Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 15. septembris ) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6383) Dokuments attiecas uz EEZ
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Atcelts ar 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 15. septembris)

par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6383)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/633/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 35. pantu katrai dalībvalstij ir jānodrošina infrastruktūras reģistra publicēšana un papildināšana. Komisijai ir jāapstiprina reģistra specifikācijas, pamatojoties uz projektu, ko sagatavo Eiropas Dzelzceļa aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”).

(2)

Lai reģistru dati būtu viegli pieejami vairākās dalībvalstīs, vajadzīgas kopīgas papildu specifikācijas. Datorizētas kopīgas lietotāja saskarnes kā dzelzceļa infrastruktūras Eiropas līmeņa virtuāla reģistra izstrāde un izvēršana jāīsteno kopā ar valstu infrastruktūras reģistru izveidi un datu vākšanu. Dalībvalstīm ar Aģentūras palīdzību ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka šie reģistri ir darbspējīgi, satur visus datus, ir savienoti un nodrošina lietotājiem kopīgu saskarni.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Infrastruktūras reģistra kopīgās specifikācijas, kas minētas Direktīvas 2008/57/EK 35. pantā, ir noteiktas šā lēmuma pielikumā.

2. pants

1.   Katra dalībvalsts nodrošina sava infrastruktūras reģistra datorizāciju un atbilstību kopīgo specifikāciju prasībām, kas minētas 1. pantā, ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

2.   Dalībvalstis nodrošina savu reģistru savienošanu un pievienošanu kopīgai lietotāja saskarnei, kas minēta 4. pantā, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad šī saskarne kļūst darbspējīga.

3. pants

Aģentūra publicē pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatu par specifikācijām, kas minētas 1. pantā, ne vēlāk kā viena gada laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā un nodrošina tās pastāvīgu aktualizāciju. Pieteikumu iesniegšanas rokasgrāmatā par katru parametru iekļauj atsauci uz attiecīgu punktu Savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās (SITS).

4. pants

1.   Aģentūra izstrādā detalizētu specifikāciju projektu, pārvaldības un īstenošanas plānu a) kopīgās lietotāja saskarnes izstrādei, testēšanai, izvēršanai un ekspluatācijai un b) valstu reģistru savstarpējai savienošanai. Aģentūra iesniedz to Komisijai ne vēlāk kā viena gada laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

2.   Kopīgā lietotāja saskarne, kas minēta 1. punktā, ir tīmekļa lietojumprogramma, kas atvieglo piekļuvi infrastruktūras reģistru datiem Eiropas līmenī. Tā ir darbspējīga ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

3.   Ja tas nepieciešams SITS izstrādes attīstībai, Aģentūra iesaka atjauninājumus specifikācijām, kas minētas 1. pantā, un detalizētajām specifikācijām, kas minētas šā panta 1. punktā.

5. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina nepieciešamo datu vākšanu un iekļaušanu valsts infrastruktūras reģistros saskaņā ar 2. līdz 5. punktu. Tās nodrošina šo datu drošumu un aktualizāciju.

2.   Infrastruktūru datus par kravas pārvadājumu koridoriem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 (2) pielikumā, vāc un iekļauj valsts infrastruktūras reģistrā ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

3.   Datus par infrastruktūrām, kas nodotas ekspluatācijā pēc Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā un pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, izņemot 2. punktā minētos datus, vāc un iekļauj valsts infrastruktūras reģistrā ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

4.   Datus par infrastruktūrām, kas nodotas ekspluatācijā pirms Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā, izņemot 2. punktā minētos datus, vāc un iekļauj valsts infrastruktūras reģistrā saskaņā ar valsts īstenošanas plānu, kas minēts 6. panta 1. punktā, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

5.   Datus par privātajiem pievedceļiem, kas nodoti ekspluatācijā pirms Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā, vāc un iekļauj valsts infrastruktūras reģistrā saskaņā ar valsts īstenošanas plānu, kas minēts 6. panta 1. punktā, bet ne vēlāk kā septiņu gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

6.   Datus par infrastruktūrām, kas nodotas ekspluatācijā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, iekļauj valsts infrastruktūras reģistrā, tiklīdz šīs infrastruktūras ir nodotas ekspluatācijā un ir izveidots 2. panta 1. punktā minētais reģistrs.

6. pants

1.   Katra dalībvalsts sagatavo valsts īstenošanas plāna projektu, lai izpildītu pienākumus, kas izriet no šā lēmuma, kā arī laika grafiku. Valsts īstenošanas plānu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

2.   Aģentūra koordinē, uzrauga un atbalsta valstu infrastruktūras reģistru ieviešanu. Jo īpaši tā izveido un vada grupu, kuru veido struktūru pārstāvji, kuras atbild par valstu reģistru izveidi un uzturēšanu. Šīs struktūras ik pēc četriem mēnešiem nosūta Aģentūrai īstenošanas gaitas ziņojumu. Aģentūra regulāri informē Komisiju par šā lēmuma īstenošanas gaitu.

7. pants

Šo lēmumu piemēro no 2012. gada 16. marta.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

Briselē, 2011. gada 15. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 276, 20.10.2010., 22. lpp.


PIELIKUMS

1.   IEVADS

1.1.   Tehniskā joma

1.

Šī specifikācija attiecas uz datiem par šādām Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmām:

a)

infrastruktūras strukturālā apakšsistēma;

b)

energoapgādes strukturālā apakšsistēma; un

c)

vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas strukturālās apakšsistēmas stacionārās iekārtas.

2.

Šīs apakšsistēmas ir iekļautas Direktīvas 2008/57/EK II pielikuma 1. punkta apakšsistēmu sarakstā.

1.2.   Ģeogrāfiskā joma

Šīs specifikācijas ģeogrāfiskā piemērošanas joma ir Eiropas Savienības dzelzceļa sistēma saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK.

1.3.   Atbildība

Dalībvalstis pieņem lēmumu par to, kuras struktūras ir atbildīgas par infrastruktūras reģistra izveidi un uzturēšanu.

1.4.   Definīcijas

Šajā specifikācijā:

a)

“makrolīmenis” ir vispārējais dzelzceļa tīkls, kas definēts, norādot līnijas posmus un ekspluatācijas punktus;

b)

“mikrolīmenis” ir detalizēts dzelzceļa tīkls, kas līnijas posmiem definēts, norādot sliežu ceļus, un ekspluatācijas punktos – sliežu ceļus un rezerves ceļus;

c)

“līnija” ir viena vai vairāku posmu secība, kas var sastāvēt no vairākiem sliežu ceļiem;

d)

“līnijas posms” ir līnijas daļa starp blakusesošiem ekspluatācijas punktiem un var sastāvēt no vairākiem sliežu ceļiem;

e)

“ekspluatācijas punkts” ir jebkura vieta vilcienu pārvadājumu darbībām, kur var sākties vai beigties pārvadājumi ar vilcienu vai mainīties maršruts un kur veic pasažieru vai kravas pārvadājumus; “ekspluatācijas punkts” var būt jebkura vieta, kur mainās apakšsistēmas pamatparametru funkcionalitāte, vai jebkura vieta pie dalībvalstu vai infrastruktūras pārvaldītāju robežām;

f)

“sliežu ceļš” ir jebkurš sliežu ceļš, ko izmanto vilcienu pārvadājumu kustībai; garāmbraukšanas atzari un satikšanās atzari parastās līnijās vai sliežu ceļu savienojumos, kas vajadzīgi tikai vilciena ekspluatācijai, nav publicēti;

g)

“rezerves ceļš” ir jebkurš sliežu ceļš, ko neizmanto vilcienu pārvadājumu kustībai.

2.   MĒRĶIS

2.1.   Vispārīgs noteikums

Infrastruktūras reģistru izmanto plānošanai, projektējot jaunus vilcienus un veidojot maršrutus pirms ekspluatācijas sākuma. Tādējādi infrastruktūras reģistrs atvieglo turpmāk izklāstītos procesus.

