EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1062

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010 ( 2010. gada 28. septembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 314, 30.11.2010, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 249 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; Atcelts ar 32019R2013 . Latest consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/oj

30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/64


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1062/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2010/30/ES paredz, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuriem ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un kuriem ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos, bet ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(2)

Televizoru patērētā elektroenerģija veido ievērojamu daļu no kopējā mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņa Savienībā, un televizoriem ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos. Televizoru energoefektivitāti ir iespējams ievērojami uzlabot. Tādēļ televizoriem ir jāpiemēro prasības par energomarķējumu.

(3)

Ir vajadzīgi saskaņoti noteikumi televizoru energoefektivitātes un enerģijas patēriņa norādīšanai, izmantojot marķējumus un preču standarta informāciju, lai motivētu ražotājus uzlabot televizoru energoefektivitāti, mudinātu lietotājus iegādāties energoefektīvos modeļus, samazinātu šo ražojumu elektroenerģijas patēriņu un pilnveidotu iekšējā tirgus darbību.

(4)

Tiek plānots, ka noteikumi, kurus paredz šī regula un Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 642/2009, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (2), līdz 2020. gadam kopumā varētu radīt ikgadēju elektroenerģijas ietaupījumu 43 TWh apjomā salīdzinājumā ar situāciju, ja netiktu veikti nekādi pasākumi.

(5)

Marķējumā norādītā informācija jāgūst, izmantojot mūsdienīgas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp attiecīgā gadījumā arī metodes, kas noteiktas saskaņotajos standartos, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (3).

(6)

Šajā regulā ir jānosaka televizoru marķējumu vienotais dizains un saturs.

(7)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz televizoru tehnisko dokumentāciju un speciālajām zīmēm.

(8)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja tiek izmantota televizoru tālpārdošana, reklamēšana un ražojumu veicināšanas tehniskā literatūra.

(9)

Lai veicinātu energoefektīvu televizoru ražošanu, ražotājiem, kas vēlas laist tirgū televizorus, kuri var atbilst augstākām energoefektivitātes klasēm, jāļauj izmantot marķējumus, kas parāda šīs klases, pirms šo klašu obligātās uzrādīšanas datuma.

(10)

Jānodrošina šīs regulas pārskatīšana, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteiktas prasības attiecībā uz marķējumiem un ražojumu papildu informācijas sniegšanu par televizoriem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām šajā regulā tiek izmantotas arī turpmāk minētās definīcijas:

1)

“televizors” ir televīzijas uztvērējs vai televizora monitors;

2)

“televīzijas uztvērējs” ir ražojums, kas galvenokārt paredzēts audiovizuālo signālu uztveršanai un rādīšanai un kas tiek laists tirgū ar vienu modeļa vai sistēmas nosaukumu, un kam ir šādas sastāvdaļas:

a)

displejs;

b)

viens vai vairāki skaņotāji/uztvērēji un izvēles papildu funkcijas datu uzglabāšanai un/vai attēlošanai, piemēram, ciparvideodisku diskdzinis (DVD), cietā diska diskdzinis (HDD) vai videokasešu ierakstītājs (VCR), vai nu apvienoti vienā ierīcē ar displeju, vai vienā vai vairākās atsevišķās ierīcēs;

3)

“televizora monitors” ir ražojums, kas paredzēts, lai integrētā ekrānā attēlotu videosignālu no dažādiem avotiem, tostarp televīzijas apraides signālus, un kas var vadīt un reproducēt arī audiosignālus no ārējas ierīces, kas ir savienota, izmantojot standartizētas videosignāla ieejas, tostarp RCA tipa savienotājkabeli (komponento, kompozīto), SCART, HDMI un nākotnē iespējamos bezvadu savienojumu standarta risinājumus (bet neiekļaujot nestandartizētās videosignāla ieejas, piemēram, DVI un SDI), bet kas nevar uztvert un apstrādāt apraides signālus;

4)

“aktīvais režīms” ir stāvoklis, kad televizors ir pieslēgts strāvas avotam un rada skaņu un attēlu;

5)

“mājas režīms” ir televizora iestatījumi, kurus ražotājs ir ieteicis parastai izmantošanai mājas apstākļos;

