekļu saņemšanas no norēķinu banku ar īso pozīciju kontiem ir veiksmīgas), papildsistēma iesniedz maksājuma norādījumus nosūtīt atpakaļ jau izpildītos debeta darījumus.

4)

PSCB var piedāvāt:

a)

maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma; un/vai

b)

“informācijas perioda” funkciju, kas minēta 15. punkta 1) apakšpunktā.

5)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS paziņojumu par norēķina izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu saņem, ņemot vēro to izvēli saņemt vienkāršo vai globālo paziņojumu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

12.   4. norēķinu procedūra. Standarta daudzpusējie norēķini

1)

Piedāvājot 4. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas daudzpusējo atlikumu norēķinus, papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot ar pakešapstrādes palīdzību. Šādām papildsistēmām PSCB atver īpašus tehniskos kontus.

2)

PSCB un norēķinu centrālās bankas nodrošina maksājumu norādījumu secības noteikšanu. Kredītus tās grāmato vienīgi tad, ja veiksmīgi saņemti visi debeta maksājumi. Maksājuma norādījumi a) debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju kontus un kreditēt papildsistēmas tehnisko kontu un b) kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju kontus un debetēt papildsistēmas tehnisko kontu tiek iesniegti vienā failā.

3)

Vispirms izpilda maksājuma norādījumus debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu un kreditēt papildsistēmas tehnisko kontu; tikai pēc tam, kad izpildīti visi šādi maksājuma norādījumi (t. sk. iespējamā līdzekļu saņemšana tehniskajā kontā no garantijas fonda mehānisma), kreditē norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus.

4)

Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, norēķinu centrālā banka informē šo norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

5)

Nepietiekot līdzekļiem norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontā, PSCB aktivizē garantijas fonda mehānismu, ja tas paredzēts PSCB un papildsistēmas divpusējā līgumā.

6)

Ja garantijas fonda mehānisms nav paredzēts un visa norēķina izpilde nenotiek, uzskata, ka PSCB un norēķinu centrālajām bankām dots norādījums noraidīt visus failā esošos maksājuma norādījumus un nosūtīt atpakaļ jau izpildītos maksājuma norādījumus.

7)

PSCB informē norēķinu bankas par izpildes kļūdu, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

8)

PSCB var piedāvāt:

a)

maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma;

b)

“informācijas perioda” funkciju, kas minēta 15. punkta 1) apakšpunktā;

c)

garantijas fonda mehānismu, kas minēts 15. punkta 4) apakšpunktā.

9)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

13.   5. norēķinu procedūra. Vienlaicīgie daudzpusējie norēķini

1)

Piedāvājot 5. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas daudzpusējo atlikumu norēķinus, izpildot papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus. Lai izpildītu attiecīgos maksājuma norādījumus, izmanto 4. algoritmu (sk.. II pielikuma I papildinājumu). Atšķirībā no 4. norēķinu procedūras 5. norēķinu procedūra darbojas saskaņā ar “visu vai neko” principu. Šajā procedūrā norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu debetēšanu un norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontu kreditēšanu izdara vienlaikus (nevis pēc kārtas kā 4. norēķinu procedūrā). 12. punktu piemēro mutatis mutandis, ņemot vērā šādus grozījumus. Ja vienu vai vairākus maksājuma norādījumus nevar izpildīt, visus maksājuma norādījumus iekļauj rindā un 16. punkta 1) apakšpunktā minēto 4. algoritmu atkārto, lai izpildītu rindā esošos papildsistēmas maksājuma norādījumus.

2)

PSCB var piedāvāt:

a)

maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma;

b)

“informācijas perioda” funkciju, kas minēta 15. punkta 1) apakšpunktā;

c)

garantijas fonda mehānismu, kas minēts 15. punkta 4) apakšpunktā.

3)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

4)

Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē norēķinu bankas, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

14.   6. norēķinu procedūra. Nodalītā likviditāte un starpsistēmu norēķini

1)

6. norēķinu procedūru var izmantot gan interfeisa, gan integrētajiem modeļiem, kas attiecīgi aprakstīti 4)–13) un 14)–18) apakšpunktā. Integrētā modeļa gadījumā attiecīgā papildsistēma izmanto atbilstošo kontu, lai saņemtu vajadzīgo likviditāti, ko nodalījušas tās norēķinu bankas. Interfeisa modeļa gadījumā norēķinu bankai jāatver vismaz viens subkonts, kas saistītas ar konkrētu papildsistēmu.

2)

Par MM kontu vai, ja piemērojams, subkontu kreditēšanu vai debetēšanu norēķinu bankām, ja tās to lūgušas, paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu, bet dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

3)

Piedāvājot starpsistēmu norēķinus saskaņā ar 6. procedūru, PSCB un norēķinu centrālā banka atbalsta starpsistēmu norēķinu maksājumus, kurus iniciējušas attiecīgās PS. Papildsistēma starpsistēmu norēķinus var iniciēt tikai sava apstrādes cikla laikā, un papildsistēmā, kura saņem maksājumu, ir jānotiek apstrādei saskaņā ar 6. norēķinu procedūru. Starpsistēmu norēķinus piedāvā gan dienas, gan nakts apstrādei saskaņā ar 6. procedūru. Iespēju veikt starpsistēmu norēķinus divu konkrētu papildsistēmu starpā reģistrē Statisko datu (pārvaldības) modulī.

A)   Interfeisa modelis

4)

Piedāvājot 6. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas šādi atbalsta papildsistēmu darījumu skaidrās naudas divpusējo vai daudzpusējo atlikumu norēķinus:

a)

pirms papildsistēmas apstrādes ļauj norēķinu bankai iepriekš nodrošināt līdzekļus tās paredzamajām norēķinu saistībām, izmantojot likviditātes pārvedumus no tās MM konta uz tās subkontu (tālāk – nodalītā likviditāte); un

b)

pēc papildsistēmas apstrādes pabeigšanas papildsistēmas maksājuma norādījumus attiecībā uz norēķinu bankām ar īso pozīciju izpilda, debetējot to subkontus (ņemot vērā šādā kontā pieejamo līdzekļu limitus) un kreditējot papildsistēmas tehnisko kontu, bet attiecībā uz norēķinu bankām ar garo pozīciju izpilda, kreditējot to subkontus un debetējot papildsistēmas tehnisko kontu.

5)

Piedāvājot 6. norēķinu procedūru:

a)

norēķinu centrālā banka katrai norēķinu bankai atver vismaz vienu subkontu saistībā ar vienu papildsistēmu; un

b)

PSCB atver papildsistēmai tehnisko kontu, lai i) kreditētu līdzekļus, kas saņemti no norēķinu banku ar īso pozīciju subkontiem un ii) debetētu līdzekļus, kreditējot norēķinu banku ar garo pozīciju nodalītos subkontus.

6)

6. norēķinu procedūra tiek piedāvāta gan dienas apstrādei, gan PS nakts operācijām. Pēdējā gadījumā jauna darbadiena sākas tūlīt pēc obligāto rezervju prasību izpildes un jebkura attiecīgajos kontos veiktā debetēšana vai kreditēšana attiecas uz jauno darbadienu.

7)

Saskaņā ar 6. norēķinu procedūru attiecībā uz nodalīto likviditāti PSCB un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz subkontiem un no tiem:

a)

regulārie maksājumi, ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot IKM (kad tas pieejams). Tiešā debeta rīkojumi, kas iesniegti pēc “procedūras sākuma” ziņojuma nosūtīšanas attiecīgajā darba dienā, ir spēkā tikai nākamajā darbadienā. Ja ir vairāki tiešā debeta rīkojumi par dažādu subkontu kreditēšanu, tos izpilda to summas secībā, sākot ar lielāko. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir tiešā debeta rīkojumi, kuriem nepietiek līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazināti visi rīkojumi.

b)

kārtējos rīkojumus, kurus var iesniegt norēķinu banka (izmantojot IKM) vai attiecīgā papildsistēma, izmantojot XML ziņojumu, 6. norēķinu procedūras darbības laikā (kas ir laiks starp “procedūras sākuma” ziņojumu un “procedūras beigu” ziņojumu) un kurus izpilda, kamēr vēl nav sācies papildsistēmas apstrādes cikls. Ja papildsistēma iesniegusi kārtējo rīkojumu, kuram nepietiek līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji;

c)

SWIFT rīkojumi, kurus nosūta, izmantojot MT 202 ziņojumu vai automātisku kartēšanu no interneta piekļuves dalībnieku ekrāniem uz MT202, un kurus var iesniegt 6. norēķinu procedūras darbības laikā vienīgi dienas apstrādes posmā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties.

