Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0649

2010/649/ES: Padomes Lēmums ( 2010. gada 7. oktobris ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

4.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/50


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 7. oktobris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2010/649/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 79. panta 3. punktu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par nolīgumu ar Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi (turpmāk “Nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu, Nolīgumu Eiropas Kopienas vārdā parakstīja 2009. gada 26. oktobrī.

(3)

Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece.

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(5)

Ar Nolīgumu izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Šajā jautājumā ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Eiropas Savienības nostājas izstrādāšanai.

(6)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, attiecībā uz brīvības, drošības un taisnīguma telpu Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, attiecībā uz brīvības, drošības un taisnīguma telpu un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi (turpmāk “Nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz Nolīguma 20. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (1), lai uzliktu saistības Savienībai, un sniedz šādu paziņojumu:

“Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un uzņemas visus tās pienākumus. Tādēļ atsauces uz “Eiropas Kopienu” Nolīguma tekstā attiecīgā gadījumā jālasa kā atsauces uz “Eiropas Savienību”.”

3. pants

Nolīguma 16. pantā paredzētajā Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā Savienību pārstāv Komisija, kam palīdz eksperti no dalībvalstīm, kuri ir uzaicināti pēc Komisijas pieprasījuma.

4. pants

Apspriedusies ar Padomes izraudzītu īpašu komiteju, Komisija pieņem Savienības nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu saskaņā ar Nolīguma 16. panta 2. punktu.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2010. gada 7. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. WATHELET


(1)  Nolīguma par atpakaļuzņemšanu spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk “Kopiena”,

un

PAKISTĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA,

turpmāk “Pakistāna”,

katra no tām turpmāk saukta “puse” un abas kopā – “puses”,

VĒLOTIES nostiprināt sadarbību, lai efektīvi apkarotu nelegālo imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, pienācīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Pakistānas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar Eiropas Savienības dalībvalstu un Pakistānas tiesības, pienākumus un atbildību, kas noteikta ar starptautiskajiem tiesību aktiem,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas noteikumi un visi tiesību akti, kas pieņemti, pamatojoties uz šo sadaļu, netiek piemēroti Dānijas Karalistei,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

b)

“dalībvalsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība, kā noteikts Kopienā;

c)

“Pakistānas valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir Pakistānas valstspiederība;

d)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts valstspiederība, kas nav Pakistāna vai kāda no dalībvalstīm;

e)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav valstspiederības;

f)

“uzturēšanās atļauja” ir jebkāda veida atļauja, ko izdevusi Pakistāna vai kāda no dalībvalstīm un kas dod tiesības personai uzturēties izdevējas valsts teritorijā;

g)

“vīza” ir Pakistānas vai kādas dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas ir nepieciešams, lai ieceļotu tās teritorijā vai šķērsotu to. Tas neietver lidostas tranzīta vīzu;

h)

“pieteikuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Pakistāna vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieteikumu saskaņā ar 2. un 3. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar 12. pantu;

i)

“pieteikuma saņēmēja valsts” ir valsts (Pakistāna vai kāda no dalībvalstīm), kura saņem atpakaļuzņemšanas pieteikumu saskaņā ar 2. un 3. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar 12. pantu.

I IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Valstspiederīgo atpakaļuzņemšana

1.   Pēc pieteikuma iesniedzējas valsts pieteikuma un pēc tam, kad saskaņā ar 6. pantu ir pierādīta valstspiederība, pieteikuma saņēmēja valsts uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem pieteikuma iesniedzējā valstī.

