EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0757

Komisijas Regula (ES) Nr. 757/2010 ( 2010. gada 24. augusts ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem I un III pielikumu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 223, 25.8.2010, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Atcelts ar 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/757/oj

25.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 223/29


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 757/2010

(2010. gada 24. augusts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 850/2004 Savienības tiesību aktos tiek īstenotas saistības, kas noteiktas Stokholmas Konvencijā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (turpmāk “konvencija”), kura apstiprināta ar Padomes 2004. gada 14. oktobra Lēmumu 2006/507/EK par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (2), un 1979. gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (turpmāk “protokols”), kurš apstiprināts ar Padomes 2004. gada 19. februāra Lēmumu 2004/259/EK, ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (3).

(2)

Pēc pieteikumu par vielu iekļaušanu saņemšanas no Eiropas Savienības un tās dalībvalstīm, Norvēģijas un Meksikas saskaņā ar konvenciju izveidotā Noturīgo organisko piesārņotāju izvērtēšanas komiteja ir beigusi izvērtēt deviņas vielas, kuras atzītas par atbilstošām konvencijas kritērijiem. Konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences ceturtajā sesijā 2009. gada 4.–8. maijā (turpmāk “LPK4”) tika nolemts visas deviņas vielas iekļaut konvencijas pielikumos.

(3)

Sakarā ar LPK4 pieņemtajiem lēmumiem ir jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 850/2004 I un III pielikums. Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikums ir jāgroza, ņemot vērā to, ka vielas var tikt iekļautas tikai konvencijā.

(4)

LPK4 nolēma astoņas no šīm vielām iekļaut konvencijas A pielikumā (likvidēšana). Devīto vielu – perfluoroktānsulfoskābi un tās atvasinājumus (PFOS) – joprojām plaši izmanto visā pasaulē, un LPK4 nolēma to iekļaut B pielikumā (ierobežojumi) ar vairākiem izņēmumiem. Regulai (EK) Nr. 850/2004 ir līdzīga struktūra: tai ir I pielikums (aizliegumi) un II pielikums (ierobežojumi). Konvencijā ir noteikti pienākumi aizliegt vai ierobežot tās A un B pielikumā iekļauto vielu ražošanu, lietošanu, importu un eksportu. Iekļaujot Regulā (EK) Nr. 850/2004 LPK4 lēmumos aplūkoto vielu, ierobežojuma apmērs tiek pieskaņots LPK4 lēmumam, jo Regulā (EK) Nr. 850/2004 papildus ierobežojumam laišanai tirgū ir iekļauti nosacījumi ražošanai, lietošanai un atkritumu apsaimniekošanai.

(5)

PFOS laišana tirgū un lietošana Savienībā ir aizliegta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (4), XVII pielikumu. Pašreizējam PFOS ierobežojumam Savienībā ir tikai daži izņēmumi, salīdzinot ar izņēmumiem LPK4 lēmumā. PFOS tika iekļauta I pielikuma sarakstā arī protokola pārskatītajā redakcijā, ko pieņēma 2009. gada 18. decembrī. Tādēļ PFOS kopā ar pārējām astoņām vielām ir iekļaujama Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma sarakstā. Izņēmumi, kas attiecās uz PFOS, kad tā bija iekļauta XVII pielikumā, ar dažiem grozījumiem ir pārnesti un iekļauti Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā. Uz izņēmumiem attiecīgos gadījumos attiecas labākās pieejamās metodes lietošanas nosacījums. Īpašajam izņēmumam, kas ļauj PFOS lietot par mitrinātājiem lietošanai kontrolējamās galvanizācijas sistēmās, saskaņā ar LPK4 lēmumu ir laika ierobežojums. Ja ir tehnisks pamatojums, termiņu var pagarināt, ja to apstiprina konvencijas līgumslēdzēju pušu konference. Dalībvalstīm ik pēc četriem gadiem ir jāziņo par pieļaujamo izņēmumu izmantošanu. Eiropas Savienībai, kas ir konvencijas līgumslēdzēja puse, ir jāziņo tai, balstoties uz dalībvalstu ziņojumiem. Komisijai ir jāturpina izvērtēt atlikušos izņēmumus un drošāku alternatīvu vielu vai tehnoloģiju pieejamību.

