Help Print this page 

Document 32010R0822

Title and reference
Komisijas Regula (ES) Nr. 822/2010 ( 2010. gada 17. septembris ), ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 246, 18.9.2010, p. 18–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 172 - 186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/822/oj
Multilingual display
Text

18.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/18


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 822/2010

(2010. gada 17. septembris),

ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu, 8. panta 2. punktu un 9. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1552/2005 tiek izveidota vienota sistēma Eiropas statistikas apkopošanai attiecībā uz arodmācībām uzņēmumos.

(2)

Komisijas 2006. gada 3. februāra Regulā (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos (2), definēti konkrētie vācamie dati attiecībā uz uzņēmumiem, kuros piedāvā arodmācības un kuros nepiedāvā arodmācības, un attiecībā uz dažādiem arodmācību veidiem, izlases metodi, vācamo datu precizitātes un kvalitātes prasībām, kā arī kvalitātes ziņojumu struktūru.

(3)

Pēc tam, kad stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (3), jāpieņem detalizētas NACE 2. red. un lieluma kategorijas, kurās var dalīt rezultātus.

(4)

Komisijai jādefinē konkrētie dati, kas jāvāc attiecībā uz uzņēmumiem, kuri piedāvā arodmācības, un uzņēmumiem, kuri tās nepiedāvā, kā arī dažādiem arodmācību veidiem.

(5)

Jāpieņem īstenošanas pasākumi attiecībā uz kvalitātes prasībām, kas izvirzītas datiem, kuri jāvāc un jānosūta Eiropas statistikas vajadzībām uzņēmumos īstenotu arodmācību jomā, kvalitātes ziņojumu struktūru un visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērtētu un uzlabotu datu kvalitāti.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (4) definēts jauns statistikas instruments, ar ko nosaka pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā.

(7)

Ņemot vērā informāciju, kura jānodrošina, izmantojot Regulu (EK) Nr. 452/2008, kā arī vajadzību uzlabot to rezultātu kvalitāti, kas iegūti par arodmācībām uzņēmumos, un samazināt uzņēmumu slogu statistikas sniegšanas jomā, ir lietderīgi mainīt kodu shēmu, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasības.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 198/2006.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 198/2006 I, II, III un V pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 255, 30.9.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 32, 4.2.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 145, 4.6.2008., 227. lpp.


PIELIKUMS

1.

Regulas (EK) Nr. 198/2006 I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“I PIELIKUMS

MAINĪGIE LIELUMI

Piezīme par tabulu

Nozīmes skaidrojums “pamata vērtībai” un “atslēgvērtībai” slejā “mainīgo lielumu grupa” sniegts III pielikumā. “ID” nozīmē, ka mainīgais lielums ir “identifikācijas mainīgais lielums” (nedrīkst izlaist). Slejā “mainīgā lieluma veids” vērtība “QL” norāda uz jā/nē veida “kvalitatīvu mainīgo lielumu”, “QM” – uz “kvalitatīvu mainīgo lielumu” ar vairākām kategorijām, kas aprakstītas tabulā, un “QT” – uz “kvantitatīvu mainīgo lielumu”. PAM nozīmē pastāvīgas arodmācības. NACE attiecas uz saimniecisko darbību saskaņā ar NACE 2. red.

1.   Par visiem uzņēmumiem jāvāc šādi mainīgie lielumi: izlases raksturlielumi

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

COUNTRY

ID

 

Valsts kods

REGION

ID

 

Reģiona identifikācija NUTS 1. līmenī

REFYEAR

ID

 

Pārskata gads

RESPID

ID

 

Uzņēmuma identifikācija

RESPWEIGHT

ID

 

Svaru koeficients Divas zīmes aiz punkta – izmantot “.” kā atdalīšanas zīmi

RESPEXTRA1

ID

 

Papildu mainīgais lielums 1 (skatīt III pielikumu)

RESPEXTRA2

ID

 

Papildu mainīgais lielums 2 (skatīt III pielikumu)

RESPEXTRA3

ID

 

Papildu mainīgais lielums 3 (skatīt III pielikumu)

SP_NACE

ID

 

Izlases plāns – saimnieciskās darbības kategorija

SP_SIZE

ID

 

Izlases plāna lieluma grupa

SP_NSTRA

ID

 

Izlases plāns – uzņēmumu skaits stratā, kas definēts NACE_SP un SIZE_SP dalījumā, t. i., populācija

SP_N

ID

 

Izlases plāns – atlasīto uzņēmumu skaits no izlases bāzes stratā, kas definēts NACE_SP un SIZE_SP dalījumā

SP_SUB

ID

 

Apakšizlases rādītājs, kas norāda, vai uzņēmums ietilpst apakšizlasē

N_RESPST

ID

 

Uzņēmumu respondentu skaits stratā, kas definēts NACE_SP un SIZE_SP dalījumā

N_EMPREG

ID

 