2.   Personai, kuras atpakaļuzņemšana ir pieņemta, pieteikuma saņēmēja valsts pēc vajadzības un bez kavēšanās izsniedz ceļošanas dokumentu, kurš vajadzīgs, lai attiecīgo personu varētu uzņemt atpakaļ, un kura derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgā pieteikuma saņēmēja valsts 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

3. pants

Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc pieteikuma iesniedzējas valsts pieteikuma un bez papildu formalitātēm, izņemot šajā nolīgumā paredzētās, uzņem atpakaļ trešās valsts valstspiederīgos vai bezvalstniekus, kas neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem pieteikuma iesniedzējas valsts teritorijā, ja:

a)

atpakaļuzņemšanas pieteikuma iesniegšanas laikā attiecīgajai personai ir derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi pieteikuma saņēmēja valsts; vai

b)

šīs personas pieteikuma iesniedzējā valstī ir ieradušās nelikumīgi tieši no pieteikuma saņēmējas valsts teritorijas. Tiek uzskatīts, ka persona ir ieradusies tieši no pieteikuma saņēmējas valsts teritorijas šā apakšpunkta nozīmē, ja tā ir ieradusies pieteikuma iesniedzējas valsts teritorijā vai, ja pieteikuma saņēmēja valsts ir Pakistāna, kādas dalībvalsts teritorijā pa gaisu vai pa jūru, pa ceļam nešķērsojot nevienu citu valsti.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieteikuma saņēmējā valstī; vai

b)

pieteikuma iesniedzēja valsts trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, kad šai personai ir vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi pieteikuma saņēmēja valsts un kam ir garāks derīguma termiņš.

3.   Ja pieteikuma saņēmēja valsts ir dalībvalsts, 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums tiek uzlikts dalībvalstij, kas ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienai vai vairākām no tām beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš.

4.   Personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, pieteikuma saņēmēja valsts pēc vajadzības un bez kavēšanās izsniedz ceļošanas dokumentu, kurš vajadzīgs, lai attiecīgā persona atgrieztos, un kura derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgā pieteikuma saņēmēja valsts 14 dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

II IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4. pants

Principi

1.   Saskaņā ar 2. punktu, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, balstoties uz 2. un 3. pantā minētajiem pienākumiem, iesniedz atpakaļuzņemšanas pieteikumu pieteikuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei.

2.   Neskarot 2. panta 1. punktu un 3. panta 1. punktu, atpakaļuzņemšanas pieteikums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un, ja nepieciešams, pieteikuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.   Nevienu personu neuzņem atpakaļ, pamatojoties tikai uz prima facie valstspiederības pierādījumiem.

5. pants

Atpakaļuzņemšanas pieteikums

1.   Atpakaļuzņemšanas pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta);

b)

norādes par pierādījumiem attiecībā uz valstspiederību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieteikums satur arī, ciktāl iespējams, šādu informāciju:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, kas varētu būt vajadzīgs konkrētajā atpakaļuzņemšanas gadījumā.

3.   Kopējā veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieteikumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā V pielikums.

6. pants

Pierādījumu līdzekļi attiecībā uz valstspiederību

1.   Valstspiederību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu valstspiederību var pierādīt ar jebkuru šā nolīguma I pielikumā minēto dokumentu, pat ja beidzies tā derīguma termiņš. Ja uzrāda šādus dokumentus, pieteikuma saņēmēja valsts un pieteikuma iesniedzēja valsts savstarpēji atzīst attiecīgo valstspiederību, neprasot papildu izmeklēšanu.

3.   Kā tas noteikts saskaņā ar 2. panta 1. punktu, valstspiederību var pierādīt ar jebkuru šā nolīguma II pielikumā minēto dokumentu, pat ja beidzies tā derīguma termiņš. Ja šādi dokumenti ir iesniegti, pieteikuma saņēmēja valsts uzsāk procedūru attiecīgās personas valstspiederības noteikšanai.

4.   Ja nav iespējams iesniegt nevienu no I vai II pielikumā minētajiem dokumentiem, pieteikuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde un pieteikuma saņēmējas valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība pēc pieprasījuma un bez liekas kavēšanas intervē personu, attiecībā uz kuru ir iesniegts pieteikums par atpakaļuzņemšanu.