6)

“gatavības režīms(-i)” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta strāvas avotam, tās pareiza darbība ir atkarīga no enerģijas padeves no strāvas avota un tā var nenoteiktu laiku nodrošināt tikai šādas funkcijas:

a)

reaktivizēšanas funkcija vai reaktivizēšanas funkcija un tikai indikators, kas signalizē par ieslēgtu reaktivizēšanas funkciju; un/vai

b)

informācijas vai statusa rādījumi;

7)

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta strāvas avotam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgtu režīmu uzskata arī šādus stāvokļus:

a)

stāvokli, kurā tiek tikai norādīts, ka aprīkojums ir izslēgtā režīmā;

b)

stāvokli, kurā tiek nodrošinātas tikai ar elektromagnētiskās stabilitātes saglabāšanu saistītās funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK (4);

8)

“reaktivizēšanas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iekšēju sensoru vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp aktīvo režīmu;

9)

“informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp laiku;

10)

“piespiedu izvēlne” ir ražotāja ieprogrammētu televizora uzstādījumu kopums, no kura televizora lietotājam jāizvēlas konkrēts uzstādījums pirms pirmās televizora ieslēgšanas;

11)

“maksimālā spilgtuma koeficients” ir attiecība starp maksimālo spilgtumu mājas režīma stāvoklī vai aktīvā režīma stāvoklī televizoram, kā to piegādājis ražotājs attiecīgā gadījumā, un maksimālo spilgtumu televizoram spilgtākajā aktīvā režīma stāvoklī;

12)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā televizori tiek demonstrēti vai piedāvāti pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu;

13)

“lietotājs” ir patērētājs, kas pērk televizoru vai kurš uzskatāms par potenciālu televizora pircēju.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.   Piegādātāji nodrošina, ka:

a)

katram televizoram ir drukāts marķējums, kas atbilst V pielikumā noteiktajam formātam un ietver tur norādīto informāciju;

b)

ir pieejama III pielikumā noteiktā speciālā zīme;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar IV pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d)

jebkurā reklāmā, ja tā ietver informāciju par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu televizora modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu televizora modeli, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

2.   Energoefektivitātes klašu pamatā ir energoefektivitātes indekss, ko aprēķina saskaņā ar II pielikumu.

3.   Saskaņā ar turpmāk norādīto grafiku piemēro V pielikumā izklāstīto marķējuma formātu.

a)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2011. gada 30. novembra, televizoru marķējumi ar energoefektivitātes klasēm:

i)

A, B, C, D, E, F, G atbilst V pielikuma 1. punktam vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, V pielikuma 2. punktam;

ii)

A+ atbilst V pielikuma 2. punktam;

iii)

A++ atbilst V pielikuma 3. punktam;

iv)

A+++ atbilst V pielikuma 4. punktam.

b)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2014. gada 1. janvāra, ar energoefektivitātes klasēm A+, A, B, C, D, E, F marķējumi atbilst V pielikuma 2. punktam vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, V pielikuma 3. punktam.

c)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2017. gada 1. janvāra, ar energoefektivitātes klasēm A++, A+, A, B, C, D, E marķējumi atbilst V pielikuma 3. punktam vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, V pielikuma 4. punktam.

d)

Televizoriem, ko laiž tirgū no 2020. gada 1. janvāra, ar energoefektivitātes klasēm A+++, A++, A+, A, B, C, D marķējumi atbilst V pielikuma 4. punktam.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietās katram televizoram ir piestiprināts marķējums, ko nodrošina piegādātāji saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un ka tas piestiprināts televizora priekšpusē tā, lai būtu labi redzams;

b)

televizorus, ko piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu tādā veidā, ka lietotājs nevar pats veikt piedāvātā televizora apsekošanu, nodrošina ar informāciju, ko sniedz piegādātājs saskaņā ar VI pielikumu;

c)

jebkurā reklāmā, ja tā ietver informāciju par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu televizora modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

d)

jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu televizora modeli, kuri raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas ir nepieciešama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mūsdienīgas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, atbilstoši VII pielikumam.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis, novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases atbilstību, piemēro VIII pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

8. pants

Pārejas noteikumi

Uz drukātu reklāmu un drukātiem tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas publicēti pirms 2012. gada 30. marta, neattiecas 3. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 30. novembra. Tomēr 3. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 30. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 191, 23.7.2009., 42. lpp.

