Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/ES: Komisijas Lēmums ( 2012. gada 6. novembris ), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/88/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7325) Dokuments attiecas uz EEZ
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Iesaist. atcelta ar 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/3


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 6. novembris),

ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/88/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7325)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/696/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2012. gada 16. aprīlī izdeva ieteikumu ERA/REC/03-2012/ERTMS. Šā lēmuma pamatā ir minētais ieteikums.

(2)

Lai veicinātu ETCS strauju ieviešanu uz esošajām parastā dzelzceļa līnijām, dzelzceļa nozare ir pieprasījusi izveidot papildu funkcionalitāti Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmai / Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmai (“ERTMS/ETCS”), un šī prasība tika formulēta saprašanās memorandā, ko 2008. gada jūlijā parakstīja Eiropas Komisija un nozares pārstāvju asociācijas. Ar šo lēmumu šī papildu funkcionalitāte būtu jāiekļauj jaunā specifikāciju bāzlīnijā, tā sauktajā “3. bāzlīnijā”, ko var pilnībā piemērot to ERTMS/ETCS specifikāciju vietā, kuras izklāstītas Komisijas 2012. gada 25. janvāra Lēmumā 2012/88/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām (2) (“2. bāzlīnijas” jaunākais izlaidums, kas zināms arī kā redakcija 2.3.0d). “3. bāzlīnijas” būtisks aspekts ir tas, ka vilcieniem, kas aprīkoti ar ERTMS/ETCS, kura atbilst “3. bāzlīnijai”, būtu jāspēj kursēt dzelzceļa līnijās, kas aprīkotas ar ERTMS/ETCS, kura atbilst “2. bāzlīnijai”, bez jebkādiem ERTMS/ETCS izraisītiem papildu tehniskiem vai ekspluatācijas ierobežojumiem. Vajadzētu arī būt iespējamam konfigurēt uz dzelzceļa līnijām “3. bāzlīniju” ar mērķi nodrošināt savietojamību ar vilcieniem, kas aprīkoti ar ERTMS/ETCS, kura atbilst “2. bāzlīnijai” (izmanto tikai redakcijā 2.3.0d iekļautās funkcijas). “3. bāzlīnija” arī noslēdz ERTMS/ETCS atklātos punktus, piemēram, par bremzēšanas līknēm un mašīnista un mašīnas saskarnes (DMI) ergonomiskajiem aspektiem.

(3)

Ir atzīts, ka “2. bāzlīnijas” specifikācijas stabili darbojušās, kopš pieņemts Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Lēmums 2008/386/EK, ar ko groza A pielikumu Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu un A pielikumu Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu (3). Tāpēc vajadzētu nodrošināt iespēju arī turpmāk izmantot minētās specifikācijas. Tomēr attiecībā uz vilciena ERTMS/ETCS jāpiemēro pārskatītās testu specifikācijas, kas minētas A pielikuma A2. tabulas 37.b un 37.c indeksā. Turklāt “3. bāzlīnija” noslēdz vairākus atklātos punktus, tāpēc “2. bāzlīnijas” īstenošana attiecībā uz minētajiem punktiem būtu jāpamato uz A pielikumā minētajām attiecīgajām “3. bāzlīnijas” specifikācijām.

(4)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra ir pārskatījusi dzelzceļa globālās mobilo sakaru sistēmas ERTMS specifikācijas (GSM-R), kas minētas A pielikuma A2. tabulas 32., 33., 34. un 65. indeksā. Pārskatītās specifikācijas nemaina prasības, bet skaidri un nepārprotami klasificē Eiropas Integrētā dzelzceļa radio paplašinātā tīkla (EIRENE) dokumentos ietvertās pašreizējās obligātās prasības, tādējādi vienkāršojot sertifikācijas, atbilstības un verifikācijas procesus.