7. pants

Pierādījumu līdzekļi attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma III pielikumā minētajiem pierādījumu līdzekļiem. To nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Šādu pieprasījumu pamatā ir elementi, ko savstarpēji atzīst pieteikuma saņēmēja un pieteikuma iesniedzēja valsts.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var pierādīt arī ar šā nolīguma IV pielikumā minētajiem pierādījumu līdzekļiem. Ja šādi pierādījumu līdzekļi ir iesniegti, pieteikuma saņēmēja valsts uzskata tos par piemērotiem izmeklēšanas uzsākšanai.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieteikuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieteikuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanās atļaujas, var būt nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

8. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieteikums jāiesniedz saņēmējas valsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā gadu pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem. Ja juridisku vai faktisku šķēršļu dēļ pieteikumu nevar iesniegt laikus, šo termiņu pēc pieprasījuma var pagarināt, bet tikai līdz brīdim, kad šie šķēršļi vairs nepastāv.

2.   Uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu jāatbild bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc 30 kalendārajām dienām; atpakaļuzņemšanas pieteikuma noraidījums ir jāpamato. Šis termiņš sākas no atpakaļuzņemšanas pieteikuma saņemšanas dienas. Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, lai savlaicīgi atbildētu uz pieprasījumu, termiņu pēc pamatota lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā līdz 60 kalendārajām dienām, izņemot gadījumus, kad pieteikuma saņēmējas valsts tiesību aktos noteiktais maksimālais aizturēšanas laiks ir īsāks par 60 dienām vai tieši 60 dienas. Ja šajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc šā panta 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma šo termiņu var pagarināt uz laiku, kas vajadzīgs juridisku vai praktisku šķēršļu novēršanai.

9. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

Pirms personas atgriešanas Pakistānas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un transporta līdzekļiem.

10. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pakistāna bez kavēšanās pieņem atpakaļ jebkuru personu, kuru atpakaļuzņēmusi dalībvalsts, un dalībvalsts bez kavēšanās pieņem atpakaļ jebkuru personu, kuru atpakaļuzņēmusi Pakistāna, ja tiek konstatēts, ka trīs mēnešos pēc attiecīgās personas pārsūtīšanas šā nolīguma 2. un 3. pantā minētās prasības nav izpildītas. Šādos gadījumos Pakistānas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes arī apmainās ar visu pieejamo informāciju saistībā ar atpakaļuzņemamās personas faktisko identitāti, valstspiederību un tranzīta maršrutu.

III IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

11. pants

Principi

1.   Pieteikuma saņēmēja valsts var atļaut trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka tranzītu, ja šis valstspiederīgais vai persona nevar tikt nosūtīts uz galamērķa valsti uzreiz pēc tam, kad, pamatojoties uz rakstiskiem pierādījumiem, ir apliecināts, ka galamērķa valsts ir apņēmusies uzņemt atpakaļ savu valstspiederīgo vai attiecīgo personu.

2.   Pieteikuma saņēmēja valsts var atsaukt savu piekrišanu, ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināta. Šādos gadījumos pieteikuma iesniedzēja valsts uzņem atpakaļ trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku uz sava rēķina.

12. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieteikums par tranzīta operāciju jāiesniedz kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tas ietver šādu informāciju:

a)

tranzīta veids, citas iespējamās tranzītvalstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, valstspiederība, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzamā robežšķērsošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana.

Kopējā veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā VI pielikums.

2.   Pieteikuma saņēmēja valsts 14 kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju valsti par savu lēmumu un, ja tā atļauj tranzītu, apstiprina robežšķērsošanas vietu un paredzamo tranzīta laiku.

3.   Ja tranzīta operāciju īsteno gaisa transportā, personu, kura jāpārved, un iespējamos pavadītājus atbrīvo no pienākuma saņemt lidostas tranzīta vīzu.

4.   Pieteikuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc savstarpējām apspriedēm atbalsta tranzīta operācijas, konkrēti – sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem.

IV IEDAĻA

IZMAKSAS

13. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieteikuma iesniedzēja valsts. Ja ir notikusi kļūdaina atpakaļuzņemšana saskaņā ar 10. pantu, šīs izmaksas sedz valsts, kurai ir jāuzņem atpakaļ attiecīgā persona.

V IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN SASKAŅOTĪBA AR CITIEM JURIDISKIEM PIENĀKUMIEM

14. pants

Personas dati

1.   Personas datus apstrādā tikai tad, ja šāda datu apstrāde ir vajadzīga Pakistānas vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai īstenotu šo nolīgumu. Šā panta nolūkiem piemēro Direktīvas 95/46/EK (1) 2. pantā minētās definīcijas. Ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, datu apstrādei piemēro Direktīvu 95/46/EK un attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu, tostarp noteikumus par personas datu nodošanu trešām valstīm.

2.   Turklāt attiecībā uz personas datu apstrādi, īstenojot šo nolīgumu, jo īpaši saistībā ar personas datu nodošanu no Pakistānas uz dalībvalsti un otrādi, ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam šā nolīguma īstenošanas nolūkam, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šo nolūku;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un apjoma ziņā samērīgiem ar nolūku, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, konkrēti, paziņotie personas dati var skart tikai:

atpakaļ nosūtāmās personas datus (piemēram, uzvārds, vārds, agrāk lietotie vārdi, iesaukas vai pseidonīmi, dzimšanas datums un vieta, dzimums, pašreizējā valstspiederība un visas iepriekšējās valstspiederības),

pasi vai personas apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citas ziņas, kas vajadzīgas, lai identificētu pārvietojamo personu vai lai pārbaudītu atpakaļuzņemšanas prasības saskaņā ar šo nolīgumu;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas dati jāglabā tādā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektus tikai tik ilgi, cik tas vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, kura dēļ šie dati savākti vai pakļauti tālākai apstrādei;

f)

gan izplatītāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu pienācīgu izlabošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, ja apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, jo īpaši – ja dati nav adekvāti, atbilstīgi, precīzi vai ja tie ir pārlieku apjomīgi, ņemot vērā apstrādes nolūku. Tas ietver paziņošanu otrai pusei par jebkādu datu labošanu, dzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus drīkst paziņot tikai kompetentajām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm notiek tikai ar paziņotājas iestādes iepriekšēju piekrišanu;

i)

nosūtītājas un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu nosūtīšanu un saņemšanu.

15. pants

Saskaņotība ar citiem juridiskiem pienākumiem

1.   Šis nolīgums neskar Kopienas, dalībvalstu un Pakistānas tiesības, pienākumus un atbildību saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un starptautiskiem līgumiem, kuriem tās ir pievienojušās.

2.   Nekas šajā nolīgumā neliedz nosūtīt atpakaļ personu saskaņā ar citu divpusēju vienošanos.

3.   Šis nolīgums neskar tiesiskās aizsardzības līdzekļus un tiesības, kas personai ir pieejamas saskaņā ar mītnes valsts tiesību aktiem, tostarp starptautiskajiem tiesību aktiem.

VI IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

16. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzrauga šā nolīguma piemērošanu;

b)

lemj par tehniskiem pasākumiem, kas ir nepieciešami vienotai nolīguma izpildei, konkrēti, par III un IV pielikuma grozījumiem;

c)

regulāri apmainās ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 17. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Pakistāna;

d)

ierosina šā nolīguma un I un II pielikuma grozījumus.

2.   Komiteja lēmumus pieņem vienbalsīgi un attiecīgi īsteno.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Pakistānas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

4.   Komitejas sanāksmes notiek, ja vajadzīgs, pēc vienas puses pieteikuma, parasti – reizi gadā.

5.   Domstarpības, ko nevar atrisināt komiteja, atrisina abu pušu apspriedēs.

6.   Komiteja pieņem savu reglamentu, kurā nosaka arī abām pusēm kopēju darba valodu.

17. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Pakistāna un dalībvalsts var izstrādāt īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem un kontaktpunktu apmaiņu;

b)

nosacījumiem konvojētām atpakaļnosūtīšanām, tostarp trešo valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā;

c)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma I līdz IV pielikumā.

2.   Īstenošanas protokoli, kas minēti 1. punktā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem paziņots komitejai, kas minēta 16. pantā.

18. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai režīmiem

Šā nolīguma noteikumiem ir priekšroka attiecībā pret jebkura divpusēja nolīguma vai režīma noteikumiem par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kas uzturas neatļauti, kurš ir noslēgts vai var tikt noslēgts saskaņā ar 17. pantu starp atsevišķām dalībvalstīm un Pakistānu, ciktāl tā noteikumi ir nesaderīgi ar šo nolīgumu.

VII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro attiecībā uz teritoriju, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un Pakistānas teritoriju.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

20. pants

Spēkā stāšanās, termiņš un izbeigšana

1.   Šo nolīgumu puses apstiprina vai ratificē saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmajā dienā otrajā mēnesī pēc tā mēneša, kad puses viena otrai paziņo par 1. punktā minēto procedūru pabeigšanu.

3.   Neskarot starptautiskajās paražu tiesībās paredzētos pušu pienākumus uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos, šo nolīgumu un tā īstenošanas protokolus piemēro personām, kas Pakistānas un dalībvalstu teritorijās ir ieceļojuši pēc tā stāšanās spēkā.

4.   Katra puse jebkurā laikā var pārtraukt šo līgumu, oficiāli par to paziņojot otrai pusei. Nolīgums zaudē spēku pēc sešiem mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

21. pants

Pielikumi

Šā nolīguma I līdz VI pielikums ir tā sastāvdaļa.

Nolīgums ir sagatavots Briselē divtūkstoš devītā gada divdesmit sestajā oktobrī divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

I PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kuru uzrādīšana ir uzskatāma par valstspiederības pierādījumu (2. panta 1. punkts saistībā ar 6. panta 2. punktu)

Jebkāda veida īstas pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases, to skaitā bērnu pases),

valsts izsniegtās datorizētās personas apliecības,

īstas pilsonības apliecības.

II PIELIKUMS

To dokumentu saraksts, kuru uzrādīšana ir iemesls uzsākt valstspiederības noteikšanas procedūru (2. panta 1. punkts saistībā ar 6. panta 3. punktu)

Digitālie pirkstu nospiedumi vai citi biometriskie dati,

valsts izsniegtas pagaidu un provizoriskās personas apliecības, militārā dienesta apliecības un dzimšanas apliecības, ko izsniegusi pieteikuma saņēmējas puses valdība,

jebkuru šā nolīguma I pielikumā minēto dokumentu fotokopijas (1),

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas (1),

fotokopijas (1) no cita veida oficiāliem dokumentiem, kuros minēta vai norādīta pilsonība (piemēram dzimšanas apliecībām),

dienesta apliecības, jūrnieka grāmatiņas, kapteiņa dienesta apliecības vai šo dokumentu fotokopijas (1),

attiecīgās personas paziņojumi.


(1)  Šajā pielikumā “fotokopijas” ir Pakistānas vai dalībvalstu iestāžu oficiāli apliecinātas fotokopijas.

III PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kurus uzskata par pierādījumu līdzekļiem trešo valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem (3. panta 1. punkts saistībā ar 7. panta 1. punktu)

Ieceļošanas/izceļošanas zīmogs/atzīme attiecīgās personas ceļošanas dokumentā,

derīga vīza un/vai uzturēšanās atļauja, ko ir izsniegusi pieteikuma saņēmēja dalībvalsts.

IV PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kurus uzskata par pierādījumu līdzekļiem, ka jāuzsāk izmeklēšana par trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanu (3. pants saistībā ar 7. panta 2. punktu)

Oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki un citi ierēdņi vai bona fide liecinieki (piemēram, aviolīniju darbinieki), kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

pieteikuma iesniedzējas valsts kompetento iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas pieteikuma iesniedzējas valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos (piemēram, ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos),

ģimenes locekļu sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi,

attiecīgās personas paziņojums,

uz personas vārda izsniegtas biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes u. c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieteikuma saņēmējas valsts teritorijā,

uz personas vārda izsniegtas lidmašīnu vai kuģu reisu biļetes un/vai pasažieru saraksti, kas liecina par maršrutu pieteikuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā,

liecības tam, ka attiecīgā persona ir izmantojusi kurjerdienesta vai ceļojumu aģentūras pakalpojumus.