8)

6. norēķinu procedūra sākas ar “procedūras sākuma” ziņojumu un beidzas ar “procedūras beigu” ziņojumu, kurus nosūta papildsistēma. Tomēr attiecībā uz papildsistēmas nakts operācijām “procedūras sākuma” ziņojumu nosūta PSCB. Ar “procedūras sākuma” ziņojumu sākas tiešā debeta rīkojumu izpilde likviditātes pārvešanai uz subkontiem. Ar “procedūras beigu” ziņojumu sākas likviditātes automātiska pārvešana atpakaļ no subkonta uz MM kontu.

9)

6. norēķinu procedūrā nodalītā likviditāte subkontos tiek iesaldēta uz laiku, kamēr noris papildsistēmas apstrādes cikls (kas sākas ar “procedūras sākuma” ziņojumu un “procedūras beigu” ziņojumu, kurus nosūta papildsistēma), un atbrīvota pēc tā beigām. Apstrādes cikla laikā iesaldētais atlikums var tikt mainīts starpsistēmu norēķinu maksājumu rezultātā vai ja norēķinu banka veic likviditātes pārvedumus no tās MM konta. PSCB paziņo papildsistēmai par starpsistēmu norēķinu maksājumu radīto likviditātes samazināšanos vai palielināšanos subkontā. Pēc papildsistēmas pieprasījuma PSCB paziņo arī par likviditātes palielināšanos subkontā norēķinu bankas veiktā likviditātes pārveduma rezultātā.

10)

Katra papildsistēmas apstrādes cikla ietvaros maksājuma norādījumus izpilda no nodalītās likviditātes, parasti izmantojot 5. algoritmu (kas minēts II pielikuma I papildinājumā).

11)

Katra papildsistēmas apstrādes cikla ietvaros norēķinu bankas nodalīto likviditāti var palielināt, dažus ienākošos maksājumus kreditējot tieši tās subkontos (t. i. kupona un vērtspapīru dzēšanas maksājumus). Šādos gadījumos likviditāti vispirms kreditē tehniskajā kontā un tad pirms likviditātes kreditēšanas subkontā (vai MM kontā) to debetē no šā tehniskā konta.

12)

Starpsistēmu norēķinus starp divām interfeisa modeli izmantojošām papildsistēmām var iniciēt tā papildsistēma (vai šīs papildsistēmas vārdā tās PSCB), kuras dalībnieka subkonts tiek debetēts. Maksājuma norādījumu izpilda, maksājuma norādījumā minēto summu debetējot no tās papildsistēmas dalībnieka subkonta, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, un kreditējot otras papildsistēmas dalībnieka subkontu.

Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

13)

Starpsistēmu norēķinus no papildsistēmas, kas izmanto interfeisa modeli, uz papildsistēmu, kas izmanto integrēto modeli, var iniciēt tā papildsistēma, kas izmanto interfeisa modeli (vai šīs papildsistēmas vārdā tās PSCB). Maksājuma norādījumu izpilda, par maksājuma norādījumā minēto summu debetējot tās papildsistēmas dalībnieka subkontu, kura izmanto interfeisa modeli, un kreditējot tās papildsistēmas izmantoto atbilstošo kontu, kura izmanto integrēto modeli. Maksājuma norādījumu nevar iniciēt papildsistēma, kura izmanto integrēto modeli un kuras atbilstošais konts tiks kreditēts.

Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

B)   Integrētais modelis

14)

PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta šādus norēķinus, piedāvājot 6. norēķinu procedūru integrētajiem modeļiem. Ja 6. norēķinu procedūra tiek izmantota integrētajam modelim dienas apstrādes laikā, tiek piedāvātas ierobežotas funkcijas.

15)

Saskaņā ar 6. norēķinu procedūru attiecībā uz integrēto modeli PSCB un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz atbilstošo kontu:

a)

tiešā debeta rīkojumus (dienas apstrādei un papildsistēmu nakts operācijām), ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot IKM (kad tas pieejams). Tiešā debeta rīkojumi, kas iesniegti pēc “procedūras sākuma” ziņojuma nosūtīšanas attiecīgajā darba dienā, ir spēkā tikai nākamajā darbadienā. Ja ir vairāki tiešā debeta rīkojumi, tos izpilda to summas secībā, sākot ar lielāko. Ja tiešā debeta rīkojums dienas apstrādei nav nodrošināts, to noraida. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir tiešā debeta rīkojumi, kuriem nepietiek līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazināti visi rīkojumi;

b)

kārtējos rīkojumus, kurus var iesniegt norēķinu banka (izmantojot IKM) vai attiecīgā papildsistēma, izmantojot XML ziņojumu, 6. norēķinu procedūras darbības laikā (kas ir laiks starp “procedūras sākuma” ziņojumu un “procedūras beigu” ziņojumu) un kurus izpilda, kamēr vēl nav sācies papildsistēmas apstrādes cikls. Ja iesniegts kārtējais rīkojums, kuram nepietiek līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji;

c)

SWIFT rīkojumus, izmantojot MT 202 ziņojumu, kurus var iesniegt vienīgi dienas apstrādes laikā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties.

16)

Interfeisa modeļa noteikumus par “procedūras sākuma” un “procedūras beigu” ziņojumiem, kā arī par cikla sākumu un beigām piemēro mutatis mutandis.

17)

Starpsistēmu norēķinus starp divām papildsistēmām, kas izmanto integrēto modeli, var iniciēt tikai tā PS (vai šīs papildsistēmas vārdā tās PSCB), kuras atbilstošais konts tiek debetēts. Maksājuma norādījumu izpilda, par maksājuma norādījumā minēto summu debetējot tās papildsistēmas izmantoto atbilstošo kontu, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, un kreditējot otras papildsistēmas izmantoto atbilstošo kontu. Maksājuma norādījumu nevar iniciēt papildsistēma, kuras atbilstošais konts tiks kreditēts.

Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

18)

Starpsistēmu norēķinus no papildsistēmas, kas izmanto integrēto modeli, uz papildsistēmu, kas izmanto interfeisa modeli, var iniciēt tā papildsistēma, kas izmanto integrēto modeli (vai šīs papildsistēmas vārdā tās PSCB). Maksājuma norādījumu izpilda, maksājuma norādījumā minēto summu debetējot no atbilstošā konta, kuru izmanto papildsistēma, kas piemēro integrēto modeli, un kreditējot otras papildsistēmas dalībnieka subkontu. Maksājumu nevar iniciēt papildsistēma, kura izmanto interfeisa modeli un kuras dalībnieka subkonts tiks kreditēts.

Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu. Dalībniekus, kas izmanto interneta piekļuvi, informē ar IKM ziņojumu.

15.   Saistītie izvēles mehānismi

1)

PSCB 3., 4. un 5. procedūrai var piedāvāt saistīto izvēles mehānismu “Informācijas periods”. Ja papildsistēma (vai tās vārdā PSCB) norādījusi izvēles “informācijas perioda” laiku, norēķinu banka saņem IKM apraides ziņojumu, kurā norādīts laiks, līdz kuram norēķinu banka var lūgt attiecīgā maksājuma norādījuma nosūtīšanu atpakaļ. Norēķinu centrālā banka šādu lūgumu ņem vērā vienīgi tad, ja tas paziņots izmantojot papildsistēmu un ir tās apstiprināts. Izpilde sākas tad, ja līdz “Informācijas perioda” beigām norēķinu centrālā banka šādu lūgumu nav saņēmusi. Norēķinu centrālajai bankai “Informācijas perioda” laikā saņemot šādu lūgumu:

a)

attiecīgo maksājuma rīkojumu nosūta atpakaļ, ja divpusējiem norēķiniem tiek izmantota 3. norēķinu procedūra; un

b)

visi maksājuma norādījumi datnē tiek nosūtīti atpakaļ un visas norēķinu bankas un papildsistēmas tiek informētas, izmantojot IKM apraides ziņojumus, ja daudzpusējiem norēķiniem tiek izmantota 3. norēķinu procedūra vai ja 4. norēķinu procedūrā nenotiek viss norēķins.

