Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0850

Komisijas Regula (ES) Nr. 850/2010 ( 2010. gada 27. septembris ), ar kuru attiecībā uz “jaunu eksportētāju” sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam, atceļ maksājumu par importu no viena šīs valsts eksportētāja un kā arī nosaka šo ražojumu importa reģistrāciju

OJ L 253, 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/42


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 850/2010

(2010. gada 27. septembris),

ar kuru attiecībā uz “jaunu eksportētāju” sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam, atceļ maksājumu par importu no viena šīs valsts eksportētāja un kā arī nosaka šo ražojumu importa reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1) un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

apspriedusies ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS VEIKT PĀRSKATĪŠANU

(1)

Komisija ir saņēmusi pieprasījumu veikt pārskatīšanu attiecībā uz jaunu eksportētāju saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu. Pieprasījums saņemts no TRL China Ltd (“pieprasījuma iesniedzējs”), kas ir ražotājs eksportētājs Ķīnas Tautas Republikā (“attiecīgā valsts”).

B.   RAŽOJUMS

(2)

Ražojums, uz ko attiecas pārskatīšana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ķīmiski saistīti, neapdedzināti magnēzija ķieģeļi, kuros vismaz 80 % no magnija savienojumiem ir MgO, neatkarīgi no tā, vai tas satur vai nesatur magnezītu (“attiecīgais ražojums”), un kuru patlaban klasificē ar KN kodu ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 un ex 6815 99 90 (TARIC kods 6815910010, 6815991020 un 6815999020).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(3)

Patlaban ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1659/2005 (2), saskaņā ar kuru Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma, ieskaitot pieprasījuma iesniedzēja izgatavoto attiecīgo ražojumu, importam Savienībā piemēro galīgu antidempinga maksājumu 39,9 %, izņemot vairākus īpaši minētus uzņēmumus, kam piemēro individuālas maksājuma likmes.

D.   PĀRSKATĪŠANAS PAMATOJUMS

(4)

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka tas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kā noteikts pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai pieprasa individuālu režīmu saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu. Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka izmeklēšanas periodā, pamatojoties uz kuru ieviesti antidempinga pasākumi, t. i., laikposmā no 2003. gada 1. aprīļa līdz 2004. gada 31. martam (“sākotnējais izmeklēšanas periods”), tas nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Savienību un ka tas nav saistīts ne ar vienu no attiecīgā ražojuma ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas iepriekšminētie antidempinga pasākumi.

(5)

Pieprasījuma iesniedzējs turklāt apgalvo, ka tas ir sācis attiecīgā ražojuma eksportēšanu uz Savienību pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām.

E.   PROCEDŪRA

(6)

Visi zināmie ieinteresētie Savienības ražotāji ir informēti par iepriekšminēto pieprasījumu, un tiem tika dota iespēja izteikt savus apsvērumus.

(7)

Pārbaudījusi pieejamos pierādījumus, Komisija secina, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu “jauna eksportētāja” pārskatīšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam. Saņemot šīs regulas 13. apsvērumā minēto pieprasījumu, tiks noteikts, vai pieprasījuma iesniedzējs darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kā noteikts pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, un vai pieteikuma iesniedzējs izpilda prasības, lai saņemtu individuālu maksājumu, kas noteikts saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu. Tādā gadījumā aprēķina pieprasījuma iesniedzēja individuālo dempinga starpību un, ja konstatē dempingu, nosaka maksājuma apmēru, kas jāpiemēro attiecīgā ražojuma importam Savienībā.

(8)

Ja konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs izpilda prasības, lai tam noteiktu individuālu maksājumu, iespējams, jāgroza maksājuma likme, ko patlaban piemēro attiecīgā ražojuma importam no uzņēmumiem, kuri nav atsevišķi minēti Regulas (EK) Nr. 1659/2005 1. panta 2. punktā.

a)   Anketas

(9)

Lai iegūtu informāciju, ko uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, Komisija pieprasījuma iesniedzējam nosūtīs anketu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

(10)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt apstiprinošus pierādījumus.

