EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1216

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1216/2011 ( 2011. gada 24. novembris ), ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 691/2010, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 310, 25.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 116 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Atcelts ar 32013R0390

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1216/oj

25.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 310/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1216/2011

(2011. gada 24. novembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 691/2010, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu vienotās Eiropas gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 691/2010, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai (2), paredzēti galvenie darbības rādītāji (GDR) un noteikti darbības mērķi attiecībā uz galvenajām darbības jomām, proti, drošību, vidi, kapacitāti un izmaksu efektivitāti.

(2)

Regulas (ES) Nr. 691/2010 I. pielikumā noteiktie drošības GDR valsts vai funkcionālajam gaisa telpas blokam (FAB) ir šādi: drošības pārvaldības efektivitāte, ko mēra, izmantojot metodi, kuras pamatā ir ATM drošības gatavības apsekojuma satvars; riska analīzes instrumentu nopietnības klasifikācijas piemērošana, lai varētu saskaņoti ziņot nopietnības novērtējumu attiecībā uz distances pārkāpumiem, noskriešanu no skrejceļa un konkrētiem gaisa satiksmes vadības (ATM) tehniskiem notikumiem, un ziņošana saistībā ar “taisnīguma kultūru”.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 691/2010 I. pielikumu šie drošības GDR būtu Komisijai, dalībvalstīm, Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EADA) un Eurocontrol kopīgiem spēkiem vēl lielākā mērā jāpilnveido un Komisijai pirms pirmā pārskata perioda jāpieņem.

(4)

Tādēļ Komisija izveidoja darba grupu no EADA, Eurocontrol un Komisijas pārstāvjiem (tā saukto “E3-Task Force”). Šī darba grupa sagatavoja tehnisku ziņojumu ar nosaukumu “Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme” [“Drošības galveno darbības rādītāju kritēriji darbības uzlabošanas sistēmai”]. Šis ziņojums, ko pilnveido, pamatojoties uz dalībvalstu un ieinteresēto aprindu iesniegtajiem komentāriem, ir tehniski konceptuāls pamats šai regulai un ar to saistītajiem attiecīgajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai (Acceptable Means of ComplianceAMC) un vadlīnijām (Guidance MaterialGM).

(5)

Izstrādājot drošības GDR, būtu jāņem vērā darbs, kas jau paveikts saskaņā ar citām iniciatīvām, piemēram, EADA drošības plānu, Eurocontrol riska analīzes instrumentu un drošības gatavības apsekojuma satvaru.

(6)

Pieredze, kas uzkrāta, pakāpeniski ieviešot darbības sistēmu, liecina, ka laiku, kas Komisijai piešķirts pārskatīto darbības mērķu novērtēšanai, būtu jāpalielina darba slodzes dēļ, ko prasa darbības uzlabošanas plānu detalizēta izvērtēšana, kā arī tādēļ, lai risinātu vajadzīgo dialogu ar valstu uzraudzības iestādēm un lai attiecīgi pamatotu šā novērtējuma rezultātus.

(7)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 691/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 691/2011 groza šādi.

1)

Šādi groza 14. pantu:

a)

panta 1. punktā vārdkopu “Divus mēnešus” aizstāj ar vārdkopu “Četrus mēnešus”;

b)

panta 2. punktā vārdkopu “divus mēnešus” aizstāj ar vārdkopu “četrus mēnešus”;

c)

panta 3. punktā vārdkopu “divus mēnešus” aizstāj ar vārdkopu “četrus mēnešus”.

2)

Regulas I pielikuma 2. nodaļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   DROŠĪBAS GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

a)

Pirmais valsts/FAB drošības galvenais darbības rādītājs (GDR) pirmajam pārskata periodam ir drošības pārvaldības efektivitāte, ko mēra, izmantojot metodi, kuras pamatā ir ATM drošības gatavības apsekojuma satvars.