2)

Ja papildsistēma norēķina norādījumus nosūta pirms paredzētā norēķinu laika (“no”), norādījumus glabā līdz brīdim, kad pienācis paredzētais laiks. Šajā gadījumā maksājuma norādījumus ievades pozīcijā iesniedz tikai tad, kad pienācis “no” laiks. Šo izvēles mehānismu var izmantot 1. un 2. norēķinu procedūrā.

3)

Norēķinu periods (“līdz”) ļauj noteikt ierobežotu laika posmu papildsistēmu norēķiniem, lai neierobežotu vai nekavētu citu ar papildsistēmām saistītu darījumu vai TARGET2 darījumu izpildi. Ja kāds maksājuma norādījums nav izpildīts līdz brīdim, kad pienācis “līdz” laiks, vai arī tas nav izpildīts noteiktajā norēķinu periodā, šos maksājuma norādījumus noraida, vai – 4. un 5. norēķinu procedūras gadījumā – var tikt aktivizēts garantijas fonda līdzekļu mehānisms. Norēķinu periodu (“līdz”) var noteikt attiecībā uz 1.–5. norēķinu procedūru.

4)

Garantijas fonda mehānismu var izmantot, ja norēķinu bankas likviditāte nav pietiekama, lai segtu tās saistības, kas izriet no papildsistēmu norēķiniem. Šo mehānismu izmanto, lai nodrošinātu vajadzīgo papildu likviditāti, ar mērķi ļaut izpildīt visus ar papildsistēmu norēķiniem saistītos maksājuma norādījumus. Šo mehānismu var izmantot 4. un 5. norēķinu procedūrā. Ja tiek izmantots garantijas fonda mehānisms, nepieciešams atvērt īpašu garantijas līdzekļu kontu, kurā pieejama “ārkārtas likviditāte” vai tā pēc pieprasījuma var tikt darīta pieejama.

16.   Izmantotie algoritmi

1)

4. algoritms atbalsta 5. norēķinu procedūru. Lai veicinātu izpildi un samazinātu vajadzīgo likviditāti, tiek iekļauti visi papildsistēmu maksājuma norādījumi (neatkarīgi no to prioritātes). Papildsistēmu maksājuma norādījumi, ko izpilda saskaņā ar 5. norēķinu procedūru, apiet ievades pozīciju un MM tiek turēti atsevišķi līdz kārtējā optimizācijas procesa beigām. Vienā 4. algoritma ciklā tiks iekļautas vairākas PS, kas izmanto 5. norēķinu procedūru, ja tās vienlaikusgatavojas veikt norēķinus.

2)

6. norēķinu procedūrā norēķinu banka var nodalīt likviditātes apjomu to atlikumu norēķiniem, kas nāk no kādas konkrētas papildsistēmas. Nodalīšanu veic, vajadzīgo likviditāti izvietojot konkrētā subkontā (interfeisa modelis). 5. algoritmu lieto gan papildsistēmu nakts operācijām gan dienas apstrādei. Izpildes process notiek, debetējot norēķinu banku ar īso pozīciju subkontus par labu papildsistēmas tehniskajam kontam un tad debetējot papildsistēmas tehnisko kontu par labu norēķinu banku ar garo pozīciju subkontiem. Kredīta atlikumu gadījumā grāmatošana var notikt tieši norēķinu bankas MM kontā, ja papildsistēma to norādījusi attiecīgajā darījumā. Ja viena vai vairāku debeta norādījumu izpilde ir neveiksmīga, t. i., papildsistēmas kļūdas dēļ, attiecīgo maksājumu iekļauj subkonta rindā. 6. norēķinu procedūra var izmantot 5. algoritma piemērošanu attiecībā uz subkontiem. Turklāt 5. algoritmam nav jāņem vērā limiti vai rezervēšana. Aprēķina katras norēķinu bankas kopējo pozīciju, un visus darījumus izpilda, ja ir segtas visas kopējās pozīcijas. Nesegtos darījumus iekļauj atpakaļ rindā.

17.   Bloķēšanas vai izbeigšanas sekas

Ja papildsistēmas veiktās PSI izmantošanas bloķēšana vai izbeigšana stājas spēkā papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes cikla laikā, uzskata, ka PSCB ir pilnvarota pabeigt izpildes ciklu papildsistēmas vārdā.

18.   Komisijas maksas un to uzlikšana

1)

Uz papildsistēmu, kura izmanto PSI vai Dalībnieka interfeisu, neatkarīgi no tā, cik kontu tai atvērti PSCB un/vai norēķinu centrālajā bankā, attiecas komisijas maksa, kuru veido trīs šādas sastāvdaļas.

a)

Katrai papildsistēmai tiek noteikta fiksēta mēneša maksa EUR 1 000 apjomā (I fiksētā maksa).

b)

Otra fiksētā mēneša maksa EUR 417–4 167 apjomā, kas ir proporcionāla papildsistēmas euro skaidras naudas norēķinu darījumu bruto vērtībai (II fiksētā maksa):

Kategorija

No (milj. EUR/dienā)

Līdz (milj. EUR/dienā)

Gada maksa (EUR)

Mēneša maksa (EUR)

1.

0

zem 1 000

5 000

417

2.

1 000

zem 2 500

10 000

833

3.

2 500

zem 5 000

20 000

1 667

4.

5 000

zem 10 000

30 000

2 500

5.

10 000

zem 50 000

40 000

3 333

6.

virs 50 000

50 000

4 167

Papildsistēmas euro skaidrās naudas norēķinu darījumu bruto vērtību PSCB aprēķina reizi gadā, pamatojoties uz šādu bruto vērtību iepriekšējā gadā, un aprēķināto bruto vērtību piemēro komisijas maksas aprēķināšanai no katra kalendārā gada 1. janvāra.

c)

Maksa par darījumu, kas aprēķināta tāpat kā maksa, kura TARGET2 dalībniekiem noteikta II pielikuma VI papildinājumā. Papildsistēma var izvēlēties vienu no divām iespējām – maksāt fiksētu maksu par maksājuma norādījumu EUR 0,80 apjomā (A izvēle) vai maksāt maksu, kuru aprēķina piemērojot samazinājumu (B izvēle), ņemot vērā šādus grozījumus:

i)

B izvēles kategoriju limiti attiecībā uz maksājuma norādījumu apjomu tiek dalīti ar divi; un

ii)

papildus I fiksētajai maksai un II fiksētajai maksai jāmaksā EUR 150 (A izvēles gadījumā) vai EUR 1 875 (B izvēles gadījumā) fiksētā mēneša maksa.

2)

Jebkura maksa saistībā ar papildsistēmu, izmantojot Dalībnieka interfeisu vai PSI, iesniegtu maksājuma norādījumu vai saņemtu maksājumu, jāmaksā vienīgi šai papildsistēmai. ECB Padome var noteikt detalizētākus noteikumus attiecībā uz maksas darījumiem, kuri izpildīti izmantojot PSI.

3)

Katra papildsistēma no tās attiecīgās PSCB ne vēlāk kā nākamā mēneša piektajā darbadienā saņem iepriekšējā mēneša rēķinu, kas balstās uz 1) apakšpunktā minēto maksu. Ne vēlāk kā šā mēneša 10. darbadienā izdara maksājumus PSCB norādītajā kontā vai arī tos debetē no papildsistēmas norādīta konta.

4)

Šā punkta mērķiem katru papildsistēmu, kas norādīta saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, uzskata par atsevišķu papildsistēmu pat tad, ja viena juridiskā persona ir divu vai vairāku papildsistēmu operatore. Tas pats noteikums attiecas uz PS, kas nav norādītas saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, šādā gadījumā PS identificējot saskaņā ar šādiem kritērijiem: a) oficiāls regulējums, kas balstīts uz līgumtiesisku vai likumdošanas aktu, piemēram, dalībnieku un sistēmas operatora līgums; b) vairāki dalībnieki; c) kopēji noteikumi un standartizētas procedūras; un d) maksājumu un/vai vērtspapīru klīrings, mijieskaits un/vai norēķini dalībnieku starpā.


V PIELIKUMS

PAPILDU UN GROZĪTIE SASKAŅOTIE NOTEIKUMI DALĪBAI TARGET2, IZMANTOJOT INTERNETA PIEKĻUVI

1. pants

Piemērošanas joma

Dalībniekiem, kuri izmanto internetu, lai piekļūtu vienam vai vairākiem MM kontiem, II pielikuma noteikumus piemēro, ņemot vēra šī pielikuma noteikumus.