Nodarbināto personu skaits atbilstīgi reģistram

INTRESP

ID

 

Atbilžu sniegšanas rādītājs (izlases vienības veids)

INTMETHOD

ID

 

Datu vākšanas veids

INTLANG

ID

 

Datu vākšanas valoda

2.   Par visiem uzņēmumiem jāvāc šādi mainīgie lielumi: vispārīgi dati

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

A1

Pamatvērtība

QL

Faktiskais NACE kods

A2tot

Pamatvērtība

QT

Kopējais pārskata gada 31. decembrī nodarbināto personu skaits

A2m

 

QT

Kopējais pārskata gada 31. decembrī nodarbināto vīriešu skaits

A2f

 

QT

Kopējais pārskata gada 31. decembrī nodarbināto sieviešu skaits

A3

Atslēgvērtība

QT

Kopējais iepriekšējā gada 31. decembrī nodarbināto personu skaits

A4

Atslēgvērtība

QT

Kopējais darba laiks, ko pārskata gadā nostrādājušas nodarbinātās personas

A5

Atslēgvērtība

QT

Kopējās darbaspēka izmaksas (tiešās un netiešās) attiecībā uz visām nodarbinātajām personām pārskata gadā

A6

 

QL

Jaunu vai būtiski jaunu uzlabotu preču vai pakalpojumu, vai ražošanas metožu, vai preču un pakalpojumu piegāžu ieviešana pārskata gadā

3.   Par visiem uzņēmumiem jāvāc šādi mainīgie lielumi: PAM stratēģijas

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

A7

 

QL

Savs vai kopīgi izmantots mācību centrs

A8

 

QL

Persona vai nodaļa, kas uzņēmumā atbild par PAM kursu organizēšanu

A9

 

QL

Uzņēmumā nākotnē vajadzīgo prasmju novērtējums

A10

 

QM

Nākotnes vajadzību ievērošana

 

 

 

Pašreizējo darbinieku pastāvīgas arodmācības

 

 

 

Jaunu darbinieku pieņemšana darbā ar vajadzīgo kvalifikāciju, prasmēm un kompetencēm

 

 

 

Jaunu darbinieku pieņemšana darbā un konkrētas mācības

 

 

 

Iekšēja reorganizācija, lai labāk izmantotu esošās prasmes un kompetences

A11a

 

QM

Atsevišķu darbinieku nākotnē vajadzīgo prasmju un mācību pārbaude

 

 

 

Jā, lielākoties izmantojot strukturētas intervijas

 

 

 

Jā, taču lielākoties izmantojot citas metodes

 

 

 

A11b

 

QM

Atsevišķu darbinieku nākotnē vajadzīgo prasmju un mācību pārbaude, uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:

 

 

 

Profesijas vai profesiju grupas

 

 

 

Prasmes un kompetences

 

 

 

Darba uzdevumi un darbības

 

 

 

Formāla kvalifikācija

A12

 

QM

Turpmākajos gados svarīgas prasmes un kompetences

 

 

 

Vispārīgas IT prasmes

 

 

 

Profesionālas IT prasmes

 

 

 

Vadības prasmes

 

 

 

Grupu darba prasmes, klientu darba prasmes, sociālas prasmes

 

 

 

Problēmu risināšanas prasmes

 

 

 

Biroja vadības prasmes

 

 

 

Svešvalodu zināšanas

 

 

 

Tehniskas, praktiskas vai īpašas darbā nepieciešamas prasmes

 

 

 

Mutiskas vai rakstiskas komunikācijas prasmes

 

 

 

Rēķināšanas un/vai lasīšanas un rakstīšanas prasmes

 

 

 

Neviena no tām

 

 

 

Nezinu

A13

 

QL

Uzņēmumā plānojot PAM kursus, tiek izveidots rakstisks mācību plāns vai programma

A14

 

QL

Ikgadējais mācību budžets, kurā ietilpst PAM

A15

 

QL

Valsts, nozares vai cita līmeņa nolīgumi sociālo partneru starpā, kuri attiecas uz PAM piedāvāšanu

A16a

 

QL

Pastāvīgo arodmācību vadības procesā iesaistītie darbinieku pārstāvji/komitejas

A16b

 

QM

Darbinieku pārstāvju/komiteju aplūkotie aspekti

 

 

 

Mācību mērķu noteikšana

 

 

 

Dalībnieku vai konkrētu mērķgrupu atlases kritēriju noteikšana

 

 

 

Mācību forma/veids (piemēram, iekšēji/ārēji kursi; citas formas, piemēram, apmācība uzņēmumā)

 

 

 

Mācību saturs

 

 

 

Mācību budžets

 

 

 

Ārējo mācību piedāvātāju atlase

 

 

 

Mācību rezultātu novērtējums

A17

 

