EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0057

Komisijas Direktīva 2010/57/ES ( 2010. gada 26. augusts ), ar ko groza Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu, lai atkārtoti iekļautu darbīgo vielu imazalilu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 225, 27.8.2010, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Atcelts ar 32011R0705

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/57/oj

27.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 225/5


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/57/ES

(2010. gada 26. augusts),

ar ko groza Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu, lai atkārtoti iekļautu darbīgo vielu imazalilu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Termiņš imazalila iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā beidzas 2011. gada 31. decembrī. Saskaņā ar 4. pantu Komisijas 2007. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 737/2007, ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj darbīgo vielu pirmo grupu, un izveido šo vielu sarakstu (2), minētajā pantā paredzētajā termiņā tika iesniegts pieteikums par darbīgās vielas imazalila atkārtotu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(2)

Ar Komisijas 2008. gada 28. jūlija Lēmumu 2008/656/EK par pieteikumu atbilstību saistībā ar darbīgo vielu azimsulfurona, azoksistrobīna, fluroksipīra, imazalila, krezoksimmetila, proheksadionkalcija un spiroksamīna atkārtotu iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un par attiecīgo iesniedzēju saraksta izveidošanu (3) minētais pieteikums tika atzīts par atbilstīgu.

(3)

Pieteikuma iesniedzējs Regulas (EK) Nr. 737/2007 6. pantā noteiktajā termiņā iesniedza Regulas (EK) Nr. 737/2007 6. pantā prasītos datus, kā arī skaidrojumu par katra jaunā iesniegtā pētījuma nozīmi.

(4)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja novērtējuma ziņojumu, ko 2009. gada 9. jūnijā iesniedza Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”). Minētajā ziņojumā līdz ar attiecīgās vielas novērtējumu ir iekļauts to pētījumu saraksts, kurus ziņotāja dalībvalsts izmantoja vielas novērtēšanai.

(5)

Iestāde novērtējuma ziņojumu darīja zināmu pieteikuma iesniedzējam un visām dalībvalstīm un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Turklāt iestāde novērtējuma ziņojumu arī publisko.

(6)

Iestādes un dalībvalstu speciālisti pēc Komisijas pieprasījuma izskatīja novērtējuma ziņojumu, un iestāde 2010. gada 4. martā iesniedza Komisijai secinājumu par speciālistu veikto imazalila riska novērtējuma pārskatīšanu (4). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojumu un iestādes secinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2010. gada 9. jūlijā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par imazalilu.

(7)

Dažādās veiktajās pārbaudēs ir atklājies, ka imazalilu saturošus augu aizsardzības līdzekļus var uzskatīt par tādiem, kas kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc imazalils ir atkārtoti jāiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, lai nodrošinātu, ka arī turpmāk ir atļauts izmantot šo darbīgo vielu saturošos augu aizsardzības līdzekļus, ja tie atbilst minētās direktīvas prasībām.

(8)

Pamatojoties uz pārskata ziņojumu, kurā atzīts, ka jāparedz zemāka tīrības pakāpe, salīdzinot ar tīrības pakāpi, kas noteikta imazalila iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, un ņemot vērā to, ka tajā nav toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski nozīmīgu piemaisījumu, jāgroza tīrības pakāpe.

(9)

Ir jāiekļauj īpaši noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm, piešķirot atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur imazalilu, jāpievērš īpaša uzmanība konkrētiem aspektiem vai jānodrošina, lai tiktu veikti atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Dalībvalstīm īpaši jānodrošina, ka dokumentācijā par toksiskumu izmantotie testa materiāli tiks pārbaudīti un salīdzināti ar rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijām; pārskatot maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, situācija attiecībā uz akūtu vielas uzņemšanu ar uzturu neapdraudēs patērētājus.

(10)

No jaunajiem iesniegtajiem datiem izriet, ka imazalils un tā noārdīšanās produkti augsnē un virsmas ūdeņos var apdraudēt augsnes mikroorganismus un ūdens organismus; jāapstiprina niecīgā iedarbība uz gruntsūdeņiem; sīkāk jāpēta atliekvielu īpašības apstrādātās precēs. Tāpēc, neskarot secinājumu par imazalila atkārtotu iekļaušanu, jāiegūst sīkāka informāciju par šiem konkrētajiem aspektiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielu var iekļaut I pielikumā, paredzot zināmus nosacījumus. Tādēļ jāizvirza nosacījums, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīkāku informāciju par imazalila noārdīšanās ceļu augsnē un virszemes ūdeņos, kā arī vides datus, lai pārliecinātos, ka iedarbība uz gruntsūdeņiem ir niecīga, un pētījumu par hidrolīzi, lai izpētītu atliekvielu īpašības apstrādātās precēs.