(3)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(4)  OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.


I PIELIKUMS

Energoefektivitātes klase

Televizora energoefektivitātes klasi nosaka atbilstoši energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā. Televizora energoefektivitātes indeksu nosaka atbilstoši II pielikuma 1. punktam.

1.   tabula

Televizora energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (viszemākā efektivitāte)

1,00 ≤ EEI


II PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa un ikgadējā aktīvā režīma enerģijas patēriņa aprēķināšanas metode

1.

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina pēc formulas EEI = P/Pref (A), kur:

Pref (A)

=

Ppam + A × 4,3224 W/dm2,

Ppam

=

20 W televīzijas uztvērējiem ar vienu skaņotāju/uztvērēju un bez cietā diska,

Ppam

=

24 W televizoriem ar cieto(-ajiem) disku(-iem),

Ppam

=

24 W televizoriem ar vienu vai vairākiem skaņotājiem/uztvērējiem,

Ppam

=

28 W televizoriem ar cieto(-ajiem) disku(-iem) un vienu vai vairākiem skaņotājiem/uztvērējiem,

Ppam

=

15 W televizoru monitoriem,

A ir ekrāna laukums, kas izteikts dm2,

P ir televizora aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš (W), kas izmērīts atbilstīgi VII pielikumam, noapaļojot līdz vienai decimālzīmei.

2.

Ikgadējo aktīvā režīma enerģijas patēriņu E izsaka kWh un aprēķina pēc formulas E = 1,46 × P.

3.

Televizori ar automātisku spilgtuma kontroli

Lai aprēķinātu 1. un 2. punktā minēto energoefektivitātes indeksu un ikgadējo aktīvā režīma enerģijas patēriņu, atbilstīgi VII pielikumā izklāstītajai procedūrai noteikto aktīvā režīma enerģijas patēriņu samazina par 5 %, ja ir izpildīti šādi nosacījumi, kad televizors tiek laists tirgū:

a)

televizora spilgtums mājas režīmā vai aktīvajā režīmā, kā to ieprogrammējis piegādātājs, ir automātiski samazināts līdz apkārtējās vides gaismas intensitātei no vismaz 20 lux līdz 0 lux;

b)

automātiskās spilgtuma kontroles funkcija ir aktivizēta attiecīgi televizora mājas režīmā vai aktīvajā režīmā, kā to ieprogrammējis piegādātājs.


III PIELIKUMS

Produkta speciālā zīme

1.

Informāciju produkta speciālajā zīmē norāda turpmāk minētajā kārtībā un to ietver ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu.

a)

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme.

b)

Piegādātāja modeļa identifikators – kods (parasti – burtciparu), kas konkrēto televizora modeli atšķir no citiem tās pašas preču zīmes vai piegādātāja modeļiem.

c)

Modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 1. tabulai; ja televizoram ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1), var iekļaut arī šo informāciju.

d)

Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli centimetros un collās.

e)

Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš, ko mēra atbilstoši VII pielikumā noteiktajai procedūrai.

f)

Ikgadējais enerģijas patēriņš, kas aprēķināts atbilstoši II pielikumam, izsakot to kWh un noapaļojot līdz veselam skaitlim, un raksturojot šādi: “Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots”.

g)

Gatavības režīma un izslēgtā režīma vai abu režīmu elektroenerģijas patēriņš, ko mēra atbilstoši VII pielikumā noteiktajai procedūrai.

h)

Ekrāna izšķirtspēja, norādot pikseļu fizisko skaitu horizontāli un vertikāli.

2.

Vienā speciālajā zīmē var aprakstīt vairākus viena piegādātāja televizoru modeļus.

3.

