Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0715

Komisijas Regula (ES) Nr. 715/2010 ( 2010. gada 10. augusts ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pielāgojumiem nacionālajos kontos pēc tam, kad pārskatīta NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija un preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm ( CPA )

OJ L 210, 11.8.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 137 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/715/oj

11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 210/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 715/2010

(2010. gada 10. augusts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pielāgojumiem nacionālajos kontos pēc tam, kad pārskatīta NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija un preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu un 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atjauninātas klasifikācijas sistēmas ieviešana ir ļoti svarīga Komisijas pastāvīgajos centienos uzturēt Eiropas statistikas sistēmas atbilstību, ņemot vērā pārmaiņas tehnoloģijā un strukturālās pārmaiņas ekonomikā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (2), tika noteikta pārskatīta saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, proti, NACE 2. redakcija (turpmāk “NACE 2. red.”).

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 451/2008, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (3), tika izveidota preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (turpmāk “CPA 2008”).

(4)

Regulā (EK) Nr. 2223/96, ar kuru tika izveidota 1995. gada Eiropas kontu sistēma (turpmāk “EKS 95”), ir norādīta metodoloģija kopīgu standartu, definīciju, klasifikāciju un kontu veidošanas noteikumu izmantošanai, lai izveidotu dalībvalstu kontus.

(5)

Pēc tam, kad izveidota pārskatītā saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija un pārskatītā preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, jāpielāgo Regula (EK) Nr. 2223/96.

(6)

Ir notikusi apspriešanās ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (MFMB), kas izveidota ar Lēmumu 2006/856/EK (4).

(7)

Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza šādi.

1.

Apzīmējumu “NACE 1. red.” visā tekstā, izņemot 8.153. punktu, aizstāj ar “NACE 2. red.”.

2.

2.34. punktā “70. nodalījums” aizstāj ar “68. nodaļa”.

3.

2.103. punkta 1. zemsvītras piezīmes tekstu aizstāj ar šādu tekstu: “NACE 2. red. Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām”.

4.

2.106. punkta 2. zemsvītras piezīmes tekstā “ISIC 3. red.” aizstāj ar “ISIC 4. red.”.

5.

2.118. punkta zemsvītras piezīmes tekstu aizstāj ar šādu tekstu: “CPA – preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 451/2008, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93”.

6.

7. nodaļas 7.1. pielikumā definīciju “Transportlīdzekļi (AN.11131)” aizstāj ar šādu tekstu: “Iekārtas cilvēku un priekšmetu pārvietošanai. Piemēri ir ražojumi, kas nav daļas, kuras iekļautas CPA 1. punkta 29. un 30. nodaļā, tādas kā mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un puspiekabes, kuģi, dzelzceļa un tramvaju lokomotīves un ritošais sastāvs, lidaparāti un kosmosa kuģi, kā arī motocikli, velosipēdi utt.”

7.

7. nodaļas 7.1. pielikumā definīciju “Citas iekārtas un aprīkojums (AN.11132)” aizstāj ar šādu tekstu: “Citur neklasificēti mehānismi un iekārtas”. Piemēri ir ražojumi, kas nav daļas, uzstādīšanas, remonta un ekspluatācijas pakalpojumi, kuri iekļauti CPA grupās 28.1. “Universālas ierīces”, 28.2. “Citas universālas ierīces”, 28.3. “Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas”, 28.4. “Metālapstrādes iekārtas un darbgaldi”, 28.9. “Pārējās speciālās nozīmes iekārtas”, 26.2. “Datori un perifērās iekārtas”, 26.3. “Sakaru iekārtas”, 26.4. “Plaša patēriņa elektronika”, 26.5. “Mērīšanas, testēšanas un navigācijas iekārtas; rokas pulksteņi un citi pulksteņi”, 26.6. “Apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīces”, 26.7. “Optiskie instrumenti un fotoaparatūra” un CPA 27. nodaļā “Elektroiekārtas”. Citi piemēri ir ražojumi, kas nav daļas, uzstādīšanas, remonta un ekspluatācijas pakalpojumi, kuri iekļauti CPA 20.13.14. apakškategorijā “Neapstaroti degvielas elementi (kasetnes) kodolreaktoriem”, CPA 31. nodaļā “Mēbeles”, CPA grupās 32.2. “Mūzikas instrumenti”, 32.3. “Sporta preces” un 25.3. “Tvaika ģeneratori, izņemot karstā ūdens centrālapkures katlus”.

8.

7. nodaļas 7.1. pielikuma 1. zemteksta piezīmes tekstu aizstāj ar šādu tekstu: “Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA)”.

9.

II pielikuma 7. punktā 70.20. klasi “Pašu īpašuma izīrēšana” aizstāj ar 68.20. klasi “Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana vai pārvaldīšana”, 71. nodaļu “Iekārtu un aprīkojuma nomāšana bez operatora un personīgo un mājsaimniecības preču nomāšana” aizstāj ar 77. nodaļu “Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi” un “60.24. klasi” aizstāj ar “49.41. klasi”.

10.

II pielikuma 11. punktā “65.21. klasi” aizstāj ar “64.91. klasi”.