QM

Informācijas avoti par PAM

 

 

 

Publiski informācijas centri/dienesti un iestādes

 

 

 

Privāti mācību piedāvātāji

 

 

 

Personāla/darbinieku pārstāvji

 

 

 

Citi

 

 

 

Neizmanto šādus informācijas avotus

4.   Par visiem uzņēmumiem jāvāc šādi mainīgie lielumi: PAM raksturlielumi

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

B1a

Pamatvērtība

QL

Iekšēju PAM kursu piedāvāšana pārskata gadā

B1b

Pamatvērtība

QL

Ārēju PAM kursu piedāvāšana pārskata gadā

B2a

Pamatvērtība

QL

Apmācības uzņēmumā piedāvāšana pārskata gadā

 

 

QT

Dalībnieku skaits apmācībā uzņēmumā

B2b

Pamatvērtība

QL

Darbinieku rotācijas nodrošināšana pārskata gadā

 

 

QT

Dalībnieku skaits: darbinieku rotācija, apmaiņa, norīkojumi vai vizītes studiju nolūkā

B2c

Pamatvērtība

QL

Konferenču/darbsemināru apmeklējumi pārskata gadā

 

 

QT

Dalībnieku skaits konferencēs/darbsemināros

B2d

Pamatvērtība

QL

Dalība mācību un kvalitātes grupās pārskata gadā

 

 

QT

Dalībnieku skaits mācību vai kvalitātes grupās

B2e

Pamatvērtība

QL

Plānotas mācības pašmācības veidā/e-mācībās pārskata gadā

 

 

QT

Dalībnieku skaits pašmācībā/e-mācībās

B3

 

QL

PAM kursu piedāvāšana gadā, kas bija pirms pārskata gada

B4

 

QL

Citu PAM formu piedāvāšana gadā, kas bija pirms pārskata gada

B5a

 

QL

PAM iemaksu esība pārskata gadā

 

 

QT

PAM iemaksu summa (euro)

B5b

 

QL

PAM ieņēmumu esība pārskata gadā

 

 

QT

PAM ieņēmumu summa (euro)

B6

 

QM

Uzņēmumu izmantotie pasākumi

 

 

 

Nodokļu stimuli (nodokļu pabalsti, nodokļu atbrīvojumi, nodokļu kredīti, nodokļu atvieglojumi, nodokļu atlikšana)

 

 

 

Ieņēmumi no mācību fondiem (valsts, reģionu, nozaru)

 

 

 

ES subsīdijas (piemēram, Eiropas Sociālais fonds)

 

 

 

Valdības subsīdijas

 

 

 

Citi avoti

 

 

 

Neviens no tiem

Turpmākā 5. un 6. iedaļa attiecas uz uzņēmumiem, kuri piedāvā PAM kursus pārskata gadā [(B1a vai B1b) = JĀ].

7. iedaļa attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuri piedāvā mācības pārskata gadā, proti:

uzņēmumiem, kuri piedāvā PAM kursus 2010. gadā [(B1a vai B1b) = JĀ], vai

uzņēmumiem, kuri piedāvā citu formu PAM [(B2a vai B2b, vai B2c, vai B2d, vai B2e) = JĀ].

8. iedaļa attiecas uz uzņēmumiem, kuri nepiedāvā mācības.

5.   Par uzņēmumiem, kuri piedāvāja PAM kursus, jāvāc šādi mainīgie lielumi: PAM dalībnieki, temati un piedāvātāji

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

C1tot

Atslēgvērtība

QT

PAM kursu dalībnieku kopskaits

C2m

 

QT

PAM kursu dalībnieku skaits – vīrieši

C2f

 

QT

PAM kursu dalībnieku skaits – sievietes

C3tot

Atslēgvērtība

QT

Visiem PAM kursiem izmantotais apmaksātais darba laiks (stundās)

C3i

 

QT

Iekšējiem PAM kursiem izmantotais apmaksātais darba laiks (stundās)

C3e

 

QT

Ārējiem PAM kursiem izmantotais apmaksātais darba laiks (stundās)

C4

 

QT

To mācību stundu īpatsvars, kuras veltītas obligātajiem kursiem par veselību un drošību darbā

C5

 

QL

Ietvertie temati

 

 

 

Vispārīgas IT prasmes

 

 

 

Profesionālas IT prasmes

 

 

 

Vadības prasmes

 

 

 

Grupu darba prasmes, klientu darba prasmes, sociālas prasmes

 

 

 

Problēmu risināšanas prasmes

 

 

 

Biroja vadības prasmes

 

 

 

Svešvalodu zināšanas

 

 

 

Tehniskas, praktiskas vai īpašas darbā nepieciešamas prasmes

 

 

 

Mutiskas vai rakstiskas komunikācijas prasmes

 

 

 

Rēķināšanas un/vai lasīšanas un rakstīšanas prasmes

 