2.2.   Ritošā sastāva apakšsistēmu projektēšana

Atbilstība SITS un paziņotajiem valstu tehniskajiem noteikumiem ir būtiska no jaunu apakšsistēmu projektēšanas vai esošo apakšsistēmu pārprojektēšanas sākuma visā ražošanas procesā. Infrastruktūras reģistra parametri jāizmanto, lai nodrošinātu atbilstību infrastruktūras raksturlielumiem, kas nepieciešami ritošā sastāva paredzētajam lietošanas veidam.

2.3.   Stacionāro iekārtu tehniskās savietojamības nodrošināšana

1.

Paziņotā iestāde pārbauda apakšsistēmu atbilstību piemērojamajām SITS, pamatojoties uz informāciju, kas iekļauta attiecīgajā SITS un reģistros. Tas attiecas uz saskarņu verifikāciju ar sistēmu, kurā šīs saskarnes iekļautas. Saskarņu verifikāciju attiecībā uz tehnisko savietojamību var nodrošināt, salīdzinot ar infrastruktūras reģistru.

2.

Dalībvalstu izraudzīta iestāde pārbauda apakšsistēmu atbilstību, kad piemēro valstu noteikumus, bet ar infrastruktūras reģistru šādos gadījumos var salīdzināt, lai pārbaudītu saskarņu tehnisko savietojamību.

2.4.   Eiropas Savienības dzelzceļa tīkla savstarpējās izmantojamības uzraudzība

Savstarpējās izmantojamības virzības gaitas pārskatāmību nodrošina, lai veiktu Eiropas Savienības savstarpēji izmantojama tīkla izveidošanas regulāru uzraudzību.

2.5.   Maršruta savietojamības noteikšana plānotiem vilcieniem

1.

Pirms dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums no infrastruktūras pārvaldītāja iegūst piekļuves tiesības tīklam, izmantojot infrastruktūras reģistru, plānoto vilcienu pārvadājumu savietojamību ar maršrutu pārbauda dzelzceļa uzņēmums. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jābūt pārliecinātam, ka izmantošanai paredzētais maršruts spēj nodrošināt attiecīgā vilciena kustību.

2.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izvēlas ritekļus, ņemot vērā jebkurus ierobežojumus, kas attiecas uz izmantošanai paredzētā vilciena ekspluatācijas atļaujas izsniegšanu un iespējamo maršrutu:

a)

visiem ritekļiem vilcienā jāatbilst prasībām, kas noteiktas maršrutos, pa kuriem vilciens brauks; un

b)

vilcienam kā ritekļu kopai ir jāatbilst attiecīgā maršruta tehniskajiem ierobežojumiem.

3.   INFRASTRUKTŪRAS REĢISTRA APRAKSTS

3.1.   Dzelzceļa tīkla struktūra reģistra vajadzībām

1.

Infrastruktūras reģistra vajadzībām katra dalībvalsts iedala savu dzelzceļa tīklu līniju posmos un ekspluatācijas punktos. Šo reģistra līmeni sauc par makrolīmeni.

2.

Par “līnijas posmu” publicējamās vienības attiecībā uz infrastruktūras, energoapgādes un vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmām piesaista infrastruktūras elementam “sliežu ceļš”, ko sauc par mikrolīmeni.

3.

Par “ekspluatācijas punktu” publicējamās vienības attiecībā uz infrastruktūras apakšsistēmu piesaista infrastruktūras elementiem “sliežu ceļš” un “rezerves ceļš”, ko sauc par mikrolīmeni.

3.2.   Infrastruktūras reģistra vienības

1.

Vienības un to formātu publicē saskaņā ar 1. tabulu.

2.

Vienības, kas 1. tabulā apzīmētas kā “obligātas”, publicē jebkurā gadījumā. Vienības, kas 1. tabulā apzīmētas kā “citas”, ir atkarīgas no konteksta, un tās publicē saskaņā ar dalībvalstu prasībām.

3.

Vienību piesaisti tīkla veidam 1. tabulā apzīmē ar šādiem saīsinājumiem:

—   “SITS”– līnijas, kas verificētas saskaņā ar SITS,

—   “esoša”– līnijas, kas nodotas ekspluatācijā pirms Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā un saskaņā ar SITS vēl nav verificētas,

—   “TEN CR, TEN HS, ārpus TEN”– līnijas, kas pieder atbilstošam tīkla veidam un neatkarīgi no tā, vai verificētas saskaņā ar SITS vai ne,

—   “visas”– visas dzelzceļa līnijas Eiropas Savienībā.

1. tabula

Infrastruktūras reģistra vienības

Numurs

Nosaukums

Formāts

Definīcija

Obligātas (O) / citas (C)

1.

DALĪBVALSTS

1.1.

LĪNIJAS POSMS

1.1.1.

SLIEŽU CEĻŠ

1.1.1.0.0.

Vispārīga informācija

1.1.1.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un darbību (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.1.1.0.0.2.

Valsts identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls līnijas identifikators vai unikāls līnijas numurs dalībvalstī.

C

1.1.1.0.0.3.

Sliežu ceļa identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls sliežu ceļa identifikators vai unikāls sliežu ceļa numurs līnijas posmā.

O

1.1.1.0.0.4.

Sliežu ceļa sākums

[WGS84 + NNN.NN + rakstzīmju virkne]

Ģeogrāfiskās koordinātas saskaņā ar Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS) standartu un kilometri vai jūdzes saistībā ar līnijas identifikatoru sliežu ceļa posma sākumā parastajā braukšanas virzienā. Ja iespējami abi braukšanas virzieni, jebkuru galējo punktu var atzīt par “sākumu”.

O

1.1.1.0.0.5.

Ekspluatācijas punkts sliežu ceļa sākumā

[Rakstzīmju virkne]

Ekspluatācijas punkta nosaukums sliežu ceļa posma sākumā parastajā braukšanas virzienā.

C

1.1.1.0.0.6.

Sliežu ceļa beigas

[WGS84 + NNN.NN + rakstzīmju virkne]

Ģeogrāfiskās koordinātas saskaņā ar Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS) standartu un kilometri vai jūdzes saistībā ar līnijas identifikatoru sliežu ceļa posma sākumā parastajā braukšanas virzienā. Ja iespējami abi braukšanas virzieni, jebkuru galējo punktu var atzīt par “beigām”.

O

1.1.1.0.0.7.

Ekspluatācijas punkts sliežu ceļa beigās

[Rakstzīmju virkne]

Ekspluatācijas punkta nosaukums sliežu ceļa posma beigās parastajā braukšanas virzienā.

C

1.1.1.1.

Infrastruktūras apakšsistēma

1.1.1.1.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.1.1.1.1.1.

Sliežu ceļa EK verifikācijas deklarācija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.1.1.1.1.2.

EI sliežu ceļa atbilstības apliecinājuma deklarācija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Esošās infrastruktūras (EI) atbilstības apliecinājuma deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas izklāstītas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.1.1.1.2.

Darbības parametri

1.1.1.1.2.1.

Līnijas tips

[RN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Līnijas nozīmīgums (pamatlīnija vai cita) un veids, kā nodrošina parametrus, kas nepieciešami savstarpējai izmantojamībai (jaunai vai modernizētai), kā definēts CR INF TSI. Šis parametrs attiecas tikai uz TEN līnijām.

O – TEN HS

O – TEN CR

1.1.1.1.2.2.

Satiksmes veids

[A]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

P/F/M

Apzīmē līnijas SITS kategoriju, kur pārsvarā notiek mērķa sistēmas satiksme, un attiecīgos pamata parametrus (pasažieru, kravas, jaukta tipa) saskaņā ar CR INF TSI. Šis parametrs attiecas arī uz līnijām ārpus TEN.

O

1.1.1.1.2.3.

Nestspēja

[Rakstzīmju virkne]

Klasifikācijas procesa rezultāts, kā noteikts EN 15528:2008 (A pielikumā) un norādīts šajā standartā kā “Līnijas kategorija”. Tā raksturo infrastruktūras spēju izturēt vertikālās slodzes, ko uz līniju vai līnijas posmu izdara ritekļi normālā ekspluatācijas režīmā, un apvieno EN līnijas kategoriju ar atļauto ātrumu saskaņā ar SITS E pielikumu vai C pielikumu (līnijas kategorija – ātrums, piemēri: E5-100, D4xL-100).

