Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0684

2011/684/CFSP: Padomes Lēmums 2011/684/KĀDP ( 2011. gada 13. oktobris ), ar ko groza Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

OJ L 269, 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; Atcelts ar 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 269/33


PADOMES LĒMUMS 2011/684/KĀDP

(2011. gada 13. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā ir pieņēmusi Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1).

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā, Lēmumā 2011/273/KĀDP izklāstītie ierobežojošie pasākumi būtu jāpiemēro jaunai vienībai, lai liegtu minētajai vienībai iespēju izmantot līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kuri tai pašreiz pieder, ir tās turējumā vai kontrolē, Sīrijas režīma finanšu atbalstam, vienlaikus uz laiku atļaujot izmantot iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ko minētā vienība saņēmusi, tirdzniecības finansēšanai ar sarakstā neiekļautajām personām un vienībām.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/273/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/273/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

i)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu I pielikumā uzskaitītajām personām, kas atbildīgas par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, personām, kas gūst labumu no režīma vai atbalsta to, un ar tām saistītām personām ieceļot to teritorijā vai šķērsot to.”;

ii)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 5., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj I pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot tās teritorijā vai šķērsot to, atļauju var izmantot tikai tādam nolūkam, kādā tā ir piešķirta, un tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.”;

2)

lēmuma 4. pantu groza šādi:

i)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I un II pielikumā uzskaitīto un par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem atbildīgo personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kā arī visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir tādu pielikumā uzskaitīto personu un vienību un ar tām saistīto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras gūst labumu no režīma vai atbalsta to.

2.   Līdzekļi un saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I un II pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, un tās no tiem negūst labumu.”;

ii)

panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

vajadzīgi, lai segtu I un II pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;”;

iii)

panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 4. panta 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona vai vienība tika iekļauta I un II pielikumā, vai uz tām attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;”;

iv)

panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, kas uzskaitītas I un II pielikumā; un”;

v)

pievieno šādu punktu:

“5.a   Panta 1. punkts neliedz II pielikumā iekļautai vienībai divos mēnešos no tās iekļaušanas sarakstā veikt maksājumus, izmantojot iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ko šāda vienība ir saņēmusi pēc tās iekļaušanas sarakstā, ja šādi maksājumi ir paredzēti līgumā saistībā ar tirdzniecības finansēšanu, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir noskaidrojusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems tāda persona vai vienība, kura ir minēta 1. punktā.”;

3)

lēmuma 4.a pantu aizstāj ar šādu:

“4.a pants

Tādu sarakstā iekļautu personu un vienību, kas uzskaitītas I un II pielikumā, vai citu Sīrijas personu vai vienību, tostarp Sīrijas valdības, valsts struktūru, uzņēmumu vai aģentūru vai tādu personu vai vienību, kas iesniedz prasību šādas personas vai vienības vārdā vai rīkojas to labā, prasības netiek apmierinātas, tostarp prasības par kompensāciju, atlīdzināšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, ieskaitu, naudas sodu vai garantijas nodrošinātu prasību, prasību pagarināt vai izpildīt galvojumu, finanšu garantiju, tostarp prasības, kas izriet no kredītvēstulēm un līdzīgiem instrumentiem, kas saistīti ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kas noteikti šajā lēmumā.”;

4)

lēmuma 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pēc priekšlikuma, kas saņemts no dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padome izstrādā un groza I un II pielikumā iekļautos sarakstus.”;

5)

lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

1.   I un II pielikumā norāda pamatojumu attiecīgo personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   I un II pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām tāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības veikšanas vietu.”

2. pants

Lēmuma 2011/273/KĀDP pielikums kļūst par I pielikumu.

3. pants

Šā lēmuma pielikumu pievieno Lēmumam 2011/273/KĀDP kā II pielikumu.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 13. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 11. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Lēmuma 4. panta 1. punktā minēto vienību saraksts

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Sīrijas Komercbanka (Commercial Bank of Syria)

Damaskas filiāle, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Alepo filiāle, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; visi biroji jebkurā vietā pasaulē [NPWMD]

Tīmekļa vietne: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tālr.: +963 11 2218890

Fakss: +963 11 2216975

vispārējā vadība: dir.cbs@mail.sy

Valsts banka, kura nodrošina finansiālu atbalstu režīmam.

13.10.2011”


Top