(11)

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas ar noteikumu, ka tās to rakstiski pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa.

(12)

Jāpievērš uzmanība tam, ka lielākās daļas no pamatregulā noteikto procesuālo tiesību izmantošanas ir atkarīga no tā, vai attiecīgās personas ir pieteikušās šajā regulā paredzētajā termiņā.

c)   Tirgus ekonomikas režīms/atsevišķs režīms

(13)

Gadījumā, ja pieprasījuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošus pierādījumus tam, ka tas darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas nosacījumiem, t. i., atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, normālo vērtību nosaka saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Šai nolūkā īpašajā termiņā, kas noteikts šīs regulas 4. punkta 3. punktā, jāiesniedz pienācīgi pamatots pieprasījums. Komisija nosūtīs pieprasījuma veidlapu pieteikuma iesniedzējam, kā arī Ķīnas Tautas Republikas iestādēm. Pieprasījuma iesniedzējs var izmantot minēto pieprasījuma veidlapu, lai pieprasītu atsevišķu režīmu, t. i., ka tas atbilst pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem.

d)   Tirgus ekonomikas valsts izvēle

(14)

Gadījumā, ja pieprasījuma iesniedzējam nepiešķir tirgus ekonomikas režīmu, bet tas atbilst prasībām, lai varētu noteikt individuālu maksājumu saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu, tiks izraudzīta attiecīga tirgus ekonomikas valsts, lai saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Komisija paredz šim nolūkam atkārtoti izmantot Amerikas Savienotās Valstis, kā tas bija iepriekšējā izmeklēšanā, kuras rezultātā tika ieviesti pasākumi, kas piemērojami attiecīgā ražojuma importam no Ķīnas Tautas Republikas. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas šīs regulas 4. panta 2. punktā noteiktajā termiņā izteikt savus apsvērumus par šīs izvēles atbilstību.

(15)

Turklāt, ja pieprasījuma iesniedzējam piemēro tirgus ekonomikas režīmu, Komisija vajadzības gadījumā var izmantot arī konstatējumus par normālo vērtību, kas noteikta atbilstošajā tirgus ekonomikas valstī, piemēram, lai aizstātu kādu no Ķīnas Tautas Republikas izmaksu vai cenu elementiem, kas nav ticami, bet ir nepieciešami normālās vērtības noteikšanai, ja Ķīnas Tautas Republikā nav pieejami ticami nepieciešamie dati. Komisija arī šim nolūkam paredz izmantot Amerikas Savienotās Valstis.

F.   SPĒKĀ ESOŠO MAKSĀJUMU ATCELŠANA UN IMPORTA REĢISTRĀCIJA

(16)

Atbilstoši pamatregulas 11. panta 4. punktam spēkā esošais antidempinga maksājums jāatceļ attiecībā uz tāda attiecīgā ražojuma importu, ko pieprasījuma iesniedzējs izgatavojis un pārdevis eksportam uz Savienību. Vienlaikus šādi ievedumi ir jāreģistrē saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja īstenojot pārbaudi, konstatē dempingu, ko veic pieprasījuma iesniedzējs, antidempinga maksājumus var piemērot ar atpakaļejošu spēku no dienas, kad sākta šī pārskatīšana. Šajā procedūras stadijā nav iespējams aprēķināt pieprasījuma iesniedzēja nākotnē iespējamo saistību apjomu.

G.   TERMIŅI

(17)

Pienācīgas pārvaldības interesēs jānosaka termiņi, kas ieinteresētajām personām jāievēro:

ieinteresētajām personām jāpaziņo par sevi Komisijai, rakstiski jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem, kas minēta šīs regulas 8.a) apsvērumā, vai arī jāsniedz visa pārējā informācija, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

ieinteresētās personas var iesniegt rakstisku pieprasījumu, lai Komisija tās uzklausa,

ieinteresētās personas var iesniegt piezīmes par Amerikas Savienoto Valstu atbilstību, kuras paredzēts izmantot kā tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, ja pieprasījuma iesniedzējam nepiemēros tirgus ekonomikas režīmu,

pieprasījuma iesniedzējam jāiesniedz pienācīgi pamatots pieteikums par tirgus ekonomikas režīmu.