11.

II pielikuma 14. punktā “65.22. klasi” aizstāj ar “64.92. klasi”.

12.

III pielikuma 14. punktā “75.30. klasi” aizstāj ar “84.30. klasi”.

13.

III pielikuma 17. punktā “66.02. klasi” aizstāj ar “65.30. klasi”.

14.

III pielikuma 32. punktā “66.01. klasi” aizstāj ar “65.11. klasi”.

15.

III pielikuma 37. punktā “66.03. klasi” aizstāj ar “65.12. klasi”.

16.

III pielikuma 41. punktā “67.20. klasi” aizstāj ar “66.2. grupu”.

17.

8.22. tabulā tās nosaukumu “NOZARES (pēc NACE sadaļām)” aizstāj ar “NOZARES (pēc NACE 1. red. sadaļām)”.

18.

IV pielikuma iedaļas nosaukumu “NOZARU (A), RAŽOJUMU (P) UN IEGULDĪJUMU (IEGULDĪJUMU PAMATKAPITĀLĀ) (PI) PĀRGRUPĒŠANA UN KODĒŠANA” aizstāj ar šādu nosaukumu: “NOZARU (A*), RAŽOJUMU (P*) UN PAMATLĪDZEKĻU (PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA) (PI) PĀRGRUPĒŠANA UN KODĒŠANA (AN)”.

19.

IV pielikumā tekstu, kas seko nosaukumam “NOZARU (A), RAŽOJUMU (P) UN IEGULDĪJUMU (IEGULDĪJUMU PAMATKAPITĀLĀ) (PI) PĀRGRUPĒŠANA UN KODĒŠANA”, aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

20.

B pielikumā “A3” aizstāj ar “A*3”, “A6” aizstāj ar “A*10”, “A6†” aizstāj ar “A*10”, “A17” aizstāj ar “A*21”, “A31” aizstāj ar “A*38” un “A60” aizstāj ar “A*64” visā tekstā.

21.

B pielikumā tabulā “Tabulu pārskats” veic turpmāk norādītās pārmaiņas.

Iedaļas, kurās ir atsauces uz 15. un 16. tabulu, svītro:

15

Piegādes tabula bāzes cenās, ieskaitot pārveidi pircēju cenās, A60 * P60

36

2007. g.

No 2002. gada

16

Izmantot tabulu pircēju cenās, A60 * P60

36

2007. g.

No 2002. gada

un aizstāj:

15

Piegādes tabula bāzes cenās, ieskaitot pārveidi pircēju cenās

36

2007. g.

No 2002. gada

16

Izmantot tabulu pircēju cenās

36

2007. g.

No 2002. gada

Iedaļas, kurās ir atsauces uz 17., 18. un 19. tabulu, svītro:

17

Simetriskā izejvielu un produkcijas tabula bāzes cenās, P60 * P60, piecas gadā

36

 

No 2002. gada

18

Simetriskā izejvielu un produkcijas tabula par iekšzemes produkciju bāzes cenās, P60 * P60, piecas gadā

36

2008. g.

No 2002. gada

19

Simetriskā izejvielu un produkcijas tabula par importu bāzes cenās, P60 * P60, piecas gadā

36

2008. g.

No 2002. gada

un aizstāj ar šādām atsaucēm:

17

Simetriskā izejvielu un produkcijas tabula bāzes cenās, piecas gadā

36

2008. g.

No 2002. gada

18

Simetriskā izejvielu un produkcijas tabula par iekšzemes produkciju bāzes cenās, piecas gadā

36

2008. g.

No 2002. gada

19

Simetriskā izejvielu un produkcijas tabula par importu bāzes cenās, piecas gadā

36

2008. g.

No 2002. gada

22.

B pielikumā “n = 60” aizstāj ar “n = 64” un “m = 60” aizstāj ar “m = 64” visā tekstā.

23.

B pielikuma 10. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

10. tabula. –   Tabulas pēc nozares un pēc reģiona (NUTS II)

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums

B1.g

1.

Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās (faktiskajās cenās)

A*10

D.1

2.

Darba ņēmēju atlīdzība (faktiskajās cenās)

A*10

P.51

3.

Bruto pamatkapitāla veidošana (faktiskajās cenās)

A*10

4.

Nodarbinātība tūkstošos personu un tūkstošos nostrādāto stundu

ETO

Kopā

A*10

EEM

Darba ņēmēji

A*10”

24.

B pielikuma 12. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

12. tabula. –   Tabulas pēc nozares un pēc reģiona (NUTS III)

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums

B1.g

1.

Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās (faktiskajās cenās)

A*10

2.

Nodarbinātība (tūkstoši personu)

ETO

Kopā

A*10

EEM

Darba ņēmēji

A*10”

25.

B pielikuma 15. un 16. tabulā “Ražojumi (CPA)” aizstāj ar “Ražojumi (P*64)” un “Nozares (NACE A60)” aizstāj ar “Nozares (A*64)”.

26.

B pielikuma 17.,18. un 19. tabulā “Ražojumi” aizstāj ar “Ražojumi (P*64)”.

27.