O

1.1.1.1.2.4.

Atļautais maksimālais ātrums

[NNN]

Nominālais maksimālais ekspluatācijas ātrums uz līnijas, kas izriet no INF, ENE un CCS apakšsistēmas raksturlielumiem, izteikts km/h, izņemot Apvienoto Karalisti, kur to izsaka jūdzēs stundā.

O

1.1.1.1.2.5.

Temperatūras diapazons

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

T1 (– 25 līdz +40)

 

T2 (– 40 līdz +35)

 

T3 (– 25 līdz +45)

 

Tx (– 40 līdz +50)

Temperatūras diapazons saskaņā ar EN 50125-1:1999 4.3. punktu neierobežotai piekļuvei līnijai.

O

1.1.1.1.2.6.

Maksimālais augstums virs jūras līmeņa

[NNNN]

Līnijas posma augstākais punkts virs jūras līmeņa, salīdzinot ar Amsterdamas standarta līmeni (NAP). NAP ir vertikālais bāzes līmenis, ko izmanto lielā Eiropas daļā, izteikts metros.

O

1.1.1.1.2.7.

Bargu klimatisko apstākļu esamība

[Jā/nē]

Klimatiskie apstākļi uz līnijas ir bargi vai normāli. Sniega, ledus un krusas apstākļi (EN 50125-1:1999, 4.6. punkts) saskaņā ar CR LOC un PAS TSI 4.2.6.1.5. punktu.

O

1.1.1.1.3.

Līnijas plānojums

1.1.1.1.3.1.

Savstarpēji izmantojams sliežu platums

[AA]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

GA/GB/GC

GA, GB vai GC platums saskaņā ar EN 15273-3:2009 C pielikumu.

O

1.1.1.1.3.2.

Vairākās valstīs izmantoti sliežu platumi

[Rakstzīmju virkne]

Daudzpusējais platums (EN 15273-3:2009 D pielikuma D.1.–D.3. punkts) vai starptautiskais platums (EN 15273-3:2009 C pielikuma C.2.1. punkts), izņemot GA, GB un GC platumu.

O

1.1.1.1.3.3.

Valstī izmantotie sliežu platumi

[Rakstzīmju virkne]

Iekšzemē izmantotais sliežu platums saskaņā ar EN 15273:3-2009 vai cits vietējais platums.

C

1.1.1.1.3.4.

Standarta kombinētais transporta profila numurs maināmām virsbūvēm

[A NN vai A NNN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, cits

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, cits

Kods kombinētam transportam ar maināmu virsbūvi saskaņā ar UIC Code 596-6. Tehnisko numuru veido vagona savietojamības kods (viens burts) un standarta kombinētā transporta profila numurs (divi cipari, platums ≤ 2 550 mm, vai trīs cipari, platums > 2 550 ≤ 2 600 mm).

C

1.1.1.1.3.5.

Standarta kombinētais transporta profila numurs puspiekabēm

[A NN vai A NNN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, cits

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, cits

Kods kombinētam transportam ar maināmu virsbūvi saskaņā ar UIC Code 596-6. Tehnisko numuru veido vagona savietojamības kods (viens burts) un standarta kombinētais transporta profila numurs (divi cipari, platums ≤ 2 550 mm, vai trīs cipari, platums > 2 550 ≤ 2 600 mm).

C

1.1.1.1.3.6.

Gradienta profils

[NN.N]

[NNN.NN + rakstzīmju virkne]

Gradienti (izteikti milimetros uz metru) un vietas, kur gradients mainās. Kilometri vai jūdzes, kas saistītas ar līnijas identifikatoru parastajā braukšanas virzienā. Datus sniedz informācijas virknes veidā: gradients–vieta–gradients–vieta–…–gradients.

O

1.1.1.1.3.7.

Minimālais horizontālās līknes rādiuss

[NNNNN]

Līnijas posma mazākās horizontālās līknes rādiuss.

O

1.1.1.1.4.

Sliežu ceļa parametri

1.1.1.1.4.1.

Sliežu ceļa nominālais platums

[NNNN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Viena vērtība, kas izteikta milimetros, apzīmējot sliežu ceļa platumu. Ja sliežu ceļā ir vairāki ceļi, par katru sliežu pāri, kas izmantojams kā atsevišķs sliežu ceļš, publicē atsevišķu datu kopumu.

O

1.1.1.1.4.2.

Ārējās sliedes pacēluma deficīts

[NNN]

Maksimālais ārējās sliedes pacēluma deficīts, kas izteikts milimetros un definēts kā faktiskā ārējās sliedes pacēluma un augstākā līnijas projektētā līdzsvara pacēluma starpība.

Ja sānvirziena paātrinājums ir, piemēram, 1,0 m/s2, var publicēt vērtību 153 mm.

O

1.1.1.1.4.3.

Ar ekvivalento koniskumu saistīto ekspluatācijas ierobežojumu esamība

[Jā + saite/nē]

Ekvivalentais koniskums ir konusa leņķa tangenss riteņpārim, kura riteņiem ir koniskums un kuru riteņu kustībai šķērsvirzienā ir tāds pats kinemātiskais viļņa garums kā šim pašam riteņpārim sliežu ceļa taisnā posmā un līkumos ar lielu rādiusu. Iekšējie ekspluatācijas ierobežojumi ir atklāts punkts, kas atkarīgs no valstu noteikumiem, ja tādi ir.

O

1.1.1.1.4.4.

Sliežu ieslīpums

[1:NN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

1:20/1:30/1:40

Leņķis, kas definē sliedes galviņas sānslīpumu, kad tā uzstādīta sliežu ceļā, attiecībā pret sliežu plakni (velšanās virsmu) un ir vienāds ar leņķi starp sliedes simetrijas asi (vai ekvivalentu simetrisku sliedi ar tādu pašu sliedes galviņas profilu) un perpendikulu pret sliežu plakni.

O

1.1.1.1.4.5.

Balasta esamība

[Jā/jā + saite/nē]

Aerodinamiska parādība, kad balasts tiek pacelts vai izsviests, saistīts ar HS TSI pie kustības ātruma, kas ir lielāks par 190 km/h. Balasta pacelšana ir HS INF TSI atklāts punkts. Ja ir pieņemti valstu noteikumi, norāda uz tiem saiti.

O – TEN HS

1.1.1.1.5.

Pārmijas un krustojumi

1.1.1.1.5.1.

Pārmiju un krustojumu ekspluatācijas vērtību atbilstība SITS

[Jā/nē + saite]

Pārmijām un krustojumiem uztur tādas ekspluatācijas robežvērtības, kas norādītas SITS. Ja esošajām līnijām piemēro mazāk ierobežojošas vērtības, nekā norādīts SITS, ir jāizvēlas variants “nē”, norādot saiti uz dokumentu ar izvērstu specifikāciju.

O – esoša

1.1.1.1.5.2.

Minimālais riteņa diametrs dubultkrusteņiem

[NNN]

Stacionāro dubultkrusteņu nevadāmais garums bez aizsargsliedes ir atkarīgs no riteņu minimālā ekspluatācijas diametra. Ja šī vērtība ir mazāka par SITS noteikto, tā ir jānorāda līnijām, kas neatbilst SITS. Diametru norāda milimetros.

C – esoša

1.1.1.1.6.

Sliežu ceļa izturība pret slodzēm

1.1.1.1.6.1.

Vilciena maksimālais palēninājums

[N.N]

Sliežu ceļa izturības robežvērtību pret garenvirziena slodzēm esošajās līnijās, kas neatbilst SITS, norāda vilciena maksimālā palēninājuma veidā un to izsaka metros uz sekundi kvadrātā.

C – esoša

1.1.1.1.6.2.

Induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu lietošana

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atļauta / atļauta tikai avārijas bremzēšanai / nav atļauta

Norāde par ierobežojumiem induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu lietošanai.