2. pants

Definīcijas

Papildus II pielikumā noteiktajām definīcijām uz šo pielikumu attiecas šādas definīcijas:

1)

sertificēšanas iestādes (certification authorities) ir NCB, ko ECB Padome iecēlusi, lai tās Eurosistēmas vārdā izsniegtu, pārvaldītu, atsauktu un atjaunotu elektroniskos sertifikātus,

2)

elektroniskie sertifikāti (electronic certificates) vai sertifikāti (certificates) ir sertificēšanas iestāžu izsniegta elektroniska datne, kas sasaista publisko atslēgu ar identifikācijas datiem un ko izmanto, lai pārbaudītu, vai publiskā atslēga pieder personai, autentificētu turētāju, pārbaudītu šīs personas parakstu un šifrētu šai personai adresētu ziņojumu. Sertifikāti tiek turēti fiziskās ierīcēs, piemēram, viedkartēs vai USB zibatmiņās, un atsauces uz sertifikātiem attiecas arī uz šādām fiziskām ierīcēm. Sertifikāti ir vajadzīgi, lai autentificētu dalībniekus, kas TARGET2 piekļūst, izmantojot internetu, un iesniedz maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus,

3)

sertifikāta turētājs (certificate holder) ir individuāla persona, kuras vārds iepriekš paziņots un kuru TARGET2 dalībnieks norādījis un apstiprinājis kā personu, kas pilnvarota ar interneta palīdzību piekļūt dalībnieka TARGET2 kontam. Viņu pieteikumus sertifikāta saņemšanai dalībnieka vietējā NCB ir pārbaudījusi un nosūtījusi sertificēšanas iestādēm, kuras savukārt izsniegušas sertifikātus, kas saista publisko atslēgu ar pilnvaru, kas ļauj identificēt dalībnieku,

4)

interneta piekļuve (internet-based access) nozīmē, ka dalībnieks izvēlējies MM kontu, kuram var piekļūt tikai ar interneta palīdzību, un ka dalībnieks maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus TARGET2 iesniedz, izmantojot internetu,

5)

interneta pakalpojumu sniedzējs (internet service provider) ir uzņēmums vai organizācija, t. i., starpnieks, ar kura palīdzību TARGET2 dalībnieks piekļūst savam TARGET2 kontam, izmantojot interneta piekļuvi.

3. pants

Noteikumi, kas netiek piemēroti

Attiecībā uz interneta piekļuvi nepiemēro šādus II pielikuma noteikumus:

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. panta d) punkts, 5. panta 2), 3) un 4) punkts, 6. un 7. pants, 11. panta 8. punkts, 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 17. panta 2. punkts, 23.–26. pants, 41. pants un I, VI un VII papildinājums.

4. pants

Papildu un grozītie noteikumi

Attiecībā uz interneta piekļuvi piemēro šādi grozītus II pielikuma noteikumus:

1)

ar šādu punktu aizstāj 2. panta 1. punktu:

“1.   Šādi papildinājumi ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un attiecas uz dalībniekiem, kas piekļūst MM kontam, izmantojot interneta piekļuvi:

 

V pielikuma IA papildinājums. Tehniskās specifikācijas interneta piekļuves maksājuma rīkojumu apstrādei

 

V pielikuma IIA papildinājums. Komisijas maksa un tās piemērošana interneta piekļuvei

 

II papildinājums. TARGET2 kompensācijas shēma

 

III papildinājums. Norādījumi attiecībā uz tiesībspējas un valstu atzinumiem

 

IV papildinājums, izņemot tā 7. punkta b) apakšpunktu. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

 

V papildinājums. Darbības grafiks.”;

2)

šādi groza 3. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 4. punktu:

“4.   Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzējas NCB un/vai sertificēšanas iestāžu darbības un bezdarbības uzskatāmas par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 31. pantu. Dalība saskaņā ar Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un SSP sniedzējām NCB, ja tās darbojas kā SSP sniedzējas NCB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no SSP vai sūta SSP saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai tai nosūtīta”; un

b)

ar šādu punktu aizstāj 6. punktu:

“6.   Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi (IV sadaļa) attiecas uz visiem TARGET2 dalībnieku iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem, un tos piemēro saskaņā ar V pielikumu.”;

3)

ar šādu punktu aizstāj 4. panta 2. punkta e) apakšpunktu:

“e)

kredītiestādes vai jebkuras tāda veida iestādes, kas minētas a)–c) apakšpunktā, ja abos gadījumos tās izveidotas valstī, ar ko Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot jebkurai šādai iestādei piekļūt Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.”;

4)

šādi groza 8. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu:

“1.   Lai atvērtu interneta piekļuves MM kontu TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieka kandidāti:

a)

izpilda šādas tehniskās prasības:

i)

instalē, administrē, apkalpo un pārrauga, kā arī nodrošina tās IT infrastruktūras drošību, kas nepieciešama, lai pievienotos TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus saskaņā ar tehniskajām specifikācijām V pielikuma IA papildinājumā. Lai to izpildītu, dalībnieka kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi; un”; un

b)

pievieno šādu 1. punkta c) apakšpunktu:

“c)

norāda, ka tie vēlas piekļūt savam MM kontam, izmantojot internetu, un piesakās atsevišķam TARGET2 MM kontam, ja tie vēlas piekļūt TARGET2 arī ar tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību. Kandidāti iesniedz pienācīgi aizpildītu pieteikuma veidlapu elektronisko sertifikātu izsniegšanai, kas nepieciešami, lai piekļūtu TARGET2, izmantojot interneta piekļuvi.”;

5)

šādi groza 9. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Dalībniekiem, kas izmanto interneta piekļuvi, TARGET2 direktoriju ļauts skatīt tikai tiešsaistē, un to nedrīkst izplatīt iestādes iekšējām vajadzībām vai ārpus iestādes.”; un

b)

ar šādu punktu aizstāj 5. punktu:

“5.   Dalībnieki apzinās, ka [iekļaut atsauci uz CB] un citas CB var publicēt dalībnieku nosaukumus un BIC.”;

6)

šādi groza 10. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 1. un 2. punktu:

“1.   [Iekļaut CB nosaukumu] piedāvā interneta piekļuvi, kas aprakstīta V pielikumā. Ja vien šajos Noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi, [iekļaut CB nosaukumu] izmanto visus tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, negarantējot rezultātu.

2.   Dalībnieki, kas izmanto interneta piekļuvi TARGET2, maksā komisijas maksas, kas noteiktas V pielikuma IIA papildinājumā.”; un

b)

pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Dalībnieki veic abas šīs darbības:

a)

aktīvi un regulāri darbadienas laikā pārbauda visu informāciju, kas tiem darīta pieejama IKM, jo īpaši informāciju par svarīgiem sistēmas notikumiem (piemēram, ziņojumus par papildsistēmu norēķiniem) un dalībnieku izslēgšanas vai bloķēšanas gadījumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka dalībnieks nav veicis šīs pārbaudes; un

b)

vienmēr nodrošina, ka tiek ievērotas V pielikuma IA papildinājumā norādītās drošības prasības, jo īpaši attiecībā uz sertifikātu drošu glabāšanu, un pieņem noteikumus un procedūras, kas nodrošina, ka sertifikātu turētājiem ir zināma to atbildība par sertifikātu drošu glabāšanu.”;

7)

šādi groza 11. pantu:

a)

pievieno šādu 5.a punktu:

“5.a.   Dalībnieki atbild par to, lai savlaikus atjauninātu veidlapas to elektronisko sertifikātu izsniegšanai, kas vajadzīgi, lai piekļūtu TARGET2 ar interneta piekļuves palīdzību, un par jaunu veidlapu iesniegšanu [iekļaut CB nosaukumu] šādu elektronisko sertifikātu izsniegšanai. Dalībniekiem ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kas uz tiem attiecas un ko [iekļaut CB nosaukumu] ievadījusi TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].”; un

b)

ar šādu punktu aizstāj 6. punktu:

“6.   [Iekļaut CB nosaukumu] uzskatāma par pilnvarotu paziņot sertificēšanas iestādēm jebkuru informāciju, kas attiecas uz dalībniekiem un kas sertificēšanas iestādēm varētu būt vajadzīga.”;

