Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 9. marts ) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta publicēšanu un pārvaldību (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1536) Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/22


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 9. marts)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta publicēšanu un pārvaldību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1536)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/155/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. gada 15. aprīļa ieteikumu par atsauces dokumentu, kā norādīts Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 3. punktā,

tā kā:

(1)

Pielikumā 2009. gada 30. novembra Lēmumam 2009/965/EK (2) par Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 4. punktā minēto atsauces dokumentu ir ietverts saraksts ar parametriem, kas jāizmanto valstu noteikumu klasificēšanai Direktīvas 2008/57/EK 27. pantā minētajā atsauces dokumentā.

(2)

Ir svarīgi precīzi definēt atsauces dokumentā iekļaujamos valstu noteikumus, lai nosacītu, kādā mērā tos var uzskatīt par ekvivalentiem, tādējādi maksimāli palielinot to noteikumu skaitu, kuri saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 2. iedaļu pieder pie A grupas.

(3)

Dalībvalstis atbild par savu valsts noteikumu aktualizāciju. Valsts noteikumu aktualizācija var ietekmēt noteikumu klasifikāciju attiecībā uz citu dalībvalstu noteikumiem par konkrētu parametru, kas noteikts Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 1. iedaļā.

(4)

Datubāze, kurā ietvertas mijnorādes uz valstu noteikumiem un klasificēta to ekvivalence, pastāvīgi jāatjaunina.

(5)

Eiropas Dzelzceļa aģentūrai (“Aģentūra”) attiecībā uz katru dalībvalsti jāatbild par tāda saraksta apkopošanu, publicēšanu un uzturēšanu, kurā ietverti valsts noteikumi par atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā, par katru parametru norādot atsauci uz valsts noteikumiem un citu dalībvalstu noteikumu klasifikāciju attiecībā uz šo parametru. Šiem sarakstiem jābūt atsauces dokumenta daļai.

(6)

Dalībvalstīm jānodrošina konsekvence starp atsauces dokumentā ietvertajām prasībām un prasībām, kas ietvertas saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 17. pantu paziņotajos noteikumos. Šajā nolūkā dalībvalstu rīcībā jābūt pietiekami daudz laika, lai aktualizētu atsauces dokumentu vai lai paziņotu/grozītu/atsauktu noteikumus saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru. Kamēr abi noteikumu kopumi vēl nav sastatīti un kamēr valsts noteikumiem vēl nav pieejama vienota datu ievade, valstu drošības iestādes – gadījumā, ja starp šiem noteikumu kopumiem pastāv neatbilstības, – var izmantot atsauces dokumentā uzskaitītos noteikumus, lai piešķirtu ritekļu ekspluatācijas atļaujas.

(7)

Turklāt, ciktāl tas attiecas uz valstu drošības noteikumu paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK (3) 8. pantu, tie ar atsauces dokumentu nav saistīti. Proti, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/110/EK (4) minētajā direktīvā tika izdarīti grozījumi nolūkā no Direktīvas 2004/49/EK II pielikuma svītrot valsts drošības noteikumus, kas saistīti ar prasībām dzelzceļa ritekļu ekspluatācijas atļauju piešķiršanai un tehniskajai apkopei.

(8)

Sagatavojot valstu atsauces dokumentus, valstu drošības iestādēm jānosaka prioritātes atbilstīgi Direktīvas 2008/57/EK mērķiem, ņemot vērā valstu drošības iestādēs pieejamos resursus pēc apspriešanas attiecīgās darba grupās.

(9)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 4. punktu Komisijai jebkurā laikā jābūt iespējai pieņemt Aģentūrai adresētu pasākumu, lai veiktu izmaiņas atsauces dokumentā.

(10)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta saturs precizēts šā lēmuma pielikumā.

2.   Aģentūra publicē un uztur atsauces dokumentu. Tas ir brīvi pieejams Aģentūras tīmekļa vietnē. Aģentūra publicē atsauces dokumenta pirmo redakciju četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

3.   Vismaz reizi gadā Aģentūra Komisijai un Direktīvas 2008/57/EK 29. pantā minētajai komitejai iesniedz ziņojumu par atsauces dokumenta publicēšanas un pārvaldības norisi.

4.   Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 4. punktā izklāstīto procedūru Komisija jebkurā laikā pēc Aģentūras, dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas var pieņemt jebkādu lēmumu par izmaiņām Aģentūras publicētajā atsauces dokumentā.