 

 

Neviens no tiem

C5Main

 

QL

Galvenais temats (attiecībā uz mācību stundu apjomu)

C6

 

QL

Piedāvātāji (ārējie kursi)

 

 

 

Skolas, koledžas, universitātes un citas augstākās izglītības mācību iestādes

 

 

 

Publiskas mācību iestādes (valsts finansējums vai vadība; piemēram, pieaugušo izglītības centrs)

 

 

 

Privāti mācību uzņēmumi

 

 

 

Privāti uzņēmumi, kuru galvenā nodarbošanās nav mācību piedāvāšana

 

 

 

Darba devēju asociācijas, tirdzniecības palātas, nozaru savienības

 

 

 

Arodbiedrības

 

 

 

Citi mācību piedāvātāji

C6Main

 

QL

Galvenais piedāvātājs (attiecībā uz mācību stundu apjomu)

6.   Par uzņēmumiem, kuri piedāvāja PAM kursus, jāvāc šādi mainīgie lielumi: PAM izmaksas

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

C7a

 

QL

Maksu esība

 

 

QT

PAM kursu izmaksas – maksas un maksājumi par darbiniekiem paredzētiem kursiem (euro)

C7b

 

QL

Komandējuma izmaksu esība

 

 

QT

PAM kursu izmaksas – komandējuma un dienas naudas maksājumi (euro)

C7c

 

QL

Iekšēju mācībspēku darba izmaksu esība

 

 

QT

PAM kursu izmaksas – iekšējo mācībspēku darba izmaksas (euro)

C7d

 

QL

Mācību centra un mācību materiālu utt. izmaksu esība

 

 

QT

PAM kursu izmaksas – mācību centrs vai telpas un mācību materiāli PAM kursiem (euro)

C7sub

 

QL

“Tikai starpsummas” esība (nav apakškategoriju)

 

Atslēgvērtība

QT

PAM izmaksu starpsumma (euro)

PAC

Atslēgvērtība

QT

Izmaksas saistībā ar personāla prombūtni – jāaprēķina (PAC = C3tot * A5/A4 (euro))

C7tot

Atslēgvērtība

QT

PAM izmaksas kopā – jāaprēķina (C7sub + B5a – B5b (euro))

7.   Par uzņēmumiem, kuri piedāvāja PAM kursus vai citas PAM formas, jāvāc šādi mainīgie lielumi: PAM kvalitāte, rezultāti un grūtības

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

D1

 

QM

Aspekti, kas ņemti vērā, lai nodrošinātu PAM kvalitāti

 

 

 

Ārēju piedāvātāju sertificēšana (piemēram, valsts reģistru izmantošana)

 

 

 

Iekšēju mācībspēku pastāvīgas mācības

 

 

 

Pastāvīgās arodmācībās un sertificēšanā izmanto valsts/nozares atzītus standartus vai sistēmas

 

 

 

Citi

 

 

 

Nav ņemts vērā kāds konkrēts aspekts

D2a

 

QM

PAM pasākumu rezultātu novērtēšana

 

 

 

Jā, visu pasākumu

 

 

 

Jā, dažu pasākumu

 

 

 

Nē, dalības apliecinājums ir pietiekams

D2b

 

QM

Novērtēšanas metodes

 

 

 

Sertificēšana pēc rakstiska vai praktiska testa

 

 

 

Dalībnieku apmierinātības apsekojums

 

 

 

Dalībnieku izturēšanās vai rezultātu novērtēšana attiecībā pret mācību mērķiem

 

 

 

Mācību ietekmes novērtēšana/mērīšana uz attiecīgo departamentu vai visa uzņēmuma rezultātiem

 

 

 

Citas

D3

 

QM

Faktori, kuri pārskata gadā ierobežoja PAM piedāvājumu

 

 

 

Nav ierobežojoša faktora: piedāvāto mācību līmenis atbilda uzņēmuma vajadzībām

 

 

 

Personu pieņemšana darbā ar vajadzīgo kvalifikāciju, prasmēm un kompetencēm

 

 

 

Grūtības, novērtējot uzņēmuma mācību vajadzības

 

 

 

Piemērotu PAM kursu piedāvājumu neesība tirgū

 

 

 

Lielas PAM kursu izmaksas

 

 

 

Vairāk uzmanības pievērsts sākotnējām arodmācībām (SAM), nevis PAM

 

 

 

Veikts ievērojams darbs PAM jomā pēdējos gados

 

 

 

Darbinieku rīcībā ir ierobežots laiks, lai piedalītos PAM

 

 

 

Citi iemesli

8.   Par uzņēmumiem, kuri nepiedāvāja mācības, jāvāc šādi mainīgie lielumi: iemesli, kāpēc nepiedāvāja PAM pasākumus

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

E1

 

QM

Iemesli, kāpēc nepiedāvāja PAM pārskata gadā

 

