Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1096

Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 ( 2010. gada 17. novembris ), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību

OJ L 331, 15.12.2010, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 296 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1096/oj

15.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/162


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1096/2010

(2010. gada 17. novembris),

ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Finanšu krīze ir atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā, jo nav pamanīti nevēlami makroekonomiski pavērsieni un nav novērsta pārmērīga riska uzkrāšanās finanšu nozarē, un jo īpaši tā ir atklājusi trūkumus esošajā makrouzraudzībā.

(2)

Komisija 2008. gada novembrī pilnvaroja augsta līmeņa ekspertu grupu Jacques de Larosière kunga vadībā (“de Larosière grupa”) sniegt ieteikumus par to, kā stiprināt Eiropas uzraudzības sistēmu, lai varētu labāk aizsargāt iedzīvotājus un atjaunotu uzticību finanšu sistēmai.

(3)

Nobeiguma ziņojumā, kas iesniegts 2009. gada 25. februārī, de Larosière grupa cita starpā ieteica izveidot Savienības līmeņa struktūru, kurai uzticēts pārraudzīt risku finanšu sistēmā kopumā.

(4)

Komisija savā 2009. gada 4. marta paziņojumā “Impulsi Eiropas atveseļošanai” atzinīgi novērtēja un kopumā atbalstīja de Larosière grupas ieteikumus. Eiropadome 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmē vienojās par nepieciešamību uzlabot finanšu iestāžu regulējumu un uzraudzību Savienībā un izmantot de Larosière ziņojumu par pamatu rīcībai.

(5)

Komisija 2009. gada 27. maija paziņojumā “Eiropas finanšu uzraudzība” izklāstīja vairākas pašreizējās sistēmas reformas finanšu stabilitātes nodrošināšanai Savienības līmenī, tostarp jo īpaši Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) izveidi, kas atbild par makrouzraudzību. Padome 2009. gada 9. jūnijā un Eiropadome 2009. gada 18. un 19. jūnija sanāksmē atbalstīja Komisijas viedokli un atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai varētu pilnībā izveidot jauno sistēmu.

(6)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (3) tiek izveidota finanšu sistēmas Eiropas Savienības līmeņa makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK).

(7)

Eiropas Centrālā banka (ECB), ņemot vērā tās kompetenci makrouzraudzības jautājumos, var dot nozīmīgu ieguldījumu Savienības finanšu sistēmas efektīvā makrouzraudzībā.

(8)

ESRK sekretariātu (sekretariāts) vajadzētu nodrošināt ECB, un šim nolūkam ECB būtu jānodrošina pietiekami cilvēku un finanšu resursi. Tādēļ sekretariāta darbiniekiem būtu jāpiemēro ECB darbinieku nodarbināšanas kārtība. Konkrēti, saskaņā ar preambulu ECB Lēmumā (1998. gada 9. jūnijs) par Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības pieņemšanu, kurā grozījumi izdarīti 1999. gada 31. martā (ECB/1998/4) (4), ECB personāls būtu jākomplektē no dalībvalstu valstspiederīgajiem, pārstāvot pēc iespējas plašāku teritoriju.

(9)

Padome 2009. gada 9. jūnijā secināja, ka ECB būtu jāsniedz Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai analītisks, statistisks, administratīvs un loģistikas atbalsts. Tā kā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas uzdevums ir ietvert visus finanšu stabilitātes aspektus un jomas, ECB būtu jāiesaista valstu centrālās bankas un uzraudzītāji, lai tie vajadzības gadījumā varētu sniegt specifisku ekspertīzi. Tāpēc būtu jāizmanto Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzētā iespēja uzticēt ECB konkrētus uzdevumus attiecībā uz politikas virzieniem saistībā ar pienācīgu uzraudzību, uzticot ECB uzdevumu nodrošināt ESRK sekretariātu.

(10)

ECB būtu jāuztic uzdevums sniegt atbalstu ESRK statistiskas ziņā. Tādēļ uz šajā regulā izklāstīto un ESRK uzdevumu izpildei vajadzīgo informācijas vākšanu un apstrādi būtu jāattiecina Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu un ECB Statūtu 5. pants un Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (5). Attiecīgi, konfidenciāla statistikas informācija, ko ir apkopojusi ECB vai Eiropas Centrālo banku sistēma, būtu jādara pieejama ESRK. Papildus šai regulai nebūtu jāskar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku (6).

