Help Print this page 

Document 32010D0234

Title and reference
2010/234/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 26. aprīlis ), ar ko Luksemburgai piešķir daļēju atkāpi no Lēmuma 2006/66/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu ritošais sastāvs – troksnis un no Lēmuma 2006/861/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu ritošais sastāvs – kravas vagoni (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2546)
OJ L 105, 27.4.2010, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/234/oj
Multilingual display
Text

27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/112


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 26. aprīlis),

ar ko Luksemburgai piešķir daļēju atkāpi no Lēmuma 2006/66/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu “ritošais sastāvs – troksnis” un no Lēmuma 2006/861/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu “ritošais sastāvs – kravas vagoni”

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2546)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2010/234/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā Luksemburgas pieprasījumu, kas iesniegts 2009. gada 23. septembrī,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 9. panta 1. punkta d) apakšpunktu Luksemburga 2009. gada 23. septembrī iesniedza pieprasījumu piešķirt daļēju atkāpi no Komisijas Lēmuma 2006/66/EK (2) (troksni regulējošā SITS) un no Komisijas Lēmuma 2006/861/EK (3) (kravas vagonu SITS) attiecībā uz uzņēmuma LOHR vagonu tipu NA un AFA.

(2)

Pieprasītā atkāpe attiecas uz kravas vagoniem, ko izmanto kravas autotransporta pārvietošanai pa dzelzceļu un kas ir izgatavoti saskaņā ar konstrukciju, kura izstrādāta, pirms stājās spēkā abas SITS.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 (4) 15. pantu Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2009. gada 16. decembrī sniedza tehnisko atzinumu par pieprasījumu par daļēju atkāpi.

(4)

Atzinumā norādīts, ka kravas vagonu SITS sešu nodaļu noteikumus, kuros aprakstītas vilces iekārtas, celšana un pacelšana uz domkratiem, iekārtu pievienošana, gabarīta kontūra, vagona dinamiskais raksturojums un stāvbremzes (attiecīgi 4.2.2.1.2.2., 4.2.2.3.2.4., 4.2.2.3.2.5., 4.2.3.1., 4.2.3.4. un 4.2.4.1.2.8. iedaļa), attiecīgajiem vagoniem nevar piemērot to konstrukcijas ierobežojumu dēļ, ko nosaka pārvadājamo preču īpašais veids. Attiecībā uz troksni regulējošo SITS minētajiem vagoniem, lai nodrošinātu nepieciešamo bremzēšanu, apvienojumā ar kompozītmateriāla bremžu klučiem jāizmanto arī skaļāki čuguna bremžu kluči. Tādēļ līdz klusāku tehnoloģiju ieviešanai nav iespējams izpildīt garāmbraukšanas troksnim noteiktos ierobežojumus (SITS 4.2.1.1. iedaļa).

(5)

Abu SITS un konkrēti kravas vagonu SITS 4.2.3.1. un 4.2.3.4. iedaļas piemērošanas uzņēmuma LOHR vagonu tipiem NA un AFA vispārējo ekonomisko ietekmi lēš gandrīz 204 miljonu EUR apmērā. Šī summa kopā ar citām prasībām, kas jāpiemēro, lai izpildītu SITS, ne tikai ievērojami apdraudētu projekta ekonomisko dzīvotspēju, bet arī nopietni aizkavētu vai apturētu tā īstenošanu.

(6)

Atkāpi piešķir uz ierobežotu laiku, kas Luksemburgai jāizmanto, lai paātrinātu novatorisku risinājumu izstrādi, ko veicina saskaņotas specifikācijas un kas atbilst attiecīgajai SITS.

(7)

Šā lēmuma noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Daļējo atkāpi no troksni regulējošās SITS un kravas vagonu SITS, ko Luksemburga pieprasīja 2009. gada 23. septembrī attiecībā uz uzņēmuma LOHR vagonu tipiem NA un AFA saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 9. panta 1. punkta d) apakšpunktu, piešķir ar šādiem ierobežojumiem:

a)

attiecībā uz troksni regulējošās SITS 4.2.1.1. iedaļas noteikumiem – kamēr nav tehnisku risinājumu atbilstības panākšanai;

b)

attiecībā uz kravas vagonu SITS 4.2.2.1.2.2., 4.2.2.3.2.4., 4.2.2.3.2.5. (tikai NA tipam), 4.2.3.1., 4.2.3.4., 4.2.4.1.2.8. iedaļas noteikumiem – līdz stājas spēkā pārskatītais lēmums par kravas vagonu SITS.

Jebkurā gadījumā šī daļējā atkāpe vairs nav spēkā abu minēto tipu vagoniem, kuri nodoti ekspluatācijā pēc 2015. gada 1. janvāra.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Luksemburgas Lielhercogistei.

Briselē, 2010. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 37, 8.2.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 344, 8.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.


Top