EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0029(01)

2011/67/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 13. decembris ) par euro banknošu emisiju (ECB/2010/29)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 227 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/26


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 13. decembris)

par euro banknošu emisiju

(pārstrādāta versija)

(ECB/2010/29)

(2011/67/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 128. panta 1. punktu un ECBS Statūtu 16. pantu Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomei ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Savienībā. Saskaņā ar šiem noteikumiem ECB un NCB var emitēt euro banknotes, kas ir vienīgās banknotes ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Savienības tiesībās paredzēta sistēma, kurā banknotes emitē vairāki emitenti. Euro banknotes emitē ECB un NCB.

(2)

Saskaņā ar 10. pantu Padomes 1998. gada 3. maija Regulā (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (1) ECB un NCB 2002. gada 1. janvārī laida apgrozībā euro denominētas banknotes. Euro banknotes ir vienas vienotas valūtas izpausme, un uz tām attiecas vienots juridiskais režīms.

(3)

Uz euro banknošu emisiju nav jāattiecas kvantitatīviem vai citiem ierobežojumiem, jo banknošu laišanu apgrozībā nosaka pieprasījums.

(4)

Kopēji noteikumi par euro banknotēm iekļauti 2003. gada 20. marta Lēmumā ECB/2003/4 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (2). ECB noteikusi kopējas euro banknošu tehniskās specifikācijas, kā arī kvalitātes kontroles pasākumus, kas nodrošina, ka banknotes atbilst šīm specifikācijām. Tādēļ visas euro banknotes ir vienādas pēc izskata un kvalitātes, un vienas nominālvērtības banknotes savā starpā neatšķiras.

(5)

Uz visām euro banknotēm jāattiecas identiskām Eurosistēmas dalībnieku piemērotām banknošu pieņemšanas un apstrādes prasībām, neatkarīgi no tā, kurš dalībnieks banknotes laidis apgrozībā. Uz euro banknotēm neattiecas parastā prakse, ka nacionālās valūtas vienībās denominētas banknotes nonāk atpakaļ centrālajā bankā, kas tās emitējusi. Euro banknošu emisijas režīma pamatā ir princips, ka euro banknotes nenonāk atpakaļ bankā, kas tās emitējusi.

(6)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 29.1. pantu katrai centrālajai bankai, kas ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece, ir piešķirts svērums ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā, kā tas noteikts 2008. gada 12. decembra Lēmumā ECB/2008/23 par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (3), šim svērumam balstoties uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu un iekšzemes kopproduktu, kā arī svērumam nosakot iemaksas ECB kapitālā, NCB ārējo rezervju aktīvu nodošanu ECB, NCB monetārā ienākuma sadali un ECB peļņas vai zaudējumu sadali.

(7)

Euro banknotes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ir brīvā apgrozībā euro zonā, Eurosistēmas dalībnieki tās emitē atkārtoti, kā arī tās var tikt glabātas vai lietotas ārpus euro zonas. Tādēļ saistības, kas attiecas uz apgrozībā esošo euro banknošu emisijas kopējo vērtību, Eurosistēmas dalībnieku starpā jāsadala, ņemot vērā objektīvus kritērijus. Piemērots kritērijs ir katras NCB daļa apmaksātajā ECB kapitālā. Šo daļu aprēķina, NCB proporcionāli piemērojot ECBS Statūtu 29.1. pantā minēto kapitāla atslēgu. Tā kā šis kritērijs nav piemērojams ECB, euro banknošu procentuālo daļu, ko emitēs ECB, jānosaka ECB Padomei.

(8)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 9.2. pantu un 12.1. pantu, kas nosaka Eurosistēmas operāciju decentralizācijas principu, NCB tiek uzticēts laist apgrozībā un izņemt no apgrozības visas euro banknotes, t.sk. ECB emitētās. Saskaņā ar šo principu euro banknošu fizisko apstrādi arī veic NCB.

(9)

Katrai NCB saskaņā ar banknošu sadales atslēgu piešķirto euro banknošu vērtības un euro banknošu vērtības, ko šī NCB laiž apgrozībā, starpība ir Eurosistēmas iekšējais atlikums. Tā kā ECB euro banknotes apgrozībā nelaiž, tai ir Eurosistēmas iekšējās prasības pret NCB, kuru vērtība ir līdzvērtīga tās emitētajai euro banknošu daļai. Atlīdzība par šiem iekšējiem Eurosistēmas atlikumiem atspoguļojas NCB ienākumu pozīcijās, un tādēļ, pamatojoties uz ECBS Statūtu 32. pantu, uz to attiecas 2010. gada 25. novembra Lēmums ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetārā ienākuma sadali (4).

(10)

Padomes 2010. gada 13. jūlija Lēmuma 2010/416/EU saskaņā ar Līguma 140. panta 2. punktu par euro ieviešanu Igaunijā 2011. gada 1. janvārī (5) 1. pants nosaka, ka Igaunija ir izpildījusi nepieciešamos nosacījumus euro ieviešanai un ka 2003. gada Pievienošanās akta (6) 4. pantā minēto Igaunijas izņēmuma statusu atceļ no 2011. gada 1. janvāra.