B pielikuma iedaļā “Atkāpes pēc dalībvalstīm” veic turpmāk norādītos grozījumus.

Bulgārija. 2.1. tabulā “Atkāpes attiecībā uz tabulām” svītro šo atsauci uz 22. tabulu:

22

Visi mainīgie

2005. g.: pirmā nosūtīšana 2008. gadā

2005. g.

2008. g.

2000.–2004. g.: pirmā nosūtīšana 2010. gadā

2000–2004. g.

2010. g.

1998.–1999. g.: pirmā nosūtīšana 2011. gadā

1998–1999. g.

2011. g.

1995.–1997. g.: nav jānosūta

1995–1997. g.

Nav jānosūta

un aizstāj ar šādu atsauci:

22

Visi mainīgie

2005. g.: pirmā nosūtīšana 2008. gadā

2005. g.

2008. g.

2000.–2004. g.: pirmā nosūtīšana 2010. gadā

2000–2004. g.

2010. g.

1995.–1999. g.: nav jānosūta

1995–1999. g.

Nav jānosūta

Bulgārija. 2.2. tabulā “Atkāpes attiecībā uz atsevišķiem mainīgajiem/sektoriem tabulās” svītro šo atsauci uz 10. tabulu:

10

Bruto pamatkapitāla veidošana (P.51)

2005.–2006. g.: pirmā nosūtīšana 2009. gadā

2005.–2006. g.

2009. g.

2000.–2004. g.: pirmā nosūtīšana 2011. gadā

2000.–2004. g.

2011. g.

1998.–1999. g.: pirmā nosūtīšana 2012. gadā

1998.–1999. g.

2012. g.

1995.–1997. g.: nav jānosūta

1995.–1997. g.

Nav jānosūta

un aizstāj ar šādu atsauci:

10

Bruto pamatkapitāla veidošana (P.51)

2005.–2006. g.: pirmā nosūtīšana 2009. gadā

2005.–2006. g.

2009. g.

2000.–2004. g.: pirmā nosūtīšana 2011. gadā

2000.–2004. g.

2011. g.

1999. g.: pirmā nosūtīšana 2012. gadā

1999. g.

2012. g.

1995.–1998. g.: nav jāiesniedz

1995.–1998. g.

Nav jānosūta

Grieķija. 7.2. tabulā “Atkāpes attiecībā uz atsevišķiem mainīgajiem/sektoriem tabulās” svītro šo atsauci uz 1. tabulu:

1

Nodarbinātība  par ceturksni

1990.–1994. g.: pirmā nosūtīšana 2011. gadā

1990.–1994. g.

2011. g.

un aizstāj ar šādu atsauci:

1

Nodarbinātība  par ceturksni kopā

1990.–1994. g.: pirmā nosūtīšana 2011. gadā

1990.–1994. g.

2011. g.

Nodarbinātība  par ceturksni  sadalījums pa nozarēm

1990.–1994. g.: nav jānosūta

1990.–1994. g.

Nav jānosūta

Francija. 9.1. tabulā “Atkāpes attiecībā uz tabulām” svītro šo atsauci uz 3. tabulu:

3

Visi mainīgie: sadalījums pēc nozares A31, A60

1980.–1998. g.: pirmā nosūtīšana 2011. gadā

1980.–1998. g.

2011. g.

un aizstāj ar šādu atsauci:

3

Visi mainīgie, izņemot iedzīvotāju skaitu, nodarbinātību, darba ņēmēju atlīdzību Sadalījums pēc nozares A*38, A*64

1995.–1998. g.: pirmā nosūtīšana 2012. gadā

1995.–1998. g.

2012. g.

1980.–1994. g.: nav jānosūta

1980.–1994. g.

Nav jānosūta

Nīderlande. 18.2. tabulā “Atkāpes attiecībā uz atsevišķiem mainīgajiem/sektoriem tabulās” svītro šo atsauci uz 1. tabulu:

1

Darbinieki un pašnodarbinātie rezidentu ražošanas vienībās: nozares no J līdz K un no L līdz P, personas – par gadu

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

un aizstāj ar šādu atsauci:

1

Darbinieki un pašnodarbinātie rezidentu ražošanas vienībās: nozares no K līdz L un no O līdz T, personas – par gadu

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

Nīderlande. 18.2. tabulā “Atkāpes attiecībā uz atsevišķiem mainīgajiem/sektoriem tabulās” svītro šīs atsauces uz 3. tabulu:

3

Faktiskās cenas

 

 

 

 

Mainīgie P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 nozarēm B, DC_DD, DI, DN.

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgie B.2N+B..3N nozarēm B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

3

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

 

 

 

 

Mainīgie B.1G nozarēm B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

1980.–1987. g.: nav jānosūta

1980.–1987. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgais K.1 nozarēm B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

1980.–1995. g.: nav jānosūta

1980.–1995. g.