Informāciju speciālajā zīmē var iekļaut kā melnbaltu vai krāsainu marķējuma kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz arī to informāciju, kas norādīta 1. punktā, bet kas nav iekļauta marķējumā.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


IV PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, iekļauj turpmāk minēto informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

televizora modeļa vispārējs apraksts, lai ierīci varētu viennozīmīgi un viegli atpazīt;

c)

vajadzības gadījumā atsauces uz izmantotajiem saskaņotajiem standartiem;

d)

vajadzības gadījumā atsauces uz citiem izmantotajiem tehniskajiem standartiem un specifikācijām;

e)

tās personas dati un paraksts, kura ir tiesīga uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f)

mērījumu testu parametri:

i)

temperatūra telpā;

ii)

testa spriegums (V) un frekvence (Hz);

iii)

elektroapgādes sistēmas signāla kopējais harmoniskais kropļojums;

iv)

testa audio un videosignālu ievades terminālis;

v)

informācija un dokumentācija par elektriskajos testos izmantotajiem instrumentiem, konfigurāciju un strāvas slēgumiem;

g)

aktīvā režīma parametri:

i)

elektroenerģijas patēriņa dati (W), noapaļojot līdz vienai decimālzīmei, ja tiek mērīta jauda līdz 100 W, vai līdz veselam skaitlim, ja mērītā jauda pārsniedz 100 W;

ii)

tāda dinamiska satura apraides videosignāla raksturlielumi, kas raksturīgs tipiskam televīzijas apraides saturam;

iii)

darbību secība, lai nodrošinātu stabilu stāvokli attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu;

iv)

televizoriem ar piespiedu izvēlni procentuālā attiecība starp maksimālo spilgtumu mājas režīmā un maksimālo spilgtumu aktīvā režīma spilgtākajā stāvoklī, ko nodrošina attiecīgais televizors;

v)

televizoru monitoriem – mērījumos izmantotā uztvērēja raksturlielumu apraksts;

h)

katram gatavības vai izslēgtajam režīmam:

i)

elektroenerģijas patēriņa dati (W), noapaļojot līdz divām decimālzīmēm;

ii)

izmantotā mērījumu metode;

iii)

apraksts par to, kā tika izvēlēts vai ieprogrammēts attiecīgais režīms;

iv)

darbību secība, lai ieslēgtu režīmu, kurā televizors automātiski maina režīmus.


V PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS NR. 1

Image

a)

Marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators – kods (parasti – burtciparu), kas konkrēto televizora modeli atšķir no citiem tās pašas preču zīmes vai piegādātāja modeļiem;

III.

televizora energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši I pielikumam. Bultiņa, uz kuras norādīta televizora energoefektivitātes klase, ir novietota tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultiņa;

IV.

aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš (W), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

V.

ikgadējais aktīvā režīma enerģijas patēriņš, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, izteikts kWh un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI.

ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli collās un centimetros.

Televizoriem ar labi saskatāmu slēdzi, ar kuru televizoru var pārslēgt stāvoklī, kad tā elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 0,01 W, slēdzim atrodoties izslēgtā pozīcijā, marķējumā var iekļaut 5. punkta 8. apakšpunktā noteikto simbolu.

Ja televizora modelim ir piešķirts “Eiropas Savienības ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

2.   MARĶĒJUMS NR. 2

Image

a)

Marķējumā norāda 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

3.   MARĶĒJUMS NR. 3

Image

a)

Marķējumā norāda 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

4.   MARĶĒJUMS NR. 4

Image

a)

Marķējumā norāda 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.

b)

Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstoši 5. punktam.

5.   Marķējuma dizaina elementus izstrādā atbilstīgi turpmāk norādītajam attēlam.

Image

Kur:

a)

marķējums ir vismaz 60 mm plats un 120 mm augsts. Ja tiek drukāts lielāka formāta marķējums, tā satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

televizoriem, kuru ekrāna laukums ir lielāks par 29 dm2, marķējuma fons ir balts. Televizoriem, kuru ekrāna laukums ir 29 dm2 vai mazāks, marķējuma fons ir balts vai caurspīdīgs;

c)

krāsas ir CMYK – ciāns, madženta, dzeltena un melna –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % – ciāns, 70 % madženta, 100 % – dzeltens, 0 % melns;

d)

marķējums atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām (skaitļi attiecas uz iepriekš norādīto attēlu).