2. pants

Atsauces dokumentā:

a)

“noteikumi” ir prasības, ko piemēro dalībvalstī un kas pieteikuma iesniedzējam jāizpilda, lai saņemtu atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā, ja šīs prasības saistītas ar:

parametru no saraksta, kas ietverts Lēmuma 2009/965/EK pielikumā, un/vai

verifikācijas un testēšanas prasībām, un/vai

procesu, kas izmantojams, lai saņemtu atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā;

b)

“klasifikācija” ir attiecinājums, ko viena dalībvalsts piešķir citas dalībvalsts noteikumiem, kuri attiecas uz konkrētu parametru, atbilstīgi vienai no trim grupām – A, B vai C –, kas definētas Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 2. iedaļā.

3. pants

1.   Katras dalībvalsts atsauces dokumentā par katru no parametriem sarakstā, kas ietverts Lēmuma 2009/965/EK pielikumā, sniedz šādu informāciju:

a)

atsauce uz attiecīgajiem valsts noteikumiem, ko konkrētajā dalībvalstī piemēro, lai piešķirtu atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā, vai ieraksts, ka par šo parametru prasību nav;

b)

citās dalībvalstīs piemēroto noteikumu klasifikācija saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 2. iedaļu.

2.   Aģentūra, vajadzības gadījumā rīkojot sanāksmes, veicina to, ka attiecīgās valstu drošības iestādes klasificē valsts noteikumus par atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā.

4. pants

1.   Visas valstu drošības iestādes sniedz Aģentūrai informāciju, kas vajadzīga valsts atsauces dokumenta sagatavošanai. Valstu drošības iestādes it sevišķi:

a)

sniedz Aģentūrai atsauces uz valsts noteikumiem par katru parametru un to klasifikāciju;

b)

publicējot noteikumu grozījumus, informē Aģentūru par izmaiņām noteikumos;

c)

ieceļ personu vai izraugās departamentu, kas atbildēs par šīs informācijas sniegšanu Aģentūrai;

d)

veic aktīvu viedokļu un pieredzes apmaiņu ar citām valstu drošības iestādēm, lai spētu klasificēt noteikumus saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Valstu drošības iestādes sadarbojas, lai novērstu nevajadzīgas prasības un liekas pārbaudes.

2.   Katra dalībvalsts apstiprina savu valsts atsauces dokumentu.

3.   Dalībvalstis viena gada laikā pēc attiecīgā valsts atsauces dokumenta publicēšanas nodrošina konsekvenci starp atsauces dokumentā ietvertajām prasībām un prasībām, kas ietvertas saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 17. pantu paziņotajos noteikumos. Tiklīdz kā saistībā ar valsts noteikumu paziņošanu un atsauces dokumentu ir pieejama vienotā datu ievade, tiek noteikts sešu mēnešu termiņš, lai nodrošinātu minēto noteikumu konsekvenci. Komisija informē dalībvalstis par datumu, līdz kuram jābūt pieejamai vienotajai datu ievadei attiecībā uz valsts noteikumu paziņošanu. Ja pēc šā laikposma Aģentūra atklāj nekonsekvenci, tā informē attiecīgo dalībvalsti. Ja atsauces dokumenta noteikums vēl nav paziņots, tad attiecīgais noteikums jāpaziņo vai arī jāaktualizē atsauces dokuments.

4.   Dalībvalstis divu mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dara zināmu Komisijai to kompetento departamentu, kurš atbildēs par valsts atsauces dokumenta un tā izmaiņu validēšanu un apstiprināšanu.

5. pants

1.   Papildus 4. panta 1. punkta b) apakšpunktam, ja noteikumu izmaiņas var ietekmēt šo noteikumu klasifikāciju jebkurā citā dalībvalstī, Aģentūra informē valstu drošības iestādes attiecīgajās dalībvalstīs, lai tās varētu pārskatīt klasifikāciju.

2.   Ja Aģentūrai kļūst zināms par noteikumiem, ko dalībvalsts ierosinājusi klasificēt B vai C grupā, bet kas pēc Aģentūras viedokļa būtu klasificējami A grupā, tā izvirza jautājumu apspriešanai ar attiecīgo valsts drošības iestādi, lai panāktu vienošanos par pareizu klasifikāciju.