Nav jānosūta

3

Faktiskās cenas

 

 

 

 

Mainīgie P.5, P.52, P.53; sadalījums pēc nozares

1980.–1994. g.: nav jānosūta

1980.–1994. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgais P.51 nozarēm B, CA_CB, DC_DD, DI

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

3

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

 

 

 

 

Mainīgie P.5, P.52, P.53

1980.–1987. g.: nav jānosūta

1980.–1987. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgie P.5, P.52, P.53; sadalījums pēc nozares

1988.–1995. g.: nav jānosūta

1988.–1995. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgais P.51 nozarēm B, CA_CB, DC_DD, DI

1980.–1987. g.: nav jānosūta

1980.–1987. g.

Nav jānosūta

un aizstāj ar šādām atsaucēm:

3

Faktiskās cenas

 

 

 

 

Mainīgie P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39 nozarēm 03, 13-16, 23, 28

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgie B.2N+B.3N nozarēm 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

3

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

 

 

 

 

Mainīgie B.1G nozarēm 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

1980.–1987. g.: nav jānosūta

1980.–1987. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgais K.1 nozarēm 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

1980.–1995. g.: nav jānosūta

1980.–1995. g.

Nav jānosūta

3

Faktiskās cenas

 

 

 

 

Mainīgie P.5, P.52, P.53; sadalījums pēc nozares

1980.-1994. g.: nav jānosūta

1980.–1994. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgais P.51 nozarēm 03, 05-09, 13-16, 23

1980.–1986. g.: nav jānosūta

1980.–1986. g.

Nav jānosūta

3

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

 

 

 

 

Mainīgie P.5, P.52, P.53

1980.–1987. g.: nav jānosūta

1980.–1987. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgie P.5, P.52, P.53; sadalījums pēc nozares

1988.–1995. g.: nav jānosūta

1988.–1995. g.

Nav jānosūta

 

Mainīgais P.51 nozarēm 03, 05-09, 13-16, 23

1980.–1987. g.: nav jānosūta

1980.–1987. g.

Nav jānosūta

Zviedrija. 26.2. tabulā “Atkāpes attiecībā uz atsevišķiem mainīgajiem/sektoriem tabulās” apzīmējumu “Nozaru 50–52 sadalījums” svītro un aizstāj ar apzīmējumu “Nozaru 45–47 sadalījums”.

28.

B pielikumā aiz 26. tabulas pievieno turpmāk norādīto tekstu.

“DATU NOSŪTĪŠANA

1.

Sadalījumu A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, kas izriet no NACE 2. red., kā arī P*3, P*10, P*21, P*38 un P*64, kas izriet no CPA 2008, piemēro visiem datiem, kas nosūtāmi pēc 2011. gada 31. augusta, izņemot tos, kas norādīti otrajā apakšpunktā.

Dalībvalstis, kurām attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 2223/96 15.–19. tabulā iekļauto datu nosūtīšanu ir piešķirta atkāpe, kas ir spēkā līdz 2011. gadam vai ilgāk, piemēro sadalījumu A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 un P60 pārskata periodiem līdz 2007. gadam un sadalījumu A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 un P*64 pārskata periodiem no 2008. gada neatkarīgi no datu nosūtīšanas laika.

2.

Līdz 2014. gada 31. decembrim, nosūtot 10. tabulu, izmanto NACE 2. red. sadalījumu A*10 vai turpmāk norādītās NACE 2. red. sadalījuma A*10 apkopotās pozīcijas:

(G, H, I un J), kas aizstāj (G, H un I) un (J),

(K, L, M un N), kas aizstāj (K), (L) un (M un N),

(O, P, Q, R, S, T un U), kas aizstāj (O, P un Q) un (R, S, T un U).

No 2015. gada 1. janvāra, nosūtot 10. tabulu, izmanto NACE 2. red. sadalījumu A*10.

3.

Nosūtot 12. tabulu, izmanto NACE 2. red. sadalījumu A*10 vai šādas NACE 2. red. sadalījuma A*10 apkopotās pozīcijas:

(G, H, I un J), kas aizstāj (G, H un I) un (J),

(K, L, M un N), kas aizstāj (K), (L) un (M un N),

(O, P, Q, R, S, T un U), kas aizstāj (O, P un Q) un (R, S, T un U).

4.

Datu nosūtīšana par posteņiem 26.a un 44.a “tostarp īpašnieku pašu apdzīvotajos mājokļos aprēķinātās īres maksas”, kas norādīti IV pielikuma iedaļā “NOZARU (A), RAŽOJUMU (P) UN IEGULDĪJUMU (PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA) (PI) PĀRGRUPĒŠANA UN KODĒŠANA (AN)”, sadalījumā A*38 un A*64 ir obligāta tikai attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 2223/96 B pielikuma 3. tabulā norādītajiem mainīgajiem P1, P2 un B.1g.

5.

Ja saskaņā ar EKS 95 nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmu, izmantojot NACE 2. red. vai CPA 2008, iesniedzamie dati pirmoreiz jānosūta pēc 2011. gada 31. augusta, pa nozarēm vai ražojumiem sadalītie dati jāsniedz par šādiem novērošanas periodiem:

a)

:

1. tabula

:

no 2000. gada (ceturkšņa dati – 2000. gada 1. ceturksnis);

b)

:

3. tabula

:

no 2000. gada;

c)

:

10. tabula

:

2009. gads;

d)

:

12. tabula

:

2009. gads;

e)

:

20. tabula

:

no 2000. gada;

f)

:

22. tabula

:

no 2000. gada.

