EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0032

Komisijas Direktīva 2012/32/ES ( 2012. gada 25. oktobris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 312, 10.11.2012, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 75 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; Atcelts ar 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj

10.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/1


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/32/ES

(2012. gada 25. oktobris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (1) un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 96/98/EK vajadzībām starptautiskās konvencijas un testēšanas standarti jāpiemēro to jaunākajā redakcijā.

(2)

Kopš pieņemts jaunākais tiesību akts, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 96/98/EK, ir stājušies spēkā vairāki grozījumi starptautiskajās konvencijās un piemērojamos testēšanas standartos. Šie grozījumi ir jāiekļauj Direktīvā 96/98/EK.

(3)

Starptautiskā jūrniecības organizācija un Eiropas standartizācijas organizācijas tajā pašā laikā arī ir pieņēmušas standartus, tostarp sīki izstrādātus testēšanas standartus vairākām aprīkojuma iekārtām un ierīcēm, kuras uzskaitītas Direktīvas 96/98/EK A.2. pielikumā vai kuras, lai gan nav uzskaitītas, ir uzskatāmas par atbilstošām minētās direktīvas vajadzībām. Tādēļ šādas aprīkojuma iekārtas un ierīces ir jāiekļauj A.1. pielikumā vai attiecīgā gadījumā jāpārceļ no A.2. pielikuma uz A.1. pielikumu.

(4)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 96/98/EK.

(5)

Ir lietderīgi pārejas periodā atļaut turpināt laist tirgū un uzstādīt Kopienas kuģos aprīkojumu, uz ko tikko attiecinātas šās direktīvas harmonizētās prasības un kas saražots pirms šās direktīvas īstenošanas termiņa beigām.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/98/EK A pielikumu aizstāj ar šās direktīvas pielikumu.

2. pants

Aprīkojumu, kas A.1. pielikuma 1. slejā norādīts kā “jauns” vai kā pārcelts no A.2. pielikuma un kas izgatavots pirms 2013. gada 30. novembra atbilstīgi tipa apstiprināšanas procedūrām, kuras pirms minētās dienas jau bijušas spēkā kādas dalībvalsts teritorijā, var turpināt laist tirgū un uzstādīt Kopienas kuģī līdz 2015. gada 30. novembrim.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais 2013. gada 30. novembrī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2013. gada 30. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 25. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.


PIELIKUMS

A PIELIKUMS

A pielikuma vispārīga piezīme. SOLAS noteikumi ir SOLAS 2009. gada konsolidētā redakcija.

A pielikuma vispārīga piezīme. Dažās pozīcijās 5. ailē norādīti vairāki izstrādājuma varianti, kas iespējami vienā un tajā pašā pozīcijā. Izstrādājuma varianti ir norādīti atsevišķi un ar punktētu līniju nodalīti cits no cita. Sertifikācijas nolūkos atbilstīgi izvēlas tikai vienu attiecīgā izstrādājuma variantu (piemērs: A.1/3.3).

Saīsinājumi

 

A.1 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

 

A.2 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti.

 

AC labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

 

CAT radariekārtu kategorija, kā noteikts Starptautiskās elektrotehnikas komisijas (IEC) 62388 standartu (2007. gads) 1.3. punktā

 

Cirk. cirkulārs

 

COLREG Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

 

COMSAR SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

 

EN Eiropas standarts

 

ETSI Eiropas Elektrosakaru standartu institūts

 

FSS Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

 

FTP Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testu metožu piemērošanu

 

HSC Ātrgaitas kuģu kodekss

 

IBC Starptautiskais ķīmisko beramkravu kodekss

 

ICAO Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

 

IEC Starptautiskā elektrotehnikas komisija

 

IGC Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā sašķidrinātas gāzes bez taras

 

SJO Starptautiskā jūrniecības organizācija

 

ISO Starptautiskā standartizācijas organizācija

 

ITU Starptautiskā elektrosakaru savienība

 

LSA glābšanas līdzekļu kodekss

 

MARPOL Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

 

MEPC Jūras vides aizsardzības komiteja.