(5)

Kas attiecas uz specifikācijām, kas A pielikuma A2. tabulā apzīmētas ar “Rezervēts”, Saprašanās memorands starp Eiropas Komisiju, Eiropas Dzelzceļa aģentūru un Eiropas dzelzceļa nozares apvienībām par sadarbības pastiprināšanu attiecībā uz ERTMS vadību, kas tika parakstīts 2012. gada 16. aprīlī, ietver noteikumus, tostarp Eiropas Dzelzceļa aģentūras grafika izveidi, kas paredzēti tam, lai nodrošinātu, ka testu specifikācijas ir apstiprinātas un tās, uz kurām attiecas apzīmējums “Rezervēts”, ir iesniegtas laikus.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2012/88/ES.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/88/ES groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantu svītro;

2)

iekļauj šādu pantu:

“6.a pants

Īstenojot šā lēmuma III pielikumā izklāstīto SITS, piemēro vienu no diviem A pielikuma A2. tabulā norādītajiem specifikāciju kopumiem. “3. bāzlīnijas” specifikācijas saglabā, lai nodrošinātu, ka vilcieni, kas aprīkoti ar ERTMS/ETCS, kura atbilst “3. bāzlīnijai”, spēj kursēt dzelzceļa līnijās, kas aprīkotas ar ERTMS/ETCS, kura atbilst “2. bāzlīnijai”, bez jebkādiem papildu tehniskiem vai ekspluatācijas ierobežojumiem.”;

3)

A pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikumu;

4)

G pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 51, 23.2.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 136, 24.5.2008., 11. lpp.


I PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

Atsauces

Katrai atsaucei, kas norādīta pamatparametros (šīs SITS 4. nodaļa), ar A2. tabulā iekļautā indeksa starpniecību turpmāk tabulā norādītas atbilstošās obligātās specifikācijas.

A1.   tabula

Atsauce 4. nodaļā

Indeksa Nr. (skatīt A2. tabulu)

4.1.

4.1.a

1, 4

4.1.b

32

4.1.c

3

 

 

4.2.1.

4.2.1.a

27, 78

4.2.1.b

28

 

 

4.2.2.

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37 b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3.

4.2.3.a

14

4.2.3.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3.c

31, 37 b, c, d

4.2.3.d

18, 21

 

 

4.2.4.

4.2.4.a

64, 65

4.2.4.b

66

4.2.4.c

67

4.2.4.d

68

4.2.4.e

73, 74

4.2.4.f

32, 33

4.2.4.g

48

4.2.4.h

69, 70

4.2.4.j

71, 72

4.2.4.k

75, 76

 

 

4.2.5.

4.2.5.a

64, 65

4.2.5.b

10, 39, 40

4.2.5.c

19, 20

4.2.5.d

9, 43

4.2.5.e

16, 50

 

 

4.2.6.

4.2.6.a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6.b

29, 45

4.2.6.c

46

4.2.6.d

34

4.2.6.e

20

4.2.6.f

44

 

 

4.2.7.

4.2.7.a

12

4.2.7.b

62, 63

4.2.7.c

34

4.2.7.d

9

4.2.7.e

16

 

 

4.2.8.

4.2.8.a

11, 79

 

 

4.2.9.

4.2.9.a

23

 

 

4.2.10.

4.2.10.a

77 (3.1. iedaļa)

 

 

4.2.11.

4.2.11.a

77 (3.2. iedaļa)

 

 

4.2.12.

4.2.12.a

6, 51

 

 

4.2.13.

4.2.13.a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14.

4.2.14.a

5

 

 

4.2.15.

4.2.15.a

38

Specifikācijas

Piemēro vienu no diviem šā pielikuma A2. tabulā norādītajiem specifikāciju kopumiem.

Dokumenti, uz kuriem izdarīta atsauce A2. tabulā norādītajā specifikācijā, ir uzskatāmi tikai par informatīviem, ja A2. tabulā nav noteikts citādi.

Piezīme.

Specifikācijas, kas A2. tabulā apzīmētas ar “Rezervēts”, ir iekļautas arī G pielikuma atklāto punktu sarakstā, ja ir nepieciešama valsts noteikumu paziņošana, lai slēgtu norādītos atklātos punktus. Rezervētie dokumenti, kas nav iekļauti atklāto punktu sarakstā, paredzēti sistēmas uzlabošanai.