3.   Ja pēc apspriešanas attiecīgās valsts drošības iestādēs Aģentūra uzskata, ka valsts drošības iestādes veikta klasifikācija B vai C grupā nav pamatota saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK un ka klasifikācija B vai C grupā ir nevajadzīga prasība vai nevajadzīga verifikācija, kam ir nesamērīga ietekme uz izmaksām vai laiku, kas nepieciešams, lai saņemtu atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā, Aģentūra par to informē Komisiju un sniedz tehnisku atzinumu Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij.

4.   Attiecīgā gadījumā Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 27. panta 4. punktā minēto procedūru. Šādu lēmumu adresē Aģentūrai, lai aktualizētu atsauces dokumentu, un attiecīgajai dalībvalstij, lai apstiprinātu valsts atsauces dokumentu, kā noteikts 4. panta 2. punktā.

6. pants

Šo lēmumu nepiemēro Kipras Republikā un Maltas Republikā, kamēr to teritorijā nav izveidota dzelzceļa sistēma.

7. pants

Šo lēmumu piemēro no 2011. gada 1. aprīļa.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

Briselē, 2011. gada 9. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 341, 22.12.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.

(4)  OV L 345, 23.12.2008., 62. lpp.


PIELIKUMS

ATSAUCES DOKUMENTS

1.   Atsauces dokumenta mērķis

Atsauces dokumenta mērķis ir vienkāršot atļauju piešķiršanas procedūru ritekļu nodošanai ekspluatācijā:

a)

uzskaitot visus parametrus, kas jāpārbauda saistībā ar atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā;

b)

apzinot visus noteikumus, ko dalībvalstis piemēro, lai piešķirtu atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā;

c)

katram no noteikumiem norādot atsauci uz vienu no parametriem, kas jāpārbauda saistībā ar atļauju ritekļu nodošanai ekspluatācijā;

d)

klasificējot visus noteikumus A, B vai C grupā saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK VII pielikuma 2. iedaļu;

e)

saskaņā ar Lēmuma 2009/965/EK 1. pantu galvenajos vilcienos raksturojot valstu tiesisko regulējumu, kas attiecas uz atļaujām ritekļu nodošanai ekspluatācijā.

2.   Struktūra un saturs

Atsauces dokumenta struktūra ir šāda:

1. daļa.

Izmantošanas norādījumi – šajā daļā minēti visi šajā lēmumā ietvertie elementi un visa cita informācija, kas ir būtiska, lai pārvaldītu, izprastu un uzturētu atsauces dokumentu.

2. daļa.

Valstu atsauces dokumenti – atsauces dokumentā ietver visus valstu atsauces dokumentus, kuros uzskaitīti un klasificēti valsts noteikumi (viens atsauces dokuments katrai dalībvalstij), kā minēts 3. pantā.

3. daļa.

Informācija par valstu tiesisko regulējumu – saskaņā ar Lēmuma 2009/965/EK 1. pantu atsauces dokumentā ietver informāciju par valstu tiesisko regulējumu, ko piemēro atļaujām ritekļu nodošanai ekspluatācijā. Šo daļu izstrādā, tiklīdz dalībvalstis ir paziņojušas valstu pasākumus, ar ko īsteno Direktīvu 2008/57/EK.

3.   Atsauces dokumenta piemērošanas joma

Ja nepieciešama atbilstība valsts noteikumiem, atsauces dokuments attiecas uz visām atļaujām dzelzceļa ritekļu nodošanai ekspluatācijā, kuras ietilpst Direktīvas 2008/57/EK piemērošanas jomā.

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 1. pantu tas attiecas uz visiem ritekļiem, kurus paredzēts ekspluatēt TEN tīklā un ārpus tā.

Runājot par SITS atbilstīgiem ritekļiem, atsauces dokuments par konkrētu parametru ļauj veikt salīdzināšanu un dot mijnorādes starp dažādās dalībvalstīs piemērotiem noteikumiem, lai pārliecinātos par tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, atbilstību īpašajiem gadījumiem, atklāto jautājumu noslēgšanu un atbilstību valsts noteikumiem atkāpes gadījumā.

Turklāt atsauces dokuments ļauj veikt salīdzināšanu un dot mijnorādes starp valsts noteikumiem saistībā ar parametru sarakstu, kas jāpārbauda, nododot ekspluatācijā SITS neatbilstīgus ritekļus.


Top