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2011. gada 30. septembrī nosūta 1. tabulā prasītos gada datus kopā ar pirmoreiz nosūtītajiem 1. tabulas ceturkšņa datiem par 2011. gada 2. ceturksni.

6.

Ja dati, kas iesniedzami saskaņā ar EKS 95 nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmu, izmantojot NACE 2. red. vai CPA 2008, pirmoreiz jānosūta pēc 2012. gada 31. augusta, pa nozarēm vai ražojumiem sadalītie dati jāsniedz par turpmāk norādītiem novērošanas periodiem:

a)   1. tabula (izņemot mainīgos, kas iekļauti pozīcijā “Iedzīvotāju skaits, nodarbinātība, darba ņēmēju atlīdzība”):

no 1990. gada (ceturkšņa dati – 1990. gada 1. ceturksnis) Beļģijai, Dānijai, Vācijai, Īrijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai, Nīderlandei, Austrijai, Portugālei, Somijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei,

no 1995. gada (ceturkšņa dati – 1995. gada 1. ceturksnis) Bulgārijai, Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Rumānijai, Slovēnijai, Slovākijai;

b)   3. tabula (izņemot mainīgos, kas iekļauti pozīcijā “Iedzīvotāju skaits, nodarbinātība, darba ņēmēju atlīdzība”): no 1995. gada attiecībā uz A*10 un A*38;

c)   10. tabula: no 2000. gada;

d)   12. tabula: no 2000. gada.

7.

Par 15., 16., 17., 18. un 19. tabulu retrospektīvi dati atbilstoši NACE 2. red. vai CPA 2008 netiek prasīti.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 10. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 145, 4.6.2008., 65. lpp.

(4)  OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.


PIELIKUMS

A*3

Kārtas Nr.

NACE 2. red. sadaļas

Apraksts

1.

A

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2.

B, C, D, E un F

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdensapgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; būvniecība

3.

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T un U

Pakalpojumi


A*10

Kārtas Nr.

NACE 2. red. sadaļas

Apraksts

1.

A

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2.

B, C, D un E

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdensapgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2.a

C

Tostarp: apstrādes rūpniecība

3.

F

Būvniecība

4.

G, H un I

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts; transports un uzglabāšana; izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

5.

J

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.

K

Finanšu un apdrošināšanas darbības

7.

L

Operācijas ar nekustamo īpašumu

8.

M un N

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

9.

O, P un Q

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana; izglītība; veselība un sociālā aprūpe

10.

R, S, T un U

Māksla, izklaide un atpūta, mājsaimniecības piederumu remonts un citi pakalpojumi


A*21

Kārtas Nr.

NACE 2. red. sadaļa

NACE 2. red. nodaļas

Apraksts

1.

A

01–03

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2.

B

05–09

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.

C

10–33

Apstrādes rūpniecība

4.

D

35

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.

E

36–39

Ūdensapgāde; notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6.

F

41–43

Būvniecība

7.

G

45–47

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

8.

H

49–53

Transports un uzglabāšana

9.

I

55–56

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

10.

J

58–63

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

11.

K

64–66

Finanšu un apdrošināšanas darbības

12.

L

68

Operācijas ar nekustamo īpašumu

13.

M

69–75

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

14.

N

77–82

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

15.

O

84

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

16.

P

85

Izglītība

17.

Q

86–88

Veselība un sociālā aprūpe

18.

R

90–93

Māksla, izklaide un atpūta

19.

S

94–96

Citi pakalpojumi

20.

T

97–98

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

21.

U

99

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība


A*38

Kārtas Nr.

NACE 2. red. nodaļas

Apraksts

1.

01–03

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2.

05–09

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.

10–12

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana

4.

13–15

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana

5.

16–18

Koksnes un papīra izstrādājumu ražošana un poligrāfija

6.

19

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

7.

20

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

8.

21

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

9.

22–23

Gumijas un plastmasas izstrādājumu un citu nemetālisku minerālizstrādājumu ražošana

10.

24–25

Metālu un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mehānismus un iekārtas

11.

26

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

12.

27

Elektroiekārtu ražošana

13.

28

Citur neklasificētu mehānismu un iekārtu ražošana

14.

29–30

Transportlīdzekļu ražošana

15.

31–33

Mēbeļu ražošana; cita veida ražošana; mehānismu un iekārtu remonts un uzstādīšana

16.

35

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

17.

36–39

Ūdensapgāde; notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

18.

41–43

Būvniecība

19.

45–47

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu un remonts

20.

49–53

Transports un uzglabāšana

21.

55–56

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

22.

58–60

Izdevējdarbība, audiovizuālie un apraides pakalpojumi

23.

61

Telekomunikācijas

24.

62–63

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības; informācijas pakalpojumi

25.

64–66

Finanšu un apdrošināšanas darbības

26.

68

Operācijas ar nekustamo īpašumu

26.a

 

Tostarp: īpašnieku pašu apdzīvotajos mājokļos aprēķinātās īres maksas

27.