 

 

Esošā darbinieku kvalifikācija, prasmes un kompetences atbilda pašreizējām uzņēmuma vajadzībām

 

 

 

Deva priekšroku personu pieņemšanai darbā ar vajadzīgo kvalifikāciju, prasmēm un kompetencēm

 

 

 

Grūtības, novērtējot uzņēmuma mācību vajadzības

 

 

 

Piemērotu PAM kursu piedāvājumu neesība tirgū

 

 

 

Lielas PAM kursu izmaksas

 

 

 

Vairāk uzmanības pievērsts sākotnējām arodmācībām (SAM), nevis PAM

 

 

 

Veikts ievērojams darbs PAM jomā pēdējos gados

 

 

 

Darbiniekiem nav laika, lai piedalītos PAM

 

 

 

Citi iemesli

9.   Par visiem uzņēmumiem jāvāc šādi mainīgie lielumi: SAM

Mainīgā lieluma nosaukums

Mainīgo lielumu grupa

Mainīgā lieluma veids

Mainīgā lieluma apraksts

F1tot

Pamatvērtība

QT

SAM dalībnieku kopskaits uzņēmumā pārskata gadā

F2

 

QM

SAM piedāvāšanas iemesli (ja F1Tot > 0)

 

 

 

Lai nākamie darbinieki iegūtu uzņēmumā vajadzīgo kvalifikāciju

 

 

 

Lai izraudzītos labākos mācekļus un nākotnē pieņemtu darbā pēc sākotnējo arodmācību pabeigšanas

 

 

 

Lai izvairītos no tā, ka, iespējams, netiktu apmierinātas uzņēmuma vajadzības, ja darbā pieņemtu darbiniekus no ārpuses

 

 

 

Lai izmantotu SAM dalībnieku produktīvās spējas jau sākotnējo arodmācību laikā

 

 

 

Citi (piemēram, lai padarītu uzņēmumu pievilcīgāku potenciālajiem darbiniekiem)

Izvēles mainīgie lielumi

Dalībvalstis pēc izvēles var nosūtīt Komisijai (Eurostat) papildu mainīgos lielumus saskaņotā formātā, kas aprakstīts 8. pantā minētajā Eiropas Savienības rokasgrāmatā.”

2.

Regulas (EK) Nr. 198/2006 II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“II PIELIKUMS

IZLASE

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām (1), minētos uzņēmumu reģistrus izmanto kā galveno izlases avotu. Valsts līmenī reprezentatīvu, nejaušu, stratificētu uzņēmumu izlasi iegūst no minētās sistēmas.

2.

Izlasi stratificē NACE 2. red. un lieluma klašu dalījumā, ievērojot šādas obligātās specifikācijas:

20 NACE 2. red. kategorijas (B, C10-C12, C13-C15, C17-C18, C19-C23, C24-C25, C26-C28 un C33, C29-C30, C16+C31-32, D-E, F, G(45), G(46), G(47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S),

dalībvalstis var aptvert citas nozares un pēc izvēles izmantot papildu stratifikācijas kategorijas (piemēram, O, P un Q),

trīs uzņēmumu lieluma klases atbilstīgi tajos nodarbināto personu skaitam: (10–49) (50–249) (250 un vairāk) valstīm, kurās ir mazāk par 50 miljoniem iedzīvotāju,

sešas uzņēmumu lieluma klases atbilstīgi tajos nodarbināto personu skaitam: (10–19) (20–49) (50–249) (250–499) (500–999) (1 000 un vairāk) dalībvalstīm, kurās ir 50 miljonu iedzīvotāju un vairāk.

3.

Izlases apjoma aprēķins nodrošina, ka maksimālā vērtība no 95 % ticamības intervāla puses ir 0,2 novērtētajiem parametriem, t. i., “mācības piedāvājošo uzņēmumu” daļai (ņemot vērā atbilžu nesniegšanas līmeni izlasē) katrā no 60 iepriekš noteiktajiem stratificētajiem elementiem (120 stratificēti elementi dalībvalstīm, kurās ir 50 miljoni iedzīvotāju un vairāk).

4.

Izlases apjoma noteikšanā var izmantot šādu formulu:

nh = 1/[c2 × teh + 1/Nh] / rh

kur:

rh

=

sagaidāmais atbilžu sniegšanas rādītājs konkrētā strata šūnā, h,

c

=

ticamības intervāla puses maksimālā vērtība,

teh

=

sagaidāmā mācības piedāvājošo uzņēmumu procentuālā daļa konkrētā strata šūnā, h,

Nh

=

kopējais uzņēmumu (mācības piedāvājošo un mācības nepiedāvājošo uzņēmumu) skaits konkrētā strata šūnā, h.

3.

