EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0011

Komisijas Direktīva 2011/11/ES ( 2011. gada 8. februāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I un IA pielikumā aktīvo vielu (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 34, 9.2.2011, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/11/oj

9.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 34/45


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/11/ES

(2011. gada 8. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I un IA pielikumā aktīvo vielu (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai repelentos un atraktantos, kas ir minētās direktīvas V pielikumā definētais 19. produktu veids.

(3)

Par ziņotājvalsti tika izraudzīta Austrija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 23. februārī iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2010. gada 24. septembrī iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto novērtējumu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par atraktantiem un kuri satur (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu iekļaut minētās direktīvas I pielikumā.

(6)

Veikto novērtējumu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par atraktantiem un kuri satur (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu, var radīt tikai nelielu risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi un atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietojumu, kas tika pārbaudīts un sīki izklāstīts novērtējuma ziņojumā, proti, iekštelpās izmantojamiem slazdiem, kuros aktīvās vielas daudzums nepārsniedz 2 mg. Tāpēc ir lietderīgi (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu iekļaut minētās Direktīvas 98/8/EK IA pielikumā.

(7)

Eiropas Savienības mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi, ka dalībvalstis izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nav reprezentatīvi apskatīti ES mēroga riska novērtējumā, un nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(8)

Ņemot vērā novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, ir lietderīgi noteikt, ka (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu nelieto vietās, kur tiek glabāta pārtika vai dzīvnieku barība, ja vien pārtikas vai dzīvnieku barības iesaiņojums ir noslēgts vai atkārtoti noslēgts. Tāpēc uz marķējuma jānorāda, ka biocīdos produktus, kas satur (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu, nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību.

(9)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās puses varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I un IA pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2013. gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tiesību aktu svarīgāko noteikumu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

1.

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produktu veids

Īpaši noteikumi (1)

“39

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts

(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-il acetāts

EK Nr. n.p.

EK Nr. 30507-70-1

977 g/kg

2013. gada 1. februāris

2015. gada 31. janvāris

2023. gada 31. janvāris

19

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav reprezentatīvi apskatīti ES mēroga riska novērtējumā.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādu nosacījumu.

Uz (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu saturošo biocīdo produktu marķējuma jānorāda, ka šos produktus nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību.”

2.

Direktīvas 98/8/EK IA pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produktu veids

Īpaši noteikumi (2)

“2

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts

(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-il acetāts

EK Nr. n.p.

CAS Nr. 30507-70-1

977 g/kg

2013. gada 1. februāris

2015. gada 31. janvāris

2023. gada 31. janvāris

19

Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrācijai piemēro šādus nosacījumus.

Tikai slazdiem, kuros (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāta daudzums nepārsniedz 2 mg izmantošanai iekštelpās.

Uz (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu saturošo biocīdo produktu marķējuma jānorāda, ka šos produktus drīkst izmantot tikai iekštelpās, bet nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem skatīt Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(2)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem skatīt Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top