(6)

Regulas (EK) Nr. 850/2004 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumi par vielām, kas sastopamas kā nejaušs mikropiesārņojums, ir jāattiecina uz PFOS, lai nodrošinātu minētās regulas saskaņotu izpildi un kontroli, vienlaikus garantējot atbilstību konvencijai. Ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu PFOS tika atļauts lietot daudzumos, kas nepārsniedz noteiktu robežvērtību. Kamēr nav pieejama sīkāka informācija, Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma robežvērtības attiecībā uz PFOS izstrādājumos atbilst līmenim, par kuru zemākā līmenī PFOS nav iespējams apzināti lietot, reizē ļaujot veikt kontroli un izpildi ar pastāvošajiem paņēmieniem. Tādēļ šīm robežvērtībām ir jāierobežo PFOS lietošana līdz līmenim, kas atbilst nejaušam mikropiesārņojumam. Attiecībā uz PFOS vielu veidā vai preparātu sastāvā šai regulai ir jānosaka robežvērtība, kas atbilst līdzīgam līmenim. Lai nepieļautu apzinātu lietošanu, šim līmenim jābūt zemākam par Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteikto līmeni.

(7)

Pentabromdifenilētera un oktabromdifenilētera laišana tirgū un lietošana Savienībā ir ierobežota Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā ar maksimālo koncentrācijas robežu 0,1 masas %, līdz kurai tas netiek uzskatīts par ierobežotu. LPK4 nolēma iekļaut sarakstā radniecīgas vielas, kas atrodamas pentabromdifenilēteru un oktabromdifenilēteru, kam ir noturīgu organisko piesārņotāju (POP) īpašības, tehniskajās formās. Saskaņotības labad uzskaitījumam Regulā (EK) Nr. 850/2004 ir jāievēro tā pati pieeja, kas ir Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā attiecībā uz tiem atvasinājumiem, ko LPK4 identificē kā tādus, kam ir POP īpašības; tādēļ heksabromdifenilētera, heptabromdifenilētera, tetrabromdifenilētera un pentabromdifenilētera atvasinājumi ir jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā.

(8)

Regulas (EK) Nr. 850/2004 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumi par vielām, kas sastopamas kā nejaušs mikropiesārņojums, ir jāattiecina uz polibromdifenilēteriem (PBDE), lai nodrošinātu minētās regulas saskaņotu izpildi un kontroli, vienlaikus garantējot atbilstību konvencijai. Šai regulai ir jānosaka nemainīga vērā ņemamā nejauša mikropiesārņojuma robežvērtība attiecībā uz PBDE vielās, preparātos un izstrādājumos. Kamēr nav pieejama sīkāka informācija un Komisija nav veikusi pārskatīšanu atbilstīgi šās regulas mērķiem, Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā noteiktajām PBDE robežvērtībām izstrādājumos, ko ražo no pārstrādātām izejvielām, ir jāierobežo PBDE lietojums līdz nejaušam mikropiesārņojumam tādā mērā, ka tiek uzskatīts, ka tas atbilst līmenim, par kuru zemākā līmenī PBDE nav iespējams apzināti lietot, reizē nodrošinot kontroli un izpildi ar pastāvošajām metodēm. Attiecībā uz PBDE vielu veidā vai preparātu vai izstrādājumu sastāvā šai regulai ir jānosaka robežvērtība, kas atbilst līdzīgam līmenim.

(9)

Ir jāprecizē, ka aizliegums Regulas (EK) Nr. 850/2004 3. pantā neattiecas uz tādiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir PBDE un PFOS un kuri šās regulas spēkā stāšanās dienā jau tiek lietoti.

(10)

DDT un heksahlorcikloheksāni (HCH), ieskaitot lindānu, ir iekļaujami sarakstā bez izņēmumiem. Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma A daļā dalībvalstīm atļauts saglabāt pastāvošo ražošanu un izmantot DDT dikofola ražošanā. Pašlaik neviena no dalībvalstīm šo izņēmumu neizmanto. Bez tam dikofols netika iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (5) I pielikumā un Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (6). Tādēļ minētais izņēmums ir jāsvītro. HCH, ieskaitot lindānu, ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma B daļā ar diviem konkrētiem izņēmumiem konkrētiem lietojumiem. Izņēmumi zaudēja spēku 2006. gada 1. septembrī un 2007. gada 31. decembrī, tādēļ tie jāsvītro.

(11)

Atbilstīgi LPK4 lēmumiem pentahlorbenzols ir jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 850/2004 I un III pielikumā, lai uz to attiektos vispārējs aizliegums, kā arī minētās regulas noteikumi par izplūdes samazināšanu. Hlordekons un heksabrombifenils ir jāpārvieto uz I pielikuma A daļu, jo tie tagad ir iekļauti abos starptautiskajos dokumentos.