Regulas (EK) Nr. 198/2006 III pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“III PIELIKUMS

Trūkstošo vērtību aprēķina principi un ierakstu svari

Valstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai mazinātu atbilžu nesniegšanu par pozīciju un par vienību. Pirms aprēķina valstis veic visus lietderīgos pasākumus, lai izmantotu citus datu avotus.

Pamata mainīgie lielumi, attiecībā uz kuriem jābūt visām vērtībām un attiecībā uz kuriem nav pieļaujams trūkstošās vērtības aprēķins, ir šādi:

A1, A2tot, B1a, B1b, B2a(QL), B2b(QL), B2c(QL), B2d(QL), B2e(QL), F1tot.

Atslēgvērtības/mainīgie lielumi, attiecībā uz kuriem jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāk būtu trūkstošu vērtību, un attiecībā uz kuriem aprēķins ir ieteicams, ir šādi:

A3, A4, A5, C1tot, C3tot, C7sub, C7tot, PAC.

Aprēķins attiecībā uz atbildes nesniegšanu par pozīciju ieteicams šādās vispārīgās robežās:

1.

Ja ierakstā ir mazāk nekā 50 % sniegtu mainīgo lielumu, tad parasti uzskata, ka attiecībā uz šo ierakstu atbilde nav sniegta par vienību.

2.

Attiecībā uz tikai vienu NACE 2. red./lieluma šūnu aprēķins nav pieļaujams, ja vairāk nekā 50 % uzņēmumu respondentu trūkst datu vairāk nekā par 25 % kvantitatīvo mainīgo lielumu.

3.

Attiecībā uz tikai vienu NACE 2. red./lieluma šūnu aprēķinu kvantitatīvajiem mainīgajiem lielumiem neveic, ja attiecībā uz konkrēto mainīgo lielumu atbildes sniegušo uzņēmumu proporcija ir mazāka nekā 50 %.

4.

Attiecībā uz tikai vienu NACE 2. red./lieluma šūnu aprēķinu kvalitatīvam mainīgajam lielumam neveic, ja attiecībā uz konkrēto mainīgo lielumu atbildes sniegušo uzņēmumu proporcija ir mazāka nekā 80 %.

Kvantitatīvie un kvalitatīvie mainīgie lielumi ir norādīti I pielikumā.

Dalībvalstis aprēķina un dara zināmus svarus, kas piemērojami katram datu ierakstam kopā ar visiem papildu mainīgajiem lielumiem, kas izmantoti minēto svaru aprēķināšanā. Šie papildu mainīgie lielumi pēc vajadzības ierakstāmi kā mainīgie lielumi RESPEXTRA1, RESPEXTRA2, RESPEXTRA3. Svaru noteikšanai pieņemto metodiku sīki izklāsta kvalitātes ziņojumā.”

4.

Regulas (EK) Nr. 198/2006 V pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“V PIELIKUMS

KVALITĀTES ZIŅOJUMA FORMĀTS

Dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumus, kuri jāsagatavo saskaņā ar standarta kvalitātes ziņojuma formātu, ko nodrošina Komisija (Eurostat). Kvalitātes ziņojumam pievieno valsts anketas eksemplāru.

1.   ATBILSTĪBA

Apsekojuma īstenojums un tas, cik lielā mērā statistika atbilst pašreizējām un potenciālajām lietotāju vajadzībām. Tas ietver lietotāju un viņu atsevišķo vajadzību aprakstu, kā arī novērtējumu par to, ciktāl ir apmierinātas šīs vajadzības.

2.   PRECIZITĀTE

2.1.   Izlases kļūdas

Tajā ietilpst šādi aspekti:

Izlases plāna apraksts un īstenotā izlase.

Galīgo svaru aprēķinu apraksts, ieskaitot rīcības modeli atbilžu nesniegšanas gadījumā un izmantotos papildu mainīgos lielumus, izmantoto novērtējumu, piemēram, Horvica–Tompsona novērtējumu, vērtējumu variācijas saskaņā ar izlases stratu, variāciju novērtēšanas lietojumprogrammas; jo īpaši jāiesniedz izmantoto papildu mainīgo lielumu vai informācijas apraksts, lai Eurostat varētu no jauna aprēķināt galīgos svarus, jo tas ir nepieciešams, lai novērtētu variācijas.

Atbilžu nesniegšanas analīzes gadījumā noviržu apraksts izlasē un rezultāti.

Iesniedzamās tabulas ( NACE 2. red. un lieluma klašu dalījumā atbilstīgi valsts izlases plānam):

Izlases bāzes uzņēmumu skaits.

Izlasē iekļauto uzņēmumu skaits.

Iesniedzamās tabulas ( NACE 2. red. un lieluma klašu dalījumā atbilstīgi valsts izlases plānam, attiecinot pēc novērotajiem uzņēmumu raksturlielumiem):

Turpmāk minētās atslēgstatistikas variāciju koeficienti (2):

Kopējais nodarbināto personu skaits, kopējais to uzņēmumu skaits, kuri piedāvāja PAM, kopējais to uzņēmumu skaits, kuri piedāvāja PAM, attiecībā pret kopējo uzņēmumu skaitu.