(11)

Pirms darbīgā viela tiek atkārtoti iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir jāparedz atbilstošs periods, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties jaunajām prasībām, kuras jāievēro vielas atkārtotas iekļaušanas dēļ.

(12)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no darbīgās vielas atkārtotas iekļaušanas tās I pielikumā, pēc vielas atkārtotas iekļaušanas jāatvēl dalībvalstīm sešu mēnešu periods imazalilu saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju pārskatīšanai, lai pārliecinātos, ka arvien tiek ievērotas Direktīvā 91/414/EEK, jo īpaši tās 13. pantā, izklāstītās prasības un minētās direktīvas I pielikuma attiecīgie nosacījumi. Dalībvalstīm vajadzības gadījumā ar grozījumiem attiecīgi jāatjauno atļaujas vai jānoraida atļauju atjaunošana. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai saskaņā ar Direktīvā 91/414/EEK izklāstītajiem vienotajiem principiem iesniegtu un novērtētu atjauninātu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto izmantojuma veidu.

(13)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2012. gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2012. gada 31. janvārim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu imazalilu.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārliecinās, ka ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz imazalilu, izņemot nosacījumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un ka atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur imazalilu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas vēlākais līdz 2011. gada 31. jūlijam ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, dalībvalstis vajadzības gadījumā atkārtoti novērtē līdzekļus, ņemot vērā jaunāko zinātnisko un tehnisko informāciju un saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā paredzētajiem vienotajiem principiem, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma imazalila ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis joprojām atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem. Pēc tam, kad noteikšana pabeigta, dalībvalstis vajadzības gadījumā līdz 2015. gada 31. jūlijam groza vai atsauc atļauju.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur imazalilu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas vēlākais līdz 2011. gada 31. jūlijam ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un vismaz viena no kurām iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. jūlijam, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā paredzētajiem vienotajiem principiem, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma imazalila ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto vērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunkta nosacījumiem.

Pēc tam, kad noteikšana ir pabeigta, dalībvalstis vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju līdz 2015. gada 31. jūlijam vai līdz datumam, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai noteikts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attiecīgā viela vai vielas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2011. gada 1. augustā.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 26. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 169, 29.6.2007., 10. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 70. lpp.

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil on request from the European Commission, The EFSA Journal 2010; 8(3):1526.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma 1. rindu aizstāj ar šādu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“1

Imazalils

CAS Nr. 35554-44-0

73790-28-0 (aizstāts)

CIPAC Nr. 335

(RS)-l-(β-aliloksi-2,4-dihlorfenetil)imidazols

vai

alil (RS)-l-(2,4-dihlorfenil)-2-imidazol-l-iletilēteris

≥ 950 g/kg

2011. gada 1. augusts

2021. gada 31. jūlijam

A   DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2010. gada 9. jūlijā pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par imazalilu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

tam, ka rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācija jāapstiprina un jāpamato ar atbilstošiem analīžu datiem. Dokumentācijā par toksiskumu izmantotais testa materiāls jāpārbauda un jāsalīdzina ar šo tehniskā materiāla specifikāciju,

tam, ka patērētāji akūtās vielas uzņem ar uzturu, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu pārskatīšanu nākotnē,

lietotāju un strādnieku drošībai. Atļautā izmantojuma nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāveic riska mazināšanas pasākumi, lai samazinātu iedarbību,

piemērotas atkritumu apsaimniekošanas prakses ieviešanai, lai pēc apstrādes novadītu notekūdeņus, kuros atrodas atkritumi, tostarp apsmidzināšanas sistēmas skalojamo ūdeni, un utilizētu apstrādes atkritumus. Nejaušas apstrādes šķīduma noplūdes novēršana. Dalībvalstis, kuras atļauj novadīt notekūdeņus kanalizācijas sistēmā, nodrošina, ka tiek veikts vietējs riska novērtējums,

ūdens organismu un augsnes mikroorganismu apdraudējumam un graudēdāju putnu un zīdītāju apdraudējumam ilgākā laika posmā. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai sīkāku informāciju, īpaši apstiprinājuma datus:

par imazalila noārdīšanās ceļu augsnē un virsmas ūdeņos,

vides datus, apstiprinot pārvaldības pasākumus, kurus dalībvalstis ieviesušas, lai pārliecinātos, ka iedarbība uz gruntsūdeņiem ir niecīga,

pētījumu par hidrolīzi, lai izpētītu atliekvielu īpašības apstrādātās precēs.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs līdz 2012. gada 31. oktobrim iesniedz šādu informāciju Komisijai.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


Top