Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 15. novembris ) par atkāpes piešķiršanu Čehijas Republikai attiecībā uz Lēmuma 2006/679/EK īstenošanu par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu dzelzceļa līnijā Strančice–České Budějovice (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/85


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 15. novembris)

par atkāpes piešķiršanu Čehijas Republikai attiecībā uz Lēmuma 2006/679/EK īstenošanu par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu dzelzceļa līnijā Strančice–České Budějovice

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7789)

(Autentisks ir tikai teksts čehu valodā)

(2010/691/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 28. marta Lēmumu 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu (1) un jo īpaši tā pielikuma 7.1.3. sadaļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/561/EK (2) par grozījumiem Lēmumā 2006/679/EK noteikta savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu.

(2)

Saskaņā ar savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu 7.1.3. sadaļu ERTMS/ETCS uzstādīšana ir obligāta gadījumos, kad notiek vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas kompleksa jaunas vilcienu aizsardzības daļas uzstādīšana vai modernizācija dzelzceļa infrastruktūras projektiem, kam piešķirts finansiālais atbalsts no Eiropas reģionālās attīstības fondiem un/vai kohēzijas fondiem.

(3)

Tomēr, ja signalizāciju atjaunina īsos (mazāk nekā 150 km) un pārtrauktos dzelzceļa līnijas iecirkņos, Komisija var atļaut atkāpi no šā noteikuma, ja attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai dokumentāciju. Šajā dokumentācijā ietver ekonomisko analīzi, kas apliecina, ka var gūt būtiskas ekonomiskas un/vai tehniskas priekšrocības, nododot ERTMS ekspluatācijā vēlāk, nevis ES finansētā projekta īstenošanas laikā.

(4)

Komisija veic dalībvalsts iesniegtās dokumentācijas un ierosināto pasākumu analīzi un par šīs analīzes rezultātiem informē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK (3) 29. pantā minēto komiteju. Kad atkāpe piešķirta, dalībvalstij jānodrošina, ka ERTMS tiek uzstādīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc projekta pabeigšanas un tiklīdz dzelzceļa līnijas iecirkni savieno ar citu dzelzceļa līniju, kas aprīkota ar ERTMS.

(5)

Dzelzceļa līnija Strančice–České Budějovice līdz 2016. gadam tiks pakāpeniski modernizēta, šim nolūkam dažiem iecirkņiem ir vai tiks piešķirts finansiālais atbalsts no Eiropas reģionālās attīstības fondiem un/vai kohēzijas fondiem.

(6)

Dzelzceļa līnija Strančice–České Budějovice ir īsāka nekā 150 km, un tā nav savienota ar citu dzelzceļa līniju, kas jau aprīkota ar ERTMS. Čehijas iestādes atkāpes saņemšanai 2010. gada 24. janvārī Komisijai nosūtījušas pieprasījumu kopā ar dokumentāciju, kas liecina, ka var gūt būtiskas ekonomiskas un/vai tehniskas priekšrocības, nododot ERTMS ekspluatācijā nevis ES finansētā projekta īstenošanas laikā, bet līdz 2018. gada beigām.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 (4) 15. pantu Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2010. gada 20. maijā sniedza tehnisko atzinumu par atkāpes pieprasījumu.

(8)

Minētajā tehniskajā atzinumā norādīts, ka iesniegtajā dokumentācijā ir elementi, kuriem vajadzīga atkāpe, taču ierosināts saņemt apstiprinājumu par to, ka piedāvājumu konkursā varētu iekļaut šīs līnijas aprīkošanu ar ERTMS iekārtu.

(9)

Čehijas iestādes 2010. gada 7. jūnijā apstiprinājušas, ka piedāvājumu konkursā par pēdējo apakšsekciju būs nepārprotami iekļauta līnijas aprīkošana ar ERTMS iekārtu.

(10)

Komisija ir informējusi ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu izveidoto komiteju par analīzes rezultātu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek piešķirta Čehijas Republikas pieprasītā atkāpe attiecībā uz pienākumu īstenot savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu dzelzceļa līnijā Strančice–České Budějovice.

Šī atkāpe piešķirta līdz 2018. gada 31. decembrim.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Čehijas Republikai.

Briselē, 2010. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 284, 16.10.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.2009., 60. lpp.

(3)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.


Top