A2.   tabula

Obligāto specifikāciju saraksts

Indeksa Nr.

1. specifikāciju kopums

(ETCS“2. bāzlīnija” un GSM-R“0. bāzlīnija”)

2. specifikāciju kopums

(ETCS“3. bāzlīnija” un GSM-R“0. bāzlīnija”)

Atsauce

Specifikācijas nosaukums

Redakcija

Piezīmes

Atsauce

Specifikācijas nosaukums

Redakcija

Piezīmes

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS funkcionālo prasību specifikācija

5.0

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

2

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Terminu un saīsinājumu skaidrojošā vārdnīca

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Terminu un saīsinājumu skaidrojošā vārdnīca

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Sistēmas prasību specifikācija

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

Sistēmas prasību specifikācija

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

Juridiskas informācijas ierakstīšanas un lejupielādes rīka FFFIS

2.3.0

1. piezīme

UNISIG SUBSET-027

Juridiskas informācijas ierakstīšanas rīka FIS

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS mašīnista un mašīnas saskarnei

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS mašīnista un mašīnas saskarne

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS vilciena saskarnei

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

FIS vilciena saskarnei

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Īpašā pārraides moduļa FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Īpašā pārraides moduļa FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

Eurobalise FFFIS

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Nesaistes šifratslēgu pārvaldības FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Nesaistes šifratslēgu pārvaldības FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

RBC/RBC nodošanas FIS

2.3.0

 

Rezervēts

UNISIG SUBSET-039

RBC/RBC nodošanas FIS

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Izmēru noteikšanas un inženiertehniskie noteikumi

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Izmēru noteikšanas un inženiertehniskie noteikumi

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Darbības rādītājiem piemērojamās prasības savstarpējai izmantojamībai

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Darbības rādītājiem piemērojamās prasības savstarpējai izmantojamībai

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

SITS A pielikuma dokumentu ar savstarpēju izmantojamību saistīta konsolidācija

1.2.0

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

Euroloop FFFIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

Euroloop FFFIS

2.4.0

 

17

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Papildu radio FFFS

2.0.0

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Lauka iekārtu un vilciena FIS, kas paredzēta papildu radio

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Lauka iekārtu un vilciena FIS, kas paredzēta papildu radio

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Vilciena FFFIS, kas paredzēta papildu radio

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Vilciena FFFIS, kas paredzēta papildu radio

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Papildu radio FIS ar LEU/bloķēšanas sistēmu

2.0.0

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

22

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Pienākumi un noteikumi vērtību piešķiršanai ETCS mainīgajiem lielumiem

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Pienākumi un noteikumi vērtību piešķiršanai ETCS mainīgajiem lielumiem

3.0.0

 

24

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS drošs laika intervāls

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS drošs laika intervāls

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS drošs savienojuma intervāls

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS drošs savienojuma intervāls

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Drošības prasības ETCS tehniskai savstarpējai izmantojamībai 1. un 2. līmenī

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Drošības prasības ETCS tehniskai savstarpējai izmantojamībai 1. un 2. līmenī

3.2.0

 

28

Rezervēts

Drošuma un darbgatavības prasības

 

 

Rezervēts

Drošuma un darbgatavības prasības

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Testa specifikācija “K” saskarnei

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Testa specifikācija “K” saskarnei

2.0.0

 

30

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Funkcionālās prasības borta references testa iekārtai

2.0.2

 

Rezervēts

UNISIG SUBSET-094

Funkcionālās prasības borta references testa iekārtai

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R funkcionālo prasību specifikācija

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R funkcionālo prasību specifikācija

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R sistēmas prasību specifikācija

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R sistēmas prasību specifikācija

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) radiopārraides FFFIS EuroRadio vajadzībām

12.4

 

A11T6001

(MORANE) radiopārraides FFFIS EuroRadio vajadzībām

12.4

 

35

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

36.a

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

36.b

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

36.c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM testa gadījumu dokuments

1.0.0

 

Rezervēts

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM testa gadījumu dokuments

 

 

37.a

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

37.b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Testi, kas attiecas uz noteiktām pazīmēm