O

1.1.1.1.6.3.

Magnētisko bremžu lietošana

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atļauta / atļauta tikai avārijas bremzēšanai / nav atļauta

Norāde par ierobežojumiem magnētisko bremžu lietošanai.

O

1.1.1.1.7.

Darba drošība, veselības un vides aizsardzība

1.1.1.1.7.1.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

[A]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

N/A/B

Definēta varbūtība, ka pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību, kā noteikts SRT TSI un CR LOC&PAS TSI. (N) norāda īsiem tuneļiem vai sliežu ceļiem uz estakādēm, kas īsākas par 1 km.

O – SITS

C – esoša

1.1.1.1.7.2.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

[Rakstzīmju virkne]

Definēta varbūtība, ka pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir.

C – esoša

1.1.1.1.7.3.

Uzmalu lubrikācijas izmantošana

[A]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

pieprasīta/atļauta/aizliegta

Borta ierīces lietošana uzmalu lubrikācijai ir pieprasīta/atļauta/aizliegta.

O – TEN CR

O – ārpus TEN

1.1.1.1.7.4.

Pārbrauktuvju esamība

[Jā/nē]

Pārbrauktuvju esamība līnijas posmā.

O – TEN CR

O – ārpus TEN

1.1.1.1.7.5.

Uz pārbrauktuves atļauts paātrinājums

[N.N]

Vilciena paātrinājuma ierobežojums, apstājoties pārbrauktuves tuvumā, izteikts metros uz sekundi kvadrātā, ja tādu paredz valsts noteikumi.

C – TEN CR

C – ārpus TEN

1.1.1.1.8.

Tunelis

1.1.1.1.8.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir iestāde vai uzņēmums, kas atbild jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu (Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.1.1.1.8.2.

Tuneļa identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī.

C

1.1.1.1.8.3.

Tuneļa sākums

[WGS84 + NNN.NN + rakstzīmju virkne]

Ģeogrāfiskās koordinātas saskaņā ar Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS) standartu un kilometri vai jūdzes saistībā ar līnijas identifikatoru tuneļa sākumā.

O

1.1.1.1.8.4.

Tuneļa gals

[WGS84 + NNN.NN + rakstzīmju virkne]

Ģeogrāfiskās koordinātas saskaņā ar Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS) standartu un kilometri vai jūdzes saistībā ar līnijas identifikatoru tuneļa galā.

O

1.1.1.1.8.5.

EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.1.1.1.8.6.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.1.1.1.8.7.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa faktiskais garums (izteikts metros) no viena gala līdz otram sliežu augšdaļas līmenī. Jānorāda tikai tunelim, kura garums ir vienāds ar vai lielāks par 100 m.

O

1.1.1.1.8.8.

Šķērsgriezuma laukums

[NNN]

Mazākais faktiskais tuneļa šķērsgriezuma laukums (izteikts kvadrātmetros).

O

1.1.1.1.8.9.

Operatīvās rīcības plāna esamība

[Jā/nē]

Plāns izstrādāts saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja norādījumiem, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, glābšanas dienestiem un attiecīgajām iestādēm, kas atbild par katru tuneli. Tam jābūt saderīgam ar uzstādītajām pašizglābšanās, evakuācijas un glābšanas iekārtām (SRT TSI, Komisijas Lēmums 2008/163/EK).

O – SITS

C – esoša

1.1.1.2.

Energoapgādes apakšsistēma

1.1.1.2.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.1.1.2.1.1.

EK sliežu ceļa verifikācijas deklarācija (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.1.1.2.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.1.1.2.2.

Gaisvadu kontakttīkls

1.1.1.2.2.1.

Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

neelektrificēta / maiņstrāva 25 kV–50 Hz / maiņstrāva 15 kV–16,7 Hz / līdzstrāva 3 kV / līdzstrāva 1,5 kV / līdzstrāva (īpašs gadījums Francijai) / līdzstrāva 750 V / cita (norādīt nominālo spriegumu, frekvenci un diapazonus)

Nominālais spriegums un frekvence, ja saskaņā ar EN 50163:2004. Ja pārsniegts EN diapazons, jāpublicē maksimālā pastāvīgā sprieguma vērtība (maksimālo vērtību norāda iekavās).

O

1.1.1.2.2.2.

Maksimālais vilciena strāvas stiprums

[NNNN]

Maksimālais pieļaujamais vilciena strāvas stiprums, izteikts ampēros (A).

O

1.1.1.2.2.3.

Maksimālais strāvas stiprums stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu

[NNN]

Maksimālais pieļaujamais vilciena strāvas stiprums stāvēšanas laikā līdzstrāvas sistēmām, izteikts ampēros (A).

O

1.1.1.2.2.4.

Atļaujas esamība par reģeneratīvo bremžu izmantošanu

[Jā/nē]

Reģeneratīvā bremzēšana ir atļauta vai ne.

O

1.1.1.2.2.5.

Kontakttīkla nominālais augstums

[N.NN]

Kontakttīkla augstuma nominālā vērtība pie balsta parastos apstākļos, izteikta metros.

O – SITS

1.1.1.2.2.6.

Maksimālais kontakttīkla augstums

[N.NN]

Kontakttīkla augstuma maksimālā vērtība pie balsta parastos apstākļos, izteikta metros.

O – TEN HS

O – TEN CR

O – ārpus TEN

1.1.1.2.2.7.

Minimālais kontakttīkla augstums

[N.NN]

Kontakttīkla augstuma minimālā vērtība pie balsta parastos apstākļos, izteikta metros.

O – TEN HS

O – TEN CR

O – ārpus TEN

1.1.1.2.3.

Pantogrāfs

1.1.1.2.3.1.

Apstiprinātās pantogrāfa galvas

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

1 950 mm (1. tips) / 1 950 mm (2. tips) / 1 950 mm (PL) / 1 800 mm (NO, SE) / 1 600 mm (EP) / 1 600 mm (GB, CTRL) / 1 600 mm (GB) / 1 450 / citas (norādīt)

Viena vai vairākas pantogrāfa galvas saskaņā ar RST TSI vai EN 50367:2006.

O

1.1.1.2.3.2.

Prasības par paceltu pantogrāfu skaitu un attālumustarp tiem

[Rakstzīmju virkne]

Maksimālais pacelto pantogrāfu skaits, kas pieļaujams uz līnijas. Minimālais attālums starp pantogrāfu galvu centru līnijām, ja pacelti divi vai vairāki pantogrāfi, izteikts metros. Vērtības ir definētas šai posmā “maksimāli atļautajam ātrumam”.

O

1.1.1.2.3.3.

Atļautais kontaktplākšņu materiāls

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

varš / ogle / ogle ar piedevu materiālu / ogle ar vara pārklājumu / citi materiāli

Viens vai vairāki kontaktplākšņu materiāla veidi, ko atļauts izmantot līnijā.

O

1.1.1.2.4.

Gaisvadu kontakttīkla atdalīšanas sekcijas

1.1.1.2.4.1.

Fāžu atdalīšanas sekciju esamība

[Jā + saite/nē]

Ja līnijas posmā ir fāžu atdalīšanas sekcijas, norāda saiti uz detalizētu aprakstu.

O

1.1.1.2.4.2.

Sistēmu atdalīšanas sekciju esamība

[Jā + saite/nē]

Ja līnijas posmā ir sistēmu atdalīšanas sekcijas, norāda saiti uz detalizētu aprakstu.

O

1.1.1.2.5.

Ritošā sastāva prasības

1.1.1.2.5.1.

Vajadzīgas strāvas ierobežošanas borta iekārtas

[Jā/nē]

Prasība par borta iekārtu maksimālās vilciena strāvas iestatīšanai.

O – TEN CR

O – ārpus TEN

1.1.1.2.5.2.

Vidējais atļautais kontaktspēks

[Rakstzīmju virkne]

vai

[NNN]

Vidējais līnijā atļautais kontaktspēks. Šis spēks ir norādīts līknes vai vērtības veidā, izsaka ņūtonos.