(12)

Saskaņā ar konvencijas 22. pantu tās A, B un C pielikuma grozījumi stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad depozitārs ir paziņojis par grozījumu, un tas ir 2010. gada 26. augustā. Līdz ar to un saskaņotības labad šai regulai ir jābūt piemērojamai no tās pašas dienas. Tādēļ šai regulai ir jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

(13)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 67/548/EEK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 850/2004 I un III pielikumu groza saskaņā ar šās regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 26. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 24. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(2)  OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 81, 19.3.2004., 35. lpp.

(4)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(6)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“I PIELIKUMS

A daļa –   Konvencijā un protokolā uzskaitītās vielas, kā arī tikai konvencijā uzskaitītās vielas

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

Tetrabromdifenilēteris

C12H6Br4O

 

 

1.

Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz tetrabromdifenilēteri koncentrācijā līdz 10 mg/kg (0,001 masas %) ieskaitot, ja tas ir vielās, preparātos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

2.

Izņēmuma kārtā ir atļauta šādu izstrādājumu ražošana, laišana tirgū un lietošana:

a)

neskarot b) apakšpunktu, izstrādājumi un preparāti, kuros tetrabromdifenilētera koncentrācija pēc masas ir mazāka par 0,1 %, ja tie daļēji vai pilnīgi ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem;

b)

elektriskas un elektroniskas ierīces Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK (1) darbības jomā.

3.

Ir atļauta tādu izstrādājumu lietošana, kas Savienībā jau ir lietošanā 2010. gada 25. augustā un kuru sastāvdaļa ir tetrabromdifenilēteris. Uz šādiem izstrādājumiem attiecas 4. panta 2. punkta trešā un ceturtā daļa.

Pentabromdifenilēteris

C12H5Br5O

 

 

1.

Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz pentabromdifenilēteri koncentrācijā līdz 10 mg/kg (0,001 masas %) ieskaitot, ja tas ir vielās, preparātos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

2.

Izņēmuma kārtā ir atļauta šādu izstrādājumu ražošana, laišana tirgū un lietošana:

a)

neskarot b) apakšpunktu, izstrādājumi un preparāti, kuros pentabromdifenilētera koncentrācija pēc masas ir mazāka par 0,1 %, ja tie daļēji vai pilnīgi ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem;

b)

elektriskas un elektroniskas ierīces Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā.

3.

Ir atļauta tādu izstrādājumu lietošana, kas Savienībā jau ir lietošanā 2010. gada 25. augustā un kuru sastāvdaļa ir pentabromdifenilēteris. Uz šādiem izstrādājumiem attiecas 4. panta 2. punkta trešā un ceturtā daļa.

Heksabromdifenilēteris

C12H4Br6O

 

 

1.

Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz heksabromdifenilēteri koncentrācijā līdz 10 mg/kg (0,001 masas %) ieskaitot, ja tas ir vielās, preparātos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

2.

Izņēmuma kārtā ir atļauta šādu izstrādājumu ražošana, laišana tirgū un lietošana:

a)

neskarot b) apakšpunktu, izstrādājumi un preparāti, kuros heksabromdifenilētera koncentrācija pēc masas ir mazāka par 0,1 %, ja tie daļēji vai pilnīgi ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem;

b)

elektriskas un elektroniskas ierīces Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā.

3.

Ir atļauta tādu izstrādājumu lietošana, kas Savienībā jau ir lietošanā 2010. gada 25. augustā un kuru sastāvdaļa ir heksabromdifenilēteris. Uz šādiem izstrādājumiem attiecas 4. panta 2. punkta trešā un ceturtā daļa.

Heptabromdifenilēteris

C12H3Br7O

 

 

1.

Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz heptabromdifenilēteri koncentrācijā līdz 10 mg/kg (0,001 masas %) ieskaitot, ja tas ir vielās, preparātos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

2.

Izņēmuma kārtā ir atļauta šādu izstrādājumu ražošana, laišana tirgū un lietošana:

a)

neskarot b) apakšpunktu, izstrādājumi un preparāti, kuros heptabromdifenilētera koncentrācija pēc masas ir mazāka par 0,1 %, ja tie daļēji vai pilnīgi ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem;

b)

elektriskas un elektroniskas ierīces Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā.

3.

Ir atļauta tādu izstrādājumu lietošana, kas Savienībā jau ir lietošanā 2010. gada 25. augustā un kuru sastāvdaļa ir heptabromdifenilēteris. Uz šādiem izstrādājumiem attiecas 4. panta 2. punkta trešā un ceturtā daļa.

Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metālu sāļi (O-M+), halogenīdi, amīdi u. c. atvasinājumi, ieskaitot polimērus)

 

 

1.

Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz PFOS koncentrācijā līdz 10 mg/kg (0,001 masas %) ieskaitot, ja tā ir vielās vai preparātos.

2.

Šā ieraksta sakarā 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz PFOS koncentrāciju pusfabrikātos vai izstrādājumos vai to daļās, ja PFOS masas koncentrācija ir zemāka par 0,1 masas % un ir aprēķināta, pamatojoties uz strukturāli vai mikrostrukturāli noteiktu daļu, kas satur PFOS, masu, vai – tekstilizstrādājumos un citos pārklātos materiālos – ja PFOS daudzums ir mazāks par 1 μg/m2 no pārklātā materiāla.

3.

Ir atļauta tādu izstrādājumu lietošana, kas Savienībā jau ir lietošanā 2010. gada 25. augustā un kuru sastāvdaļa ir PFOS. Uz šādiem izstrādājumiem attiecas 4. panta 2. punkta trešā un ceturtā daļa.

4.

Ugunsdzēšamās putas, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 27. decembra, var izmantot līdz 2011. gada 27. jūnijam.

5.

Ja vidē izplūdušais daudzums tiek minimalizēts, ir atļauta ražošana un laišana tirgū šādiem konkrētiem lietojumiem, ja vien dalībvalstis ik pēc četriem gadiem ziņo Komisijai par PFOS likvidācijā paveikto:

a)

līdz 2015. gada 26. augustam – par mitrinātājiem kontrolējamās galvanizācijas sistēmās;

b)

fotorezistīviem vai atstarojošiem pārklājumiem fotolitogrāfijas procesos;

c)

fotogrāfiskajiem pārklājumiem uz plēvēm, papīra vai iespiedplatēm;

d)

miglas novēršanai nedekoratīviem cieta hroma (VI) pārklājumiem slēgta cikla sistēmās;

e)

aviācijā izmantojamajiem hidrauliskajiem šķidrumiem.

Ja iepriekš a)–e) apakšpunktā minētie izņēmumi attiecas uz ražošanu vai lietošanu iekārtā, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/1/EK (2) darbības jomā, piemēro attiecīgās labākās pieejamās tehnoloģijas PFSO emisijas novēršanai un minimalizēšanai, kas aprakstītas informācijā, ko publicē Komisija atbilstīgi Direktīvas 2008/1/EK 17. panta 2. punkta otrajai daļai.

Kolīdz kļūst pieejama jauna informācija par lietošanu un drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām lietojumiem b)–e) apakšpunktā, Komisija pārskata otrās daļas izņēmumus, lai:

i)

pakāpeniski izbeigtu PFOS lietošanu, kolīdz drošāku alternatīvu izmantošana kļūst tehniski un ekonomiski iespējama;

ii)

izņēmumu varētu piemērot arī turpmāk tikai attiecībā uz būtiski svarīgiem lietojumiem, ja tam nepastāv drošākas alternatīvas un ja ir ziņots par pasākumiem drošāku alternatīvu rašanai;

iii)

PFOS izplūdes vidē ir samazinātas līdz minimumam, piemērojot labākās pieejamās tehnoloģijas.

6.

Kolīdz Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pieņem standartus, tos lieto kā analītiskas pārbaudes paņēmienus, lai pierādītu vielu, preparātu un izstrādājumu atbilstību 1. un 2. punktam.

DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis(4-hlorfenil)etāns)

50-29-3

200-024-3

Hlordāns

57-74-9

200-349-0

Heksahlorcikloheksāni, ieskaitot lindānu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrīns

60-57-1

200-484-5

Endrīns

72-20-8

200-775-7

Heptahlors

76-44-8

200-962-3

Heksahlorbenzols

118-74-1

200-273-9

Hlordekons

143-50-0

205-601-3

Aldrīns

309-00-2

206-215-8

Pentahlorbenzols

608-93-5

210-172-5

Polihlorbifenili (PCB)

1336-36-3 un citi

215-648-1 un citi

Neskarot Direktīvu 96/59/EK, ir atļauts lietot izstrādājumus, ko jau lieto šās regulas spēkā stāšanās brīdī

Mirekss

2385-85-5

219-196-6

Toksafēns

8001-35-2

232-283-3

Heksabrombifenils

36355-01-8

252-994-2


B daļa –   Tikai protokolā uzskaitītās vielas

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

—”

 

 

 

2.

III pielikumam pievieno šādu vielu:

“Pentahlorbenzols (CAS Nr. 608-93-5)”.


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(2)  OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.


Top