EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2011. gada 9. maijs ), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem (ECB/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/37


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2011. gada 9. maijs),

ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem

(ECB/2011/6)

(2011/342/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.3. pantu,

ņemot vērā 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 23. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu Padome var noteikt Eiropas Centrālajai bankai (ECB) konkrētus uzdevumus saistībā ar politiku, kas attiecas uz kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu, izņemot apdrošināšanas sabiedrības, uzraudzību. Padome izmantojusi šīs tiesības un saskaņā ar Padomes 2010. gada 17. novembra Regulas (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (2), 2. pantu uzticējusi ECB uzdevumu nodrošināt Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sekretariātu, tādējādi sniedzot analītisku, statistisku, loģistikas un administratīvu atbalstu ESRK. Šajā nolūkā ECB sastādīs vai glabās dokumentus, kas saistīti ar tās darbībām ESRK sakarā, un politikas dokumentus un lēmumus, kas būs uzskatāmi par ECB dokumentiem saskaņā ar 2004. gada 4. marta Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem (3).

(2)

Lai gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 7. panta 1. punktu ESRK sekretariāts nodrošina, ka tiek piemērots Lēmums ECB/2004/3, kas nosaka nosacījumus un ierobežojumus, saskaņā ar kuriem ESRK jāatļauj piekļuve ESRK dokumentiem, ECB jāpielāgo Lēmums ECB/2004/3, lai atspoguļotu apstākli, ka ECB sastādīs vai glabās dokumentus, kas saistīti ar tās darbībām ESRK sakarā, un politikas dokumentus un lēmumus, kas būs uzskatāmi par ECB dokumentiem saskaņā ar Lēmumu ECB/2004/3.

(3)

Jānodrošina, ka ECB var atteikt piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar tās darbību un politikas dokumentiem vai lēmumiem saskaņā ar Līguma 127. panta 5. un 6. punktu un ko tā sastādījusi vai glabā finanšu stabilitātes jomā, t.sk. dokumentus, kas attiecas uz tās atbalstu ESRK, ja to izpaušana apdraud sabiedrības interešu aizsardzību Savienības finanšu sistēmas stabilitātes sakarā.

(4)

Grozījumi Lēmumā ECB/2004/3 jāveic arī, lai atspoguļotu terminoloģijas izmaiņas un jaunos pantu numurus pēc Lisabonas Līguma spēkā stāšanās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu ECB/2004/3 groza šādi:

1)

šādi groza 4. panta 1. punktu:

a)

šādu ievilkumu pievieno a) apakšpunktam:

“—

finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā vai kādā dalībvalstī;”;

b)

vārdu “Kopienas” aizstāj ar vārdu “Savienības”;

2)

ar šādu teikumu papildina 4. panta 4. punktu:

“Kas attiecas uz piekļuvi Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas dokumentiem, piemēro Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 3. jūnija Lēmumu ESRK/2011/5 par publisku piekļuvi Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas dokumentiem (4), kas pieņemts, balstoties uz 7. pantu Padomes 2010. gada 17. novembra Regulā (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (5).

3)

lēmuma 8. pantā atsauces uz Līguma 230. pantu aizstāj ar atsaucēm uz 263. pantu, bet atsauces uz 195. pantu aizstāj ar atsaucēm uz 228. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 18. jūnijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 9. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.

(3)  OV L 80, 18.3.2004., 42. lpp.

(4)  OV C 176,16.6.2011., 3. lpp.

(5)  OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.”;


Top