O

1.1.1.2.5.3.

Nepieciešama automātiska nolaišanas ierīce (ADD)

[Jā/nē]

Saskaņā ar EN 50206-1 riteklī nepieciešama automātiska nolaišanas ierīce (ADD).

O

1.1.1.3.

Vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēma

1.1.1.3.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.1.1.3.1.1.

Sliežu ceļa EK verifikācijas deklarācija (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.1.1.3.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apstiprinājuma deklarācija (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.1.1.3.2.

A klase – vilciena aizsardzības sistēma (ETCS)

1.1.1.3.2.1.

ETCS līmenis

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/1/2/3

Dažādi ERTMS/ETCS izmantošanas līmeņi ir veids, kā izpaust iespējamās ekspluatācijas attiecības starp sliežu ceļu un vilcienu. Līmeņa definīcijas pamatā ir saistītas ar izmantotajām lauka iekārtām, ar veidu, kādā informācija no lauka iekārtām nonāk vilciena borta ierīcēs, un ar to, kuras funkcijas tiek apstrādātas attiecīgi lauka iekārtās un vilciena borta iekārtās.

O

1.1.1.3.2.2.

ETCS bāzes.versija (x.y)

[N.N.N.]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

(2.2.2.)/2.3.0./2.3.0.d/3.0.0.

ETCS bāze ir uzstādīta uz līnijai blakusesošās stacionārās iekārtas (iekavās norādītā versija nav pilnībā savietojama).

O

1.1.1.3.2.3.

Lai saņemtu piekļuvi līnijai, nepieciešamas sakaru iekārtas datu apmaiņai ETCS

[Jā/nē]

Sakaru iekārta datu apmaiņai ir piekļuves kritērijs tīklam.

C

1.1.1.3.2.4.

Uz līnijas uzstādīta ETCS sakaru iekārta

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

nav,

 

cilpas iekārta,

 

GSM-R,

 

cilpas iekārta un GSM-R

Informācija par lauka iekārtām, kas spēj pārraidīt datus ar cilpas iekārtu vai GSM-R uz 1. līmeņa iekārtām.

C

1.1.1.3.2.5.

Ieviesta ETCS valsts versija

Skaitlis no iepriekš izveidota saraksta

44. pakete ir līdzeklis datu pārraidīšanai valstu lietojumiem starp vilcienu un sliežu ceļu un otrādi, izmantojot datu pārraidei ETCS iekļautās iekārtas. NID_XUSER vērtības, ko pārvalda Eiropas Dzelzceļa aģentūra, dokumentā par ETCS mainīgajiem lielumiem ir pieejamas Aģentūras tīmekļa vietnē.

Valstu lietojumi instalēti lauka iekārtās.

C

1.1.1.3.2.6.

Ekspluatācijas ierobežojumu vai nosacījumu esamība

[Jā + saite/nē]

Ierobežojumi vai nosacījumi daļējas atbilstības dēļ vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas SITS.

C

1.1.1.3.2.7.

ETCS izvēles funkcijas

[Rakstzīmju virkne]

Šo ETCS izvēles funkciju izmantošana var uzlabot līnijas ekspluatāciju. Tās ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos un nav piekļuves kritērijs tīklam.

C

1.1.1.3.3.

A klase – radio (GSM-R)

1.1.1.3.3.1.

GSM-R versija

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

 

nav/1/2/3,

 

neviena, 6/14, 7/15

GSM-R FRS un SRS versijas numurs, kas uzstādīta uz līnijas.

O

1.1.1.3.3.2.

Aprīkoto aktīvo GSM-R mobilo ierīču minimālais skaits datu pārraidei

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

nav/1/2/3

Datu pārraides mobilo ierīču skaits, kas nepieciešams vilciena kustībai bez traucējumiem. Nav būtiskas drošībai un nav saistītas ar savstarpējo izmantojamību.

O

1.1.1.3.3.3.

GSM-R izvēles funkcijas

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

robežas šķērsošanas rokasgrāmata / robežas šķērsošanas balise / robežas šķērsošanas radiosakari /…

Šo GSM-R izvēles funkciju izmantošana var uzlabot līnijas ekspluatāciju. Tās ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos un nav piekļuves kritērijs tīklam.

C

1.1.1.3.4.

A klase – vilciena pozicionēšanas sistēma

1.1.1.3.4.1.

A klases vilciena pozicionēšanas sistēmas esamība

[Jā + saite/nē]

Atklāts punkts ar saiti uz valstu noteikumiem, ja tādi ir.

C

1.1.1.3.5.

B klase – vilciena aizsardzības sistēmas

1.1.1.3.5.1.

Uzstādītas B klases un/vai citas vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmas (sistēma un, ja attiecināms, arī versija)

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

LZB DE / LZB Spānija / LZB AT / TVM430 / PZB 90 / citas (norādīt)

Uz līnijas uzstādītas B klases un/vai citas vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmas parastai ekspluatācijai.

O

1.1.1.3.5.2.

Aprīkojumā vajadzīga vairāk nekā viena B klases un/vai cita vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēma

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

KVB/citas (norādīt)

Aprīkojumā vajadzīga un vienlaikus darbojas vairāk nekā viena B klases un/vai cita vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēma.

O

1.1.1.3.6.

B klase – radiosakari

1.1.1.3.6.1.

Uzstādītas B klases vai citas radiosistēmas (sistēma un, ja attiecināms, arī versija)

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

UIC radio 1.–4. nodaļa / BR 1845 / VR vilciena radio / citas (norādīt)

Uz līnijas uzstādītas B klases vai citas radiosakaru sistēmas normālas ekspluatācijas režīmā.

O

1.1.1.3.7.

Pārejas starp sistēmām

1.1.1.3.7.1.

Pārslēgšanas iespēja starp dažādām aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmām

[Jā + saite/nē]

Pārslēgšana starp ETCS/B klases un B klases/B klases sistēmām kustības laikā. Uzstādīšana atkarīga no vietējiem apstākļiem.

C – esoša

1.1.1.3.7.2.

Pārslēgšanas iespēja starp dažādām radiosakaru sistēmām

[Jā + saite/nē]

Pārslēgšana starp GSM-R/B klases un B klases/B klases radiosakaru sistēmām un kustības laikā nav. Uzstādīšana atkarīga no vietējiem apstākļiem.

C – esoša

1.1.1.3.8.

B klase – vilciena pozicionēšanas sistēmas

1.1.1.3.8.1.

Vilciena pozicionēšanas sistēmas veidi

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

sliežu ceļa elektriskā ķēde / riteņa detektors / cilpas iekārta

Uzstādīto vilciena pozicionēšanas sistēmu veidi. Tās palīdz ātri noteikt, kuri ar vilciena pozicionēšanu saistītie parametri ir piemērojami konkrētajā dzelzceļa līnijas posmā (ne visi parametri ir piemērojami visiem vilciena pozicionēšanas sistēmu veidiem).

O

1.1.1.3.8.2.

Maksimālais atļautais attālums starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras

[NNNNN]

Attālums ir izteikts milimetros.

Tas ir saistīts ar vilciena pozicionēšanas sekcijas minimālo garumu. Šī prasība attiecas uz signalizācijas sekcijas minimālo garumu, lai riteklis vai sastāvs to neaizsegtu, liekot vilciena pozicionēšanas sistēmai ziņot par to kā par “brīvu”.

O

1.1.1.3.8.3.

Minimālais atļautais attālums starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras

[NNNN]

Attālums ir izteikts milimetros.

Tas ir saistīts ar asu skaitītāju vai riteņa sensoru, vai īpašo gadījumu. Asu skaitītāju sistēmām ir jāspēj noteikt ass pozīcija ar diviem skaitītājiem, kas novietoti viens aiz otra, un ar pietiekami lielu izšķirtspēju; citādi skaitīšanas rezultāts būs nepareizs.

O

1.1.1.3.8.4.

Minimālais atļautais attālums starp pirmo un pēdējo asi

[NNNN]

Attālums ir izteikts milimetros.