H.   NESADARBOŠANĀS

(18)

Gadījumos, kad kāda ieinteresētā persona atsakās darīt pieejamu vai kā citādi termiņā nesniedz nepieciešamo informāciju, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu uz pieejamo faktu pamata var izdarīt pozitīvus vai negatīvus secinājumus.

(19)

Ja konstatē, ka ieinteresētā persona ir sniegusi kļūdainu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā, un saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izmantot pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ saskaņā ar pamatregulas 18. pantu secinājumi tiek izdarīti, balstoties uz pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(20)

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

J.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(21)

Jānorāda, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības izmantot savas tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem, vajadzības gadījumā piedāvājot būt par vidutāju procedūras jautājumos, kas skar to interešu aizstāvību lietas izskatīšanā, īpaši jautājumos par pieeju lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un viedokļu rakstisku un/vai mutvārdu iesniegšanu. Papildu informāciju un kontaktinformāciju ieinteresētās personas var atrast uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo sāk Regulas (EK) Nr. 1659/2005 pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 4. punktu, lai noteiktu, vai un kādā mērā Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ķīmiski saistītu, neapdedzinātu magnēzija ķieģeļu, kuros vismaz 80 % no magnija savienojumiem ir MgO, neatkarīgi no tā, vai tas satur vai nesatur magnezītu un ko patlaban deklarē ar KN kodu ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 un ex 6815 99 90 (TARIC kods 6815910010, 6815991020 un 6815999020), kurus TRL China Ltd ražo un pārdod eksportam uz Savienību (TARIC papildu kods A985), importam piemērojams antidempinga maksājums, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1659/2005.

2. pants

Antidempinga maksājums, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1659/2005, tiek atcelts attiecībā uz šīs regulas 1. pantā minēto importu.

3. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 14. panta 5. punktu muitas iestādēm uzdod par pienākumu veikt visu nepieciešamo, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā minēto importu. Reģistrācija beidzas deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

4. pants

1.   Lai izmeklēšanā varētu ņemt vērā ieinteresēto personu viedokli, tām 37 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja vien nav noteikts citādi, jāpiesakās Komisijā, rakstiski jāpauž savs viedoklis, jāsniedz atbildes uz šīs regulas 8.a) apsvērumā minētās anketas jautājumiem, kā arī jāiesniedz visa cita informācija.

Turklāt ieinteresētās personas tajā pašā 37 dienu termiņā var rakstiski pieteikties, lai Komisija tās uzklausītu.

2.   Izmeklēšanā ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt piezīmes par Amerikas Savienoto Valstu kā trešās tirgus ekonomikas valsts atbilstību, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, tas jādara 10 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.   Pienācīgi pamatoti pieprasījumi attiecībā uz tirgus ekonomikas režīma piemērošanu, ir jāsaņem Komisijā 15 dienu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā.

4.   Visai ieinteresēto personu iesniegtajai informācijai jābūt rakstveidā (nevis elektroniski, ja vien nav noteikts citādi), tajā jānorāda ieinteresētās personas nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visi rakstiskie iesniegumi, tai skaitā šajā paziņojumā pieprasītā informācija, aizpildītas anketas un sarakste, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, ir ar norādi “Limited” (4), un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 19. panta 2. punktu dokumentiem pievienos nekonfidenciālu versiju ar norādi “For inspection by interested parties”.

Visa informācija, kas attiecas uz šo lietu, un/vai visi uzklausīšanas pieprasījumi jānosūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

B-1049 Brussels

BELGIUM

Fakss +32 22956505

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 267, 12.10.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  Tas nozīmē, ka dokuments ir tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar 19. pantu Regulā (EK) Nr. 1225/2009 un 6. pantu PTO Nolīgumā par GATT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).


Top