Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 21. oktobris ), ar ko groza Lēmumu 2006/920/EK un 2008/231/EK par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmu apakšsistēmu “Satiksmes nodrošināšana un vadība” (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7179) Dokuments attiecas uz EEZ
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 280/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 21. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2006/920/EK un 2008/231/EK par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmu apakšsistēmu “Satiksmes nodrošināšana un vadība”

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7179)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/640/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2009. gada 17. jūlija ieteikumus par saskaņotiem ERTMS noteikumiem vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas un satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS (ERA/REC/2009-02/INT), par satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS pārskatīto P pielikumu ātrgaitas un parastajam dzelzceļam (ERA/REC/2009-03/INT), par satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS pārskatīto T pielikumu parastajam dzelzceļam (ERA/REC/2009-04/INT) un par grozījumu, kura mērķis ir saskaņot Direktīvu 2007/59/EK un satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS attiecībā uz vilcienu vadītāju kompetences nodrošināšanu (ERA/REC/2009-05/INT),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 (2) 12. pants paredz, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūra (turpmāk “Aģentūra”) nodrošina, lai savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (turpmāk “SITS”) tiktu pielāgotas tehniskā progresa un tirgus tendencēm un sociālajām prasībām, kā arī sniedz priekšlikumus Komisijai par SITS grozījumiem, ko tā uzskata par nepieciešamiem.

(2)

Komisija, pieņemot 2007. gada 13. jūlija Lēmumu C(2007) 3371, deva Aģentūrai vispārīgu pilnvarojumu veikt noteiktus pasākumus saskaņā ar Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (4). Saskaņā ar šā vispārīgā pilnvarojuma noteikumiem Aģentūra tika lūgta pārskatīt parastā dzelzceļa satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS, kas pieņemta ar Komisijas Lēmumu 2006/920/EK (5), un pārskatīto ātrgaitas dzelzceļa satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS, kas pieņemta ar Komisijas Lēmumu 2008/231/EK (6), kā arī sniegt tehniskus atzinumus par būtiskajām kļūdām un publicēt sarakstu ar atklātajām maznozīmīgajām kļūdām.

(3)

Eiropas vilcienu kustības vadības sistēma (turpmāk “ETCS”) un Globālā mobilo sakaru sistēma dzelzceļiem (turpmāk “GSM-R”) ir uzskatāma par nozīmīgu līdzekli ceļā uz harmonizētu Eiropas dzelzceļu sistēmu. Tādēļ iespējami drīz ir jāharmonizē šo sistēmu noteikumi. Ievērojot šo principu, SITS ir iekļautas ETCS un GSM-R specifikācijas.

(4)

Ir būtiski, lai SITS iekļautās prasības būtu vienotas un nepārprotamas. Tas nozīmē arī, ka uz dažādām SITS nevar attiecināt tehniskās prasības atšķirīgos to izstrādes posmos. Tādēļ uz visām SITS ir jāattiecina vienādas tehniskās prasības.

(5)

Lai harmonizētu attiecīgos noteikumus, kas iekļauti SITS attiecībā uz Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmu, noteikumi par ekspluatācijas aspektiem ir jāpublicē Aģentūras tīmekļa vietnē kā tehnisks dokuments.

(6)

Parastā dzelzceļa satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS ir jāparedz tādas pašas atsauces, kādas ir paredzētas pārskatītajās ātrgaitas dzelzceļa satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS.

(7)

Pārskatot tehnisko dokumentu “SITS OPE A pielikums”, ir jāievēro “pārmaiņu kontroles pārvaldības process (CCM)”, ko piemēro tehnisko ERTMS specifikāciju validēšanā.

(8)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 32. panta 1. punktu katram riteklim ir jāsaņem Eiropas ritekļa numurs (EVN), kad tiek izsniegta pirmā atļauja par nodošanu ekspluatācijā. Saskaņā ar Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (7), EVN reģistrē valsts ritekļu reģistrā, ko uztur un atjaunina attiecīgās dalībvalsts norīkota valsts struktūra.

(9)

Ritekļu identifikācijas prasības, kas noteiktas satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS P pielikumā (ātrgaitas un parastajiem dzelzceļiem), ir jāpārskata, lai ņemtu vērā izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas veiktas ar Direktīvu 2008/57/EK un Lēmumu 2007/756/EK. Tehniskā progresa dēļ arvien palielinās tehnisko kodu skaits, tāpēc Aģentūrai jāuzdod publicēt un atjaunināt šādu tehnisko kodu sarakstus.

(10)

Prasības attiecībā uz bremzēšanas raksturojumu ir atklāts jautājums parastā dzelzceļa satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS. Bremzēšanas raksturojuma operacionālie aspekti ir jāharmonizē.

(11)

Prasības vilcienu vadītāju profesionālās kompetences un fiziskās un psiholoģiskās sagatavotības jomā ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK (8). Lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, šādas prasības nav jāiekļauj satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS.

(12)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/920/EK un 2008/231/EK.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/920/EK grozījumi

Lēmumu 2006/920/EK groza šādi:

a)

iekļauj šādu 1.a un 1.b pantu:

“1.a pants

Tehnisko kodu pārvaldība

1.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) savā tīmekļa vietnē publicē to tehnisko kodu sarakstus, kas minēti P9., P10., P11., P12. un P13. pielikumā.

2.   ERA regulāri atjaunina 1. punktā minētos kodu sarakstus un informē Komisiju par to attīstību. Komisija ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu, informē dalībvalstis par šo tehnisko kodu attīstību.

1.b pants

Līdz 2013. gada 31. decembrim, ja riteklis tiek pārdots vai iznomāts uz nepārtrauktu laikposmu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, un ja visi tehniskie rādītāji, ar kuriem šo ritekli atļāva nodot ekspluatācijā, paliek nemainīti, tā Eiropas ritekļa numuru (EVN) var mainīt, ritekli reģistrējot no jauna un atsaucot iepriekšējo reģistrāciju.

Ja šī jaunā reģistrācija attiecas uz dalībvalsti, kas nav pirmās reģistrācijas dalībvalsts, reģistrējošā iestāde, kas ir kompetenta attiecībā uz jauno reģistrāciju, var pieprasīt ar iepriekšējo reģistrāciju saistīto dokumentu kopijas.

Šāda EVN maiņa neierobežo Direktīvas 2008/57/EK 21. līdz 26. panta piemērošanu attiecībā uz atļaujas saņemšanas procedūrām.

Administratīvos izdevumus, kas radušies, mainot EVN, sedz pieteikuma iesniedzējs, kurš lūdz EVN nomaiņu.”;

b)

pielikumus groza tā, kā izklāstīts I pielikumā.

2. pants

Lēmuma 2008/231/EK grozījumi

Lēmumu 2008/231/EK groza šādi:

a)

iekļauj šādu 1.a un 1.b pantu:

“1.a pants

Tehnisko kodu pārvaldība

1.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) savā tīmekļa vietnē publicē to tehnisko kodu sarakstus, kas minēti P9., P10., P11., P12. un P13. pielikumā.

2.   ERA regulāri atjaunina 1. punktā minētos kodu sarakstus un informē Komisiju par to attīstību. Komisija ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu, informē dalībvalstis par šo tehnisko kodu attīstību.

1.b pants

Līdz 2013. gada 31. decembrim, ja riteklis tiek pārdots vai iznomāts uz nepārtrauktu laikposmu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, un ja visi tehniskie rādītāji, ar kuriem šo ritekli atļāva nodot ekspluatācijā, paliek nemainīti, tā Eiropas ritekļa numuru (EVN) var mainīt, ritekli reģistrējot no jauna un atsaucot iepriekšējo reģistrāciju.

Ja šī jaunā reģistrācija attiecas uz dalībvalsti, kas nav pirmās reģistrācijas dalībvalsts, reģistrējošā iestāde, kas ir kompetenta attiecībā uz jauno reģistrāciju, var pieprasīt ar iepriekšējo reģistrāciju saistīto dokumentu kopijas.

Šāda EVN maiņa neierobežo Direktīvas 2008/57/EK 21. līdz 26. panta piemērošanu attiecībā uz atļaujas saņemšanas procedūrām.

Administratīvos izdevumus, kas radušies, mainot EVN, sedz pieteikuma iesniedzējs, kurš lūdz EVN nomaiņu.”;

b)

pielikumus groza tā, kā izklāstīts II pielikumā.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2010. gada 25. oktobra.

Tomēr I pielikuma 6. punktu un II pielikuma 5. punktu piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 21. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp.

(4)  OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 359, 18.12.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 84, 26.3.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.

(8)  OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 2006/920/EK pielikumus groza šādi.

1.

Pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.2.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“2.2.1.   PERSONĀLS UN VILCIENI

SITS 4.6. un 4.7. apakšiedaļa attiecas uz personālu, kas veic tādus drošībai būtiskus uzdevumus kā vilciena pavadīšana, ja tie saistīti ar valsts robežas(-u) šķērsošanu un darbu aiz jebkuras vietas(-ām), kas infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā ir noteikta(-as) kā “robeža” un iekļauta(-as) tā drošības atļaujā.