8)

ar šādu punktu aizstāj 12. panta 7. punktu:

“7.   [iekļaut CB nosaukumu] katru dienu dara pieejamu kontu izrakstu katram dalībniekam, kas izvēlējies saņemt šādu pakalpojumu.”;

9)

ar šādu punktu aizstāj 13. panta b) punktu:

“b)

tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu. Dalībnieki, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar nosūtīt tiešā debeta rīkojumus no sava MM konta;”;

10)

ar šādu punktu aizstāj 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

“b)

maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t. sk. iztur divkāršā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta V pielikuma IA papildinājumā;”;

11)

ar šādu punktu aizstāj 16. panta 2. punktu:

“2.   Dalībniekiem, kas izmanto interneta piekļuvi, nav atļauts izmantot AL grupas funkcijas attiecībā uz to interneta piekļuves MM kontiem, vai apvienot šo interneta piekļuves MM kontu ar jebkuru citu to turētu TARGET2 kontu. Limitus var noteikt tikai saistībā ar visu AL grupu. Limiti nevar tikt noteikti attiecībā uz AL grupas dalībnieka vienu MM kontu.”;

12)

ar šādu punktu aizstāj 18. panta 3. punktu:

“3.   Ja tiek izmantots Vēlākā debeta laika indikators, akceptēto maksājuma rīkojumu noraida kā neizpildītu, ja to nevar izpildīt līdz noteiktajam debeta laikam. Rīkotājdalībnieks 15 minūtes pirms noteiktā debeta laika tiek informēts, izmantojot IKM, nevis tam tiek sūtīts automātisks paziņojums, izmantojot IKM. Rīkotājdalībnieks var izmantot Vēlākā debeta laika indikatoru arī tikai kā brīdinājuma indikatoru. Šādos gadījumos attiecīgais maksājuma rīkojums netiek noraidīts.”;

13)

ar šādu punktu aizstāj 21. panta 4. punktu:

“4.   Pēc maksātāja lūguma [iekļaut CB nosaukumu] var mainīt ļoti steidzama maksājuma rīkojuma pozīciju rindā (izņemot ļoti steidzamus maksājuma rīkojumus 5. un 6. norēķinu procedūras kontekstā) ar nosacījumu, ka šīs pārmaiņas neietekmēs papildsistēmu raitus norēķinus TARGET2 vai citādi nedos pamatu sistēmiskam riskam.”;

14)

šādi groza 28. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1.   Dalībnieki, kas izmanto interneta piekļuvi, īsteno atbilstošu drošības kontroli, jo īpaši V pielikuma IA papildinājumā norādīto, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai dalībnieki ir atbildīgi par savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības atbilstošu aizsardzību.”; un

b)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Dalībnieki, kas izmanto interneta piekļuvi, nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkuru notikumu, kas var ietekmēt sertifikātu spēkā esamību, jo īpaši V pielikuma IA papildinājumā norādītos notikumus, t. sk. jebkurā gadījumā – par pazušanu vai neatbilstošu izmantošanu.”;

15)

ar šādu pantu aizstāj 29. pantu:

“29. pants

IKM izmantošana

1.   IKM:

a)

ļauj dalībniekiem ievadīt maksājumus;

b)

ļauj dalībniekiem piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt likviditāti;

c)

var tikt izmantots, lai iniciētu likviditātes pārveduma rīkojumus; un

d)

ļauj dalībniekiem piekļūt sistēmas ziņojumiem.

2.   Papildu tehniskas detaļas par IKM izmantošanu saistībā ar interneta piekļuvi iekļautas V pielikuma IA papildinājumā.”;

16)

šādi groza 32. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1.   Ja vien Noteikumi neparedz citādi, visi ar TARGET2 saistītie maksājumi un ar maksājumu apstrādi saistītie ziņojumi, tādi kā debeta un kredīta apstiprinājumi vai pārskatu ziņojumi, starp [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem tiek darīti pieejami dalībniekam IKM.”; un

b)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Ja dalībnieka savienojums nedarbojas, dalībnieks izmanto II pielikuma IV papildinājumā noteiktos alternatīvos ziņojumu nosūtīšanas līdzekļus. Šādos gadījumos kā pierādījumu pieņem [iekļaut CB nosaukumu] sagatavotā ziņojuma saglabāto vai izdrukāto versiju.”;

17)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 34. panta 4. punkta c) apakšpunktu:

“c)

Ja dalībniekiem, kas izmanto interneta piekļuvi, darīts pieejams šāds IKM apraides ziņojums, uzskatāms, ka šie dalībnieki informēti par dalībnieka dalības TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai citā TARGET2 komponentsistēmā izbeigšanu/bloķēšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, kas rodas no maksājuma rīkojuma iesniegšanas dalībniekiem, kuru dalība bloķēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc tam, kad IKM apraides ziņojums darīts pieejams.”;

18)

ar šādu punktu aizstāj 39. panta 1. punktu:

“1.   Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās un pilda visus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, kodoldarbībām, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kreditētu maksājumu šo dalībnieku MM kontos. Pirms stāties līgumtiesiskās attiecībās ar interneta pakalpojumu sniedzēju, dalībnieks, kas izmanto interneta piekļuvi, iepazīstas ar šī interneta pakalpojumu sniedzēja datu atguves politiku.”;

19)

ar šādu punktu aizstāj 40. panta 1. punktu:

“1.   Ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi, visi paziņojumi, kas prasīti vai atļauti šajos noteikumos, jāsūta ar ierakstītu vēstuli, faksu vai citā rakstiskā veidā. Paziņojumus [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] [maksājumu sistēmu pārvaldes vai attiecīgās CB nodaļas] vadītājam [iekļaut CB attiecīgo adresi] vai [iekļaut CB BIC adresi]. Paziņojumus dalībniekam sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC adresi, ko dalībnieks periodiski dara zināmu [iekļaut CB nosaukumu].”;

20)

ar šādu pantu aizstāj 45. pantu:

“45. pants

Normu spēkā esamības nošķirtība

Ja kāda šo Noteikumu vai V pielikuma norma zaudē spēku, tas neietekmē citu šo Noteikumu vai V pielikuma normu piemērojamību.”

IA papildinājums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS INTERNETA PIEKĻUVES MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDEI

Papildus šiem noteikumiem interneta piekļuves maksājuma rīkojumu apstrādei piemēro šādus noteikumus.

1.   Tehniskās prasības dalībai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1)

Katrs dalībnieks, kurš lieto interneta piekļuvi, pievienojas TARGET2 IKM, ar iepriekš noteiktiem uzstādījumiem izmantojot vietējo datoru, operētājsistēmu un interneta pārlūkprogrammu, kas norādīti Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālā apraksta (User Detailed Functional Specifications; UDFS) pielikumā “Dalība ar interneta palīdzību – Sistēmas prasības interneta piekļuvei” (Internet-based participation – System requirements for Internet access). Katra dalībnieka MM kontu identificē astoņu vai 11 ciparu BIC. Turklāt katram dalībniekam, pirms tas var piedalīties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB], jāiztur testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

2)

Maksājuma rīkojumu iesniegšanai un maksājuma ziņojumu nosūtīšanai MM kā ziņojumu nosūtītājs/saņēmējs tiks izmantots TARGET2 platformas BIC, TRGTXEPMLVP. Maksājuma rīkojumi, kas nosūtīti dalībniekam, kurš izmanto interneta piekļuvi, šo saņēmēju dalībnieku norāda saņēmējas iestādes ziņojuma laukā. Maksājuma rīkojumi, ko nosūta dalībnieks, kurš izmanto interneta piekļuvi, šo dalībnieku identificē kā maksātāju iestādi.

3)

Dalībnieki, kuri izmanto interneta piekļuvi, lieto publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumus, kas norādīti “Lietotāja rokasgrāmatā publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu interneta piekļuvei”.

2.   Maksājuma ziņojumu veidi

1)

Dalībnieki ar interneta piekļuvi var veikt šāda veida maksājumus:

a)

klientu maksājumus, t. i., kredīta pārvedumus, kuros maksātājs un/vai saņēmējs klients nav finanšu iestāde;

b)

klientu STP maksājumus, t. i., kredīta pārvedumus, kuros maksātājs un/vai saņēmējs klients nav finanšu iestāde un kuri tiek veikti maksājumu apstrādes automatizācijas (straight through processing; STP) režīmā;

c)

starpbanku pārvedumus (bank-to-bank transfers), pieprasot pārskaitīt līdzekļus starp divām finanšu iestādēm;

d)

seguma maksājumus (cover payments), pieprasot ar klientu kredīta pārvedumiem saistītos līdzekļus pārskaitīt starp divām finanšu iestādēm.

