EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0235

Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP ( 2011. gada 12. aprīlis ) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

OJ L 100, 14.4.2011, p. 51–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 288 - 294

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/oj

14.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/51


PADOMES LĒMUMS 2011/235/KĀDP

(2011. gada 12. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 21. martā atkārtoti pauda nopietnas bažas par stāvokļa pasliktināšanos cilvēktiesību jomā Irānā.

(2)

Padome īpaši uzsvēra to, ka pēdējo mēnešu laikā ir ievērojami palielinājies izpildīto nāvessodu skaits un notiek sistemātiska Irānas iedzīvotāju apspiešana – viņi tiek vajāti, un viņus arestē par to, ka tie izmanto savas likumīgās tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu pulcēšanos. Tāpat Savienība atkārtoti pauda stingru nosodījumu par to, ka tiek izmantota spīdzināšana, un par citu cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību.

(3)

Ņemot vērā minēto, Padome atkārtoti apstiprināja savu apņēmību turpināt pievērsties cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā un paziņoja par gatavību ieviest ierobežojošus pasākumus, kas ir vērsti pret personām, kuras ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

(4)

Ierobežojošiem pasākumiem būtu jāattiecas uz personām, kas ir atbildīgas par smagu cilvēktiesību pārkāpumu izvēršanu vai īstenošanu vai ir saistītas ar tiem, apspiežot miermīlīgus demonstrāciju dalībniekus, žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvjus, studentus vai citas personas, kas atklāti aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp tiesības uz vārda brīvību, kā arī uz personām, kas ir atbildīgas par smagu pārkāpumu izvēršanu vai īstenošanu vai saistītas ar tiem, saistībā ar tiesību uz pienācīgu lietas izskatīšanu neievērošanu, spīdzināšanu, cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai neizvēlīgu, pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda piemērošanu, tostarp publisku nāvessoda izpildi, nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu vai nāvessoda izpildi nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, pārkāpjot Irānas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā.

(5)

Dažu pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības papildu rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu pielikumā minētajām personām, kas atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, un ar tām saistītām personām ieceļot to teritorijā vai šķērsot to.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro gadījumos, ja dalībvalstij ir jāievēro starptautiskos tiesību aktos paredzētas saistības, proti:

a)

tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

tā uzņem Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktu vai tās aizgādībā rīkotu starptautisku konferenci;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar šā panta 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar 1. punktu, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras Savienība atbalsta vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, ar ko tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Irānā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, rakstiski par to paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divu darbdienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu tomēr var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. vai 7. punktu dalībvalsts atļauj savā teritorijā ieceļot vai to šķērsot pielikumā uzskaitītajām personām, atļauja attiecas tikai uz konkrēto nolūku, kādā tā ir piešķirta, un tikai uz tām personām, kurām tā ir piešķirta.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir pielikumā uzskaitīto personu, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir pielikumā uzskaitīto ar tām saistīto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Pielikumā minētajām personām un vienībām liedz tiešu vai netiešu piekļuvi līdzekļiem un saimnieciskiem resursiem.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut dažu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai, ja kompetentā iestāde vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas noteikts, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 1. punktā minētā persona vai vienība tika iekļauta sarakstā, vai tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no attiecīgā apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgo spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām vai vienībām, kas uzskaitītas pielikumā; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

5.   Ar 1. punktu neierobežo to, ka sarakstā iekļauta persona vai vienība veic maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas vai vienības iekļaušanas pielikumā iekļautajā sarakstā, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši saņem šā panta 1. punktā minētā persona vai vienība.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a)

ar procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem tika attiecināti 1. un 2. punktā minētie pasākumi,

ja uz šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 1. punktā paredzētos pasākumus.

3. pants

1.   Pēc priekšlikuma, kas saņemts no dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padome izstrādā un groza pielikumā iekļauto sarakstu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus komentārus.