Iedaļu “4.6.2. Valodu zināšanas” papildus piemēro vilcienu vadītājiem, kā paredzēts Direktīvas 2007/59/EK VI pielikuma 8. punktā.

Ja darbs jāveic tikai līdz jebkurai “robežai”, kā aprakstīts šīs iedaļas pirmajā daļā, netiek uzskatīts, ka personāls šķērso valsts robežu.

Uz personālu, kas veic tādus drošībai būtiskus uzdevumus kā dispečera pienākumi un vilcienu kustības atļaušana, attiecas profesionālās kvalifikācijas un veselības un drošības nosacījumu savstarpēja atzīšana starp dalībvalstīm.

Uz personālu, kas veic tādus drošībai būtiskus uzdevumus, kuri saistīti ar pēdējiem vilciena sagatavošanas darbiem, pirms tas šķērso valsts robežu(-as) un strādā aiz jebkuras “robežas”, kā aprakstīts šīs iedaļas pirmajā daļā, attiecas 4.6. apakšiedaļa par veselības un drošības nosacījumu savstarpēju atzīšanu starp dalībvalstīm. Ja visi ritekļi vilcienā, kas šķērso valsts robežu, šķērso to tikai līdz “robežai”, kā aprakstīts šīs iedaļas pirmajā daļā, netiek uzskatīts, ka vilciens veic pārrobežu pārvadājumus.

Minēto noteikumu kopsavilkumu var izteikt šādās tabulās.

Personāls, kas nodrošina tādu vilcienu darbību, kuri šķērso valsts robežu un turpina kustību aiz vietas, kas noteikta kā “robeža”

Uzdevums

Profesionālā kvalifikācija

Medicīniskās prasības

Vilciena pavadīšana

4.6.

4.7.

Vilciena kustības atļaušana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena sagatavošana

4.6.

Savstarpēja atzīšana

Vilciena dispečera pienākumi

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana


Personāls, kas nodrošina tādu vilcienu darbību, kuri nešķērso valsts robežu vai šķērso to tikai līdz vietai, kas noteikta kā “robeža”

Uzdevums

Profesionālā kvalifikācija

Medicīniskās prasības

Vilciena pavadīšana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena kustības atļaušana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena sagatavošana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena dispečera pienākumi

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana”

b)

pielikuma 2.2.2. iedaļas ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Līdz ar to Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmas (ETCS) un Globālās mobilo sakaru sistēmas dzelzceļiem (GSM-R) detalizēti darbības noteikumi tagad ir noteikti šo SITS A pielikumā.”;

c)

pielikuma 4.2.2.6.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.2.2.6.2.   Bremzēšanas raksturojums

Infrastruktūras pārvaldītājam (IP) ir jānodrošina dzelzceļa uzņēmumam (DzU) faktiskais nepieciešamais bremzēšanas raksturojums. Vajadzības gadījumā šie dati ietver nosacījumus to bremžu sistēmu lietošanai, kuras var ietekmēt infrastruktūru, piemēram, attiecībā uz magnētiskajām, rekuperatīvajām un induktīvajām bremzēm.

Dzelzceļa uzņēmums ir atbildīgs par to, lai vilcienam būtu pietiekams bremzēšanas raksturojums, izstrādājot bremzēšanas noteikumus, kas uzņēmuma personālam jāievēro.

Noteikumi par bremzēšanas raksturojumu ir jāpārvalda infrastruktūras pārvaldītāja un dzelzceļa uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmas ietvaros.

Papildu prasības ir izklāstītas T pielikumā.”;

d)

pielikuma 4.3.2.6. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.2.6.    Smiltnīcas izmantošana. Obligātie uz profesionālo kvalifikāciju attiecināmie elementi vilciena vadīšanai

Attiecībā uz smiltnīcas izmantošanu ir saskarne starp šīs SITS B pielikumu (C1. iedaļa), no vienas puses, un parastā dzelzceļa sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas SITS 4.2.11. apakšiedaļu (Savietojamība ar lauka iekārtu vilciena pozicionēšanas sistēmām) un A pielikuma 1. papildinājuma 4.1. punktu (kā minēts 4.3.1.10. apakšiedaļā), no otras puses.”;

e)

pielikuma 4.3.3.11. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.3.11.   Vilciena sastādīšana, L pielikums

Starp šīs SITS 4.2.2.5. apakšiedaļu un L pielikumu un ritošā sastāva SITS (Kravas vagoni) 4.2.3.5. apakšiedaļu (Gareniskie saspiešanas spēki) ir saskarne attiecībā uz vilciena vadīšanu, vilciena apkopi un ritekļu sadalījumu vilcienā.

Ar ritošā sastāva SITS turpmākajām versijām būs saskarne, kad tajās apskatīs vilces vienības un pasažieru vagonus.”;

f)

pielikuma 4.6.1. iedaļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Uz profesionālo kompetenci attiecināmie obligātie elementi atsevišķu pienākumu izpildei ir iekļauti J un L pielikumā.”;

g)

pielikuma 4.6.3.1. iedaļas C un D punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“C.   Sākotnējā novērtēšana

pamatnosacījumi,

novērtēšanas programma, iekļaujot praktiskus pārbaudījumus,

pasniedzēju kvalifikācija,

kompetenci apliecinoša sertifikāta piešķiršana.

D.   Kompetences uzturēšana

kompetences uzturēšanas principi,

izmantojamās metodes,

kompetences uzturēšanas procesa formalizēšana,

novērtēšanas process.”;

h)

pielikuma 4.6.3.2.3.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.6.3.2.3.1.   Zināšanas par maršrutu

Dzelzceļa uzņēmumam jānosaka process, kādā vilciena apkalpe apgūst un uztur zināšanas par maršrutiem, kuros kursē vilciens. Šim procesam jābūt:

pamatotam uz informāciju, ko par maršrutu sniedzis infrastruktūras pārvaldītājs, un

saskaņā ar šīs SITS 4.2.1. apakšiedaļā aprakstīto procesu.”;

i)

pielikuma 4.7.5.4. iedaļu svītro;

j)

pielikuma 4.7.6. iedaļu svītro;

k)

pielikuma 7.3.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“7.3.2.   ĪPAŠO GADĪJUMU SARAKSTS

Ar nodomu atstāts tukšs.”

2.

A1. un A2. pielikumu aizstāj ar šādu A pielikumu.

“A PIELIKUMS

ERTMS/ETCS UN ERTMS/GSM-R EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

ERTMS/ETCS un ERTMS/GSM-R ekspluatācijas noteikumi ir izklāstīti tehniskajā dokumentā “ETCS un GSM-R noteikumi un principi. 1. redakcija”, kas publicēts ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).”

3.

G pielikumā tabulu groza šādi:

a)

parametram “Veselības un drošības nosacījumi” slejā “Katra parametra verificējamie elementi” svītro pozīciju “grūtniecību (vilcienu mašīnistēm)”;

b)

parametram “Veselības un drošības nosacījumi” rindu ar tekstu “Īpašas prasības vilcienu mašīnistiem: redze, dzirdes/runas prasības, antropometrija” svītro līdz ar atsauci uz 4.7.6. iedaļu.

4.

H pielikumu svītro.

5.

N pielikumā svītro tabulas pēdējo rindu (4.7.6. Īpašas prasības attiecībā uz vilciena mašīnista pienākumiem).

6.

P, P1., P2., P3., P4., P5., P6., P7., P8., P9., P10., P11., P12. un P13. pielikumu aizstāj ar šādiem pielikumiem:

“P PIELIKUMS

RITEKĻU IDENTIFIKĀCIJA

1.   Vispārīgas piezīmes

Šajā pielikumā raksturots Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītais marķējums, ko saskatāmi norāda uz ritekļa, lai nodrošinātu tā unikālu un pastāvīgu identifikāciju ekspluatācijas laikā. Šeit nav raksturoti citi numuri vai marķējumi, kas jau ir iegravēti vai pastāvīgi piestiprināti šasijai vai ritekļa galvenajām sastāvdaļām to ražošanas procesā.