2.3.3

 

Rezervēts

UNISIG SUBSET-076-5-2

Testi, kas attiecas uz noteiktām pazīmēm

 

 

37.c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Testu secība

2.3.3

 

Rezervēts

UNISIG SUBSET-076-6-3

Testu secība

 

 

37.d

UNISIG SUBSET-076-7

Testa specifikāciju darbības joma

1.0.2

 

Rezervēts

UNISIG SUBSET-076-7

Testa specifikāciju darbības joma

 

 

37.e

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

38

06E068

ETCS signālplāksnes definīcija

2.0

 

06E068

ETCS signālplāksnes definīcija

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio atbilstības prasības

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio atbilstības prasības

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio testa gadījumu drošības slānis

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio testa gadījumu drošības slānis

3.0.0

 

41

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

42

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

43

UNISIG SUBSET-085

Testa specifikācija Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET-085

Testa specifikācija Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Rezervēts

Nobrauktā attāluma mērīšanas FIS

 

 

Rezervēts

Nobrauktā attāluma mērīšanas FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

“K” saskarnes specifikācija

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

“K” saskarnes specifikācija

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

“G” saskarnes specifikācija

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

“G” saskarnes specifikācija

2.0.0

 

47

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

48

Rezervēts

GSM-R mobilās iekārtas testa specifikācija

 

 

Rezervēts

GSM-R mobilās iekārtas testa specifikācija

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

STM darbības prasības

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

STM darbības prasības

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Euroloop testa specifikācija

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Euroloop testa specifikācija

1.1.0

 

51

Rezervēts

Mašīnista un mašīnas saskarnes (DMI) ergonomiskie aspekti

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM lietojuma slānis

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM lietojuma slānis

3.0.0

 

53

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

54

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

55

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

56

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

57

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

58

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

59

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

60

Ar nolūku svītrots

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS sistēmas versijas vadība

3.1.0

 

61

Ar nolūku svītrots

 

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

62

Rezervēts

RBC-RBC testa specifikācija drošu sakaru saskarnei

 

 

Ar nolūku svītrots

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC drošu sakaru saskarne

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC drošu sakaru saskarne

3.0.0

 

64

EN 301 515

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM);

prasības GSM ekspluatācijai uz dzelzceļiem

2.3.0

2. piezīme

EN 301 515

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM);

prasības GSM ekspluatācijai uz dzelzceļiem

2.3.0

2. piezīme

65

TS 102 281

Sīki izklāstītas prasības GSM ekspluatācijai uz dzelzceļiem

2.2.0

3. piezīme

TS 102 281

Sīki izklāstītas prasības GSM ekspluatācijai uz dzelzceļiem

2.2.0

3. piezīme

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI izvēles iespējas savstarpējai izmantojamībai

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI izvēles iespējas savstarpējai izmantojamībai

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM karšu FFFIS

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM karšu FFFIS

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Dzelzceļa telesakari; GSM;

UUIE lietojums GSM ekspluatācijai uz dzelzceļiem

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Dzelzceļa telesakari; GSM;

UUIE lietojums GSM ekspluatācijai uz dzelzceļiem

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS prioritāru izsaukumu apstiprināšanai

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS prioritāru izsaukumu apstiprināšanai

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS prioritāru izsaukumu apstiprināšanai

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS prioritāru izsaukumu apstiprināšanai

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS funkcionālai adresācijai

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS funkcionālai adresācijai

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS funkcionālai adresācijai

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS funkcionālai adresācijai

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS no atrašanās vietas atkarīgai adresācijai

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS no atrašanās vietas atkarīgai adresācijai

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS no atrašanās vietas atkarīgai adresācijai

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS no atrašanās vietas atkarīgai adresācijai

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS funkcionālo numuru uzrādīšanai izsauktajām personām un personām, kuras veic izsaukumu

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS funkcionālo numuru uzrādīšanai izsauktajām personām un personām, kuras veic izsaukumu

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS funkcionālo numuru uzrādīšanai izsauktajām personām un personām, kuras veic izsaukumu