Turklāt dalībnieki, kas izmanto internetu, lai piekļūtu MM kontam, var saņemt tiešā debeta rīkojumus.

2)

Dalībnieki ievēro ziņojumu lauku specifikācijas, kas definētas UDFS 1. sējuma 9.1.2.2. punktā.

3)

Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar UDFS prasībām apstiprina TARGET2-[iekļaut atsauci uz valsti/CB] līmenī. Dalībnieki var savstarpēji vienoties par īpašiem noteikumiem attiecībā uz lauku saturu. Tomēr TARGET2-[iekļaut atsauci uz valsti/CB] neveic īpašas pārbaudes, vai dalībnieki ievēro šādus noteikumus.

4)

Dalībnieki, kuri izmanto interneta piekļuvi, TARGET2 var veikt seguma maksājumus, t. i., maksājumus, ko veic korespondentbankas, lai norēķinātos par (segtu) kredīta pārvedumu ziņojumiem, kas iesniegti klienta bankai citā, tiešākā veidā. Šajos seguma maksājumos ietvertos klientu datus neatspoguļo IKM.

3.   Dubultā ieraksta pārbaude

1)

Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas kļūdas dēļ iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

2)

Pārbauda šādus ziņojuma laukus:

Nosaukums

Ziņojuma daļa

Lauks

Sender

Basic Header

BIC Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

3)

Ja visi 2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtajā maksājuma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā maksājuma rīkojumā, jauno iesniegto maksājuma rīkojumu noraida.

4.   Kļūdu kodi

Ja maksājuma rīkojums tiek noraidīts, ar IKM palīdzību sniedz atcelšanas paziņojumu, kurā noraidījuma iemesls norādīts, izmantojot kļūdu kodus. Kļūdu kodi definēti UDFS 9.4.2. punktā.

5.   Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1)

Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, lieto kodu “/FROTIME/”.

2)

Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Vēlākā debeta laika indikatoru, pieejamas divas izvēles iespējas.

a)

Kods “/REJTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu noraida, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

b)

Kods “/TILTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu nenoraida un iekļauj attiecīgajā rindā, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

Abos gadījumos, ja 15 minūtes pirms norādītā laika maksājuma rīkojums ar Vēlākā debeta laika indikatoru nav izpildīts, automātiski sniedz paziņojumu ar IKM palīdzību.

3)

Ja tiek izmantots kods “CLSTIME/”, ar maksājuma rīkojumu rīkojas tāpat kā ar 2. punkta b) apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

6.   Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1)

Attiecībā uz ievades pozīcijā iekļautajiem maksājuma rīkojumiem veic ieskaita pārbaudes un attiecīgā gadījumā pagarinātās ieskaita pārbaudes (abi termini definēti 2. un 3. apakšpunktā), lai nodrošinātu ātrus, likviditāti taupošus maksājuma rīkojumu bruto norēķinus.

2)

Ieskaita pārbaudē nosaka, vai iespējams izpildīt maksājuma saņēmēja maksājuma rīkojumus, kas ir īpaši steidzamu vai, ja tādu nav, steidzamu rindu sākumā, un maksātāja maksājuma rīkojuma ieskaitu (turpmāk tekstā – ieskaita maksājuma rīkojumi). Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā, nosaka, vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā.

3)

Ja ieskaita pārbaudes rezultāts ir negatīvs, [iekļaut CB nosaukumu] var piemērot pagarināto ieskaita pārbaudi. Pagarinātajā ieskaita pārbaudē nosaka, vai ieskaita maksājuma rīkojumi pieejami jebkurā no maksājuma saņēmēja rindām neatkarīgi no tā, kad tie iekļauti rindā. Tomēr, ja maksājuma saņēmēja rindā ir augstākas prioritātes maksājuma rīkojumi, kas adresēti citiem TARGET2 dalībniekiem, FIFO principu var neievērot vienīgi tad, ja šāda ieskaita maksājuma rīkojuma izpilde palielinās maksājuma saņēmēja likviditāti.

7.   Maksājuma rīkojumu izpilde rindas kārtībā

1)

Darbības ar rindās iekļautajiem maksājuma rīkojumiem ir atkarīgas no rīkotājdalībnieka noteiktās prioritātes grupas.

2)

Maksājuma rīkojumi īpaši steidzamās un steidzamās rindās ar 6. punktā aprakstītās ieskaita pārbaudes palīdzību tiek izpildīti, sākot ar rindas sākumā esošo maksājuma rīkojumu, ja tiek palielināta likviditāte vai tiek veiktas pārmaiņas rindā (rindas kārtības, norēķinu laika vai prioritātes pārmaiņas vai maksājuma rīkojuma atsaukšana).

3)

Maksājuma rīkojumi parastajā rindā tiek izpildīti secīgi, ietverot visus īpaši steidzamos un steidzamos maksājumus, kas vēl nav izpildīti. Tiek izmantoti dažādi optimizācijas mehānismi (algoritmi). Ja algoritma piemērošana ir veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi tiks izpildīti, bet, ja algoritma piemērošana nav veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi paliks rindā. Trīs algoritmi (1.–3.) tiek izmantoti maksājumu plūsmu ieskaitam. Ar 4. algoritmu pieejama 5. norēķinu procedūra (kas definēta UDFS 2.8.1. punktā), lai izpildītu papildsistēmu maksājuma norādījumus. Lai optimizētu papildsistēmu īpaši steidzamu darījumu izpildi dalībnieku apakškontos, izmanto īpašu algoritmu (5. algoritmu).

a)

Saskaņā ar 1. algoritmu (“visu vai neko”) [iekļaut CB nosaukumu] gan attiecībā uz jebkurām attiecībām, saistībā ar kurām noteikts divpusējs limits, gan attiecībā uz tādu attiecību kopējo summu, kurām noteikts daudzpusējs limits:

i)

aprēķina katra TARGET2 dalībnieka MM konta vispārējo likviditātes pozīciju, nosakot, vai visu izejošo un ienākošo vēl rindā esošo maksājuma rīkojumu kopsavilkums ir pozitīvs vai negatīvs, un, ja tas ir negatīvs, pārbauda, vai tas pārsniedz šim dalībniekam pieejamo likviditāti (vispārējā likviditātes pozīcija ir “kopējā likviditātes pozīcija”); un

ii)

pārbauda, vai ievēroti katra TARGET2 dalībnieka noteiktie limiti un rezervētās summas saistībā ar katru attiecīgo MM kontu.

Ja šo aprēķinu un pārbaužu rezultāts ir pozitīvs katram attiecīgajam MM kontam, [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus maksājumus.

b)

Saskaņā ar 2. algoritmu (“daļējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i)

saskaņā ar 1. algoritmu aprēķina un pārbauda katra attiecīgā MM konta likviditātes pozīcijas, limitus un rezervētās summas; un

ii)

ja viena vai vairāku attiecīgo MM kontu likviditātes pozīcija ir negatīva, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad katra attiecīgā MM konta kopējā likviditātes pozīcija ir pozitīva.

Pēc tam [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB, ņemot vērā nosacījumu, ka pietiek līdzekļu, attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus atlikušos maksājumus (izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus).

Nodalot maksājuma rīkojumus, [iekļaut CB nosaukumu] sāk ar TARGET2 dalībnieka MM kontu ar vislielāko negatīvo kopējo likviditātes pozīciju un maksājuma rīkojumu, kas ir zemākās prioritātes rindas beigās. Šī izlases procedūra darbojas tikai īsu laiku, ko pēc savas izvēles nosaka [iekļaut CB nosaukumu].

c)

Saskaņā ar 3. algoritmu (“daudzpusējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i)

salīdzina TARGET2 dalībnieku MM kontu pārus, lai noteiktu, vai rindās esošos maksājuma rīkojumus var izpildīt, izmantojot šiem diviem TARGET2 dalībnieku MM kontiem pieejamo likviditāti un ievērojot to noteiktos limitus (sākot ar MM kontu pāri, kam ir vismazākā savstarpēji adresēto maksājuma rīkojumu starpība), un iesaistītās CB vienlaikus grāmato šos maksājumus abu TARGET2 dalībnieku MM kontos; un

ii)

ja i) daļā aprakstītā MM kontu pāra likviditāte nav pietiekama, lai nodrošinātu līdzekļus divpusējai likviditātei, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad likviditātes pietiek. Pēc tam iesaistītās CB abu TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda atlikušos maksājumus, izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus.

