Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0263

2011/263/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 28. aprīlis ) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2806) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 111, 30.4.2011, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 147 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; Atcelts ar 32017D1216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/263/oj

30.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/22


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 28. aprīlis)

par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2806)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/263/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēts īpašus ES ekomarķējuma kritērijus noteikt atbilstīgi produktu grupām.

(3)

Komisijas Lēmumā 1999/427/EK (2) ir noteikti ekoloģiskie kritēriji, kā arī saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām. Pēc minētajā lēmumā noteikto kritēriju pārskatīšanas Komisijas Lēmumā 2003/31/EK (3) ir noteikti pārskatītie kritēriji, kas ir spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim.

(4)

Šie kritēriji vēl pārskatīti, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. No pārskatīšanas izriet, ka ir nepieciešams grozīt produktu grupas definīciju, lai iekļautu jaunu produktu apakšgrupu un noteiktu jaunus kritērijus. Šiem jaunajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām vērtēšanas un verifikācijas prasībām jāpaliek spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

(5)

Tāpēc skaidrības labad Lēmums 2003/31/EK ir jāaizstāj.

(6)

Ir jānosaka pārejas periods, lai ražotājiem, kuriem atbilstīgi Lēmumā 2003/31/EK noteiktajiem kritērijiem piešķirts mazgāšanas līdzekļu trauku mazgājamām mašīnām ekomarķējums, dotu pietiekamu laiku savu produktu pielāgošanai pārskatītajiem kritērijiem un prasībām. Ražotājiem būtu arī jāatļauj ar Lēmumā 2003/31/EK vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem saistītus pieteikumus iesniegt līdz šā lēmuma spēkā esamības termiņa beigām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Produktu grupā “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” ietverti mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām un produkti, kurus izmanto kā skalošanas līdzekļus, pulvera, šķidruma vai citā formā, ko paredzēts laist tirgū un lietot tikai sadzīves automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās un tādās automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās profesionālai lietošanai, kuru lielums un izmantošana ir līdzīga kā sadzīves trauku mazgājamām mašīnām.

2. pants

Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

“vielas” ir ķīmiskie elementi un to savienojumi, kas sastopami dabā vai iegūti kādā ražošanas procesā, tostarp jebkādas piedevas, kas vajadzīgas produktu stabilitātes saglabāšanai, kā arī jebkādi ražošanas gaitā radušies piemaisījumi, izņemot šķīdinātājus, kurus var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un ķīmisko sastāvu.

3. pants

Lai trauku mazgājamām mašīnām paredzētajiem mazgāšanas līdzekļiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 piešķirtu ES ekomarķējumu, tiem jāietilpst produktu grupā “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām”, kā definēts 1. pantā, un jāatbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem kritērijiem.

4. pants

Produktu grupas “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” kritēriji un ar to saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

5. pants

Administratīvām vajadzībām produktu grupai “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” piešķir kodu “015”.

6. pants

Lēmumu 2003/31/EK atceļ.

7. pants

1.   Atkāpjoties no 6. panta, pieteikumus ES ekomarķējuma saņemšanai produktu grupā “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām”, kas iesniegti pirms šā lēmuma pieņemšanas datuma, novērtē atbilstoši Lēmuma 2003/31/EK nosacījumiem.

2.   Pieteikumus ES ekomarķējuma saņemšanai produktu grupā “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām”, kas iesniegti no šā lēmuma pieņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30. aprīlim, ir atļauts sagatavot atbilstoši Lēmuma 2003/31/EK kritērijiem vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem.

Šos pieteikumus novērtē atbilstoši kritērijiem, ar kuriem saskaņā pieteikumi ir sagatavoti.

3.   Ja ekomarķējumu piešķir, pamatojoties uz pieteikumu, kas novērtēts saskaņā ar Lēmumā 2003/31/EK noteiktajiem kritērijiem, šo ekomarķējumu ir atļauts izmantot 12 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 167, 2.7.1999., 38. lpp.

(3)  OV L 9, 15.1.2003., 11. lpp.