Attiecībā uz dalībvalstīm un to uzraudzības iestādēm un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas sertificēti gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai vai sakaru, navigācijas un uzraudzības pakalpojumu sniegšanai, šo GDR mēra pēc šādu pārvaldības mērķu īstenošanas pakāpes:

drošības politika un mērķi,

drošības riska pārvaldība,

drošības garantija,

drošības veicināšana,

“drošības kultūra”.

b)

Otrais valsts/FAB drošības GDR pirmajam pārskata periodam ir turpmāk sniegtās nopietnības klasifikācijas piemērošana, pamatojoties uz riska analīzes instrumentu izmantošanas metodi, lai ziņotu par vismaz triju kategoriju notikumiem: distances pārkāpumi, noskriešana no skrejceļa un konkrēti ATM tehniski notikumi gaisa satiksmes kontroles centros un lidostās. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu nepiemērot šo metodi lidostās, kurās gada laikā veic mazāk par 50 000 komerciālā gaisa transporta kustību.

Ziņojot par minētajiem notikumiem, dalībvalstis un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji izmanto šādas nopietnības klases:

nopietns incidents,

būtisks incidents,

nozīmīgs incidents

bez ietekmes uz drošību,

nav noteikts, piemēram, pieejamā informācija ir nepietiekama vai nepārliecinoši vai pretrunīgi fakti kavē šādu noteiktību panākt.

Ziņojumu par metodes piemērošanu jāveic par katru atgadījumu atsevišķi.

c)

Trešais valsts/FAB drošības GDR pirmajam pārskata periodam ir ziņojums, ko sagatavo dalībvalstis un to gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji, izmantojot anketu, kas izveidota saskaņā ar e) punktu un ar ko nosaka “taisnīguma kultūras” esības vai neesības pakāpi.

d)

Pirmā pārskata perioda laikā nebūs ES mēroga drošības darbības mērķu. Tomēr dalībvalstis var noteikt mērķus, kas atbilst šiem drošības GDR.

e)

Lai atvieglotu drošības GDR īstenošanu un mērīšanu, EADA, apspriežoties ar Darbības izvērtēšanas iestādi, pirms pirmā pārskata perioda sākuma pieņem attiecīgus līdzekļus atbilstības panākšanai un vadlīnijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 216/2008 52. pantā noteikto procedūru.

f)

Eurocontrol laikus sagādā informāciju, kas vajadzīga e) punktā minēto dokumentu izstrādei, iekļaujot tajā vismaz riska analīzes instrumentu izmantošanas metodes specifikāciju un tās papildinājumus, kā arī sīku drošības gatavības apsekojuma satvara metodikas aprakstu un tās svēruma koeficientus.

g)

Katru gadu līdz 1. februārim valstu uzraudzības iestādes paziņo EADA a) un c) punktā (anketa par drošības pārvaldības un “taisnīguma kultūras” efektivitāti) minēto GDR ikgadējā mērījuma rezultātus par iepriekšējo gadu, kuru tās veikušas vai kuru veikuši gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji. Šos ikgadējos mērījumu rezultātus izmanto h) un i) punktā aprakstīto kontroles funkciju pildīšanai. Ja GDR ikgadējā mērījuma rezultātos rodas izmaiņas, valstu uzraudzības iestādes ar tām iepazīstina pirms nākamā gada ziņojuma sniegšanas.

h)

Valstu uzraudzības iestādes saskaņā ar drošības uzraudzības procedūrām, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 1034/2011 (3), kontrolē, kā gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji īsteno un mēra drošības GDR.

i)

EADA savu standartizācijas pārbaužu kontekstā saskaņā ar darba metodēm, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 216/2008 24. pantā, uzrauga drošības GDR īstenošanu un mērīšanu, ko veic valstu uzraudzības iestādes. EADA informē Darbības izvērtēšanas iestādi par šo pārbaužu rezultātiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 201, 3.8.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 271, 18.10.2011., 15. lpp.”


Top