2.   Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītie saīsinājumi

Katrs dzelzceļa riteklis saņem numuru, ko veido 12 cipari (tā dēvēto Eiropas ritekļa numuru (EVN)) ar šādu struktūru:

Ritošā sastāva grupa

Savstarpējās izmantojamības iespēja un ritekļa tips

[2 cipari]

Valsts, kurā riteklis ir reģistrēts

[2 cipari]

Tehniskie parametri

[4 cipari]

Sērijas numurs

[3 cipari]

Pārbaudes cipars

[1 cipars]

Vagoni

00 līdz 09

10 līdz 19

20 līdz 29

30 līdz 39

40 līdz 49

80 līdz 89

[papildu informācija P6. pielikumā]

01 līdz 99

[papildu informācija P4. pielikumā]

0000 līdz 9999

[papildu informācija P9. pielikumā]

000 līdz 999

0 līdz 9

[papildu informācija P3. pielikumā]

Piekabināmie pasažieru vagoni

50 līdz 59

60 līdz 69

70 līdz 79

[papildu informācija P7. pielikumā]

0000 līdz 9999

[papildu informācija P10. pielikumā]

No 000 līdz 999

Vilces ritošais sastāvs un vilciena sastāva vienības, kas sakabinātas konstantā vai iepriekš noteiktā veidā

90 līdz 99

[papildu informācija P8. pielikumā]

0000000 līdz 8999999

[šo ciparu nozīmi nosaka dalībvalstis, iespējams, slēdzot divpusējus vai daudzpusējus nolīgums]

Īpašie ritekļi

9000 līdz 9999

[papildu informācija P11. pielikumā]

000 līdz 999

Konkrētā valstī pietiek ar septiņiem cipariem, kas raksturo tehniskos parametrus un sērijas numuru, lai unikālā veidā identificētu ritekli, kas pieder pie piekabināmo pasažieru vagonu vai īpašo ritekļu grupas (1).

Numuru noslēdz alfabētiskie marķējumi:

a)

marķējumi, kas saistīti ar savstarpējās izmantojamības iespēju (papildu informācija P5. pielikumā);

b)

ritekļa reģistrācijas valsts saīsinātais apzīmējums (papildu informācija P4. pielikumā);

c)

ritekļa turētāja marķējums (papildu informācija P1. pielikumā);

d)

tehniskos parametrus apzīmējoši saīsinājumi (papildu informācija P12. pielikumā par vagoniem un P13. pielikumā par piekabināmajiem pasažieru vagoniem).

3.   Numura piešķiršana

Eiropas ritekļa numurs ir jāpiešķir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmumā 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas.

Eiropas ritekļa numuru maina, kad tas ritekļa tehniskās modifikācijas rezultātā vairs neatspoguļo savstarpējās izmantojamības iespējas vai tehniskos parametrus saskaņā ar šo pielikumu. Šādu tehnisko modifikāciju rezultātā var būt vajadzīga jauna atļauja nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Savstarpējās izmantojamības direktīvas 2008/57/EK 20. līdz 25. pantu.

P1. PIELIKUMS

RITEKĻA TURĒTĀJA MARĶĒJUMS

1.   Ritekļa turētāja marķējuma (RTM) definīcija

Ritekļa turētāja marķējums (RTM) ir alfabētisks kods, ko veido divi līdz pieci burti (2 4 5 9). Ar RTM apzīmē katru dzelzceļa ritekli, norādot to līdzās Eiropas ritekļa numuram. RTM identificē ritekļa turētāju, kā norādīts valsts ritošā sastāva reģistrā.

RTM ir unikāls un derīgs visās valstīs, kurās ir spēkā šī SITS, un visās valstīs, kas noslēdz nolīgumu, kurā paredzēta ritekļu numurēšanas un ritekļu turētāja marķējuma sistēmas izmantošana, kā aprakstīts šajā SITS.

2.   Ritekļa turētāja marķējuma formāts

RTM apzīmē ritekļa turētāja pilnu nosaukumu vai tā saīsinājumu iespējami atpazīstamā veidā. Var izmantot visus 26 latīņu alfabēta burtus. RTM burtus raksta kā lielos burtus. Burtus, kas nav turētāja nosaukumā ietilpstošo vārdu pirmie burti, var rakstīt ar mazajiem burtiem. Pārbaudot unikalitāti, mazos burtus uzskata par lielajiem burtiem.

Burtiem var būt diakritiskās zīmes (3 6 10). Pārbaudot unikalitāti, diakritiskās zīmes, kas izmantotas šajos burtos, neņem vērā.

Ritekļiem, kuru turētājs atrodas valstī, kurā neizmanto latīņu alfabētu, aiz RTM, atdalot ar slīpsvītru (“/”), var norādīt RTM tulkojumu šā turētāja izmantotajā alfabētā. Datu apstrādē šo tulkoto RTM neņem vērā.

3.   Noteikumi par ritekļa turētāja marķējuma piešķiršanu

Ritekļa turētājam var piešķirt vairākus RTM gadījumos, ja:

ritekļa turētājam ir oficiāls nosaukums vairākās valodās,

ritekļa turētājam ir pamatoti iemesli savā organizācijā atsevišķi nodalīt dažādus vagonu parkus.

Vienotu RTM var piešķirt uzņēmumu grupai, kas:

pieder pie vienotas korporatīvas struktūras (piemēram, holdinga struktūras),

pieder pie vienotas korporatīvas struktūras, kurā viena organizācija ir norīkota un pilnvarota kārtot visus jautājumus pārējo organizāciju vārdā,

ir pilnvarojusi vienu atsevišķu juridisko personu kārtot visus jautājumus šīs uzņēmumu grupas vārdā, un šādā gadījumā minētā juridiskā persona ir turētājs.

4.   Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs un to piešķiršanas kārtība

RTM reģistrs ir publisks reģistrs, un to atjaunina reālā laikā.

Pieteikumu RTM saņemšanai iesniedz pieteikuma iesniedzēja valsts kompetentajā iestādē un pārsūta ERA. RTM var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

RTM turētājam pēc RTM izmantošanas beigām ir jāinformē valsts kompetentā iestāde, un valsts kompetentā iestāde pārsūta šo informāciju ERA. Tad RTM tiks anulēts, tiklīdz turētājs būs pierādījis, ka visiem attiecīgajiem ritekļiem ir nomainīts marķējums. Tas netiks atkārtoti piešķirts 10 gadu laikposmā, ja vien to atkārtoti nepiešķirs tā sākotnējam turētājam vai citam turētājam pēc sākotnējā turētāja pieprasījuma.

RTM var nodot citam turētājam, kurš ir sākotnējā turētāja tiesību pārņēmējs. RTM saglabā derīgumu, ja RTM turētājs maina savu nosaukumu uz tādu nosaukumu, kuram nav līdzības ar RTM.

P2. PIELIKUMS

NUMURA UN AR TO SAISTĪTĀ ALFABĒTISKĀ MARĶĒJUMA UZRAKSTS UZ KORPUSA

1.   Vispārīgi nosacījumi ārējam marķējumam

Lielie burti un cipari, kas veido marķējuma uzrakstu, ir vismaz 80 mm augsti, rakstīti ar sarakstes kvalitātē esošām bezserifa (sans serif) rakstu zīmēm. Mazāku augstumu var izmantot tikai tad, ja nepastāv cita iespēja kā izvietot marķējumu uz stieņiem.

Marķējumu nenovieto augstāk par diviem metriem virs sliežu līmeņa.

2.   Vagoni

Marķējumu uz vagona korpusa raksta šādi:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Vagoniem, uz kuru korpusa nav pietiekami daudz vietas šādam marķējumam, jo īpaši platformām, marķējumu veic šādi:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Ja uz vagona raksta vienu vai vairākus valsts nozīmes marķējuma burtus, šo valsts marķējumu uzrāda pēc starptautiskā burtu marķējuma un atdala ar defisi šādi:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Pasažieru vagoni un piekabināmie pasažieru vagoni

Numuru norāda uz katras ritekļa sānsienas šādā veidā:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Ritekļa reģistrācijas valsts un tehnisko parametru marķējumu norāda tieši pirms, aiz vai zem Eiropas ritekļa numura.

Pasažieru vagoniem, kuriem ir mašīnista kabīne, Eiropas ritekļa numuru norāda arī kabīnes iekšpusē.

4.   Lokomotīves, motorvagoni un īpašie ritekļi

Eiropas ritekļa numuru marķē uz katras vilces sastāva sānsienas šādā veidā:

92 10 1108 062-6

Eiropas ritekļa numuru norāda arī katras vilces ritošā sastāva kabīnes iekšpusē.

Turētājs var pievienot savu ekspluatācijā izmantojamo numura marķējumu (tas lielākoties sastāv no sērijas numura cipariem, ko papildina alfabētisks kods), norādot to lielākiem burtiem nekā Eiropas ritekļa numuru. Turētājs var izvēlēties vietu, kur norādīt savu numura marķējumu; tomēr visu laiku ir jānodrošina iespēja viegli identificēt EVN, atšķirot to no turētāja paša numura marķējuma.

P3. PIELIKUMS

NOTEIKUMI PĀRBAUDES CIPARA NOTEIKŠANAI (12. CIPARS)

Pārbaudes ciparu nosaka šādi:

par ciparu, kas pamatnumurā atrodas pāra pozīcijās (skaitot no labās puses), vērtību pieņem to decimālo vērtību,

ciparus, kas pamatnumurā atrodas nepāra pozīcijās (skaitot no labās puses), reizina ar 2,

pēc tam aprēķina summu, saskaitot ciparus pāra pozīcijās un visus tos ciparus, kas veido no nepāra pozīcijām iegūtos starpreizinājumus,

šajā summā patur tikai pēdējo ciparu,

saskaitāmais, ar kuru saskaitot šo pēdējo ciparu summā iegūtu 10, ir pārbaudes cipars; ja šis pēdējais cipars ir nulle, arī pārbaudes cipars ir nulle.