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS funkcionālo numuru uzrādīšanai izsauktajām personām un personām, kuras veic izsaukumu

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Vilcienu vadības un signalizācijas lauka iekārtu apakšsistēmas un citu apakšsistēmu saskarnes

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Vilcienu vadības un signalizācijas lauka iekārtu apakšsistēmas un citu apakšsistēmu saskarnes

1.0

 

78

Rezervēts

Drošības prasības ETCS DMI funkcijām

 

 

Rezervēts

Drošības prasības ETCS DMI funkcijām

 

 

79

Neattiecas

Neattiecas

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS vienības nesaistes šifratslēgu pārvaldības FIS

1.0.0

 

80

Neattiecas

Neattiecas

 

 

Rezervēts

GSM-R mašīnista un mašīnas saskarne

 

 

1. piezīme.

Obligāts ir tikai ierakstīšanai paredzētās informācijas funkcionālais apraksts, nevis saskarnes tehniskie parametri.

2. piezīme.

Specifikācijas, kas norādītas 2.1. iedaļā standartā EN 301 515, ir obligātas.

3. piezīme.

Izmaiņu pieprasījumi (CR), kas norādīti 1. un 2. tabulā specifikācijā TR 102 281, ir obligāti.

A3.   tabula

Obligāto standartu saraksts

Šajā tabulā minētos standartus piemēro sertifikācijas procesā, neskarot šīs SITS 4. un 6. nodaļu.

Nr.

Atsauce

Dokumenta nosaukums un piebildes

Versija

A1

EN 50126

Dzelzceļa aprīkojums. Drošuma, darbgatavības, remontējamības un drošības (RAMS) specifikācija un demonstrācija

1999

A2

EN 50128

Dzelzceļa aprīkojums. Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas. Dzelzceļa vadības un aizsardzības sistēmu programmatūra

2001

A3

EN 50129

Dzelzceļa aprīkojums. Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas. Ar drošību saistītas elektroniskās signalizācijas sistēmas

2003

A4

EN 50159-1

Dzelzceļa aprīkojums. Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas. 1. daļa.

2001

A5

EN 50159-2

Dzelzceļa aprīkojums. Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas. 2. daļa. Ar drošumu saistītu datu pārraide atklātās raidsistēmās

2001”


II PIELIKUMS

“G PIELIKUMS

ATKLĀTIE PUNKTI

Atklātais punkts

Piezīmes

Bremzēšanas aspekti

Tas attiecas tikai uz ERTMS/ETCS, kura atbilst “2. bāzlīnijai” (skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 15).

Atrisināts ERTMS/ETCS, kura atbilst “3. bāzlīnijai”, vajadzībām (skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksus 4 un 13).

Indekss 28. Drošuma/darbgatavības prasības

Bieži traucētas darbības gadījumi, ko rada vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu atteices, samazina sistēmas drošību.

Minimālais riteņa diametrs, ja ātrums ir lielāks par 350 km/h

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Minimālais attālums starp asīm, ja ātrums ir lielāks par 350 km/h

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

No metāliem un induktīviem komponentiem brīva telpa starp riteņiem

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Šis nav atklātais punkts kravas vagoniem.

Sliežu ceļiem lietotās smilts raksturlielumi

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Ritekļa metāla masa

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Manevrēšanas pretestību ietekmējošu ritošā sastāva raksturlielumu kombinācija

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Elektromagnētiskie traucējumi (vilces strāva)

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Elektromagnētiskie traucējumi (elektromagnētiskie lauki)

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Šis nav atklātais punkts energoapgādes sistēmām, kas nav līdzstrāvas.

Ritekļa pilnā pretestība

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Vilces strāvas līdzstrāvas un zemfrekvences komponentes

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Magnētisko/virpuļstrāvas bremžu lietojums

Skatīt A pielikuma A2. tabulas indeksu 77.

Indekss 78. Drošības prasības ETCS DMI funkcijām

Šis atklātais punkts ir saistīts ar borta ETCS un mašīnista saskarni, t. i., informācijas parādīšanas, datu ievadīšanas un komandu kļūdām.”


Top