Image

Robežlīnijas biezums: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Marķējuma logotipi

krāsa: X-00-00-00

Piktogramma kā attēlā; ES logotips un etiķetes logotips (apvienots): platums: 51 mm, augstums: 9 mm.

Image

Apakšlogotipu robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 51 mm.

Image

A-G klases gradācija

Bultiņa: augstums: 3,8 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

pēdējā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 10 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 7 pt, lielie burti, balti.

Image

Energoefektivitātes klase

Bultiņa: platums: 26 mm, augstums: 8 mm, 100 % melna;

Teksts: Calibri bold 15 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 10 pt, lielie burti, balti.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 7 pt, lielie burti, 100 % melni.

Image

Slēdža logotips

Piktogramma kā attēlā, robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Teksts saistībā ar elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā

Robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 14 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 11 pt, 100 % melni.

Image

Televizora ekrāna izmērs pa diagonāli

Piktogramma kā attēlā

Robežlīnija: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 14 pt, 100 % melni. Calibri regular 11 pt, 100 % melni.

Image

Teksts saistībā ar ikgadējo elektroenerģijas patēriņu

Robežlīnija: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Otrā rindiņa: Calibri regular 11 pt, 100 % melni.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Informācijai par piegādātāja nosaukumu vai preču zīmi un modeli jāietilpst 51 × 8 mm laukumā.

Image

Pārskata laikposms

Teksts: Calibri bold 8 pt

Teksts: Calibri light 9 pt


VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājs nevar pats veikt piedāvātā ražojuma apsekošanu

1.

Regulas 4. panta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikumam;

b)

aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš atbilstoši II pielikuma 1. punktam;

c)

ikgadējais elektroenerģijas patēriņš atbilstoši II pielikuma 2. punktam;

d)

ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli.

2.

Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta ražojuma speciālajā zīmē, ievēro III pielikumā noteikto formu un secību.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un fontu.


VII PIELIKUMS

Mērījumi

1.   Lai nodrošinātu un pārbaudītu atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, veic mērījumus un aprēķinus, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas mērījumu procedūras, kurās ņemtas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu metodes, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šādiem nolūkiem ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumi, kā minēts II pielikuma 1. punktā.

a)

Vispārīgie nosacījumi:

i)

mērījumus veic apkārtējās vides temperatūrā 23 °C +/– 5 °C;

ii)

mērījumos izmanto dinamisku satura apraides videosignālu, kas raksturīgs tipiskam televīzijas apraides saturam; mērījuma rezultāts ir vidējais elektroenerģijas patēriņš desmit secīgu minūšu laikā;

iii)

mērījumus veic pēc tam, kad televizors vismaz vienu stundu ir bijis izslēgtā režīmā, pēc kura tūlīt seko vismaz vienu stundu ilga darbība aktīvajā režīmā, mērījumus beidz ne vēlāk kā pēc trīs stundu ilgas darbības aktīvajā režīmā; attiecīgais videosignāls tiek vizualizēts visu aktīvā režīma darbības laiku; televizoriem, kuriem ir raksturīga stabilizēšanās vienas darbības stundas laikā, mērījumu ilgumu ir atļauts samazināt, ja iegūto mērījumu rezultātu atšķirība nepārsniedz 2 % salīdzinājumā ar mērījumu, kurā būtu ievēroti iepriekš norādītie ilguma nosacījumi;

iv)

pieļaujamā mērījumu nenoteiktība var būt mazāka par vai vienāda ar 2 %, nodrošinot 95 % ticamības līmeni;

v)

mērījumus veic, atslēdzot automātiskās spilgtuma kontroles funkciju, ja tāda ir pieejama; ja automātiskās spilgtuma kontroles funkcija ir pieejama, bet to nav iespējams atslēgt, tad mērījumus veic, gaismu ar intensitāti 300 lux vai vairāk virzot tieši uz apkārtējās vides gaismas sensoru.

b)

