Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0071

Komisijas Direktīva 2010/71/ES ( 2010. gada 4. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metoflutrīnu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 288, 5.11.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 32 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/71/oj

5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/71/ES

(2010. gada 4. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metoflutrīnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2005. gada 23. decembrī no Sumitomo Chemical Plc (Apvienotā Karaliste) saņēma pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punktu aktīvās vielas metoflutrīna iekļaušanai minētās direktīvas I pielikumā, lai šo vielu izmantotu insekticīdos, akaricīdos un produktos citu posmkāju kontrolei, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 18. produktu veids. Metoflutrīns Direktīvas 98/8/EK 34. panta 1. punktā minētajā dienā nebija laists tirgū kā biocīdo produktu aktīvā viela.

(2)

Pēc novērtējuma veikšanas Apvienotā Karaliste 2008. gada 19. jūnijā iesniedza Komisijai savu sagatavoto novērtējuma ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(3)

Dalībvalstis un Komisija izskatīja ziņojumu Biocīdo produktu pastāvīgajā komitejā 2010. gada 27. maijā un secinājumus iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(4)

No veikto pārbaužu rezultātiem izriet, ka biocīdie produkti, kurus izmanto kā insekticīdus, akaricīdus un produktus citu posmkāju apkarošanai un kuri satur metoflutrīnu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi metoflutrīnu iekļaut minētās direktīvas I pielikumā.

(5)

ES mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi. Tāpēc ir lietderīgi dalībvalstīm izvērtēt tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kuri nebija pārstāvēti riska novērtējumā ES mērogā, un atļauju piešķiršanas procesā nodrošināt to, ka tiek veikti pienācīgi pasākumi vai noteikti īpaši nosacījumi, lai identificētos riskus samazinātu līdz pieņemamam līmenim.

(6)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur metoflutrīnu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(7)

Pirms aktīvās vielas ietveršanas I pielikumā jāatvēl pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstīs stātos spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

(8)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(9)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2011. gada 1. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmu Komisijai tiesību aktu svarīgāko noteikumu tekstu, ko tā pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Par metoflutrīnu Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numurs

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamā biocīdā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz aktīvajām vielām to sastāvā)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“36

Metoflutrīns

 

RTZ izomērs:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: n. a.

CAS Nr.: 240494-71-7

 

Visu izomēru summa:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: n. a.

CAS Nr.: 240494-70-6

Aktīvajai vielai jāatbilst šādām divām minimālajām tīrības pakāpēm:

 

RTZ izomērs

754 g/kg

 

Visu izomēru summa

930 g/kg

2011. gada 1. maijs

Nav piemērojams

2021. gada 30. aprīlis

18

Novērtējot pieteikumu atļaujai izmantot produktu saskaņā ar 5. pantu un VI pielikumu, dalībvalstis – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto produktu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā ES mērogā. Jo īpaši attiecīgā gadījumā dalībvalstis izvērtē lietojumu ārpus telpām.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem skatīt Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top