Kopējais to uzņēmumu skaits, kuri piedāvāja PAM kursus, kopējais to uzņēmumu skaits, kuri piedāvāja PAM kursus, attiecībā pret kopējo uzņēmumu skaitu.

Kopējais tajos uzņēmumos nodarbināto personu skaits, kuri piedāvāja PAM, kopējais PAM kursu dalībnieku skaits, kopējais PAM kursu dalībnieku skaits pret kopējo nodarbināto personu skaitu, kopējais PAM kursu dalībnieku skaits pret kopējo tajos uzņēmumos nodarbināto personu skaitu, kuri piedāvāja PAM.

Kopējās PAM kursu izmaksas.

Kopējais to uzņēmumu skaits, kuri piedāvāja SAM kursus, kopējais SAM kursu dalībnieku skaits, kopējais to uzņēmumu skaits, kuri piedāvāja SAM kursus, attiecībā pret kopējo uzņēmumu skaitu.

2.2.   Ar izlasi nesaistītas kļūdas

2.2.1.   Aptvēruma kļūdas

Tajā ietilpst šādi aspekti:

Izlases veidošanai izmantotā reģistra un tā vispārējās kvalitātes, reģistrā iekļautās informācijas un tās atjaunināšanas biežuma apraksts.

Kļūdas, kas saistītas ar atšķirībām starp izlases bāzi un mērķpopulāciju un apakšpopulācijām (pārāk liels aptvērums, nepilnīgs aptvērums, klasificēšanas kļūdas).

Metodes, kas izmantotas, lai iegūtu šo informāciju, un piezīmes par klasificēšanas kļūdu apstrādi.

Iesniedzamās tabulas ( NACE 2. red. un lieluma klašu dalījumā atbilstīgi valsts izlases plānam, attiecinot pēc novērotajiem uzņēmumu raksturlielumiem):

Uzņēmumu skaits.

To uzņēmumu īpatsvars, kuriem novērotie strati atbilst izlases stratiem.

2.2.2.   Mērījumu kļūdas

Vajadzības gadījumā to kļūdu novērtējums, kuras pieļautas datu vākšanas posmā, piemēram, kļūdas, kas saistītas ar šādiem aspektiem:

Anketas izstrāde (iepriekšēju testu vai laboratorijas metožu rezultāti, aptaujāšanas stratēģijas).

Pārskatu sniedzošā vienība/respondents, ņemot vērā izmantoto datu vākšanas veidu (piemēram, problēmas un stratēģijas, lai atrastu piemērotu(-us) respondentu(-us) uzņēmumā, atmiņas problēmas, kļūdas veidlapu aizpildīšanā, palīdzība respondentam). Tajā ietilpst to pasākumu apraksts un novērtējums, kas veikti, lai nodrošinātu augstu informācijas kvalitāti par “dalībniekiem” un to, ka netiek vākti dati par “dalībnieku pasākumiem”

Attiecīgu informācijas sistēmu un administratīvo dokumentu esība/izmantošana uzņēmumā, piemēram, administratīvās sistēmas un apsekojuma koncepcijas atbilstība (pārskata periods, individuālu datu pieejamība).

Izmantotās metodes, lai samazinātu šāda veida kļūdas, problēmas, kas radušās saistībā ar anketu kopumā vai saistībā ar atsevišķiem jautājumiem.

2.2.3.   Apstrādes kļūdas

Tas attiecas uz datu labošanas procesa aprakstu, piemēram, apstrādes sistēma un izmantotie instrumenti, kļūdas saistībā ar kodiem, labošana, svari vai tabulu sagatavošana, kvalitātes pārbaudes makro/mikro līmenī un korekcijas/nepareizi labojumi.

2.2.4.   Kļūdas nesniegtu atbilžu dēļ

Tas attiecas uz atbilžu nesniegšanas par vienību un par pozīciju novērtēšanu un to pasākumu aprakstu, kas veikti attiecībā uz atkārtotu sazināšanos, kā arī:

pilnu pārskatu par aprēķina procedūrām, ieskaitot aprēķina un/vai jaunu svaru noteikšanas metodes,

atbilžu nesniegšanas analīzes metodiskām piezīmēm un rezultātiem vai citām atbilžu nesniegšanas seku izvērtēšanas metodēm.

Iesniedzamās tabulas ( NACE 2. red. un lieluma klašu dalījumā atbilstīgi valsts izlases plānam, attiecinot pēc novērotajiem uzņēmumu raksturlielumiem):

Atbilžu sniegšanas rādītājs par vienību (3).