Televizoru aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumu nosacījumi:

i)

televīzijas uztvērējiem bez piespiedu izvēlnes: elektroenerģijas patēriņu mēra televizora aktīvā režīma stāvoklī, kādā televizoru piegādājis ražotājs, t. i., televizora spilgtuma kontroles ierīces ir pozīcijā, kādā tās iestatījis ražotājs lietotāja vajadzībām;

ii)

televīzijas uztvērējiem ar piespiedu izvēlni: elektroenerģijas patēriņu mēra “mājas režīmā”;

iii)

televizoru monitoriem bez piespiedu izvēlnes: televizora monitoru pievieno atbilstošam uztvērējam. Elektroenerģijas patēriņu mēra televizora aktīvā režīma stāvoklī, kādā televizoru piegādājis ražotājs, t. i., televizora monitora spilgtuma kontroles ierīces ir pozīcijā, kādā tās iestatījis ražotājs lietotāja vajadzībām. Uztvērēja elektroenerģijas patēriņš neattiecas uz televizora monitora aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumiem;

iv)

televizoru monitoriem ar piespiedu izvēlni: televizora monitoru pievieno atbilstošam uztvērējam. Elektroenerģijas patēriņu mēra “mājas režīmā”.

3.   Gatavības/izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņa mērījumi, kā minēts III pielikuma 1. punkta g) apakšpunktā.

Mērot jaudu, kas ir 0,50 W vai lielāka, pieļaujamā mērījumu nenoteiktība var būt mazāka par vai vienāda ar 2 %, nodrošinot 95 % ticamības līmeni. Mērot jaudu, kas ir mazāka nekā 0,50 W, pieļaujamā mērījumu nenoteiktība var būt mazāka par vai vienāda ar 0,01 W, nodrošinot 95 % ticamības līmeni.

4.   Maksimālā spilgtuma mērījumi, kā minēts VIII pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā.

a)

Maksimālo spilgtumu mēra, izmantojot spilgtummēru, ar kuru veic mērījumus daļā no ekrāna, kurā tiek rādīts pilnīgi (100 %) balts attēls un kas ir daļa no “pilnīga ekrāna testa” testa šablona, un nosaka, vai netiek pārsniegts vidējā attēla līmeņa (APL) punkts, pie kura displeja spilgtuma regulēšanas sistēmā notiek jebkādi jaudas ierobežojumi;

b)

spilgtuma koeficientu mēra, nenobīdot spilgtummēra detektora punktu uz displeja, kamēr notiek pārslēgšana attiecīgi starp mājas režīma stāvokli vai aktīvā režīma stāvokli, kā to iestatījis piegādātājs, un spilgtāko aktīvā režīma stāvokli.


VIII PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību prasībām, kas noteiktas 3. un 4. pantā, dalībvalstu iestādes piemēro turpmāk norādīto verifikācijas procedūru attiecībā uz aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņu, kā minēts II pielikuma 1. punktā, un uz gatavības režīma/izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņu, kā minēts III pielikuma 1. punkta g) apakšpunktā.

1.

Dalībvalstu iestādes pārbauda vienu iekārtu.

2.

Modeli uzskata par atbilstošu deklarētajai aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai un gatavības un/vai izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai, ja:

a)

iegūtais aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa rezultāts nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 7 %; un

b)

iegūtais gatavības un izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 0,10 W; un

c)

maksimālā spilgtuma koeficients pārsniedz 60 %.

3.

Ja nav iegūts 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā norādītais rezultāts, pārbauda vēl trīs šī modeļa iekārtas.

4.

Pēc vēl trīs šī modeļa iekārtu pārbaudes modeli uzskata par atbilstošu deklarētajai aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai un gatavības un izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņa vērtībai, ja:

a)

pēdējo trīs iekārtu vidējais aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 7 %; un

b)

pēdējo trīs iekārtu vidējais gatavības un izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz deklarēto elektroenerģijas patēriņa vērtību par vairāk kā 0,10 W; un

c)

pēdējo trīs iekārtu vidējais maksimālā spilgtuma koeficients pārsniedz 60 %.

5.

Ja nav iegūts 4. punkta a), b) vai c) apakšpunktā norādītais rezultāts, modeli uzskata par neatbilstošu prasībām.


Top