3.   Ja ir iesniegti komentāri vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu vai vienību.

4. pants

1.   Pielikumā norāda pamatojumu attiecīgo personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām tāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

5. pants

Lai šajā lēmumā paredzēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 13. aprīlim. To pastāvīgi pārskata. To pēc vajadzības atjaunina vai groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

Luksemburgā, 2011. gada 12. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


PIELIKUMS

1. un 2. pantā minēto personu un vienību saraksts

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Dzimšanas vieta: Teherāna (Irāna) Dzimšanas datums: 1961

Irānas valsts policijas priekšnieks. Viņa pakļautībā esošie spēki 2009. gada 15. jūnijā veica nežēlīgus uzbrukumus pret miermīlīgiem protestētājiem un varmācīgus nakts uzbrukumus Teherānas universitātes kopmītnēs

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah priekšnieks un IRGC pulkvedis. Ansar-e Hezbollah līdzdibinātājs. Viņa pusmilitārais formējums bija atbildīgs par ārkārtīgo nežēlību apspiešanas pasākumos pret studentiem un universitātēm 1999., 2002. un 2009. gadā.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC sauszemes spēku priekšnieka vietnieks.

Viņš ir tieši un personīgi atbildīgs par protestētāju apspiešanu visu 2009. gada vasaru.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij komandiera vietnieks, IRGC Seyyed al-Shohada Corps bijušais vadītājs, Teherānas apgabals (līdz 2010. gada februārim). Seyyed al-Shohada Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas apgabalā un bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

IRGC Rassoulollah Corps vadītājs - kopš 2009. gada novembra viņa atbildībā ir Teherānas teritorijā. Rassoulollah Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas provincē un bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā. Atbildīgs par bargajiem pasākumiem pret protestētājiem visos Ashura notikumos (2009. gada decembris).

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(pazīstams arī kā “Aziz Jafari”)

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1.9.1957

IRGC virspavēlnieks. IRGC un ģenerāļa Aziz Jafari pavēlniecībā esošā Sarollah Base ir bijušas ietekmīgs spēks nelikumīgā iejaukšanās 2009. gada prezidenta vēlēšanās, arestējot un aizturot politiskos aktīvistus, kā arī radot sadursmes ar protestētājiem ielās.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC ģenerālis, Sarollah bāzes medicīnas dienesta vadītājs. Viņš parakstīja vēstuli, kas 2009. gada 26. jūnijā tika nosūtīta veselības ministram, un ar ko aizliedza sniegt dokumentus vai medicīnas informāciju ikvienam, kas ievainots vai hospitalizēts notikumos pēc vēlēšanām.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC Seyyed al-Shohada Corps priekšnieks, Teherānas apgabals. Seyyed al-Shohada Corps bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanas organizēšanā.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka) – Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads

Basij komandieris. Kā IRGC Basij komandieris Naqdi bija atbildīgs par Basij varmācību 2009. gada beigās vai bija iesaistīts tajā, tostarp vardarbīgajā reakcijā uz 2009. gada decembra Ashura dienas protestiem, kā rezultātā tika nogalināti 15 cilvēki un simtiem protestētāju tika arestēti.

Pirms viņu 2009. gada oktobrī iecēla par Basij komandieri, Naqdi bija izlūkošanas daļas vadītājs Basij - tā ir atbildīga par to personu nopratināšanu, kuras bija arestētas apspiešanas pasākumos pēc vēlēšanām.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) - Dzimšanas datums:1963

Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks. Radan kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks kopš 2008. gada ir atbildīgs par piekaušanu, slepkavībām un patvaļīgiem protestētāju arestiem un aizturēšanu, ko veikuši policijas spēki.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bijušais Teherānas policijas vadītājs (līdz 2010. gada janvārim). Azizollah Rajabzadeh kā Teherānas teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kāda apsūdzēta par varmācību Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherānas policijas priekšnieks, bijušais Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks, kas atbild par policijas operācijām. Viņš ir atbildīgs par Iekšlietu ministrijas uzdevumā koordinētām represijām Irānas galvaspilsētā.

 

13.