Tas ir saistīts ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm vai attiecīgajiem īpašajiem gadījumiem. Elektriskajiem savienojumiem starp blakusesošo sliežu ceļu elektriskajām ķēdēm var būt vieta, kur netiek nodrošināta ritekļa ass pozicionēšana.

O

1.1.1.3.8.5.

Ritekļa priekšgala maksimālais atļautais garums

[NNNN]

Garums ir izteikts milimetros.

Tas ir saistīts ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm un asu skaitītājiem. Vilciena pozicionēšanas sistēmai ir jāspēj pozicionēt pirmo asi, pirms vilciena priekšgals sasniedz priekšā esošo bīstamo punktu, kā arī pēdējo asi, kamēr vilciena pakaļgals nav atstājis bīstamo punktu. Ar “priekšgalu” saprot abus ritekļa vai vilciena galus (priekšējo un pakaļējo).

O

1.1.1.3.8.6.

Minimālais atļautais loka platums

[NNN]

Platums ir izteikts milimetros.

Tas ir saistīts ar asu skaitītājiem, ceļa signālpedāļiem un sliežu pedāļiem. Asu skaitītāja pozicionēšanas lauku ietekmē garām pabraucošais ritenis. Loka platumam ir jābūt pietiekami lielam, lai atbilstoši ietekmētu šo lauku, nodrošinot pareizu pozicionēšanu.

O

1.1.1.3.8.7.

Minimālais atļautais riteņa diametrs

[NNN]

Diametrs ir izteikts milimetros.

Savietojamība ar asu skaitītājiem. Asu skaitītāja pozicionēšanas lauka ietekmes zona (uz riteņa uzmalas virsmas) ir atkarīga no riteņa diametra.

O

1.1.1.3.8.8.

Minimālais atļautais uzmalas biezums

[NN.N]

Biezums ir izteikts milimetros.

Savietojamība ar asu skaitītājiem, ceļa signālpedāļiem un sliežu pedāļiem. Asu skaitītāja pozicionēšanas lauku ietekmē garām pabraucošais ritenis. Uzmalas biezumam ir jābūt pietiekami lielam, lai atbilstoši ietekmētu šo lauku, nodrošinot pareizu pozicionēšanu.

O

1.1.1.3.8.9.

Minimālais atļautais uzmalas augstums

[NN.N]

Augstums ir izteikts milimetros.

Savietojamība ar asu skaitītājiem, ceļa signālpedāļiem un sliežu pedāļiem. Asu skaitītāja pozicionēšanas lauku ietekmē garām pabraucošais ritenis. Uzmalas augstumam ir jābūt pietiekami lielam, lai atbilstoši ietekmētu šo lauku, nodrošinot pareizu pozicionēšanu.

O

1.1.1.3.8.10.

Maksimālais atļautais uzmalas augstums

[NN.N]

Augstums ir izteikts milimetros.

Savietojamība ar asu skaitītājiem, ceļa signālpedāļiem un sliežu pedāļiem. Asu skaitītāja pozicionēšanas lauku ietekmē garām pabraucošais ritenis. Uzmalas augstumam ir jādefinē izmēru intervāls Sh(min.) – Sh(maks.).

O

1.1.1.3.8.11.

Minimālā atļautā ass slodze

[N.N]

Slodze ir izteikta tonnās.

Savietojamība ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm, ceļa signālpedāļiem un sliežu pedāļiem. Minimālā ass slodze aktivizēs ceļa signālpedāļus un sliežu pedāļus. Minimālajai ass slodzei ir arī vēlama ietekme uz pretestību starp riteni un sliežu ceļu, un tas ir svarīgi sliežu ceļu elektrisko ķēžu ekspluatācijai.

O

1.1.1.3.8.12.

Noteikumu esamība par no metāla brīvu telpu ap riteņiem

[Jā + saite/nē]

Savietojamība ar asu skaitītāju riteņu sensoriem. Asu skaitītāju darbības princips balstīts uz elektromagnētiskā lauka deformāciju. Šai deformācijai jānotiek tikai tad, kad garām pabrauc ritenis, nevis citas tam apkārt esošās ritošā sastāva daļas. Atklāts punkts ar saiti uz valstu noteikumiem, ja tādi ir.

O

1.1.1.3.8.13.

Noteikumu esamība par ritekļa metāla masu

[Jā + saite/nē]

Savietojamība ar indukcijas kontūriem. Metāla masa ietekmē pozicionēšanas sistēmas ar kontūru. Atklāts punkts ar saiti uz valstu noteikumiem, ja tādi ir.

O

1.1.1.3.8.14.

Prasība par riteņa materiāla feromagnētiskajiem raksturlielumiem

[Jā/nē]

Savietojamība ar asu skaitītāju riteņu sensoriem. Šie raksturlielumi ir nepieciešami, lai izraisītu elektromagnētiskā lauka deformāciju asu skaitītājos, nodrošinot pareizu pozicionēšanu.

Prasība vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas SITS nav precīza.

O

1.1.1.3.8.15.

Maksimālā atļautā pilnā pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem

[N.NN]

Pilnā pretestība ir izteikta omos.

Savietojamība ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm. Sliežu ceļa elektriskā ķēde spēj pozicionēt ritošo sastāvu tikai tad, ja pilnā pretestība starp sliedēm nepārsniedz noteiktu vērtību. Šo vērtību izsaka ar riteņpāra pretējo riteņu pilnās pretestības vērtību un kontakta pretestību uz riteņa–sliedes saskares virsmas. Šeit minētā saskarnes prasība attiecas tikai uz elektrisko pretestību starp riteņpāra pretējo riteņu rites virsmām.

O

1.1.1.3.8.16.

Minimālā atļautā pilnā pretestība starp pantogrāfu un riteņiem

[N.NN]

Pilnā pretestība ir izteikta omos.

Savietojamība ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm. Sliežu ceļa elektrisko ķēžu pozicionēšanas sistēmās harmonikas, ko ģenerē energoapgādes sistēma, var radīt traucējumus un kontakttīklu savienojumu no viena sliežu ceļa uz otru. Pietiekami augsta ritekļa pilnā pretestība to novērš.

O

1.1.1.3.8.17.

Maksimālais smilšu patēriņš

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

500 g/800 g/cits (norādīt)

Maksimālais patēriņš 30 sekundēs. Savietojamība ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm. Pārāk liels smilšu daudzums rada risku, ka uz sliežu ceļiem, kas aprīkoti ar sliežu ceļu elektriskajām ķēdēm, vilcieni netiks pozicionēti.

O

1.1.1.3.8.18.

Prasība par iespējām vadītājam apturēt smiltnīcas darbību

[Jā/nē]

Savietojamība ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm vietās, kur kaisīt smiltis nav atļauts.

O

1.1.1.3.9.

Parametri, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem traucējumiem

1.1.1.3.9.1.

Noteikumu esamība par atgriezes strāvu sliedēs

[Jā + saite/nē]

Savietojamība ar sliežu ceļa elektriskajām ķēdēm un riteņu detektoriem asu skaitītājos. Saderība vilces strāvā sliedēs var radīt sliežu ceļa elektrisko ķēžu darbības traucējumus. Līdzstrāva sliedēs var traucēt asu skaitītāju detektoru darbību. Atklāts punkts ar saiti uz valstu noteikumiem, ja tādi ir.

O

1.1.1.3.9.2.

Noteikumu esamība par elektromagnētiskajiem laukiem

[Jā + saite/nē]

Savietojamība ar riteņu detektoriem. Elektromagnētiskie lauki, ko rada ritošais sastāvs, var interferēt ar asu skaitītāju un riteņu detektoru darbību. Atklāts punkts ar saiti uz valstu noteikumiem, ja tādi ir.

O

1.1.1.3.10.

Līnijas lauka iekārtas tehniski nelabvēlīgiem režīmiem

1.1.1.3.10.1.

ETCS līmenis nelabvēlīgam režīmam

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/1/2/3

Sistēma nelabvēlīgam režīmam. Ja nedarbojas ETCS līmenis normāliem ekspluatācijas apstākļiem, vilcienu kustību var uzraudzīt citā ETCS līmenī. Piemēram, 1. līmenis kā 2. līmeņa nelabvēlīgs režīms.