V PIELIKUMS

Image

Image

Image

VI PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 1. PANTA f) PUNKTU

Puses vienojas, ka, piemērojot 1. panta f) punktu, uzturēšanās atļaujas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties to teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 2. PANTA 1. PUNKTU

Puses ņem vērā, ka saskaņā ar spēkā esošo Pakistānas 1951. gada Likumu par pilsonību un saskaņā ar to izdotajiem noteikumiem Pakistānas pilsonis nevar atteikties no savas pilsonības, neiegūstot citas valsts pilsonību vai nesaņemot derīgu dokumentu, ar kuru tiek garantēta citas valsts pilsonības vai valstspiederības piešķiršana.

Puses vienojas par savstarpēju apspriešanos, ja un kad tas ir vajadzīgs.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 3. PANTU

Saskaņā ar 3. pantu puses principiāli centīsies katru trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz jebkuras puses teritoriju, atgriezt viņa izcelsmes valstī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 3. PANTA 1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

Puses vienojas, ka tikai tranzīta uzturēšanos lidostas kontrolējamā teritorijā neuzskata par “starpieceļošanu citā valstī” šo noteikumu nozīmē.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 8. PANTA 2. PUNKTU

Puses vienojas, ka attiecībā uz to dalībvalstu iesniegtajiem atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, kurās ar šo valstu tiesību aktiem maksimālais aizturēšanas laiks ir īsāks par vai vienāds ar 30 dienām, 8. panta 2. punktā noteiktais 30 kalendāro dienu termiņš, ja atbilde uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu ir pozitīva, ietver personas atpakaļuzņemšanai nepieciešamā ceļošanas dokumenta izsniegšanu, kā noteikts nolīguma 2. panta 2. punktā un 3. panta 4. punktā.

EIROPAS KOMISIJAS UN PAKISTĀNAS KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR LIKUMĪGU MIGRĀCIJU

Ņemot vērā, ka Pakistāna vēlas izmantot likumīgas migrācijas iespējas, kas pastāv Eiropas Savienības dalībvalstīs, puses vienojās, ka šā nolīguma piemērošana būs būtisks faktors, kas rosinās atsevišķas dalībvalstis piedāvāt likumīgas migrācijas iespējas Pakistānas pilsoņiem. Šajā kontekstā Eiropas Komisija aicina dalībvalstis atbilstīgi to tiesību aktiem uzsākt sarunas ar Pakistānu par likumīgas migrācijas iespējām Pakistānas pilsoņiem.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR TEHNISKO PALĪDZĪBU

Puses apņemas īstenot šo nolīgumu, pamatojoties uz kopīgu atbildību un līdzsvarotām partnerattiecībām solidaritātes garā, lai pārvaldītu migrācijas plūsmas starp Eiropas Savienību un Pakistānu.

Šajā kontekstā Eiropas Savienība ar Kopienas palīdzības programmām, jo īpaši Aeneas programmu, atbalstīs visu šā nolīguma komponentu īstenošanu, tostarp atbalstot atpakaļuzņemto personu readaptāciju un labklājību.

Šāds atbalsts var ietvert arī saikni starp migrāciju un attīstību, likumīgās ekonomiskās migrācijas organizēšanu un veicināšanu, nelikumīgās migrācijas problēmu risināšanu un migrantu aizsardzību pret ekspluatāciju un izslēgšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes valstspiederīgajiem. Šādos apstākļos Pakistānai un Dānijai būtu lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Islandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija nolīgumam par šo valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Pakistāna ar Islandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR VISAPTVEROŠU DIALOGU PAR MIGRĀCIJAS PĀRVALDĪBU

Puses apņemas uzsākt visaptverošu dialogu par migrācijas pārvaldību ar Apvienotās Komisijas starpniecību, kuru izveidos saskaņā ar EK un Pakistānas trešās paaudzes sadarbības nolīgumu. Šis dialogs ietvers jautājumus par vīzu politiku nolūkā vienkāršot tiešos personiskos kontaktus.


Top