Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 19. jūlijs ) par kopīgiem drošības mērķiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 7. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4889) Dokuments attiecas uz EEZ
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 19. jūlijs)

par kopīgiem drošības mērķiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 7. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4889)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/409/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīvu) (1) un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras ieteikumu par kopīgo drošības mērķu pirmo kopumu, kas iesniegts Komisijai 2009. gada 18. septembrī,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK ir pakāpeniski jāievieš kopīgie drošības mērķi (CST), lai nodrošinātu augsta drošības līmeņa uzturēšanu un – pēc nepieciešamības un praktisko iespēju robežās – paaugstināšanu. Tiem jādod iespējas novērtēt drošības līmeni un operatoru sniegumu gan Savienības līmenī, gan dalībvalstīs.

(2)

Direktīvas 2004/49/EK 3. panta e) punktā noteikts, ka kopīgie drošības mērķi (CST) nozīmē drošības līmeņus, kas vismaz jāsasniedz dažādām dzelzceļu sistēmas daļām (piemēram, parasto dzelzceļu sistēmai, ātrgaitas dzelzceļu sistēmai, gariem dzelzceļa tuneļiem vai dzelzceļa līnijām, ko izmanto tikai kravu transportam) un sistēmai kopumā un ko nosaka ar pieņemama riska kritērijiem. Taču Komisijas 2009. gada 5. jūnija Lēmuma 2009/460/EK par kopīgas drošības metodes pieņemšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 6. pantā minēto drošības mērķu sasniegšanas novērtēšanai (2) 7. apsvērumā ir noteikts, ka, tā kā nav pieejami saskaņoti un ticami dati par dažādās dalībvalstīs darbojošos dzelzceļa sistēmas daļu drošumu, CST pirmo kopumu nav iespējams izstrādāt attiecībā uz dzelzceļa sistēmas daļām (kā parasto dzelzceļu sistēma, ātrgaitas dzelzceļu sistēma, garie dzelzceļa tuneļi vai dzelzceļa līnijas, ko izmanto tikai kravu transportam).

(3)

Direktīvas 2004/49/EK 7. panta 3. punktā ir noteikts, ka pirmā kopīgo drošības mērķu kopuma pamatā ir jābūt dalībvalstu dzelzceļa sistēmu esošajiem mērķiem un drošības raksturlielumiem. Saskaņā ar Lēmumā 2009/460/EK noteikto metodiku pirmais CST kopums jābalsta uz nacionālajām atsauces vērtībām (NRV). Eurostat to ir aprēķinājis par 2004.–2007. gada laikposmu, izmantojot datu virknes, kas balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (3), un iesniedzis 2009. gada 6. martā. Katrai riska kategorijai maksimāli pieļaujamajam riska līmenim dalībvalstij ir jābūt 1) NRV, ja NRV ir mazāka vai vienāda ar attiecīgo CST, vai 2) CST, ja NRV ir lielāka par attiecīgo CST, saskaņā ar Lēmuma 2009/460/EK pielikuma 3. iedaļu.

(4)

Pirmais CST kopums uzskatāms par procesa pirmo posmu. Ar šo pirmo kopumu tiek ieviests saskaņots un pārredzams satvars Eiropas dzelzceļu drošuma efektīvai uzraudzībai un uzturēšanai.

(5)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 2004/49/EK 27. panta 1. punktā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un definīcijas

Šajā lēmumā noteiktas kopīgo drošības mērķu pirmā kopuma vērtības, kas balstītas uz nacionālajām atsauces vērtībām, atbilstīgi Direktīvas 2004/49/EK 7. panta 3. punktam un Lēmumā 2009/460/EK noteiktajai metodikai.

Šajā lēmumā tiek piemērotas Direktīvas 2004/49/EK, Regulas (EK) Nr. 91/2003 un Lēmuma 2009/460/EK definīcijas.

2. pants

Nacionālās atsauces vērtības

Nacionālās atsauces vērtības dalībvalstīm dažādās riska kategorijās ir noteiktas pielikuma 1. iedaļas 1.1.–1.6. punktā.

3. pants

Kopīgie drošības mērķi

Kopīgo drošības mērķu pirmais kopums dažādās riska kategorijās ir noteikts pielikuma 2. iedaļā.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.

(2)  OV L 150, 13.6.2009., 11. lpp.