O

1.1.1.3.10.2.

B klases vilciena aizsardzības, vadības un brīdināšanas sistēmas tehniski nelabvēlīgam režīmam

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

LZB DE / LZB Spānija / LZB AT / TVM430 / PZB 90 / citas (norādīt)

Sistēma nelabvēlīgam režīmam. Ja nedarbojas ETCS normāliem ekspluatācijas apstākļiem, vilcienu kustību var uzraudzīt citādi. Piemēram, vilcienu kustību aizsargā B klases sistēmas un/vai līnijas lauka iekārtu signāli.

O

1.1.1.3.11.

Ar bremzēm saistītie parametri

1.1.1.3.11.1.

Nepieciešamie minimālie bremzēšanas parametri

[Jā + saite/nē]

Lai aprēķinātu bremzēšanas līknes ātruma uzraudzībai.

Prasība attiecībā uz bremžu darbību var būt atkarīga no:

attāluma starp diviem signāliem pēc kārtas (sliežu ceļa posma garuma),

vilciena ātruma,

vilciena masas,

gradienta.

C

1.1.1.3.12.

Citi ar vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu saistītie parametri

1.1.1.3.12.1.

Sānsveres atbalsts

[Jā + saite/nē]

Sānsveres funkcijas atbalsts palīdz braukt ātrāk līkumos un saīsina laiku, kas pavadīts ceļā uz līnijas, kas aprīkota ar ETCS (ar ETCS aprīkotus vilcienus apzīmē ar īpašu vilciena kategoriju “sānsveres vilciens”); bez šīs funkcijas atbalsta pat ar ETCS aprīkoti sānsveres vilcieni brauc kā parasti vilcieni ar lielākiem ātruma ierobežojumiem līkumos.

C

1.2.

EKSPLUATĀCIJAS PUNKTS

1.2.0.0.0.

Vispārīga informācija

1.2.0.0.0.1.

Ekspluatācijas punkta nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Nosaukums parasti saistās ar pilsētu vai ciemu vai ar satiksmes vadības nolūku.

C

1.2.0.0.0.2.

Ekspluatācijas punkta identifikācijas kods

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Kods izveidots TAF TSI ar SEDP, kā norādīts CEN CWA15541:2006. gada maijs. To veido divi burti, kas veido valsts kodu, un 14 cipari, kas apzīmē apdzīvotās vietas kodu.

O

1.2.0.0.0.3.

Valsts ekspluatācijas punkta identifikācijas kods

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls ekspluatācijas punkta identifikators vai unikāls ekspluatācijas punkta numurs dalībvalstī.

C

1.2.0.0.0.4.

Ekspluatācijas punkta tips

[Rakstzīmju virkne]

vairākas izvēles no iepriekš izveidota saraksta:

stacija / pasažieru pieturvieta / kravas terminālis / mezgls / vagonu parks / cits (norādīt)

Iekārtas tips saistībā ar galveno(-ajām) ekspluatācijas funkciju(-ām).

O

1.2.0.0.0.5.

Ekspluatācijas punkta atrašanās vieta

[WGS84 + NNN.NN + rakstzīmju virkne]

Ģeogrāfiskās koordinātas saskaņā ar Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS) standartu un kilometri vai jūdzes saistībā ar līnijas identifikatoru, kas definē ekspluatācijas punkta atrašanās vietu. Parasti tās nosaka ekspluatācijas punkta centrā.

O

1.2.1.

SLIEŽU CEĻŠ

1.2.1.0.0.

Vispārīga informācija

1.2.1.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir iestāde vai uzņēmums, kas atbild jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.2.1.0.0.2.

Sliežu ceļa identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls sliežu ceļa identifikators vai unikāls sliežu ceļa numurs ekspluatācijas punktā.

O

1.2.1.0.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.2.1.0.1.1.

EK sliežu ceļa verifikācijas deklarācija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.2.1.0.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI atbilstības apliecinājuma deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.2.1.0.2.

Darbības parametri

1.2.1.0.2.1.

Līnijas tips

[RN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

I/II/III/IV/V/VI/VII

(Jaunas vai modernizētas) līnijas nozīme (pamatlīnija vai cita) un veids, kā nodrošina parametrus, kas nepieciešami savstarpējai izmantojamībai saskaņā ar CR INF TSI. Šo parametru piemēro tikai ekspluatācijas punktiem uz TEN līnijām.

O – TEN HS

O – TEN CR

1.2.1.0.2.2.

Satiksmes veids

[A]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

P/F/M

Attiecīgās SITS kategorijas līnijai norāda galveno pārvadājumu veidu (pasažieru, kravas, jaukta tipa) un attiecīgos pamatparametrus saskaņā ar CR INF TSI. Šo parametru piemēro arī ekspluatācijas punktiem uz līnijām ārpus TEN.

O

1.2.1.0.3.

Līnijas plānojums

1.2.1.0.3.1.

Savstarpēji izmantojams sliežu platums

[AA]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

GA/GB/GC

GA, GB vai GC platums, kā definēts EN 15273-3:2009 C pielikumā.

O

1.2.1.0.3.2.

Vairākās valstīs izmantoti sliežu platumi

[Rakstzīmju virkne]

Daudzpusējais platums (EN 15273-3:2009 D pielikuma D.1.–D.3. punkts) vai starptautiskais platums (EN 15273-3:2009 C pielikuma C.2.1. punkts), izņemot GA, GB un GC platumu.

O

1.2.1.0.3.3.

Valstīs izmantotie sliežu platumi

[Rakstzīmju virkne]

Iekšzemē izmantotais sliežu platums, kā definēts EN 15273:3-2009, vai cits vietējais platums.

C

1.2.1.0.4.

Sliežu ceļa parametri

1.2.1.0.4.1.

Nominālais sliežu ceļa platums

[NNNN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Viena vērtība, kas izteikta milimetros, apzīmējot sliežu ceļa platumu. Ja sliežu ceļā ir vairāki sliežu pāri, par katru sliežu pāri, kas izmantojams kā atsevišķs sliežu ceļš, publicē atsevišķu datu kopumu.

O

1.2.1.0.5.

Tunelis

1.2.1.0.5.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir iestāde vai uzņēmums, kas atbild jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.2.1.0.5.2.

Tuneļa identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls tuneļa numurs dalībvalstī.

C

1.2.1.0.5.3.

EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.2.1.0.5.4.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI atbilstības apliecinājuma deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.2.1.0.5.5.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa faktiskais garums (izteikts metros) no viena gala līdz otram sliežu augšdaļas līmenī. Jānorāda tikai tunelim, kura garums ir vienāds ar vai lielāks par 100 metriem.

C

1.2.1.0.5.6.

Operatīvās rīcības plāna esamība

[Jā/nē]

Plāns izstrādāts saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja norādījumiem, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, glābšanas dienestiem un attiecīgajām iestādēm, kas ir atbildīgas par katru tuneli. Tam jābūt saderīgam ar uzstādītajām pašizglābšanās, evakuācijas un glābšanas iekārtām (SRT TSI, Lēmums 2008/163/EK).

O – SITS

C – esoša

1.2.1.0.6.

Perons

1.2.1.0.6.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir iestāde vai uzņēmums, kas atbild jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.2.1.0.6.2.

Perona identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls perona identifikators vai unikāls perona numurs ekspluatācijas punktā.

O

1.2.1.0.6.3.

Perona klasifikācija

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

HS TEN/CR TEN/ārpus TEN

Perona ekspluatāciju veic HS TEN, CR TEN vai ārpus TEN ietvaros.

O

1.2.1.0.6.4.

Piemērotība pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām

[Jā/nē]

Informācija par to, vai perons atbilst SITS personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

O

1.2.1.0.6.5.

EK perona verifikācijas deklarācija (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.2.1.0.6.6.

Perona EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI atbilstības apliecinājuma deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.2.1.0.6.7.