PIELIKUMS

PAMATPRINCIPI

Kritēriju noteikšanas mērķi

Kritēriju mērķis ir jo īpaši veicināt produktus, kam ir mazāka ietekme uz ūdens ekosistēmām, kas satur ierobežotu daudzumu bīstamo vielu un kuru darbība ir pārbaudīta.

KRITĒRIJI

Šie kritēriji attiecas uz šādām jomām:

1)

ķīmisko vielu kopējais saturs;

2)

izslēgtas vai ierobežotas vielas vai maisījumi;

3)

toksiskums ūdens organismiem: robežatšķaidījums;

4)

organisko vielu bioloģiskās noārdīšanās spēja;

5)

mazgāšanas efektivitāte;

6)

iepakojuma prasības;

7)

informācija patērētājiem;

8)

informācija uz ES ekomarķējuma.

1.   Novērtēšana un verifikācija

a)   Prasības

Konkrētās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katrā kritērijā.

Gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumenti, analīzes, testēšanas pārskati vai citi apliecinājumi par kritēriju ievērošanu, uzskata, ka tos var sagatavot pats pieteikuma iesniedzējs un attiecīgā gadījumā tā piegādātājs(-i) u. c.

Ja iespējams, testēšana jāizdara laboratorijās, kuras atbilst standartā EN ISO 17025 vai tam ekvivalentā standartā noteiktajām vispārīgajām prasībām.

Vajadzības gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kas ir norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par ekvivalentām.

I papildinājumā ir mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāze (detergent ingredient database – DID saraksts), kurā ir dati par visplašāk lietotajām mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļām. Pēc tās datiem aprēķina toksiskuma robežatšķaidījumu (Critical Dilution Volume – CDV) un novērtē sastāvā esošo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju. Attiecībā uz vielām, kuras nav DID sarakstā, sniegti norādījumi par to, kā aprēķināt vai ekstrapolēt attiecīgos datus. DID saraksta jaunākā redakcija ir pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē vai attiecīgo kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs.

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes var pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un veikt neatkarīgas verifikācijas.

b)   Mērījumu robežvērtības

Sastāvā ietilpstošajām vielām, kuru koncentrācija pārsniedz 0,010 % preparāta masas, jāatbilst ekoloģiskajiem kritērijiem.

Konservantu, krāsvielu un smaržvielu atbilstība kritērijiem ir nepieciešama neatkarīgi no to koncentrācijas, izņemot 2.b kritēriju attiecībā uz bīstamo vielu un maisījumu saturu.

Izmantotās vielas ir definētas kā visas produktā esošās vielas, ietverot piedevas (piemēram, konservanti vai stabilizatori), kas ir tā sastāvdaļas. Piemaisījumiem, kuri radušies izejvielu ražošanā un kuru koncentrācija ir > 0,010 % galīgā sastāva masas, arī jāatbilst kritērijiem.

Ja produkts ir ūdenī šķīstošā apvalkā, kuru nav paredzēts noņemt pirms mazgāšanas, tad visās prasībās apvalks jāuzskata par produkta sastāvdaļu.

2.   Funkcionālā vienība

Funkcionālā vienība ir mazgāšanas līdzekļa daudzums, kas vajadzīgs, lai nomazgātu 12 personu galda piederumus, kuru netīrība atbilst DIN vai ISO standartiem.

3.   Standartdeva

Par standartdevu pieņem patērētājiem ieteikto ražotāja norādīto mazgāšanas līdzekļa devu, kas vajadzīga normāli netīru galda piederumu 12 personām nomazgāšanai standarta apstākļos, kas definēti 5. kritērijā minētajā IKW mazgāšanas īpašību noteikšanas testā.

Ar funkcionālo vienību (2.) un standartdevu (3.) saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības. Pilns sastāvs, ietverot tirdzniecības nosaukumu, ķīmisko nosaukumu, CAS numuru, DID numuru (1), izmantoto vielu daudzumu ar ūdeni un bez tā, un visu izmantoto sastāvdaļu funkcijas (neatkarīgi no koncentrācijas) produktā ir jāiesniedz kompetentajai iestādei. Kompetentajai iestādei ir jāiesniedz gatavā līdzekļa paraugs līdz ar ieteikumiem par devām.

Drošības datu lapas par katru sastāvdaļu iesniedz kompetentajai iestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2).