(11)

Ņemot vērā, ka Igaunija ieviesīs euro 2011. gada 1. janvārī, 2001. gada 6. decembra Lēmums ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (7) jāgroza, lai noteiktu no 2011. gada 1. janvāra piemērojamo banknošu sadales atslēgu. Lēmums ECB/2001/15 jau grozīts vairākas reizes, un tas skaidrības dēļ jāpārstrādā,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

“NCB” ir tās dalībvalsts nacionālā centrālā banka, kuras valūta ir euro;

b)

“euro banknotes” ir banknotes, kas atbilst Lēmuma ECB/2003/4 prasībām un ECB Padomes noteiktajām tehniskajām specifikācijām;

c)

“parakstītā kapitāla atslēga” ir NCB daļas (izteiktas kā procentuālās daļas) ECB parakstītajā kapitālā, kuras iegūst, NCB piemērojot ECBS Statūtu 29.1. pantā minētās atslēgas svērumus, un kuras piemēro attiecīgajā finanšu gadā;

d)

“banknošu sadales atslēga” ir procentuālās daļas, ko iegūst, ņemot vērā ECB daļu kopējā euro banknošu emisijā un piemērojot parakstītā kapitāla atslēgu (noapaļojot līdz tuvākajam 0,0005 procentu punktu daudzkārtnim) NCB daļai no šā kopuma. Ja iegūto procentuālo daļu summa nav 100 %, starpību kompensē šādi: i) ja summa ir mazāka par 100 %, tad pieaugošā secībā mazākajām daļām pieskaita 0,0005 procenta punktu tikmēr, kamēr sasniedz precīzi 100 %, vai ii) ja kopējā summa ir lielāka par100 %, tad dilstošā secībā lielākajām daļām atņem 0,0005 procenta punktu tikmēr, kamēr sasniedz precīzi 100 %. Šī lēmuma I pielikumā precizēta banknošu sadales atslēga, ko piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

2. pants

Euro banknošu emisija

Euro banknotes emitē ECB un NCB.

3. pants

Emitentu pienākumi

1.   NCB laiž apgrozībā un izņem no apgrozības euro banknotes, un veic jebkādu fizisko apstrādi saistībā ar visām euro banknotēm, t. sk. tām, ko emitējusi ECB.

2.   Pēc turētāja pieprasījuma NCB pieņem visas euro banknotes apmaiņai pret tādas pašas vērtības euro banknotēm vai, attiecībā uz kontu īpašniekiem, lai kreditētu kontus, ko tur saņēmējā NCB.

3.   Visas euro banknotes, ko NCB pieņem, tās uzskata par saistībām un rīkojas ar tām pēc vieniem un tiem pašiem noteikumiem.

4.   NCB pieņemtās banknotes nepārsūta citām NCB un nodrošina to, ka šīs euro banknotes ir pieejamas atkārtotas emisijas vajadzībām. Izņēmuma gadījumos un saskaņā ar noteikumiem, ko noteikusi ECB Padome:

a)

saņēmēja NCB var iznīcināt deformētas, sabojātas, nolietotas vai no apgrozības izņemtas euro banknotes;

b)

NCB turētās banknotes loģistikas apsvērumu dēļ Eurosistēmā var pārdalīt vairumā.

4. pants

Euro banknošu sadalījums Eurosistēmā

1.   Apgrozībā esošo euro banknošu kopējo vērtību sadala starp Eurosistēmas dalībniekiem, piemērojot banknošu sadales atslēgu.

2.   Katrai NCB saskaņā ar banknošu sadales atslēgu piešķirto euro banknošu vērtības un euro banknošu vērtības, ko šī NCB laiž apgrozībā, starpība ir Eurosistēmas iekšējais atlikums. ECB proporcionāli NCB daļām parakstītā kapitāla atslēgā ir Eurosistēmas iekšējās prasības pret NCB, kuru vērtība ir līdzvērtīga tās emitēto euro banknošu vērtībai.

5. pants

Atcelšana

Tiek atcelts Lēmums ECB/2001/15. Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 13. decembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

(3)  OV L 21, 24.1.2009., 66. lpp.

(4)  OV L Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(5)  OV L 196, 28.7.2010., 24. lpp.

(6)  Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

(7)  OV L 337, 20.12.2001., 52. lpp.


I PIELIKUMS

BANKNOŠU SADALES ATSLĒGA NO 2011. GADA 1. JANVĀRA

Eiropas Centrālā banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

KOPĀ

100,0000 %


II PIELIKUMS

ATCELTAIS LĒMUMS UN TĀ GROZĪJUMI

Lēmums ECB/2001/15

OV L 337, 20.12.2001., 52. lpp.

Lēmums ECB/2003/23

OV L 9, 15.1.2004., 40. lpp.

Lēmums ECB/2004/9

OV L 205, 9.6.2004., 17. lpp.

Lēmums ECB/2006/25

OV L 24, 31.1.2007., 13. lpp.

Lēmums ECB/2007/19

OV L 1, 4.1.2008., 7. lpp.

Lēmums ECB/2008/26

OV L 21, 24.1.2009., 75. lpp.


Top