Piemēri

1. —

Ja pamatnumurs ir

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Šajā summā pēdējais cipars ir 2.

Tātad pārbaudes cipars ir 8, un pamatnumurs kļūst par reģistrācijas numuru 33 84 4796 100 - 8.

2. —

Ja pamatnumurs ir

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Šajā summā pēdējais cipars ir 0.

Tātad pārbaudes cipars ir 0, un pamatnumurs kļūst par reģistrācijas numuru 31 51 3320 198 - 0.

P4. PIELIKUMS

RITEKĻU REĢISTRĀCIJAS VALSTU KODI (3.–4. CIPARS UN ABREVIATŪRA)

Informācija par trešām valstīm ir sniegta tikai informatīvos nolūkos.

Valsts

Valsts alfabētiskais kods (2 4 5 9)

Valsts ciparu kods

Albānija

AL

41

Alžīrija

DZ

92

Apvienotā Karaliste

GB

70

Armēnija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbaidžāna

AZ

57

Baltkrievija

BY

21

Beļģija

B

88

Bosnija un Hercegovina

BIH

49

Bulgārija

BG

52

Čehija

CZ

54

Dānija

DK

86

Dienvidkoreja

ROK

61

Ēģipte

ET

90

Francija

F

87

Grieķija

GR

73

Gruzija

GE

28

Horvātija

CR

78

Igaunija

EST

26

Irāna

IR

96

Irāka

IRQ (2 4 5 9)

99

Itālija

I

83

Izraēla

IL

95

Īrija

IRL

60

Japāna

J

42

Kazahstāna

KZ

27

Kipra

CY

 

Kirgizstāna

KS

59

Krievija

RUS

20

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Ķīna

RC

33

Latvija

LV

25

Libāna

RL

98

Lietuva

LT

24

Lihtenšteina

FL

 

Luksemburga

L

82

Maķedonija

MK

65

Malta

M

 

Maroka

MA

93

Melnkalne

ME

62

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Nīderlande

NL

84

Norvēģija

N

76

Polija

PL

51

Portugāle

P

94

Rumānija

RO

53

Serbija

SRB

72

Sīrija

SYR

97

Slovākija

SK

56

Slovēnija

SLO

79

Somija

FIN

10

Spānija

E

71

Šveice

CH

85

Tadžikistāna

TJ

66

Tunisija

TN

91

Turcija

TR

75

Turkmenistāna

TM

67

Ukraina

UA

22

Ungārija

H

55

Uzbekistāna

UZ

29

Vācija

D

80

Vjetnama

VN (2 4 5 9)

32

Ziemeļkoreja

PRK (2 4 5 9)

30

Zviedrija

SE

74

P5. PIELIKUMS

ALFABĒTISKAIS MARĶĒJUMS, KAS NORĀDA SAVSTARPĒJAS IZMANTOJAMĪBAS IESPĒJU

“TEN”: riteklis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tas atbilst visām attiecīgajām SITS, kas ir spēkā brīdī, kad notiek nodošana ekspluatācijā, un to ir atļauts nodot ekspluatācijā saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 22. panta 1. punktu,

tam ir piešķirta atļauja, kas derīga visās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 23. panta 1. punktu, vai arī tas ir saņēmis individuālas atļaujas visās dalībvalstīs.

“PPV/PPW”: riteklis, kas atbilst PPV/PPW vai PGW nolīguma prasībām (OSJD valstīs)

(oriģinālā: PPV/PPWППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGWПГВ (Правила пользования грузовыми вагонами)).

Piezīmes

a)

Ritekļi ar apzīmējumu TEN atbilst P6. pielikumā noteiktā ritekļa numura pirmā cipara kodam no 0 līdz 3.

b)

Ritekļi, kuri nav saņēmuši atļauju ekspluatācijai visās dalībvalstīs, ir jāmarķē, norādot dalībvalstis, kurās tie ir saņēmuši atļauju. Atļaujas piešķīrušo dalībvalstu nosaukumi ir jānorāda atbilstīgi kādam no turpmākajiem attēliem, kur D apzīmē dalībvalsti, kas ir piešķīrusi pirmo atļauju (šajā gadījumā Vāciju), bet F apzīmē otro atļauju piešķīrušo dalībvalsti (šajā gadījumā Franciju). Dalībvalstu kodi tiek piešķirti atbilstīgi P4. pielikumam. Tas var attiekties uz ritekļiem, kuri atbilst SITS vai kuri neatbilst SITS. Šie ritekļi atbilst P6. pielikumā noteiktā ritekļa numura pirmā cipara kodam 4 vai 8.

Image

Image

P6. PIELIKUMS

SAVSTARPĒJĀS IZMANTOJAMĪBAS KODI, KO LIETO VAGONIEM (1.–2. CIPARS)

 

2. cipars

1. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. cipars

1. cipars

 

 

Sliežu ceļa platums

Fiksēts vai maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts vai maināms

Sliežu ceļa platums

 

TEN  (2 4 5 9)

un/vai

COTIF  (3 6 10),

un/vai

PPV/PPW

0

ar asīm

Neizmanto

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF vagoni

Neizmanto (8)

PPV/PPW vagoni

(ar maināmu gabarītu)

ar asīm

0

1

ar ratiņiem

ar ratiņiem

1

TEN  (2 4 5 9)

un/vai

COTIF  (3 6 10),

un/vai

PPV/PPW

2

ar asīm

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF vagoni

PPV/PPW vagoni

(ar fiksētu gabarītu)

ar asīm

2

3

ar ratiņiem

ar ratiņiem

3

Citi vagoni

4

ar asīm (7 11)

Tehniskās apkopes vagoni

Citi vagoni

Vagoni ar īpašu numerāciju attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas netiek ekspluatēti ES teritorijā

ar asīm

4

8

ar ratiņiem (7 11)

ar ratiņiem

8

 

 

Satiksme

Iekšzemes satiksme vai starptautiskā satiksme pēc īpaša nolīguma

 

 

 

1. cipars

2. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. cipars

2. cipars

P7. PIELIKUMS

KODI PIEKABINĀMO PASAŽIERU VAGONU STARPTAUTISKAS SATIKSMES IESPĒJU NORĀDĪŠANAI (1.–2. CIPARS)

 

Iekšzemes satiksme

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF  (3 6 10), un/vai PPV/PPW

Iekšzemes satiksme vai starptautiskā satiksme pēc īpaša nolīguma

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF  (3 6 10)

PPV/PPW

2. cipars

1. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Ritekļi iekšzemes satiksmei

Ritekļi ar fiksētu gabarītu bez gaisa kondicionēšanas (tostarp vagoni automobiļu pārvadāšanai)

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) bez gaisa kondicionēšanas

Neizmanto

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) bez gaisa kondicionēšanas

Vēsturiskie ritekļi

Neizmanto (7 11)

Ritekļi ar fiksētu gabarītu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un maināmiem ratiņiem

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un asīm ar pielāgojamu gabarītu

6

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un ar gaisa kondicionēšanu

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) un ar gaisa kondicionēšanu

Vagoni, kas paredzēti automobiļu pārvadāšanai

Neizmanto (7 11)

7

Hermētiski ritekļi ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Neizmanto

Hermētiski ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Citi ritekļi

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

P8. PIELIKUMS

VILCES RITOŠĀ SASTĀVA TIPI UN TO VILCIENA SASTĀVA VIENĪBU TIPI, KAS SAKABINĀTAS KONSTANTĀ VAI IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ VEIDĀ (1.–2. CIPARS)

Pirmais cipars ir “9”.

Ja otrais cipars raksturo vilces ritošā sastāva tipu, obligāti jālieto šādi kodi:

Kods

Vispārīgais ritekļa tips

0

Dažādi

1

Elektrolokomotīve

2

Dīzeļlokomotīve

3

Elektrovilciens (ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

4

Elektrovilciens (izņemot ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

5

Dīzeļvilciens [motorvagons vai piekabināmais vagons]

6

Specializēts piekabināmais vagons

7

Manevru elektrolokomotīve

8

Manevru dīzeļlokomotīve

9

Īpašs riteklis

P9. PIELIKUMS

VAGONU STANDARTA SKAITLISKAIS MARĶĒJUMS (5.–8. CIPARS)

Šajā pielikumā norādīts skaitliskais marķējums, kas saistīts ar vagona galvenajiem tehniskajiem parametriem, un šo marķējumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P10. PIELIKUMS

TEHNISKO PARAMETRU KODI PIEKABINĀMAJIEM PASAŽIERU VAGONIEM (5.–6. CIPARS)

P10. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P11. PIELIKUMS

TEHNISKO PARAMETRU KODI ĪPAŠAJIEM RITEKĻIEM (6.–8. CIPARS)

P11. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P12. PIELIKUMS

BURTU MARĶĒJUMS VAGONIEM, IZŅEMOT LOCĪKLAS VAGONUS UN VAGONU SEKCIJAS

P12. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P13. PIELIKUMS

BURTU MARĶĒJUMS PIEKABINĀMAJIEM PASAŽIERU VAGONIEM

P13. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

7.