Pēc i) un ii) daļā norādīto pārbaužu veikšanas [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda daudzpusējo norēķinu pozīcijas (starp dalībnieka MM kontu un citu TARGET2 dalībnieku MM kontiem, saistībā ar kuriem noteikts daudzpusējs limits). Šajā nolūkā mutatis mutandis piemēro i) un ii) daļā aprakstīto procedūru.

d)

Saskaņā ar 4. algoritmu (“daļējais algoritms un papildsistēmu norēķini”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 2. algoritmā, bet nenodala maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar papildsistēmas norēķiniem (kas norēķinās, veicot vienlaicīgus daudzpusējos norēķinus).

e)

Saskaņā ar 5. algoritmu (“papildsistēmas norēķini, izmantojot subkontus”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 1. algoritmā, kas grozīta, nosakot, ka [iekļaut CB nosaukumu] uzsāk 5. algoritmu, izmantojot Papildsistēmas interfeisu, un pārbauda tikai to, vai pietiekami daudz līdzekļu pieejams dalībnieku subkontos. Turklāt netiek ņemti vērā limiti vai rezervētās summas. 5. algoritms darbojas arī nakts norēķinu laikā.

4)

Maksājuma rīkojumi, kas ievades pozīcijā iekļauti pēc 1.–4. algoritma uzsākšanas, ievades pozīcijā var tomēr tikt izpildīti nekavējoties, ja attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontu pozīcijas un limiti ir savietojami gan ar šo maksājuma rīkojumu izpildi, gan notiekošajā optimizācijas procedūrā esošo maksājuma rīkojumu izpildi. Tomēr abi algoritmi nevar tikt izpildīti vienlaikus.

5)

Dienas apstrādes laikā algoritmi darbojas secīgi. Tik ilgi, kamēr nav neizpildītu papildsistēmas vienlaicīgo daudzpusējo norēķinu, ir spēkā šāda secība:

a)

1. algoritms;

b)

ja 1. algoritmam nav rezultāta – 2. algoritms;

c)

ja 2. algoritmam nav rezultāta – 3. algoritms, vai, ja 2. algoritms ir veiksmīgs – atkārto 1. algoritmu.

Ja ir neizpildīti papildsistēmas vienlaicīgie daudzpusējie norēķini (“5. procedūra”) – darbojas 4. algoritms.

6)

Algoritmu izpilde ir elastīga, nosakot iepriekš noteiktu laika nobīdi starp dažādu algoritmu piemērošanu, lai nodrošinātu to, ka divu algoritmu izpildi šķir minimāls laika posms. Algoritmu izpildes secību kontrolē automātiski. Jāparedz manuālas iejaukšanās iespēja.

7)

Laikā, kad maksājuma rīkojums iekļauts algoritma darbībā, to nevar atsaukt vai mainīt tā atrašanās vietu rindā. Lūgumus mainīt atrašanās vietu rindā vai atsaukt maksājuma rīkojumu līdz algoritma izpildes pabeigšanai iekļauj rindā. Ja attiecīgais maksājuma rīkojums algoritma darbības laikā tiek izpildīts, lūgumus tam mainīt vietu rindā vai to atsaukt noraida. Ja maksājuma rīkojums netiek izpildīts, dalībnieka lūgumu ņem vērā nekavējoties.

8.   IKM izmantošana

1)

IKM var izmantot maksājuma rīkojumu ievadīšanai.

2)

IKM var tikt izmantots informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai.

3)

Izņemot uzglabātos maksājuma rīkojumus un statisko datu informāciju, IKM pieejami tikai tie dati, kas saistīti ar attiecīgo darbadienu. Informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

4)

Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma un tas nozīmē, ka katram dalībniekam jālūdz sniegt viņam informāciju. Dalībnieki regulāri darbadienas laikā pārbauda, vai IKM nav svarīgu ziņojumu.

5)

Dalībniekiem, kuri izmanto interneta piekļuvi, pieejams tikai režīms “lietotājs–lietojumprogramma” (user-to-application mode; U2A). U2A režīms atļauj tiešu komunikāciju starp dalībnieku un IKM. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datorā. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā.

6)

Katram dalībniekam ir vismaz viena darbstacija ar interneta pieslēgumu, lai piekļūtu IKM ar U2A palīdzību.

7)

Piekļuves tiesības IKM piešķir, izmantojot sertifikātus, kuru lietošana sīkāk aprakstīta 10.–13. punktā.

8)

Dalībnieki IKM drīkst izmantot arī likviditātes pārvedumiem:

a)

[iekļaut, ja piemērojams] no to MM konta uz to kontu ārpus MM;

b)

starp MM kontu un dalībnieka subkontiem; un

c)

no MM konta uz papildsistēmas pārvaldīto atbilstošo kontu (mirror account).

9.   UDFS, IKM Lietotāja rokasgrāmata un Lietotāja rokasgrāmata publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu interneta piekļuvei

Sīkāk izstrādāti norādījumi un piemēri, kas paskaidro minētos noteikumus, ir UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmatā, kas angļu valodā kopā ar grozījumiem tiek publicēta [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē un TARGET2 interneta vietnē, un “Lietotāja rokasgrāmatā publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu interneta piekļuvei”.

10.   Sertifikātu izsniegšana, bloķēšana, reaktivēšana, atsaukšana un atjaunošana

1)

Dalībnieks lūdz [iekļaut CB nosaukumu] izsniegt sertifikātus, kas ļauj piekļūt TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], izmantojot interneta piekļuvi.

2)

Dalībnieks lūdz [iekļaut CB nosaukumu] bloķēt vai reaktivēt sertifikātus, kā arī tos atsaukt vai atjaunot gadījumos, ja sertifikātu turētājs vairs nevēlas piekļūt TARGET2, vai ja dalībnieks pārtraucis savu darbību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] (piem., apvienošanās vai pārņemšanas dēļ).

3)

Dalībnieks veic visus piesardzības un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sertifikāti tiek lietoti tikai atbilstoši Saskaņotajiem noteikumiem.

4)

Dalībnieks bez kavēšanās informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkurām būtiskām pārmaiņām informācijā, kas iekļauta veidlapās, kuras [iekļaut CB nosaukumu] iesniegtas saistībā ar sertifikātu izsniegšanu.

11.   Dalībnieka rīcība ar sertifikātiem

1)

Dalībnieks nodrošina visu sertifikātu drošu glabāšanu un veic stingrus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai novērstu kaitējumus trešajām personām un nodrošinātu, ka katru sertifikātu lieto tikai konkrētais sertifikāta turētājs, kuram sertifikāts izsniegts.

2)

Dalībnieks bez kavēšanās sniedz visu [iekļaut CB nosaukumu] prasīto informāciju un garantē šīs informācijas ticamību. Dalībnieki jebkurā brīdī pilnībā atbild par to, ka joprojām ir pareiza visa informācija, ko tie snieguši [iekļaut CB nosaukumu] saistībā ar sertifikātu izsniegšanu.

3)

Dalībnieki pilnībā atbild par to, ka viņu sertifikātu turētāji tiem piešķirtos sertifikātus tur atsevišķi no slepenajiem PIN un PUK kodiem.

4)

Dalībnieki pilnībā atbild par to, ka viņu sertifikātu turētāji neizmanto sertifikātus funkcijām vai mērķiem, kas nav tie, kuriem sertifikāti izsniegti.

5)

Dalībnieks nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkuru lūgumu un tā pamatojumu sertifikātu bloķēšanai, reaktivēšanai, atsaukšanai vai atjaunošanai.

6)

Dalībnieks nekavējoties lūdz [iekļaut CB nosaukumu] bloķēt sertifikātus vai tajos iekļautās atslēgas, ja sertifikāti ir bojāti vai vairs nav to turētāju valdījumā.

7)

Dalībnieks nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu] par sertifikātu pazušanu vai zādzību.