(11)

Sekretariātam būtu jāsagatavo ESRK sanāksmes un jāatbalsta ESRK valdes, koordinācijas komitejas, konsultatīvās speciālistu komitejas un konsultatīvās zinātniskās komitejas darbs. ESRK vārdā sekretariātam būtu jāievāc visa informācija, kas vajadzīga, lai tiktu izpildīti ESRK uzdevumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalība valdē

Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir ar Regulu (ES) Nr. 1092/2010 izveidotās Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) valdes locekļi.

2. pants

ESRK atbalsts

ECB nodrošina sekretariātu un tādējādi sniedz analītisku, statistisku, loģistikas un administratīvu atbalstu ESRK. Sekretariāta uzdevums, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1092/2010 4. panta 4. punktā, konkrēti ietver:

a)

ESRK sanāksmju sagatavošanu;

b)

saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 5. pantu un šīs regulas 5. pantu – informācijas, tostarp statistiskās informācijas vākšanu un apstrādi ESRK uzdevumā un ESRK uzdevumu izpildes nolūkā;

c)

ESRK uzdevumu izpildei nepieciešamo analīžu sagatavošanu, pamatojoties uz valstu centrālo banku un uzraudzītāju specializētiem ieteikumiem;

d)

ESRK atbalstīšanu tās starptautiskajā sadarbībā administratīvā līmenī ar citām attiecīgām struktūrām makrouzraudzības jautājumos;

e)

valdes, koordinācijas komitejas, konsultatīvās speciālistu komitejas un konsultatīvās zinātniskās komitejas darba atbalstīšanu.

3. pants

Sekretariāta organizēšana

1.   ECB nodrošina pietiekamus cilvēkresursus un finanšu līdzekļus, lai izpildītu savu uzdevumu nodrošināt sekretariātu.

2.   Sekretariāta vadītāju ieceļ ECB, apspriežoties ar ESRK valdi.

4. pants

Vadība

1.   ESRK un tās koordinācijas komitejas priekšsēdētājs sniedz norādījumus sekretariāta vadītājam ESRK uzdevumā.

2.   Sekretariāta vadītājs vai tā pārstāvis piedalās ESRK valdes, koordinācijas komitejas, konsultatīvās speciālistu komitejas un konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmēs.

5. pants

Informācijas vākšana ESRK uzdevumā

1.   ESRK nosaka informāciju, kas ir nepieciešama tās uzdevumu izpildei, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1092/2010 3. pantā. Ņemot vērā iepriekšminēto, sekretariāts ESRK uzdevumā regulāri un ad hoc vāc visu vajadzīgo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. pantu un ievērojot šīs regulas 6. pantu.

2.   ESRK uzdevumā sekretariāts Eiropas uzraudzības iestādēm dara pieejamu tādu informāciju par riskiem, kas ir nepieciešama to uzdevumu izpildei.

6. pants

Informācijas un dokumentu konfidencialitāte

1.   Neskarot krimināltiesību piemērošanu, jebkuru konfidenciālu informāciju, ko sekretariāts saņem, pildot savus pienākumus, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei ārpus ESRK, izņemot pārskata vai apkopojuma veidā tā, ka nav iespējams atpazīt atsevišķas finanšu iestādes.

2.   Sekretariāts nodrošina, ka dokumentus iesniedz ESRK tādā veidā, lai nodrošinātu to konfidencialitāti.

3.   ECB nodrošina tās informācijas konfidencialitāti, ko sekretariāts saņēmis ECB uzdevumu izpildei saskaņā ar šo regulu. ECB izveido iekšējus mehānismus un pieņem iekšējus noteikumus, lai nodrošinātu sekretariāta ESRK vārdā vāktās informācijas aizsardzību. ECB darbinieki pilda piemērojamos noteikumus par dienesta noslēpumu.

4.   Informāciju, ko ECB ieguvusi, piemērojot šo regulu, izmanto vienīgi 2. pantā minētajiem mērķiem.

7. pants

Piekļuve dokumentiem

1.   Sekretariāts nodrošina, ka piemēro Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (2004. gada 4. marts) par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem (ECB/2004/3) (7).

2.   Praktiskos pasākumus, lai Lēmumu ECB/2004/3 piemērotu dokumentiem, kas saistīti ar ESRK, pieņem līdz 2011. gada 17. jūnijam.

8. pants

Pārskatīšana

Padome līdz 2013. gada 17. decembrim pārskata šo regulu, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu. Pēc ECB un Eiropas uzraudzības iestāžu atzinuma saņemšanas tā nosaka, vai šī regula būtu jāpārskata.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 16. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 17. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. REYNDERS


(1)  2010. gada 22. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 270, 11.11.2009., 1. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1 lpp.

(4)  OV L 125, 19.5.1999., 32. lpp.

(5)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(6)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(7)  OV L 80, 18.3.2004., 42. lpp.


Top