 

MSC Kuģošanas drošības komiteja

 

NOx slāpekļa oksīdi

 

SOLAS Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

 

SOx sēra oksīdi

 

not. noteikums

 

Rez. rezolūcija

A.1 PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, KURAM STARPTAUTISKAJOS DOKUMENTOS JAU IR SĪKI IZSTRĀDĀTI TESTĒŠANAS STANDARTI

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1 pielikumu

a)

Vispārīga piezīme. Papildus īpaši minētajiem testēšanas standartiem starptautisko konvenciju piemērojamajās prasībās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros ir jāatrod vairāki noteikumi, kas jāpārbauda tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā), kā minēts atbilstības novērtēšanas moduļos B pielikumā.

b)

1. aile. Var būt piemērojams Komisijas Direktīvas 2010/68/ES (1) 2. pants (MED A pielikuma 6. grozījumi).

c)

1. aile. Var būt piemērojams Komisijas Direktīvas 2011/75/ES (2) 2. pants (MED A pielikuma 7. grozījumi).

d)

2. aile. Ja izmantots termins “sistēmas piederumi”, var nākties testēt vienu piederumu, piederumu kopu vai visu sistēmu, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības.

e)

5. aile. Ja ir atsauce uz SJO rezolūcijām, tad piemēro tikai tos testēšanas standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un nepiemēro pašu rezolūciju noteikumus.

f)

5. aile. Piemēro starptautisko konvenciju un testēšanas standartu jaunāko redakciju. Lai pareizi noteiktu attiecīgos standartus, testu ziņojumos, atbilstības sertifikātos un atbilstības deklarācijās norāda piemēroto īpašo testēšanas standartu un tā redakciju.

g)

5. aile. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko dokumentu prasībām. Turpretim, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

h)

6. aile. Ar H moduli jāsaprot H modulis kopā ar konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

i)

Šajā pielikumā izklāstītās prasības neskar starptautisko konvenciju prasības par pārvadājumiem.

1.   Glābšanas līdzekļi

4. aile. Jāpiemēro SJO MSC 980. cirkulārs, ja vien tas nav aizstāts ar 4. ailē minētajiem konkrētajiem dokumentiem.

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Glābšanas riņķi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

a)

glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām,

b)

glābšanas riņķiem,

c)

glābšanas vestēm

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signalizācijas ierīces

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Glābšanas vestes

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 922,

SJO MSC.1/Cirk. 1304

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas nav glābšanas vestes:

ar siltumizolāciju vai bez tās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas ir glābšanas vestes:

ar siltumizolāciju vai bez tās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 7. not.,

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Siltuma aizsarglīdzekļi

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 22. not.,

III nodaļas 32. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Izpletņa raķetes (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 6. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Līnmetēji

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 18. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VII nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 13. not.,

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Cietie glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC 48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 809,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Divpusēji glābšanas plosti ar pārsegu

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 809,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 13. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Glābšanas laivas:

a)

ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas:

daļēji slēgtas,

pilnīgi slēgtas;

b)

brīvā kritiena glābšanas laivas:

pilnīgi slēgtas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Cietās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Piepūšamās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Ātrgaitas dežūrlaivas:

a)

piepūšamās,

b)

cietās,

c)

ar cietām un piepūšamām daļām

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 1016,

SJO MSC/Cirk. 1094

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006,

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltņi)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 33. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem

Pārcelts uz A.2./1.3.

A.1/1.23

Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 33. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Glābšanas plostu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 12. not.,

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Atvienošanas mehānisms:

a)

glābšanas laivām un dežūrlaivām (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem),

b)

glābšanas plostiem (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa (3),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Kuģu evakuācijas sistēmas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 15. not.,

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Glābšanas līdzekļi

III nodaļas 4. not.

III nodaļas 26. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

Iekāpšanas trapi

III nodaļas 4. not.,

III nodaļas 11. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 11. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

SJO MSC.1/Cirk. 1285

SJO Rez. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Atstarojošie materiāli

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta

Pārcelts uz A.1./5.17. un A.1./5.18.

A.1/1.32

9 GHz SAR retranslators (SART)

Pārcelts uz A.1./4.18.

A.1/1.33

Glābšanas laivu un dežūrlaivu radiolokācijas atstarotājs

(pasīvais)

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.164(78)

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

ISO 8729-1 (2010),

IEC EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1./4.23.

A.1/1.35

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1./3.38.

A.1/1.36

Glābšanas laivu/dežūrlaivu virzošie dzinēji

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV, V nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Dežūrlaivu piekarināmie virzošie dzinēji

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, 10. pielikums

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, 11. pielikums

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums

B + D

B + F

A.1/1.40

Mehāniskais loča pacēlājs

Pārcelts uz A.1./4.48.

A.1/1.41

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

a)

ar laivceltni nolaižamām glābšanas laivām,

b)

brīvā kritiena glābšanas laivām,

c)

glābšanas plostiem,

d)

dežūrlaivām,

e)

ātrgaitas dežūrlaivām

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 16. not.,

III nodaļas 17. not.,

III nodaļas 23. not.,

III nodaļas 24. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loča traps

Pārcelts uz A.1./4.49.

