EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0581

Komisijas Regula (ES) Nr. 581/2010 ( 2010. gada 1. jūlijs ) par maksimālajiem termiņiem, kuros jāveic attiecīgo datu lejupielāde no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 168, 2.7.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/581/oj

2.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 581/2010

(2010. gada 1. jūlijs)

par maksimālajiem termiņiem, kuros jāveic attiecīgo datu lejupielāde no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (1), un jo īpaši tās 10. panta 5. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Dati, kurus reģistrē transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīce un vadītāja kartē, regulāri jālejupielādē, lai būtu iespējams efektīvi kontrolēt vadītāja un uzņēmuma atbilstību Regulas (EK) Nr. 561/2006 prasībām attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem.

(2)

Nosakot maksimālo termiņu, kurā attiecīgos datus lejupielādē no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes, turpmāk visā Eiropas Savienībā tiks vēl vairāk saskaņoti autotransporta uzņēmumu darba noteikumi.

(3)

Lai noteiktu maksimālos termiņus, kuros dati jālejupielādē, skaita tikai tās dienas, kad veikta darbības reģistrācija.

(4)

Uz personas datu apstrādi, ko veic saskaņā ar šo regulu, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2).

(5)

Lai samazinātu uzņēmumu administratīvo slogu, ir lietderīgi noteikt, kuri attiecīgie dati jālejupielādē.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 (3) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šajā regulā paredzēti maksimālie termiņi, kuros attiecīgie dati jālejupielādē no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes Regulas (EK) Nr. 561/2006 10. panta 5. punkta a) apakšpunkta i) punkta nolūkos.

2.   Šīs regulas nolūkos “attiecīgie dati” ir visi dati, kurus reģistrējis digitālais tahogrāfs, izņemot sīkus datus par ātrumu.

3.   Maksimālais termiņš, kurā lejupielādē attiecīgos datus, nepārsniedz:

a)

attiecībā uz datiem no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces – 90 dienas;

b)

attiecībā uz datiem no vadītāja kartes – 28 dienas.

4.   Attiecīgie dati jālejupielādē tādā veidā, lai nekādus datus nepazaudētu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no deviņdesmitās dienas pēc publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2010. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.


Top