DID sarakstu var atrast ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

1. kritērijs.   Ķīmisko vielu kopējais saturs

Ķīmisko vielu kopējais saturs (total chemicals – TC) ir mazgāšanas līdzekļa ieteicamā deva mīnus ūdens saturs, g/mazgāšanas reize.

Ķīmisko vielu kopējais saturs nedrīkst pārsniegt šādus daudzumus:

a)

vienas funkcijas trauku mazgāšanas līdzekļi: TCmax = 20,0 g/mazgāšanas reize;

b)

vairākfunkciju trauku mazgāšanas līdzekļi: TCmax = 22,0 g/mazgāšanas reize.

Aprēķinot CDV, aNBO un anNBO, izmanto 3 ml skalošanas līdzekļa devu.

Novērtēšana un verifikācija. Produkta TC aprēķināšana. Šķidriem produktiem jānorāda blīvums (g/ml).

2. kritērijs.   Aizliegtas vai ierobežotas vielas vai maisījumi

a)   Konkrētas sastāvdaļas, kuru izmantošana ir aizliegta

Paša produkta vai tā sastāvā esošo preparātu sastāvā nedrīkst būt šādas vielas:

fosfāti,

DTPA (dietilēntriamīnpentaetiķskābe),

perborāti,

aktīva hlora savienojumi,

EDTA (etilēndiamīntetraacetāts),

nitromuskusi un policikliskie muskusi.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz aizpildītu un parakstītu atbilstības deklarāciju.

b)   Bīstamas vielas un maisījumi

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu 6. panta 6. punktu produkti vai to daļas nedrīkst saturēt vielas vai maisījumus, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 atbilst bīstamības klases vai kategorijas klasifikācijas kritērijiem, kā norādīts turpmāk, tāpat tie nedrīkst saturēt vielas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā.

Bīstamības apzīmējumu saraksts

GHS bīstamības apzīmējumi (3)

ES riska frāze (4)

H300 Norijot iestājas nāve

R28

H301 Toksisks, ja norīts

R25

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

R65

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

R27

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

R24

H330 Ieelpojot iestājas nāve

R23/26

H331 Toksisks, ja ieelpo

R23

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R46

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R68

H350 Var izraisīt vēzi

R45

H350i Var izraisīt vēzi ieelpojot

R49

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

R40

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību

R60

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R61

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/61/60–61

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/63

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R61/62

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R62

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R63

H361fd Ir aizdomas, ka var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R62–63

H362 Var nodarīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

R64

H370 Rada orgānu bojājumus

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

R68/20/21/22

H372 Rada orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/25/24/23

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/20/21/22

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

R50–53

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

R51–53

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

R52–53

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

R53

EUH059 Bīstams ozona slānim

R59

EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R29

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R31

EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

R32

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

R39–41

Sensibilizējošas vielas

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

R42

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

R43

Šis kritērijs attiecas uz visām sastāvdaļām, arī konservantiem, krāsvielām un smaržām, kuru koncentrācija ≥ 0,010 %.

Vielu vai maisījumu izmantošana, kas pēc pārstrādes maina īpašības (piemēram, vairs nav biopieejami, notiek ķīmiskas modifikācijas) tādā veidā, ka identificētā bīstamība uz tām vairs neattiecas, ir atbrīvota no iepriekš minētās prasības.

Atkāpes. Šādas vielas vai maisījumi ir īpaši atbrīvojami no šīs prasības:

Virsmaktīvās vielas

Koncentrācijā < 25 % no produkta masas

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

Biocīdi, ko lieto par konservantiem (5)

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

R50–53

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

R51–53

Smaržvielas

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

R52–53

Biocīdi, ko lieto par konservantiem (5)

Fermenti (6)

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

R42

Fermenti (6)

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

R43

NTA kā piemaisījums MGDA un GLDA  (7)

H351 Ir aizdomas, ka izraisa vēzi

R40

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs informāciju, kurā precīzi norādīts produkta sastāvs, iesniedz kompetentajai iestādei. Pieteikuma iesniedzējs sniedz arī deklarāciju par atbilstību šim kritērijam kopā ar saistīto dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarāciju, ko parakstījis materiālu piegādātājs, un attiecīgo vielu vai maisījumu drošības datu lapas.

c)   Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu

No 6. panta 6. punktā minētā izņēmuma nepiešķir atkāpi vielām, kuras atzītas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un ir iekļautas sarakstā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantā, un kuras ir maisījumos koncentrācijās, kas pārsniedz 0,010 %.