(3)  OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   Nacionālās atsauces vērtības (NRV)

1.1.   Pasažieru riska NRV (NRV 1.1 un NRV 1.2)

Dalībvalsts

NRV 1.1 (× 10– 9) (1)

NRV 1.2 (× 10- 9) (2)

Beļģija (BE)

53,60

0,456

Bulgārija (BG)

250,00

2,01

Čehija (CZ)

40,60

0,688

Dānija (DK)

7,55

0,0903

Vācija (DE)

10,90

0,11

Igaunija (EE)

50,20

0,426

Īrija (IE)

6,22

0,0623

Grieķija (EL)

54,00

0,485

Spānija (ES)

40,90

0,391

Francija (FR)

21,90

0,109

Itālija (IT)

55,00

0,363

Latvija (LV)

50,20

0,426

Lietuva (LT)

88,60

0,683

Luksemburga (LU)

28,80

0,225

Ungārija (HU)

250,00

2,01

Nīderlande (NL)

11,70

0,0941

Austrija (AT)

29,00

0,335

Polija (PL)

127,00

0,939

Portugāle (PT)

33,90

0,267

Rumānija (RO)

250,00

2,01

Slovēnija (SI)

11,80

0,175

Slovākija (SK)

17,70

0,275

Somija (FI)

26,80

0,248

Zviedrija (SE)

5,70

0,0557

Apvienotā Karaliste (UK)

6,22

0,0623

 () un () piezīmē FWSI ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

1.2.   Darbinieku riska NRV (NRV 2)

Dalībvalsts

NRV 2 (× 10- 9) (3)

Beļģija (BE)

21,10

Bulgārija (BG)

11,00

Čehija (CZ)

17,40

Dānija (DK)

9,10

Vācija (DE)

13,30

Igaunija (EE)

17,00

Īrija (IE)

8,33

Grieķija (EL)

77,90

Spānija (ES)

8,33

Francija (FR)

6,68

Itālija (IT)

22,50

Latvija (LV)

55,10

Lietuva (LT)

36,90

Luksemburga (LU)

13,70

Ungārija (HU)

11,90

Nīderlande (NL)

6,69

Austrija (AT)

25,40

Polija (PL)

18,60

Portugāle (PT)

76,00

Rumānija (RO)

11,00

Slovēnija (SI)

31,00

Slovākija (SK)

1,50

Somija (FI)

8,28

Zviedrija (SE)

3,76

Apvienotā Karaliste (UK)

8,33

FWSI te ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

1.3.   Pārbrauktuvju lietotāju riska NRV (NRV 3.1 un NRV 3.2)

Dalībvalsts

NRV 3.1 (× 10- 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Beļģija (BE)

143,0

n. p.

Bulgārija (BG)

124,0

n. p.

Čehija (CZ)

302,0

n. p.

Dānija (DK)

55,9

n. p.

Vācija (DE)

69,9

n. p.

Igaunija (EE)

168,0

n. p.

Īrija (IE)

31,4

n. p.

Grieķija (EL)

743,0

n. p.

Spānija (ES)

131,0

n. p.

Francija (FR)

78,9

n. p.

Itālija (IT)

50,7

n. p.

Latvija (LV)

240,0

n. p.

Lietuva (LT)

530,0

n. p.

Luksemburga (LU)

97,3

n. p.

Ungārija (HU)

244,0

n. p.

Nīderlande (NL)

128,0

n. p.

Austrija (AT)

181,0

n. p.

Polija (PL)

264,0

n. p.

Portugāle (PT)

508,0

n. p.

Rumānija (RO)

124,0

n. p.

Slovēnija (SI)

365,0

n. p.

Slovākija (SK)

249,0

n. p.

Somija (FI)

151,0

n. p.

Zviedrija (SE)

74,2

n. p.

Apvienotā Karaliste (UK)

23,0

n. p.

 () un () piezīmē FWSI ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

1.4.   “Citu” personu riska NRV (NRV 4)

Dalībvalsts

NRV 4 (× 10- 9) (6)

Beļģija (BE)

1,90

Bulgārija (BG)

6,45

Čehija (CZ)

5,28

Dānija (DK)

10,30

Vācija (DE)

4,41

Igaunija (EE)

18,50

Īrija (IE)

6,98

Grieķija (EL)

6,45

Spānija (ES)

4,93

Francija (FR)

6,98

Itālija (IT)

6,98

Latvija (LV)

18,50

Lietuva (LT)

18,50

Luksemburga (LU)

4,43

Ungārija (HU)

6,45

Nīderlande (NL)

3,16

Austrija (AT)

14,20

Polija (PL)

18,50

Portugāle (PT)

4,93

Rumānija (RO)

6,45

Slovēnija (SI)

7,14

Slovākija (SK)

5,28

Somija (FI)

10,30

Zviedrija (SE)

10,30

Apvienotā Karaliste (UK)

6,98

1.5.   Dzelzceļa teritorijai nepiederošo personu riska NRV (NRV 5)

Dalībvalsts

NRV 5 (× 10- 9) (7)

Beļģija (BE)

75,5

Bulgārija (BG)

190,0

Čehija (CZ)

657,0

Dānija (DK)

134,0

Vācija (DE)

106,0

Igaunija (EE)

1 850,0

Īrija (IE)

94,7

Grieķija (EL)

906,0

Spānija (ES)

184,0

Francija (FR)

69,7

Itālija (IT)

122,0

Latvija (LV)

1 520,0

Lietuva (LT)

2 030,0

Luksemburga (LU)

83,7

Ungārija (HU)

534,0

Nīderlande (NL)

28,2

Austrija (AT)

117,0

Polija (PL)