12.   Drošības prasības

1)

Datorsistēma, ko dalībnieks izmanto, lai piekļūtu TARGET2 ar interneta palīdzību, atrodas dalībniekam piederošās vai nomātās telpās. Piekļuve TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir atļauta tikai no šādām telpām un, lai izvairītos no neskaidrībām, attālināta piekļuve nav atļauta.

2)

Dalībnieks visu programmatūru lieto datorsistēmās, kas instalētas un iekārtotas saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem IT drošības standartiem, kas ietver vismaz 12. punkta 3) apakšpunktā un 13. punkta 4) apakšpunktā izklāstītās prasības. Dalībnieks nodrošinās ar piemērotiem datordrošības līdzekļiem, t. sk. pret vīrusiem un ļaunprogrammatūru, veic pasākumus pret personas datu izmānīšanu (pikšķerēšanu), drošības uzlabošanas (hardening) pasākumus un ielāpu pārvaldības (patch management) procedūras. Dalībnieks regulāri atjaunina šādus pasākumus un procedūras.

3)

Dalībnieks interneta piekļuves mērķiem izveido šifrētu komunikāciju saikni ar TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

4)

Lietotāju kontiem dalībnieka darbstacijās nav administratora privilēģiju. Privilēģijas piešķir saskaņā ar “mazāko privilēģiju” principu.

5)

Dalībnieki vienmēr šādi aizsargā datorsistēmas, ko izmanto TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] interneta piekļuvei:

a)

tie aizsargā datorsistēmas un darbstacijas no neatļautas fiziskas un tīkla piekļuves, vienmēr izmantojot ugunsmūri, kas aizsargā datorsistēmas un darbstacijas no ienākošās interneta datplūsmas, kā arī aizsargā darbstacijas no neatļautas piekļuves iekšējā tīklā. Tie izmanto ugunsmūri, kas aizsargā no ienākošās datplūsmas, ka arī ugunsmūrus darbstacijās, kas nodrošina, ka tikai autorizētas programmas nodrošina ārējo saziņu;

b)

dalībniekiem atļauts darbstacijās instalēt tikai programmatūru, kas vajadzīga piekļuvei TARGET2 un kas autorizēta saskaņā ar dalībnieka iekšējās drošības kārtību;

c)

dalībnieki vienmēr nodrošina, ka visas lietojumprogrammas, kas darbojas darbstacijās, tiek regulāri atjauninātas un ka uzstādīta to jaunākā versija. Tas jo īpaši attiecas uz operētājsistēmu, interneta pārlūkprogrammu un spraudņiem;

d)

dalībnieki vienmēr ierobežo no darbstacijām izejošo datplūsmu, atļaujot tikai darbam vajadzīgas vietnes, kā arī vietnes, kas nepieciešamas likumīgiem un pamatotiem programmatūras atjauninājumiem;

e)

dalībnieki nodrošina, ka visas kritiskās datuplūsmas uz darbstacijām vai no tām ir aizsargātas pret izpaušanu un ļaunprātīgām pārmaiņām, jo īpaši, ja datnes tiek nosūtītas, izmantojot tīklu.

6)

Dalībnieks nodrošina, ka tā sertifikātu turētāji vienmēr izmanto drošas pārlūkošanas principus, t. sk.:

a)

rezervē konkrētas darbstacijas, lai piekļūtu vietnēm ar vienādu nozīmīguma līmeni, un piekļūst šīm vietnēm tikai no šīm darbstacijām,

b)

vienmēr restartē pārlūkprogrammas sesiju pirms piekļūšanas TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] interneta piekļuvei un pēc tās,

c)

pārbauda jebkura servera SSL sertifikāta autentiskumu katru reizi, kad tie veic pieteikšanos TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] interneta piekļuvei,

d)

ar aizdomām izturas pret e-pastu, ko, iespējams, nosūtījusi TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], un nekad nenorāda sertifikāta paroli, ja tā tiek prasīta, jo TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] nekad neprasīs sertifikāta paroli e-pastā, vai citā veidā.

7)

Lai mazinātu riskus savai sistēmai, dalībnieks vienmēr uztur spēkā šādus pārvaldības principus:

a)

ievieš lietotāju pārvaldības praksi, kas nodrošina, ka sistēmā tiek izveidoti un tajā paliek tikai autorizēti lietotāji, un uztur pareizu un atjauninātu autorizēto lietotāju sarakstu;

b)

salīdzina dienas maksājumu datplūsmu, lai atklātu autorizēto un faktisko dienas maksājumu datplūsmu (nosūtīto un saņemto) neatbilstības;

c)

nodrošina, ka sertifikātu turētāji vienlaikus nepārlūko kādu citu interneta vietni un nepiekļūst TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

13.   Papildu drošības prasības

1)

Dalībnieks ar pienācīgu organizatorisko un/vai tehnisko pasākumu palīdzību vienmēr nodrošina, ka lietotāja identifikatori (ID), kas atklāti piekļuves tiesību kontrolei (Piekļuves tiesību pārbaude), netiek izmantoti ļaunprātīgi, jo īpaši, ka par tiem neuzzina neautorizētas personas.

2)

Dalībnieka rīcībā ir lietotāju administrēšanas process, kas nodrošina attiecīgā lietotāja ID nekavējošu un neatgriezenisku dzēšanu, ja darbinieks vai cits sistēmas lietotājs, kas to lieto dalībnieka telpās, atstāj dalībnieka organizāciju.

3)

Dalībnieka rīcībā ir lietotāju administrēšanas process, kas nekavējoties un neatgriezeniski ļauj bloķēt lietotāja ID, kurš ir jebkādā veidā kompromitēts, t. sk. gadījumos, ja sertifikāti ir pazaudēti vai nozagti, vai izkrāpta parole.

4)

Ja dalībnieks trijos gadījumos nespēj novērst ar drošību saistītus defektus vai konfigurācijas kļūdas (piemēram, ar ļaunprogrammatūru inficētu sistēmu dēļ), SSP sniedzējas NCB var neatgriezeniski bloķēt visus dalībnieka lietotāju ID.

IIA papildinājums

KOMISIJAS MAKSA UN TĀS PIEMĒROŠANA INTERNETA PIEKĻUVEI

Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem

1.

Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir EUR 70 par interneta piekļuvi MM kontam un EUR 150 par MM kontu, un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) ir EUR 0,80.

2.

Papildu mēneša maksa (EUR 30 par kontu) jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kuri nevēlas, ka TARGET2 direktorijā publicē to konta BIC.

3.

[Iekļaut CB nosaukumu] katram MM kontam bez maksas izsniedz un uztur līdz pieciem aktīvajiem sertifikātiem katram dalībniekam. [Iekļaut CB nosaukumu] noteiktā maksa par katra nākamā papildu aktīvā sertifikāta izsniegšanu ir EUR 50. [Iekļaut CB nosaukumu] noteiktā maksa par katru nākamo papildu aktīvo sertifikātu ir EUR 11 gadā. Aktīvie sertifikāti ir derīgi trīs gadus.

Rēķina samaksa

4.

Tiešajiem dalībniekiem piemēro šādus rēķina nosūtīšanas noteikumus. Tiešais dalībnieks rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša piektajā norēķinu dienā. Maksājumu [iekļaut CB nosaukumu] norādītajā kontā veic ne vēlāk kā šā mēneša 10. darbadienā, un to debetē no šā dalībnieka MM konta.


VI PIELIKUMS

ATCELTĀ PAMATNOSTĀDNE UN TĀS GROZĪJUMI

 

Pamatnostādne ECB/2007/2 (OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.).

 

Pamatnostādne ECB/2009/9 (OV L 123, 19.5.2009., 94. lpp.).

 

Pamatnostādne ECB/2009/21 (OV L 260, 3.10.2009., 31. lpp.).

 

Pamatnostādne ECB/2010/12 (OV L 261, 5.10.2010., 6. lpp.).

 

Pamatnostādne ECB/2011/2 (OV L 86, 1.4.2011., 75. lpp.).

 

Pamatnostādne ECB/2011/15 (OV L 279, 26.10.2011., 5. lpp.).


VII PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Pamatnostādne ECB/2007/2

Šī pamatnostādne

1.–4. pants

1.–4. pants

5.–6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

9.–11. pants

7. pants

12. pants

8. pants

13. pants

9. pants

14. pants

10. pants

15. pants

11. pants

16. pants

17.–24. pants

12. pants

25. pants

14. pants

26. pants

15. pants

27. pants

16. pants

28. pants

I–V pielikums

I–V pielikums


Top