Novērtēšana un verifikācija. To vielu sarakstu, kuras identificētas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un ir iekļautas apzināmo vielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, var atrast šeit: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Pieteikuma iesniegšanas dienā jāsniedz atsauce uz šo sarakstu. Informāciju, kurā precīzi norādīts produkta sastāvs, iesniedz kompetentajai iestādei. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī deklarāciju par atbilstību šim kritērijam kopā ar saistīto dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarāciju, ko parakstījis materiālu piegādātājs, un attiecīgo vielu vai maisījumu drošības datu lapu kopijas.

d)   Konkrētas sastāvdaļas, kuru izmantošana ir ierobežota – smaržvielas

Visām sastāvdaļām, kas pievienotas produktam kā smaržvielas, jābūt ražotām un ar tām jārīkojas atbilstīgi Starptautiskās Smaržvielu asociācijas (International Fragrance AssociationIFRA) prakses kodeksam. Kodeksu var atrast IFRA tīmekļa vietnē: http://www.ifraorg.org.

Ražotājiem jāievēro IFRA standartu rekomendācijas attiecībā uz materiālu aizliegumu, lietošanas ierobežojumiem un norādītajiem tīrības kritērijiem.

Smaržvielas, uz kurām attiecas deklarēšanas prasība, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem (VII pielikums), un kuras jau nav izslēgtas ar 2.b kritēriju, un (citas) smaržvielas, kas klasificētas kā H317/R43 (var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas) un/vai H334/R42 (var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu ieelpojot), nedrīkst būt vairāk par ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) no vielas masas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu deklarāciju par atbilstību, norādot smaržvielas daudzumu produktā. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī smaržvielas ražotāja deklarāciju, kurā norādīts katras vielas saturs smaržā, kuras ir uzskaitītas Padomes Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma I daļā, kā arī tādu (citu) vielu saturs, kurām ir piešķirts riska apzīmējums H317/R43 un/vai H334/R42.

e)   Biocīdi

i)

Biocīdus produktā drīkst iekļaut tikai šā produkta saglabāšanās labad un tikai šim nolūkam piemērotās devās. Tas neattiecas uz virsmaktīvām vielām, kurām var būt arī biocīdu īpašības.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz visu pievienoto konservantu materiālu drošības datu lapas līdz ar informāciju par to precīzu koncentrāciju produktā. Konservantu ražotājs vai piegādātājs iesniedz informāciju par devu, kas ir nepieciešama produkta iekonservēšanai (piemēram, provokatīvā testa rezultāti vai līdzvērtīgi).

ii)

Aizliegts uz iepakojuma vai kā citādi apgalvot vai ļaut domāt, ka līdzeklim ir antibakteriāla iedarbība.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz tekstu un formas, ko izmanto katra veida iepakojumam, un/vai katra atšķirīgā veida iepakojuma paraugu.

3. kritērijs.   Toksiskums ūdens organismiem: robežatšķaidījums (CDV)

Produkta robežatšķaidījums (CDVchronic ) nedrīkst pārsniegt šādas CDVchronic robežas:

Produkta veids

Robežvērtība CDVchronic

Vienas funkcijas trauku mazgāšanas līdzeklis

25 000 l/mazgāšanas reize

Vairākfunkciju trauku mazgāšanas līdzeklis

30 000 l/mazgāšanas reize

Skalošanas līdzeklis

10 000 l/mazgāšanas reize

Produkta visu sastāvdaļu (i) ilgstošas iedarbības toksiskuma robežatšķaidījumu (CDVchronic ) aprēķina šādi:

Formula

kur:

masa(i)

=

sastāvdaļas svars ieteicamajā devā,

DF

=

noārdīšanās koeficients,

TF

=

vielas ilgstošas iedarbības toksiskuma koeficients, kā noteikts DID sarakstā.

Produktā esošos konservantus, krāsvielas un smaržas iekļauj CDV aprēķinos arī tad, ja koncentrācija ir mazāka par 0,010 % (100 ppm).