69–71

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi; centrālo biroju darbība, konsultācijas vadības jomā; arhitektūras un inženierbūvniecības darbības; kontroles un tehnisku pārbaužu darbības

28.

72

Zinātniskās izpētes un attīstības darbības

29.

73–75

Reklāma un tirgus izpēte; citi profesionāli, zinātniski un tehniski pakalpojumi; veterinārie pakalpojumi

30.

77–82

Administratīvo un palīgpakalpojumu darbības

31.

84

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

32.

85

Izglītība

33.

86

Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi

34.

87–88

Sociālās aprūpes darbības

35.

90–93

Māksla, izklaide un atpūta

36.

94–96

Citi pakalpojumi

37.

97–98

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

38.

99

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība


A*64

Kārtas Nr.

NACE 2. red. nodaļas

Apraksts

1.

01

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

2.

02

Mežsaimniecība un mežizstrāde

3.

03

Zvejniecība un akvakultūra

4.

05–09

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

5.

10–12

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana

6.

13–15

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana

7.

16

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

8.

17

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

9.

18

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

10.

19

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

11.

20

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

12.

21

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

13.

22

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

14.

23

Citu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

15.

24

Parasto metālu ražošana

16.

25

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

17.

26

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

18.

27

Elektroiekārtu ražošana

19.

28

Citur neklasificētu mehānismu un iekārtu ražošana

20.

29

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

21.

30

Citu transportlīdzekļu ražošana

22.

31–32

Mēbeļu ražošana; cita veida ražošana

23.

33

Mehānismu un iekārtu remonts un uzstādīšana

24.

35

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

25.

36

Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un apgāde

26.

37–39

Notekūdeņu novadīšana; atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde; otrreizējā pārstrāde; attīrīšanas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

27.

41–43

Būvniecība

28.

45

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

29.

46

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

30.

47

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

31.

49

Sauszemes un cauruļvadu transports

32.

50

Ūdens transports

33.

51

Gaisa transports

34.

52

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

35.

53

Pasta un kurjeru darbība

36.

55–56

Izmitināšana; ēdināšanas pakalpojumi

37.

58

Izdevējdarbība

38.

59–60

Kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana; apraides un programmu izstrādes pakalpojumi

39.

61

Telekomunikācija

40.

62–63

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības; informācijas pakalpojumi

41.

64

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

42.

65

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

43.

66

Finanšu un apdrošināšanas papildpakalpojumi

44.

68

Operācijas ar nekustamo īpašumu

44.a

 

Tostarp: īpašnieku pašu apdzīvotajos mājokļos aprēķinātās īres maksas

45.

69–70

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi; centrālo biroju darbība; konsultācijas vadības jomā

46.

71

Arhitektūras un inženiertehniski pakalpojumi; tehniskās pārbaudes un analīzes

47.

72

Zinātniskā pētniecība un attīstība

48.

73

Reklāma un tirgus izpēte

49.

74–75

Citi profesionāli, zinātniski un tehniski pakalpojumi; veterinārie pakalpojumi

50.

77

Iznomāšana un ekspluatācijas līzings

51.

78

Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

52.

79

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi

53.

80–82

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana; būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi; biroju administrēšanas, biroju atbalsta un citi profesionāli palīgpakalpojumi

54.

84

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

55.

85

Izglītība

56.

86

Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi

57.

87–88

Sociālā aprūpe

58.

90–92

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības; bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība; azartspēles un derības

59.

93

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība

60.

94

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

61.

95

Datoru, personisko lietu un mājsaimniecības priekšmetu remonts

62.

96

Citas pakalpojumu darbības

63.

97–98

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

64.

99

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība


P*3

Kārtas Nr.

CPA 2008 sadaļas

Apraksts

1.

A

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkti

2.

B, C, D, E un F

Derīgo izrakteņu ieguve; gatavie izstrādājumi; elektroenerģija, gāze, ūdens tvaiks un gaisa kondicionēšana; ūdens piegāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un attīrīšanas pakalpojumi; būves un būvdarbi

3.

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T un U

Pakalpojumi


P*10

Kārtas Nr.

CPA 2008 sadaļas

Apraksts

1.

A

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkti

2.

B, C, D un E

Derīgo izrakteņu ieguve; gatavie izstrādājumi; elektroenerģija, gāze, ūdens tvaiks un gaisa kondicionēšana; ūdens piegāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un attīrīšanas pakalpojumi

2.a

C

Tostarp: gatavie izstrādājumi

3.

F

Būves un būvdarbi

4.

G, H un I

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumi; automobiļu un motociklu remonta pakalpojumi; transporta un uzglabāšanas pakalpojumi; izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

5.

J

Informācijas un sakaru pakalpojumi

6.

K

Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi

7.

L

Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi

8.

M un N

Profesionāli, zinātniski un tehniski pakalpojumi; administratīvi un palīgpakalpojumi

9.

O, P un Q

Valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumi; obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi; izglītības pakalpojumi; cilvēku veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi

10.

R, S, T un U

Mākslas, izklaides un atpūtas pakalpojumi, mājsaimniecības piederumu remonts un citi pakalpojumi


P*21

Kārtas Nr.