A.1/1.43

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

Cietās/piepūšamās dežūrlaivas

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

III nodaļas 21. not.,

III nodaļas 31. not.,

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

SJO Rez. MSC.81(70),

SJO MSC/Cirk. 1006,

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Jūras piesārņojuma novēršana

Nr.

Pozīcijas nosaukums

MARPOL 73/78 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

SJO Rez. MEPC.107(49),

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Naftas/ūdens saskarnes indikatori

I pielikuma 32. not.

I pielikuma 32. not.

MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Naftas satura mērierīces

I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

SJO Rez. MEPC.107(49),

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

Atstāts tukšs

A.1/2.5

Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma uz naftas tankkuģiem

I pielikuma 31. not.

I pielikuma 31. not.

MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Notekūdeņu sistēmas

IV pielikuma 9. not.

IV pielikuma 9. not.

SJO Rez. MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta

VI pielikuma 16. not.

VI pielikuma 16. not.

MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Kuģa NOx analizatori, kas izmanto 2008. gada NOx tehniskā kodeksa tiešās mērīšanas un uzraudzības metodi

SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.)

SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.),

SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss),

SJO MEPC.1/Cirk. 638

SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss),

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss),

IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai

Pārcelts uz A.2./2.4.

A.1/2.10

Sk. šā A.1. pielikuma c) piezīmi

Kuģa izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas

SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.),

SJO Rez. MEPC.184(59)

SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

SJO Rez. MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Ugunsdrošības aprīkojums

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Klāja seguma apakšējās kārtas

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss),

SJO MSC/Cirk. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

II-2. nodaļas 18. not.,

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1239,

SJO MSC/Cirk. 1275

EN 3-7 (2004), ieskaitot A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007),

EN 3-9 (2006), ieskaitot AC (2007),

EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugunsdzēsēja ietērps: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs:

EN 469 (2005), ieskaitot A1 (2006) un AC (2006).

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – atstarojošs apģērbs specializētai ugunsdzēšanai:

EN 1486 (2007).

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs –aizsargapģērbs ar atstarojošu ārējo virsmu:

ISO 15538 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugunsdzēsēja ietērps: zābaki

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 15090 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugunsdzēsēja ietērps: cimdi

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 659 (2003), ieskaitot A1 (2008) un AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugunsdzēsēja ietērps: ķivere

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts

Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

- Un tad, ja aparāts domāts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos:

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. punkts,

SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. punkts

EN 136 (1998), ieskaitot AC (2003),

EN 137 (2006).

Un tad, ja aparāts domāts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos:

ISO 23269-3 (2011)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts.

Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. g. HSC kodeksu

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), ieskaitot AC (2005),

EN 14594 (2005), ieskaitot AC (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sprinklersistēmas detaļas dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. not. minētajām detaļām (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju).

(Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez.MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 912

SJO Rez. A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

SJO MSC/Cirk. 1165, A papildinājums

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

A un B klases pārsegumu ugunsdrošība:

a)

A klases pārsegumi;

b)

B klases pārsegumi

A klasei:

II-2. nodaļas 3.2. not.

B klasei:.

II-2. nodaļas 3.4. not.

II-2. nodaļas 9. not. un

A klasei:

II-2. nodaļas 3.2. not.,

SJO MSC/Cirk. 1005 (vieglajām konstrukcijām);

B klasei:.

II-2. nodaļas 3.4. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 16. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 16. not.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

SJO MSC/Cirk. 677

Aprīkojumam, kas nav vārsti:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Vārstiem:

B + F

A.1/3.13

Nedegoši materiāli

II-2. nodaļas 3. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, kas saskaras ar A vai B klases pārsegumiem

Pozīcija iekļauta A.1./3.26. un A.1./3.27.

A.1/3.15

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

a)

caurules un veidgabali;

b)

vārsti;

c)

lokano cauruļu mezgli;

d)

metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm

II-2. nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. un 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. un 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

Caurules un veidgabali:

SJO Rez. A.753(18).

- - Vārsti:

ISO 10497 (2010).

- Lokano cauruļu mezgli:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

- Metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm:

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Ugunsdrošas durvis

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss),

SJO MSC.1/Cirk. 1319

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Ugunsdrošo durvju vadības sistēmu elementi

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

a)

dekoratīvie saplākšņi;

b)

krāsu sistēmas;

c)

grīdas segumi;

d)

cauruļu izolācijas pārklājumi;

e)

A, B un C klases pārsegumu konstrukcijā izmantotās līmes;

f)

ugunsnedroši cauruļvadi

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 6. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Drapērijas, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss),

SJO MSC/Cirk. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mīkstās mēbeles

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 5. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss),

SJO MSC/Cirk. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Gultas piederumi

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.,

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss),

SJO MSC/Cirk. 1102

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Uguns slāpētāji

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegošas cauruļvadu saskares A klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1./3.26.