P14. pielikumu atceļ.

8.

T pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“T PIELIKUMS

BREMZĒŠANAS RAKSTUROJUMS

Infrastruktūras pārvaldītāja uzdevums

Infrastruktūras pārvaldītājs informē dzelzceļa uzņēmumu par bremzēšanas raksturojumu, kāds nepieciešams katram maršrutam, un sniedz informāciju par maršruta īpatnībām. Infrastruktūras pārvaldītājam ir jānodrošina maršruta īpatnību ietekmes un ar sliežu ceļu saistīto rezerves vērtību iekļaušana nepieciešamajā bremzēšanas raksturojumā.

Nepieciešamo bremzēšanas raksturojumu izsaka kā bremzēšanas slodzes procentuālo attiecību, ja vien infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa uzņēmums nav vienojušies par citu vienību bremzēšanas raksturojuma izteikšanai (piemēram, bremzētās tonnas, bremzēšanas spēki, ātruma samazināšanas vērtības, ātruma samazināšanas profili).

Vilciena sastāva vienībām un konstantiem vilcienu sastāviem infrastruktūras pārvaldītājam ir jāizsaka bremzēšanas raksturojuma prasības ātruma samazināšanas vērtībās, ja to pieprasa dzelzceļa uzņēmums.

Dzelzceļa uzņēmuma uzdevums

Dzelzceļa uzņēmums nodrošina, lai katrs vilciens atbilstu bremzēšanas raksturojumam, ko pieprasa infrastruktūras pārvaldītājs, vai pārsniegtu to. Tādējādi dzelzceļa uzņēmums aprēķina vilciena bremzēšanas raksturojumu, ņemot vērā vilciena sastāvu.

Dzelzceļa uzņēmumam ir jāņem vērā ritekļa vai vilciena sastāva vienības bremzēšanas raksturojums, kas noteikts, nododot to ekspluatācijā. Ir jāņem vērā ar ritošo sastāvu saistītās rezerves vērtības, piemēram, bremžu drošums un darbgatavība. Dzelzceļa uzņēmumam ir jāņem vērā arī informācija par maršruta īpatnībām, kas ietekmē vilciena darbību, regulējot bremzēšanas raksturojumu tā, lai varētu apstādināt un nostiprināt vilcienu.

Bremzēšanas raksturojumu, kas iegūts, pārbaudot konkrētu vilcienu (piemēram, vilciena sastāvu, bremžu darbgatavību, bremžu iestatījumus), izmantos kā atsauces vērtību, uz kuru balstīt jebkuru šim vilcienam vēlāk piemērojamo ekspluatācijas noteikumu.

Bremzēšanas raksturojuma nenodrošināšana

Infrastruktūras pārvaldītājam ir jāizstrādā noteikumi, ko piemēro, ja vilciens nespēj nodrošināt nepieciešamo bremzēšanas raksturojumu, un šie noteikumi ir jānodod dzelzceļa uzņēmumu rīcībā.

Ja vilciens nespēj nodrošināt nepieciešamo bremzēšanas raksturojumu maršrutos, kuros tam ir jābrauc, dzelzceļa uzņēmumam ir jāievēro atbilstoši ierobežojumi, piemēram, ātruma ierobežojums.”

9.

U pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“U PIELIKUMS

ATKLĀTO PUNKTU SARAKSTS

4.2.2. iedaļa. –   Vilciena sastāva dokuments

B pielikums (skatīt šīs SITS 4.4. apakšiedaļu). – Citi noteikumi, kas ļauj saskaņoti ekspluatēt dažādas jaunās strukturālās apakšsistēmas

R pielikums (skatīt šīs SITS 4.2.3.2. apakšiedaļu). – Vilcienu identifikācija

S pielikums (skatīt šīs SITS 4.2.2.1.3. apakšiedaļu). – Vilciena redzamība – astes daļa”


(1)  Īpašajiem ritekļiem konkrētā valstī numura unikalitāti nodrošina pirmais cipars un pieci pēdējie cipari, kas raksturo tehniskos parametrus un sērijas numuru.

(2)  Attiecībā uz NMBS/SNCB var turpināt aplī ievilkta B burta izmantošanu.

(3)  Diakritiskās zīmes ir “uzsvara zīmes”, piemēram, kā burtos À, Ç, Ö, Č, Ž, Å u. c. Īpašo burtu, piemēram, Ø un Æ, atveidē izmanto vienu burtu; pārbaudot unikalitāti, Ø uzskata par O un Æ uzskata par A.

(4)  Saskaņā ar alfabētisko kodēšanas sistēmu, kas izklāstīta 1949. gada konvencijas 4. papildinājumā un 1968. gada konvencijas par ceļu satiksmi 45. panta 4. punktā.

(5)  Vagoni, kurus atļauts marķēt ar TEN, sk. P5. pielikumu.

(6)  Tostarp vagoni, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir apzīmēti ar šajā tabulā noteiktajiem cipariem. COTIF: riteklis atbilst COTIF regulai, kas ir spēkā, kad riteklis tiek nodots ekspluatācijā.

(7)  Fiksēts vai maināms gabarīts.

(8)  Izņemot I kategorijas vagonus (ar temperatūras kontroli), neizmanto jauniem ritekļiem, kas nodoti ekspluatācijā.

(9)  Atbilstība piemērojamajām SITS, sk. P5. pielikumu.

(10)  Tostarp ritekļi, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir apzīmēti ar šajā tabulā noteiktajiem cipariem. COTIF: riteklis atbilst COTIF regulai, kas ir spēkā, kad riteklis tiek nodots ekspluatācijā.

(11)  Izņemot pasažieru vagonus ar fiksētu gabarītu (56) un pielāgojamu gabarītu (66), kas jau ir ekspluatācijā, neizmanto jauniem ritekļiem.


II PIELIKUMS

Lēmuma 2008/231/EK pielikumus groza šādi.

1.

Pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.2.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“2.2.1.   Personāls un vilcieni

SITS 4.6. un 4.7. apakšiedaļa attiecas uz personālu, kas veic tādus drošībai būtiskus uzdevumus kā vilciena pavadīšana, ja tie saistīti ar valsts robežas(-u) šķērsošanu un darbu aiz jebkuras vietas(-ām), kas infrastruktūras pārvaldītāja tīkla pārskatā ir noteikta(-as) kā “robeža” un iekļauta(-as) tā drošības atļaujā.

Iedaļu “4.6.2. Valodu zināšanas” papildus piemēro vilcienu vadītājiem, kā paredzēts Direktīvas 2007/59/EK VI pielikuma 8. punktā.

Ja darbs jāveic tikai līdz jebkurai “robežai”, kā aprakstīts šīs iedaļas pirmajā daļā, netiek uzskatīts, ka personāls šķērso valsts robežu.

Uz personālu, kas veic tādus drošībai būtiskus uzdevumus kā dispečera pienākumi un vilcienu kustības atļaušana, attiecas profesionālās kvalifikācijas un veselības un drošības nosacījumu savstarpēja atzīšana starp dalībvalstīm.

Uz personālu, kas veic tādus drošībai būtiskus uzdevumus, kuri saistīti ar pēdējiem vilciena sagatavošanas darbiem, pirms tas šķērso valsts robežu(-as) un strādā aiz jebkuras “robežas”, kā aprakstīts šīs iedaļas pirmajā daļā, attiecas 4.6. apakšiedaļa par veselības un drošības nosacījumu savstarpēju atzīšanu starp dalībvalstīm. Ja visi ritekļi vilcienā, kas šķērso valsts robežu, šķērso to tikai līdz “robežai”, kā aprakstīts šīs iedaļas pirmajā daļā, netiek uzskatīts, ka vilciens veic pārrobežu pārvadājumus.

Minēto noteikumu kopsavilkumu var izteikt šādās tabulās.

Personāls, kas nodrošina tādu vilcienu darbību, kuri šķērso valsts robežu un turpina kustību aiz vietas, kas noteikta kā “robeža”

Uzdevums

Profesionālā kvalifikācija

Medicīniskās prasības

Vilciena pavadīšana

4.6.

4.7.

Vilciena kustības atļaušana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena sagatavošana

4.6.