Atbilžu sniegšanas rādītājs par pozīciju (4) par turpmāk minētajiem jautājumiem attiecībā uz visiem respondentiem: kopējais darba stundu skaits kā visu respondentu funkcija un kopējās darbaspēka izmaksas kā visu respondentu funkcija.

Atbilžu sniegšanas rādītājs par pozīciju par turpmāk minētajiem jautājumiem attiecībā uz uzņēmumiem, kas piedāvā PAM kursus:

Kopējais kursu dalībnieku skaits un vīriešu un sieviešu skaits kā to uzņēmumu funkcija, kuri piedāvā PAM kursus.

Kopējais PAM kursu stundu skaits kā to uzņēmumu funkcija, kuri piedāvā PAM kursus, iekšēji un ārēji īstenotu PAM kursu stundu skaits kā to uzņēmumu funkcija, kuri piedāvā PAM kursus.

Kopējās PAM kursu izmaksas kā to uzņēmumu funkcija, kuri piedāvā PAM kursus.

Atbilžu sniegšanas rādītājs par pozīciju par turpmāk minētajiem jautājumiem attiecībā uz uzņēmumiem, kuri piedāvā SAM. Kopējais SAM dalībnieku skaits kā to uzņēmumu funkcija, kuri piedāvā SAM.

3.   SAVLAICĪGUMS UN PUNKTUALITĀTE

Tas attiecas uz datu tabulām ar pārskatu, kad sācies un noslēdzies katrs projekta posms, piemēram, lauka darbs (ņemot vērā dažādos datu vākšanas veidus), atgādinājumi un turpmākās darbības, datu pārbaude un labošana, turpmāka validēšana un aprēķināšana, apsekojums par atbilžu nesniegšanu (vajadzības gadījumā) un vērtējumi, kā arī datu nosūtīšana Eurostat un valsts rezultātu izplatīšana.

4.   PIEEJAMĪBA UN SKAIDRĪBA

Tas attiecas uz uzņēmumiem nosūtīto rezultātu veidu, rezultātu izplatīšanas shēmu un visu to metodikas dokumentu kopiju, kuri ir saistīti ar sniegto statistiku.

5.   SALĪDZINĀMĪBA

Tas attiecas uz atšķirībām no Eiropas standarta anketas un definīcijām, kas sniegtas 8. pantā minētajā rokasgrāmatā, un uz to saikņu aprakstu, kuras izveidotas ar citiem statistikas avotiem (konkrētu reģistros pieejamu datu izmantošana, apsekojuma sasaiste ar citu valsts apsekojumu).

6.   SASKAŅOTĪBA

Tas attiecas uz tādas statistikas salīdzinājumu, kas attiecībā uz to pašu parādību vai rādītāju sagatavota pēc citiem apsekojumiem vai avotiem, un saskaņotības novērtējumu ar uzņēmumu strukturālo statistiku attiecībā uz nodarbināto personu skaitu kā NACE 2. red. un lieluma grupas funkciju.

Iesniedzamās tabulas ( NACE 2. red. un lieluma klašu dalījumā atbilstīgi valsts izlases plānam, attiecinot pēc novērotajiem uzņēmumu raksturlielumiem):

Nodarbināto personu skaits saskaņā ar uzņēmumu strukturālo statistiku un nodarbināto personu skaits saskaņā ar PAMS.

Atšķirības procentuālā izteiksmē (USS – PAMS)/USS.

7.   IZMAKSAS UN SLOGS

Tas attiecas uz slodzes un guvumu analīzi valsts mērogā, piemēram, ņemot vērā vidējo laiku, kas vajadzīgs, lai atbildētu uz katru anketu, problemātiskiem jautājumiem un mainīgiem lielumiem, visnoderīgākajiem/vismazāk noderīgajiem mainīgajiem lielumiem, aprakstot PAM valsts mērogā, novērtēto vai faktisko datu lietotāju apmierinātības līmeni valsts mērogā, mazu un lielu uzņēmumu respondentu sloga atšķirībām un pasākumiem, kas veikti sloga mazināšanai.


(1)  OV L 61, 5.3.2008., 6. lpp.”

(2)  Variāciju koeficients ir novērtējuma variāciju kvadrātsaknes un sagaidāmās vērtības attiecība. To novērtē, izmantojot izlases variāciju novērtējuma kvadrātsaknes un novērtētās vērtības attiecību. Izlases variāciju novērtējumā jāņem vērā izlases plāns un pārmaiņas stratos.

(3)  Atbilžu sniegšanas rādītājs par vienību ir attiecība starp aptverto respondentu skaitu un atlasītajai populācijai nosūtīto anketu skaitu.

(4)  Atbilžu sniegšanas rādītājs par pozīciju attiecībā uz konkrētu mainīgo lielumu ir attiecība starp pieejamo datu skaitu un pieejamo un trūkstošo datu skaitu (kas ir vienāds ar aptverto respondentu skaitu).”


Top