TAEB Hossein

Dzimšanas vieta: Teherāna - Dzimšanas datums: 1963

Bijušais Basij komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Pašlaik - IRGC izlūkdienesta komandieris. Viņa pārvaldībā esošie spēki piedalījās miermīlīgu protestētāju masveida piekaušanā, slepkavības, aizturēšanā un spīdzināšanā.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad tiesu iestāžu priekšnieks. Viņa pārraudzībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības un paļaujoties uz atzīšanos, kas panāktas zem spiediena un spīdzināšanā. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) - Dzimšanas datums: 1945

Bijušais Irānas ģenerālprokurors - līdz 2009. gada septembrim (Khatami prezidentūras laikā bijušais izlūkošanas ministrs). Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja un pārraudzīja paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem - apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts. Viņš ir atbildīgs arī par varmācību Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(pazīstams arī kā Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņa atbildībā bija tādas aizturēto lietas, kas bija saistītas ar pēcvēlēšanu krīzi, un regulāri draudi aizturēto ģimenēm, lai viņus apklusinātu. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revolucionārajā tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherānas revolucionārajā tiesas tiesnesis. Viņš piedalījās protestētāju tiesāšanā. Tiesnesis viņu pratināja par Kahrizak represijām. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus, pamatojoties uz ko aizturētas personas nosūtīja uz Kahrizak ieslodzījuma centru.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherānas ģenerālprokurors kopš 2009. gada augusta. Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp atsevišķām personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. Viņš pavēlēja 2009. gada septembrī slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par Muharebeh, vai naidu pret Dievu, par ko piespriež nāve sodu, un liedza atbilstīgu lietas procesu tiem, kurus gaida nāvessods. Viņa birojs politiskās opozīcijas plašākas apspiešanas ietvaros vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu locekļiem.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(pazīstams arī kā NASSERIAN)

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 28. nodaļa. Viņš atbild par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem un vairākus nāvessodus protestētājiem un politiskajiem aktīvistiem.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh -Dzimšanas datums: aptuveni 1956

Kopš 2009. gada septembra - Irānas ģenerālprokurors un Tiesu iestāžu pārstāvis (2009. gada vēlēšanu laikā viņš bija izlūkošanas ministrs). Kamēr viņš vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiskās amatpersonas bija spiestas sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, kas ietvēra spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

 

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1967

Irānas kontrabandas apkarošanas spēku priekšnieks, bijušais Teherānas ģenerālprokurors - līdz 2009. gada augustam. Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva virspavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nāvē pēc viņa pavēles pēc vēlēšanām.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherānas revolucionārā tiesa, 26. un 28. nodaļa. Viņš ir atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, viņš piesprieda garus cietumsodus cilvēktiesību aktīvistiem un piesprieda vairākus nāvessodus protestētājiem.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokurora vietnieks. Pēc viņa apsūdzības veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 15. nodaļa. Viņš atbild par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, prezidējošais tiesnesis 2009. gada vasarā notikušajās “paraugprāvās”, paraugprāvās viņš piesprieda nāvessodu diviem monarhistiem. Viņš ir piespriedis garus cietumsodus vairāk nekā simts politiskajiem ieslodzītajiem, cilvēktiesību aktīvistiem un demonstrantiem.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Austrumazerbaidžānas tiesu iestāžu priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par Sakineh Mohammadi-Ashtiani notiesāšanu.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherānas apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa. Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin cietuma 350. nodaļas priekšnieks Vairākos gadījumos viņš ļāvis vaļu nesamērīgai vardarbībai pret ieslodzītajiem.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irānas cietumu organizācijas priekšnieks. Pildot savus pienākumus, viņš piedalījās politisku protestētāju masveida aizturēšanā un slēpa cietumu sistēmā veiktos pārkāpumus.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherānas vispārējās cietumu administrācijas sekretāra asistents, bijušais Evin cietuma priekšnieks Teherānā - līdz 2010. gada oktobrim; šajā laikā notika spīdzināšana. Viņš bija cietuma priekšnieks un vairākas reizes draudēja un izmantoja spiedienu uz cietumniekiem.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kā Irānas cietumu organizācijas priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par ļaunprātīgu izmantošanu un tiesību liegšanu apcietinājuma centros. Viņš pavēlēja daudzus ieslodzītos pārvietot uz viennīcām.

 


Top