Savstarpēja atzīšana

Vilciena dispečera pienākumi

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana


Personāls, kas nodrošina tādu vilcienu darbību, kuri nešķērso valsts robežu vai šķērso to tikai līdz vietai, kas noteikta kā “robeža”

Uzdevums

Profesionālā kvalifikācija

Medicīniskās prasības

Vilciena pavadīšana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena kustības atļaušana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena sagatavošana

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana

Vilciena dispečera pienākumi

Savstarpēja atzīšana

Savstarpēja atzīšana”

b)

pielikuma 4.2.2.1.2. iedaļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Detalizēta specifikācija ir sniegta 4.3.3.3.1. apakšiedaļā.”;

c)

pielikuma 4.3.2.6. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.2.6.   Smiltnīcas izmantošana. Obligātie uz profesionālo kvalifikāciju attiecināmie elementi vilciena vadīšanai

Attiecībā uz smiltnīcas izmantošanu ir saskarne starp šīs SITS B pielikumu (C1. iedaļa), no vienas puses, un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas SITS 4.2.11. apakšiedaļu (Savietojamība ar lauka iekārtu vilciena pozicionēšanas sistēmām) un A pielikuma 1. papildinājuma 4.1. iedaļu (kā minēts 4.3.1.10. apakšiedaļā), no otras puses.”;

d)

pielikuma 4.3.3.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.3.2.   Prasības pasažieru vagoniem

Ir saskarnes starp šīs satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS 4.2.2.4. apakšiedaļu un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva SITS 4.2.2.4. (Durvis), 4.2.5.3. (Trauksmes signāls), 4.3.5.17. (Trauksmes signāls pasažieriem) un 4.2.7.1. (Avārijas izejas) apakšiedaļu.”;

e)

pielikuma 4.3.3.9. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.3.9.   Smiltnīcas izmantošana

Ir saskarne starp šīs SITS B pielikumu (C1. iedaļa), no vienas puses, un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva SITS 4.2.3.10. apakšiedaļu, no otras puses, attiecībā uz smiltnīcas izmantošanu.”;

f)

pielikuma 4.3.3.10. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.3.10.   Vilciena sastādīšana, J pielikums

Ir saskarne starp šīs SITS 4.2.2.5. apakšiedaļu un J pielikumu un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva SITS 4.2.1.2. apakšiedaļu (Vilciena konstrukcija) un 4.2.7.10. apakšiedaļu (Kontroles un diagnostikas koncepcijas) attiecībā uz vilciena apkalpes zināšanām par ritošā sastāva funkcionalitāti.”;

g)

pielikuma 4.3.3.12. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.3.3.12.   Datu reģistrācija

Ir saskarne starp šīs SITS 4.2.3.5.2. apakšiedaļu (Uzraudzības datu reģistrācija vilcienā) un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva SITS 4.2.7.10. apakšiedaļu (Kontroles un diagnostikas koncepcijas).”;

h)

pielikuma 4.6.1. iedaļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Uz profesionālo kompetenci attiecināmie obligātie elementi atsevišķu pienākumu izpildei ir iekļauti J un L pielikumā.”;

i)

pielikuma 4.6.3.1. iedaļas C un D punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“C.   Sākotnējā novērtēšana

pamatnosacījumi,

novērtēšanas programma, iekļaujot praktiskus pārbaudījumus,

pasniedzēju kvalifikācija,

kompetenci apliecinoša sertifikāta piešķiršana.

D.   Kompetences uzturēšana

kompetences uzturēšanas principi,

izmantojamās metodes,

kompetences uzturēšanas procesa formalizēšana,

novērtēšanas process.”;

j)

pielikuma 4.6.3.2.3.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“4.6.3.2.3.1.   Zināšanas par maršrutu

Dzelzceļa uzņēmumam jānosaka process, kādā vilciena apkalpe apgūst un uztur zināšanas par maršrutiem, kuros kursē vilciens. Šim procesam jābūt:

pamatotam uz informāciju, ko par maršrutu sniedzis infrastruktūras pārvaldītājs, un

saskaņā ar šīs SITS 4.2.1. apakšiedaļā aprakstīto procesu.”;

k)

pielikuma 4.7.5.4. iedaļu svītro;

l)

pielikuma 4.7.6. iedaļu svītro;

m)

pielikuma 7.3.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“7.3.2.   Īpašo gadījumu saraksts

Ar nodomu atstāts tukšs.”

2.

G pielikumā tabulu groza šādi:

a)

parametram “Veselības un drošības nosacījumi” slejā “Katra parametra verificējamie elementi” svītro pozīciju “grūtniecību (vilcienu mašīnistēm)”;

b)

parametram “Veselības un drošības nosacījumi” rindu ar tekstu “Īpašas prasības vilcienu mašīnistiem: redze, dzirdes/runas prasības, antropometrija” svītro līdz ar atsauci uz 4.7.6. iedaļu.

3.

H pielikumu svītro.

4.

N pielikumā svītro tabulas pēdējo rindu (4.7.6. Īpašas prasības attiecībā uz vilciena mašīnista pienākumiem).

5.

P, P1., P2., P3., P4., P5., P6., P7., P8., P9., P10., P11., P12. un P13. pielikumu aizstāj ar šādiem pielikumiem:

“P PIELIKUMS

RITEKĻU IDENTIFIKĀCIJA

1.   Vispārīgas piezīmes

Šajā pielikumā raksturots Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītais marķējums, ko saskatāmi norāda uz ritekļa, lai nodrošinātu tā unikālu un pastāvīgu identifikāciju ekspluatācijas laikā. Šeit nav raksturoti citi numuri vai marķējumi, kas jau ir iegravēti vai pastāvīgi piestiprināti šasijai vai ritekļa galvenajām sastāvdaļām to ražošanas procesā.

2.   Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītie saīsinājumi

Katrs dzelzceļa riteklis saņem numuru, ko veido 12 cipari (tā dēvēto Eiropas ritekļa numuru (EVN)) ar šādu struktūru:

Ritošā sastāva grupa

Savstarpējās izmantojamības iespēja un ritekļa tips

[2 cipari]

Valsts, kurā riteklis ir reģistrēts

[2 cipari]

Tehniskie parametri

[4 cipari]

Sērijas numurs

[3 cipari]

Pārbaudes cipars

[1 cipars]

Vagoni

00 līdz 09

10 līdz 19

20 līdz 29

30 līdz 39

40 līdz 49

80 līdz 89

[papildu informācija P6. pielikumā]

01 līdz 99

[papildu informācija P4. pielikumā]

0000 līdz 9999

[papildu informācija P9. pielikumā]

000 līdz 999

0 līdz 9

[papildu informācija P3. pielikumā]

Piekabināmie pasažieru vagoni

50 līdz 59

60 līdz 69

70 līdz 79

[papildu informācija P7. pielikumā]

0000 līdz 9999

[papildu informācija P10. pielikumā]

No 000 līdz 999

Vilces ritošais sastāvs un vilciena sastāva vienības, kas sakabinātas konstantā vai iepriekš noteiktā veidā

90 līdz 99

[papildu informācija P8. pielikumā]

0000000 līdz 8999999

[šo ciparu nozīmi nosaka dalībvalstis, iespējams, slēdzot divpusējus vai daudzpusējus nolīgums]

Īpašie ritekļi

9000 līdz 9999

[papildu informācija P11. pielikumā]

000 līdz 999

Konkrētā valstī pietiek ar septiņiem cipariem, kas raksturo tehniskos parametrus un sērijas numuru, lai unikālā veidā identificētu ritekli, kas pieder pie piekabināmo pasažieru vagonu vai īpašo ritekļu grupas (1).

Numuru noslēdz alfabētiskie marķējumi:

a)

marķējumi, kas saistīti ar savstarpējās izmantojamības iespēju (papildu informācija P5. pielikumā);

b)

ritekļa reģistrācijas valsts saīsinātais apzīmējums (papildu informācija P4. pielikumā);

c)

ritekļa turētāja marķējums (papildu informācija P1. pielikumā);

d)

tehniskos parametrus apzīmējoši saīsinājumi (papildu informācija P12. pielikumā par vagoniem un P13. pielikumā par piekabināmajiem pasažieru vagoniem).

3.   Numura piešķiršana

Eiropas ritekļa numurs ir jāpiešķir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmumā 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas.

Eiropas ritekļa numuru maina, kad tas ritekļa tehniskās modifikācijas rezultātā vairs neatspoguļo savstarpējās izmantojamības iespējas vai tehniskos parametrus saskaņā ar šo pielikumu. Šādu tehnisko modifikāciju rezultātā var būt vajadzīga jauna atļauja nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Savstarpējās izmantojamības direktīvas 2008/57/EK 20. līdz 25. pantu.

P1. PIELIKUMS

RITEKĻA TURĒTĀJA MARĶĒJUMS

1.   Ritekļa turētāja marķējuma (RTM) definīcija

Ritekļa turētāja marķējums (RTM) ir alfabētisks kods, ko veido divi līdz pieci burti (2 4 5 9). Ar RTM apzīmē katru dzelzceļa ritekli, norādot to līdzās Eiropas ritekļa numuram. RTM identificē ritekļa turētāju, kā norādīts valsts ritošā sastāva reģistrā.