Perona lietderīgais garums

[NNNN]

Tās perona daļas maksimālais garums (izteikts metros), pret kuru parastos ekspluatācijas apstākļos vilcienam paredzēts stāvēt pasažieru iekāpšanai vilcienā un izkāpšanai no tā, ņemot vērā apstāšanās pielaides (CR INF TSI).

O

1.2.1.0.6.8.

Perona augstums

[NNNN]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

550/760/cits (norādīt)

Attālums starp perona virsmu un tam blakusesošā sliežu ceļa rites virsmu. Nominālā vērtība, kas izteikta milimetros.

O

1.2.1.0.6.9.

Stacionārās iekārtas vilciena kustības sākšanai no perona

[Rakstzīmju virkne]

Stacionārās ierīces, piemēram, spoguļi, novērošanas kameras, kas uzstādītas kā signalizācijas iekārtu daļa, lai perona personāls varētu norādīt vilciena apkalpei, kad aizvērt durvis, un pēc sekmīgas durvju aizvēršanas sākt vilciena kustību.

C

1.2.1.0.6.10.

Iekāpšanas palīglīdzekļu esamība uz perona

[Jā/nē]

Informācija par to, vai uz perona ir kādas ierīces, kas atvieglo iekāpšanu vilcienā.

O

1.2.2.

REZERVES CEĻŠ

1.2.2.0.0.

Vispārīga informācija

1.2.2.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir iestāde vai uzņēmums, kas ir jo īpaši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.2.2.0.0.2.

Rezerves ceļa identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Unikāls rezerves ceļa identifikators vai unikāls rezerves ceļa numurs ekspluatācijas punktā.

O

1.2.2.0.0.3.

Rezerves ceļa klasifikācija

[Rakstzīmju virkne]

viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

HS TEN/CR TEN/ārpus TEN

Rezerves ceļa ekspluatāciju veic HS TEN, CR TEN vai ārpus TEN ietvaros.

O

1.2.2.0.1.

Rezerves ceļa verifikācijas deklarācija

1.2.2.0.1.1.

EK rezerves ceļa verifikācijas deklarācija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.2.2.0.1.2.

Rezerves ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI atbilstības apliecinājuma deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.2.2.0.2.

Darbības parametrs

1.2.2.0.2.1.

Rezerves ceļa lietderīgais garums

[NNNN]

Rezerves ceļa / stāvēšanas sliežu ceļa kopējais garums, kas izteikts metros un kur vilcienus var novietot drošai stāvēšanai.

O

1.2.2.0.3.

Līnijas plānojums

1.2.2.0.3.1.

Stāvēšanas ceļu maksimālais gradients

[N.N]

Gradienta vērtība, kas ir lielāka par SITS robežvērtību 2,5 un izteikta milimetros uz metru.

C – esoša

1.2.2.0.3.2.

Horizontālās līknes minimālais rādiuss

[NNN]

Rādiusa vērtība (izteikta metros), ja ir mazāka par minimālo robežvērtību, kas norādīta CR INF TSI par līnijām, kas neatbilst SITS.

C – esoša

1.2.2.0.3.3.

Vertikālās līknes minimālais rādiuss

[NNN]

Rādiusa vērtība (izteikta metros), ja ir mazāka par minimālo robežvērtību, kas norādīta CR INF TSI par līnijām, kas neatbilst SITS.

C – esoša

1.2.2.0.4.

Stacionārās vilcienu apkopes iekārtas

1.2.2.0.4.1.

Tualešu iztukšošanas iekārtas esamība

[Jā + saite/nē]

Tualešu iztukšošanas iekārtas veids (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF TSI. Ja ir, norāda saiti uz ārēju dokumentu.

O

1.2.2.0.4.2.

Vilciena ārpuses tīrīšanas iekārtu esamība

[Jā + saite/nē]

Ārpuses mazgāšanas iekārtas veids (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF TSI. Ja ir, norāda saiti uz ārēju dokumentu.

O

1.2.2.0.4.3.

Ūdens krājumu atjaunošanas iekārtas esamība

[Jā + saite/nē]

Ūdens krājumu uzpildīšanas iekārtas veids (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF TSI. Ja ir, norāda saiti uz ārēju dokumentu.

O

1.2.2.0.4.4.

Degvielas uzpildes iekārtas esamība

[Jā + saite/nē]

Degvielas uzpildes iekārtas veids (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF TSI. Ja ir, norāda saiti uz ārēju dokumentu.

O

1.2.2.0.4.5.

Smilšu krājumu atjaunošanas iekārtas esamība

[Jā + saite/nē]

Smilšu krājumu atjaunošanas iekārtas veids (stacionāra iekārta vilcienu apkopei). Ja ir, norāda saiti uz ārēju dokumentu.

O

1.2.2.0.4.6.

Ārējās elektroapgādes iekārtas esamība

[Jā + saite/nē]

Ārējās elektroapgādes iekārtas veids (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF TSI. Ja ir, norāda saiti uz ārēju dokumentu.

O

1.2.2.0.5.

Tunelis

1.2.2.0.5.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja nosaukums

[Rakstzīmju virkne]

Infrastruktūras pārvaldītājs ir iestāde vai uzņēmums, kas ir jo īpaši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (Direktīvas 2001/14/EK 2. panta h) punkts).

O

1.2.2.0.5.2.

Tuneļa identifikators

[Rakstzīmju virkne]

Tuneļa unikālais identifikators vai unikāls tuneļa numurs dalībvalstī.

C

1.2.2.0.5.3.

EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

O – SITS

1.2.2.0.5.4.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI atbilstības apliecinājuma deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT).

C – esoša

1.2.2.0.5.5.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa reālais garums (izteikts metros) no viena gala līdz otram sliežu augšdaļas līmenī. Jānorāda tikai tunelim, kura garums ir 100 metru vai vairāk.

C

1.2.2.0.5.6.

Operatīvās rīcības plāna esamība

[Jā/nē]

Plāns izstrādāts saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja norādījumiem, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, glābšanas dienestiem un attiecīgajām iestādēm, kas atbild par katru tuneli. Tam jābūt saderīgam ar uzstādītajām pašizglābšanās, evakuācijas un glābšanas iekārtām (SRT TSI, Lēmums 2008/163/EK).

O – SITS

C – esoša

4.   LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

4.1.   Procesi

Lai izpildītu datu pieprasījumus, reģistrs izmanto 2. tabulā noteiktos procesus.

2. tabula

Procesu saraksts

Informācijas vienību iegūšana, lai vilcienam noteiktu sadarbspēju plānotajā maršrutā

Izgūt informāciju par konkrētā maršruta tehniskajiem raksturlielumiem, lai pārbaudītu stacionāro iekārtu un ritošā sastāva tehnisko savietojamību pēc Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra datiem

Informācijas vienību iegūšana par sadarbspējas nodrošināšanu ar stacionārajām iekārtām

Izgūt informāciju par konkrētā maršruta posma tehniskajiem raksturlielumiem, lai verificētu saskarnes ar sistēmu, kurā tas ir iekļauts pie robežām

Informācijas vienību iegūšana ritošā sastāva apakšsistēmas projektēšanai

Izgūt informāciju par noteiktas tīkla daļas tehniskajiem raksturlielumiem, lai nodrošinātu atbilstību, projektējot un apstiprinot ritekļus nodošanai ekspluatācijā “tipa” līmenī

Informācijas vienību iegūšana, lai uzraudzītu Eiropas Savienības dzelzceļa tīkla savstarpējo izmantojamību

Izgūt informāciju par noteiktu tīklu daļu tehniskajiem raksturlielumiem, lai pēc svarīgākajiem rādītājiem regulāri sekotu Eiropas Savienības savstarpēji izmantojama dzelzceļa tīkla izveidošanas gaitai

4.2.   Pārskatīšanas cikls

Reģistrā iekļauto informāciju vismaz vienu reizi trīs mēnešos dalībvalstis regulāri aktualizē. Vienai aktualizācijai laika ziņā ir jāsakrīt ar tīkla pārskata ikgadējo publikāciju.


Top