CPA 2008 sadaļa

CPA 2008 nodaļas

Apraksts

1.

A

01–03

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkti

2.

B

05–09

Derīgo izrakteņu ieguve

3.

C

10-33

Gatavie izstrādājumi

4.

D

35

Elektroenerģija, gāze, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.

E

36–39

Ūdens piegāde; notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas un attīrīšanas pakalpojumi

6.

F

41–43

Būves un būvdarbi

7.

G

45–47

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumi; automobiļu un motociklu remonta pakalpojumi

8.

H

49–53

Transporta un uzglabāšanas pakalpojumi

9.

I

55–56

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

10.

J

58–63

Informācijas un sakaru pakalpojumi

11.

K

64–66

Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi

12.

L

68

Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi

13.

M

69–75

Profesionāli, zinātniski un tehniski pakalpojumi

14.

N

77–82

Administratīvi un palīgpakalpojumi

15.

O

84

Valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumi; obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi

16.

P

85

Izglītības pakalpojumi

17.

Q

86–88

Cilvēku veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi

18.

R

90–93

Mākslas, izklaides un atpūtas pakalpojumi

19.

S

94–96

Citi pakalpojumi

20.

T

97–98

Mājsaimniecību kā darba devēju pakalpojumi; dažādas mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces un pakalpojumi

21.

U

99

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegti pakalpojumi


P*38

Kārtas Nr.

CPA 2008 nodaļas

Apraksts

1.

01–03

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkti

2.

05–09

Derīgo izrakteņu ieguve

3.

10–12

Pārtikas produkti, dzērieni un tabakas izstrādājumi

4.

13–15

Tekstilpreces, apģērbi un ādas izstrādājumi

5.

16–18

Koksnes un papīra izstrādājumi un iespiešanas pakalpojumi

6.

19

Kokss un naftas pārstrādes produkti

7.

20

Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

8.

21

Farmaceitiskās pamatvielas un farmaceitiskie preparāti

9.

22–23

Gumijas un plastmasas izstrādājumi un citi nemetāliski minerālprodukti

10.

24–25

Parastie metāli un metāla izstrādājumi, izņemot mehānismus un iekārtas

11.

26

Datori, elektroniskās un optiskās ierīces

12.

27

Elektroiekārtas

13.

28

Citur neklasificēti mehānismi un iekārtas

14.

29–30

Transportlīdzekļi

15.

31–33

Mēbeles; citi gatavi izstrādājumi; mehānismu un iekārtu remonta un uzstādīšanas pakalpojumi

16.

35

Elektroenerģija, gāze, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

17.

36–39

Ūdens piegāde; notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas un attīrīšanas pakalpojumi

18.

41–43

Būves un būvdarbi

19.

45–47

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumi; automobiļu un motociklu remonta pakalpojumi

20.

49–53

Transporta un uzglabāšanas pakalpojumi

21.

55–56

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

22.

58–60

Izdevējdarbība, audiovizuālie un apraides pakalpojumi

23.

61

Telekomunikāciju pakalpojumi

24.

62–63

Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīti pakalpojumi; informācijas pakalpojumi

25.

64–66

Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi

26.

68

Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi

26.a

 

Tostarp: īpašnieku pašu apdzīvotajos mājokļos aprēķinātās īres maksas

27.

69–71

Juridiski un grāmatvedības pakalpojumi; centrālo biroju pakalpojumi; konsultāciju pakalpojumi vadības jomā; arhitektūras un inženiertehniski kontroles un tehnisku pārbaužu pakalpojumi

28.

72

Zinātniskās izpētes un attīstības pakalpojumi

29.

73–75

Reklāma un tirgus izpēte; citi profesionāli, zinātniski un tehniski pakalpojumi; veterinārie pakalpojumi

30.

77–82

Administratīvi un palīgpakalpojumi

31.

84

Valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumi; obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi

32.

85

Izglītības pakalpojumi

33.

86

Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi

34.

87–88

Sociālās aprūpes pakalpojumi

35.

90–93

Mākslas, izklaides un atpūtas pakalpojumi

36.

94–96

Citi pakalpojumi

37.

97–98

Mājsaimniecību kā darba devēju pakalpojumi; dažādas mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces un pakalpojumi

38.

99

Ārpusteritoriālo organizāciju un iestāžu sniegti pakalpojumi


P*64

Kārtas Nr.

CPA 2008 nodaļas

Apraksts

1.

01

Lauksaimniecības, medību un saistīto pakalpojumu produkti

2.

02

Mežkopības un mežistrādes produkti un saistīti pakalpojumi

3.

03

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistīti palīgpakalpojumi

4.

05–09

Derīgo izrakteņu ieguve

5.

10–12

Pārtikas produkti; dzērieni; tabakas izstrādājumi

6.

13–15

Tekstilpreces; apģērbi; āda un ādas izstrādājumi

7.

16

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi, izņemot mēbeles; izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem

8.

17

Papīrs un papīra izstrādājumi

9.

18

Iespiešanas un ierakstīšanas pakalpojumi

10.

19

Kokss un naftas pārstrādes produkti

11.