1 110,0

Portugāle (PT)

948,0

Rumānija (RO)

190,0

Slovēnija (SI)

273,0

Slovākija (SK)

477,0

Somija (FI)

294,0

Zviedrija (SE)

98,1

Apvienotā Karaliste (UK)

94,7

1.6.   Sabiedriskā riska NRV (NRV 6)

Dalībvalsts

NRV 6 (× 10- 9) (8)

Beļģija (BE)

273,0

Bulgārija (BG)

364,0

Čehija (CZ)

1 010,0

Dānija (DK)

218,0

Vācija (DE)

206,0

Igaunija (EE)

2 320,0

Īrija (IE)

131,0

Grieķija (EL)

1 820,0

Spānija (ES)

351,0

Francija (FR)

179,0

Itālija (IT)

235,0

Latvija (LV)

1 850,0

Lietuva (LT)

2 510,0

Luksemburga (LU)

219,0

Ungārija (HU)

1 000,0

Nīderlande (NL)

166,0

Austrija (AT)

354,0

Polija (PL)

1 530,0

Portugāle (PT)

1 510,0

Rumānija (RO)

364,0

Slovēnija (SI)

697,0

Slovākija (SK)

740,0

Somija (FI)

461,0

Zviedrija (SE)

188,0

Apvienotā Karaliste (UK)

131,0

FWSI kopskaits te ir domāts kā visu pārējo NRV aprēķināšanai izmantoto FWSI summa.

2.    CST pirmajam kopumam piešķirtās vērtības

Riska kategorija

CST vērtība (× 10- 9)

Mērvienības

Pasažieru risks

CST 1.1

250,0

Nopietnu negadījumu izraisīto pasažieru FWSI skaits gadā/pasažieru vilcienkilometru skaits gadā

CST 1.2

2,01

Nopietnu negadījumu izraisīto pasažieru FWSI skaits gadā/pasažierkilometru skaits gadā

Darbinieku risks

CST 2

77,9

Nopietnu negadījumu izraisīto darbinieku FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā

Pārbrauktuvju lietotāju risks

CST 3.1

743,0

Nopietnu negadījumu izraisīto pārbrauktuvju lietotāju FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā

CST 3.2

n. p. (9)

Nopietnu negadījumu izraisīto pārbrauktuvju lietotāju FWSI skaits gadā/[(vilcienkilometru skaits gadā × pārbrauktuvju skaits)/sliežu ceļu kilometri]

“Citu” risks

CST 4

18,5

Nopietnu negadījumu izraisīto kategorijas “Citi” personu FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā

Dzelzceļa teritorijai nepiederošo personu risks

CST 5

2 030,0

Nopietnu negadījumu izraisīto dzelzceļa teritorijai nepiederošo personu FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā

Visas sabiedrības risks

CST 6

2 510,0

Nopietnu negadījumu izraisīto FWSI kopskaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā


(1)  NRV 1.1 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto pasažieru nāves gadījumu un svērtu smagu miesas bojājumu (FWSI) skaits gadā / pasažieru vilcienkilometru skaits gadā. Pasažieru vilcienkilometrs te ir domāts kā satiksmes mērvienība, kas attiecas tikai uz pasažieru vilcieniem.

(2)  NRV 1.2 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto pasažieru FWSI skaits gadā/pasažierkilometru skaits gadā.

 () un () piezīmē FWSI ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

(3)  NRV 2 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto darbinieku FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā.

FWSI te ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

(4)  NRV 3.1 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto pārbrauktuvju lietotāju FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā.

(5)  NRV 3.2 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto pārbrauktuvju lietotāju FWSI skaits gadā/[(vilcienkilometru skaits gadā × pārbrauktuvju skaits)/sliežu ceļu kilometri]. Datiem par pārbrauktuvju skaitu un sliežu ceļu kilometriem datu iegūšanas brīdī nebija pietiekamas ticamības (vairums dalībvalstu sliežu ceļu kilometru vietā iesniedza kopīgo drošības indikatoru (CSI) datus par līniju kilometriem).

 () un () piezīmē FWSI ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

(6)  NRV 4 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto kategorijas “Citi” personu FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā. FWSI te ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

(7)  NRV 5 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto dzelzceļa teritorijai nepiederošo personu FWSI skaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā. FWSI te ir domāti Lēmuma 2009/460/EK 3. panta d) punktā definētajā nozīmē.

(8)  NRV 6 ir izteiktas kā: nopietnu negadījumu izraisīto FWSI kopskaits gadā/vilcienkilometru skaits gadā.

FWSI kopskaits te ir domāts kā visu pārējo NRV aprēķināšanai izmantoto FWSI summa.

(9)  Datiem par pārbrauktuvju skaitu un sliežu ceļu kilometriem, kas ir vajadzīgi CST aprēķināšanai, datu iegūšanas brīdī nebija pietiekamas ticamības (piem., vairums dalībvalstu sliežu ceļu kilometru vietā ziņoja par līniju kilometriem utt.).


Top