Novērtēšana un verifikācija. Produkta CDVchronic aprēķināšana. CDV vērtības aprēķināšanas izklājlapa ir pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

DF un TF parametru vērtības ir norādītas mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāzē (DID sarakstā). Ja viela nav atrodama DID sarakstā, tad minētos parametrus aprēķina, izmantojot pamatnostādnes DID saraksta B daļā un pievienojot saistīto dokumentāciju.

4. kritērijs.   Organisko vielu bioloģiskās noārdīšanās spēja

Tādu organisko vielu saturs produktā, kuras aerobos apstākļos bioloģiski nenoārdās (nepiemīt vieglas bionoārdīšanās spēja) (aNBO) un/vai anaerobos apstākļos bioloģiski nenoārdās (anNBO), nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

Produkta veids

aNBO

anNBO

Trauku mazgāšanas līdzeklis

1,0 g/mazgāšanas reize

5,50 g/mazgāšanas reize

Skalošanas līdzeklis

0,15 g/mazgāšanas reize

0,50 g/mazgāšanas reize

Novērtēšana un verifikācija. Produkta aNBO un anNBO aprēķini. aNBO un anNBO vērtību aprēķinam ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē ir pieejama izklājlapa.

Atsauce uz DID sarakstu. Par sastāvdaļām, kas nav iekļautas DID sarakstā, iesniedz attiecīgo informāciju no literatūras vai citiem avotiem vai atbilstīgus testēšanas rezultātus, kas rāda, ka tām piemīt bioloģiskās noārdīšanās spēja aerobos un anaerobos apstākļos. Sk. I papildinājumu.

Jāņem vērā, ka EDTA (etilēndiamīntetraacetāts) uzskatāms par anaerobos apstākļos bioloģiski noārdāmu vielu.

5. kritērijs.   Mazgāšanas efektivitāte (piemērotība lietošanai)

Ieteiktajās devās līdzeklim ir apmierinoša mazgāšanas efektivitāte, kas noteikta pēc IKW metodes vai standartā EN 50242 noteiktās metodes ar šādām izmaiņām.

Testēšanu veic 55 °C vai zemākā temperatūrā, ja par produktu ir norādīts, ka tas ir efektīvs šādā temperatūrā.

Ja pieteikumā minēti skalošanas līdzekļi kombinācijā ar trauku mazgāšanas līdzekļiem, tad testēšanā izmanto šo skalošanas līdzekli, nevis references standarta skalošanas līdzekli.

Attiecībā uz produktiem ar vairākām funkcijām pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina norādīto funkciju efektivitāti.

Novērtēšana un verifikācija. Testēšanas pārskatu iesniedz kompetentajai iestādei. Var izmantot citas testēšanas metodes, nevis IKW vai EN 50242 metodes variantu ar izmaiņām, ja kompetentā iestāde, kura pieteikumu novērtē, atzīst tās par ekvivalentām.

Ja izmanto standartā EN 50242:2008 noteikto metodi, jāievēro šādas izmaiņas:

testēšanu veic 55 °C ± 2 °C (vai zemākā temperatūrā, ja par mazgāšanas līdzekli ir norādīts, ka tas ir efektīvs temperatūrā zem 55 °C) ar priekšmazgāšanu aukstā ūdenī bez mazgāšanas līdzekļa,

testēšanai izmantojamajai mazgājamai mašīnai jābūt pieslēgtai aukstajam ūdenim, un tajā jābūt 12 galda piederumu komplektiem vienai personai ar mazgāšanas indeksu no 3,35 līdz 3,75,

jāizmanto mašīnas žāvēšanas programma, bet jānovērtē tikai trauku tīrība,

saskaņā ar standartu jāizmanto vāji skābs skalošanas līdzeklis (III sastāvs),

skalošanas līdzekļa iestatījumam jābūt no 2 līdz 3,

trauku mazgāšanas līdzeklis jāizmanto ražotāja ieteiktajā devā,

noteikšanu izdara trīs atkārtojumos, izmantojot ūdeni, kura cietība atbilst standartam,

