Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 6. maijs), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. un 2. daļu attiecībā uz veselības sertifikātu paraugiem dzīvniekiem no saimniecībām un bitēm un kamenēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2624) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/56


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 6. maijs),

ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. un 2. daļu attiecībā uz veselības sertifikātu paraugiem dzīvniekiem no saimniecībām un bitēm un kamenēm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2624)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/270/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 22. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 92/65/EEK 10. pantā ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas reglamentē suņu, kaķu un balto sesku tirdzniecību.

(2)

Minētās direktīvas E pielikuma 1. daļā noteikts veselības sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar dzīvniekiem no saimniecībām, ieskaitot suņus, kaķus un baltos seskus.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 998/2003 (2) noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un noteikumi, kas attiecas uz šādas pārvietošanas pārbaudēm. Regula attiecas uz I pielikumā norādīto sugu lolojumdzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm vai no trešām valstīm. I pielikuma A un B daļā ir minēti suņi, kaķi un baltie seski.

(4)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 noteiktās prasības dažādām galamērķa dalībvalstīm un izcelsmes dalībvalstīm vai izcelsmes trešām valstīm atšķiras.

(5)

Tās trešās valstis, kas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvadāšanai piemēro noteikumus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 998/2003 izklāstītajiem noteikumiem, ir uzskaitītas minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā.

(6)

Lai izvairītos no tā, ka komerciālu pārvietošanu krāpnieciski maskē kā lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 998/2003, minētās regulas 12. panta pirmās daļas b) punktā ir paredzēts, ka prasības un pārbaudes, kas noteiktas Direktīvā 92/65/EEK, ir piemērojamas vairāk nekā piecu lolojumdzīvnieku pārvietošanas gadījumā, ja dzīvniekus ieved Savienībā no trešās valsts, kas nav iekļauta minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā.

(7)

Turklāt Komisijas 2010. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 388/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz dažu sugu lolojumdzīvnieku maksimālo skaitu nekomerciālai pārvietošanai (3), nosaka, ka prasības un pārbaudes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 998/2003 12. panta pirmās daļas b) punktā, attiecas arī uz suņu, kaķu un balto sesku pārvietošanu gadījumos, kad to dzīvnieku kopējais skaits, kurus ieved kādā dalībvalstī no citas dalībvalsts vai trešās valsts, kas norādīta minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā, pārsniedz piecus.

(8)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 arī noteikts, ka uz suņu, kaķu un balto sesku ievešanu nekomerciālā nolūkā Īrijas, Maltas, Zviedrijas vai Apvienotās Karalistes teritorijā pārejas laikā attiecināmas konkrētas papildu prasības.

(9)

Direktīvā 92/65/EEK šīs papildu prasības minētas tikai attiecībā uz tirdzniecību ar suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem, kas paredzēti sūtīšanai uz Īriju, Zviedriju vai Apvienoto Karalisti.

(10)

Savienības iekšējai tirdzniecībai paredzēto sertifikātu paraugiem jābūt saderīgiem ar integrēto datorizēto veterināro sistēmu “TRACES”, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/623/EK (4).

(11)

Lai nodrošinātu, ka prasības un pārbaudes vairāk nekā piecu suņu, kaķu un balto sesku nekomerciālai pārvietošanai visās dalībvalstīs, ieskaitot Maltu, piemēro vienādi, ir nepieciešams pielāgot Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. daļā paredzēto veselības sertifikāta paraugu.

(12)

Turklāt Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 2. daļā ir noteikts veselības sertifikāta paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīvām bitēm (Apis mellifera) un kamenēm (Bombus spp.).

(13)

Minētajā sertifikātā noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz Amerikas peru puvi gan bitēm, gan kamenēm. Saskaņā ar šīm prasībām ir atļauta bišu un kameņu pārvietošana tikai no apgabaliem, kuri ir brīvi no minētās slimības. Uzliesmojuma gadījumā ir noteikts 30 dienu pārtraukums, un to piemēro trīs kilometru rādiusā ap uzliesmojuma vietu.

(14)

Tomēr lielākajā daļā gadījumu kamenes audzē struktūrās, kas ir izolētas no apkārtējās vides, un kompetentā iestāde šīs struktūras regulāri kontrolē un pārbauda, vai tajās nav slimību. Pretstatā savvaļas kolonijām šādas audzētavas, kuras atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas tās uzrauga, visticamāk neskars Amerikas peru puve E pielikuma 2. daļā noteiktajā trīs kilometru rādiusā.

(15)

Tāpēc ir nepieciešams grozīt veselības sertifikāta paraugu Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīvām bitēm un kamenēm, lai tajā ietvertu īpašas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz kamenēm, ko audzē no apkārtējās vides izolētā struktūrā.

(16)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 1. un 2. daļa.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(2)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 114, 7.5.2010., 3. lpp.

(4)  OV L 216, 28.8.2003., 58. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1. daļa –   Veselības sertifikāts tirdzniecībai ar dzīvniekiem no saimniecībām (nagaiņiem, putniem, zaķveidīgajiem, suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu daļu:

“2. daļa –   Veselības sertifikāts tirdzniecībai ar bitēm un kamenēm

92/65 EII

Image

Image


Top