Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0879

2011/879/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 21. decembris ), ar ko groza II un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9518) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 343, 23.12.2011, p. 105–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 276 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/879/oj

23.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/105


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 21. decembris),

ar ko groza II un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9518)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/879/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 34. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/158/EK paredzēti dzīvnieku veselības nosacījumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Savienībā un to importu no trešām valstīm. Direktīvas II pielikumā izklāstīti noteikumi par uzņēmumu apstiprināšanu saistībā ar minēto preču tirdzniecību Savienībā un uzraudzības programmām, kas jāveic attiecībā uz dažām mājputnu sugu slimībām. Direktīvas 2009/158/EK IV pielikumā ir iekļauti veterināro sertifikātu paraugi minētajā direktīvā uzskaitīto mājputnu tirdzniecībai Savienībā.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2011/214/ES (2) grozītajā Direktīvas 2009/158/EK II pielikumā ir izklāstītas procedūras Salmonella un Mycoplasma diagnosticēšanai.

(3)

Direktīvas 2009/158/EK II pielikuma III nodaļā ir izklāstītas minimālās prasības attiecībā uz slimību uzraudzības programmām. Šajā nodaļā ir aprakstītas testu veikšanas procedūras Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum noteikšanai. Tomēr ir nepieciešams paredzēt dažas detalizētākas papildu prasības attiecībā uz testu veikšanu Salmonella arizonae noteikšanai.

(4)

Turklāt I daļas I.31. ailē veterinārā sertifikāta paraugā diennakti veciem cāļiem, kas iekļauts Direktīvas 2009/158/EK IV pielikumā, ir ietverta prasība sniegt detalizētu informāciju saistībā ar to preču identifikāciju, uz kurām tas attiecas.

(5)

Šī prasība nodrošinās, ka tiek sniegta vērtīga informācija par diennakti veco cāļu izcelsmes saimi(-ēm), jo īpaši attiecībā uz testu veikšanu atsevišķu Salmonella serotipu noteikšanai. Tomēr šķiet, ka dažas no šīm prasībām attiecībā uz datu sniegšanu rada nevajadzīgu administratīvo slogu uzņēmējiem, īpaši saistībā ar perējuma neparedzamību. Turklāt daži dati, kas prasīti minētajā ailē, tiek norādīti citās sertifikāta daļās.

(6)

Tādēļ šie ieraksti 1.31. ailē veterināro sertifikātu paraugos inkubējamām olām, diennakti veciem cāļiem un vaislas un produktīvajiem mājputniem jāsvītro un jāaizstāj ar ierakstu “Apstiprinājuma numurs”, kas sniegtu skaidrāku informāciju par attiecīgo preču izcelsmi. Tāpēc šo sertifikātu paraugu II daļas piezīmju I daļa atbilstoši jāgroza.

(7)

IX pielikumā Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulai (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju un nodalījumu sarakstu, no kuriem atļauts importēt tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas prasībām (3) ir iekļauti īpaši nosacījumi, kas attiecas uz skrējējputnu, kuri audzēti kā vaislas un produktīvie putni, un to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu importēšanu.

(8)

Minētā pielikuma II daļas 3. punktā, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1380/2011 (4), ir noteikts, ka gadījumā, ja diennakti vecie cāļi nav audzēti tajā dalībvalstī, uz kuru tika importētas inkubējamās olas, tos transportē tieši uz galamērķa vietu un tur šajā vietā vismaz trīs nedēļas no izperēšanas dienas. Šī prasība būtu jāietver attiecīgajā veterinārā sertifikāta paraugā diennakti veciem cāļiem, kas iekļauts Direktīvas 2009/158/EK IV pielikumā. Tādēļ minētais sertifikāta paraugs būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2009/158/EK.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2009/158/EK II un IV pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2012. gada 1. februāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(2)  OV L 90, 6.4.2011., 27. lpp.

(3)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.

(4)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2009/158/EK II un IV pielikumu groza šādi:

1)

II pielikuma III nodaļas A.2. punktu groza šādi:

a)

zemsvītras piezīmi (**) aizstāj ar šādu:

“(**)

Jāņem vērā, ka vides paraugi parasti nav piemēroti uzticamai Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum noteikšanai, bet tie ir piemēroti Salmonella arizonae noteikšanai.”;

b)

zemsvītras piezīmi (****) aizstāj ar šādu:

“(****)

Salmonella Pullorum un Salmonella Gallinarum nelabprāt aug modificētā pusšķidrā Rappaport Vassiliadis (MSRV) barotnē, ko izmanto zoonozi izraisošu Salmonella spp. uzraudzībai Savienībā, bet tā ir piemērota Salmonella arizonae.”;

2)

IV pielikumā paraugu Nr. 1., Nr. 2. un Nr. 3. aizstāj ar šādu:

“PARAUGS Nr. 1

Image

Image

Image

PARAUGS Nr. 2

Image

Image

Image

PARAUGS Nr. 3

Image

Image

Image


Top