Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Komisijas Regula (ES) Nr. 213/2011 ( 2011. gada 3. marts ), ar ko groza II un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 213/2011

(2011. gada 3. marts),

ar ko groza II un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (1) un jo īpaši tās 11. panta otro daļu un 26. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Austrija ir pieprasījusi Direktīvas 2005/36/EK II pielikumā iekļaut 10 apmācību programmas, kas saistītas ar veselības aprūpi. Minētās apmācību programmas ir reglamentētas ar rīkojumu par īpašiem uzdevumiem veselības aprūpes un slimnieku kopšanas jomā (GuK-SV BGBl II No 452/2005) un rīkojumu par apmācības un pārvaldības pienākumiem veselības aprūpes un slimnieku kopšanas jomā (GuK-LFV BGBl II No 453/2005).

(2)

Šo Austrijas apmācības programmu līmenis ir līdzvērtīgs tam, kas paredzēts Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta i) apakšpunktā, un nodrošina līdzvērtīgu profesionālo standartu un sagatavo apmācāmo personu līdzvērtīgam pienākumu un funkciju līmenim, tāpēc to iekļaušana, balstoties uz Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta ii) apakšpunktu, ir pamatota.

(3)

Portugāle ir iesniegusi pamatotu pieprasījumu Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā iekļaut specializēto ārstu apmācību onkoloģijā–ķīmijterapijā.

(4)

Onkoloģijas–ķīmijterapijas mērķis ir nodrošināt sistēmisku vēža ārstēšanu. Pateicoties zinātnes sasniegumiem, pēdējo desmit gadu laikā vēža slimnieku ārstēšanā panāktas būtiskas izmaiņas. Specializēto ārstu apmācība onkoloģijā–ķīmijterapijā nav iekļauta Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā. Tomēr onkoloģija–ķīmijterapija ir kļuvusi par atsevišķu un atšķirīgu specializēto ārstu apmācības virzienu vairāk nekā divās piektdaļās dalībvalstu, pamatojot tās iekļaušanu Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā.

(5)

Lai nodrošinātu pietiekami augstu specializēto ārstu apmācības līmeni, apmācības minimālajam laikposmam, kas vajadzīgs, lai automātiski atzītu onkoloģijas–ķīmijterapijas specialitāti, jābūt pieciem gadiem.

(6)

Francija ir iesniegusi pamatotu pieprasījumu Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā iekļaut specializēto ārstu apmācību ģenētikā.

(7)

Ģenētika ir specialitāte, kas reaģē uz straujo zināšanu paplašināšanos ģenētikas jomā un tās saikni ar vairākām specializētām jomām, piemēram, onkoloģiju, embrionālo medicīnu, pediatriju, hronisku slimību ārstēšanu. Ģenētika kļūst aizvien nozīmīgāka dažādu patoloģiju diagnostikā un novēršanā. Specializēto ārstu apmācība ģenētikā nav iekļauta Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā. Tomēr tā ir kļuvusi par atsevišķu un atšķirīgu specializēto ārstu apmācību vairāk nekā divās piektdaļās dalībvalstu, pamatojot tās iekļaušanu Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā.

(8)

Lai nodrošinātu pietiekami augstu specializēto ārstu apmācības līmeni, apmācības minimālajam laikposmam, kas vajadzīgs, lai automātiski atzītu ģenētikas specialitāti, jābūt četriem gadiem.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2005/36/EK.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2005/36/EK II un V pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 3. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2005/36/EK II un V pielikumu groza šādi.

1.

Direktīvas II pielikuma 1. punktā sadaļā “Austrijā” pievieno sekojošo:

“—

speciāla apmācība bērnu un jauniešu aprūpē (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

speciāla apmācība garīgās veselības aprūpē un slimnieku kopšanā (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

speciāla apmācība intensīvajā aprūpē (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

speciāla apmācība bērnu intensīvajā aprūpē (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

speciāla apmācība ar anestēziju saistītā slimnieku kopšanā (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

speciāla apmācība ar nieru transplantāciju saistītā slimnieku kopšanā (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

speciāla apmācība operāciju nodaļas pacientu kopšanā (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

speciāla apmācība slimnīcu higiēnā (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

speciāla apmācība mācību uzdevumiem veselības aprūpes un slimnieku kopšanas jomā (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

speciāla apmācība pārvaldības uzdevumiem veselības aprūpes un slimnieku kopšanas jomā (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

ko apliecina izglītība un apmācība ar kopējo ilgumu no vismaz trīspadsmit gadiem un sešiem mēnešiem līdz četrpadsmit gadiem, tostarp vismaz desmit gadu vispārējā izglītība, kam seko trīs gadu pamatapmācība veselības aprūpē un slimnieku kopšanā valsts augstākās izglītības iestādē un sešu līdz divpadsmit mēnešu speciāla apmācība specializētos, apmācības vai pārvaldības uzdevumos.”

2.

Direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktā pievieno šādu tabulu:

“Valsts

Onkoloģija–ķīmijterapija

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi

Ģenētika

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi

Nosaukums

Nosaukums

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija–ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”


Top