A.1/3.24

Elektrokabeļu līnijas A klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1/3.26(a)

A.1/3.25

A un B klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Saskares A klases pārsegumos:

a)

elektrokabeļu līnijas;

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Saskares B klases pārsegumos:

a)

elektrokabeļu līnijas;

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

II-2. nodaļas 9. not.

II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas)

(Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez.MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 912

ISO 6182-1 (2004)

vai

EN 12259-1 (1999), ieskaitot A1 (2001), A2 (2004) un A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Ugunsdzēsības šļūtenes

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

EN 14540 (2004), ieskaitot A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533 (1999),

un attiecīgā gadījumā:

a)

kategorija: (droša vide):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007);

b)

2. kategorija: (eksplozīva vide):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007), ieskaitot IEC 60079-1 1. labojumu (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)

Pozīcija svītrota, jo uz to attiecas A.1./3.9. un A.1./3.28.

A.1/3.32

Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1102

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1102

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Saskares ugunsdrošos pārsegumos ātrgaitas kuģos:

a)

elektrokabeļu līnijas,

b)

cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

III nodaļas 4. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

EN 3-7 (2004), ieskaitot A1 (2007),

EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007),

EN 3-9 (2006), ieskaitot AC (2007),

EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Sprauslas līdzvērtīgām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

SJO MSC/Cirk. 1165

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai piederumi)

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO Rez. A.752(18),

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts

SJO Rez. A.752(18)

vai

ISO 15370 (2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Avārijas glābšanas elpošanas ierīces (EEBD)

II-2. nodaļas 13. not.

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts,

SJO MSC/Cirk. 849

ISO 23269-1 (2008) un alternatīvi:

- Autonomiem atklātās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru un ar pilnu masku vai iemutni, kas paredzēti izkļuvei no briesmām:

EN 402 (2003).

- Autonomiem atklātās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru un kapuci, kas paredzēti izkļuvei no briesmām:

EN 1146 (2005).

- Autonomiem slēgtās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru:

EN 13794 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertās gāzes sistēmas komponenti

II-2. nodaļas 4. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. A.567(14),

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts,

SJO MSC/Cirk. 353,

SJO MSC/Cirk. 387,

SJO MSC/Cirk. 485,

SJO MSC/Cirk. 450 1. redakcija.,

SJO MSC/Cirk. 731,

SJO MSC/Cirk. 1120

SJO MSC/Cirk. 353

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips)

II-2. nodaļas 1. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 1. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas trose

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts,

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Līdzvērtīgi stacionāri gāzes ugunsdzēšanas sistēmu piederumi (dzēšanas līdzekļi, galvas vārsti un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

SJO MSC/Cirk. 848,

SJO MSC.1/Cirk. 1313,

SJO MSC.1/Cirk. 1316,

SJO MSC.1/Cirk. 1317

SJO MSC/Cirk. 848,

SJO MSC.1/Cirk. 1317

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās (aerosola sistēmas)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1270,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

SJO MSC.1/Cirk. 1270, ieskaitot 1. labojumu

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

Piezīme. Stacionārā augstas intensitātes putu dzēšanas sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpās un kravas sūkņu telpās tomēr jāpārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi Administrācijas prasībām

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts

SJO MSC/Cirk. 670

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi A kategorijas mašīntelpās

(sprauslas un veiktspējas pārbaudes)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO MSC.1/Cirk. 1387

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Sprauslas stacionārām ūdens ugunsdzēsības sistēmām ro-ro telpās un īpašas kategorijas telpās, kas līdzvērtīgas rezolūcijā A.123(V) minētajām

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.123(V),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

SJO MSC.1/Cirk. 1272

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības

Pārcelts uz A.2./3.9.

A.1/3.51

Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās

II-2. nodaļas 7. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

II-2. nodaļas 7. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1242,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas:

EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006).

Energoapgādes iekārtas:

EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006).

Karstuma detektori – punktveida detektori:

EN 54-5 (2000), ieskaitot A1 (2002)

Dūmu detektori – punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju:

EN 54-7 (2000), ieskaitot A1(2002) un A2(2006).

Liesmu detektori – punktveida detektori:

EN 54-10 (2002), ieskaitot A1(2005).

Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas:

EN 54-11 (2001), ieskaitot A1 (2005).

Īssavienojuma izolatori:

EN 54-17 (2007), ieskaitot AC (2007).