RTM ir unikāls un derīgs visās valstīs, kurās ir spēkā šī SITS, un visās valstīs, kas noslēdz nolīgumu, kurā paredzēta ritekļu numurēšanas un ritekļu turētāja marķējuma sistēmas izmantošana, kā aprakstīts šajā SITS.

2.   Ritekļa turētāja marķējuma formāts

RTM apzīmē ritekļa turētāja pilnu nosaukumu vai tā saīsinājumu iespējami atpazīstamā veidā. Var izmantot visus 26 latīņu alfabēta burtus. RTM burtus raksta kā lielos burtus. Burtus, kas nav turētāja nosaukumā ietilpstošo vārdu pirmie burti, var rakstīt ar mazajiem burtiem. Pārbaudot unikalitāti, mazos burtus uzskata par lielajiem burtiem.

Burtiem var būt diakritiskās zīmes (3 6 10). Pārbaudot unikalitāti, diakritiskās zīmes, kas izmantotas šajos burtos, neņem vērā.

Ritekļiem, kuru turētājs atrodas valstī, kurā neizmanto latīņu alfabētu, aiz RTM, atdalot ar slīpsvītru (“/”), var norādīt RTM tulkojumu šā turētāja izmantotajā alfabētā. Datu apstrādē šo tulkoto RTM neņem vērā.

3.   Noteikumi par ritekļa turētāja marķējuma piešķiršanu

Ritekļa turētājam var piešķirt vairākus RTM gadījumos, ja:

ritekļa turētājam ir oficiāls nosaukums vairākās valodās,

ritekļa turētājam ir pamatoti iemesli savā organizācijā atsevišķi nodalīt dažādus vagonu parkus.

Vienotu RTM var piešķirt uzņēmumu grupai, kas:

pieder pie vienotas korporatīvas struktūras (piemēram, holdinga struktūras),

pieder pie vienotas korporatīvas struktūras, kurā viena organizācija ir norīkota un pilnvarota kārtot visus jautājumus pārējo organizāciju vārdā,

ir pilnvarojusi vienu atsevišķu juridisko personu kārtot visus jautājumus šīs uzņēmumu grupas vārdā, un šādā gadījumā minētā juridiskā persona ir turētājs.

4.   Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs un to piešķiršanas kārtība

RTM reģistrs ir publisks reģistrs, un to atjaunina reālā laikā.

Pieteikumu RTM saņemšanai iesniedz pieteikuma iesniedzēja valsts kompetentajā iestādē un pārsūta ERA. RTM var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

RTM turētājam pēc RTM izmantošanas beigām ir jāinformē valsts kompetentā iestāde, un valsts kompetentā iestāde pārsūta šo informāciju ERA. Tad RTM tiks anulēts, tiklīdz turētājs būs pierādījis, ka visiem attiecīgajiem ritekļiem ir nomainīts marķējums. Tas netiks atkārtoti piešķirts 10 gadu laikposmā, ja vien to atkārtoti nepiešķirs tā sākotnējam turētājam vai citam turētājam pēc sākotnējā turētāja pieprasījuma.

RTM var nodot citam turētājam, kurš ir sākotnējā turētāja tiesību pārņēmējs. RTM saglabā derīgumu, ja RTM turētājs maina savu nosaukumu uz tādu nosaukumu, kuram nav līdzības ar RTM.

P2. PIELIKUMS

NUMURA UN AR TO SAISTĪTĀ ALFABĒTISKĀ MARĶĒJUMA UZRAKSTS UZ KORPUSA

1.   Vispārīgi nosacījumi ārējam marķējumam

Lielie burti un cipari, kas veido marķējuma uzrakstu, ir vismaz 80 mm augsti, rakstīti ar sarakstes kvalitātē esošām bezserifa (sans serif) rakstu zīmēm. Mazāku augstumu var izmantot tikai tad, ja nepastāv cita iespēja kā izvietot marķējumu uz stieņiem.

Marķējumu nenovieto augstāk par diviem metriem virs sliežu līmeņa.

2.   Vagoni

Marķējumu uz vagona korpusa raksta šādi:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Vagoniem, uz kuru korpusa nav pietiekami daudz vietas šādam marķējumam, jo īpaši platformām, marķējumu veic šādi:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Ja uz vagona raksta vienu vai vairākus valsts nozīmes marķējuma burtus, šo valsts marķējumu uzrāda pēc starptautiskā burtu marķējuma un atdala ar defisi šādi:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Pasažieru vagoni un piekabināmie pasažieru vagoni

Numuru norāda uz katras ritekļa sānsienas šādā veidā:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Ritekļa reģistrācijas valsts un tehnisko parametru marķējumu norāda tieši pirms, aiz vai zem Eiropas ritekļa numura.

Pasažieru vagoniem, kuriem ir mašīnista kabīne, Eiropas ritekļa numuru norāda arī kabīnes iekšpusē.

4.   Lokomotīves, motorvagoni un īpašie ritekļi

Eiropas ritekļa numuru marķē uz katras vilces sastāva sānsienas šādā veidā:

92 10 1108 062-6

Eiropas ritekļa numuru norāda arī katras vilces ritošā sastāva kabīnes iekšpusē.

Turētājs var pievienot savu ekspluatācijā izmantojamo numura marķējumu (tas lielākoties sastāv no sērijas numura cipariem, ko papildina alfabētisks kods), norādot to lielākiem burtiem nekā Eiropas ritekļa numuru. Turētājs var izvēlēties vietu, kur norādīt savu numura marķējumu; tomēr visu laiku ir jānodrošina iespēja viegli identificēt EVN, atšķirot to no turētāja paša numura marķējuma.

P3. PIELIKUMS

NOTEIKUMI PĀRBAUDES CIPARA NOTEIKŠANAI (12. CIPARS)

Pārbaudes ciparu nosaka šādi:

par ciparu, kas pamatnumurā atrodas pāra pozīcijās (skaitot no labās puses), vērtību pieņem to decimālo vērtību,

ciparus, kas pamatnumurā atrodas nepāra pozīcijās (skaitot no labās puses), reizina ar 2,

pēc tam aprēķina summu, saskaitot ciparus pāra pozīcijās un visus tos ciparus, kas veido no nepāra pozīcijām iegūtos starpreizinājumus,

šajā summā patur tikai pēdējo ciparu,

saskaitāmais, ar kuru saskaitot šo pēdējo ciparu summā iegūtu 10, ir pārbaudes cipars; ja šis pēdējais cipars ir nulle, arī pārbaudes cipars ir nulle.

Piemēri

1.

Ja pamatnumurs ir

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Šajā summā pēdējais cipars ir 2.

Tātad pārbaudes cipars ir 8, un pamatnumurs kļūst par reģistrācijas numuru 33 84 4796 100 - 8.

2.

Ja pamatnumurs ir

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Šajā summā pēdējais cipars ir 0.

Tātad pārbaudes cipars ir 0, un pamatnumurs kļūst par reģistrācijas numuru 31 51 3320 198 - 0.

P4. PIELIKUMS

RITEKĻU REĢISTRĀCIJAS VALSTU KODI (3.–4. CIPARS UN ABREVIATŪRA)

Informācija par trešām valstīm ir sniegta tikai informatīvos nolūkos.

Valsts

Valsts alfabētiskais kods (2 4 5 9)

Valsts ciparu kods

Albānija

AL

41

Alžīrija

DZ

92

Apvienotā Karaliste

GB

70

Armēnija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbaidžāna

AZ

57

Baltkrievija

BY

21

Beļģija

B

88

Bosnija un Hercegovina

BIH

49

Bulgārija

BG

52

Čehija

CZ

54

Dānija

DK

86

Dienvidkoreja

ROK

61

Ēģipte

ET

90

Francija

F

87

Grieķija

GR

73

Gruzija

GE

28

Horvātija

HR

78

Igaunija

EST

26

Irāka

IRQ (2 4 5 9)

99

Irāna

IR

96

Itālija

I

83

Izraēla

IL

95

Īrija

IRL

60

Japāna

J

42

Kazahstāna

KZ

27

Kipra

CY

 

Kirgizstāna

KS

59

Krievija

RUS

20

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Ķīna

RC

33

Latvija

LV

25

Libāna

RL

98

Lietuva

LT

24

Lihtenšteina

FL

 

Luksemburga

L

82

Maķedonija

MK

65

Malta

M

 

Maroka

MA

93

Melnkalne

ME

62

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Nīderlande

NL

84

Norvēģija

N

76

Polija

PL

51

Portugāle

P

94

Rumānija

RO

53

Serbija

SRB

72

Sīrija

SYR

97

Slovākija

SK

56

Slovēnija

SLO

79

Somija

FIN

10

Spānija

E

71

Šveice

CH

85

Tadžikistāna

TJ

66

Tunisija

TN

91

Turcija

TR

75

Turkmenistāna

TM

67

Ukraina

UA

22

Ungārija

H

55

Uzbekistāna

UZ

29

Vācija

D

80

Vjetnama

VN (2 4 5 9)

32

Ziemeļkoreja

PRK (2 4 5 9)

30

Zviedrija

SE

74

P5. PIELIKUMS

ALFABĒTISKAIS MARĶĒJUMS, KAS NORĀDA SAVSTARPĒJAS IZMANTOJAMĪBAS IESPĒJU

“TEN”: riteklis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tas atbilst visām attiecīgajām SITS, kas ir spēkā brīdī, kad notiek nodošana ekspluatācijā, un to ir atļauts nodot ekspluatācijā saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 22. panta 1. punktu,

tam ir piešķirta atļauja, kas derīga visās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 23. panta 1. punktu, vai arī tas ir saņēmis individuālas atļaujas visās dalībvalstīs.