vienā atkārtojumā ir piecas mazgāšanas reizes, un mazgāšanas rezultātu nosaka pēc piektās mazgāšanas reizes, traukus pēc katras reizes neslaukot,

mazgāšanas rezultātam pēc piektās mazgāšanas reizes jābūt tādam pašam, kā mazgājot ar references standarta līdzekli, vai par to labākam,

mazgāšanas references standarta līdzekļa (līdzeklis B IEC 436) un skalošanas līdzekļa (III sastāvs) recepti sk. standarta EN 50242:2008 B papildinājumā (virsmaktīvās vielas jāglabā vēsā vietā hermētiski noslēgtos konteineros, kuros ir ne vairāk par 1 kg, un tās jāizlieto trīs mēnešu laikā).

Ja skalošanas līdzekļa un sāls funkcijas ir daļa no vairākfunkcionāla produkta darbības, to efektivitāte jādokumentē, veicot testēšanu.

Pieteikuma iesniedzējam jāspēj dokumentēt vairākfunkcionālo mazgāšanas līdzekļu citu funkciju efektivitāti.

6. kritērijs.   Iepakojuma prasības

a)   Primārā iepakojuma masa uz vienu funkcionālo vienību

Primārā iepakojuma masa uz vienu mazgāšanas reizi nedrīkst pārsniegt 2,0 g.

b)   Kartona iepakojums

Kartona primārais iepakojums par ≥ 80 % sastāv no atkārtoti pārstrādātiem materiāliem.

c)   Plastmasas iepakojuma marķēšana

Lai atkārtotas pārstrādes vajadzībām varētu identificēt dažādās iepakojuma daļas, primārā iepakojuma daļas, kas ir no plastmasas, jāmarķē saskaņā ar DIN 6120 (2. daļa) vai tam ekvivalentu standartu. Šī prasība neattiecas uz vāciņiem un dozatora sūknīšiem.

d)   Plastmasas iepakojums

Plastmasas iepakojumā var būt izmantoti tikai tādi ftalāti, kam pieteikuma iesniegšanas laikā ir novērtēts risks un kas nav klasificēti saskaņā ar 2.b kritēriju.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz primārā iepakojuma daudzuma aprēķinus un deklarāciju par kartona iepakojuma atkārtoti pārstrādāta materiāla saturu. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz aizpildītu un parakstītu deklarāciju par atbilstību 6.d kritērijam.

7. kritērijs.   Informācija patērētājiem

a)   Informācija uz iepakojuma

Uz produkta iepakojuma vai tajā iekšā ir šāds (vai līdzvērtīgs) teksts:

“Šis mazgāšanas līdzeklis, kuram piešķirts ekomarķējums, darbojas efektīvi arī zemā temperatūrā (8). Izmantojiet mazgāšanas zemas temperatūras režīmus, trauku mazgājamo mašīnu piekraujiet pilnu ar netīrajiem traukiem un nepārsniedziet ieteikto mazgāšanas līdzekļa devu. Tādējādi pazemināsies elektroenerģijas un ūdens patēriņš, kā arī mazināsies ūdens piesārņojums.

b)   Instrukcijas par dozēšanu

Uz produkta iepakojuma ir norādījumi par devām. Jānorāda ieteicamās devas, ņemot vērā ūdens cietību vietā, kur produktu laiž tirgū. Pamācībā norāda, kā līdzekli labāk lietot atkarībā no tā, cik netīri ir nemazgātie trauki.

Pieteikuma iesniedzējs veic piemērotus pasākumus, lai patērētājs ievērotu ieteicamās devas, piemēram, pievienojot atbilstīgu dozatoru (produktiem, kas ir pulvera vai šķidruma veidā) un/vai norādot ieteicamās devas vismaz mililitros (produktiem, kas ir pulvera vai šķidruma veidā).

c)   Informācija par sastāvdaļām un to marķējums

Fermentu veidu norāda uz iepakojuma.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz etiķetes paraugu un deklarāciju par atbilstību visiem trijiem šā kritērija punktiem – a), b) un c).