20

Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti

12.

21

Farmaceitiskās pamatvielas un farmaceitiskie preparāti

13.

22

Gumijas un plastmasas izstrādājumi

14.

23

Citi nemetāliskie minerālprodukti

15.

24

Parastie metāli

16.

25

Metāla izstrādājumi, izņemot mehānismus un iekārtas

17.

26

Datori, elektroniskās un optiskās ierīces

18.

27

Elektroiekārtas

19.

28

Citur neklasificēti mehānismi un iekārtas

20.

29

Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un puspiekabes

21.

30

Citi transportlīdzekļi

22.

31–32

Mēbeles; citi gatavi izstrādājumi

23.

33

Mehānismu un iekārtu remonta un uzstādīšanas pakalpojumi

24.

35

Elektroenerģija, gāze, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

25.

36

Dabiskais ūdens; ūdens attīrīšanas un piegādes pakalpojumi

26.

37-39

Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi; notekūdeņu dūņas; atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas pakalpojumi; otrreizējās pārstrādes pakalpojumi; attīrīšanas pakalpojumi un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

27.

41–43

Būves un būvdarbi

28.

45

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, un remonta pakalpojumi

29.

46

Vairumtirdzniecības pakalpojumi, izņemot mehānisko transportlīdzekļu un motociklu vairumtirdzniecību

30.

47

Mazumtirdzniecības pakalpojumi, izņemot automobiļu un motociklu mazumtirdzniecību

31.

49

Sauszemes transporta un cauruļvadu transporta pakalpojumi

32.

50

Ūdenstransporta pakalpojumi

33.

51

Gaisa transporta pakalpojumi

34.

52

Uzglabāšanas pakalpojumi un transporta palīgpakalpojumi

35.

53

Pasta un kurjeru pakalpojumi

36.

55–56

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

37.

58

Izdevējdarbības pakalpojumi

38.

59–60

Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas pakalpojumi, skaņas ierakstīšana un mūzikas ierakstu izdošana; apraides un programmu izstrādes pakalpojumi

39.

61

Telekomunikāciju pakalpojumi

40.

62–63

Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīti pakalpojumi; informācijas pakalpojumi

41.

64

Finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

42.

65

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo nodrošināšanu

43.

66

Finanšu un apdrošināšanas papildpakalpojumi

44.

68

Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi

44.a

 

Tostarp: īpašnieku pašu apdzīvotajos mājokļos aprēķinātās īres maksas

45.

69–70

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi; centrālo biroju pakalpojumi; konsultāciju pakalpojumi vadības jomā

46.

71

Arhitektūras un inženiertehniski pakalpojumi; tehnisko pārbaužu un analīžu pakalpojumi

47.

72

Zinātniskās izpētes un attīstības pakalpojumi

48.

73

Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi

49.

74–75

Citi profesionāli, zinātniski un tehniski pakalpojumi; veterinārie pakalpojumi

50.

77

Iznomāšana un ekspluatācijas līzings

51.

78

Nodarbinātības dienestu pakalpojumi

52.

79

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un rezervēšanas pakalpojumi un citi ar tiem saistīti pakalpojumi

53.

80–82

Apsardzes un izmeklēšanas pakalpojumi; ēku un ainavu uzturēšanas pakalpojumi; biroju administrēšanas, biroju atbalsta un citi profesionāli palīgpakalpojumi

54.

84

Valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumi; obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi

55.

85

Izglītības pakalpojumi

56.

86

Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi

57.

87–88

Aprūpes centru pakalpojumi; sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas

58.

90–92

Radoši, mākslinieciski un izklaides pakalpojumi; bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu pakalpojumi; azartspēļu un derību pakalpojumi

59.

93

Sporta pakalpojumi un izklaides un atpūtas pakalpojumi

60.

94

Organizāciju sniegti pakalpojumi

61.

95

Datoru un personisko lietu un mājsaimniecības priekšmetu remonta pakalpojumi

62.

96

Citas pakalpojumu darbības

63.

97–98

Mājsaimniecību kā darba devēju pakalpojumi; dažādas mājsaimniecību pašu patēriņam ražotas preces un pakalpojumi

64.

99

Ārpusteritoriālo organizāciju un iestāžu sniegti pakalpojumi


AN_F6. Pamatlīdzekļu sadalījums

Pamatlīdzekļu kategorija

Apraksts

AN.1111

mājokļi

AN.1112

citas ēkas un būves

AN.11131

transportlīdzekļi

AN.11132

citi mehānismi un iekārtas

AN.1114

kultivētie aktīvi

AN.112

nemateriāli pamatlīdzekļi


AN_F6†. Pamatlīdzekļu sadalījums

Pamatlīdzekļu kategorija

Apraksts

AN.1111

mājokļi

AN.1112

citas ēkas un būves

AN.11131

transportlīdzekļi

AN.11132

citi mehānismi un iekārtas

tostarp AN.111321

biroju iekārtas un datortehnika

tostarp AN.111322

radio, TV un sakaru iekārtas

AN.1114

kultivētie aktīvi

AN.112

nemateriāli pamatlīdzekļi

tostarp AN.1122

datoru programmatūra”


Top