EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 14. maijs ), ar ko izveido vērtspapīru tirgus programmu (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/8


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 14. maijs),

ar ko izveido vērtspapīru tirgus programmu

(ECB/2010/5)

(2010/281/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – ECBS Statūti) un jo īpaši to 12.1. panta otro daļu, 3.1. pantu un 18.1. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (tālāk tekstā – euro zonas NCB), un Eiropas Centrālā banka (ECB) (tālāk tekstā kopā – Eurosistēmas centrālās bankas) var darboties finanšu tirgos, t. sk. tieši pērkot un pārdodot tirgojamus instrumentus.

(2)

ECB Padome 2010. gada 9. maijā pieņēma lēmumu un publiski paziņoja, ka, ņemot vērā pašreizējos ārkārtas apstākļus finanšu tirgos, ko raksturo ievērojama spriedze dažos tirgus segmentos, kas apgrūtina monetārās politikas transmisijas mehānisma darbību un attiecīgi uz cenu stabilitāti vidējā termiņā orientētas monetārās politikas efektīvu īstenošanu, ir jāuzsāk vērtspapīru tirgus pagaidu programma (tālāk tekstā – programma). Šīs programmas ietvaros euro zonas NCB atbilstoši to procentuālajām daļām ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un ECB, tieši kontaktējoties ar darījuma partneriem, var veikt tiešas intervences euro zonas valsts un privāto parāda vērtspapīru tirgos.

(3)

Programma ir daļa no Eurosistēmas vienotās monetārās politikas un tiks piemērota uz pagaidu laiku. Programmas mērķis ir novērst vērtspapīru tirgu nepareizu funkcionēšanu un atjaunot atbilstošu monetārās politikas transmisijas mehānismu.

(4)

Par intervenču apjomu lems ECB Padome. ECB Padome ņēmusi vērā euro zonas dalībvalstu valdību paziņojumu, ka tās “veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai šogad un turpmākajos gados sasniegtu fiskālos mērķus saskaņā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru”, un konkrētās papildu saistības, ko dažas euro zonas dalībvalstu valdības uzņēmušās, lai paātrinātu fiskālo konsolidāciju un nodrošinātu valsts finanšu ilgtspēju.

(5)

Eurosistēmas centrālo banku saskaņā ar programmu veiktā atbilstošu tirgojamo parāda instrumentu tiešā pirkšana, kas ir daļa no Eurosistēmas vienotās monetārās politikas, tiek īstenota saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vērtspapīru tirgus programmas izveide

Saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem Eurosistēmas centrālās bankas var pirkt: a) otrreizējā tirgū – atbilstošus tirgojamus parāda instrumentus, ko emitējušas dalībvalstu, kuru valūta ir euro, centrālās valdības vai valsts iestādes; un b) sākotnējā un otrreizējā tirgū – atbilstošus tirgojamus parāda instrumentus, ko emitējuši euro zonā reģistrēti privāti uzņēmumi.

2. pants

Parāda instrumentu atbilstības kritēriji

Tirgojami parāda instrumenti ir atbilstoši tiešai pirkšanai saskaņā ar programmu, ja tie: a) ir denominēti euro; un b) tos emitējušas: i) dalībvalstu, kuru valūta ir euro, centrālās valdības vai valsts iestādes; vai ii) citas euro zonā reģistrētas iestādes un tie atbilst aktīvu atbilstības kritērijiem, kas noteikti 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnes ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) I pielikuma 6. nodaļā.

3. pants

Atbilstošie darījuma partneri

Šādi darījuma partneri ir programmas atbilstošie darījuma partneri: a) darījuma partneri, kas ir atbilstoši partneri Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, kā tas noteikts Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikuma 2.1. sadaļā; un b) citi darījuma partneri, ko Eurosistēmas centrālās bankas izmanto savu euro denominēto vērtspapīru portfeļu ieguldīšanai.

4. pants

Nobeiguma noteikums

Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas ECB tīmekļa vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 14. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.


Top