8. kritērijs.   Informācija uz ES ekomarķējuma

Neobligātā uzlīme ar teksta logu ietver šādu tekstu:

“—

Samazināta ietekme uz ūdens ekosistēmām

Bīstamas vielas satur ierobežotā daudzumā

Veiktspēja pārbaudīta”

Neobligātās uzlīmes ar teksta logu izmantošanas norādes ir atrodamas sadaļā “Ekomarķējuma logotipu lietošanas vadlīnijas” tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz marķējuma paraugu.


(1)  DID numurs ir sastāvdaļas numurs DID sarakstā (“mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāzes” saraksts), un to izmanto, lai noteiktu atbilstību 3. un 4. kritērijam. Sk. I papildinājumu.

(2)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 67/548/EEK ar korekciju atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/121/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK ar grozījumiem.

(5)  Saskaņā ar 2.e kritēriju. Šis atbrīvojums ir piemērojams ar nosacījumu, ka biocīdu bioakumulācijas potenciālu raksturo log Pow (oktanola/ūdens sadalījuma koeficienta logaritms) < 3,0 vai eksperimentāli noteiktais biokoncentrācijas koeficients (BCF) ≤ 100.

(6)  Ieskaitot stabilizatorus un citas palīgvielas preparātos.

(7)  Koncentrācijās, kas mazākas nekā 1,0 % izejvielu, kamēr kopējā koncentrācija gatavajā produktā ir mazāka nekā 0,10 %.

(8)  Pieteikuma iesniedzējs šeit ieraksta ieteicamo temperatūru vai temperatūras diapazonu, kas nepārsniedz 55 °C.”

I papildinājums

Mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāzes (DID) saraksts

DID saraksts (A daļa) ir saraksts, kas satur informāciju par mazgāšanas līdzekļu sastāvā parasti izmantojamo sastāvdaļu toksiskumu ūdens organismiem un bioloģiskās noārdīšanās spēju. Šajā sarakstā ir iekļauta informācija par daudzu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļos izmantojamo vielu toksiskumu un bioloģisko noārdīšanos. Šis saraksts nav visaptverošs, bet DID saraksta B daļā ir sniegti norādījumi, kas attiecas uz atbilstīgo aprēķinu parametru noteikšanu vielām, kas ir DID sarakstā (piemēram, toksiskuma koeficients (TK) un noārdīšanās koeficients (NK), ko izmanto, lai aprēķinātu toksiskuma robežatšķaidījumu). Saraksts ir vispārējs informācijas avots, un vielas, kas ir DID sarakstā, netiek automātiski apstiprinātas lietošanai Eiropas Savienībā ekomarķētos produktos. DID sarakstu (A un B daļu) var atrast ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

Ja nav datu par vielas toksicitāti ūdens vidē un degradācijas spēju, var izmantot struktūras analoģiju ar līdzīgām vielām, lai novērtētu TK un NK. Šādu struktūras analoģiju apstiprina kompetentā iestāde, kas piešķir ES ekomarķējuma licenci. Alternatīvi piemēro sliktāko iespējamo scenāriju, izmantojot turpmāk dotos parametrus.

Sliktākais iespējamais scenārijs:

 

Akūta toksicitāte

Hroniska toksicitāte

Noārdīšanās

Sastāvdaļa

LC50/EC50

DK(akūts)

TK(akūts)

NOEC  (1)

DK(hronisks)  (1)

TK(hronisks)

NK

Aerobi apstākļi

Anaerobi apstākļi

“Nosaukums”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Vieglas bioloģiskās noārdīšanās dokumentēšana

Attiecībā uz vieglu bioloģisko noārdīšanos izmanto šādas testēšanas metodes:

1.

Līdz 2010. gada 1. decembrim un pārejas periodā no 2010. gada 1. decembra līdz 2015. gada 1. decembrim

 

Vieglas bioloģiskās noārdīšanās testēšanas metodes, kas paredzētas Direktīvā 67/548/EEK, jo īpaši metodes, kas sīki aprakstītas minētās direktīvas V pielikuma C4. daļā, vai tām līdzvērtīgās OECD 301 A–F testēšanas metodes, vai tām ekvivalentās ISO testēšanas metodes.