“PPV/PPW”: riteklis, kas atbilst PPV/PPW vai PGW nolīguma prasībām (OSJD valstīs)

(oriģinālā: PPV/PPWППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGWППГВ (Правила пользования грузовыми вагонами)).

Piezīmes

a)

Ritekļi ar apzīmējumu TEN atbilst P6. pielikumā noteiktā ritekļa numura pirmā cipara kodam no 0 līdz 3.

b)

Ritekļi, kuri nav saņēmuši atļauju ekspluatācijai visās dalībvalstīs, ir jāmarķē, norādot dalībvalstis, kurās tie ir saņēmuši atļauju. Atļaujas piešķīrušo dalībvalstu nosaukumi ir jānorāda atbilstīgi kādam no turpmākajiem attēliem, kur D apzīmē dalībvalsti, kas ir piešķīrusi pirmo atļauju (šajā gadījumā Vāciju), bet F apzīmē otro atļauju piešķīrušo dalībvalsti (šajā gadījumā Franciju). Dalībvalstu kodi tiek piešķirti atbilstīgi P4. pielikumam. Tas var attiekties uz ritekļiem, kuri atbilst SITS vai kuri neatbilst SITS. Šie ritekļi atbilst P6. pielikumā noteiktā ritekļa numura pirmā cipara kodam 4 vai 8.

Image

Image

P6. PIELIKUMS

SAVSTARPĒJĀS IZMANTOJAMĪBAS KODI, KO LIETO VAGONIEM (1.–2. CIPARS)

 

2. cipars

1. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. cipars

1. cipars

 

 

Sliežu ceļa platums

Fiksēts vai maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts

Maināms

Fiksēts vai maināms

Sliežu ceļa platums

 

TEN  (2 4 5 9)

un/vai

COTIF  (3 6 10),

un/vai

PPV/PPW

0

ar asīm

Neizmanto

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF vagoni

Neizmanto (8)

PPV/PPW vagoni

(ar maināmu gabarītu)

ar asīm

0

1

ar ratiņiem

ar ratiņiem

1

TEN  (2 4 5 9)

un/vai

COTIF  (3 6 10),

un/vai

PPV/PPW

2

ar asīm

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF vagoni

PPV/PPW vagoni

(ar fiksētu gabarītu)

ar asīm

2

3

ar ratiņiem

ar ratiņiem

3

Citi vagoni

4

ar asīm (7 11)

Tehniskās apkopes vagoni

Citi vagoni

Vagoni ar īpašu numerāciju attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas netiek ekspluatēti ES teritorijā

ar asīm

4

8

ar ratiņiem (7 11)

ar ratiņiem

8

 

 

Satiksme

Iekšzemes satiksme vai starptautiskā satiksme pēc īpaša nolīguma

 

 

 

1. cipars

2. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. cipars

2. cipars

P7. PIELIKUMS

KODI PIEKABINĀMO PASAŽIERU VAGONU STARPTAUTISKAS SATIKSMES IESPĒJU NORĀDĪŠANAI (1.–2. CIPARS)

 

Iekšzemes satiksme

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF  (3 6 10), un/vai PPV/PPW

Iekšzemes satiksme vai starptautiskā satiksme pēc īpaša nolīguma

TEN  (2 4 5 9) un/vai COTIF  (3 6 10)

PPV/PPW

2. cipars

1. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Ritekļi iekšzemes satiksmei

Ritekļi ar fiksētu gabarītu bez gaisa kondicionēšanas (tostarp vagoni automobiļu pārvadāšanai)

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) bez gaisa kondicionēšanas

Neizmanto

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) bez gaisa kondicionēšanas

Vēsturiskie ritekļi

Neizmanto (7 11)

Ritekļi ar fiksētu gabarītu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un maināmiem ratiņiem

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un asīm ar pielāgojamu gabarītu

6

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un ar gaisa kondicionēšanu

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) un ar gaisa kondicionēšanu

Vagoni, kas paredzēti automobiļu pārvadāšanai

Neizmanto (7 11)

7

Hermētiski ritekļi ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Neizmanto

Hermētiski ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Citi ritekļi

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

P8. PIELIKUMS

VILCES RITOŠĀ SASTĀVA TIPI UN TO VILCIENA SASTĀVA VIENĪBU TIPI, KAS SAKABINĀTAS KONSTANTĀ VAI IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ VEIDĀ (1.–2. CIPARS)

Pirmais cipars ir “9”.

Ja otrais cipars raksturo vilces ritošā sastāva tipu, obligāti jālieto šādi kodi:

Kods

Vispārīgais ritekļa tips

0

Dažādi

1

Elektrolokomotīve

2

Dīzeļlokomotīve

3

Elektrovilciens (ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

4

Elektrovilciens (izņemot ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

5

Dīzeļvilciens [motorvagons vai piekabināmais vagons]

6

Specializēts piekabināmais vagons

7

Manevru elektrolokomotīve

8

Manevru dīzeļlokomotīve

9

Īpašs riteklis

P9. PIELIKUMS

VAGONU STANDARTA SKAITLISKAIS MARĶĒJUMS (5.–8. CIPARS)

Šajā pielikumā norādīts skaitliskais marķējums, kas saistīts ar vagona galvenajiem tehniskajiem parametriem, un šo marķējumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P10. PIELIKUMS

TEHNISKO PARAMETRU KODI PIEKABINĀMAJIEM PASAŽIERU VAGONIEM (5.–6. CIPARS)

P10. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P11. PIELIKUMS

TEHNISKO PARAMETRU KODI ĪPAŠAJIEM RITEKĻIEM (6.–8. CIPARS)

P11. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P12. PIELIKUMS

BURTU MARĶĒJUMS VAGONIEM, IZŅEMOT LOCĪKLAS VAGONUS UN VAGONU SEKCIJAS

P12. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

P13. PIELIKUMS

BURTU MARĶĒJUMS PIEKABINĀMAJIEM PASAŽIERU VAGONIEM

P13. pielikumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

6.

P14. pielikumu atceļ.


(1)  Īpašajiem ritekļiem konkrētā valstī numura unikalitāti nodrošina pirmais cipars un pieci pēdējie cipari, kas raksturo tehniskos parametrus un sērijas numuru.

(2)  Attiecībā uz NMBS/SNCB var turpināt aplī ievilkta B burta izmantošanu.

(3)  Diakritiskās zīmes ir “uzsvara zīmes”, piemēram, kā burtos À, Ç, Ö, Č, Ž, Å u. c. Īpašo burtu, piemēram, Ø un Æ, atveidē izmanto vienu burtu; pārbaudot unikalitāti, Ø uzskata par O un Æ uzskata par A.

(4)  Saskaņā ar alfabētisko kodēšanas sistēmu, kas izklāstīta 1949. gada konvencijas 4. papildinājumā un 1968. gada konvencijas par ceļu satiksmi 45. panta 4. punktā.

(5)  Vagoni, kurus atļauts marķēt ar TEN, sk. P5. pielikumu.

(6)  Tostarp vagoni, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir apzīmēti ar šajā tabulā noteiktajiem cipariem. COTIF: riteklis atbilst COTIF regulai, kas ir spēkā, kad riteklis tiek nodots ekspluatācijā.

(7)  Fiksēts vai maināms gabarīts.

(8)  Izņemot I kategorijas vagonus (ar temperatūras kontroli), neizmanto jauniem ritekļiem, kas nodoti ekspluatācijā.

(9)  Atbilstība piemērojamajām SITS, sk. P5. pielikumu.

(10)  Tostarp ritekļi, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir apzīmēti ar šajā tabulā noteiktajiem cipariem. COTIF: riteklis atbilst COTIF regulai, kas ir spēkā, kad riteklis tiek nodots ekspluatācijā.

(11)  Izņemot pasažieru vagonus ar fiksētu gabarītu (56) un pielāgojamu gabarītu (66), kas jau ir ekspluatācijā, neizmanto jauniem ritekļiem.


Top