Ievades/izvades ierīces:

EN 54-18 (2005), ieskaitot AC (2007).

- Kabeļi:

EN 60332-1-1 (2004).

Un attiecīgā gadījumā – kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas:

IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

EN 1866-1 (2007)

vai

ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ugunsgrēka trauksmes ierīces – sirēnas

II-2. nodaļas 7. not.,

X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

II-2. nodaļas 7. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

Sirēnas:

EN 54-3 (2001), ieskaitot A1(2002) un A2(2006),

IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

VI nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533 (1999),

un attiecīgā gadījumā:

a)

4. kategorija: (droša vide):

EN 50104 (2010),

b)

3. kategorija: (eksplozīva vide):

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Divfunkciju uzgaļi

(smidzināšanai/strūklai)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai – Kombinētie stobri PN 16:

EN 15182-1 (2007), ieskaitot A1 (2009),

EN 15182-2 (2007), ieskaitot A1(2009).

- Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai – Kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16:

EN 15182-1 (2007), ieskaitot A1 (2009),

EN 15182-3 (2007), ieskaitot A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās)

II-2. nodaļas 10. not.,

X nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

EN 671-1 (2001), ieskaitot AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi – stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģos

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10.8.1. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1239,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

SJO MSC/Cirk. 798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. un 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1239,

SJO MSC.1/Cirk. 1276,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

SJO MSC.1/Cirk. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai

II-2. nodaļas 1. not.,

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss)

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss),

SJO MSC/Cirk. 553

SJO MSC.1/Cirk. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

SJO MSC.1/Cirk. 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

Piezīme. Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai pārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi Administrācijas prasībām

II-2. nodaļas 10. not.

II-2. nodaļas 10. not.

SJO MSC.1/Cirk. 1271

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Sk. šā A.1. pielikuma c) piezīmi

Pulverveida ķīmisko līdzekļu ugunsdzēšanas sistēmas

II-2. nodaļas 1. not.

II-2. nodaļas 1. not.,

Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā sašķidrinātas gāzes bez taras, 11. nodaļa

SJO MSC.1/Cirk. 1315

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex A.2/3.15

Paraugu ņemšanai paredzētu dūmu detektorsistēmu piederumi

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.

II-2. nodaļas 7. not.,

II-2. nodaļas 19. not.,

II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts,

un attiecībā uz šādām ierīcēm:

Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas:

EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006).

Energoapgādes iekārtas:

EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006).

Aspirācijas dūmu detektori:

EN 54-20 (2006), ieskaitot AC (2008).

Un attiecīgā gadījumā – kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas:

IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533 (1999).

Un eksplozīvā vidē:

EN 60079-0 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex A.2/3.25

C klases pārsegumi

II-2. nodaļas 3. not.

II-2. nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(jauna pozīcija)

Stacionāra gāzveida ogļūdeņražu detektorsistēma

II-2. nodaļas 4. not.

II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1370

SJO MSC.1/Cirk. 1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(jauna pozīcija)

Evakuācijas norāžu sistēmas, ko izmanto par alternatīvu zemu novietotajām apgaismes sistēmām

II-2. nodaļas 13. not.

II-2. nodaļas 13. not.,

SJO MSC.1/Cirk. 1168

SJO MSC.1/Cirk. 1168

B + D

B + E

B + F

4.   Navigācijas iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 4. sadaļu “Navigācijas iekārtas”

5. aile.

 

IEC 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. daļa: Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. daļa: Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

c)

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) – 3. daļa: Seriālas datraides līdzekļu tīkls

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. daļa: Seriālas datraides līdzekļu tīkls

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. grozījums – 3. daļa: Seriālas datraides līdzekļu tīkls

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. daļa: Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. daļa: Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetu

 

EN 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

a)

EN 61162-1 (2011) – 1. daļa: Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

b)

EN 61162-2 (1998) – 2. daļa: Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

c)

EN 61162-3 (2008) – 3. daļa: Seriālas datraides līdzekļu tīkls

EN 61162-3-am1 (2010) 1. grozījums – 3. daļa: Seriālas datraides līdzekļu tīkls

d)

EN 61162-400 (2002) – 400. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

EN 61162-401 (2002) – 401. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

EN 61162-402 (2005) – 402. daļa: Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

EN 61162-410 (2002) – 410. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

EN 61162-420 (2002) – 420. daļa: Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

EN 61162-450 (2011) – 450. daļa: Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetu

Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnētiskais kompass:

a)

A klase kuģiem;

b)

B klase glābšanas laivām un dežūrlaivām

V nodaļas 18. not.

V nodaļas 19. not.,

SJO Rez. A.382(X),

SJO Rez. A.694(17)

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2