 

Virsmaktīvām vielām 10 dienu “loga” principu nepiemēro. Atbilstības līmeņi ir 70 % testēšanas metodēm, kas minētas Direktīvas 67/548/EEK V pielikuma C4-A daļā un C4-B daļā (un tām ekvivalentajām OECD 301 A un E testēšanas metodēm un ekvivalentajām ISO metodēm), un 60 % C4-C, D, E un F testēšanas metodēm (un tām ekvivalentajām OECD 301 B, C, D un F metodēm un ekvivalentajām ISO metodēm).

2.

Pēc 2015. gada 1. decembra un pārejas periodā no 2010. gada 1. decembra līdz 2015. gada 1. decembrim

Testēšanas metodes, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

Anaerobos apstākļos notiekošas bioloģiskās noārdīšanās dokumentēšana

Anaerobās noārdīšanās spējas testēšanas standartmetodes ir EN ISO 11734, ECETOC Nr. 28 (1988. gada jūnijs), OECD 311 vai ekvivalenta testēšanas metode, pēc kuras noteiktā pilnīgas noārdīšanās spēja anaerobos apstākļos ir vismaz 60 %. Lai dokumentētu, ka bioloģiskā noārdīšanās anaerobos apstākļos ir vismaz 60 %, var izmantot arī citas testēšanas metodes, kurās imitē attiecīgos anaerobos apstākļus.

Ekstrapolācija DID sarakstā neiekļautām vielām

Ja sastāvdaļas nav iekļautas DID sarakstā, tad turpmāk aprakstīto pieeju var izmantot bioloģiskās noārdīšanās spējas dokumentēšanai anaerobos apstākļos.

1.

Izdara piemērotu ekstrapolāciju. Kopējās bioloģiskās noārdīšanās spējas anaerobos apstākļos ekstrapolēšanai izmanto testēšanas rezultātus, kas iegūti ar vienu pēc ķīmiskās struktūras līdzīgu virsmaktīvu vielu. Ja bioloģiskās noārdīšanās spēja anaerobos apstākļos apstiprināta virsmaktīvajai vielai (vai homologu rindai), kas iekļauta DID sarakstā, var uzskatīt, ka līdzīgai virsmaktīvai vielai arī būs bioloģiskās noārdīšanās spēja anaerobos apstākļos (piemēram, bioloģiskās noārdīšanās spēja anaerobos apstākļos ir C12-15 A 1-3 EO sulfātam (DID Nr. 8), un var uzskatīt, ka tā līdzīga būs arī C12-15 A 6 EO sulfātam). Ja bioloģiskās noārdīšanās spēja anaerobos apstākļos virsmaktīvai vielai apstiprināta, izmantojot attiecīgu testēšanas metodi, var uzskatīt, ka līdzīgai virsmaktīvai vielai arī būs bioloģiskās noārdīšanās spēja anaerobos apstākļos (piemēram, literatūras datus par četraizvietoto amonija sāļu bioloģiskās noārdīšanās spēju anaerobos apstākļos var izmantot, lai dokumentētu bioloģiskās noārdīšanās spēju anaerobos apstākļos citiem četraizvietotajiem amonija sāļiem ar estera saitēm alkilvirknēs).

2.

Izdara bioloģiskās noārdīšanās spējas anaerobos apstākļos skrīninga testu. Ja vajadzīgi jauni testēšanas rezultāti, izdara skrīninga testu pēc EN ISO 11734, ECETOC Nr. 28 (1988. gada jūnijs), OECD 311 vai citas ekvivalentas metodes.

3.

Izdara pazeminātas devas bioloģiskās noārdīšanās spējas pārbaudi. Ja vajadzīgi jauni testēšanas rezultāti, kā arī gadījumos, kad rodas eksperimentālas problēmas skrīninga testā (piemēram, inhibēšana testējamās vielas toksiskuma dēļ), testēšanu veic atkārtoti, izmantojot pazeminātu devu, un bioloģisko noārdīšanos kontrolē ar 14C mērījumiem vai ķīmiskām analīzēm. Testēšanu, izmantojot pazeminātas devas, veic pēc OECD 308 (2000. gada augusts) vai tai ekvivalentas metodes.


(1)  Ja trūkst pieņemamu datu par ilgstošas iedarbības toksiskumu, šīs ailes ir tukšas. Tādā gadījumā TK(hronisks) ir definēts kā līdzvērtīgs TK(akūtam).


Top